Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3008|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
0 w  P) j# D( n% s0 `+ R# Q( BMối tình đầu

' Y7 E# G* p4 ~% M+ ]" I: w1 ^, p* i  C/ [( |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

9 A( E! b) Z, z/ ?4 N$ M! J2 l
+ G3 Q( }6 c: I; R
Tên tiếng Hàn: 첫사랑
6 E+ v/ p7 _: B! v( rĐộ dài: 66 tập, R: Q9 t' {1 p# g. o
Phim do đài KBS2 sản xuất
1 i) }  X: z' h$ N( ENgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
. v' L3 ~2 x+ z7 c4 F. p% Y. B% GĐạo diễn: Lee Eung Jin: G! {/ I' W# T) W  o0 M
Kịch bản: Jo So Hye8 Y) w5 k- y, _; F3 W
Các diễn vên:- G7 Q( a& u. f3 W

$ f$ d& I. i* K6 D, A. NBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
! A: R7 y, J5 E: Z6 ?5 s0 m5 U: E6 sLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
) K8 D9 f. B1 UChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
9 k! z. h! W  p0 c$ H+ `- u+ ESong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo). O' Q. x, M( c. A8 A% v5 \
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin1 k( ^. ^* B/ }8 c9 o- k& _
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)- ^3 f. ?$ m) l
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja
% z3 o  S' f( g$ X8 @Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita). m; d' _8 d  t/ \/ x
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
9 S# D3 T! V+ `+ f2 J7 ]Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)# G" }: E$ t( H9 K! Y% U! p0 W
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
1 P- O( ^1 \3 S, S, I/ ?# }Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
8 i/ n+ m. X) X, E, ^: D" ]9 rJun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
: p" q4 v  o# r: b% H5 |, ]Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja0 t( R1 m% A# K! Q; n
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)2 m4 T5 @3 s% ^. J* ^
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung): D7 j( v! c1 P
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
7 p. N# D' l& T6 W3 a& X
- L0 J/ q$ _, E" J
, W1 x$ t: Y2 d* W+ H9 [. y

Nội dung:- x6 B( c6 ~, T' \- g7 }
5 c8 O  J$ l. e& i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


2 s0 f6 R; g/ T, c! X8 M
/ O: c' N' `# x- [( \, {  l1 ]8 S

Nhân Vật
0 [" H5 ?2 Q5 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ D$ L7 ^2 u& O0 H6 g) \, H

! ?8 `# j* k8 `+ H. w4 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ k: a  X- X6 s( T0 F2 P
/ r1 @! G* J; W: l! r# [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# R& a3 N2 s8 C" |) @. s
, [. v& K* B2 d  a8 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ^# d! t" z7 A
4 H5 r0 D3 k8 a" H3 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 Y$ m$ |& Q& c$ U) A- p# a2 R# B% H8 b/ r9 }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# o) b7 T% p0 Y* U9 g3 f2 k8 B) X. u7 o9 C+ r+ Z/ K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 w5 l/ B0 \$ d5 c
! `* a2 {5 f' E! p, SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* b) _/ u9 B. v( g; c# C
1 d3 K6 t  M. B- r  q; }( h: B. Z& H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 G  I% X" @  D! y. a; ^# I/ {( N
4 W1 A$ G8 H) l( H5 r( rMối Quan Hệ$ u. L0 e% j: U# ~. b( V* M5 M5 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( A0 B5 i7 l7 Y8 W" }5 w* S  B) ~! l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 V( a$ t! Q! \8 k7 G( M

" f' L* I' P' b% c( R6 Q8 W4 C3 k

3 I; x; p) V( m' Y- |
9 G+ A; [- c. W5 i
4 ~3 I  F: h: \; ^

Trailer, j4 x4 \* e1 \& @

6 v  ~1 [( W7 ^  ]2 x! E

+ i2 T' x" K7 S) d+ R

SUBBING TEAM
$ h4 |. w" @/ H3 _2 H* i2 R4 n) U# T6 L: `* \' ^$ a( V
ღProject Leader: tanpopo126ღ
# ^: z" m- Z& r† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †6 H) }6 V. U& z& r' s/ t
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †1 o# `" Q+ J1 @9 e/ Z/ C6 q$ l
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
: q& D) F4 F) Q% l† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †! J) L7 b0 q7 ]' {1 [6 b
† Encoder : loveglassmask †
* r! h8 H& I% S1 H† Kara FX: tanpopo126 †7 S9 d! O% [3 Z5 M* \. c
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †& H: U$ `' ~. I! F- D
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†9 i% M3 V, f; ~4 E
† Poster: ngochanh52 †
. r* n1 z" h' Q8 w9 C5 G9 u' \- g

! a" g$ j& O6 Y: P


+ d1 ^. R! p4 c; b9 c! n" L
0 w. \. i4 @$ O/ Z6 c; VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) `! G  ?5 B) G# ^' x& |' K3 [! l- f: c% }/ A5 U5 N
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 _9 _# O$ [5 Y7 z2 a5 O/ \. ]$ c3 L

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team+ o! |- L# ?0 N5 y2 F  a
Take out with full credit!. l2 ?4 E8 v# [/ h) o: ^8 j

+ v$ L- [- `) k& S, [& J. Z
- R0 J& t  \8 j* a# b  f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

. m9 i( ^7 \  a- c; n0 t+ {2 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- o6 n5 @7 `9 ?, Z. S4 ?  l

% U2 @7 S3 d" p. L( {7 S! g  bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 m' l8 k2 H3 M! ]

. Y! N3 G# y$ u7 e4 k3 J4 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 ^# e0 B+ S6 ]: Z* x
/ F# K& O  I& G! t3 |& N% Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 n+ j) S! y- _; r0 L
5 ]: _( P. |  F0 e! CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 @7 e/ U# U$ n

& C' a) c1 Y+ S' e. \2 e8 O
; _/ @5 ~6 |/ p8 l5 v5 J( r  C8 z7 F

$ j8 F  b( d: P3 h* p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( C( m7 [, Y, _/ j6 i, @7 ?( Y3 @( p
* E7 \) H; V3 Z" a% z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 |9 J, ~0 n0 K4 D# T  M
0 J* v6 t0 w+ X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# v( V& O! S1 ]+ Y7 Q" q1 N: B3 ~$ @5 B1 }$ B. t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 L& z- P  }: o
. p. S& ?: K7 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& {! [3 N3 ]. u: w% ^
$ S. M6 @+ J% F
$ Q# Q5 Y4 \+ {0 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 \3 L0 A/ B; |: B- ]6 d* F
5 K( \& h2 t8 B8 s
7 D. a. r' l* ~# @1 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 n& ~" B% y+ N
% X0 L: ?. e# R" i1 J+ v& ]
% a. v0 V4 W! U  ]) IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 ~' M" N) Q3 Z/ c3 t2 N3 x
  T. |; p3 j3 a6 _* I- W
; h1 B# i& i) `9 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 k: P! f5 j3 b. D% _+ f  q' \

( S9 |/ x( Q$ M7 f; G0 q
2 b' h! P( i1 h: TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, U. n8 o. R2 R* y, J. w6 w, q/ a: f

) g9 w. O0 p: ~! d* q# I) q4 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

' Y- D* z, O" h& |% V( M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 N6 [' \# N+ s% ~6 _$ R% g1 V
" x" w; k5 v" i, J4 y1 ^4 X0 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) }3 E$ M& I+ z& g! K' r. K

$ R( C4 f; ?6 D* |' A4 [- NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 S& X. j! |5 S1 E, y3 |. S. D  l- L- D( T( u% S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 M( Z: [3 H$ C# x
  D& k  Z0 B3 P1 O4 g7 L: K0 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  }% `! C6 E6 L- n3 K0 _$ o$ z+ D
5 u; \7 r) L0 n8 G. D

( k+ [3 |: Z1 p
2 o7 [! y; M$ V- s% g8 y% P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

' A9 y0 e" j. w3 _/ Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) ]5 \: e( {* h
& h9 I! B# p( n3 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! Y) Z; A; ]# j" r# o) r: W: G- a$ g% W4 P7 w; ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& J, b9 c- ]) h# v3 P  Q( Z& v# Y; C$ y4 ~& q% @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; T  j8 z$ p9 K3 Y4 e; \2 y
; t9 T/ t9 [: }8 s, E# j" V5 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% k# K" Y) o# y9 a1 w
% j- D" E# y" D# v4 F+ S
7 h1 R. u. k2 p: ^# L/ p: w


0 I$ r9 w" |# z$ r/ |8 x* O$ F/ I0 X

4 o% B& p3 @+ {# P$ k! B6 i4 b9 f+ Q6 h- r6 B. R0 l5 A- e9 D8 M

, T* V& B; }$ Z8 H/ {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

4 ~: ]+ g& _8 [# W' B4 k


; N% a+ O0 i" R/ K3 H6 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: @/ [' r3 N! X7 N  E
  ~; `) {9 n; t; f9 Q# SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- ^+ ^/ R0 l& b% E
7 p" n: M# h2 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; C2 s* k6 u6 P4 K& M1 R) W" H' |' T  H5 P' D$ F1 z  J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* R6 }1 r: \9 F- \) T  ^
; \' _" V4 f& G+ r0 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 A# R5 S: U% `. J


" I5 M: H. @( B* \7 r3 a- a+ @9 \4 a% v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

9 Z( m, T. R. y; ]/ m" r2 \% |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 @' j& q; L( g& a3 P

6 k) B) k1 ^; m  K% w. \& `/ hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 G  R6 v: M: u& U  f
5 g3 ]; K9 {. R* n0 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) H! Y# ~1 d3 d2 ^- t* x# b, h

- C+ P9 y* w* x. V1 N% iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 [- Q( y! \1 Y  E" c8 Q

& Y& D* |4 R" @& v7 a! q

7 n; V9 H2 q8 F; i. T! ~2 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 23:01 , Processed in 0.095519 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên