Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4640|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST6 }8 d; D; X0 l% k3 @/ |
- H, [: B. [* w8 _0 k+ N/ u! J

# B, y! s" a) \0 _" D$ X

Subbing Team- P2 n: Q: V8 o. O4 u0 c1 x! a( l

5 J4 l6 U. [/ v( m. S! G2 JTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt; Z6 q# s8 |0 N
Lyric: pio227
* \. g" q; I/ gTime + kara: tanpopo126
: q4 g8 _  d9 bEncoder: tuanboxit, zmitxter


4 X( j4 O1 s- j( M! N/ r
* m  H' v# `% [$ L! b  M* U

Did We Really Love - MV OST
3 A. z! J) I% l3 `1 q8 ]9 L5 z- C: _: P
* `( b8 l) n  O
5 J* W% {. L' m8 I
4 y( R* ~6 }0 p/ s$ Z, e

: v' ?/ c7 ^0 [+ D3 q8 J. y) B% S- ~

$ G* ], x% s* |* H/ l% _1 [Linkdown) u( K! }* r: ]

* t3 i1 }) r3 F4 v8 q+ tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ z* w! _  s3 i1 O7 Z8 D1 E# \/ k0 `6 O# j3 m$ W+ R

; V* |  F5 [5 ]3 u' N& n4 qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ }- [2 O' h0 a- x) h
) L# M0 C& X6 E2 ?5 R

5 m) o  g7 z6 @# H7 B$ B# I% C( X; h6 t4 Z' i) S7 Y9 O$ w
.o0o.
( M2 a& z& }0 B; E" v( K0 U
' H$ D! m, b2 w2 y! H- eSad reusion- MV OST2 x* f  D( e: Q
% m# L; G0 T, R  F* o! a

# N5 x( z2 j' K" C' H$ N5 _5 @/ q2 N
0 D; c/ ^; D# M- j; b% s+ l* @$ ^) k% ^/ |

- Z2 [0 H* ?8 _. ?1 E) X% vLinkdown9 X2 i! I5 A. u% I# |
6 _: a$ [" O1 P1 A# m+ z
) v  K5 ?- d; T) A1 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* {) D6 E0 _9 l- g& h
! ~" T' f) i; S1 ~% y
' Y; A/ ]/ k# \! ?) z9 M) B4 B
; g/ Q; u* W+ e. s2 X% [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( j5 R; }+ H% D' r' w/ @" v% ]+ ^. s- L' |* g
! L9 Y  b/ c7 g

) v# O, F! k/ P0 @; k/ W% [.o0o.
: X9 J- g$ a* M5 SOr a Pain - MV OST/ h4 i+ f% A/ Y. K. d; Y# i. n

% n2 d8 S0 J% |3 Y3 c
0 l1 {8 e$ k  H3 u, h6 _" T+ O
3 z8 B4 ?) `# ?5 G* y8 ^) m; \9 g; h6 B' [! T
Linkdown
$ }+ Q$ f/ L# c1 c0 t% R( L, b9 ]0 ~$ W! P$ `* ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 S- K: }9 R0 z" r2 O
$ R9 l) m$ l  a( h1 T, S/ q4 y( Z
  A: ]9 N/ ]# y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 l/ I8 u( F8 d/ \( }0 d
6 j( p5 h/ n% q/ O: p6 D6 C
( I/ @" g( m& K) j% h# j
* c( t" p* k! ~1 D  b
.o0o.$ S0 A6 c$ H% S- N
DA XA ROI  - MV OST
4 B: ^2 r" m) [* n9 e; ~& y% o1 M5 h

& P$ E5 @6 X% J5 ]) Z
0 i% m" q3 S- W: z( l+ B1 [6 j3 P" z3 P2 n5 y
Linkdown
  a0 A# W+ u5 U
3 g5 ~. Q) b# }5 Y5 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! b, ]9 e  J) @6 M7 Q0 P
, y" E2 E( O9 O7 q9 w% F; x# [4 l/ V6 q" I4 J% t, ]) \% @

$ w$ S+ [) R0 W3 Z# q! f. m7 D( ^% M- u. F% n0 f. H. r8 t, o. `

) D( n: s* i9 N8 v
( X' d5 Q+ E2 ?: F9 @/ ^7 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love1 u# o# _/ s2 u3 K" o9 a/ X$ F- C! j8 q
0 y8 U' _) S( B! q# d6 L

% P3 {9 }( @9 S

9 V8 M' i3 N9 ^" I
' i! \- f' M0 p7 o" f
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here+ ~8 A7 d, q/ y: {7 s( z% Y

% J$ r) S& m4 W9 u
5 m$ e3 S9 C7 G! r0 w" ~. g% q1 O6 A, r& o) O' X8 M
Linkdown# G( F; _# F2 A8 W- q& l

# A9 M' o: M& k. G7 P: b
9 n" u3 E9 J2 U  ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
( f) r/ ^- O5 b3 s& p- o  k' Y% Y8 ]) F& Y. q
0 e0 h# u- _4 J
3 h8 i- K# O) m# H; L! R6 B* d) r
Linkdown
* T- t3 B* x6 [6 T8 c
+ t' e2 ?7 s" W2 L  x( g3 y/ [, |( U0 _9 m7 M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 c, u) x* W* w" L% \" n
[Engsub + kara] We would really love

6 r* U6 r+ g3 E" u* g6 e. Qbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:31 , Processed in 0.083802 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên