Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16474|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005* W$ q' y5 M# M0 w4 p1 T
6 j% E: o' p+ V0 I$ G

# A; q" @4 u6 @* i9 a
- @( |8 p/ q# I$ Z0 B ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005./ ]3 x9 p+ B6 k3 E7 V3 \
Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm

; r. g; h) n$ b. r# P: E' b" @6 f# i1 I+ q5 c% o3 q& }9 S

5 ]0 b) {# U& U- EPhiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 \$ k( }8 M5 ~& p% [/ _8 T9 F
1 i5 Q( r& Y. Y: ?8 S- E

/ `* m, h3 q8 E8 s$ ?5 T  R. q& Z2 k- j  O. a8 q' i+ v9 K# G: `4 H

% Z0 R% `; |- b" u" u6 j  y. e
+ q  Y( L! p5 X$ U1 E
' K$ F# U; E2 v5 N
$ U: g* [6 ?" V6 n  Q$ n
2 i4 }2 ^! ^, F1 [$ N
8 l8 |% L( m- d& H


4 P$ I% X5 Q, X2 E7 n9 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 20069 S" k8 u' p9 Q

2 v. R5 V1 z5 Y" \' Z0 Otrong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS
. O7 l3 z5 E: i% D. o: \' }2 _( t: n0 w4 w% }
0 u7 p, G7 k0 B' Q+ L/ u' R
8 i  \+ z2 J# O! [$ e- Y% i8 _
5 C' }* B1 @% U$ a% J6 G7 r  h) g

6 E. r* w5 m7 n! w% s& k! c6 y" o5 n, d/ _5 }3 r6 J7 [& K

& k$ k0 J6 j0 H* q+ d* f
8 Q1 t% y) b* t9 C' r& u; q0 B7 l" j- o* Q: A, W9 i

! Q; D& |1 k/ d5 s' t* N) H! fcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài

7 S* X$ v8 z; P
( u( H/ [! Y; H# L7 ^

1 ?0 i/ w9 C4 h$ G% O: m3 p$ s
! c; F" E- t3 Y" m0 n$ w, O
. m, w( A, H3 C" j4 b6 ?3 e7 c4 {0 x% K! ^7 G

- R) |. n2 u7 a% A. L
( G" G, R' U, u, X4 L: y# y& Q- a/ j
+ E' H# B1 B) E( P2 L
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài

" T8 d3 [7 x8 a! |

$ r- L4 u% K+ ]+ j3 L% G4 g* V! a0 h2 e( |
. k, Z: M6 f# s, d  k! B) K3 l4 S3 Z- D0 t

) J  e, A% J! {- f& ]0 u% S1 p! k8 K# b9 k2 ?$ \

) ^4 @0 h6 N( G  j# W  w
: |1 g7 @1 I; f$ v! Kcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

- l6 w- [2 C; P& i  R* G9 t

7 N+ g8 I$ J! k
: o; T! B" H2 E3 x% [  U( M5 x
5 j4 o* b5 t* @+ m5 F- h+ V! n* F2 s; v7 S4 _

2 g+ r9 p1 j# ]" m# l. g
& }! n5 M- n+ L6 x$ {' L4 n( ~; T9 P* T/ M
% U. Q" }5 h+ J+ K. B

2 f: c- G* r$ p5 g5 Ecre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


1 G* p' W: J9 g9 E4 i% ?( N; R0 ?" Q, a, ~* J1 {- ]; U' F3 c) U
% z* r$ j* X/ b8 o3 a! i$ u( V
2 b% @+ U) p7 [
$ x" o, B/ G  T* c. L6 }  p  E
- t- |. M4 w0 o* t

/ a5 ?  q: H5 ~; {9 Y! c
9 r( y3 O3 T; m9 p$ v5 ?3 y1 R% G5 M6 i
4 s# x: e& l8 V/ M5 f5 B2 r2 A( W) U8 m" c+ `( p# p
cre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài


8 ^$ s8 z8 c; D5 q' m
' v* c) Y& z3 z& I+ z6 E
& m6 E+ L* k6 f
+ \2 L4 p. \* L( K
* N* Q6 {% y  p* d8 M4 x5 R# i2 X" F! L: A6 n
# T" |2 o- A2 u; c
- d: A& j* I2 G

( S6 t3 Z3 W- c* }# N5 X
% f# n$ d! b( V: @9 acre:baidu
4 w8 N  ~6 g' u' d6 _3 k

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

2 e* y# W: R; f5 i( K6 m$ o8 X

+ h# M8 N0 j8 o, d/ E
5 Q9 B5 p: {/ D* T
$ W: S% t# @( `! h. Y# }6 y! Y- L8 p& \& I

: g" Y% l& P6 A# K3 x6 z  T; j  T4 q2 s8 q
% c1 [5 A9 s  A' A; t- ]' h7 n
2 F5 J! ]* X1 u8 H: r, [( P
$ O* U% U) k) R. e) }. \: m; k' n
cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài


9 ~+ R$ \% n8 S% _* S9 l# v* ~" J. N0 D
' _* H, O6 |8 e6 w0 W/ _, @

1 P+ i2 V1 L* P
. {0 i6 F7 c3 |; T/ B# a, `1 [' y( m: X+ O8 r. n

8 F# [0 j3 k6 e% S# P  Q6 r4 @" N( y
! P! I5 n5 l! ^  h6 a9 _- L+ m8 O7 `( i  g1 {

8 Y' f8 ^5 Z1 G5 r' Icre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài

; ]) a4 M- B% A4 z

; o" b8 X( L& x
$ q3 P" \# }  L" H2 q& y
  O# J" ]5 q$ g7 ~8 l
' j+ v6 @, o5 n# ]( h; b  [# R$ o, N. A/ f0 J! E
1 i9 E8 d3 O" j$ J! I5 T/ r
' ~: _2 _+ A0 j  }; S5 S
$ B# g& G6 k# n7 }7 v1 G) Q

% N  ], G+ n! u" _2 P$ @7 z3 Lcre:baidu
% f6 H8 ?! s0 ]'

) {# j  l  _) l1 l
  k) G, G& c  v0 h; ]7 o' Y7 ?

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-11-2018 19:43 , Processed in 0.084378 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên