Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3330|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
; M  N- u0 r' D- N, E2 LMối tình đầu

, `/ }: p( m4 w4 ^" D7 z4 W+ I, d
3 x5 P6 Z' @9 j: Q& \0 L. C. ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 r! r/ L/ j) w9 }1 J. i- U. i$ N  H) g3 J
Tên tiếng Hàn: 첫사랑. Y- E* h2 V4 s# N6 a+ @
Độ dài: 66 tập
3 Y6 ^0 r. f! iPhim do đài KBS2 sản xuất
8 |! F: _8 v" Q5 INgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
7 R4 U, w& s. NĐạo diễn: Lee Eung Jin
9 s3 k, v8 L6 L0 S% w. iKịch bản: Jo So Hye8 V+ z5 b8 B  R; a% r4 b3 ^
Các diễn vên:
4 l1 h" q/ }" ]/ u- P* }( {9 z6 n& @% u' Q0 b
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo, k/ l/ {4 v* o5 q( V3 ~# R
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
4 M' k. X0 b# j7 |; R7 pChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
4 q5 e" `  I! m4 ~2 ZSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)# T/ F7 ]0 c3 f' h; ~# I* M& V
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin1 e( A3 C( X9 q" O1 e; p- ~1 ~# z
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
$ ^7 [9 @" X; @9 E( |Lee Hae Young ....... Park Shin Ja+ V1 A2 Z4 Y' q- _8 l1 J
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita). w/ `& Z% v4 _/ v* `
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal" P  l, R0 V( f
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
) X7 _) s3 G( Y8 P, V' k5 `  ^Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung3 l" N; f: \9 d+ E+ d/ I
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)& ]. w2 g2 U# w! l
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
& F  E- m6 U" uPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja8 R; i: U7 m! V- x4 q
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)1 v5 K9 |9 K0 Z  k2 n. i* \0 g, k
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
! d; S$ F# h4 I' l9 uCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)" {- Q- t- q" E. `9 B

' J  n5 p( i' H9 F4 }$ B& W8 J9 D
& `/ J. A, i& E( H# F. X

Nội dung:
8 \. I+ j; k' t1 {
1 s! h& M% S" c+ {/ l) U8 b# a3 T) MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 Z) J3 ~9 Z' y) H5 O6 N- |/ v) C: p" [* b' `( u, I8 V% p# c9 D7 _

  a9 X' S7 I8 }5 x, F" ?

Nhân Vật8 |* v) R: W# q7 ~1 F! F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% j' L- p' @0 c- z9 Q3 N: I
0 ?/ l9 i7 m. s5 d5 H  g' e+ A' N) LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! P' D# d7 b' U" C0 J$ z2 c5 U

' i9 n: ]0 L, XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) U) S: D6 T3 W) A
2 k! u5 d( Z" A, tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* w' }! }! |9 D3 V. m6 o8 Z7 q
- J5 L; D0 N/ d7 i6 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) j+ o( @- J3 e1 s6 n- z9 E: g& g8 B0 Z9 ^2 i; I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  D5 V# o2 e, J. I, A9 T
8 t: J5 Z2 e& {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 U8 R% X$ Y- T0 V
) {6 ^; j# T( h: d. g( v: r: Z* U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 H6 i7 \- C. l; X

% y+ {9 U* _5 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: w( ~" g$ q. {/ T- r" h; @
& C" D( @6 V" x  `! O& Q0 C2 D9 `
Mối Quan Hệ
: H, H) b, n7 u$ z5 J/ QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 w1 Z- u/ S% K/ p( Q+ G* i9 Z7 f, X9 z+ I* {$ b: S% [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. w" g/ L0 P& X. v  U0 ^4 k" r


0 X7 a$ l: @% d, q$ ]7 D, D+ o
# m% d2 F, R5 c% m2 A5 @

4 I# R. h4 t3 t; v6 }" j4 r4 ], }

Trailer: X0 Q! @$ O" {% a


, t8 y; R" B& A) l! \0 U! u, Q% |
. M8 R& _- q# z6 r! I. {+ T0 N3 U

SUBBING TEAM" B* ?0 R. A5 m
& M! L! G, j6 L2 S
ღProject Leader: tanpopo126ღ% v! O& \9 X% k2 i2 [2 N# n* d* K6 e1 K
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †0 u0 r1 F. u, L7 i6 c0 D
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †- L+ w! L- F6 o
† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
; [+ G. O% Q8 z0 u† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
$ E7 m- Z- ~" s7 w5 \1 Z† Encoder : loveglassmask †
: [! v. U7 S, p9 U† Kara FX: tanpopo126 †3 t$ i% F/ A3 f5 _& x9 d$ S. u* q  x
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †
6 i/ k4 _9 i8 H. V& E† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
0 L, M/ |& V" _' t† Poster: ngochanh52 †

% ~# l: G. M( e! P4 T
# d7 W$ M& X; Z! [# j9 z7 X


& o0 ?% i$ I% l  F* w" J' S! B0 |, S1 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ z7 A2 q; i' A0 f, m
. {  t( A& Z7 z9 o8 e1 A# L- G- s
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# r5 h$ n$ K: o* h, I# C

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team3 L) v5 ~' O2 e: i$ z  Z
Take out with full credit!7 ?5 ]7 {% W: ]5 y8 l- ^

  W8 |( j) w1 i6 \9 }! |
; k2 ~" r* Y& J, C2 N& d8 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


/ C+ q& b  O7 \4 B4 L7 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. L7 M2 |) C' i+ H3 T. N6 A2 N9 r- Q( H" {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 P2 e# Z( Y) Z8 ?; k
$ L* O( ~$ O3 p# S/ EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 P8 p: d* H, l: \# U$ j! K7 B( p( u) _( L: ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 S9 ~7 t; {0 q" O. b
! Z6 T) E# e3 A& D( t0 y, ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- S$ p8 V% ]8 V! U7 F( h+ G
  o5 {- |& r3 Z" h( s9 y

, s: J, h2 a" i

5 k/ j8 f/ Y$ B* L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 v4 J, Z3 @5 A) e" h3 D( |( _6 T- {# A+ ~" c) j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% [5 ?9 `) b* R, V7 K1 A. n, H  R0 d0 t: o6 I) k2 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 |" ]5 w3 ~2 Y) U2 {, i0 s* v1 n5 }# B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, o+ R' D# N6 X. q4 E, d; m6 Y1 K6 ?6 z* s% U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- J+ I& w# M. Z2 A$ K7 I+ [
) j' |4 m  f0 q! V2 \' }# M! t7 @  x3 q& X/ p4 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 ^' Z% G+ q5 R* [. [# ?( K! I
" _7 J5 v9 N6 V) k% v
6 |* ^9 M6 z. }: q1 R0 \" S$ mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 J1 J6 e. M( [8 G
, Q" Z' t0 X: B  s2 M" o; p; _1 O# ^! n! i: {, A" K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 k4 m9 d' t7 V7 h6 B
# u, G, q2 M4 {# H: _) `1 q: k* p: w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- c* ?) v7 _) E, F1 x$ n4 a

- \+ l  f. m* d; t) T. j% _& `& j$ v* g2 H3 _$ c  U' m" g' w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 V) o6 w( \! h. {
( J+ Y6 d6 J8 m
/ ]- u' U0 z1 ?+ ~5 b" W$ z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

& N3 X5 k, k! e7 q: G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 K. d" @! Q; U0 q$ {

- d6 H" F! e+ L5 T& lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ H1 X; c+ e2 i3 j: }
& t1 O# b. ^* k! [) L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 T1 X. {# p# l. F. E) i2 |  u6 ?4 o. g4 w$ N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" a# ~0 m+ b- W7 w. y3 E" Z
% ?; p( d+ M7 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 a, t2 t  b$ h/ {. j. E
  [! `) o; H0 [6 C9 [% z
( g' T1 a, E8 S* j9 p0 [6 m5 Y
" A: g7 L- c1 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

1 W, t' o2 E6 y/ P' w! ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% n0 B. y* m% c% S, i# q5 [+ a5 f  ?% V4 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# P: Z! A; J  ~* y  e/ {0 E4 I2 B; s0 l; k4 @8 }. A& [8 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* \! v& X& ^/ P' j7 ?
7 O+ u3 U  l6 k: _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 k+ W, ?( s/ @( F! @, {2 d

( A  g5 w2 T% v! f4 |/ O" bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 F% M9 x* V( J

) Z8 l3 j, \8 {* g" V" U, g( m# H) ^& ^& h6 t4 V" }

9 s$ i4 z  g9 p8 Z

  p5 T% A; j9 h6 Z4 d$ y9 T7 f% |( j" t' M
! N" N- @& y* S) Z) u
5 |/ m. B* g# C4 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài
' Z3 x7 h7 D8 f

% Y; r- u2 P- i$ z* F  L9 ]- E! A; V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ }; Z  m# p5 g! m
+ w' p- u  z2 z* rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* q4 P" `# i& l. ?& v
# W" b2 H' v1 X  U& {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( x. z$ z) k. p4 B& F9 }3 H: b

" H) O7 \2 v/ `8 e6 F4 ]5 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 P" V' }) o! F7 `6 g5 l# x# }
" J: V8 n$ \' H0 m' ~  k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ S5 M0 P% q  w$ ^6 P. Q9 ?

; Q! }) ~3 J' }, M8 C' e4 z" P

. g' f0 P9 g0 c: n. X5 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

8 e1 _. z8 R) Z- g3 k8 x" }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( g5 |9 ?( U. y4 \

# ^$ y: p; k8 K$ KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 d/ K, E% m  t+ h) N, x
- d1 E" b$ o  S7 c1 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." a8 q- P* S8 l! |4 z

. z. s, b2 S- q) iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 S* x4 s" U  f

/ v% E) B  U3 `# v& d

/ `4 m. h! Z% m& M& A, h" X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-3-2019 18:45 , Processed in 0.117609 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên