Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16473|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005# q5 g. B; j) W! m
; b1 z- G( X) e/ y
  u. W& a" A- b1 M6 I$ d
4 [: Q6 A; G- k, s
ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.
+ u- w; T! h. v' j  C* L) ]0 cTiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm
% u6 W, [6 ?0 m& y* K

, V1 k4 f% a+ _3 D2 z
& \+ ]9 ^7 R/ H$ o  H) s, [: e( NPhiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Y. Y: c7 h& j) t4 V& M2 P8 y) i: \$ p$ ~- t6 ]! Y
0 b1 ~% |1 }2 \# b1 m$ z$ Z

7 J' Y6 M/ h5 A0 t& ^: m0 a
4 @. ?* u% \  x; ^$ ?+ U5 C( _3 Z5 t  J4 G
" N5 ?5 I% A) q& x
& X! L6 o) H* b8 c0 }! m

% D0 A" }& @+ D* o# A# k) t$ y. Q
4 {& ]3 ]5 ?- w


0 L; Y2 n& j4 S! }/ {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006
7 m, b( ]" A# c% E/ V# ?" M& q# ^
trong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS3 F  R) c. z$ g2 o) V

3 ^6 b$ x! @& y0 j/ q
7 C6 Y9 b( a1 h' @2 b; E0 l( n0 t0 s* Q8 Y' }  X' Z9 z$ e) ]- _6 Y
& \) k4 a: F/ s% G( ?* R1 m" H

, q4 L4 L' [) F
5 Z- Z' c5 n0 w4 w. D- ?1 \( m& G  ^& [3 {- z# E5 i7 P1 L) o
1 J, w8 N: m2 k8 A' @/ Q
8 R$ I/ S, R/ W0 }9 m
) ?( x* m0 G; W1 o' a0 X) l% K
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài

: N8 C- Q5 J5 y
- A& M0 h) ?; d0 w/ z% \. v6 C
* r* M  ]% k# \. I

" }8 {& L6 b: U% n
, q+ r  w9 R6 b6 t1 F/ l, h
* R' o' v6 z3 s8 F' ^1 |
. ?( U) {# ?& \& z/ n1 l; p2 x8 e" O! j# k5 D
* [7 R; `' L; `; b" i* [# ~, d

* F+ n# f4 f  z+ i7 a0 Ucre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài

, [# m" R( ~$ e; M! S) _

' y8 o. J: V6 X" ^5 V
, E7 \! S  i* s- [7 d: `% d6 r+ R0 z- Q. o
: z, {: |0 q) M8 L7 G) D0 [/ C
/ D. p% Z9 F% m6 Z9 Q& W
2 u) Y; p0 _4 a) T* `

# v: H7 L" Y* t1 ~" pcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài


# k5 Y: f( W+ y( T7 J( b$ M4 e" L2 Q" I$ X/ X+ U

9 q1 J, f+ h+ ~
2 q5 p. X( x; o1 J' W; H# _7 K5 R+ W6 x* E' k# t7 r. a

  y5 r  Z: `8 J8 ~2 @3 k. s/ H8 x7 X/ O0 w+ {2 H" @+ C. u" H1 w

$ r  ?# v7 t7 W, {- r% F1 A' L
5 i- Y, n: ?/ p* t$ F" ]: }" Y3 d' x( H  b4 Y
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


  _/ _# I; m/ d
0 X$ B) \" @( L2 |) O0 N0 ]# _% ~9 d2 o' u
1 y3 Q; r1 K/ b: {

& I2 ^! F5 c2 A, l; N
3 R) R8 O; c) ^2 @$ W+ ~
$ Z# _- V8 F1 {! y0 B
( g2 P; V: i- L+ v: j" \) |; l1 ?9 O
5 T: K1 Z. X% b" R3 m- [4 j* r! `7 k, n
cre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài


2 I6 N4 Z$ T+ [4 |  u* t+ y. Q
0 Y2 d$ `* X9 `) c4 w
9 i5 Y! c4 X, [6 I2 e" T) e) _9 U
3 t! |& H8 d4 j3 y& O+ |
- {8 f2 o" u1 l9 G/ {  w& C4 R# L4 p
. z8 G7 }( K( h5 Y- j: Q

; T# ^" G( p6 S, f0 ]' F
0 m/ D/ s: p, w( ~( b. w: o% [" X1 I; k+ S5 N
cre:baidu: }; e$ ~/ ?! q$ {- L* e' l

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

, t' i- T+ C. t/ f6 V" |2 j: p" F

" n* l9 T  x* u( ~2 u3 R+ E1 F, p3 h9 v! H/ z+ a
2 Q1 q( ]& @" E2 C

1 @# Z' R/ K( A0 S5 d( F
# M3 B; s( z$ M; Q/ g2 {; F( }5 s' n: H: \& [9 \

1 P( m" E' ^3 |) m1 M, x! _' z2 p" m1 O6 f8 R- Q3 l6 Y

* T1 c7 e3 k5 @( K& a! Y6 pcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài

* P& ~! ?- |; i" y8 J. ~
/ T5 c$ R. C+ J7 t
$ O2 b: q0 G" T4 q( q# n$ L

5 Q: ?% y' G1 `9 @8 t/ h8 A) Q) l/ o: m4 \- B# w

! y4 N" C. g$ S3 q% l7 s
1 u/ s, ?& A: [% e; X* E$ P3 Y' W8 u% ]# I$ l% j" j6 M% {

& U5 I0 B# Y  N9 o$ W$ t" L* Y' J2 P6 W0 H  H# `8 }% \$ N
cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài


3 x( u' ]6 g! X# s3 i
# a: t  l. r. x+ z8 O% l4 T* i
: a! r! k% S6 {% m. [5 w
/ @& |" x, g8 |  C5 i- E* S5 U% h7 B  f, B1 c( c) L% x
: D4 s6 q9 W9 v* l

5 P- k. z0 G% N5 D: E; r) a+ i  X2 ?, _8 `

) W3 C( R8 P  ]" J9 K3 }( k- R5 o7 q7 v; K: ~0 b2 f4 X3 S. B+ |7 E
cre:baidu
' }2 {1 R8 n$ M6 m$ _'


" X& q* y( h# P- s1 E1 w
% C1 [! {1 B0 P4 j

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-11-2018 19:42 , Processed in 0.081711 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên