Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16481|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005
3 X# h7 I7 p$ q; N5 Q5 u' u6 m
- ]8 w& R$ r: p$ [) {
& d# W0 W& ]0 [
, M) {& `1 [  g ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.
& o' J; o! s. M: \6 G5 m% }Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm
" r! `! R; \+ k3 J/ f9 b. w
6 F, _+ ~: K0 l9 j

0 e) _1 J) m! {Phiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: O' k9 q2 v' C8 F1 {, g

3 x8 r( A7 ^0 H& J) C8 M' }) S6 p: L0 L* E" d

) E! z6 x. t( D" ]" p) e* j3 ^" ?# u# }& Q7 H1 ^& O  I

# J, F1 j9 V; m/ R0 S4 }' d5 @& l+ l
( _+ j- `* U9 ?: p' g: |: f( D4 T4 L6 ~6 h( Z
3 e! W- b6 W* Y/ A; `% s2 L+ n
$ y/ x8 p# i+ k+ t4 S

, l1 U* B! b9 O% g, t* h* S  t) q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006+ [1 J1 {/ q4 Z
( a. d! e5 c3 c* O6 R
trong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS( ]9 @# v5 C7 D# A

6 f. G& ?4 y9 r8 r3 c$ |
5 t5 ^, S, k+ ~+ R1 Z
% H" ]4 `/ w5 t7 W: V1 j7 Z" m
4 B5 \0 b6 B- K8 X$ u2 Q( _0 x% @- F9 O: h
. x% _9 A% l% j

- {$ H/ D5 F2 Y8 e2 A
( E9 ~( V$ R4 Q; \) n3 t* X# g3 ?. v- C
; Y. N& f3 ^" I% `4 X" V
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài

+ Z' Q; ]: f9 x9 k- j7 s! V# ]
$ }- {+ c5 T5 ~. h, b' b

. C+ E, s8 s* A3 m: ?, S5 h0 ^6 H& y7 B7 G. n% \$ d

3 w3 a2 q. [5 o& a/ o1 I& r3 v2 A: _. `; A! [

$ F. @; \5 a; g; @1 Y& Z2 e% \5 s- @& q$ j

8 P1 ~7 c5 E2 h0 T$ p
( M" p) i  d2 i6 C3 ?cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài


' c" O! o; Y, \" M2 V1 @, a3 R5 Q0 e3 s7 g
! c; u7 N) c) ~4 b; o! L6 O
6 }8 j( e7 y" o

2 J  N7 H$ H. _5 j
% [! d  Z  S" n+ _
! k; m5 d! u% Y5 a: @; C
8 x) D  ]# t/ c( ~# L9 [) ^cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài


2 \2 F* D0 v% ?8 L( ~5 }. g  g! s) t3 B
8 f/ y& h& @1 V1 k/ Y/ Q' E
2 ]7 A& ?4 x: Q/ a

+ d) W: ]4 M  T0 c* S
, Y& X9 N2 y# _( |& T5 Y/ \8 j3 A8 l8 j+ B7 h/ T
& ]( J1 K4 `* A3 B) |

0 Y0 J6 H9 |8 h/ P6 u, H* x' i! P0 n  S  p5 J  }! V3 j8 J9 [" e
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


* z& I& p) b( G% E9 ]" K! L1 u1 w. A6 e+ H6 c$ g
: R6 @+ h; v; Q- [1 }2 X

$ _8 h* q$ X3 @# E, o: T/ g/ L& @, X& }4 |+ k6 G
* X% h) w+ h. P) e

* h. H7 }' B6 r' n' o! u# H
- P! n  J; O* |- [1 v. |* M
+ {: r( b; M: {; G
& N5 Z7 i: A' {6 Tcre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

2 T( o4 C, `' p- F" v% E

6 b1 t% k7 n8 @: U5 u# k& A$ a/ s/ H5 K! D1 T

9 G3 X$ S  K, e7 N, O
- o) V* i8 u; {) \9 z7 l8 U& u
& `2 i: p) Q# k
' M: t; }, y  I' s& _
: J) Y$ [9 }! Z# M' N( a7 z# O4 e; K" v7 A  y
$ k# ?9 L3 s9 _: t
cre:baidu4 }! N4 O: n- J8 m6 a2 L% K. a

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

+ k8 q/ ~; f+ c! i9 [

: e7 }( b  Z, v* }0 j4 B4 Y
4 i& l  Y* |2 g- G1 }4 C% M, }
6 P- W: y2 }% b& L+ ]! X
) e% F; y* R; i9 _
% b* H, v  R) b, w9 A4 Z# e/ T$ D  {5 |( j% `3 [
+ n2 C5 M7 |3 _* R/ E: w1 w. q( {) Z
5 D8 L: Y' R- y* r+ x

' l5 B% J3 u% `* \7 Z2 l+ ^cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài

6 m! i/ t& a" {! b' i2 o
! D- `. n8 J1 y! ]) ^3 e3 {

7 w* `9 W+ o+ {0 R; B, h( ^7 L! T" U! R2 x6 A! A

" m9 A! \5 T" x% X' w0 i, f- y) Q8 v$ _5 V( n

5 g/ l7 I# W! [0 U+ ~( R
$ c  C7 i/ Q5 o: S
" v, b3 d1 D! g$ B) a2 |% E' L  R2 |: _8 f
7 Q0 x( ?* B. X5 z6 A1 icre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài


" \6 V( x1 D5 R9 h, z9 g
: a! b/ C& c  L" j: w
' W. p5 J) L  v! ?5 T: a  j- k# F* }: b5 J  U6 r% ]
% k& n+ h1 c- c
$ I) m) B1 S* g1 `1 B- \; {# y

  T9 O, C- q8 q- L* f- R% x2 U- t3 G3 c. h% I" g

7 n' Q6 d% c& c  Z9 a- S6 X8 v' x+ ]$ F6 t8 d3 b8 k: L& z& R$ F
cre:baidu
8 M/ x6 f* |: p4 r- E0 R* j4 V'

) S1 v3 R5 d% P- g% L
/ L# z, |9 D) T* l2 O$ b

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-11-2018 18:55 , Processed in 0.081988 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên