Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:48:58 |Hiện toàn bài


3 f2 M' H. n9 W+ t/ `5 j3 w
4 P1 b# f4 ^* e5 Z( s3 l. w' K& |; t# g$ T6 y9 S& A
7 K$ ?, B! H8 v4 g" Z2 C

0 Z* T; `8 f3 p1 z* \7 f- y& M
! Q$ {5 n( ]1 E8 q- |, j+ Y9 |& }/ b, K/ Q& O3 G$ u
0 B; r* ~5 l! x% s) F. H" \$ S& v
! N0 x! X4 F. e, a/ k0 E( w' c
, z+ M$ K3 `- B1 J% X: a2 H
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:17 |Hiện toàn bài


' L, v5 L8 y5 W* H" E3 \( ]
% L, W3 z+ f1 k! S; s% T! |0 I
8 O- J; U) ^! G1 `3 l1 j0 Q/ Q. S1 h' Q
8 f' D$ y& U' r

0 ^+ k- {7 s0 \# t% W3 s9 g5 E4 ~& g, l! F1 w

/ d: M5 _. A6 g% R2 pcre: baidu

Đánh giá

tanpopo126  So cute hjhj  Đăng lúc 15-4-2014 12:20:04
hant453  Cái nhắm mắt của oppa cũng rất dễ thương  Đăng lúc 14-4-2014 16:45:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:42 |Hiện toàn bài


; |" W; }! F# _; _! C3 o7 j4 b. F

: m, o8 k9 |4 u( `* ?0 S: q- \7 Q
: e5 J9 v, w& F' i" e
0 G: J. i: ~; @) a: K# ^! p9 d7 w2 ~( E8 |) ~* J
" j! K9 X! g- I+ g5 g$ p

' I4 q* X7 f% I. v3 j# pcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:02 |Hiện toàn bài


1 \, O" D1 l3 o8 o5 Z% n: A3 u$ u, A) E" i. ^2 ^
. N( J- A, M; c$ ?1 n( F: |2 ]

7 U0 z' t  ^& x1 S& [+ T6 `; T4 O0 g3 }5 M, ]+ B' _* Q

4 M0 ^& `* j, @- ~: e; ~, i3 b' X1 S# p, S+ v& O* U8 N

2 t; `: r. D+ x+ S1 j2 scre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:26 |Hiện toàn bài


& v4 x8 s4 J7 |% |- @9 I) r; h" U8 k4 C, e

  V4 h' C- i' p4 B0 K" l+ q. P( g( R) i

* k8 I, u7 F3 c& j! ?0 E  ]& c& q* R; M1 S# Z; u: ]
& K  e, D5 f0 q. c

5 k' n, l/ E8 d) M, H" Xcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:01 |Hiện toàn bài


/ i$ K3 e) C, L' R: d6 e/ P% r: e# J. g+ ?% [. k$ }! {+ R

+ O% p- o$ N! l3 b6 q; F8 s: D8 ?

, h7 l5 ]6 ?4 K
5 g7 |# |% ^. Z* q: Q& R$ d- ~
( \, @  N1 v! o" O# L% V# ^8 @$ Y' c  r. k' [+ p( Y7 K
9 p8 \4 Q, o' q6 s5 t3 h

% }! k7 B4 o& Rcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:27 |Hiện toàn bài


2 v/ a/ z2 R. y# p! @9 @- }
( m. c, N0 R9 r, |% J2 k( p* ~- c
0 m) R8 X) y5 O6 K+ _9 \' }, T+ Z9 J' `0 g( z2 G

. ]+ h( e# R5 C7 I# I0 J3 O: b  j5 `
; y, R5 w1 F6 n7 |* e" s5 [
; [+ J( s$ ?4 T7 ?
& S9 Z" A3 b2 N) B4 a2 G
& `( X) f4 h. X6 ^2 y
) E/ @& j* ^9 n
* E' w4 ^9 F( l2 ~
+ W. F; ?0 G! `4 g- F. t- L1 i" vcre: baidu6 [$ b9 f- L8 \& C0 |$ {% i! \

, h: N2 |. ?$ S' Hp/s loạt pic nài oppa kute wah

Đánh giá

tanpopo126  Me tô  Đăng lúc 9-1-2014 08:03:39
hant453  ss thích kiểu tóc này của oppa nhìn hay hay  Đăng lúc 8-1-2014 16:04:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:51 |Hiện toàn bài

5 _* H0 n! g$ i5 n! f3 d
8 i3 x3 d% Q; e

4 e. T  J7 j) @: X
! K( s8 m: D8 {& a1 [, q& n1 |. T2 ^1 O. v7 m* y3 s
4 P. Z( [  J4 r+ b: G" k6 ~
4 t* }3 |" n- F- P
8 {9 t/ Z" ?0 P8 Y

# ~5 B& L/ c* J( u2 A9 x' Q' V
6 e/ T5 _" C/ v5 ]cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:18 |Hiện toàn bài


' p1 v1 D8 F! h- T8 p6 M
  V# ]5 |' ^  D  ?% W- l! I# \. t* z$ h1 A/ J  z; {

/ I$ T1 n) z" ~- k+ ^* k2 \/ z" F! ^& B# O1 p' U
3 m9 O& C5 T! p! Y' S& Z

+ M( M# t! D3 T9 {/ K2 h9 P
* B4 Q$ Z, t" A3 |, G$ [1 }& M! }% |- T! k: y3 j1 y- _5 w
+ |0 [9 Y* W5 p9 j7 b1 C; ]

6 o5 k  Y$ l9 J0 i5 p4 O
% M( M( u7 _* P8 lcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:37 |Hiện toàn bài


% L* M4 |. E9 T- [# L3 U7 k! H' B$ h9 K
; J+ s* r1 b, r/ q
  I6 O8 K" O. W9 r& ]. H

. z4 C8 r! N( V0 j" |) y: @3 ^
* P, p/ M) j8 O# R# m' ~  ]# [: H' y7 Y7 D8 t
) g7 V2 T3 t; \4 j2 L) v

7 s; j" L( ?: p7 _% w' B. d9 Z2 K- H1 Q
4 ~; D8 ~5 h2 m6 F1 h

9 h# l) O7 j9 l# n6 X% Tcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:52 , Processed in 0.069820 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên