Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:48:58 |Hiện toàn bài

9 d4 I9 G# W* d) H

+ j$ B6 a* Q" Z. S( N  u: l4 b* D
- ~$ h; d# x5 |( k8 j% w
' V: x! P0 Y" x/ B0 j1 I# t3 p. m  o* G

& s1 ?" n2 [5 l% \$ I5 B6 J# U! I$ E4 V: k

" N- q7 O" E* \" k. L, k# T
! r6 i- \5 A" A2 }, r: t! z6 a. i8 M) W, U) l0 e
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:17 |Hiện toàn bài


( r5 T7 d- `8 Y3 R/ \! X) U( S
# I# @/ _# A5 s$ ?
+ l' I' C8 d& ^

/ [( r* L9 ]! Q& b: ~
% p9 ?% g3 \: ?$ v2 L* c8 N  k  T+ L- t. f4 I

7 N+ C% H0 H1 J& b% N2 k1 Lcre: baidu

Đánh giá

tanpopo126  So cute hjhj  Đăng lúc 15-4-2014 12:20:04
hant453  Cái nhắm mắt của oppa cũng rất dễ thương  Đăng lúc 14-4-2014 16:45:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:49:42 |Hiện toàn bài


, d# O& [0 L; w- |0 ]3 d+ t
  Y4 C( B. F( a/ ^' d: n+ g% R1 e! i, u9 m
, E( g/ e; N" i2 _9 [
% s$ r4 ]  S0 ]% y; F& z' F
- B2 ^! ^& z7 X- `: P

, B$ ^" ~' B/ C! a9 W! P) W3 j
! l" l* y$ m) t/ G1 D7 u% Q2 ocre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:02 |Hiện toàn bài

$ X( p, F/ ~8 `3 `/ C, x

  n2 f6 Z) ~6 O4 F4 C7 k' z4 k: b  d" A! c+ Y( u, x& e' h
3 A5 M( N4 p6 i' H& Z

7 {8 s& Y% M9 J% @% C  v& j8 \# M; p
, r6 P; e" G/ e; s- q

  F5 @3 d9 Y" T2 Y; l! X5 `8 scre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:50:26 |Hiện toàn bài

8 Z& J6 s8 e) r+ A$ }0 N8 U: \/ }
6 Y, k2 _: \' o6 Y

4 H. n' |1 d$ J  o" v2 [
  U5 _& L" I4 S2 l$ n; X5 j: Q6 B9 e  C7 o: u/ e/ m# C* n) d
% u3 W$ p/ m1 |2 z
- x& }# q0 C4 Y( q" t

/ }5 z5 J  K. J! Fcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:01 |Hiện toàn bài


; D8 l, p% w. E0 G5 e1 ~
' \) ^6 l2 Q$ E) y0 Z$ E' d& c, k/ |

/ h( h; X' X% H4 d0 R5 n! l; r% K9 R+ U/ [+ t

3 k4 ]9 j7 M1 \; |' D" q- S
8 b1 W" _( Y' G: d/ U$ g6 H8 v
8 A/ X- @; }3 ?8 Y3 i5 p/ E( C1 j( K
1 @7 @& u2 k& X+ z5 u, X+ Q+ D* @: @* E# o
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:27 |Hiện toàn bài

- y- b+ A+ V8 b& q6 W9 \5 u/ _
8 R1 [' M. ^  Y# O, O4 q; z
/ s0 M2 E  u$ v) N
# f4 p% J9 }3 w$ {* w" X

+ Z# P* G. w; p+ s. S1 d$ M& a' A+ m2 c6 m, e2 |

) y+ n# c$ c: F  [3 ]1 D
9 a( y) r3 x8 Q+ \% z. q# E( W8 g& ]( F2 [  X1 j$ _( x4 C1 Q9 ]

8 Q3 `0 i: r4 Z$ ?0 A- A! b* B6 \. E7 r4 x

$ D1 T4 T7 O" p) S. T4 ?4 }cre: baidu
7 \8 x- S! u" D0 G! b
' n, M4 [( Z9 u3 T: Xp/s loạt pic nài oppa kute wah

Đánh giá

tanpopo126  Me tô  Đăng lúc 9-1-2014 08:03:39
hant453  ss thích kiểu tóc này của oppa nhìn hay hay  Đăng lúc 8-1-2014 16:04:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:51:51 |Hiện toàn bài


5 Q5 e" T# U- `8 N' R  h4 L; m! C6 ~9 {5 Q5 q) R

. B0 a- W6 G$ M9 {& ^  V! w* a; B- j: y/ R* \2 ?1 n
+ l, m# G" S5 d
; w( j! t$ r( |5 q2 k
* Y/ C8 c8 s2 a3 b2 m5 z

- ?) e# t; c3 m8 ~) }' H" s/ l, b+ v9 C1 `
  A0 @7 X/ t: u
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:18 |Hiện toàn bài

/ W" z. p' r2 x7 @
2 Q& M3 S2 [; O$ E% v! |
, n6 Q! E/ b/ r. `% _
7 |! A8 F( j3 _4 Q( V' K2 R
! \: @" U% W( ?8 c. j2 H% U, }: p1 E
, f1 f# c# R1 _# B& y3 f3 S7 a5 J
( q1 ?# ?. \. V+ r: J/ w
. C/ U, h0 |# h& c" D7 g1 o
' K5 f% p4 C" m( T
: a2 d! Y: p6 e* P( ?( S5 L8 S
  ], X0 F! B  h6 E2 v% s& f
, f! y4 N8 C/ E0 `) Y6 O6 x2 g
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:52:37 |Hiện toàn bài

" N! X- [: L9 K( d* i

& H4 N, Z. O) O* o5 }6 l: p1 p
1 J$ P5 x8 B9 I$ D9 `
. N  {9 L8 x3 l3 _( M5 s3 {1 o! F- G

- m; B( s6 c4 x$ R; B
/ S/ ~: u/ l& g, V2 }' B; h8 _" w* I5 U: |7 W

1 I7 t! q6 `5 V7 z6 k" W3 a  t1 @/ m

. T4 W! p6 }) j  o* A
4 W$ I2 W* ]( O7 n; d" r6 lcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-11-2018 20:08 , Processed in 0.095059 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên