Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3152|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love* ]4 D" P0 Q6 [6 O5 Z
Mối tình đầu

- v6 w' v9 k3 `4 ^/ {* x" V( r3 g3 I% @8 Z2 q* M* b$ p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


% r# o/ Z$ k8 D$ M, J7 q# C
% |- h; w4 j0 Z; ^+ hTên tiếng Hàn: 첫사랑& ~+ [) R+ U$ B' I0 X4 L$ g, N
Độ dài: 66 tập
0 `  ?# A- ?- x% W% R, I5 n9 lPhim do đài KBS2 sản xuất
) o6 {  w: X$ O+ B' j' Y/ sNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
# Z/ W& @( x3 b( Y2 p8 t/ I. bĐạo diễn: Lee Eung Jin0 E% g( C! y7 z5 m
Kịch bản: Jo So Hye4 F) @. T. Y# M1 G# M2 b& M/ a$ o
Các diễn vên:
- A& m5 s7 v& L' q7 L5 k+ Q$ ]+ y- W1 i% u
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
4 t; Z( b3 X: I6 TLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
3 G2 Y& R+ `! M$ ~4 W7 k- TChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
7 O3 A3 p0 w7 D  V2 L# }Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)/ Q( E# V: }/ k
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin
' m" G+ K3 W+ s7 M3 G. s0 Z) IChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
3 x) j2 @' y0 [8 C6 c& KLee Hae Young ....... Park Shin Ja
, r" B$ ]! o7 ?9 ]$ }. dSon Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)7 i6 Y' S* L, f1 C
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
) D7 r% h5 G4 o2 e- d! t& RJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung); E3 Y, S7 \6 ?, T! V
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung  R) L7 g' n- `0 R/ x4 y3 y8 H
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
9 G( Q9 B. [; D0 K, a! \+ J5 B0 W- }Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin): {2 @3 ]6 R6 C6 K* u' K
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
* e% B' \% @! n  R, K0 X; P6 Y7 t1 AKim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)+ F' f1 M2 o6 j3 X6 B2 A) n
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung), U6 Q( [& Z6 t9 P4 [
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
& k) p2 _. p! ^% U$ k, X' e  D3 ~5 S* _1 {$ u
$ B0 X/ Y1 y  }* g, x

Nội dung:
. O# v! ?# V9 P7 \; ^! F$ w" d# Z. d) `7 d" |, f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


3 q9 K/ ]) q7 r/ [7 r5 ]% p; b; _: _+ ^4 ^: y
- |2 t  X% A$ u# K2 m  Q- U" B: ~& H

Nhân Vật
' j! I  V; f( x6 D0 |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* j$ _% S: x# f. |
# S; v; v; ^# M% l4 ?9 D  JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* R- a1 r: n0 a1 r+ A2 w8 }! f
$ O  Q$ \* }% I* c& G5 l) HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  C" t/ W5 S; U3 ]& b$ |# c
$ ~3 K* _, q6 J: D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ A; k! `- O2 b2 p% \+ \& T" B+ U/ Z* e; a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 h* ?: j/ |- N1 `1 n4 Y. G* B1 c" R  \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ ?+ j/ P. N" b5 ?( b2 ~( o- ?& n
+ j, Q1 O( P$ x/ m$ R5 J, Z! `8 Y: x% e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& M1 f$ s  j" q/ U" r
1 X4 c) G' c) c0 a- cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) ?, p6 o  f# X* D2 p0 _2 [# o
, h7 B0 W1 m+ X- z  g& ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; Z0 E  H; j# {* U

: m4 A& R4 d6 y& w% u4 N8 LMối Quan Hệ
% j" l# `! @) J6 i  |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 Q, b5 j- B& I9 Z) h5 Y, H
" [' b  T3 d. X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 T# c; b# ?: |: C; S

' g/ J4 z( t2 W8 \5 G

# V. X4 y2 D; J# e
# U6 n+ s/ X1 T1 Q& [( G+ u/ q
2 Q( E: G6 c5 G- x/ u

Trailer
- a4 }+ O. e* ]% n- _


9 U9 P4 Y) `; H  |
! h/ E, S2 q% x$ A4 q5 ?6 s8 q

SUBBING TEAM! E+ N' C, S9 B- Z5 s
* x' N7 Y6 N" C9 W4 ~- `; u" ^* D
ღProject Leader: tanpopo126ღ& u. @, V* |. r" Z  K
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
! |; T- ^+ `+ t( q5 U% t! t† Editor : tanpopo126, fallvn27 †5 L5 b$ m- ?6 [5 p
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
( z; n3 n0 ^8 F6 [- g0 Z+ ^  Z0 l† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †% ?+ w3 G; s9 [% K
† Encoder : loveglassmask †: o* D+ ^1 Y7 Q& ^# W; o7 d. F' W' Y5 n
† Kara FX: tanpopo126 †% e: `- F) N' H1 K3 }
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †) V/ ^% Y0 o- f5 \9 b
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†2 v3 f- H3 t$ S
† Poster: ngochanh52 †

+ J& j: h# R/ M9 W6 P/ a/ g; N0 r+ I2 D4 i; r# F

/ H5 l1 C7 C& Q. O6 g% n- p' n4 @$ K

" D" r# [0 |7 L* t: F2 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ?: i. _2 T! E

5 k4 Y. v0 ?. ]  o% j4 z[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% M$ V& {/ X1 y6 D$ \

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
6 E' f+ U: v) y/ XTake out with full credit!
5 k7 S  M3 T; p+ ]6 {
, ~/ W7 l4 H6 p
/ k/ S& m4 u' A5 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

% M% ^& g7 v7 q# e) F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 h0 f- B* |3 s' @" \& D. L( G6 e3 Y/ f  e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# ?1 e6 J+ }( Z" J+ M* I( \
6 Z3 y' @* c+ l5 a" s- Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 G) I2 H( Q) y9 g1 ^9 F7 g- C2 V- z9 c# b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( T6 j1 e# j6 I; C8 V9 P5 O

+ N% d6 Q8 w7 a9 T- S2 K  S0 U; dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 j3 j. b3 |* S' k" p, ]7 S
* J4 F- e2 u/ D1 ]+ t

& V4 t) C6 B( J8 w: |
2 L" o$ K* s. |1 g3 Y1 K3 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* N' G0 X$ Y2 L/ M# h% B1 P
: c( [2 p9 c2 ~+ ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." D, `# T1 V9 V7 u8 M
" p2 i3 J0 W" ?1 {+ x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ [' d+ I: x8 h8 X; @* G
1 V& b% n' F% Y4 E5 C8 l! sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 [( Y# d+ D8 Z8 q( C2 m$ g+ I$ J- U0 T# ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: a& o/ |" l5 I' I& Y' m
* q9 J0 E! j  P+ X. G
/ o  t1 q. X+ ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  E  C1 U- Z( W' ?
$ n, g0 J1 \7 h: E8 Z

/ y% I& L6 _1 Q8 U3 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ^/ t% _# m$ E% {
0 K7 J& O( k5 H' v" }8 F3 Z

: f8 O# l& w3 Z0 U$ \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ O( _! s8 m3 U' ]# ]9 U0 w2 k' t, a3 U/ d2 A2 [% _
6 {; e8 D" W* D: |" x  k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ ~9 Y& l, h; m3 k* l  X  B

1 |) }, b* L8 q  M9 J( a6 x* ~7 C' v1 H( ]. d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 u% x/ P  F) `& P- l; ^2 ?8 u  s0 V4 U9 H6 J# l

- l5 ?$ y- }, f( V. Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


! h" l6 c* T; \! {4 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 y% b  u: U  T7 Z
, w9 w2 ~9 Z, G6 `7 s* f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 d' n0 A; |% A- U3 `
0 @+ t" l7 R% n# A) M- c' P' DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' s+ }( q( r! P
- v" @, I  ?# k* i5 x6 }: a0 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 R7 I+ B; `3 C1 \
9 ?3 z6 H. X8 W" j; s7 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 {& N3 s5 h) R* G
" z# d% v& F' g, i( t6 F& D7 A& p: N* g2 s
% B) f( F  B; O# L; B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài


1 j/ @: v9 Y0 F" l: `# M* M# QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: _  B' b; m( Q+ v2 t( o* Y! e
) g( R* G2 b, k9 }6 ?. v* M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' s* Y2 ]& H4 ]+ o/ Z6 s" Q! y5 H) C2 @' ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# u* y% y# B: ?8 q; f6 L5 \' ?/ P
- r: l9 x/ _& X2 c7 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 @6 K9 W6 w: ^: x
' p% y& {. n  G( @2 Q; ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 l( p3 w8 B  y8 Q2 `# i5 u
* N! j3 k- @5 V! E, b  d& _3 w  ^. t0 l0 \

! Q: f! w% z5 e& }: F" L3 l9 u
( ], b/ `  x3 \7 b

4 X! p" W9 G4 w- j) ]* c
# V% Q1 _( b5 s: X
5 ]4 j4 O6 B7 l2 ?8 Z0 |/ j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

: L% L' q1 o! ~

8 M( W, ]; I6 E* F+ B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& z& n5 x  |0 }) T# ~
+ r/ l# l3 z0 }/ Z; jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 L4 |+ s5 U4 _
1 {2 a. o9 a4 y9 \- a; i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( u% `$ n# o% X# F5 q; c1 I
; s: F$ a" l2 ~- c9 i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ _; y. m/ W0 n% k& W, N4 y( Y: I) u1 U# J& G! F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 {/ ]" {2 C* K. s

. X0 G9 h) J( n: Z- C5 f
9 y1 U* c+ _# _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


9 V+ m" j% a. c  L; |  c) }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' @5 `# `% o" c7 |8 X/ ]* a/ r' ~5 z
) p$ r: D1 q& yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 O, |  p; w; X' G4 J
! X* d: ^$ A- _+ e& f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ ^; V7 {6 K! o' e8 j' P' Y( f: V8 W" v( j: @6 f6 I# v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; B/ y4 W1 o3 X' Q  l- w: W+ ~0 \# x# C# e/ q


+ Q9 J2 i9 `, S& A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:32 , Processed in 0.185575 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên