Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2736|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love8 C( D4 x' {7 I& Q1 ^! p. U  q
Mối tình đầu

, f; t, ?) u* S0 V2 l' x( p5 i$ }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


# O. N  }9 g0 g* Q' g" a9 R9 ]
  q4 V+ s2 A8 v$ F. k; m* mTên tiếng Hàn: 첫사랑  \) r+ C8 f0 X+ E# \2 q3 W
Độ dài: 66 tập) v  z: K. X' Q- _4 a) T
Phim do đài KBS2 sản xuất
5 q' M# k% x. R  e, d  WNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997% d! y4 ~, M1 G' x8 P& g# w2 b7 J) ]
Đạo diễn: Lee Eung Jin
, K9 c9 i) r7 r7 L: y7 TKịch bản: Jo So Hye
* x. t' @' O3 r9 S1 V% R1 eCác diễn vên:( y5 ~6 g* [# Y" x, x; u3 B4 ^
3 T0 O+ E. b$ }- G% w1 E7 o. G
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
  a1 e4 C! X& R2 l* J2 J0 b2 fLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung+ X8 S5 }4 @" z4 G6 ]2 W
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
+ E" H5 p6 O7 m7 K8 mSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
7 N: |2 H: L- k0 R" r7 @( aPark Sang Won ....... Kang Suk Jin8 Y$ n: L9 N8 u9 x- H
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)4 t- V9 H2 C* \, L6 d
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja5 q  \7 ~; y; c! i8 }! V( H! p
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)! ~( i! ?0 m8 P+ X; K
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal. p1 n4 X* r( ^' J) h6 ]
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)" t! v8 O0 H* B) ?* b
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
) r5 V) b6 w) ~" rKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
' r/ L% m' ]: f9 ]Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)) \( y, x4 T+ j8 a' ?. P3 T
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
9 P5 F# G  z! N0 p0 Y3 p: K! ]Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
8 ^3 d8 j7 ]5 y- wSong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
  ?- ~2 u9 G+ h) l( y9 B, J- PCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
9 }& H  m5 z6 f( d3 l" c1 L; T2 V9 l$ W
! x  a7 M4 ~0 j, o5 E

Nội dung:( v6 N9 R9 I& T2 B1 I' ^, ]

. ^2 R( }- Y9 a# Q% A2 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


  c4 N+ ?% h. H  f) ^* o- b& f
8 d+ h- G) q, Q% }
- {, f' V4 \$ C

Nhân Vật
) w  p$ W  ~! a* k; i! v4 j7 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ }0 X6 G' u& E7 @1 C
, P! E  S* H3 d3 e$ s! F8 T! |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, \5 X5 w. A4 p1 n
1 b7 e: K! M' {! X& r, m) I* N  JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 }( w# h9 C% R. [2 B3 U% q

) W1 F/ b. b9 J8 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Q6 J* D5 D: u  Y
( d; [; d2 J, S% i3 ?& i* VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ L" C+ b$ p. P9 t9 {" Z4 z, u
- g; U6 L; k5 F1 w: s/ z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) Y" Q8 S& }  e
. ?- @* A; A! G# YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 l. @& m* Q) W0 Z! T6 O
9 v: O# B; Z+ y& \3 H( ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 F9 B/ r4 V1 ]0 E. I& T4 k) U8 B
; s% p6 m8 ~2 `; {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* F. S( {, N, T, @" a0 B
; n- L. T) J' L1 r
Mối Quan Hệ
' |) t/ g) a! Y" [- Z4 l+ ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 m: p- y1 _% \: ]( T
: z3 ]5 q# B& K9 M( [/ ?+ W2 M4 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 M9 v' q: _3 s2 t, l


: k1 ?: C; G& p' V
) Q* D' }5 P+ A# W2 ~" v
4 M% Q, L  O- Z% r
8 H: \/ |6 x) _4 B9 A# n

Trailer! C. X" e( W, z6 N( _0 H: F/ s

* r. k3 u- g' k: `0 o$ u# h
) ~% S% l, E, b, R

SUBBING TEAM. l* L, Q. h6 ~) C
( E& ?% J8 k' y$ B: p
ღProject Leader: tanpopo126ღ
8 O; S. h9 b, ^† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †* g9 u2 n9 ?$ U1 C" Z% q5 X! L
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †3 C" `" G8 r  h# i5 b: E
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †; ^, x7 ~8 j, i# \# {' j) O: J; X5 _
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †; X: K3 }6 R( e2 r2 v
† Encoder : loveglassmask †
# I* B! F2 I8 [5 n( Q( K+ O  _† Kara FX: tanpopo126 †8 B2 r9 l0 U' q) x
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †# o2 D. O' J7 R" ]4 j9 Y  K. @4 N/ }
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†$ p: E1 `* O6 d% t
† Poster: ngochanh52 †
! b' Z6 a9 o5 w) O% V
5 Z+ l$ w9 O" c) v% z

7 s1 M  ^* ^* i: t' ^0 x
* g/ p: g; `0 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) f' r" ?% W6 J6 a) m( H% @; N# G: n: y4 Z  h$ r  O. P
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 B4 E( t1 L/ |* Q& L

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
% |; @) W; n) T" f8 }8 a- k/ t7 I8 |Take out with full credit!
1 w9 j* f( k$ q3 g. K& f$ j
/ S0 `! w) U; v
9 G" K6 a( O) [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

, [1 t  ^- x* N' v2 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., C: L: U  [7 F+ l, m" k$ J* ^

% X' ?, d9 g  \' g7 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* o# u, q: W1 r" w  U) `2 O- w 2 u8 G/ d5 a' z$ D4 S' l, }; V% D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. h1 t' o0 O( n

1 `" d; [$ m3 v& TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 g/ u" A! n. y+ \, ]
3 ^4 r! X0 Y: e' j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 g: `& l4 o$ B' @- W7 ]- ]9 x/ I: A
- v) w* _2 B8 d" X
. N& r( e5 g, ?8 N& D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ D- s% y. j. e* {; N8 f( V: K. U& {7 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 x1 ^& c. x3 E9 D9 C) |# R
1 i! |2 M% A$ ^! g5 n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ [! j% N& l0 e* l
% @# y: ^. g9 L9 r5 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  y- X# q+ U! d* A' L7 |
" P$ o( i; x2 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' \+ A0 u4 o# J% P' g5 b

! i" a+ g2 i8 `' @5 p+ _4 U* d/ N. e7 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 l0 {% o0 p5 u8 [. Q& s/ ]; |$ K4 a% ~' \3 p) a/ Z$ ~

4 t; X! o, }* F/ H: MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: r! l1 Q/ Z' f# p
  L6 Z1 T0 Y3 S: ^1 e! B3 t
) _# j, W6 P( u  C) |- B, S1 W4 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 l* L: p0 j! [6 B$ q
) _/ E4 L, l, J' c, j1 \$ a

; I1 M$ l; E+ Z+ ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  }. {5 h6 n; y9 Y

" \' ^! R! N! C9 U" d% W7 h6 W0 \
% x5 g5 X! L3 m: ^4 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( R2 _) O3 `$ N0 s+ @0 W  P5 _5 y% ]( k8 f5 O/ Y% ]1 Y
/ O" j6 a4 z: E" [7 c0 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


7 I( L8 m" ]1 k0 y! T( xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 _6 t' a; |& O7 l6 q

" [" F! o3 q/ c# @! WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) m/ F6 u# B% j$ ^; w/ Y# h- C0 R$ T0 \. c3 p& Q: l* F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 L8 I% b" y( ]$ }1 A6 U( s) W, u- N" q1 h9 K  i4 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( J8 u8 l, [; p0 l, l4 c% ~9 x7 N5 S
' Q) i) W5 A. U* V& k8 n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ v0 n6 r. C& [  i" N+ ?, |
9 x0 o& T% K$ r, i& m4 s' q; I
; T* M# \) L( O  K5 O$ I$ h' \# l9 I1 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

5 D/ c5 z0 o# M* n/ t$ B1 y) |, }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& t, Z8 |# r( G- p* Z  X
$ G4 ?, ^; ?3 g0 U4 m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! I6 [+ W. H* `
9 E" @9 v1 h& OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 n+ n$ t" U! S* U3 J( i9 @
0 z0 G7 i* Z  y( K4 ?* h8 m, u' S# P5 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' W! v' e- G2 \7 z1 e, [9 }  A
1 \1 M( |- x0 ^* n0 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 V+ }! B2 `9 d1 q
  H* ~6 d: N# ?# f; ^2 Y  w, J

9 _" G2 Y; K* O3 n


/ T9 \, X6 ^* v1 m
' w5 N. E1 v9 \2 f+ {( ]. u* Z# A; M) L- ]; [
& S- g- x+ c- x  X8 k; A

2 V* v+ [& Y0 [/ S0 \6 h0 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

# O: f8 z  S" ^

; S  m4 M8 \8 ?! b/ o& O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ X# A4 k) \, \# D
5 a2 c- v" ^3 s( u. X& m: p3 E3 P2 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 l# h5 \! N; E; X! H( S+ i# D+ i4 f( e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! q) f: _% P1 S
! o$ T! x- J( {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- q+ [- |$ {  ?6 ]" N
; Z4 y( D8 n3 q* N. }: _) ]$ RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. {' z+ v) y3 ]0 Q$ Y0 M0 }


, o/ h- W$ L+ [+ ~8 d; ]
# ^( l0 c1 m: Z) x' ]( G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

' {/ k0 V: d* }  j- n/ t+ q0 S4 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% f( L. m! N$ e' {$ D0 O

  l* x8 I9 v" ~4 B+ e. YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: H' m9 e' v5 R" C! F3 l" y4 F# ^$ c2 ]$ @, u* o$ N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ [( Q/ C* E. B  s5 a

! Z  u* W5 _: c- k& s7 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ \. @2 f. S% d4 G, J# k

' [" F6 y4 q, T7 f9 t4 y; w1 u


5 i4 v0 B# L6 U. o+ P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 27-4-2018 05:48 , Processed in 0.095317 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên