Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14376|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth) [* i& H  |! R


2 s2 ?+ s. V* o! E* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)) j+ E9 ?( Y7 ^1 w- W
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
& E- ^' n  K! w( Q. A* Số tập: 16
5 {/ E4 G) J6 a, @% J* Đài chiếu: KBS4 V- ]# f0 O: C+ Q% H5 L
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
1 l# _4 {( d% g7 y: f* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)  a4 p4 ~; j# F" J& b8 O! r! ~
* Kịch bản: No Hee Kyung 1 c# O0 u4 N4 i% U+ ~/ p
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

8 F$ K+ O8 B0 L( Q* w' T1 |5 G5 @% }4 R' w


. Y5 F& C# N9 w- o3 Y7 W: s/ x2 @% \
Nội Dung- K0 g. q4 S4 O2 q- q1 c  D
% y/ v, B7 B* W. r+ P

( J% o/ I) Q9 L4 X6 b! |Diễn Viên
% T7 b8 l5 C9 a* C; Y

1 ^2 O. _! [- W! |3 P( c' _6 Y* v/ {2 J; W5 x

9 I6 n6 \2 L2 e/ R. h6 e+ r: K" P1 w* N+ C- w6 l- Y5 \
Các Diễn viên khác2 t. @9 N  h* U/ u

" c1 N0 p8 V: w* U& T- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)7 M) M2 e' y; y+ [& x2 {9 {
* D7 j. f3 d" R9 P
+ B4 V! q* \; M8 {. p$ d1 b& O
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)' X0 J# f: d5 E$ E) ]: T0 J/ ]
8 u% t! s: u) V6 ^' s
# c4 N) C6 k+ P
Gia Đình Ki
! a$ Y% ]; r* k& y) F8 C- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)5 ~/ q/ V# u; s' p" f  G
. N' W0 V; K: A1 b: `: x) X

& ~8 @: J/ y9 ]* d/ k1 q- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)+ O( U" \2 p3 ?) F8 n

$ m, b+ G) s+ i2 g
- D+ j8 J# y& Z) n1 J- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
1 u& ?! P5 h1 [3 f9 F/ Z* b  K/ v
% M3 v2 f0 {8 S! a4 S, P/ w, d& E' ^/ h4 Y
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)- T5 y1 Y+ R; G$ F5 ^9 |  k2 f  r
2 U3 v' W% _" e% H' M! a

$ b: \1 p% f% x, l' Y2 f- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)+ |+ c% U- o# U% r9 x  J
% h' e, q1 v) K: K! C9 ~" ]
, g# q1 r# u) c/ Z+ g. ?* W( ]& m
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
) v3 C0 e" e1 ]9 X& s
% S3 M7 W7 ?6 S# W* c
* x, t" w5 R; ?1 G- {, p- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)" }$ D2 R- J7 E  c8 N: s, _

3 r4 a' [& _" R$ F" f! ?
' M+ H0 d; M1 z) h( k0 G- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
; f( ~2 f$ q; y5 C* Z8 w. O8 f$ b) i7 M' c% ?
/ F0 v3 u, z# B4 i$ R4 O+ h
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
4 z4 C4 r' h) v
$ [0 \2 V: K! J& x  v& z
+ c4 c. O8 `& ~4 |! R; Q4 p


" U  t' ]2 K* M' M% D7 v2 z8 @; ~& Y/ a
2 O1 L6 w$ z- t6 m9 n2 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. j4 z- r! w+ `* t5 v0 M8 _! A1 ]) d" F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
' X" ~8 F- Y/ z# V' j" X  N. X* v- f2 i( ^) c* s0 V3 b" l) V6 Z

2 c1 o4 a' p/ f' n
* H8 O/ y; A$ w3 r$ i; N7 X% F
1 q* K1 T9 I% Z5 I5 j3 ^
. t* b% i# J  j8 W9 Q# E: T5 H$ n. ~6 X& L9 L$ h" {

' e0 f( G3 |6 \8 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' E, r* T- u- e8 L" K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 `* j) Y7 G8 [1 ~$ v; ?  `$ Q3 e3 A' Y% m; o
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
7 }6 V. u+ a1 [# f7 k- F- Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
! ]; k4 x. n, c+ x) i% D+ m1 V# i9 `source: baidu
& B- Q. B$ M! I; i% ~  q' b! v2 _
  [5 ]7 |1 Z( H3 t. j
1 q5 S& A$ F: X8 K" b9 h7 N, U- y2 |% I: l- }

) {* V; a) |1 H  t! {' t/ w* S# B2 V( s6 C6 I; E

' G7 d/ e0 x8 G. W+ d, }0 n0 [5 `0 P/ P

. Y: F0 a% H; f, t6 D$ P+ N  |
+ c+ D7 e2 X' F9 Z( D! o
* u# H  V/ R2 b! H; `, ~; {: L( }" o. S" I( B

/ u. v# B5 E/ i  L7 f
$ t: v9 S& ^6 B9 y0 Y3 L8 B1 A, m5 ~" d. |- W0 C# G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
6 Y, q( D' \, x. L+ q
1 o# S8 P  E2 \7 q* \, T/ R

( Y8 k5 \8 ]! P! b  T, j
$ m3 ~; O& B; E, C) w% n$ ?6 o1 y( e: X! t
9 M8 E/ G7 q- b) v$ U

4 K8 h( P( B7 T5 |" t" G/ Z! D8 e2 s4 U7 A  \
: R6 e) W1 w* a! P& I  x% l
  m# y( p. Q  z5 q! p7 `* M

( M0 V) _  i- Q2 _, f! N8 U  B7 a/ p4 _8 F. o% m/ G- |# E

& j( t  D0 q. l8 x* s- `* H' }/ c, P' E$ ?4 I* |

8 W% ~; k2 g; R3 N0 p
3 {5 s! R$ v+ M( S" p, A9 v4 w1 F
9 T+ K& N  ~" z. v$ ?
7 y0 M5 g( ?) v* o: E* \  O& m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


9 q' a3 x3 i) h3 W. ^5 _6 A" A0 n. n( u1 N

' `3 A9 j7 c9 _$ t
+ t4 ~. i# i9 b& A* w- ~6 i
! w5 Z2 t) {# u" Z+ e4 F
3 P% i6 O- h9 o0 G$ P6 a; k+ L5 J% E* Q2 }( v  W% P
2 |4 A* a  b: W3 F3 s9 u0 a+ K8 o
4 v3 V4 t& D7 M2 |' s

" D  r% p: y' J5 s/ V1 U4 r( F
/ p6 o# x& z7 ]* I1 s- y6 a7 ?3 g' o$ t3 b6 X, }1 ?

- `2 R' \0 D' ~; l/ n, ~7 U8 o: V/ V$ \- a, T$ q: U

4 D" k$ e$ B$ A7 a# R* x; J7 g% \+ d( n! `4 M2 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


3 `3 q) r! _! @1 C5 S: h9 c9 L
6 F* d  [) {3 h  Q& S7 Z4 |0 j9 r. {  ^( f
$ A+ Y' r9 g  n$ j! P3 d# o

# q6 b2 F2 }1 w7 E3 T0 P% ?3 G. L9 p5 G5 a& _- a' D

+ {% q' H" I# m( g, M9 I, A1 v; U. T% ^3 E

+ D$ n, K, b  v9 `( u
" _, j9 j6 R+ }9 F
4 Z: t4 s4 d7 _
1 A+ T. b: J. b# c0 y* z) f% o( ?9 Z* @' o. c, A0 @' c# L4 h( Y
. v* C1 h4 e3 {3 g6 \2 s

% c+ V$ v$ s' D3 E& ?  D2 V, y& `& f* r" K
/ E+ c- x0 L7 I1 v) K, d
" Z/ Y! T% Q2 @% V; u: `* w% D
; q" K, m: o9 _  j$ z: M3 C
) z- [* q/ B. y- K( V

$ ?  l1 f8 c+ \, n0 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

" k) u/ {5 W: y. u) p6 b3 R
) t4 ?" C0 A, ^, M
. z- U1 f; n: X. q3 m0 S8 s7 P/ T. e
: X( |5 k$ W! Z" W

7 q% s. U7 E" [" b" W4 m7 l" R8 X1 R% i: X  Q' x0 P- n

' E9 ]  {6 g. |2 {7 x+ z& l* S; }. b! |- z* l
) y$ ]" E. M. X2 m2 {

$ [# O% e+ Q' _8 p+ y; [% C. K/ U  V$ n$ T
5 v# E$ e1 V  G$ t3 K& p: ^( n4 s. K

$ Q' L8 K% r0 L, w" O1 K
: q$ r! D" \" Q, }
. I0 ], C* g$ H3 {7 p7 g
# y( \% v5 e" E' z1 K* Y; f  W9 P- K2 b: t0 r7 `5 J
$ ?: r$ {. c7 k  g& t: p
2 a1 P1 v/ b5 `3 R) ?4 m2 N2 |# [
9 g! r. x) U4 _& K

7 I7 o, d) m2 O  i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


- A& t  C# X  u" d( _
3 W# M  G" |6 W5 q, @( Q0 Q+ p4 v. d: Y- ^5 o% w
1 R* r9 S/ Q$ T/ K$ b2 e

7 J0 S: S' m4 ~  {! g0 c) k6 }! J% e# b

# v  o" l9 e% f6 E, ?  F9 Z0 Q+ ?/ e' I+ N

$ r( U) J7 c6 S& _, `9 A+ @4 x6 j' T/ P  t7 ?% O/ Y0 f
( [8 r" R$ H- x/ k' B6 K6 ]9 h
. L! {: `8 s6 ^' k& Z# K) u

) z3 }  ~6 n' I3 n4 ~$ B6 r
2 Z. A3 Z: s3 j
- ~6 E) x8 _  Q8 R7 F" D4 P8 T, k. S& D! t& S) n6 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


/ G  P0 [, J, e( a/ q3 T, \4 W9 X1 u! b6 j- }4 T7 o' }( U0 e

0 Q4 `2 ]  [( P: ]0 u
, f( l# l1 t1 {' {4 G. E! o6 Q2 |% C

# q4 B+ L. y9 k, \0 H) v$ I
3 B7 p$ n( a# r9 k+ ]  Z" D: ?0 p. A2 K" n/ h1 M3 X, b
: X+ i( K( w1 ]! P$ U' K
% i  X1 V8 i8 L1 Q

$ [, P! n2 Y5 i  h! I  P$ ^
/ ?8 H; E3 w& B: O2 f5 m$ S" `+ j

' i! z! W( k" d! m6 e$ b" ~) g( e5 _1 J0 Y4 g  `/ N/ i
' F3 r6 }$ ]6 S# ?/ c$ `& B
4 j, ]% r9 r1 _0 \. g
0 ^! G/ T6 ~# E) w

0 m1 q8 t' }4 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 20:14 , Processed in 0.071609 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên