Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3157|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
, S! ]+ ]9 z  |# b  P+ G- J- CMối tình đầu

1 w4 I0 w& O8 ?& [& u* N) A9 f1 W: F& U: i  @' e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

3 y3 H5 |* D$ M! g; ^2 B
0 n2 y3 F- {( T
Tên tiếng Hàn: 첫사랑2 c( z' z4 Q' q4 D5 v# b% y4 Q; m
Độ dài: 66 tập
5 w0 W4 P/ F8 g: s4 N. F- w9 ?Phim do đài KBS2 sản xuất& Z/ H8 X: N4 X1 ]# p
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/19972 E& |, ?' p8 D7 n  m7 r/ T
Đạo diễn: Lee Eung Jin
3 D7 f+ y1 n, f; DKịch bản: Jo So Hye% N0 ?6 g& `; X( M
Các diễn vên:  |! O* w$ W7 a% G7 L
% \: L5 F; Z3 e0 f5 Y; T6 ?
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo! w2 [" I+ t# D+ ^: c; J8 s8 Z
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
; U. r/ G4 T# G) Z1 c8 q5 pChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
. x6 Z- Z- p) \1 {: Y- uSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)% d' _- F2 n) R! D. q! M
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin( z5 ]% C% \% X3 i+ ^5 s5 `( A
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
  k/ d! L  s8 K. g1 V: r5 E0 p% dLee Hae Young ....... Park Shin Ja9 `. v1 X: o, u& e# _# U
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)) V( N, F4 G* k1 L: n& A# @! {: `
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
. Y! y" O- @, k, @1 OJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
% t' K3 t3 G: x, ^! j6 |* I- kYoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung- T& ~7 v% a; q7 ?9 D, a
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
& c8 U. L1 O  R) t( qJun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
7 g( u4 b# j3 Z, s1 t2 sPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
1 \% f( _: I8 G6 b% D; c& r7 W( v% GKim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
2 I8 H1 g# L* Y( ISong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung), y$ \2 ^; F, \. M
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)# ]# v& v8 l& z* ^9 u# v
$ G" g; [* M2 Q
3 ~: }1 C+ M! ~/ r, K7 Q

Nội dung:/ r! N. T& {, j) T; v5 a6 W; @

3 O$ A; {" Y% W' e4 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


- R0 H/ Z/ e0 n0 e0 w8 y# e3 ^/ O+ Q- b& Y8 x2 Y
% [  O; l* Z2 R5 O

Nhân Vật, |; F6 K) D% f0 i5 l& R* R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* |  Q! O! o' X! k: s! ^& Q
2 I& U9 b+ O- z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 p9 W7 t, o/ G/ Y4 E2 F. s
# |4 G! [2 {- B5 |8 K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ a3 w/ o9 b( ?5 X1 \# I5 P  n5 E
: y0 \4 j0 o/ P1 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( b( ~1 B7 G; m0 v( V

3 n& k# G' T2 C% dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 Y2 g6 s- F% R0 K% G* A0 N' T
& R; C3 t6 j, w* I% i4 x2 D5 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) |6 Y: a7 F7 `. o7 j

8 K: H! y: ~7 s: G8 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# a4 U: F  j  O+ W$ Y3 n  o* L! t1 y7 K0 l, m! ^  m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 G/ |+ T5 K  @* d6 K$ ?' T0 D. d/ P+ S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ w; j9 p! E! H. L
5 t# k( `5 T+ w: j8 f" XMối Quan Hệ; I: k/ S, V0 f! s: l) d# m- l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ U" c  P! L' B8 u6 Y: a) h

9 y- q/ y6 }3 g* ~0 j3 Y  M/ HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( X& {' E! F8 e' k; M

0 v- C2 l6 r; K) Z. V
% R& V; H5 {) _, `* H% y

! `6 E$ J2 f- v  @5 F9 m" O# }- A" r% H- Z

Trailer& p( @8 P" E: Y7 U5 J. {  H


/ e9 {' s1 h5 x& l0 }
6 Q% C4 f# x- e6 [! `$ q

SUBBING TEAM, f' f4 X% Y' c- u, P; g" q

" f" m! A% D  X, T. m7 y* ]1 OღProject Leader: tanpopo126ღ+ B. v* [0 E. L$ Y8 @0 W
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †8 Q+ r" ]$ H8 t
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †; G/ q( t$ K+ [+ v: ^4 w9 F
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †5 m) m- y0 `$ I0 _) R
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
6 z4 E. r% i4 [- x† Encoder : loveglassmask †
- k! N/ I$ ^. K" K8 b† Kara FX: tanpopo126 †
$ d  x% u, I+ t* L0 d4 ?& L† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †% y/ {* h9 K; k* f
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†2 S; a. o' s- u) v! m/ a9 L
† Poster: ngochanh52 †

- t* J, ?* R; K) x  V$ r: H
, P! H# b) E4 ]% J


  K4 h1 u: I6 a/ o* @2 K6 q9 ^9 I" k, U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 ~7 R: W& A2 t5 N5 `6 G3 i  `- I% J6 l
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' i. M" t" u5 R9 U7 H. \

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
' m3 N" ?! A3 z1 VTake out with full credit!
! u8 o5 S% T% g! [- O$ w  v/ I: B2 k& |3 z; g8 y% E
; j0 Q  a! Z1 O. W* P1 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

" |* u9 o8 [3 z  _) }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- c3 m& L+ t! d- ]
/ t5 p3 s+ C7 h* h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ @. m5 t5 Y5 N' }
0 n, W/ B7 q8 w- }1 u9 g5 K* N2 [' vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. U5 S, O4 B" U, ]0 p

$ J! c! L( C% y; j  wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, }% `) k4 b1 E$ d# B* [5 `
; f% X1 ~% m) DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 k# i3 @( Q& T- V3 K; c( Q2 Y
" J& \2 ]" H! j+ p; t7 Q7 K
: j- A+ K: X+ m: N1 a; n& H6 K' A

. B+ w8 h) P; Q, |) W; Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 u! s2 Z* ?. K  ?# G4 D/ C

+ v, L6 N9 k; z, R! VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* P( L  f0 O8 D5 v9 ~. s  L  n
0 p8 S) p8 E+ S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* s% n+ g$ n7 X- {5 Q( T( Q4 ?0 [' F
1 m" F) c/ Q( n9 Y9 D4 h  ~) ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ U: d- S# e5 q  {: \. j& v0 i

- y2 x- I) p3 I7 Q( nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 u0 J1 v8 q/ \& T6 ]: J- l, {1 c% _3 A
+ o$ U5 {. a; V' S  b# H  M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 s, l2 G0 H7 A9 [' H# h) {# P( ^1 I  H) I; k) K( C2 f. u
$ e. l6 s6 W  `+ r8 Y( j, ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 b6 o2 O' T: x3 k+ g  I+ `9 c

" v5 ]0 F) u% f$ k5 E$ m5 s6 K8 c1 v
) H! i7 X( Q  lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! M5 K0 f6 E; l: y
  E! M7 C8 W5 ^1 y: l8 M  f
; i- c' D& {" B! {' ?! {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. {+ N; @* ^- Y8 p/ v8 Z+ b+ a" S( Y  L

7 I8 I# x* O" T; s+ Q) EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 w' M2 S4 K0 w3 P& r, E' E3 [7 `# c. A

' G$ O6 T# Q" |% G  P: F0 u1 ]) T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


* `" f9 l8 M2 J: zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' R6 d: q* J1 |
/ Y- W  i- N/ z, b. [' U; C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' x0 @6 }1 l2 l; j/ `7 y

- J1 [) V) M+ TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* h3 u% _* m! }# z# X0 c/ ~

5 B, t9 l8 ~% N! c6 ?, G! lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: G1 `' e9 [& M0 J# l1 P" p
! c4 W9 u. k# I1 W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 z7 x( v# B9 A( b( D

( S9 u+ [. Z8 f! k; a3 `8 R) y5 X+ y9 Y6 `# r' B, y% B

- I' ]& p. q: H* l7 @7 ?) K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

- ?7 w6 p8 k5 r' ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 {- \1 s; l  Y* C2 ~7 k" ^
3 Z. E" A) G+ ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# I, X( t( W8 A0 U
) n: h2 ^+ \1 o/ L# J/ ~: Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- K. e. m  V" I0 @1 p" T& R1 [: P1 ?$ C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. m; u" k7 f$ w0 a) `% ^  c
& ~7 `+ Z9 k6 N# J$ J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% W: y; H3 O" |; ^9 c3 @# t2 i7 S
8 P4 c/ `9 D/ a  U  [% \4 `6 D3 \
" X( O/ }# e5 k1 ?


# l0 r3 C% ~1 o5 d* p; r8 Q+ A" C8 h! y% [+ A, l

/ M8 x! N# C- F* l/ M: T, }  r$ N* F( P4 U6 V

; w9 n+ x9 O: O/ V4 u. |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

5 Q( v7 j# ^, V

9 S7 v  u9 N/ U5 M$ Z% p  Z" b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: V' D1 V7 R! y! ^1 F
- I/ N* {+ H# V9 ~& q5 W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 z; ]) @# k. w

) j# c1 M) q; J/ v5 w1 zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) b; E9 z) d; z1 q% V  n" `6 C

5 b; `4 v: P; D" HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 N1 M' S/ y2 C& W$ m; X2 x2 _- F# G% M  I& v: S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! s, \+ b; E5 ~6 k" Y

* a8 ^& D* b7 Z, Y7 U# K( q& D# p

1 M9 h2 F. h' v4 D6 F/ z- A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


: o7 h6 d( b  Y$ J% cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# z6 O; [$ Z  m$ U" G

; f: f. Q: z$ ?  U! |" o+ c+ mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- q& o3 X. y3 k$ G! s

4 b" F8 r" y5 x" v; e; r3 d4 q! s0 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 f$ Q* Y; N, f5 W1 B2 n
( A) ^- G. B0 x4 b" s2 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# e* t$ C" d) p$ m
3 a. K3 P/ b% R8 P8 `, G8 o1 p# G

* M! H& i/ s  M) e) l0 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:37 , Processed in 0.101745 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên