Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4027|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST
( l6 `7 K% R& Z0 v9 w- G9 W6 u7 r1 C
2 i8 r. f, d% }6 E4 W

Subbing Team$ N" d4 q' f. O; v5 g
9 v' x6 f2 W6 Q: V9 d
Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt% ?; J5 P: r$ U) j1 j0 e& ^
Lyric: pio227# ^0 x2 v# }$ _, B5 L, W
Time + kara: tanpopo126
; k& Y& G/ I4 \; gEncoder: tuanboxit, zmitxter

8 u' L& e5 k) @. U- s4 p
+ n! L0 m: r  T; Y' A( Y6 D

Did We Really Love - MV OST
7 W1 I; G7 l. \
  J* C4 L! h8 ?6 C* p
: v! G, E& F9 s/ G0 y
1 r2 I7 Z$ T( s7 J8 b- k5 ?! h

2 _- |8 [$ {8 _4 t/ @/ P
  x" t: F2 ?7 t# w' V! V/ V9 _  s3 B; X. p; Z& J. L, H
Linkdown" f1 O+ [/ P  Y' a* c" m2 t
2 x: I7 I+ v2 S0 u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: ]) U: K% Q4 l) S- A; y6 T, P1 r
7 Z7 W; r/ O+ R2 a1 K
7 Y- }# }1 ?3 d, Z5 a: [! pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 H; L$ y' _* Y4 t$ a
" ]( A( q& j" ]+ u

  t+ D; I5 s' A& P
+ V( L$ K/ \& [3 ?: O3 b6 @+ y.o0o.
3 _  @* x$ }- w0 F9 D: s4 Y+ M9 _3 e6 @" f( D
Sad reusion- MV OST. z+ h6 g$ n& Z8 K8 {! R

/ U; W+ X2 h, Z  L+ C, _0 S( {* S& p0 X
" d5 @! y0 ]5 ^3 W* m7 \1 y  w

7 h  x0 ^" ]; ~1 t+ l# t. S5 ~2 y& i6 O- ~: p' F1 S
Linkdown
6 t% d- H% H2 v& D+ N# @) }2 C9 R- P( G  M  {) Y: K

" [) \$ H0 _: l/ SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 A/ d$ N! Z1 ?
4 ]( W4 |! Z9 E7 v
8 b0 a- q) U3 q
9 y. c+ R1 l( D! ~' \/ G/ i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% I* h$ i' E) {$ Q1 w/ K' ^  d- y' O) \* r* ?( R
; E2 g+ _5 }7 w8 c1 H

0 L8 V  d3 ?9 p5 \* L3 [.o0o.! d( F3 L' H. f" Y
Or a Pain - MV OST9 @; ^- E! ^# [6 E& T
4 V4 b6 X' @! h8 M: h; e; ]

- e3 ~8 \- U, L" d0 Q( `$ q5 [" q% s' H) a( [, F9 U$ n9 k

4 y. K: W5 _* Q3 _# L( ^% m8 J' V" uLinkdown
& h; J% j: `9 \4 b  K6 r7 U5 C1 A# p. u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) }& a' i" ~9 S; ~
2 a. i/ K5 `' w" W' i$ W
( l0 H. {# @7 g' Z) @6 OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! i* z) I) a3 y2 T5 n2 s$ @

+ I# m5 T9 B: w: q
/ z0 f4 E) c7 F' i) W" [& f7 a! W7 q" L2 E$ U  W
.o0o.
* e, h* l4 V4 r! ?* l2 q; lDA XA ROI  - MV OST4 b& Q+ h5 R) [7 M; a
/ N& F6 _, k# J0 H, ?
; a4 A4 ]2 O# p/ x- H' q
9 T$ R2 \" l5 N8 D
1 c+ M. O6 I% B5 B8 S7 Q
Linkdown
, x5 j6 \. u9 [6 C
) f2 G5 s: b1 S7 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) A! Y) d) |0 M" t. f( G7 V4 d$ r8 J& O0 x. D8 d7 Z( e' J

9 _, U& f# x5 w4 x) ?
9 o- D6 F9 |2 h
8 h( G. K: j, D3 F5 t% `

7 G9 z- Q8 Y, z
$ X9 N  ?3 k7 m# B( w" a- M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love3 `: ~: V- l' ]& C
" H2 F! w# Z: D. z1 J* e0 J
0 S# V3 I2 t& _( l% ]

5 E  N4 ^2 F* e. ~

! a" U2 [+ Y* P* U: usorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here1 g% R8 l3 s" S
/ z% K2 y+ F5 G
+ }1 p' X3 k6 ~; {& z0 N: ^# q2 ]

9 D& `! Y2 ^3 R4 |) E& GLinkdown' W: C& y+ L8 ]3 b, p% W6 O

3 F, _' Z/ M  M4 g& I0 S  Y, J
+ I- f! D3 r+ w) _- dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
8 r4 W; ]4 ~5 t9 B' z7 w& L  m, Z6 F. ~4 q* K; j/ E

( S: ^. s: x# L3 S! w5 X( n. A/ R3 a. k( l. @2 a% J) H) t
Linkdown
& w" b2 x. w9 _1 L) i! W3 Q) a- I  A% `

" y! ^. W: m$ f$ J. C9 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 u2 I2 c% N# C% y2 J# E2 e. d0 B
[Engsub + kara] We would really love
1 k# M8 ]4 i' d2 v8 }" f* _
bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 02:53 , Processed in 0.057982 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên