Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4030|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST) M8 M3 b" l( J

1 j1 {! S; W/ T: `% g+ f% v3 x0 w1 y+ c  |$ G0 J

Subbing Team
/ ?6 T6 H5 A; l1 g3 T: b* i, ~
) d# c" m/ H( h( V2 `; FTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
3 ~8 `' K& p& m. L$ GLyric: pio227) N9 J. z" o( I: g7 a
Time + kara: tanpopo126
8 ]! V1 K  {# Q$ F4 GEncoder: tuanboxit, zmitxter


1 p4 N# F$ J! j+ i1 }
& k! \" K! j9 p8 w9 U2 Q

Did We Really Love - MV OST% F3 m8 a; e9 z7 x1 }& x4 k) V
* `* d! I0 L' `9 p! Y1 {4 E

: A+ K' Y0 _: o. |; D0 b
0 |* t. w! V4 }5 w* f4 B  q
! W  E! j4 A% c6 G7 e# q) W3 s, d* S4 U! X. e9 `
# L4 y: ^* ~+ Y- ~8 x

/ ^% v/ _0 L* M" a* z( YLinkdown
3 S: ], |& G8 ~' m( w) H* ?( \; L- ~/ m7 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- g2 N, }0 h2 F' N8 W6 G. d
7 H5 g- B1 j; S: q$ B6 d; i  x" G: R3 Q7 T7 e, F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* F- W1 o8 Y' @
9 j$ n4 @! w# l5 ~8 q- b8 l" E
' j, t4 A8 W; k! _: u+ r$ |& F3 X9 R% N
.o0o.! D6 v2 Y# l  Q2 H9 O
: [7 c  v% Q% ~
Sad reusion- MV OST) q; |6 G$ o, i8 [. s8 l  t( W
* q; v* g/ w1 ?' Z

% A( ^% r! y; n' ?7 [0 L* I, n3 [3 s

2 O) z& D: m: b; p/ M' T
4 r+ o. C5 R# N0 ]) Z* K0 ~# f1 dLinkdown9 {+ H- Y, L& K

% F; g; @8 D. ^8 i. z1 h- N# l1 S% E4 M1 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 G; D) V5 e6 _( E$ B  t
; Q# n! v. Q$ L/ P$ Q
# J$ D8 D+ T8 n' b) D) b/ h% D
/ r2 n/ e, l/ l8 i9 X6 `# U! i8 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 C; X7 ^" x# u. \; J0 P
: E/ h( `- O) Q; M- O; r9 T, S  I2 g3 V) _
( |( ]# e' O2 H7 }0 F4 H
.o0o.7 e: z+ M, r6 L( ~  ?, |
Or a Pain - MV OST3 Z: ]( ]5 n2 O1 u! m

7 j$ T8 \5 a- Q/ A& g( y8 x. R$ f8 m
" P' V; f" N0 @6 }* A9 E) ]

* R  f  }1 p' @" A" oLinkdown! z7 f/ `3 x4 g" E. r) {
) x7 T8 @  o7 G% ?2 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' o; n3 B: j) u2 e
& j1 w8 K4 B1 u9 k3 R8 N
, t/ b6 @) R8 F1 {7 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. X! A& V! A2 G0 H

9 D$ t7 K9 b: v& S9 ?: ^
& h" P3 u5 ~' o' c# m) e7 U! q0 F& v3 L
.o0o.
* l6 H6 W/ m- M5 W' ?6 C( E4 aDA XA ROI  - MV OST
) I* H- S5 j5 ~/ H, W0 Z4 W. k" [: ]
1 b* h' K# S8 P' @8 `

" h! A4 t3 M5 |  E' J' s: q: b* ?1 k9 j0 W
Linkdown
2 M  C7 G$ p4 t( v# [; J5 C! ^( R" p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: t' v7 R/ Q% h/ T( o3 B! k3 O
' O% ]' _7 K/ |7 q
. L; @2 E$ w3 I: Z6 }  Q3 D/ H4 {  B! \4 l

4 p' r0 p3 i5 Q) z5 |

* u8 x0 t- Y1 S3 ~& Q& {
8 ^$ O8 G& T' o" E, w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love( h* I8 M/ S9 c/ f. F" X3 B

9 D- W+ ?5 i5 ~0 ~5 ?( o' q3 ^$ Z
5 M' E- v/ B3 Z: a' q

+ c$ \9 ?9 b9 ^2 R" t; q

, {* F, c0 C3 h0 Z3 m6 _) K. rsorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
' B3 ~$ l$ u1 l' |% B
! L$ k% Z; F/ y# p2 `0 c# e6 i0 P, W6 c  ^

6 \$ G1 J* h! v5 vLinkdown- [# C3 N0 M: T1 b' }7 z; H% S( f( o5 \
( J. I2 h5 h+ H
: @% Q( Q; p$ c% {; T, M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love 2 ]0 Y- @7 u8 |  a" K5 u& D

( c0 }' u2 h) y( x! R' d1 s* D  {5 [0 u( \' Q

2 {7 \! ?+ o7 b3 {) f' t# ?Linkdown  m, L  V- y* c( w
) ^) g1 h$ Y" W: q- K# {
2 Q: i% h1 F$ R4 u9 I  ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 S4 V) j( G2 J[Engsub + kara] We would really love
0 P3 y2 S3 f$ F) F1 l
bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 08:45 , Processed in 0.110764 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên