Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2876|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love7 k1 \# L6 V. V/ ~2 ^3 [( q
Mối tình đầu

7 W( s  E0 O: u' ^* c4 e  |1 F) P" V3 @% y# ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

* X0 r. i% i% j1 g! O
' _) U# s. E2 ^
Tên tiếng Hàn: 첫사랑2 c1 N. `+ |% C2 w) ^$ n7 R9 ]9 l
Độ dài: 66 tập
# y# w  d) w# Y6 ?Phim do đài KBS2 sản xuất
( N& Q$ N" v9 l6 D$ a- mNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
/ o/ x+ F  W( O* ?% VĐạo diễn: Lee Eung Jin
( b8 d& G8 _, A3 H9 lKịch bản: Jo So Hye
3 [) I$ F; H" H, R3 H3 `Các diễn vên:8 @4 W( N1 j# J6 i; ^, |9 B

! G  z  @" C9 l) y3 a( VBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo# h# M2 }; U* J' Z8 u! W  `4 i# H' Y8 w
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
# ^3 H- \) e  ]7 i. bChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
! K+ v7 M. n9 m$ y0 y# mSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo): {% ?% L, c0 }! M( V' U2 i" @% [
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin
! n7 X2 V7 t2 ^. HChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)9 m: Y8 V6 i3 I8 L5 D) _) ~2 [$ O
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja  x& a. P% r' h3 n
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)& `- }3 v$ {  `* W9 B2 k3 }2 Y
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
* ]! A. Y$ F1 q( u$ ]% Y. o$ VJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)' X' j$ f6 I- l; T) I9 K
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung6 T, I3 V7 W! [5 o1 T
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)5 }  w% P% d5 t" Z
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)2 g# `0 k- C- T& |  Q
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
6 ^+ Z+ i. Q/ @Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
0 f' a9 a+ P- {6 }. c' r$ F$ iSong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
0 A1 L# ?3 ?" R- V" {# dCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
9 i3 E. h  f! f& p; V5 U7 t7 C$ m4 p  i6 _

  b' l* x  ~/ s9 S

Nội dung:
- U+ q( a/ f$ Z9 p/ S& a% j) u* x: @' n& e3 f! [! c  n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 K" @- y- c( E$ n2 x7 c2 w3 ^% J
! h- [+ F" v" B: A1 Z3 w4 W7 S' H, R3 I4 M1 z3 m0 c3 \5 L

Nhân Vật7 Q3 m) ?/ w2 |6 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ x' z0 B( I) J/ F% h

, x9 \8 y3 z& R$ Q! x3 ~& ]# u: uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 @( {" q) @" g: r$ o5 G% D8 h1 _
) Z* b+ B9 k# D# A" H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 v( x5 K5 X% _, ?7 e/ R
! ~8 w+ x# _3 q* o* KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 g8 n4 J: b5 U- K! \7 W0 ^, Y* X
7 `; B- U3 g2 T' }. i' c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! o# t. ]  E* k8 F" o4 N- [* c6 W* q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 ?& ~" N1 t: m8 B# ^
, \2 y: s* m! }5 d7 Y* R/ [9 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 K: y9 @' z' b8 T
% u0 d3 o# |7 x! z7 h8 N% I% t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) Z# c' L" j" C8 y9 U' x! G2 q

  r# s+ x0 C. f( E0 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., B/ C2 Z0 e; G8 n
2 L7 i4 s8 V5 {
Mối Quan Hệ
+ D1 S3 V! q) g/ lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: D( o8 p1 t8 w: o

' s0 K: p- k4 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# T1 O: o- n) p


/ F" s* }" Z; @& l& C7 r* o2 x  Z7 z4 E0 M  Y
2 n6 V. Y3 u+ u: v

. ]2 r" o! w, Z

Trailer" {; ]2 {5 p0 F! t

( ?% Z( N2 s0 }

7 U. G  d. v- m/ K. i

SUBBING TEAM" k1 f" i! c  z( |
. F/ m$ ?, I3 _1 z/ a% _" }( v
ღProject Leader: tanpopo126ღ
! V4 f: D/ o! J, W† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
, R/ l3 t% z/ p+ O4 t4 f† Editor : tanpopo126, fallvn27 †/ D7 ^$ z$ c% V, t! J4 W
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †/ D3 Z' o6 U$ X6 c# w, x. x' Z
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
* C. I- O- N( e* ?† Encoder : loveglassmask †8 R; N' q0 M9 M" D1 Y# O
† Kara FX: tanpopo126 †2 M6 y5 E3 A2 V
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †+ ~5 Q! v- u0 r' |7 H# T
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
' T( F" k5 l$ S0 V# A$ [9 N  ?) R) N† Poster: ngochanh52 †
2 a: O( P: p( Q- x

3 a% ^9 i1 M+ Z7 C


; K/ W. g: u  W) h2 _: ~3 k+ ]+ H, T$ B. J8 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) f5 C& e+ E1 N, y3 E0 e
5 _9 p9 i8 }* k( }# a( a, E- z* Q3 u
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# a$ x" b% |" [5 @

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team+ k$ S* p2 [, |# u+ a: K
Take out with full credit!
- ?- ?* _8 n+ g6 Z* B9 q" y5 y; _  D% W* \6 u& X
0 P1 j  x0 g* u- S- c- r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


) t8 h& ^6 Z3 `" W& BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 F1 v. P& [1 A! Z: t  \
; f" z& ^( q! m/ c1 `* x* h: rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ y2 X. ^' R4 z4 Q: R: w
. _# ]6 @5 ?4 X7 }1 n% _. A6 R. e/ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ h" s- j0 b( }! T( h
3 B/ S0 I% \4 G8 H6 ~/ ^5 u% NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( k$ O* p  W: D0 b/ C7 F7 G( y  N; _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; E2 C9 H: j: }- b. x8 M7 Z: g4 `, k- A  V: Q7 i
, p7 q1 x! g7 u! R! M# i

9 H6 \* b' `( e* ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) H1 g8 W( N. ]! |9 ^9 S' d2 x
1 n  a/ K! L0 |' A2 R% [4 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- A: f' t% N# ]& k: p

2 z; O) E% H9 k! n0 F: o, \: U( [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ I; H0 t. a  R  Z7 q4 O0 R  H& U" X5 X4 o  |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ J8 N5 r: v8 q2 W8 q0 `, K6 k7 I/ }. E) B# m/ Y9 v* u+ N8 N5 L# g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' }9 F- X5 T* r8 J/ V, G# r1 v1 L2 D, b* n7 |

/ S/ j# W" x1 ?6 L3 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 P) G5 v& u/ h" B; Q/ B' ^: D* j- p6 A8 y/ ~

7 B3 R( k/ S, s, m' {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 f2 O; C3 J3 J& w8 \3 F# }* x7 J- c1 f
* G: S5 [& a& v$ y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." }1 G  b# ~8 L
/ m$ M( R' R3 L6 c$ q

. ]6 r( f6 R" l2 g& \4 C1 X7 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# A- n+ ?  R$ D9 e( j& Y5 g5 l; [
. [5 Y( r/ x1 o, F7 K
9 r" Y- J% }) _7 _2 R* BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: Z$ B3 x- I( ^; l" O
, F! J/ }3 e2 ^& l9 d) c5 W
0 b( v' V& ]' A4 U. t! W. e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

. @/ j. I: }# S3 S) g4 T& ]; P# S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; n; ?. X/ p7 X+ U0 j- B$ N8 V
: G: @" O& B9 S; k- k$ n% M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 x2 c" [( [: P! u' l2 e
. t7 d; f! a. \/ T- L0 B: [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. [) Z* K; @/ r! n1 L! \
/ S9 {6 k2 O9 ]+ ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 S6 M6 r' M- A; [5 S/ A; k3 d' Y" i- J, ?$ `8 l& {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 _1 p6 j! b) I7 {* I) A$ W% n; Q4 E4 W( Y

5 N( T4 X: Q  A; `! @6 p$ X9 Z7 U3 u" V9 x1 W- L- e/ P0 N# ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

/ m% B9 |8 f5 w) s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( ^3 P& p  F6 m
( O* W+ f  K; j9 `7 r$ f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 O+ p8 l2 @5 m1 o: ^% a" }2 x8 E; t6 G0 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: I! |5 E1 v  W2 _' B

1 a) V6 U: u: c6 L+ I' uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& y, v1 |! Z+ Z& k8 y+ x4 j6 v/ A/ c6 e; U4 m- H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* ~8 v6 q& ^/ j9 W. H" E
' c8 _! R6 P( ]% C
& t  z+ f, s6 h' a7 Z


$ P  r) b$ Q5 |" k8 t. s) f( E$ G. |
- h- W0 X2 Z. l! q4 U: y" d1 Y7 O

$ u+ u" ^% c) i) b5 Q
- x3 T: ~0 m/ P0 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

7 s6 v8 a' K& K% z. [2 w5 q' U

; x) i. ]3 i4 Q# S9 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) x- i; I% @: ]% H/ }2 b: m* G/ s7 c7 b; u! u- i' x  a: g/ A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 L+ R, W' F1 O8 w2 F7 T' c" v6 H% Z) k- e+ \3 f8 H5 M$ G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 j0 [  v8 Y0 {9 ^& h7 Y
4 R+ u! K6 X: `' o+ \" V% N' W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& s  r" L# k4 x% T* t# M0 d
2 t% Y' [3 N9 Z) S* Z* c6 Q- J4 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 [# O# D7 s, L/ X

, t/ `9 t( J. Y' M& f$ r% H
! e7 h; W, s5 k9 w4 c# W5 M: V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


! C7 h& a7 `3 O1 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 w/ v3 D5 V# k$ v; b
9 b4 \& B3 Z2 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: Q" S$ Q+ {* d% u: y

& X& F9 n) C$ l8 h/ |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 W1 _4 q7 \! j% ^7 ?8 k& x
% p$ U" W2 U7 s9 Q1 s- j( y* aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., g9 @* T. K$ [, a8 H* z3 B
9 C# Q) }2 F/ v  C( q6 k: X

, s& \; R8 R% z6 @/ h: I. K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:18 , Processed in 0.065730 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên