Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:48:58 |Hiện toàn bài


4 u4 w1 p& m9 M$ j1 Q' I: M* M
4 r8 t8 D1 N7 N
' i+ T" T; k! P1 v# k# D2 m
! F& l1 M1 |% A& A& l
1 L5 d$ P( a. `3 P; K3 {
  l6 z- {, U) G9 Y# `5 ?6 {# S0 H+ A% V# `2 J1 o/ Y0 A

- l' y4 {' S: R) d* @) D+ [
8 \5 Q5 Y/ i* l/ ]; e& c) u5 t
4 g; o+ n7 A- o' X" l2 ]cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:17 |Hiện toàn bài


1 j8 D+ y5 D  Y* t; l( `" h! x1 v* w/ n" X3 T! w2 D
* L5 p& o% F8 b+ E% Q' `/ ]
! k: g2 a3 `6 |' \) _8 j

* x7 H2 p; {0 ?" a3 q9 J: K7 {
2 ?) M6 d% y. a2 \- @# m# v1 [" h3 X

3 |5 L* w: s. scre: baidu

Đánh giá

tanpopo126  So cute hjhj  Đăng lúc 15-4-2014 12:20:04
hant453  Cái nhắm mắt của oppa cũng rất dễ thương  Đăng lúc 14-4-2014 16:45:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:42 |Hiện toàn bài

. c8 W0 _+ a+ w0 F% y

* y# A% d% v# t5 j1 |
; Y, t0 t, n2 s& k+ T* W5 o6 V- R
6 e; B" K' Q6 o- G1 `- d
7 _& J8 L9 f  N% v& ]5 b* r9 [; B5 Y( T& U8 _: Z: y
  ?: n, b7 F2 l( K: N  y

1 x+ r4 p# j, q3 Fcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:02 |Hiện toàn bài

% v8 z3 J2 U  j9 j
- l3 T& ?7 L1 ~" l
7 \' s0 q5 a- g0 u* ~/ H1 {

3 |. \4 B3 ]2 k3 |/ Y, }: Y& Q' y3 u
$ f% J! Y/ i) e% g% q; Y

+ e& L) M3 S- w/ A. C9 N9 p2 p+ G0 k+ Q/ n! T
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:26 |Hiện toàn bài


& [2 {0 X" l6 c/ A; Q4 ?0 h
# N- {$ q2 n0 s9 f: k' l5 i
+ ~+ K9 h1 |' C: Y% k. Z+ W; [" a' o6 g0 W

: Z+ M# b2 Q9 _4 X7 y
, [: f& @9 H% v0 Y
6 l" Q3 P5 o3 V1 I$ N4 A  c) m- r5 a# w0 q
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:01 |Hiện toàn bài

0 w2 X% B5 ]; T7 @

; K$ ~3 y/ @" \3 Y5 i  H4 H/ L7 T- A

1 w) q4 |& J. B! m7 ~. w* Y  N
! D" Q9 ~5 f% c5 z* M) h3 D0 c' b, o+ t  F- u
3 |4 ~3 ^7 T) X$ S* y. |

0 u6 g# i! [- z; l
. V' }) @$ I* O- x0 x1 [* `; `& i+ p7 H- ^7 d
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:27 |Hiện toàn bài


! |, s( @  I: s2 H0 Y& ]" J
; c2 S" b( ^% Z/ R+ J0 z" j
, L: y, X! z/ S6 V& `8 M
: Y5 e" k3 y  f$ i+ ?7 O7 u! c# E% c$ k: ]

6 g9 }0 e% R& c! v. x* }* ~' J9 R9 p- Q4 Y

& _3 B4 `# _9 R. Q; w3 |' G
  }$ P4 r% c( n& W' C2 x7 t4 T& k: Q
0 G/ E+ O$ {$ p6 E  ?9 S8 e2 G$ u5 O, Z  e

+ ~1 q* J/ p5 o; Xcre: baidu8 [6 v0 p7 O3 E/ ~) ?
6 i" s# b, m) s/ v
p/s loạt pic nài oppa kute wah

Đánh giá

tanpopo126  Me tô  Đăng lúc 9-1-2014 08:03:39
hant453  ss thích kiểu tóc này của oppa nhìn hay hay  Đăng lúc 8-1-2014 16:04:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:51 |Hiện toàn bài


( b0 w. Q7 r. L' }4 [) {- |5 R( v+ ^

+ M$ x9 b7 M6 d/ S0 g5 ~6 Y( p$ L: W2 f: _8 {' x$ u/ i
2 |5 c! q7 t# @; z) R. F% y- e

' p3 g( o5 Y* x% f$ d  p
, x$ x/ V. @! {2 |% q0 `6 _3 C& R7 O- A3 h- \% M

& M; p* H* r& T) u8 d; ?4 B, m5 L! {
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:18 |Hiện toàn bài


" I' I* [- p. G8 M/ d+ D0 o, ^9 v+ E+ x8 O) j$ M
" \& n& F; q( x/ ~, B4 v* _

, u, j  T: l' d+ k
  O4 v, J# K; ~9 v3 `# N% I
, o! [; g  }5 _" n$ |" ~. h7 O" }# O' {! b& p1 y% t2 ^6 M
' v# r+ I: G% S  \% B

, J3 S* Y0 p1 M' J
( r/ s% b7 e  U/ Y! E5 E2 |/ {" d% q# K# o/ Y

5 R7 Z* n) k5 r& Hcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:37 |Hiện toàn bài

) Q- z9 A" w1 N, w

$ T0 _4 l8 N+ D/ g7 l9 O; {: x$ G, ~9 U' X
5 Y/ [3 r% n' b8 ?, A
6 k; ^/ M8 `) b# U+ F$ G& Z4 ~

( q1 b$ C+ Y% n: h
/ ?2 I7 I  F: R
  P2 G- E/ x9 l* \# F( H
9 v% d0 M* ~. C6 ?1 Z8 ?2 s; M9 A: t. N
1 d4 k! O5 m$ R& H8 B

5 y' X, @  y4 v& v; N( icre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 18:38 , Processed in 0.098238 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên