Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2799|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
% c& p5 [7 q, M: IMối tình đầu

: b: e" C2 d) J! @. M3 i
9 z4 T  s% m1 K* \5 ~* IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  \2 b% P+ B+ [; h' Z
; ], y/ }! J4 |
Tên tiếng Hàn: 첫사랑
' ]7 W1 A3 [+ T' t& M; f) J; g' ~2 XĐộ dài: 66 tập
) ?9 d2 o/ k# B) w: |- OPhim do đài KBS2 sản xuất3 p) N8 W, c8 `4 S6 C/ ]1 f8 G
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
5 a  x) \& u/ M6 H& GĐạo diễn: Lee Eung Jin8 C  V+ Y( W. j6 u  o
Kịch bản: Jo So Hye( d3 J& J, A6 M! V. P8 _- J; ]2 z
Các diễn vên:6 v  ]8 m7 Z0 v7 S

4 U7 J  S8 K  h/ ^6 ]Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo8 l+ F* c  i; }3 b, v
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
/ V+ v$ r/ U0 Z0 E1 jChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)  P% I$ [3 ^( M% e2 W; z
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
+ F! [7 w2 r1 j+ y9 ~Park Sang Won ....... Kang Suk Jin1 K4 h, h4 p3 R  K
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)5 J5 H( K1 t: ^2 F8 C+ h! }  @
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja3 a; [: \6 I1 W5 r7 D1 _- i
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)9 ?0 Q' g( Y8 J- P% E
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
. N" u+ R1 D2 n, LJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)% J) |) ]  z* E# o4 \7 T
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
0 A2 M  p& K7 QKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)' A" ]  c6 j) c3 |: _" ?6 g, f
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)* m# v& T; W, r8 {5 U/ K
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
. Z% Q( n; N! W) O% |Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
: l+ D- \# O6 R/ Q8 y, I' f" m! jSong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
" v* H9 _( K: i) ~9 q' fCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
/ r- d/ x# ?$ _! _3 ]8 y5 ?* Q$ @3 O7 s0 S5 o

: \8 a$ e3 ~6 ~. v2 |: f

Nội dung:
2 x. K9 w8 \3 {! G' W5 @5 ~' b
9 d  V: B( ^! N- k5 c8 V! _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

- |" x* M5 i( k+ s5 ]1 e$ w
7 q4 f* z. F# V8 l( I2 D( q

% ^- K6 t& I9 p  r9 {6 K% I

Nhân Vật
* h: P! _: `; B4 G$ wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 H, O) C- L. j* ]
4 E& I* g! X9 {7 A4 C0 t. t( o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" V) E1 d" O/ b$ g: g, w
1 y, W+ P4 g' _3 F8 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. c8 g6 {# L! d$ {7 |* @. n

# z# ~+ w6 F9 Y5 A, l$ |- MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. ]' g# V1 U: Y9 J  t
  f+ c5 L* A4 @9 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 a: n, m/ Y! m2 N, N2 Q% x  X  z: s( j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., o+ x- F: t1 M4 k4 t0 f( ?

2 F' y0 c% X) T1 a1 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ G+ p8 F! q4 u# o/ a- ^- ], E
' }+ P  N% \9 \" W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 ^3 C4 x; e, e
8 D) F" B. w" X/ Q7 L  a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 {# _7 k1 l, P0 n& G
% W- R. v: G' N% F7 q" |" Z- EMối Quan Hệ1 N) Y" w: R9 e; t( g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: f, K8 a4 J* ]5 ?- q/ E  P
0 c) p& b( \3 Z5 w2 ?# Q1 v0 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 g  @  x# t: v8 U2 i5 x4 C3 H6 }

5 [& u9 Q, v* C) f& t7 F% @$ c
5 X6 _  I2 g! t

; c3 n7 r; \  S/ B8 X. J; Y; }0 H4 F8 n% }2 {

Trailer
; B0 x6 a: G- w! ~0 Z


: }1 t8 k+ |+ M9 {+ S5 Y1 ]* k5 t3 g5 I

SUBBING TEAM) U- r+ ?7 ~2 }* D" r$ j

& ^; ~% _- h' o) FღProject Leader: tanpopo126ღ- r: R7 q1 Y5 K, S
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
( W1 x# ^( U- S% S$ S1 w† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
! r/ K; g1 U2 t† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †% ]  L6 x7 @. n
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †5 \7 o5 w* q3 p1 z4 ~
† Encoder : loveglassmask †6 P4 H1 D4 h* v; @/ H9 g
† Kara FX: tanpopo126 †
+ n5 J& P& k  n- K! h. E" S, M+ M† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †
& O- f4 d. ?/ h# x- a/ ]& S† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†, B% x9 v6 t% |9 k# l3 @2 {+ N
† Poster: ngochanh52 †

; v( g* z+ a6 i; r1 q' O
# D$ [/ b% v3 N5 |, V( r( l3 n

* k3 C9 d4 x* d: J- Z1 t; s: o

7 S! X) y6 }# t! D3 F2 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  P1 O# ^1 R  e5 [3 c# ~3 R

& W2 k! d6 `0 W! Q[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ \4 l8 t+ e" _) c" D. t

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
, r) f  A7 V/ ]% TTake out with full credit!
8 }2 Y) u6 R" z0 c7 W, }$ M, B  I, Q, |* Q

6 K- N6 e; W8 K" f3 v$ o! f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


  e. a1 h) c( T8 ?" l2 X) j6 eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 M( z2 S. O% l  J: {: T8 }8 c( M
" m3 |. c# d/ H$ DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* F8 V6 f0 c+ l6 W# A9 a
; r$ O- D1 R5 h3 O. n/ u% S. W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  U" l" C9 M/ A$ {/ C, x; ]  c6 t! h1 A: y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 P. l4 o  C, x& O* S! U# C
$ Q) j! k9 Z# b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 j; L, D; y" A6 V4 P" U

. \4 V4 a% `# {3 ^* z
' o- z; F& D0 h4 A9 M8 S0 }

  _; S0 D+ i. M4 h" C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% |  K0 q6 B; _, w+ {% P

' I# i- }% M0 Q0 C: G+ VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* Q7 N1 }3 e8 U9 k* H
2 E) Z4 i# z$ s7 OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 E% U+ R/ U# S5 w) C8 ^- Y" x9 x" d8 T' g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% a" w# s+ q* R9 [$ o. X$ r4 p! l1 L* g! p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Y, _' s7 P# u
2 i' ?- V  n6 N' H. M
' F7 f$ X5 V$ V2 A/ }2 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 m- I2 L& C0 j( @
' m/ [! o) Q3 w! }) U9 j* u: Y
) z& r! Z  f4 J) N0 h1 F! V5 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 x( {% W4 K1 I9 Y! ~4 S2 B$ u2 H3 w
" [6 p; D2 s* ^1 Y$ b) l4 l
( U: i0 R0 T" G: f8 k: ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ P: r3 ~/ d' L4 `

3 ^. Z, l$ L; U4 B. {
7 C- Z) u6 [% A) j: a/ P! BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, F8 {- K. M" M% M* Z! X. ]- I. S6 L  e5 n3 m  |" e

+ k& _% y2 Z0 n& KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 ?& A7 ^* T. w, r, K

& r* u( O- t6 f
( X6 M/ n) {" X4 o' Q% e/ I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

+ U0 S( g9 t! |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 o2 S8 s( {& J6 M8 H7 v$ t
( {9 S' N+ t6 G4 v; C4 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: x. [* ~. H- S+ Y& M4 l/ y; I: M1 D, K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 h. _8 S' r, |( K6 e4 U
: m. ]8 {6 s2 ]+ y  Z( \4 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 \: Z5 |! Q5 i" o/ ^1 d3 w3 I6 T* H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 B0 S: N! d/ ~" e' C( X9 u( p

! {1 Y$ W  i! U- J! i2 V
# x; v/ F9 J: l' k5 w# q: O" z. L: }: c! O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài


1 x: X7 K& |& N' B8 I' P# O' yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# s0 w: N9 w5 n5 c/ O% I
7 ]- v" Q* f2 A8 Q- jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 x( F% ~' O8 c# e5 E
3 j$ y0 j: Y& b$ q9 I  ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( O, [% k  U' E" k/ J0 u  a% E( W/ U# j  s5 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' m7 x& ^' y0 W
) s0 X4 F& G$ I5 u6 @2 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 i% g# w, f4 ~( V  q+ e

; z1 M* Y/ z6 Y. {" _+ C9 B$ E! f; _8 @7 N( w2 \0 V2 p. K


* M" e: q, o# V( G5 T$ c$ Q( C( K6 }2 e6 ?) ], \; _9 F

8 x+ ^. C- r/ B7 D) h1 |" }  n( [5 E; Q+ H
2 W* T( q! |, y# T% p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài
* Z' Q, ?. D: i) h. j


7 B4 H2 q) {) X5 t8 i0 F6 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" N4 G$ h! p; m# J: d) e, P) N/ o5 [7 L# Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 I% Q; N; W5 o* l% z0 P
6 w3 ]! S' o# VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ `0 x, N% _( w

# r( R6 k% u( |% T& C) nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* y) M  H4 W% `. e  }

( _9 H  d) G& I: C8 jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) o5 d6 O# A; C! x9 z2 L/ m


, g1 y: E2 X5 K2 m- h; C+ n  z! Q6 |& F# K" M4 P7 I7 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


: \8 C2 L, G' A* g, R: N1 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 m" q& r0 m2 I* v! P& I) V% {( k( o7 ~3 j- a7 P7 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( v6 Q) m/ k8 q- [/ |- E" C
# J$ ?8 y- e; ^8 N) iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& x" X/ U; B9 c8 X; c, z
& l. Q  e3 q5 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* O9 k# r! k" ^$ B3 ~

1 f) A: Z- J/ p5 J3 B

1 m1 |2 V2 ?6 |# d8 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-6-2018 00:30 , Processed in 0.077963 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên