Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17529|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
1 r+ f  [( C3 b5 K; J4 z8 e


! s5 ^' g# m, a' h8 e* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
  r% J0 R& D" z# u" B1 e5 _* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth0 U9 G3 T; {1 O( y
* Số tập: 16+ N1 H" l7 H7 Y0 Q! ^
* Đài chiếu: KBS
* K/ b' P* B7 \% S; o. r* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24" j) X7 B: f5 y- q
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
; V1 P* h0 J1 @5 |' S* Kịch bản: No Hee Kyung
9 X5 C$ |+ e- O! J0 x* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
0 b- f* S/ L. I4 z! J* @! \5 z/ D

" Q" {, o" u7 ~


( q& O+ b' |' J1 K) m3 ^4 k( ?  l+ D& P) X
Nội Dung
' I# j; n* p. E0 N
. H2 z' u" h7 Q! V8 l" e- v) t1 T! g. F" {1 F0 h2 r$ |! m5 i/ R5 S
Diễn Viên
% ?7 @6 c- N( p6 Y7 w% p. @
, {# W3 m( ^$ O& v: u

0 j1 D" r( y0 v8 }7 Q8 n
2 w: h0 w$ ~* m7 a$ ?
" l3 }0 m8 V9 P  d. _Các Diễn viên khác  }- [' }! T: Z9 d+ E" u

: N7 d- h- P$ o! M$ X- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
) A) }/ e) u' l/ p* r4 U. ~( X4 S4 ^

, \- L' @% V8 J1 g5 R# k% ]& U! Q- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
! p0 Z+ j: j2 R) b2 @, f2 n8 _- Y2 \- H$ L% u1 m

, m) O$ v0 Y# Q! y' x/ \Gia Đình Ki/ s: |2 {7 k8 n% O9 u6 u0 M
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)- l# `- o, t) `7 i9 O, s  p/ j

- E- l! F1 Q6 K0 N
" Z, d5 b! |* K3 a- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
5 {( C9 c4 t2 Q7 l- A
; Z; ~4 N& t) s# ?; z
, W) y* w& X7 H; V9 m; w! x) W- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)- w- b' S+ b3 w: o* U0 Y! K0 A
6 V0 K+ F, k+ j
2 {1 D9 [  O! V- i9 d9 x
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)4 o; D$ B  E0 U0 j0 A: t! M

- L6 k" s9 y: l' |3 g7 @- z+ `$ K3 Q# w& I
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)' D/ B# t( o0 i9 n8 Y2 |! x- A% x

% C8 A2 d% }  W. Q" F% \% j) {( \: Q/ X
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)& {- g! ?$ S0 d. v% v
2 e' b$ [( _; F# t- ]+ U# i( `

' h6 z7 d; t' p2 \* q" o7 h- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)" y- W3 r; h' W! O+ f( p
) Q# e# `, q2 m& ?+ Z& p$ [
1 m' A( t$ Y5 {" \( [2 o; [
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
* K# k& X" W* I( ^  }
& f6 M1 Z7 U) f. _6 B4 p2 |5 H, q4 z5 ~
0 H8 w. B, q0 m* {" r) F- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)& F7 r" c2 v) ?, q" t$ f
3 ]* V+ t' q" q
/ g) V3 R! T( x+ @/ Y


7 L' i4 c: e6 s/ B; s3 W" W, f* s6 e% Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 |7 I3 {- }( n$ D: c8 ]7 ^4 t; L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
7 c" `; H  A; v8 v# B8 e5 R2 s5 X6 C. e& \* e

5 a& }; g- Y: `& z/ ~, m0 |2 d9 T& v/ r

2 H5 s' s! p6 J7 w9 c
5 v; c1 v! X6 `7 q- |% w# Z
! N) l8 V8 T" v' [( E/ f3 U/ |1 C2 B+ u9 i0 }1 w" X7 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 s7 T, ~) ], O# t. @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 j( b* }+ a' R& D- V$ M) f$ u, `% c! J; s, X8 t( f- }
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy1 V" ~1 q5 F" x% Q5 p9 i' x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter% c. a" r& b5 \* M  G4 N2 y
source: baidu
0 o4 s+ ?. \3 B( }( q! I* ^
1 C+ o- l1 @- ]  `) P3 F9 W' b+ [' N2 n: B
& k. m2 m. Z0 w; G* d4 D

8 E7 N0 i: P. j( r6 {/ p! E* H1 m
/ `4 O; u$ M* F

6 m5 w: k& ~; ]% G6 y$ N4 F: Z, J+ B& t8 c9 q5 o. s
$ j% d/ l9 M1 u6 }9 p  H
5 K- @# ?. A6 q% c+ v

3 v3 j) T5 ?( ^! O" `" A9 \, V& p' F$ ?' F  g! w0 h8 m+ o+ u. w

9 C9 t% h$ ^- |7 D; u
2 B  Y9 E3 a' U8 O: n! {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép- o1 W& Z& E- ?7 J3 ]' O
+ F! c  e$ ?) J- h
( e0 s0 c8 ?% s' p" U

; Q! D3 r7 Z. F& X& D
4 Y' Z- u4 ~4 X! c7 Z8 K* P: r6 ^6 t8 v/ \" H  H
  ]9 y4 t- K" N* a  d2 ~+ i' ^

2 c. L# [2 \) ]8 w
/ ~- R1 V* G, ]& n  _
9 c- f1 w) B- ~# v1 z0 x$ `  {1 D" z5 p
1 Q: `- y' Q8 a" R# U( ]" H7 {
) c, h& g2 K: ~: `+ u% s2 r9 M( l7 u
9 `0 o" ?; D& g7 k" k) X

+ I6 q& N; T7 d0 d/ m  H3 M0 X
5 D5 q' h! v* O  \& Q2 Q4 L* T! S. Z) v* N
0 K1 x( [0 I/ \$ c0 N9 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

4 |+ K; l3 b5 {$ T1 c5 S! B

* L# ^5 ]  Q8 k
8 S/ F& }2 F6 O* B) s3 `8 C" X$ H3 ~0 `7 x. {# p8 q) G, l
3 V4 W+ H: S, z

5 H: K  R6 d$ H- V6 m# h3 [" I; k; s3 w
/ A5 K2 Y& U4 m1 b

+ G8 W% i+ X% J) Y9 d6 b7 K3 B+ H8 _
1 X, I- m: {* e' B

* c# g3 J$ E8 J! `: d0 l: O! M) X/ ^; l- r. @- O3 |3 M% g

9 q; D  \( K2 f% N& E* v  n; h1 L4 s5 x' ]2 ?5 N" _) @# s/ c

0 f5 D8 Y8 Q0 B0 @4 O: A1 @, B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

+ F! G) ^! t9 Z7 h7 l! Y

2 y& W$ L( u8 b4 T' V7 ?& T( W  M+ n6 V& @
9 t; Z# t& G' n0 P: C: ]
( w1 r/ Z. ^7 s5 H9 ^" }
6 o* k7 Z0 ?' \2 p7 w8 \
) c2 @* Y3 `; J( T# E
8 }" m+ f1 v' t# d

2 E% Z& _  `* S# ?8 {
0 U$ ^. g9 o; y+ y) z2 R2 Z1 d  p+ V. _8 c

% @( e$ j2 _! a  W1 m1 Q! a, F; P. o1 ]: o% t

: Q/ [/ ]2 N# k3 E: \% f+ t1 U& d5 S( b) l

. v" h3 {, n" S" ?9 @, B) ~( @7 M7 @$ l5 o+ j

* o  p. a- J& I9 c" |6 B+ P+ s1 r7 @

# n- V# G0 h- W: F! Z" f
. p7 _, }+ N3 A: b! p+ n6 m3 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

4 T- j8 ]4 q* }2 Q9 H0 f$ n

+ ^" P) y' {) V+ U+ D
/ m+ l$ o* h# a' Y6 t/ \1 t3 l1 E  u' [9 c

5 g  e7 w  N, X; K
7 Y* [. }+ u# k# O: Q: [4 O4 Q% l2 O$ o2 Q+ A! ]4 L
+ V* S& ~) y# q) S! P' I
& a& I2 r2 r3 M$ t) O

% \. F( @1 Q9 l$ |6 o! O- w5 k$ K9 P8 F4 _

( h2 E1 y, b: D" o' U" g1 t: \! ]( H/ @% p3 r) k& ?. F2 Q
& x7 c) O, M0 H( k, X1 O

% t3 S5 p4 `1 l5 _$ ^5 B/ s& t
3 n; l. p+ b9 H/ `4 e( N9 g5 K& w7 {5 p, [0 f0 q, U" A3 y$ B2 E
  C: ]  {0 i! W" l0 J
) n5 ^- X; |& F+ h7 \
" j! z' z$ r; O# f7 ~+ p, b2 Y

; E9 G: w8 k9 w% D0 _+ G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

" B+ {! d- r) ^5 J7 [0 i# @- H
( `" V' r/ Q4 D" t4 K
* f) c& s3 ?6 `& _5 {

+ B: g9 M3 Z7 u6 o/ F) u% {5 w% T% Q* i, O4 `! n$ R
1 c( c, U& ^: |7 N& n
! f. N1 X: e  j

  O7 m6 Y1 g3 D8 b; h- A0 l2 e) C7 V- u7 N% C' L

% u/ x9 P, B) W) L/ j/ }+ Y
3 X+ A/ G8 y3 T- O) U9 f0 L
, B/ w; n0 ?0 ?3 P/ P- c
% M% ^4 r3 e% B2 x5 i9 _- Y. I% O  j
4 a* W( o- L4 w
  J& ]& \5 s0 A; y$ {
6 y; U+ f# b0 K  E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

5 V1 S- D' Q; {# t/ N
. f' i& K1 w. `6 A4 y  k  Y5 l8 s

8 V$ ~. Y6 C- A, T3 ~4 t* @- U" z% v1 l
" y* P; P6 l& s/ o: g& ?1 q: `7 h) O( K: i7 I! D/ E0 \& d

% Q0 C% N% x) ]+ z/ [* E- C! T- d$ ~" b9 J2 o
$ [# G6 z8 O3 O0 M2 F% U3 n: q
6 R- z# F1 H: Y* u/ N" {

% N8 \$ A6 k3 w$ c/ n
5 {7 ^- t' _) l. Y) i# O" d& \" G4 `$ D4 u) X8 u

1 Y: Z' u/ }0 F5 p; v# h
7 i) W2 A3 P& W, T& U3 T9 T+ U* I- g; t% S

9 J( ?7 n; C$ u4 E
4 U( H) c) u0 o
) J- R: H0 n' L$ `' T- S! c
3 z) P: x8 W( ?) z8 k  I0 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 14:26 , Processed in 0.096817 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên