Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4164|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST, A* F$ ~* b( U& x8 V1 W( g* v
( h; o" i) V7 d

2 C' M. s( e: |4 e  M! F) M+ U1 C

Subbing Team
, m; D) x- z1 D3 ]0 B: c/ f
( t" ^( _4 h6 x# o1 TTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
3 B$ `+ I% s# a. d. f5 n; ]Lyric: pio227+ }* x" e3 n1 {1 X( X0 B: S2 n
Time + kara: tanpopo126
7 G/ P) S1 [% f6 a) [  KEncoder: tuanboxit, zmitxter


# v/ n6 l9 T* [2 R
! t% Y. k  L3 ^& D" t+ G3 g( {

Did We Really Love - MV OST
. x* S3 w) L' ]& W8 a" W/ n0 E! A- j1 G7 i3 b" w* j

& r- D* ~. Y: P, V" v8 O, [
' {4 k; p5 K$ B' `$ u
& U' A# o4 V* t- L" I
7 D( w8 I; ]+ R3 ~4 s4 ~' c% l& t. i! u, k/ v0 i, G# k
3 K7 S) q3 G* C$ f1 ]0 |
Linkdown
: M6 p! I2 Z7 ]) J: U) `1 N- V6 |
" }5 S8 Y( L( _0 Y: s- KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 p9 ^( w" u* E( ?! Y0 M& e! y2 a
8 E+ Q$ Y' h4 R' I! q: x- Y" i9 ~
2 U$ H8 C# Z' C' n+ r* w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% H2 d/ n3 U3 p- z1 ^! W8 V9 C+ a; ?  v1 C

" [' N$ G9 Y9 _; z8 ?0 w! M
: E' R7 B, n9 T% e; t.o0o., _; r9 ~0 V; R- b1 m7 G
' ~" Z3 \2 m% Z+ L; i1 O4 @
Sad reusion- MV OST9 q( o8 h' M! {5 L# e
" u- O9 z7 C$ ~8 N% X# r

0 N2 k( q3 F# ~, B2 b3 ?
& f! R+ v( d# g2 H5 F2 R6 q% u- p* T$ k7 L: j( R  z5 C0 `
$ h* T! R) [5 w4 z
Linkdown
9 T+ C: ~- O; O# w6 A& W$ B. U: s8 A' @/ R
* p' \: @" n. Y3 ^: S' r* Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 Y( p6 L6 M; v7 L& T) ^  ?- ]
' q1 P3 H. ^" ]0 S( s

- E, Y7 g0 v1 l: o' j8 P& y- f5 X3 k0 o% v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* a2 p* ~9 q+ a# X) ^
& i' K+ d- S2 o$ G- U- Y; k3 Y7 W$ `* r$ d, G* D
0 Y- H2 I" a- S# W. g* x' k
.o0o.5 L0 [  V( y% y1 Q: W+ ^
Or a Pain - MV OST. X8 z' O9 f) N# U) w4 }+ \
, a* y6 O9 M- h3 d

6 E. Y: V. N: t: F! @
$ T; W0 s1 q/ p6 g; B4 I+ S; }
- M1 P: A' I  A, [2 N5 Q, DLinkdown- |2 h# T, Q$ T( k9 _- ^. p, D
2 }/ N& }4 A$ O2 b6 S2 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ J  Z7 e  @% x/ U
4 F: S+ g. `: `
2 o2 o) j, r8 A% B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 \5 C% D% B: s9 W2 I

& v( z3 W, j6 o+ S1 c0 }. P6 l9 r8 n2 d3 h" D4 k
) h. F! z0 S  @$ C% ~9 S, y
.o0o.- w/ Q: Z7 j; `3 T
DA XA ROI  - MV OST( q5 T2 N4 F8 W( Z: S7 T3 `7 Z; |
7 B8 s7 F0 R% J+ q
6 e% I2 c+ u) B+ Y3 d
* A5 I. e  W8 e' Z; [# `7 |1 W2 a" d

8 _5 ~$ J! l3 h/ B- u6 S6 B6 _* QLinkdown& q5 ^0 C# F( |
, B+ b0 a  o8 l% c# h' b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 K0 C/ K  R  l3 j- ^
/ M! }# D: q8 k, ?" [2 N, K% P$ ]# V' u

& ^0 r2 @2 q- `' s
/ j( {6 F3 v) K1 h, F0 ?


6 m( ^0 p1 {2 i% e& j$ T0 c
9 c5 i) ^: L: f/ C5 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love/ R7 B. H3 o5 z) m! D, ^5 M1 o

# v1 O0 ], z) C) P& w" s" V
; B4 c% w# g- g* v, f) f% W( C


) ?) G+ E- ]. r$ {# P
# D& Q5 b8 T* D6 N  }sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here8 C7 m% [4 F; z  n( L$ b

  M; I8 T" u) C& h$ M# Y
5 I- `2 w$ v: W. x$ C& g5 P% c* W7 w* k, W# N3 f: p# l* w
Linkdown
# t- ~- r2 b7 x  F/ T/ B5 S5 P, Y! o' O9 `# p  g

! d' n, g, g8 M, YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
) x+ Q+ ?, a7 V9 F) ]9 \& B7 i. c( `" V
1 L1 G3 }( M  P) f# x
3 ]2 r# r! ]% l& [
Linkdown( O/ K" q* u: ^  |7 P
/ e0 C  G, m. p* A* [7 f

% V- T# l* R) ]' h" s, m/ l! j6 YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; I6 w: |. ]) b4 ~# G  B; @3 s[Engsub + kara] We would really love
& I$ n8 I; \: X
bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-5-2018 15:58 , Processed in 0.063328 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên