Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2771|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love8 |9 R- s" Z# ?1 ^, p& [) G/ @
Mối tình đầu

: _' V# V( L$ n: ?! U* K
- x3 A$ U' O# GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


8 H6 _6 U/ R1 y7 a6 p) G
$ m$ Y1 @& V9 x6 w) Y% Y. aTên tiếng Hàn: 첫사랑' q* ?- X. v, x4 H
Độ dài: 66 tập
% z6 W7 P" {8 O% x( s; z) y) O. wPhim do đài KBS2 sản xuất; T' ?5 q5 w$ b. z
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
0 n2 g1 f* a& JĐạo diễn: Lee Eung Jin
! e/ M' M/ D5 T8 X' E1 I0 DKịch bản: Jo So Hye
2 z* a9 }+ W& j! ^: lCác diễn vên:
, n" T2 h/ `  a  C+ z- ~( D% K2 F" B; }0 d3 {
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo, O. z# ~; X5 g7 ^, s
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung# {. \+ h. r9 Q" ^
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)& F. r: R5 q' c7 a
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
8 c* w$ I' B$ \" iPark Sang Won ....... Kang Suk Jin- c8 N/ F2 d( s
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)+ b$ d7 w* u1 C5 Y' w, x. L7 x6 Q+ q
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja
, g& l# v3 \0 U9 p8 aSon Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
( [$ v5 f: K: H' yBae Do Hwan ....... Oh Dong Pal0 |/ V2 [8 N" `* Q) m7 `
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
# Q# i) Q  h& G. j4 f: jYoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
$ I' N+ y  s$ }7 M3 q# m- A. KKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)* R  F) _, U- O' G
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin), @" a  h# t1 f
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja( e* F. Y) E/ Y$ u8 l
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo). x3 C) F* N' E! A+ K0 e
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
: e) Y6 {1 F9 B0 }0 H8 ~& ~5 RCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
+ X& |; o/ L, [, G% C' _1 w5 A0 z$ z- H# w; D0 r

4 B( w# O; V3 h% ]2 t

Nội dung:' q% m  [+ P' V' x  |
* m  V" S) y: }" T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


& ?, b* l' c/ F# i6 q2 C1 w1 E+ J/ `, C1 o$ r6 v+ l  ?9 i5 ]& p
7 w; f/ j1 \! l

Nhân Vật8 s* O# M9 A; w( P( j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) l& T" ]4 e2 f; N5 I; w
- p) F. U3 `1 h1 `$ j5 u6 j$ nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 r( I4 z8 `) v( K  `+ I! |& L

% G8 o" j' ?' k* cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( i' u4 w( s: R, d6 T) p& T1 R
" d( J& L) a  U" a7 a. p3 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- o! K, J2 _3 {/ \% R$ `$ F5 c/ m( c) ~8 J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: G( N9 ^6 A& q! `6 Y$ `" p

8 k4 P! x$ g/ B& z, zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ Z, e. Y/ L2 L5 T! ?
: ]" L* I  [0 j; B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 O  H. A$ }+ t; T/ F9 ]8 c* b
! ^1 W# W' c1 ^0 x0 o5 }/ T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# Q3 U5 o+ y6 H9 P1 ~8 j% \; w3 n: h- U0 i: p  P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ ^8 @2 O7 n( }8 D9 m+ K
  U$ G( q. U% m6 B) b
Mối Quan Hệ% T+ u5 P/ A5 L( c% {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ G/ n9 L5 d+ a4 n- G  }% K  W3 Q6 {$ R3 U" L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. B0 @% ^2 G9 q9 O9 f


5 P8 }& K2 r7 x: j2 l9 W
# }3 H7 D4 Y/ N# U

  _: T) O+ ~# j: r) z3 ~
# n$ O( G; k, \0 j$ \9 X

Trailer: j% [3 n  G5 B

6 ]- ^* m& ^, }/ ~7 ~; e4 n

6 n3 w. \3 e- V6 L* k

SUBBING TEAM
8 M1 Z0 [- d9 v' Q) R
3 w# O" e2 b, ^- d: y$ BღProject Leader: tanpopo126ღ
' _' b. `2 m: \5 A8 N- f† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
$ p( ^: c9 O* h' F; O8 {$ J† Editor : tanpopo126, fallvn27 †) y  M, ^5 Q& h8 g* M2 a4 W" [
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †) g* H+ C/ e7 ]( F1 D
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †# m: w; [% o& d! ^4 X3 q
† Encoder : loveglassmask †2 }2 n# h, v: J7 t. q1 N, _/ P
† Kara FX: tanpopo126 †( E# @7 q  G, v9 ?& \7 [
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †: X- O9 `! I9 V/ s% i" h4 q
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†' B* ^& w) h1 A4 m+ f+ s
† Poster: ngochanh52 †
: l/ C9 Q% h" B6 }: j3 t5 f. E6 u

2 m0 G/ s0 L- \

' `: D" K" V- Y* r0 X  X3 o

  t, x7 W0 B$ D1 s) ?# G/ c& n. DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& g8 h8 H7 W+ [& A+ x4 @, Q# w
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ A4 ?5 I4 {( x

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team0 @/ G+ A+ }- m  q- K
Take out with full credit!: u8 o; u6 s! g7 j5 A

( G' X& y- _  {! ?
" Y. u  A- V9 Y+ n; Z2 i% N; u8 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


( y2 m: V2 N' J; A/ ~2 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 F; s0 \( e, @9 p' O. S2 P- j
5 o) D3 U' ?% q& p8 f, P/ G: GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) r$ w# B  T4 O0 C

! h& x5 E3 v$ ~" A0 V2 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# g9 m) k% {7 F: T5 t3 W0 c. r, Y+ d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 l- X# R& t* g/ n2 j7 a! w
5 e8 d+ ^! |: ]5 t# f- r1 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- f' x" K% H0 R( s* h  \  ?9 L( P- ]) A, B# d

1 R( z% g$ Q* H8 d; z0 o

8 b( F' Z& ~6 q& E0 G9 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  H) R8 A* [( q1 F" e8 @
5 w, J, R7 H; c. b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: @6 t0 M0 n% f1 |( A- S  I+ j) s
- I4 W; R7 b' u1 h3 S4 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 O+ J$ \% r: U$ P5 l# _4 d6 ?8 `0 ]/ P+ p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" {3 i6 p" k+ A( V- A) j: Z1 k% _' o6 j9 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 s5 I! [2 L5 G% Z" l
) @" ]" R. q  A! g) t
% P) d: _* R" S: c, b* O3 R8 b: q7 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) u2 l4 h+ m- \

0 g+ }. x/ ^  q: ^6 `+ p! w/ t/ G+ y* A' ~( J8 p$ r1 k7 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 F8 m4 F6 E3 I0 [9 w  b6 m. h+ K7 ?) I9 [1 M6 Y1 q+ E4 j* n

5 C6 M) k9 N, O8 m' r% }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( L+ h! b9 ^3 z& |/ ^5 R9 O" U- @; e, u5 n6 _& ]
# O. b8 w2 L7 a4 b5 j: y, w2 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- V& J! A4 ^: K! h6 }
' i# I$ P. [  V. ]2 s) |5 [5 N0 J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 T& H: P+ E0 J' \

- d$ z* {+ I, u; l
1 I" i  Y& I* R# \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


. ]3 ]9 N2 Z' Q3 v$ SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* o! N3 I, |' }$ |" Z7 C) ?0 H+ X
4 O- m; w$ d# [. `9 f  RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( x( v& l% C$ @

% g2 @1 G- {/ Z, S" {' @# Y. gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: a% O, ?3 S* n/ Z$ z& s$ w: x* {4 g7 b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" D* W$ J& `- t1 S1 @3 N+ E2 Z' A7 z! f# ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 A6 ~; c. d4 A  A4 m: [; h/ ]) @- [; v! k6 t
& n' r! A$ N3 c9 f* {5 Y$ }% g2 @. P5 u
# e: u' }) K/ |) s% X$ ^0 ?7 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài


  X  N* G- a* k: G/ FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ Y$ A* o: F/ ]
& S; c3 A6 v3 }2 [3 s6 q3 V) ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ l1 X% P! ]: \# q. e4 l% |

1 g5 U0 P2 q3 I1 O" s* S! HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  Y; i1 |/ q1 g! ~, m
$ K  |/ I  [+ {+ A$ B# cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% d" b" o7 }0 g# @/ X* t9 `$ D1 b6 T. h7 J: G9 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* G$ I( d, F, W- k2 A
; _3 ], v" g' b; U+ t( P8 _& t: R2 Q$ ~  O; E; s, j; _8 }


# j# Q4 P) s1 V) l
( G* K3 x' B( x1 H" X
3 y7 g' t9 j( u$ I; I7 ]! j! C
( {. c; c$ m' x' S5 m% R( T
7 `9 T" r% ~( N! [  F3 k2 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

* D; J$ x0 L" r; Q" a

2 m) S' {9 Z# n, Q2 E9 N( k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  J9 @- a1 V# [. I0 Q

: L& m2 w7 b6 H4 T! V" D, QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: s9 B. L6 ^/ ~, U' A$ V: j+ e
4 D/ R2 @; ^! ~) R( \! Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! s8 w( v# f1 S
$ b( f1 ?7 c0 y0 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 `0 L  A" y% A8 y( g( N2 q7 E
4 |1 u$ g2 J# t& A  J: ]% q2 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# k: q( g2 U& n. H  W5 w7 G


2 i2 ~0 }3 x( y
& D3 E' Z& n& T8 Q9 R* E  b, D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

* N! i" p1 H) t6 M! H1 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ X5 U; Z/ f9 O& f8 d- S5 @. Q2 @, `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ j: Y  i8 {+ j' P! X( N- Q( ~/ Z; z5 o8 K/ b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& C" N( g! r" E5 B/ ]0 F% J* [6 |6 |' d& `" Y( {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  ]/ i3 ^2 A7 v

0 Q* V, l& F7 D! j# C

- r# t( p. T/ c. i- T* n: {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-5-2018 15:56 , Processed in 0.070555 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên