Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 30926|Trả lời: 55

[KBS1998] The Barefooted Youth|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ, GSY (E16-End done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-8-2012 12:40:50 |Hiện toàn bài

The Barefooted Youth
1 V* z. f% D2 [1 R" a. Q9 |5 [: @

3 [# H& X) m- |9 M' D( N' d% @$ N; x
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)0 V  I2 y7 j; ?" }) b& I7 ~7 c0 N
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
5 a( l% |& a5 k7 f8 T5 B1 F/ t* Số tập: 16# z' j  K/ {- j4 K1 L& f
* Đài chiếu: KBS
6 e* z4 m& X5 M* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24. ?. d- E0 }& ^1 l9 l4 O! b
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)( H6 C' @& P7 t, f! j
* Kịch bản: No Hee Kyung
8 o3 P: j( ^; \% t: F$ y* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
& C% F0 V0 Z$ C1 H! `2 Q

4 h" C; \# |3 k3 J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 y; t& P) x- j- U+ F! X" l5 b
Nội Dung7 P; D" }1 y) T; |6 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. ]5 Q- h3 N0 J7 ^; \+ a4 C
" l8 k; Q1 x4 N8 b5 @' r' p( y6 dDiễn Viên
, j' o. x) a( P1 H/ g: M7 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 k6 k( o* {1 b* v5 ?

+ j/ Z& l. G! u. K' jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! u( O. j  ]6 ~4 D1 @1 j1 q+ H! H& R  q. ?9 y3 |1 N* |
Các Diễn viên khác
: {' e0 C9 K; ^# z7 j! N% g  M9 W0 Q- n5 z

' H/ Q/ p5 P7 J1 m8 oTrailer
: A; F3 W( U+ N4 d


$ `# r0 D4 s! x) ^4 u( u, p& w3 G1 V0 w- I5 n! p/ u

Subbing Team
  @4 g7 o% R& Q$ }0 G3 v( e
0 F% t% i2 `5 }0 c' J! j* ]0 d; H
Project leader: tanpopo126
+ {. D5 r9 B* A2 S% j( X+ l4 pTranslation: trakhuc, heosua, hatrang2908, huyentran, thaivan2204
* \8 B9 k# B. i7 e" R) qTimer: tanpopo126, fallvn27              
" B& ~1 |; _2 ?- @9 H: uEditor: tanpopo126
' {; K+ s! U' X5 P; t9 P5 `Typesetter/Qc: tanpopo126, fallvn27
$ z1 e7 o5 \( @# T" U& tOST: fallvn27, tanpopo1267 I* Z. u1 F; ?1 f4 k. X
Encoder: fallvn27* e' N! a$ P! c; `; U
Poster: ngochanh52
. G# R* J/ ~$ I$ l) I* O5 t$ i, tUploader: fallvn27, tanpopo126.3 P: z( K# K+ `" C" m" j% v% {
fx kara: thanks to Spyne21, Keh Hikari, Okazaki Matsue  

& q1 G1 f2 e, d2 ]; R4 h* a

9 I6 O. U. J4 n

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team.
  O$ P3 j; r1 xTake out with full credit!

- f3 c# l0 w, f" Z
% K$ U! l2 t* C) u, m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-8-2012 12:43:41 |Hiện toàn bài

Mỗi comment của các bạn là lời động viên, cổ vũ tốt nhất dành cho sub team. Nếu bạn yêu thích bộ phim này, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bộ phim.
* p- Q  d( E* l0 m3 p0 v* i- t! w8 P0 G$ a" A! {6 `$ w& C
Phim sẽ ra với tiến độ dự kiến là 2 Ep/ tuần.6 Q/ G7 W9 j4 c1 v& ^1 k2 g; i( _. a
Link Online và link Down khác sẽ ra sớm nhất sau 2 ngày.
0 T! l- a- P2 V9 o' o' S7 A. kĐề nghị các bạn không comment hối sub hoặc đòi hỏi link down.

1 _2 h8 X( N  J2 w# L. |% B' B9 |2 v; Y. p6 F

& c" u& g  X' Q# D
. O) V# G1 ~6 V; _* S* dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; s' c5 d5 W& c+ ?" f. j* [/ s" ?2 c$ o4 |  I
) @2 C4 d$ i. Z& w% ~) W
Fshare - Reup 27.03.19* \9 G% O0 G5 Z7 X$ J$ U
Link die sau 15 ngày từ lần down ccuối cùng nhé
1 L+ a+ W6 _) r, j% {4 B* g; t' d4 J  T) X+ k' S1 v& P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 q1 g' U1 X, c( G6 N" l# i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& B8 t/ {2 ^! P  i) |  `8 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* g9 j, z' n$ m, d1 x) X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 a% p2 i5 R: [# a8 ]: H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 Y. Z: u0 E% `2 D6 [( @( F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. S* ~* H: e% z! m0 ~# a$ J5 t6 V- ]8 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  q3 s& W( W- w" t/ S6 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 P9 R3 E# P0 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) o+ `0 A+ H2 p" Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 S# Q0 {6 U. P& m3 l$ t  _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., }: N: i* T  l# }1 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 X, {$ U2 A3 [* WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! \! d# \5 ~3 C: E  E0 {& z( W+ J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 r1 ?! W% a0 L7 N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 G$ C7 I; Q8 c  O: j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. \2 x  W' @8 ]  e8 F2 j) T
6 i4 b0 s1 \+ }7 A- X* N3 H( C( K2 u5 o& Y
Online
5 T- m& t; h( f4 G/ EGDrive

" U$ ^9 y2 g7 |$ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 _% Z& C8 K( u  V: V4 }, t, _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( A+ ?2 T- }. @2 B8 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! F2 D" S" J0 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 ^. |6 ?5 q) l' Z6 X; @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., l: d$ e7 \2 e% h! `2 s: ~0 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. W0 W) b- y4 C/ J+ T4 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x5 G$ o; D* b0 o/ ]1 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! }8 f" e" J1 ~+ x0 Y& pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( d" N; P! S2 F$ Y3 Y7 Y1 ]+ {$ {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% G$ S  ]& c  F  B" E/ |# o2 N* vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, k  }1 g' N& O9 j, hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 _  ^6 V& z% d$ i; GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 e% x, n% I% x4 j) s" o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! J( d( J( g5 h5 n% ]% X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 A- \  d  O! o. r' p: c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& Z/ E, s% m1 S4 y% f

1 k, W9 t* a) K0 I- ^+ K! z% d  Q
* R- [( o5 T( F1 P& n9 Q/ z: h

# i+ C6 L' ?" l/ J

Đánh giá

tanpopo126  @ss hant. Fshare từ 1-5 bị xóa rồi. hôm nào em up lại đã hjhj  Đăng lúc 12-11-2018 15:35:39
hant453  Không chờ đợi được, ngay lập tức vào xem ngay online tập 4,5, Fshare không vào down được, ko biết tại sao  Đăng lúc 19-10-2018 17:18:42
hant453  Thật là mừng quá! rất yêu đội Subbing team nhà mình, các bạn vẫn cần mẫn làm việc và đưa những thước phim hay lên hệ thống. Không biết lấy gì để cảm ơn   Đăng lúc 19-10-2018 15:51:12
tanpopo126  dạ, chúc c xem phim vui vẻ  Đăng lúc 21-8-2018 21:43:29
hant453  Tan mới đưa tập 3 lên à? thanks Tan nhé, ss tiếp tục xem  Đăng lúc 17-8-2018 16:20:12

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-8-2012 12:43:55 |Hiện toàn bài
nhận chỗ

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

Status: Offline
UID
21
Đăng lúc 6-8-2012 17:28:50 |Hiện toàn bài
Rất  mừng vì nhà mình có làm phim này, phim này BYJ nhìn ngầu lắm, mình rất thích những vai đầy nam tính, mạnh mẽ.

Đánh giá

RomRum  Phim hay quas. Bae quá đẹp trai và nam tính  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 10-11-2018 23:37:42
baekimlieu2891  phim này coi là romeo và juliet xứ Hàn:)  Đăng lúc 6-8-2012 19:22:04

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
289
Đăng lúc 7-8-2012 20:48:10 |Hiện toàn bài
ô đâu xem ở đâu thế ?- T) b8 d6 t. l- q% ]

Đánh giá

tanpopo126  hihi, làm gì ghê vậy, tùy tốc độ dịch OST, tầm 1,2 tuần nữa thôi.  Đăng lúc 8-8-2012 22:07:52
baekimlieu2891  chưa ra sub mà bạn, cả nhà đang trong quá trình làm sub nên đợi 1, 2 tháng nữa sẽ có phim. Bạn nhớ ủng hộ nha:)  Đăng lúc 7-8-2012 20:58:38

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
802
Đăng lúc 20-10-2012 08:51:06 |Hiện toàn bài
Phim này và phim mối tình đầu là 2 bộ mà mình thích nhất từ trước đến giờ. Thích oppa đóng những vai mạnh mẽ, manly như thế này. Phim này mang lại cho mình những kỉ niệm thời thơ ấu. Dù nhiều năm đã trôi qua mình vẫn nghiền phim này và Mối Tình Đầu lắm. Bao lâu tìm kiếm phim mà không được, giờ lại được xem phim lại mừng quá đi mất. Thanks subteam nhiều lắm!

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
946
Đăng lúc 1-1-2013 13:40:25 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 3-8-2012 12:43 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, e: Z! i% |$ ]8 c7 @4 [Phim sẽ ra với tiến độ dự kiến là 1 Ep/ tuần.
! L2 ^! p4 s# j$ o0 ULink Online và link Down khác sẽ ra sớm n ...

7 l7 L" S6 y5 R* F8 q! gss ơi, em muốn down phim này (tuổi xuân cơ cực) và người quản lý khách sạn hotelier của chú Bae thì coi ở đâu ạ em lên các web kiếm thì hotelier chỉ cho coi mà k down đc., còn tuổi xuân cơ cực kiếm k có luôn. Em muốn coi lắm, ss chỉ dùm em nhé

Đánh giá

polaris.byj  dạ tks 2 sếp, em coi eng sub thì ok, nhưng mẹ em thì k biết tiếng anh, mẹ thích coi phim của chú Bae lắm, nếu nhà mình làm vietsub, em sẵn sàng chờ ạ :)  Đăng lúc 2-1-2013 22:33:28
fallvn27  Đúng rồi đấy, phim được làm subviet bởi nhà mình mới chất lượng, chứ xem lồng tiếng ko nghe được tiếng diễn viên thì kém hay đi  Đăng lúc 2-1-2013 20:08:06
tanpopo126  ko thì đợi BYJVN làm sub cũng dc hjhj  Đăng lúc 2-1-2013 15:52:53
fallvn27  Tuổi xuân cơ cực (lồng tiếng) ở đây nhé http://www.kenh30.com/online/watch/53257/phim-tuoi-xuan-co-cuc/Tap-.html  Đăng lúc 1-1-2013 23:12:42
fallvn27  Nếu @polaris xem được Engsub thì vào đây down hotelier nhé http://www.dramadownload.net/korean-drama-download/hotelier.html  Đăng lúc 1-1-2013 22:15:43
égocentrique

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
946
Đăng lúc 2-1-2013 22:31:06 |Hiện toàn bài
polaris.byj gửi lúc 1-1-2013 13:40 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ H: Q6 I1 V% {+ x- Vss ơi, em muốn down phim này (tuổi xuân cơ cực) và người quản lý khách sạn hotelier  ...
- s5 ^% Z  i. d: a
dạ tks chị, em coi eng sub thì đc. nhưng mà mẹ em coi k đc., nếu nhà mình có làm thì em sẳn sàng đợi, mẹ em thích chú Bae lắm, mẹ kiu em kiếm phim cho mẹ
égocentrique

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
1287
Đăng lúc 1-3-2013 10:51:17 |Hiện toàn bài
chưa được coi phim này nhưng phim có oppa thì phim nào cũng là phim hay,
" J' d; u4 Q* f7 r' r ST fighting ^^
- n6 P+ n: A' \7 z/ a) a) t

Đánh giá

June16  bạn ơi khi nào thì đc lên làm thành viên cảm tình vậy??:(  Đăng lúc 7-6-2013 23:59:41
wintersonata  hì, đang lần theo dấu vết của oppa mừ ^^  Đăng lúc 5-3-2013 09:26:12
khahi  hihi,bạn cũng ở bên này à  Đăng lúc 3-3-2013 13:36:13
cứ mỗi lần bị sếp la là mình lại vào đây, ngắm oppa xong lại thấy ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
1596
Đăng lúc 15-3-2013 21:54:59 |Hiện toàn bài
Phim này chưa xem nhưng thấy anh đẹp lại đóng cảnh sát thì phải.8 l4 E6 i( b9 x: F& q  w
Thích anh trong hình ảnh ngầu ngầu bùi bụi ấy.
9 ~* Q3 Z! }- Q+ @# [6 c$ nDù ko thích nữ chính lắm nhưng có anh là thích rùi.

Đánh giá

tanpopo126  hjhj đúng thế.  Đăng lúc 18-3-2013 21:29:55
♥ Chỉ cần có gió... • Thì chuông gió sẽ lại kêu... ♥ Chỉ cần ...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:05 , Processed in 0.065280 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên