Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2915|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
6 {# J; h$ s1 h5 I& Z% JMối tình đầu

3 e" v) J3 ?  c+ L: M4 u
. l- |$ b4 V1 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


, w; H7 m2 R0 F1 R* G2 ~2 Q9 \9 I/ n2 b
Tên tiếng Hàn: 첫사랑5 P' m/ I1 O" r3 ~6 F$ r( [; M
Độ dài: 66 tập
- Q& B0 G( W( D( b0 c* N% F/ JPhim do đài KBS2 sản xuất
4 p0 _& F, z0 t+ s( l# ?  {Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
4 L- f9 u9 C- |! T- c9 T+ UĐạo diễn: Lee Eung Jin
$ A3 `1 M, b4 Q2 m( j9 N' \. iKịch bản: Jo So Hye
; z& Z2 ~, o9 e; J) s1 [Các diễn vên:
: ?7 {  ?: m9 I* p
" |% {8 k7 z( Y1 Y+ i* s4 h7 TBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo7 t, h5 f/ t8 g* D  v* G: q3 ]
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
" q/ @9 ?# H9 @  Z) C' ^( zChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
* b& G$ ]+ y- N/ ]4 Q9 _- s( ~& K+ MSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
4 K! z# o% ?; T* F' aPark Sang Won ....... Kang Suk Jin0 B4 O6 P4 y$ q4 Y3 j8 y/ [7 L
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
9 ~) M( s, |( P6 aLee Hae Young ....... Park Shin Ja
) c0 Q% A: g+ TSon Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
2 ?* z0 Z8 ~& ]' a7 p0 w, g) A: L- `Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
+ x- \$ _% P- Q8 W9 t- T) uJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)1 Q+ x7 W( B: c/ @: b) A$ ~8 p
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung# ~) V1 ^0 p: M0 I: {% G
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)) k$ v* C% A5 {7 H2 I% ?3 Z1 f
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
) D7 ?& C+ Z- mPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja* e5 l# Z' B( k& L: L, T
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
4 s- e9 W6 N6 N/ JSong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
! n; ]" T3 [5 S. e8 VCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
' g* [# i; @' _5 x
; L5 y1 W6 z: ~) F3 s, [
' j2 y+ g7 S" n" E

Nội dung:" u9 a: }  W  Y4 g9 d
2 B- @3 C! H( n% d8 v! S; _( t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

) w) i2 i) m$ \; y' n5 e$ Z

6 X* C9 V' z5 H1 N7 M! G6 M5 ]2 b' o8 Y
; K' U! n! z9 D

Nhân Vật
3 ^+ {3 e4 ^8 ~! i( [1 j7 v/ C' BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 e5 k( j. {8 K/ E5 X4 S. q) Q
2 J( Z  S$ V) y8 v6 H6 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 W/ b% N0 J  g& D4 Y( O# @. s# l
5 m) n, I! s. i, g* W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 B* I* A" _7 O6 B7 r7 D% P3 |/ |2 a' K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& W, _. k4 r  R* q/ L* ], p: c) n  e8 P+ u$ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' ~1 \0 ^- L. q- _

: G( U& |, K9 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 P# `% N, }% K! L7 p) K

9 i7 W# v5 j% F8 OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( V# T" j7 j" n3 D( }4 g% |' b4 [+ |0 p. z4 d' K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 m5 ~# ?' J5 |9 n1 G5 B4 W
* z& X7 |9 {, X  G; D' t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* \3 F4 F% i' B4 q1 y# ?( n* G9 r8 l! Z: a, M
Mối Quan Hệ
8 a* |7 Q- ]: ^9 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" Q, E7 @! S7 p+ e* Z' ~: N% L$ E  Z6 }4 N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 s2 C* ?6 Z' M# D- E


2 j7 a9 M8 s( H2 K6 q. f
( I! U" ~3 L2 M. \0 {) ]( Z
- ?7 i+ o. C$ M- o# Y% T
/ N1 S# R+ ~2 d+ {6 Y

Trailer$ z8 Z. n6 X" O4 o, |+ K


/ b1 }5 f0 n! `8 K. ?9 K2 g* \6 `( |+ P8 O% G

SUBBING TEAM$ K; ~2 o+ e0 @1 N; H- R1 x1 Y
% p5 S) X% w, u! l
ღProject Leader: tanpopo126ღ
$ h5 D/ X& g# R: [8 i† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
6 P& G2 P+ ]& W& A( U6 B. B† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
) T0 y! \! Y* d* X† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
, N/ @+ M0 n/ c; ^# z/ V, `, n† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
* ~1 L/ t- P5 W† Encoder : loveglassmask †
. {, B' I8 ^! `  X3 P  u† Kara FX: tanpopo126 †
* a8 @  N/ X) `% Z, `/ [† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †
7 q5 Z, i& Z' q: ]6 }* x8 k† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
" ]. O. B/ b$ i: Y. v† Poster: ngochanh52 †

2 Z8 \$ `0 V- A- \. f6 c
7 q6 R) T% a5 F: w& ?. S8 C' K


9 ^1 y0 f$ ?6 h. j( B
+ w; B3 c( f" XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 P8 x: ?& i9 `" y- x! ?& X
, [8 u# r! e" w[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% y# n" M0 E. _) y9 ^; M- G3 W  W! K

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
! u- F; y8 Q8 y/ g9 P. QTake out with full credit!
5 R8 b. ~/ }6 s' l" y
/ z% n  W. g# G6 g: Q  o( A6 M6 `4 h8 q% Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

, J, T8 Y  O% \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 A; L* w1 c* r5 N" U) D

* [5 M7 ?, }' k% UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. j2 Q3 _1 F& V" g  v
7 }* J5 M8 y0 z" T$ o. hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; O7 D* |4 `# K$ z+ y: N( k, _" Q8 W8 V; f+ T( X  X1 e7 C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ F2 S$ k) q2 a: d/ Y, a

5 Z1 T* v( d6 |, t2 Z8 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ {0 w% C4 ^! O8 [; D0 D
1 E( M/ E8 H! ]) h" ~2 T6 e0 S# `$ p& D9 ?" h: D) w5 q3 c% E, U

) A0 L" F9 N9 {  @+ V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 R2 s( R# p8 V8 K7 A1 k: n! L2 \/ Z! z" Q7 J. u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 c0 Q* V0 o) p+ \' L, x& F2 l* V# i  m8 ]6 k# n9 I& V4 @0 @) x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 ?' M; g, d# r6 z
7 w8 c8 \& `! V- y3 }8 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' P2 {3 `! @- Y, ~$ h

( X6 s- @$ ~0 ~: `. _# |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' s2 F" R/ a; B! F) D/ j' U$ n
3 }2 [5 T7 _5 _8 \; J2 |3 F/ T1 @4 ]7 h( w+ ^; q  ?8 s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 E3 M5 G9 B% N' Y' E

: U. z+ m( i  M- v' n  a2 o
* {5 ~5 t) d, ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& U  O& |8 G2 v. Z/ n# ?6 O/ F' |" _9 D! ]' ?5 C* z6 N

$ r+ U; i- `# |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 D! k% Z+ A8 o$ F3 a$ ~0 F3 x) S$ q: ?3 J' r

9 s/ p* T7 z  C# p# zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* B% F2 `1 Q" Z9 ~0 X6 i
  J: K" q$ u$ }* c- I
* C( }  L' V% nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' I- N5 z0 ?9 A, C' R, q9 g# L! \' {
: A6 R+ ]& o6 g" K- O; _! D
8 s( w4 [1 ~, W3 W$ l# Y: S9 g% e1 w+ h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


. N1 m( P; Q/ b, vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 j, s9 C& n& P. Y, c) L
- a3 f1 h5 f. W  v+ F# m& R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 e* V% R% x) i3 e" ], c' B

( p* p9 {$ }/ u6 u5 U. R' RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ ]3 J& S( F% w  z. s: F( Q0 G# a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 ^0 J( }9 X) P
& a+ S/ s& T1 g  C- e6 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! q: \# P& c  h/ C
1 J3 Q7 t9 U3 x+ {* N; B  x  j
, x3 X  B1 ?8 b7 l: k0 u) Q
$ w, _2 t! A3 k! b& F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

$ x3 O+ T6 K$ M8 Q3 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 @, p+ [! \( ^3 h4 R% y/ A4 q/ Y: R  G$ k1 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 R; i- u& |$ [# k0 `# R- O( |5 i, Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 f9 c+ t( U- |1 B
7 I& q6 q7 q2 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ T* N. _+ W; O  j, B
( J* T/ _$ _& d. @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 J. N# S! @# G; r- f
% h& {' m% g$ A8 C8 M  B% o
" o- B) T: q! u9 e, a; V7 k


6 A% I6 Z% I) Y3 S1 P- s" v4 l- Z8 ?" |
% T4 L. e8 Z. y* H) a
4 J1 a: \# A  ^

/ S1 W8 p0 C( a# i( T( w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

$ E! X, y) _' f+ c4 R


  l2 ]& h8 b6 m' p/ [" S& wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! V8 x1 ]8 S$ h7 M3 K

. _8 y3 X$ a$ P% v* {5 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: E- @$ s  m! E0 t0 W8 v
! i! ^. m, c5 Z. G- T8 G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 X2 c) b0 y! L7 g) q1 A! e

" W' g0 E( L+ ~# X7 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 u! y, @) k8 ^- h& M
: o& s+ f) L7 x9 F( Q# b' H* P' OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; A4 `9 E4 Y1 e8 e9 n9 ^0 c


. ~7 j. G) f  N3 g, ]- r+ k( N' f0 d' U1 \# o; W- `, w/ f( F) D$ b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


5 U+ e: o6 n2 O3 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" e' {1 _3 h1 H7 O6 K" p$ }/ ~# r* J2 ~$ N( T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 I  C0 k1 Q% V/ y" t; {6 ^' L. a2 ]' H7 G# @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 G0 T& Q4 g' E9 y6 [

; @& ^% C9 |; }4 P8 r  oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% q6 I: @5 ]0 F$ i  p
5 ^( P$ }. f) g7 G( |4 ?

  b* B$ t% s2 Y! z( F, a) h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:06 , Processed in 0.067625 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên