Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16885|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 20051 i1 x- o/ }1 ?* Y- {
) l# v7 o; x$ y' l2 Y/ r, L
4 _% z5 U  d7 r' z5 x
& g# t+ t1 @7 n  A; P
ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.
- F1 L  F* ?1 tTiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm
# Q8 l) O: Q1 {4 @4 _

5 k& H9 j/ L% E! W5 `/ G4 e+ y. I+ |3 |# X* o3 r
Phiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 `, y  f. j2 {4 p( M7 x: S: t) p
9 R  X% N' u4 }; O$ W/ w& E. W4 x: E* j2 B% v# r: x. O  u

$ R) O6 h# F6 @; Z
/ N; W- p" K3 _; e9 p8 S: x" E1 z5 J  Q

* Q: F6 X5 F% {2 i3 p9 V
' [/ D3 F2 k0 C0 g
! v) e0 t. M9 T' R, C& n7 u2 o
5 Q, m3 E# [$ D! z# M2 @- ?

. H( I; Z' s& E- ]! j" {( J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 20066 }$ u# ^. H+ C  C, g) ^" [8 v, b" N1 `
( J  F: C' d2 a0 ^
trong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS
; ?) ?% a% a2 S$ }2 ?5 U( J% n0 `1 Z  _4 I3 v( `0 j8 c

* ~) i% z1 |# a* ~0 O" l
1 z- B# U: i1 i0 c; w5 c' m0 e( e8 v/ `

" G/ N. z! G9 G* I/ A9 I/ r8 v, V+ `, |, S7 w" n5 S' Z1 E: M
; u  z+ ^0 A) b% j6 A

- b- s/ |3 N; q8 ^# w' c1 }- D$ U! `, x
) }! D' s  e$ |$ w
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài


' O: {* a1 w( @  X+ j; p( A/ x# n  \% |! Y. x3 v" O$ w. I
* R5 w; U& X5 g5 y6 Y
) _8 a% {* ~% [% z+ c3 m+ j& b. N
( \! ?3 e. I4 D& G. x. S9 M
7 m1 V  q) ~7 Q* r7 I1 j4 V
+ {9 |; @$ Y0 n

5 s5 W4 Y" j3 G8 e; c/ g: W" d
2 P' w  T9 |0 C* u0 h4 n0 N+ [6 e/ B, Z  @. U
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài

; F8 c# ^0 h, g% [* d- |

( b' o0 P$ n/ A2 A: |1 G+ m- X7 f7 d+ y

, z0 D* h3 W4 ], J" f% T* I: p' m

9 a, H% W5 g" V6 N' F
9 r/ ]8 v5 i; g" h% n9 H" e( c6 F1 x$ V4 k* L( Y- [1 M: Y* E  S
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài


) a3 D# a( x) n3 s; I5 M$ [* c
4 r/ l& |+ t! q) v# ^8 x; l, B: @* P% |2 B* w5 Z) V! y* k3 q) w
9 K! y6 w4 F& d& ]3 d; f& z& c
' J1 {2 x3 [" I! F: F' J/ p, X
8 F: n/ y1 X9 h* q( R" R

! o" t0 _) O4 _4 n5 _; j
& {0 f  H  k) e6 g  `
. y4 }( Y8 A4 d; M1 e
6 K9 N" Z1 E) A/ s* qcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


! F& ~# L0 h/ f- I
: C4 F  s$ {# h8 x5 W
* s; Q( l  c4 g: l( Y
7 i0 j5 Z! b4 Y$ K. |" ]/ n! K3 x$ U% C" x% n) V2 i0 |

. |2 @# o% {3 n0 \+ w6 O* z9 D
& f0 Z1 ?9 |( N3 Y
3 T1 H+ d# u- l3 g2 @( C2 a
7 O3 A  @" `/ E/ m2 t" d& f
8 U( D, {! w, D5 Xcre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

9 w+ ~& K. @( t/ S5 s1 F

$ }" H1 ~- k) X. v; p, s3 h
+ R- L$ m4 R1 ^2 U3 i
( V5 @( ]( e" X- O1 y0 x! v6 y: o/ D* z/ d

  H  e( Z6 ]+ V) V0 y1 a
5 A3 G& h: W5 Q1 t* ]
' D; t, |  ^6 a
# Q0 C" W4 R, \# P8 A2 [. u6 ]( J" x. t- @5 [
cre:baidu% {% j8 E' A, k  R

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

+ d4 u; z" U7 x! H  o# M/ \

% V$ e! k3 V! }' {9 N, p! l, A- v& _- o; J( h3 s

% F' |( _3 T( M8 S) a) t+ Z' r6 P& W$ y
: y$ d# t9 E7 s: h
2 |3 G- Y; A; s

1 T' v& Q! h5 a$ U8 H! ^
8 H$ I' e2 I: |% u  m6 U
  |4 H# m) O, y- Z0 qcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài

: D: q# ], Y+ f3 T* t

- A. `, u" S) B4 D% J2 R4 z! C
8 P" _, P0 i: Q( H$ U" t
4 O0 `" [8 k) g- L& o6 T: m0 y1 q4 M% k, c
/ S) m6 d% D, [

! `2 W. p& z# B' ?. u' K; L6 \; @* G- N7 O. K# X9 @

; {/ H/ A# C5 ^0 G, t
# N+ x. K# |) r" g/ [7 acre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài

! r2 e' v" O9 P" b5 E! B

  n8 ~+ F! @2 y. m, x
3 h) K- f5 J0 j* A" g8 f" _
, W/ y( [* ]  e% [5 _
7 B9 V; _8 X8 O
: w, z0 a. B! L! x4 M) M) Z9 Q' V7 v! p' M
+ s% j1 h" l. j- c0 q
( E- \3 }2 R$ L3 L) y" b" I. r
5 a8 h6 [# {( O( A  v
cre:baidu
* @" c8 u0 m+ }- j2 l5 I% ~, G; q'


' _# b, t9 W" `; O% F% z$ |! e. c' E& D- x- d

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:19 , Processed in 0.077799 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên