Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2601|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love( t9 b9 O  o# a* j4 \
Mối tình đầu

" M& S( ?; {! D- y' K- g% ]0 @4 D
# n) [" z' i% DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

5 s% g) @0 \/ G# I

5 c) J1 V) A) g$ h$ J1 o- m  A$ QTên tiếng Hàn: 첫사랑
- i  C- w1 i0 x* |  bĐộ dài: 66 tập& p; C, C1 R) r' o
Phim do đài KBS2 sản xuất
. g7 L3 C) ?$ ]5 m$ {Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997& V, a! R" [. o, W9 z3 H  b# S- R4 E
Đạo diễn: Lee Eung Jin- G: f/ L" L5 H9 p' f; n
Kịch bản: Jo So Hye
9 A- J+ _1 z! R3 r' ]* R! w* UCác diễn vên:
  _2 s: U' q- v5 t, E& g% t- L( w  o9 i
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo5 J9 m9 S& C. A
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung, E, R8 A+ L# z+ J' \/ G  y9 z
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
4 G% {4 Y& ]8 I. j9 KSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
: E7 Y# h) ~' G5 Y* `- PPark Sang Won ....... Kang Suk Jin
1 Z. O! `& A  L) wChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)$ N& X) Q2 k0 w" u% z( n& T* S0 U, s
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja
6 l7 l' p( M, i4 ?- q; K/ R: u% ]Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
# J! W, @5 p/ L' d4 t, tBae Do Hwan ....... Oh Dong Pal1 @1 I# g- S& N  ~& ^8 y
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)3 n; g! @+ a+ `
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
. H( j. k9 Q, W( ]. UKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
$ j( u- y  c& a& B( z& X/ NJun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
+ ~' B. e6 G6 F) O! Z5 y6 VPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
" w3 n7 n% w5 o9 I! {; K# K" BKim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
! ?3 |' ^+ r/ A5 LSong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)" C# y: L/ M! M3 r# V% \' C  M
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)1 D1 J. o0 L/ f- ]$ \; w9 p
: S2 W- k+ v8 [% o8 j
4 B$ |/ h5 P( y$ l* Y

Nội dung:2 O7 I" H1 X) {, e6 M( V& @0 I
* k3 ?  k0 s) ]  ]1 x) ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 t& R9 U: e- k' q# s' G; S* Y/ _' }

+ I3 V& h1 v8 v! a) [/ M. B

Nhân Vật+ J$ F; `& t9 ~" M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- C1 ~# o2 F5 P& t6 N) L! o1 D, u4 @. `- }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; _2 Y  u2 t2 ]7 \  \  v, ^  w

' N7 P$ B+ n$ MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 k- |2 l5 B0 U' Z! \( R4 u. a' n* w$ l+ s' O5 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  m1 r" w" k0 y3 S' v7 A9 d* i

5 i( T8 z! a' `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) R- l2 v9 y& ~# H( m9 U
, C: ~( ~7 `$ T2 W7 I9 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ j- e. K4 s5 W7 x/ s! l3 b5 s( N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  E; p+ w/ l/ R* v0 x' G
/ M9 Z* X1 ?; ?. `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: r2 y  c/ I4 G" n% o0 p

7 ~. P( k+ K1 Z! N) xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" ?2 @- m  u2 n* ~( L8 f+ U
! D( U4 B& f. Y! L! dMối Quan Hệ
! m3 X8 ]% l( p3 h* q' tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; t. x* Z. |' g1 F1 @3 y

2 N; M$ q7 ]  q% h, XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 B  x* ^4 |# l9 ]! V9 P


  W) z- n8 r0 @4 y& R( m* |2 n  v
5 O# D! ~# `' t

2 V: Q9 O9 s) C, b4 w6 @' P2 A% z) L+ a$ e0 e# Z

Trailer
- @* P3 G0 }8 Y* k


6 G1 \1 d! X* ~+ o2 q8 K" q3 F0 I, v

SUBBING TEAM
% |* z2 [9 {. i2 `
5 d' o6 l. n6 ?$ C1 X' O& GღProject Leader: tanpopo126ღ1 W4 j1 z, _4 S6 [* Q! N  \: e
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †
6 C' p8 u6 Z! _# V† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
$ E; v# y2 }$ g$ C: w" N: N6 ?6 k† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †# M. F- |0 B: b
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
: m! H, P' N% H. c" {. {† Encoder : loveglassmask †! |' G% X' m5 d, f! `' {) P/ g
† Kara FX: tanpopo126 †
% s. \# k' W7 p/ u9 H7 |  O: D† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †
8 ~5 P/ Q0 R+ N# g  Q% }$ Q† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
* t2 b+ U. y8 ~' Z† Poster: ngochanh52 †
3 b) z# X+ H; j
8 a7 w9 P( q8 K* H


% u+ f7 _% S: U( V1 P; X& i9 f
' ~$ Q: [% {) B) ^' x6 j/ _1 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ G7 R- \1 f( K+ t( A& J. {

9 o; A! W% d6 E8 F6 N' y. {2 j[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 w# J/ q7 Q  n! T+ m

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team3 H( R' W) S0 B( P$ X
Take out with full credit!
, G" R! @' `0 H3 U" i1 h# B( D3 N6 W8 v' Q4 t

5 Z0 [1 g- M+ q( X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


4 H1 o3 {7 D/ P+ k0 `% l: gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' T$ M% Z( r; ]) x; J) s7 [9 q; h; ]4 n( F& }! Q3 V" n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: v2 m, P3 q9 m9 L! ] 5 E$ G) M9 K" \  f/ E9 S3 X6 v. n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 d7 U# a- V( ]" v4 J4 S! J6 y. o0 r! V$ s  a  g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 `, |8 s% D& `' I
) H, j9 L: h" \2 M5 p5 n% g3 Y: p$ YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ V) Y6 A0 C( u, i+ I0 l! L. p. P9 _! Y9 E! r
4 D' x* J4 T; T
/ c& i: R% z6 c, ^  n  U) H3 [/ W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 }) A  R' N8 D9 ]* h7 j8 I/ Z1 G, N
$ C/ A' H8 B# c& ?* A! p$ U) k" N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: H. q6 ?$ n: u( y1 J3 I, \/ ?6 `! R3 l' B7 i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 t$ t$ Y: j, T+ _6 s! L
# D1 l1 n7 \6 qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  L1 g. B4 o: w

" b3 C+ d" ^1 UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., r: E" i8 @% p6 G, F1 S

9 \& x% a9 Q+ h5 b: I" n" y/ C0 x5 s3 e: d5 e9 Y2 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." B0 m. C( ?6 H+ r: \. s

9 s' s, I- ?; O3 |. W" b6 A+ }, _* T7 H: ]7 n/ \: c0 `* D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 {# S/ u$ _! l" k" b
" C4 y1 m! m  w& H3 M) k& K
( [0 [* d# i" k/ w" H3 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) x9 K7 r4 P% S# O

/ v5 A$ z8 K7 S; O  r5 V8 E! s5 z% Z( q6 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., k6 s. O, F! b  _3 {
; `* R' N! Y: @

% [# ^1 [+ r6 B8 J# g9 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' J  x: g6 \+ c. w& y% G- l
, Z  G! N* b% J5 M

1 C* j: \/ \; F3 j, K. R; L' Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


2 p# r( H! N! ^: sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" S6 j& m' @6 w% x* C( e1 U
6 I6 \" S0 B5 _( I8 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 E4 w6 t% w! W; S* t6 X0 l0 |6 ~1 g
9 K/ e1 Y* G/ ~" c9 g) E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* Y# {, W. _- L: V  D. P% S% p* }
9 y# K$ f: s7 c: H& V0 f3 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; [% G* U2 @2 [. Q

/ b3 p4 S6 h: M' w' kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ a- l" U1 Q# u. w

7 Q* w1 |, x2 J4 c6 M  ]" v: n( S4 o" ]% n( P3 \

' h. k$ V, O/ P9 e$ p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

3 u" k# m8 j" a  F1 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  s3 t- V. \( J: ~
/ Q0 [6 A  C9 X  xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 _6 i; E8 x7 b6 K7 o6 E$ C% m

4 P8 j' A- i! D6 ]  _* vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) b# i& K6 R! q( ]' t2 n& {, M: R7 `! X8 ^8 P0 N# I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 ~$ A% @( p- w6 `7 g( j: I* c6 a1 ]* n$ G7 E3 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! S; R5 S. O# h; r' u7 u' c: m& c6 G& f- k0 [

. y2 E" |" \: Q3 j* V9 E4 n


7 r, k) b7 V% G% D6 V/ S& ?
7 o9 z( f' x8 d# B. i# Z8 p1 i: H. e" f6 g
- U# r. v6 w+ \; b4 ]

' e' ~4 Y  M4 c* h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

- O! Q$ |! ^2 _/ c, O$ H/ m


! G4 u1 U& h8 i: Y9 R; `+ RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 b4 O' t: \: F# \" J# e

0 J7 n( F* `  K6 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 R' {( ?% e, Q! `9 N

  m8 v( w: p( H, k  KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 W, Z1 `2 S+ D; b+ B) M3 o9 K# Y5 ~9 A" g6 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  ~; v- q, m  {
4 c: i5 j: h# p6 o+ N- T  ^) S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 L" E4 Y7 H0 `" Z6 l

  f6 J* H) m( f8 x7 }8 i
" M* p) ?' U# {+ Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


4 H5 Y! }. @$ j6 ~) S4 y: nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& U# t: [* X: M- P) o

9 B5 b) y" F$ |4 d, u7 P3 K$ U. X; \2 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; H( F' ~( m, P9 E1 l9 n3 s
! u8 L& v1 g8 t7 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* K" ?4 D+ h& U5 C" {0 M7 J/ L2 J- `- o
. o3 L7 }# c  |& w4 Z& p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' H' d6 s, v6 {- y) K+ s5 u! D
" i2 K' I' L* m, m, q


, F9 _' Q) Z9 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 01:05 , Processed in 0.100536 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên