Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2599|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love  r( x5 j0 s! N
Mối tình đầu
' c  F4 x* E  H( s  a$ e& D2 C+ V7 a( x
# t/ ~. d5 n3 l6 O+ s/ T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

# E+ V% \3 S/ u4 B6 _7 z/ v; t
1 L9 K& H1 d' W, C# O
Tên tiếng Hàn: 첫사랑
- r( g$ S5 [8 n8 hĐộ dài: 66 tập) N6 ?+ D5 B2 C* G% c* w
Phim do đài KBS2 sản xuất
6 m. f: a  N# f/ g! mNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
) R$ e/ T  `: _2 d9 ]Đạo diễn: Lee Eung Jin* E( \0 L' L! q: Y
Kịch bản: Jo So Hye+ {" F& ^1 S* ~, W# O1 _
Các diễn vên:" u# D+ R5 b" W7 X: P% y* m
! l3 o1 E0 f! l$ n
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
7 l4 \* `6 M, h+ k8 M, y! k" I: Q6 G. SLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
0 V6 a8 ?  X0 T3 ?% B: v' c" LChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)( `+ P7 ~' ?* n. I, N3 R% d& ]& ]
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
$ \8 P' b$ ^( t: r" [5 qPark Sang Won ....... Kang Suk Jin1 }; D4 g% t- W3 l. s/ ^
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)4 M" ?/ C1 ^; R/ A7 \. @4 e
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja  u6 ?' w8 n, |$ X. a8 P6 m3 I  `
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)8 t8 ]3 s- O% B  b5 m
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
8 i, G, b" ?+ {& i/ ?* W" q8 D. \Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)2 Y3 V# D- t  E( o1 `! {
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
$ |# Y+ l4 G& p' V8 H9 mKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)5 M. L, u/ L/ I) K9 b  \% _
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
: g: I( X% Q% N4 e+ I+ k# G4 y2 gPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja" W9 p$ h+ Q. z3 [) I
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
2 n0 M! x' E, ^4 ESong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)4 V; ]) |- D2 b. q& ]7 v: d- U
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
) g/ P. J! P8 f% T" |3 E- q/ y3 ?% W4 J' N
4 r" S1 E$ ]" u& D' U

Nội dung:
5 q1 N# l  P4 Y
0 T0 |4 p" R* {5 e- [1 i. y; E7 x. T5 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


' d8 z1 F$ ~3 s+ D
0 [5 o- s# d/ l8 [% |
2 D+ L2 k: t0 \9 J9 C4 w* I

Nhân Vật' _  W: Q: u0 ?/ C7 W8 r4 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 a/ ~3 Q& J! J: H' b5 @4 k) M4 a( \6 B6 M$ q/ Y7 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ ?% F. Q+ y+ `$ H

. C) R  j* R7 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 d, i3 b$ h- W. Z5 m9 D
& H, V2 y  h& E* e, p$ U) \# z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ U4 N. s7 [' i/ y% P
1 L$ g5 j2 D$ U( J8 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# D+ @: O( C9 j  {
# a( G2 Q: Z; g- n: }  x$ Q. l) tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 E9 f  @7 N+ g" E* Z6 z

  r( v5 {( `3 M$ d7 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. c& w4 O5 s% B
+ ^. F* P6 G6 U2 H% A3 ~7 J2 A+ l/ r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% b9 r' k% U5 k; `
/ B; y: w0 C" I- M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( O1 w5 x9 t8 {# j
$ _' w2 [( \) Q* _Mối Quan Hệ
: P: Y/ Y! P8 e  z3 aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 x3 @/ }* k. z/ ^1 P. _7 Q
/ b3 [9 R& \* p2 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& g: }& r- P3 {; w5 X

, t- u. B- w$ ]6 F# N' p+ C% U
$ D$ O6 \$ y# Y0 x

- g' p, r, `! M* ]7 u8 A) U. ?( r: m* D0 h; T

Trailer0 O+ o7 W% |" {3 }% U" O


0 P9 t! H& s. ]3 l" a( e! |4 P; j

SUBBING TEAM0 {6 G0 N( q4 U% }

+ A* O' B2 ~( cღProject Leader: tanpopo126ღ* M' ^4 q! d# i" M1 X. b
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
; Z: u8 t9 N+ M! h2 q† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
4 w6 `: m* V- R: J- M† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †3 _- {, q# l8 Z# @; b! a9 `# q* `
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
$ ~  [! r  j* N8 x) v" ^" q4 _0 [4 d† Encoder : loveglassmask †& @+ z3 P% Q% O! H7 E
† Kara FX: tanpopo126 †
5 i2 X+ Y8 G) x† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †
) W6 O( h/ `3 a, i) U  Q& x† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†  D7 f# z! \0 z5 e
† Poster: ngochanh52 †

( k) T6 F% o3 A# x& F* t$ j
  ]# O2 L9 N  B- f

  b( ^- T* F( C8 g9 a2 C6 K
8 O6 ]- P# m3 y  z- Y! ^' g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. l+ d$ |2 T/ o$ }% a" i  ?) q9 i
, g& `$ d, s8 u1 k
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ J/ P) {* E% m! l3 W3 j

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team" \# q# L; o1 n. F7 U5 O: y
Take out with full credit!
$ f( x4 j! ]: Y; n; @( E, o. \
. m1 Z( b! e) r2 G& q7 X/ r, Z; k) [7 t  S; l" a& \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


4 n. [/ C* i. {; b7 u4 G  f2 ~& TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& I2 W7 d; ]; U+ W2 ]) g0 Y
- f' Z( p' S- Y- j( D2 L" V  S. I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 X, m% o; d1 @5 H( w+ \
' J1 e9 d1 G. T8 F& _$ O6 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% Z# Z; x( R9 o, B' X% _2 k% }! t

2 ^: Z5 V6 s7 [; uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 @7 F6 j% I0 K  Q/ t& @

0 `% u, C# H% A( U7 B6 B$ rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- s, ^, A. O6 N1 d5 ]* u* n  k

% f. a* r$ e6 c8 s, B% P9 l7 w1 A5 Q3 y0 h7 B

& n6 @8 F7 I& J8 S! d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! W+ k# ]% R1 T1 r) a8 f5 W2 z& ^- g: B6 r6 e  T+ U7 }: |% w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, p" X2 ~! K; }- |, h3 }! q
/ ^  c- o1 Z! y0 XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ^1 g$ W' b6 L! [

; ^5 P  G  I/ s/ u) {" T. I; qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- Q* \( s. _* ]7 q' ?) i( ^, ~) f. V" u- D# r7 f- O9 x6 |" \: d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; q9 g2 S6 c6 c
. F! t% {3 X  p" l+ |$ N5 s- n9 J
' Y0 ], X% S* t3 u& J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- a7 K3 k/ ^. d+ _6 @; m" [" j  u2 u' V% l5 U- ~
+ k3 t! {: k: t; T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  {& N# x/ a- O0 f, K& ]* O8 P
: A- Y( V3 W8 A) _  T1 w5 \! t. M) d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( C0 e8 L/ l+ z  q7 [9 T
6 z% K* d7 b. P: {' d  W3 z0 R. ^$ ]' s1 ^4 V' h+ c$ ?4 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- d, G6 v$ m5 v: @- S/ {
! `, q8 a% T: C1 Q

9 t0 j$ M' o+ ?. @+ R/ s) yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  T  v' A: M! O1 X/ W1 Z4 [9 q. J4 q$ U; N% n% Q

) z+ ^' t! c; V8 ~8 ^. D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


& F/ Y# {; X$ T! \, Y( l8 F4 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 j) `+ g  p2 U+ Q- v3 p
- N5 B# {8 v8 ?# G8 O; K- v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ a1 l5 x/ l/ F# J
) ?- c! X/ u, r7 @$ M9 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 i# q6 T5 _. A
5 t& D3 W% p' m2 r, e4 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ _# [: a$ k# u5 c" N2 h+ T* o
- k' n& x8 x' ~, U/ U$ z7 `4 T/ UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." H% ?3 x0 k0 R5 p6 P" y
1 p  ]& T  a* A' ^7 w  G
) _" n0 m5 t% c1 j: K$ R

7 [0 ?- y( h- G! V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

) Y% h) l0 o& p% q3 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: m; ~3 R2 Y5 [! s( }# u2 J- ?5 [$ A

6 t' P0 H( U: |$ z$ [, O0 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% U7 t, g  A: R( e; }

! |9 K( `. F, y* F; }( M' b* ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ P- |2 ~0 ~- c! b. n" g. m) D$ ]3 S& U: k& n) z2 R" B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; |# G$ ?- x& l3 D/ m% ?, R3 r

! S) T( n' L, X) {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) I7 S5 u1 h$ I$ }1 f2 K. X& ?- b7 J3 F7 P  M- V
1 t: F! c8 Z: Q! N$ L

- y; e1 k% U# z, G: r

( E+ B, X, {8 ^
6 L$ p1 f5 ?7 {. q# k# J* s' U
* R7 z! i" J$ ^7 C# {
+ p# {, M1 k, u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài
7 T6 |) t# Z" z


7 t2 G0 F) M" v. I9 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, d0 K3 `" d0 K$ T5 V8 f5 O* @; c+ l1 x, i8 _2 H; G( [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 P: u3 Y& q" [- q
( ~9 @% F4 n" h9 h+ U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ^$ N9 e% r& S4 O0 v  s/ l" f: R
9 |$ U. S( {6 z( t6 F0 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' S7 s4 \/ T# h4 g
; O( T8 ]6 L, Y0 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 R6 n: e/ k; v: [/ Z0 z  V


6 ^2 J" c. i5 C, B$ E; E/ B* d/ N, g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

0 x0 F3 Q$ x  x" j7 N/ R% s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 B) _, D( [3 O8 |: `
6 S) O9 q; [1 E$ J# v! T" l' [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ x, e, P8 W. b$ I4 I7 m& R0 {% G
+ J" |! a" X& P$ F5 s+ O4 C, X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; G4 j$ B: g# F& `7 f& S+ P) l) E) g+ {/ _- r' ?: d& }. V( e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: _  s5 D* ~( ]  G& y' w2 a, f# M- F9 S


8 _5 f4 h$ ^0 T- E* Z( i/ h( ]/ h1 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-1-2018 11:26 , Processed in 0.067987 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên