Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17292|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005! |4 f  s# l, P6 U. N. c6 }5 b
7 H6 L$ J* _# o# p( H- I
4 e5 e* N& @# y- p8 [3 I7 D

% J. I9 l/ y+ l' O) A2 l ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.- n6 d8 ?2 y( i$ ]: e5 ~
Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm

$ [: G* J0 m# N$ j
  F# V1 {# d7 m! a3 N# ~: {
" b- |, w; \" Q! T1 |6 u0 M( RPhiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. Z) ?: U# l8 h1 ^( O( F, D- y0 \6 s0 i* u, ]$ q

/ N* v1 T+ y) z8 M. Q- p6 k
2 Z& f6 f; ?9 s4 K$ v1 U$ C! y/ O  v, t

! D. a3 Q& V( v  y3 _) {5 H6 t3 V" U5 E) O9 F# O3 ^' B
% k& J' f/ g8 M; ?) r; @8 I2 s
) s, Z+ L: q/ i
$ p4 J; [, d1 P( s: |

" Q6 T1 Q5 e# j9 X( Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006
; m; H7 Y4 {- a) Z& r( a
) S8 m) F3 x% O. xtrong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS) m. g9 G( T& C& I6 o( O6 ^% f( v1 [

8 Y6 K6 v  A7 ~: F+ ^, b7 ?) j' M& E- {1 `. h

3 ?% P$ e) a/ F& j" k
. j' W5 Q& X. Y' I0 |$ @. N  s6 o, W# q9 G" s

9 z4 y" z" I9 `: |$ v6 l; _, y
  A7 }( Q1 \9 g5 f$ R% \0 b4 G8 i. |

0 g5 o2 d! H2 _5 P4 [
' x5 u- j  E- E1 |& h" y& Xcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài


/ G& v5 q! Z; F3 }: C1 Q) c5 m' k9 r" D4 m9 C1 T& h; T) O
8 G! d( ?& D4 M9 o- f3 |3 V. F

( h$ L. c& M* h# j7 u" ]5 A4 j1 M+ o4 F# ^5 f& m6 g# n: F
5 V" f( v% ^8 p

+ q# ^4 m* v: n' f2 t) y( s+ m8 R  D9 H3 A) z3 L
/ s3 v$ @; y# b: C* `# Y

7 M1 F9 y# |. d9 Y, t1 Rcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài


) a4 z( E1 U7 H, j% z
5 H$ O$ |- n. ^2 N0 G. a
# S) g8 l0 u  e8 K' Y. m
0 z1 o3 P' I: D+ e! |# Y3 A6 r( o
8 b9 n. t# j% I3 b3 X  O
9 c; }. i$ Y% Z( L' H/ H" \5 `' D
6 j; S. A7 \0 L* _2 S! [6 H* C& Z( f. m( D8 C
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

6 H0 [2 s) U- v0 v, [( C( x
' w+ N1 p  a2 _, Y9 b

( v$ K1 O; l; H! d+ S% Q. e) w, G& t$ Y3 V

7 H$ H! I5 w$ a/ K3 K
0 X2 q4 L  ^0 E1 p9 a, d& B: N4 G! x1 @
: h* C, h; \% J9 K; G

& a. T5 L! {1 e
& p# e: m# `' Kcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài

" T+ L: x+ Q7 ?8 Y
6 r3 u# I* @; Z6 U: ?

! N0 _( _0 i3 T% d* r, N$ \/ {) j! {% ?
0 l" c- ]/ d9 r+ W% `9 s
* L& Z; K& Y2 S
, e1 M3 p4 z9 z; R; N0 Z

% @5 V" i9 e" x
  z- S4 j& L& `9 B( _, k' q
4 H- ]- \/ Z$ j$ C, A2 ?+ k: @1 M# `# fcre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

. l3 l& g1 q$ {. a! e8 ~
* F! I! Z) v4 A: Y/ y" q
1 i6 l5 S  S2 L! L: e7 S

& w5 E$ T6 m0 C, O" J
" I3 f" |( T" v0 @1 [& G4 b6 Z' h
# }, p8 n1 n) B# R- J: D( U: t/ u
: Z1 R4 U) I3 v- M
1 v, h# D$ B! Z
5 x* G5 F; B$ b+ h6 T0 Q' n! t% ?. W5 m8 X& }+ J3 b9 J
cre:baidu! \/ H2 W# g6 e6 [+ j) ?4 p' I3 _

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

1 b% p, j$ }& T

  X+ d& k" |* r9 f5 Y- `& h$ ?- B

1 ~" X: w' v" V# x5 O* q8 D
0 e1 Z8 ~$ a) U$ j5 w2 Z. E9 N" U, m

* X! o+ ?* S- |( A9 N# T
4 e! k' s; x6 z. s, ?& a
& y. q$ a- l* E( s4 @( P' R$ _4 T" R; E
, G. d5 Z: Q4 t6 d! s, G! hcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài

5 U( x6 N8 ^; y2 K; b) ]8 Q0 \

  k* F# K' U8 N/ G7 a/ n( G1 h) g/ \5 j% D1 y* S

% ]; a0 Y" Z, @2 d4 N, c. b, Y8 E3 @
4 r  o! O* D: V
/ v' e  |, f  ?& R3 O# S  x4 j. [

  p7 D7 p( L( [9 k  h5 p9 v1 z% K+ v; _: D$ n0 w. S6 u

. b% @( g& @/ N7 R3 v. Bcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài

* a, I) h. p% t  [5 }

5 Y3 A4 Y  [) o0 b! x6 t6 D& D( `0 y7 @4 c: V" V: }6 L( i) k
* P% n% z$ k; {/ b) J
7 b2 S0 R0 d5 p" C* h0 ~

- Y; E& V' C/ j; I2 ]+ T& O# }9 A" F; N/ [% l
  p. u% h, x  j# _5 P
; L2 A) B4 F" }" v

4 G) `7 [+ ?2 G5 dcre:baidu
! n' L; e3 o) i2 ^# T* ~'

* w4 B) ~' g; s: {
% \/ M# b% ?" o- h) N

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:05 , Processed in 0.074614 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên