Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 11926|Trả lời: 25

[DVD] BYJ in Kyoto DVD 10.2011 [Lấy địa chỉ]

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 11-2-2012 21:31:24 |Hiện toàn bài

[Cap] BYJ in Kyoto DVD 7/10/2011


( ], n& d5 C0 W* D9 \/ B5 S3 ^* h, h8 J: M
Nhân chuyến sang Nhật ngày 7/10/2011 để nhận giả thưởng truyền hình cho bộ phim DH, BYJ có 1 tuần đi thăm thú Kyoto cố đô cổ kính của Nhật. Chuyến đi dc ghi hình và phát hành thành DVD bán trực tuyến trên BOFi và chương trình History of Bae Yong Joon season3 phát trên DATV' G1 `8 A3 w% I  J" I
" [$ d) A/ N) c( d) _" `9 l0 g. \

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ [5 K  |: a7 d7 {- e4 _+ Z
1 k; `3 l; ~% |. P" }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., X0 M( E# B( C; k& O9 {

' a2 \; V! H: \7 |; D. V8 g

  y( S+ V9 x+ e9 K( o/ X

; S2 s# T2 R4 j& C3 A! c! DSource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 15-2-2012 22:14:50 |Hiện toàn bài
[GIF] DATV: BYJ in Kyoto3 f8 M& m5 ?. T/ E

' o: E  e2 e2 x/ [source: Yasai's blog
* e4 S5 B4 D% A, H+ T0 [9 ]  y+ b3 h8 I! V/ q
Nhìn oppa cươì hay thê 2 I- W  g7 z2 o4 a/ E: k

/ p/ ]) x$ M# M5 u- sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! p3 P; j' v2 m) K! _& x! _' F, h- V2 x. }; C5 q  z9 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 D2 g! M) d- g; `. n; r- u$ r
3 w& E8 I0 e4 y+ _

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 18:15:13 |Hiện toàn bài

Photo - Ảnh chụp từ DVD
4 R1 n- J# J0 E! w$ ~
4 k1 O7 p1 Z1 Y* C* Y  I& G2 wsource: yuri/polaris/byjgallery
(thanks!)4 c* J1 i$ W0 g  ~  k4 k
2 r3 e9 K& }# Z8 i5 r# V
3 u1 k7 r7 ^8 C& h& Q+ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

4 g2 A0 G- M5 }0 q5 {+ s# k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 18:16:25 |Hiện toàn bài

Ảnh mình thích nhất. đó ai dán nói Oppa đã 40 tuổi
2 X* k' V, \1 p
) F6 h0 i- }! J3 d) b) S( t) L4 _) _# K% d8 @

4 k" a/ ^" [  E. n9 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  nghệ sĩ là không tuổi, oppa mãi mãi tuổi 20  Đăng lúc 4-12-2012 20:15:38
beyeu  ẹp ẹo, hổng có j ẹp hơn nửa.  Đăng lúc 9-6-2012 22:29:34

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 19:59:49 |Hiện toàn bài

Thích loạt ảnh này, ảnh chụp rất đẹp
+ o+ `6 H( c0 ?, P4 p. _
" V4 b; C, {0 t1 F" U9 asource: soompi
; V- Z/ s1 z; {- H7 t4 a* f; B; @photo by: Sumayu; F! _" W* ^* D# d" E0 M
post by: yj2829
3 G7 |# d, n8 U* v& L
6 O  t1 [! k% S9 v. K
' a: {9 R( t8 H, j9 I
/ h. A. n8 K: {
* \6 Q2 R) g( j
8 W" {  f" W2 f  R# U. d
6 E; ?0 F. H' M6 F( y
% j" G3 v' V4 S: [
* N, g/ N' v) L, v

- P% x! C( M7 u2 ?: I, n2 |* {9 L& C) w4 D, n

4 }( v, m, M/ U: P; M
0 r0 y% f9 M; x8 [+ l" j; k$ {

5 g% D$ U( |9 d* v2 G
3 O3 y7 b5 F* X0 x3 c
P/s: ôi cuối cùng đã up dc, cái mạng cùi

Đánh giá

khahi  cái pic oppa hả miệng ăn dễ thương thật đấy!  Đăng lúc 4-12-2012 20:16:44

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 20:02:22 |Hiện toàn bài

; g6 A: e5 }/ R
+ V6 t# x1 P* x5 s) C

9 D* O9 W3 D6 l. q+ C% u7 f$ a5 Y: F" a! Y

  x; {7 \) U$ s: _( F% x
( A, M* H3 Q  c0 O& D7 }+ f+ X, g8 Y8 ]) j8 S
$ w+ m5 L, F; p& ~$ m  }

% D( M9 L, h- C/ Z+ H9 J3 P( g  \6 s
% i" i+ z7 N9 ~7 }- P) y8 g( A
( q0 N# g. N3 Y' C! s
+ X+ Z& \  N- K6 y  D
5 g7 s$ Q" o: W. J
$ [0 I2 h8 t+ R% U" Z$ }; d2 t

" d! O+ b) J* T4 r3 E& A- _3 T1 d* ~% j* j  F0 b: f: `# h7 V

# X* J8 c) W4 r4 K: f! h& I* ?& ~$ I* u  z/ E' _
# ^$ Z, k- {; k6 v2 u/ x

Đánh giá

tanpopo126  thấy ở tp HCM có 2 cái family mart giống này  Đăng lúc 9-6-2012 22:38:41

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 20:14:33 |Hiện toàn bài

source: sayaka'sblog/ Baidu, lovejoon's blog, koria's blog/soompi
# S, ]( Y, [, X9 o! s; C% U2 `; P* U! I4 i9 h
3 p: s9 C  j8 `

% J; i( t; w4 `7 Y% [3 b% @  O3 E% M+ `
+ p4 a) A  V" q( \) \/ T: l. S
5 q2 U) C6 d8 j5 _5 J& q5 o; Y, b

+ s7 T( K. H! v4 U8 a  ?
1 @# b! k9 z% i( D) ]5 X0 {. D6 `: k6 T8 w/ F( B0 Z; W2 l; K4 e

" i2 b! w! X+ A' D  h
% |0 n$ H- X$ h" i. g# `. J+ G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 20:16:24 |Hiện toàn bài


5 ~/ _) a( w! S$ K3 v  S$ d. l! ?4 Z' r1 Y- j5 r& K9 t
! X+ ?9 N( W. F1 V4 @
- i+ ?# z+ }" K! x; I: L
3 P6 b! D  K( n8 m

+ U; R5 Z) c% Z, A% X3 e, d9 N. c% l, i7 \9 J

4 {9 H2 O$ L( N9 w) l3 e6 H3 O5 d; ~" g; u' ]4 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 20:17:18 |Hiện toàn bài


, w/ Q, d( e0 n- T* \5 N3 _
8 e( q; D7 }  p8 C+ W3 N4 ?! Q8 b/ h6 ?

4 W; |5 Y2 P& m% o8 W' r
$ u1 M3 D; m) ]; v
4 E1 M& h2 b& u6 _& b2 e1 l4 G! t( X2 f+ f
3 o, Z3 x) b  P& [

( D1 f4 V# m  o2 f) x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-4-2012 20:27:32 |Hiện toàn bài

3 Q* p* ]9 j7 n1 y& u* o

7 j" C5 c& T) u/ n% X4 c
2 \# ]7 T* c8 M
, v: C6 ]$ T: l" I+ a8 W3 d; @: J, ]$ q/ X/ _/ K; X

* E. N: n: x" S4 s
' G& @1 {& W. O1 g% \' i; M
  W/ b: L- @+ K8 `5 d2 |) k8 u
$ w7 k2 r4 k  v
( N5 \( {: s% d0 M& v' U% `
! F9 `, o/ i# |8 {/ }
7 n+ F# D; l. l7 k  c% G, D+ f' h6 ^  U1 W2 G: e5 h
- J8 U" p0 U5 S3 A1 v

Đánh giá

baekimlieu2891  đẹp đẹp đep:))  Đăng lúc 12-4-2012 21:29:36

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 15:19 , Processed in 0.103475 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên