Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-4-2012 17:13:13 |Hiện toàn bài

2 J5 D* i! \" p$ I$ ?& k
3 S( c2 b0 w6 T4 u9 q+ `1 P
) V  l, w, I- I3 L; S0 {

/ r3 b$ h# ^/ f* i$ c' u- |huhu coi mà thèm, oppa nói tiếng hoa cũng hay wa chứ, ước j dc nghe oppa nói tiếng Việt 1 lần, giọng oppa thật tuyệt vời

Đánh giá

tanpopo126  ss cũng muốnhe dc ng oppa nói tiếng Việt lắm rùi mà chưa dc  Đăng lúc 14-5-2012 00:07:46
baekimlieu2891  chắc oppa học vài câu tiếng trung trên máy bay đây mà nghe buồn cười quá ss ạ, ko biết oppa nói tiếng Việt m thế nào nhỉ  Đăng lúc 13-5-2012 23:42:24

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-5-2012 22:08:56 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 12:46:08 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap từ photobook và DVD! s4 Y+ \& n+ p4 c$ }

$ H( ^( I) y1 h; W. C# W8 ^! O2 o0 G+ E* ~- l  u5 z
+ u- \5 h4 X% o

( I5 ~% D( c6 R- J1 W+ `
& Q2 z4 U7 z: K; j
2 Q7 y" n- P8 D5 |8 [! v+ r% M  T; o1 u

5 L% r6 t( ^, D
: u4 N' [# R/ a+ H' G9 v/ x
- g) Z) x8 x' Q3 X4 t' U- U1 {/ ~% }

. d# S5 A: P0 Y9 V, m, H, {, g# S: K
+ A$ K8 I0 h; H% dsoompi
% O1 k# b, f) x

Đánh giá

phamgiangly  nghĩ mà vừa giận vừa buồn oppa quá. sao lại bỏ qua Việt Nam thế nhỉ ?? anh ấy chắc quên luôn rồi nên giờ vẫn chưa thấy qua.hix..  Đăng lúc 28-5-2012 22:46:35

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-5-2012 22:03:40 |Hiện toàn bài

soompi
4 ~$ ]$ z3 R! m0 ifrom makiko in cafe daum/byjfan
7 g) ], S. y  zreposted in byjfriendsforever( M0 [! l1 ~4 C- F0 T
AS Reunion DVD Box Booklet
' n1 y2 G' b2 t1 l5 w1 m1 O* F- \
! o  b& _$ \4 w7 r4 W' d
3 e1 ], c6 _2 ~! \& S

$ o; ~7 ^/ I; E8 G2 A& [8 K$ A" X, P; r$ P/ @2 a

  V/ s$ U  ]  I# q1 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-8-2012 21:10:35 |Hiện toàn bài
bn ảnh đẹp chưa có tg post
6 B8 D$ B8 p4 P+ w& I+ |3 l) `Yes娯楽
' V7 w5 e  [9 c6 s$ GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ N1 k$ S% V5 k. l; u. D
5 Y# r, \% t/ |/ p2 `
2005-08-19 裴勇俊 - <外出>預告片首映  181 張
1 e+ j* V  n# ]) U; m( aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 l. x2 Y( t' h$ A1 N2005-08-19 裴勇俊 - 來台電影宣傳<外出>記者會  313 張
/ t' f) N% X; B" nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 @1 C3 L% s& M: z8 ]/ {) R
2005-08-20 裴勇俊 - 東森購物大使   387 張 & Y' w$ ~( A  _, I9 M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# X$ w: L* w7 e/ Q
2005-08-21 裴勇俊 - <外出>影友會  418 張
4 J6 y/ y) ~$ C: e2 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 P& K: ^- B- ^+ |8 t" r
9 f6 Q$ G5 y- C# o3 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Q! a  ]; z! QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." i0 {/ L3 n; i. n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; |) N: k9 Z9 a2 E- k) }0 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 h9 H; m  I( W
- l; l7 d* e% d3 d) xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 e8 r" @" l5 q) G% w/ R" Q3 _0 s, rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 g7 R6 p( {8 a+ @, }) a! K, [$ V1 |7 a8 \6 I5 u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 B; m$ A9 i* B7 H8 G" b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; M* P% r3 g9 L

' @3 g" R, c- N1 p+ FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 20:39:25 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

[/spler]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 21:00:21 |Hiện toàn bài

Japan 2005) {5 k" a* [1 p/ T% g' d# p6 Q
source: tieubaidu

/ E! U2 U5 R1 R. Q: q0 U/ z( K- w7 o6 w  h( |
, Z: ?; P! |- ^, N

4 \4 c% A6 A! K4 X" c1 }' o7 y9 ?- c9 Z

2 K  Z& e3 `! E$ ], g8 `- d: {! }

* F6 i9 m; f+ ?6 H9 A- X9 g! P
2 p5 D' S, v1 V% l( Z$ v1 e% m/ ^! f3 l8 b. W) Q8 r
/ v& B/ C! q* R! U

& N$ w' \8 [  Z6 G8 e* m- a& f% _; x- U4 r& T0 @9 I4 J; }1 r8 ?
1 v. j: |, W% j

, m% m  ?4 h. h; C5 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 21:01:55 |Hiện toàn bài

% s/ y0 `0 u6 V# `3 t
" n% W: Z3 Z1 w' n  g

; ?+ u& f- Q$ p3 W2 |5 F, W  @+ l/ \/ `5 n6 E7 ?5 n

( Y2 |6 |0 }/ @2 `* A7 X( l
7 R' \$ `* n1 D2 H6 l& B9 n
( J7 p4 j) F) U- w& X
, ^0 R$ R! i4 K
1 _" J8 V, t3 K$ w1 b9 h( @  L% c/ i+ h; o! Z9 N5 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 21:03:03 |Hiện toàn bài


, Z2 P0 S) R( ]6 m8 ]: z
2 O8 I" q7 g8 e. c0 l; {3 ~0 J+ k2 N% o1 d. c) G
' U6 z6 \) q( b# s5 D. ?" ^: T
) k. y- n% s$ G  W" l, s; C

. g% v4 V% D, N
8 [9 T( M% c9 y* z' ^* W$ r& c9 o. }' t* p4 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 21:04:09 |Hiện toàn bài

# Z- Z+ O0 c& i
* F9 z2 c6 G* h
! ~$ ^- X; \; c6 {

1 y* u4 Q: n) Z! t% `1 }5 i; d8 |
. A1 E: o& }# m4 f' g- Y  F. O0 ]* C  C# c" p/ }

2 f; V/ n& j6 w' O& c9 V& }
$ ?: L# n- O: v7 s3 `. G2 Q! t$ I
  }! p. l+ c3 N( D" ^
, L; M/ V: U/ m$ c$ B4 W$ K6 t$ `+ p0 f4 O1 z# L1 r

9 z+ Y5 E6 E) G7 M% s* l+ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:18 , Processed in 0.079908 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên