Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2957|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love& H+ B" V  v7 ^& o
Mối tình đầu

, J9 V6 k% R$ p  A
$ L( A# \# N+ v% b0 k0 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

5 k/ x: h" h% @  k6 X6 ~: b8 w

% [+ W" Y% t0 t( u+ TTên tiếng Hàn: 첫사랑
+ ^+ ?. Q: \' g. |  _7 u, {Độ dài: 66 tập
& ~8 y& W* S/ W2 |3 n+ b# ~Phim do đài KBS2 sản xuất; `( F7 |/ ?" |
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997% ~$ S& n- x9 C: I) f
Đạo diễn: Lee Eung Jin: I* ^$ B9 g8 u8 z. F# H3 x) b
Kịch bản: Jo So Hye, A1 E6 o; r) n( w
Các diễn vên:# Q1 ?* R% \! N3 v7 H( _: ?

/ S) Q4 D$ k0 |2 n) V5 e& oBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
* t( e, z. J7 N3 S" s* \3 NLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung$ U( E$ }5 b. n/ \2 n# T$ `+ t
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
3 i" v$ I+ C, M$ }Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)# H1 V6 {" v' J$ w7 O& Z" s
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin  u$ y& x( _# i( K+ v" ^" H1 h
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)4 u0 A! V# e- Z7 ^% T" S# N. U- l! p
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja
1 ]  G+ Y# k# J/ }Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)1 a: J- }/ X  |
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
+ R$ v; @8 N; x7 A, n" r* ~0 U+ FJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
4 h$ B4 R$ ]# |& U7 wYoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung( M" w! z: O- O) P: m) D
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)5 f6 g- _5 e. d  B) b, Y
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)% V" X: J4 ?3 n5 [+ Q9 U
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja7 G; b$ }3 B# V/ n( [
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo); p/ B# S7 c) M$ ?
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)5 U$ g0 u2 q# y: ?( Q& q* j9 I
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)1 t8 E) e& ~- q5 Z7 |4 t
8 a3 _! v8 V% S0 t9 w5 a
4 X+ A* i' w! H0 X6 k% H

Nội dung:7 d7 O3 b( W7 x# k, k+ v
" {' q4 q+ e1 K6 M# A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


$ s( O6 u9 O+ s' f0 C  R
6 Q( i; A( D: ]0 ]' ?( a
3 ]/ [9 r+ b4 ?, x

Nhân Vật
& V0 ^# `3 \& c# lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 X8 j$ m, z4 d, ?
0 a. Y# \1 }& W0 O( O5 ^' \7 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% @7 A: u+ n! K' ]1 x  `+ A& J3 t+ h. x$ r4 U( R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 I  a0 |( K' @1 d
- f) b" m7 p% E: o# N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ Z% U1 H+ B2 K4 y  v3 _- R; I( a: F) |1 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 w( a" ^7 Y! ~1 v6 ^6 N. O
/ d/ c6 |8 U; J$ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% h% c) B% K" d6 I/ |
+ {6 T4 _5 F7 A+ Z  \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." L* z5 f  k! u8 Z0 f4 i2 p

) R; t1 n0 E  L1 O* GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 d. p7 ?6 l6 G7 W$ t
3 |) s2 t& m. v9 C) fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! u9 w" s6 J2 ?- \+ G( W- V* v4 ?+ a# b  H8 Q9 @) x1 `; E
Mối Quan Hệ
5 o2 x9 a/ c+ n- I0 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: `" r$ I. j* v
+ U0 r. C5 G5 l: D# I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, t' k9 s! q$ l


% F/ P' _$ \& K( o
7 C' F. V* a7 r: d$ }' P
# n- r7 T' E! T) ]' V
- N! l- h2 ?( U: ?# n; H3 t

Trailer
$ a! Q/ V- V. K; \/ H) H' ]


6 F( [- g# }, @% }2 j. o+ w# m# L5 B

SUBBING TEAM
0 |* d) {3 |9 B# ]# E; d- `! S5 h- ]3 Z! w( O  W- X4 }
ღProject Leader: tanpopo126ღ  S& g1 q6 O0 P- S1 S; e% x2 F
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
# E& s" ~; U5 j* l5 R" |4 e† Editor : tanpopo126, fallvn27 †! A4 F& O: c$ Y5 W7 B+ b
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †& S& G# m, @& h
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
4 a. I# G. `/ e/ A* c† Encoder : loveglassmask †4 c5 B, G" I8 \# ^6 [
† Kara FX: tanpopo126 †0 H! O% H! q1 z% Y3 H
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †/ X5 E2 R9 z5 k
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
3 q& G) y2 ]; [3 j% E4 O9 v† Poster: ngochanh52 †

+ J* l" r+ K4 q0 G1 k+ p' n' t* M- q; h; B. Q7 i5 `

- k* `( v2 @, [

# p  a, ^: R: G/ dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; D8 {9 H7 r$ h* B# D7 ~: [$ a
2 b% E9 M$ _. s" c# u! N3 A3 x
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 v' O! _( |/ X5 J7 Z

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
! Z  R  J- E  k' h; M2 hTake out with full credit!
3 l: K  [* E! x# O  ^  n5 ?" e0 z. c9 T3 `9 B4 k1 P6 T
6 s- J- O9 z) u2 x9 u' U$ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

9 ~% ?9 T' l* F8 e# g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' h- D! I: D/ I
, n6 I/ B/ t4 x0 s! H, D  z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 r: Z. G4 \) |# O# M/ I' l$ f
2 `  i; v8 \6 N6 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# o/ a* ^( C. f' @

. m4 J& P! }3 K/ M1 }) IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& Z6 D- y7 _: C" z
+ C0 I/ e- M, O4 _2 eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 e3 ~! x9 E$ f7 K7 v) e

$ I8 s9 w; n3 c7 l: h" F3 @, T4 X0 M2 q# `, \2 T" j
" Z1 n- ]2 X" |$ H/ V. n6 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 ~5 W; {4 R9 I- t: F1 ^+ \& w' _) u3 D4 ^  J, ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 ~! b/ y5 w2 I, u" X
/ ~" l' `% _) I3 Z4 v" _9 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 I4 L$ }+ g* K! G. y) I# e
5 B+ i5 l, a$ F/ k& ]- h$ G0 X: k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ v: X! @. J3 R/ O6 D0 l3 J: n
7 C2 F/ R* E5 ?" U$ ?) uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 s0 |" r4 H. V. H; L9 ?2 \

7 N7 M6 L; J+ @% m4 E% e1 t' e( e2 N+ i9 N& g) ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( y: d$ Q$ L. W1 R" \& s% l2 O; g, @: G, Z4 Q
; b1 G6 Z% R3 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* E7 s# ?) w3 p! E4 e

5 b1 w. x2 @& k# D3 W( H  @4 W5 {$ Q& V) Q  T& d& x" F- h0 h' C# b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 P1 \7 }  x9 D4 c& j6 O

+ H$ o; u1 D! U$ U! v/ a; g
9 e7 ?# Q3 x, z1 m# }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! [- f4 Q$ c6 x/ N, J" c1 Z3 m6 i
4 F$ p: P* L) A, m5 U% v: i! r, H. c
" b2 D/ L  u, a" N3 W# H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 }4 u8 F! u$ T, f! T% E" y/ L1 g- B) J* L

3 z0 }6 h4 e: _3 K  v: o1 ~. i3 f* l2 f
6 V/ R& k6 }+ K# c( J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


& o6 D- q5 _9 ]% B2 D7 Z( d4 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' X( g, s* _0 a* t& M& a
2 h) _3 c1 H3 |" r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 r& W3 C) i2 F
4 K, Y  g$ G) J" B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 W% }0 z8 |0 r. U0 A+ _
; `7 Y# z' c3 y% l& [5 ~# JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. d. Q$ y, ]3 @3 C
" P' R; s$ q8 N- x9 H* A) N& M7 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& z) ~. N3 g" Q" L

% l- [8 i- U+ A, S
: b% o- A5 v2 `# W& F
. \- W% ]7 A; U- [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài


7 Q$ a! \+ X6 T( g2 ?( JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! E- Y: [, Y2 w" g: D
8 x) ]2 J% k' `0 i9 @2 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  K2 t% ^; a1 H$ K: Q
- {# J9 E& u/ d8 ^1 J2 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, h' U  ]2 S: j+ O4 O% ~
4 D+ s( m) ]& H1 n0 z' ]# ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 R4 X5 b, n. x! R, I1 `% z8 q; c4 \& y3 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  @9 S, }. O/ [- q3 F
" I: U7 M) R2 {# g! [

7 S0 T$ t8 m0 _+ x" x


7 ^* Y. @( {9 H6 v4 |! F3 J
, y) w; @; f" z6 N& j9 ~; r2 w2 S

, D1 c. d" s! q/ w. n+ T2 `
) U' J2 Z& h3 O8 F) i( G% Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

: ^$ {1 w8 P$ k7 m


4 c  C( B2 t$ u3 o( [/ k( g$ M6 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 p4 L4 o2 \3 |, a. r; _& K& ?0 Q' c9 L/ h. A! D! R- m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 H: |( X9 r4 S8 h

, k' F$ A5 O, [. j& yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. r# @/ C! r' \- D( F7 {
& Q: @, H4 d: W5 B, O" J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 A& g+ c4 p1 k8 M

, ~# G' Y  J6 F2 u. \5 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# G( v0 P' S% V. E

) B/ ?3 g2 j# ^& T5 x0 V
" \7 h( r5 k9 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


/ S9 ~) b/ U6 M, F6 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 r% T  U- T. ?  \0 N4 ?

4 Q! K1 T/ X+ N* ]; X8 v8 x+ wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; h: F" O* u8 J! ^
* }. M4 Z8 y3 }* h8 Z" Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; p9 L8 V4 v# j. s5 G5 s: Z
6 Q( d% @. ~; h" t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ `0 j; L# b( G2 n

# Z4 k+ N9 j+ c. o' l. O9 d


3 a5 ~; |' V6 V$ }3 h" }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 11:54 , Processed in 0.090653 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên