Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 18187|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
! `: u3 }, e5 _+ l


5 B2 _7 d. `9 Z" l  `9 H* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
* V& ]7 [$ r; l' w5 w* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
3 I* U' a0 \! o; v8 l6 h7 V" S* Số tập: 16
* V4 ^* f, Q, U4 @* Đài chiếu: KBS
! ]& A0 m) n% l- T) s+ j- s" O* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/247 n* ^% X9 }% T, p5 o
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)8 J5 r6 v/ h  e1 j
* Kịch bản: No Hee Kyung
! f9 ?- M8 T! \  M8 B& z; c) _% [* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
9 q; j1 h2 }+ c9 }+ B1 M; [7 L
- T& g' o2 [1 X6 Z2 a0 u


. @4 {, W7 S0 c: n, w9 B) h* D6 [7 U5 H% i3 H! ?
Nội Dung
( k/ x9 N/ N3 P; W+ X1 D1 {% f% L9 E5 ?; s+ R

1 m5 s- c9 l# z- E4 A. m. w8 |" pDiễn Viên

* P. }. c5 J2 {: _) c
" Z) D; k! I5 Z5 N! @  M- Q4 x6 R* I2 l0 v
3 z2 c# h1 G2 I
3 ^' M, r* \( _) K( g9 R3 v
Các Diễn viên khác
% l" P9 N# \* H
" o9 v/ n' s( e( m; q$ H- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)5 K; R& j' R9 L  s) w4 V- b& Y
& s% m1 p( K. M/ {* `, O
* K& w. d, c  o+ E
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)/ ]5 q  c( Y5 T! M4 g1 Q

) b$ X2 l" E" T2 X1 n
5 a9 z/ x+ a) T5 ?Gia Đình Ki$ [0 I' `, s- c& w$ [
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
2 Q* W- H  E: p7 Z: O& E0 o& _- G( E; ~$ ?6 g

( @. ~' h# `6 N' R6 Z- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
% j$ _4 Q0 k* ?! D8 q% ?0 c0 n, v. d) a6 D7 v( i: m" J

8 s. C; g& a3 @; ]* v; M: W7 T4 k) \- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)$ p/ x+ u6 z0 \: n, K$ T

. p; I2 M0 d* J
0 @9 F/ `3 ^0 k* ]/ R' V# q9 X; V- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
& O5 w, K5 m2 a# t! Q, Q1 g- l6 H! \

1 U1 K+ a+ i( z- ^+ Q( e- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)! j8 ?/ u$ |: [7 {. E8 O: R6 ?

1 E$ t7 {9 J4 T+ S' y/ J. ~: m; N0 m' b9 e- ^+ a
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
$ V0 b5 e2 V0 g( Q0 N; _
" B8 `* i$ k, M# B: m& t! B; P/ [  L0 ^  W5 E
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)  [! i  A4 P7 O; t, u1 ~

" P8 l/ q3 d* P3 R4 |: o7 _# Q' I# Q: g3 @
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)( c. ^* U: M: E8 v7 \( A

( H2 e/ Q) X( |4 {, r+ I- X$ a4 S8 H8 M- e$ M; M) ]( r
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)( M3 X" M) j, F+ S2 w8 K2 V
1 t  G0 h, a- B$ S8 h/ u
  G& t8 c7 M' D/ i8 e, Q3 m1 M

# B, O- L* E0 ^* M& |8 C

$ s- h4 e* L: a; Q: KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 A, ~, a# F9 Z3 t8 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
& m% B5 l; j: [9 V$ B5 Z- i- z+ x) M
3 W# M& ]8 [2 h" d& Q3 |: X+ v) L/ e+ D' a/ ]

" v; E2 I8 z& B" C* m% _- h. @
0 p0 w: \: ~: _& M. f6 K6 {
, o% U2 a. o3 D" I0 m0 W2 Y' I4 l2 n, N: c% f8 H

5 q- F. i, j* B' `- qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, \! C& |; e: e2 d+ H% q+ W3 B4 eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; |9 i+ ~# u0 N$ Z3 u; K& U: _$ J) _

! z) W% e. W- V6 k. O" Q* slời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy' B1 x. E$ X7 P+ h: a+ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
  a) |3 A, B' O8 j$ Nsource: baidu
2 _+ y  n3 q0 g! W; C2 I# ?. n( W  s+ s3 C! p5 b
& ^, B. O4 v0 a- Z# n1 n, I4 n
9 X' `. C& o, Y; J

/ g3 p, {4 g' ?5 T: c
" U2 v1 u- X; c- Q- r3 a8 k9 y. y

9 G1 n* a- O, c6 I8 T% W; a
8 i+ i, U2 o1 }1 z1 L8 _
% x/ ]! g, r5 b3 a" x7 o7 J8 g) D, A0 b

' `/ l7 u% K+ q5 a4 h, J1 o4 Y0 r* W; e  W& h

0 v4 P  |  ^2 p( H  h, I  h2 h# L% D$ R7 `( }5 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép- T1 [% r; Z! r1 \, S9 A1 z

+ o0 v9 Q$ q0 Z8 W% |  _
& A* W3 ]+ b* e( @' f4 m
* _6 L  f& f6 y8 v3 l' X! g9 k
" ]- k" p& N" o$ k6 d+ _, p- a% e) y! _; o0 W: N% d1 U3 H

% @0 Q* V5 b$ M# W
) |9 N0 Y# N, n! I, p% d1 f" x: F8 Z

$ P" k* \9 f5 n" s$ U' g6 p- ~5 h2 P
0 N7 H, A3 c, \: R0 U7 X9 K* o. {" b1 z* Q! M6 p3 D- m9 ~

# W3 i4 d. K% U
: f7 x4 r8 q1 Q# k7 n5 f) D( k& X8 B7 j# f4 S9 ^
, e) t/ d& q- b" \9 Q

% |  l* K. z* I3 m% z4 s
: N: j+ |+ y/ s) R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

. b# r) z3 f6 w
7 k' q6 f% s0 ^4 P% D5 y, L, j
1 E4 R& c; I; [+ ^- O3 X
/ C; a; ^6 _: H: O" n* b9 X

$ W1 f( u: d) e4 X! s  E
% _3 Q5 W$ t; f- h3 }. t6 {$ j+ g+ m& S5 S( U
  e, |1 {- {& m/ e6 C$ L
3 P; B4 T9 ?2 e  K& E: t
2 _& s; i% D- P8 w/ p" x" o
: U0 l$ Z7 V1 |1 D7 I! I2 |, E
% F( o! M5 x% |& n" }0 F. ~
* p" j7 z  @# v
5 ]/ g1 a; `4 Z/ ^' H9 T" t
3 A. w/ j) i0 J6 C

4 ]0 W3 r5 O' s& V2 {3 J0 I5 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


1 W! F7 d# P5 A; ~
/ {8 {$ N8 e2 }$ m8 {/ N$ t. _& O- R% ?
$ _# b7 Y) g3 E9 x

; }* O2 Y- R2 ^2 l
  o: S9 O- S3 l7 t: G: j7 p/ C4 e
/ `$ r2 B1 W* s
; }! u% A' C3 Q4 Y, I5 r
' D+ F- [' o" U6 A( Y& C  W* H8 a+ j! r9 ]5 B3 L3 ~( u

2 O, ^; u/ _2 P7 L4 D9 X. S1 I+ R! s% a; Z" `

5 A- Y; Z2 d- ~2 a
/ A5 b/ A- S  _  o( o; l) [* {- w; u; {3 K% i

! d0 b8 [  Q; A9 S+ H. f
" [6 P; l) U" D% L2 V3 c; {0 N1 f6 A9 ^3 x
# n3 ~' y) j2 i  m: j# o2 C0 |6 ]
% g4 u4 L$ F# h; W3 M5 x3 ]

4 I/ D, e3 x. V  f& x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


3 L2 G% u% i) D. ^! Y
3 o5 y5 z; ~8 U+ C2 z( C3 F8 ~  G2 r% u/ i6 D

4 _6 A# P) Q& O8 P9 f! b: h1 {8 L# J. S: u+ W6 |" l2 s
5 P" n3 d' O3 w$ |
: Q0 ?1 u6 L( D; i- F

$ V5 Y1 l# u- F/ T* L( k4 F. b5 U3 H5 S: c$ ]
1 B! n$ z' W" K- ?) |/ K  M

7 ~% P) Y5 Z# E7 F+ A8 s1 X6 q; f2 X! h
- V) r& |; \9 S* ^1 j9 O: |) o! `& p
6 Y8 k0 n3 F$ a

9 n: o% Y; r! z+ {# G9 P
$ b" x# L3 s) Z9 g5 r% J; C) U! M
' {3 O- ^6 w% }$ T% j
6 e4 g6 I+ b% \% V) _- U8 Q
* w% ^% W+ M' I; {6 D  U! ~  D8 r; Y6 A3 F$ ?
2 d7 Y; e% {3 p. V* g# z. x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

! V, G1 s7 P9 L# n

1 N+ w3 F  L! ?$ c- U
5 u/ o, A. y, y. l0 {( N- |
, p& W( e# B- v1 t! H. x2 F& n" M3 @% `/ D! m- F* J6 u2 m
( \. F: K3 w3 @. a& e7 p( p3 c% w

# D0 q7 T9 E+ h0 u1 L. t8 y+ j' K: l2 v+ ?
& i5 w! y2 H# D$ @( G2 R8 P

" P' u" U9 w* ~  x9 l( v' v  z1 \  R- h6 h$ ?4 S
! P/ x) l& [  ~% O) S3 S6 h
3 ]0 i: N/ J& S8 K, I
" {" Z& ^+ S- b; B- w- S  A1 @- A
" `6 f# P. R; B# q7 D" `0 ]) M: ~
+ x9 R* `: K0 |; a' d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


5 r; ~/ \) ]$ W8 y# P$ c( A! u; q% N+ B8 p+ L* Y% L

) L$ o  w  k4 k$ r$ ~' F7 z7 i; {9 X$ }( s" a% t% O5 e" [

4 ^- G" k9 J7 T! [7 T. r) v( k0 d  a& z& A9 g- t

  t. ^0 O$ x8 U! ?$ E# u5 d% \# y9 X" j8 r7 P# D& P
) q0 r3 r2 Q, T

8 H5 c5 U2 z+ v0 d; E6 T
; ~- w. M" M/ C$ W/ ^7 o4 v' L2 I! L1 l; [# c1 z9 M

) a0 {2 n$ b+ t" A! A+ M8 h6 W8 `& A' S4 R6 C: j- a

& {8 I3 M. [. L" i
+ r5 j; a' a  m$ }1 r' m" w3 ]) z. p& Y& i/ f

8 n2 Y5 W* B9 x" |2 o- M9 T3 J
& k' H4 d2 {, L. E/ R, g" u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:41 , Processed in 0.083335 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên