Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2913|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
  T: E9 b# [, m  BMối tình đầu
" V4 _! o& \% }! m  N$ L8 y; C

; b6 C9 S8 m+ ^5 w& X. UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

; y, q5 D' U: l& D' j
7 M+ b- v/ ?" [9 C$ n7 t% x
Tên tiếng Hàn: 첫사랑3 M+ U* u( G+ [7 I, q; Q- o1 `
Độ dài: 66 tập) _* s" w2 h- i3 P" F8 [
Phim do đài KBS2 sản xuất
4 a6 s% k  \9 v' _Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
( P9 I8 ~7 g, l) ]2 d8 V9 _' DĐạo diễn: Lee Eung Jin7 |( d  Q# q  J- Y9 h+ z- v
Kịch bản: Jo So Hye4 Z+ v" m- p% k* h* K6 x) w! p* r
Các diễn vên:
( t/ m; ]; U0 {$ [- r7 g2 |
  D* ^' v. |) VBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo$ i) _" W- B2 u. U
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung6 ^5 i0 g5 ?. X+ t
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
8 F7 U& f7 k, J; P2 }! v5 CSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)) Q7 e  D- z- x0 f" T: X1 P' O. |
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin
6 d3 t; a* n$ {; i1 r1 v* h4 rChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
1 A" x( K8 n9 k# K+ g4 x8 DLee Hae Young ....... Park Shin Ja2 B3 d/ r. C# b! ]
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
' G7 r/ U# S) MBae Do Hwan ....... Oh Dong Pal) O3 f- {) u* q, L0 V) ~6 P: [
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
1 ]& I& P( i/ p; M+ ^Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung$ {# E0 N1 F0 Z( s
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
6 p6 v- Q3 k5 e& I9 ?5 T& hJun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)+ @9 ~. x: l7 {# C+ Y; R1 j
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja! N; v4 m* g, b6 a- B! C% u/ M6 `
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)) b+ Y) H: f- m& ^/ V
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)8 i! @$ P# U3 [% A, K# a; U
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)/ W- y( Z: ^* j' v

( B8 Z: |  i! G5 `8 p7 [' e) o1 u4 ?: z/ r( u; M% c( V

Nội dung:
$ ^5 o& o1 ]4 D7 D* Q& R% k) w; _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


. w/ |- Y4 E; s- Q* f8 Y& Y  P
. X1 w0 ?0 G" e" h1 [8 ?7 n& ]6 |
, j! s* B/ b. t9 W# Q2 @

Nhân Vật
3 m1 B1 `2 D) W5 b0 o/ vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 m$ a( |/ \# y. x% I- v. S
1 f: O' T9 _9 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 A4 o, L* {& k: p7 n. z: c- x1 w
! a" G4 t* J: b% k3 h* X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  U' g) D4 o" z8 q6 }2 |' W

1 {8 _% A+ s, ^( ~" [3 r! BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 `! T' Y2 `% `: W/ s5 c
4 m. y, \- w: u4 D8 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ B' D" \/ A7 ~* K! Q1 C6 z* R( _) K5 x' D: [/ |; o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 P  B# Q. @4 y- @; @; L. r

' n# u8 E4 }# v% dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  I" P; }* T6 n3 \, U

1 a9 Z$ j/ [! O1 f4 j, vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) V  Z6 U; V8 V- |( |
0 `! D) G# u4 S# o0 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 p6 x% g; d1 k1 M7 {2 H
8 k* q) y* b4 Q" s6 vMối Quan Hệ
5 Z4 C6 g2 I4 \3 u6 o" }$ tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% N  q8 {4 h: Z+ |! O' G3 m3 G* B/ r: E% g0 V8 c$ l; {- H/ c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: k( y/ y) Q5 f* \


# m5 x! R: b: A3 Y3 d& ~$ r, I. @# l: P8 G  _

  m9 A7 q  A, d+ _& c6 Z6 I1 a+ L; O4 @+ v) n6 S

Trailer
; F) V$ a3 Z5 p$ Y


8 p( }8 Z/ w& @1 u9 i2 i2 |$ {* {( L7 k7 o6 ]

SUBBING TEAM
2 L3 w) m" H& K9 {% C- m7 m1 {
: H9 P! V7 ?$ \1 |# F" Y* b* ZღProject Leader: tanpopo126ღ8 T5 |0 N  J1 A7 ]" D
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †! B8 Q6 f, ?0 q1 c+ c
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
% \  `7 J4 b: A$ x4 ^* J† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
  c% H/ B9 u' s0 [† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †' v+ X0 }& ?6 \' c
† Encoder : loveglassmask †
; I& A( b1 b* ?! ~6 [, b; G, B2 s1 o† Kara FX: tanpopo126 †& ~5 {0 [. z: i2 f8 O2 P
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †8 a; H. Y: O4 E
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†5 r0 a, L$ F3 o3 K( S2 H4 @
† Poster: ngochanh52 †
& c+ h9 L6 G! x; [

$ C% A4 Y7 d4 R& B+ r- n6 t4 g2 K9 ]0 z

( w& e8 R) K: y* K3 \9 ?

! @' ^% ^) @: FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ y! d2 P3 Q' C, [! S0 z& x: [/ V2 g6 f; l! k( y
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 b; X' y, }. |0 f  H2 s6 Y1 H: P

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team5 [+ R+ z% P8 h* W
Take out with full credit!) ]( T+ z7 {9 R4 _( g% ^  C
4 i# T4 U8 D9 x* J+ S- X. ^
' @3 r; `8 m( A" ?, W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


* P$ a3 r0 v, C* @7 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: g1 b8 ~) _' U( \. U* l7 ]

/ g/ r3 A7 n9 }# vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ f) u0 h- [8 k  ^8 S. D7 E
5 W7 M) L5 Z7 T( R# X9 ]; @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 q" L% j  B- f' R+ f! m
$ S8 U* l  c, s2 Q# U% t. A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. @$ e1 E: f& B* e, `

0 i, r5 l! t$ \% A) YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; r. o! f8 \) N  d5 j1 `8 y

/ x( r( `! d, B( X1 B6 b
& n. b, t7 A/ S. T

$ p' ]: l/ b( G- _! x# y& c: x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% B% l( E7 K5 _8 D  X6 O
4 ?% X. {3 e; XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 A: @! R: K+ T5 L$ D: F& M7 T3 c) v. @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% c; G3 V$ n2 e4 s; G: L$ }9 g5 M6 A

: z5 U  z& E7 ?/ x, E8 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 w; ~" d0 a, l1 O. l
( i' B1 j! p$ ?- k+ ]: VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 F6 v4 k  o5 W( L. f* S8 `. {
4 _3 q; @4 }* a. a/ G4 P7 ~- S1 d  n* p! F) s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 O6 }$ _5 U- m& z5 V  Y3 |! u8 s$ e/ L# p
& N1 A4 y0 I9 U9 _- q8 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- z" W2 Z: W' q/ P3 T" I

: X6 F9 H# M5 `2 R7 r# Y4 J/ q  I" u# x4 R* {2 e& {4 M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 C0 e" t9 \* u4 U+ Z7 U' V

. H! d( S- n+ D2 @4 S* q$ D7 O0 ?1 f0 m$ H, R7 O+ {1 x8 {  }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# P! A; g) x9 s' @3 G. ~
+ v# E8 y# A, q# n

& V3 i7 A3 s$ [6 F+ g# NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 y( u, c% `5 D+ S+ g0 B
) A4 x/ \4 n4 X& y# H( ~1 @$ F( Q* X0 F9 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

! Z2 F% I8 i3 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: {% t" R6 h5 e  c  `+ |
" i2 x( w& l& j1 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 a. ^* L) I: R9 Z' a1 {9 k

; Y" w0 m; l: {0 U: S/ ^) k, TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 H0 J$ T6 l/ ~8 g# R( f
! V& d' A8 X, a3 \6 x8 a: Z% E/ J2 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ Y# ]# N2 @( u, n7 z0 x, K8 F- d$ _& ]( Q8 H7 G& I. W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 ~# `, l' C( K0 {

4 h+ t8 J5 I2 l7 Y7 ]$ L( t) i2 f3 v8 |) O1 Q

+ X# ~' U" Q2 M7 M% Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

1 ]: M( m5 X$ M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) E: ^3 c& z  z6 S
; W9 u- q( s* b" Y% h! [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 ^$ c  G9 H- S+ a+ h: |

- R: ?' q* [! F1 }/ YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 t, B) l1 \4 S( x- G7 E

0 n5 U5 ]. E1 Z, Z8 C8 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 N3 i  w! }) ]" j5 d/ v# v8 C6 \9 l! I' M; ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' w. S3 s3 _; e* p9 M; f* {

: T1 r5 T; c. |, N
# N  N! h& P8 v; d9 t$ T2 ?


' U( @: O, n+ ]- A" j$ q/ A' z" G, G5 f2 G

+ M4 \- X3 p$ M0 x0 A5 b/ k1 @# Q9 {, |) `

5 l5 ?  I; G6 x' @- n* k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

! _( c. V  g8 h8 _


1 w' q, n: u2 M: w. [% ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 s( X) J1 T2 A0 j' Z
/ O, _6 X1 B6 L# @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; ?% ]2 v  Q8 C0 M0 ^

, S, E; R2 B6 S. X) m8 o5 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." h: ~0 \8 U% j& l

% f( n7 `9 r2 ~! d( uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- X* {9 q5 h/ _' X, K2 x* X0 Y% k+ f3 U  Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 M8 d# b! _4 C4 ]

$ s. d$ G$ j$ i5 f$ R( c: V

+ Q' P3 V! j+ j; B2 d8 X- T9 Z# e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

& e+ W. [7 c6 k- E7 h: ~, n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ n, K* @' r! t. N) E; u9 A2 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: A  s% v* J0 Q! |$ y/ x  n2 Q: S+ N  [& A* w8 p+ }) D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* [- |' g  [8 y3 O. o/ \! ~" ]8 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- m9 u# f* r: K& R. d6 l- A0 X0 c; C( N8 g- b$ w' s: D


( ^% Q3 O5 N5 o$ v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 11:45 , Processed in 0.067858 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên