Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6480|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)4 D# i2 p) T4 A, c. y6 v# k
' U0 z; a( P0 o6 X( A4 e" G# b. h
! V3 }) v# [' u8 ]

' l' w+ B) g+ ~" `5 M6 R$ P6 c# H

Title : The Legend$ r7 O+ P9 W9 i$ w
Language : Korean% |. E0 C/ c* w* w; p; U/ u
Discs : 2
$ T5 w- r4 |7 S  `7 f: [) VTracks : 37 tracks
- Y" e/ {. s, e) q# v% @+ D7 w
# D! [6 i. R' a5 X" [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; p, K- v0 {: N* I4 d$ D5 c! Y
/ k% [2 I8 G9 {' A, C2 y3 q7 ?9 g

/ `9 W% G8 C: T; [Tracklist:
# L1 j0 x, c( R6 c! O  Q4 F) z- Q: F
+ r) s9 r" C0 MDisc 1 :
1 d. R( R8 f" T* ^- [' {( L+ d9 Y) k) v$ {+ D0 N* P: m+ }3 o
01. Opening
6 ~  [9 R- y! w( X6 R+ C! z02. Sacred War
8 \0 x0 ]5 j* @" r03. Damdeok's Theme (Main Theme)+ g8 i! z: ]* B$ [1 r$ x
04. Sujini's Theme (Loneliness)
# Y5 I& h0 E! ]! Q05. Kiha's theme (Destined Meeting)
' L& u3 V( L6 X8 p9 H06. Destiny
. p7 n/ m& S  f3 A& ~- M3 Z07. Hwacheon Clan1 v3 H6 W9 c* r* r7 k" Y# ]" w& v, \8 R
08. War of the Gods
$ W9 S! s- U( ]' B3 {09. Damdeok's Theme (Bravery)) ~/ h2 ?0 o" F- N
10. Geomeul Village
" m8 Z0 k" D' ^11. Attack from Enemy Force2 [1 s* n9 h* R3 K9 T& f" r
12. Unity8 z7 n5 k6 C" l6 p; @' g" h
13. Victory' |$ j5 H, s' N6 l& ]( A, P( S8 O/ U
14. Approval4 X. @3 b' p, _% t7 I8 V
15. Time Flows By( i) j9 h1 v6 u; ^
16. Unachievable Love
8 T5 f1 N+ k0 {+ Y( x4 @2 G8 W8 l- G$ a17. First Love5 O8 k! }# F& ~8 B' L- d& v- q
18. Sujini's Theme (Piano Solo). s, Y" R$ \3 s3 Z* E
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center], ?8 j+ z( T" {  p2 C1 K

4 s- b$ _! K% ^( {0 iDisc 2 :
: Y. G& y1 m! |  K' a& ?
0 ?7 I( z( R& U2 Y01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
7 w; p, T- z/ }" Q/ J+ h4 j9 x6 y; C02. Dam Deok (Pity)
& G# k6 E; S: j  B3. Sujini's Theme (Comical)" Q/ B  _/ j5 M; n' Q: I. t
04. Ceremony& g* J4 e1 k* W! A6 p
05. Unity
& k: J1 _9 a- j) s- B8 G$ I! [06. Fate7 ~3 r4 C4 T3 @8 e1 a3 R; F
07. Kiha's Theme (Desire)! p' ~0 @# I& r8 i3 f( j4 ?8 n; l- B
08. Legend4 X2 H6 X2 s6 H& {
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
" F+ ]) P8 d+ t  ]" ]+ B( K10. Tragedy$ u+ r! Z: I, i4 b
11.Time Washes Away
' v6 r8 \/ d3 I4 h4 e8 ]12. Fate
0 F; @: Q8 h: y- A! M13. Unsuitable Love
+ T* R1 S$ J8 q% A1 t- m! O% U14. Komuru Village
& T4 U3 l: T4 [15. First Love$ y$ b1 Y, r; V6 z
16. Fate (Piano & Harp Version)
& M2 ~2 Z0 A8 l% |) c" u- e17. Sujini's Theme (Love Theme)
! W) [$ o- y7 ?" a. |( l18. Rocking Hero7 L  g5 h* q$ t/ @0 y) M

# Y2 O8 W" R: n. ?
! |  A, f8 c( _, q  Q: u
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:13 , Processed in 0.083186 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên