Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6424|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
$ P  W2 {; P$ {7 Z  y
3 E1 E8 E; }& f" n1 _
5 H) ~0 Q* d2 v- _  T
' p% h( w. s3 [! ~1 G: E6 o

Title : The Legend+ N5 O- E1 i6 \. `" Q( x
Language : Korean
2 V' p8 }) v3 u4 W2 Y8 ]Discs : 2* @2 n/ y' O2 i; }5 `6 z8 j; I. M1 ?
Tracks : 37 tracks( k  d% T  K; A6 s

- M" m8 Q7 I7 N: }/ @% I6 _; KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 W! ~8 W7 ~/ ^

0 d- S9 Z; o6 X4 A1 ~9 C' d  c
( y4 @8 A5 I# X1 e9 N5 e" `Tracklist:
/ {, A  J9 {/ s' Q! O: G
  z! v9 j. E- B; BDisc 1 :1 v, e" h; H% K  U7 d4 }, p& y
% X9 m: |3 h: o' `
01. Opening, _; ~9 E+ F3 q) q8 r4 I
02. Sacred War
. `/ y( i1 ?, t& G. e1 K3 X- A03. Damdeok's Theme (Main Theme)
2 \6 f$ O! r8 j5 F1 @& N9 ^04. Sujini's Theme (Loneliness)
' ^* V/ ]" {/ `8 Z" B05. Kiha's theme (Destined Meeting)
% }/ N2 V. y, M- \5 ]! O0 q06. Destiny
- T! M; t' K* U4 m9 C07. Hwacheon Clan
2 l# W- C* ?2 A3 m8 Y08. War of the Gods
' A9 m% [. f: c. ]09. Damdeok's Theme (Bravery)
; c9 i- }+ Y: R1 y% B2 ~10. Geomeul Village  q3 V. v8 X5 w- V, e
11. Attack from Enemy Force
( {0 k2 I# s  y" I. a12. Unity. q* N$ Y1 l9 u8 E" r8 z+ j
13. Victory
, ]* ^1 L4 q# o3 o- [  ]5 D( E14. Approval' ?1 _1 m, F5 D" y  }0 f6 E
15. Time Flows By
( b" O4 U9 a2 k! q16. Unachievable Love
' n2 s7 k/ }$ \7 y/ H17. First Love6 E% ]. z$ P; l
18. Sujini's Theme (Piano Solo)& ?* `- _0 Z! Q- G  \7 L# I2 j
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
3 }/ v  m& d' e# n3 s. \
8 S, |- r0 M' z" x" B, |5 B4 h9 Z* [Disc 2 :5 G: D% g; G/ T) U7 u+ c9 m% s5 _# F

- ^5 b9 F: L4 I2 P' A6 R( E2 P01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)( @) [2 I" R* p+ f; t
02. Dam Deok (Pity)9 A2 K& ]* ^3 J* J+ X, j
3. Sujini's Theme (Comical)
% Q, X! J6 b* H; V  l; J* P- z4 L04. Ceremony# P; ]' S  ?3 ^" F( y) f. I
05. Unity, c3 R6 `( y3 E2 z1 {
06. Fate
* M% w2 P( ]; ?: b$ l. q! t07. Kiha's Theme (Desire)( c5 M; ?( j+ t4 X  I5 ~/ X% K3 y
08. Legend' Y/ V1 Q, k. s
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
& W! E6 z' s" S! `9 v( r10. Tragedy3 Q+ T  ?. ?' l
11.Time Washes Away
6 u; |9 ?, G/ P" i/ X# B  W8 r12. Fate5 W8 Q4 \! g6 a- H
13. Unsuitable Love
" Z& m4 \/ Y3 w( A5 z14. Komuru Village
2 O  I- \, r( o) t! y15. First Love
' f% `% B$ i1 J# j' N; }16. Fate (Piano & Harp Version)3 e6 ^5 v* u+ n) A3 ]9 @9 f
17. Sujini's Theme (Love Theme)0 t$ [: U/ D% F
18. Rocking Hero7 n; P5 N) s5 K) i9 f3 C. E) Y$ t

4 P7 s4 B/ ]0 ]+ K+ a/ N2 A

' Y" f- a" C$ k0 H9 l0 Wcre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 02:56 , Processed in 0.089032 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên