Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16286|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
; K8 ~' \+ d, ^& r% J* M4 }- j


( C9 W( g" r: l/ N* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
2 j; r/ o$ h/ }' G* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth2 q7 P; c- p" D/ e$ e, i7 G& r
* Số tập: 16: P: _2 q! U1 h- `
* Đài chiếu: KBS
3 k; g+ Q3 }3 y* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/244 D1 Q2 Z2 f4 y# `, O3 B+ w
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규); z) }) l0 K  `
* Kịch bản: No Hee Kyung 6 B" V) ?3 `. q% u8 K, q( k$ q
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

# v; b) Z7 a3 \* w
' a  \) ?& z" V! M


7 X4 Z  U8 V7 ~: m* Z
; \/ f( p' Y+ b9 q/ m; INội Dung8 l6 K) d% L5 I; G! J5 H

, X+ d- k8 k9 N* Q. T8 O: [/ x, V* F7 p7 {
Diễn Viên
$ U" r* X* ~; d8 \( @

( B& I1 j9 f: \& W; z9 I* b/ h  P; f0 |8 C, j
0 a' `  m; k: k1 a9 U7 N, t

. C) P2 u' Q. ?" G  k8 NCác Diễn viên khác4 U4 I4 v# t/ q$ s' O

; p( f( A0 y+ s2 }9 Q/ i- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
' H% a  q  ~% Q$ v6 @+ C% C7 w
8 k" D# Z& p  H, N8 U
0 n4 ~6 e. d2 A% \- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)8 Y8 y) [  s6 ]8 o8 D  M( I

$ A, [* X0 B) h: k
( v! W! V* n7 q0 X4 FGia Đình Ki3 }; S* ~, L. p( s( d% m( M
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)% j' ]8 _+ @: f  m2 L
6 E" q9 Q1 _$ m" c) S
) n: a/ x; q; v# I  p
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)/ t0 O' o2 s. k7 m* q
3 P, H1 w1 d9 F/ Y
# h! ]$ |+ Q% U& F$ C& A1 ?
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
$ @7 B( R; a. R8 j
( m, M' {5 s6 l& j! R& B1 I- |7 L% M: D: Y# c
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
# z( D. D6 ?& @3 h
! s' t) [! g, h) V+ M0 g, l) x. S
/ k2 g3 s# P4 t8 c& A1 J, h/ k- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
& {; F2 E: ^; I* S% v. D' I7 C: y" ^* {! F( u5 \
/ A5 q9 T3 x7 S! Y# [
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
0 Z( S3 W; m$ a2 d7 d& T! n0 S* u( P7 x  z  B
7 D5 E  J  z& G4 o7 j+ L
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)( c8 m8 h6 Q+ @5 V; F2 G. B

4 c9 ^/ E. Z% @" W: G
. Q. K, H3 X( E" ?7 C% h0 }! }% _- x! t- Choi Ran (chuyên gia pháp y)6 z) J/ w* u  A) K  l- l4 l

: J, W/ a+ v8 g6 ~$ B% S9 ^; s
2 @3 i/ N8 L" g  ?' h5 V! g! w! |- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)9 h2 ~# w/ s; W2 ~; b. Z. G; ]

  l( X! X: g) H  t+ a4 s/ T$ Y8 Z, |. Y

2 i. y6 t$ d; V5 r4 R1 v4 Y


5 p, H# R" g( L$ k  A+ i9 A7 b& _+ l; z2 _/ o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 g" v1 C$ m5 x5 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST( h6 b- F  `& x9 E/ `
7 F* @3 L) H5 G1 ~! r$ i& w/ U2 a3 y
( L5 M/ T6 n1 r& n
7 ?" v9 W4 f0 i0 B6 ?

- {9 f: @: k0 D7 k8 r2 O; g& X& @1 M' N& k0 \

  k" s' u- e; ^, O' H) X$ P8 }# ?! l+ K9 z% C' z& K! k* j1 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) I8 O% L3 W1 n$ @, b9 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ \  R% S5 ?9 `6 Q: G6 ~2 k
9 b# H" @" d4 A4 {) c# W: b- Dlời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
1 r8 f9 X! p9 D: P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
$ B: N8 d1 p% f/ [- Zsource: baidu# V" F$ T' |+ Y' K7 F
4 F# k. X. A6 u6 I& S
, B7 K- j6 ~! {2 @& Z  ]
& v+ g4 m) b% X+ E

: J# [; O0 K) b) I, A; H) e  d4 X4 B
6 c$ ]6 N; o( \/ y- |
) b5 D8 N3 ~1 Y$ s2 u) a9 l1 y" p% ^# M
& B6 O( B1 b$ k. T

. ?, o# f' O- j4 ]0 b9 C% l7 G/ K$ Z1 r7 |; j

: V: @/ _7 r) J; n
9 r$ f4 N. [  g! V3 C# ~; E0 N/ m) _) k6 n4 r

- |0 A0 N8 S' T7 J% C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép* n' Q& p1 t- w! g& s9 K; O6 S0 K! h

1 x. b0 n% A. \. h2 f3 l5 Y- M" m" ^1 }; l& N

  \" V/ ]/ \' M+ y) N) L( u$ W" ]- t+ W
! ]6 l( h! h; b' H  G
, g. ?$ d/ A! h. m8 U" W

! h: b$ {7 v7 Y; ^, Y7 ~# w+ ~6 j
: |) l# B$ Z; M" m6 h. M2 @1 E6 s3 E5 L! x/ J- a6 J

1 q, ~' O& L" ]* d  s2 F0 ~5 \( F9 ^: d' T1 H+ S$ o' l
( C. f. e" o4 F- k% z5 \) L
- c/ N% }( D+ f' n6 S$ u1 ?) [1 z

7 x. w- w3 V0 F/ I+ i
# S6 n  z8 Z* Y. H  ^; H0 _! m/ |

' l/ t0 k7 \5 y# M1 N" J6 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

7 w2 Q- z' }; {: T: Z; M) w9 M
: O  P& O5 h; a: _

5 I6 @  [  Y; Z* i3 j
6 o7 Z* f! Y1 D+ K. d- `: ]* p: a( P: m* _' I5 z6 H
& _: M& d- O+ a2 r/ b

! x1 P. @& {: w+ u# i
% {  N1 j$ j: i0 Q& e* x1 j8 k9 \8 a  g6 Y* Y, v! V

1 j( Z. ]( \4 T9 K3 d$ l
. B: l0 P, P  f2 ^$ h3 P7 q2 q! B/ v) e6 s1 B9 l! S3 [- Y" |

+ B  _; \0 [  e& b, n/ j
: }# e3 _% o1 k0 `& r
) S8 a2 t* m+ C( u6 ?% x; Q
+ J& Z) J/ U7 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


& `- s+ G- _: n" f3 w
! h4 X' ]+ w1 U$ ]4 f+ }4 Y
$ A' y$ Z1 m- M, m( a! G, G9 w! h, W$ W+ b) ^( N
. R) L# @4 O) Q

. x" G8 N5 G. C- P0 X% F! u0 u6 o3 Y) z9 i6 U2 N2 [' _

+ N- q4 o0 y- z) Z/ o; U+ f- E" e+ R) M7 r3 k
% v. i3 \6 r3 G$ h& g  |) h
2 g. C* C8 E0 G, F

# T+ p5 R* X" i$ C: t" p; y. o+ y( k5 Y5 n# Y
4 _: O0 k1 y# C) K  o" q

( {9 b5 ?6 v* E6 r; T8 i3 M
3 K5 ~. c& Q; A. z# c) g7 |( F5 X0 I. ^8 @# |* d; N9 K
8 ^4 {! A& m+ C$ Y9 n" E8 k

- L7 j. s  N$ @+ ?9 w
7 j' E0 V& o# a# J2 ?) O
* ^' F; d5 M& Z) }! K" |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

6 r. r  z5 T, @
  ]/ ?% l/ Q2 i, _1 f/ j
! G% X4 ^# O6 z/ ]) n

- c" Y. f" T! f
) r/ X" M) S0 c3 S& `
2 Y1 Z& ?, v' j% [
$ \, K; o  C! ~- w
: S: G& a- i7 M
, R6 R- C& W  F! S
/ J; k& I$ w( N! z" z
% c6 k- F+ L6 f7 }; `5 H+ c# R/ Q9 B9 B& A

1 ~9 h1 D6 k! K7 s% q
* r5 s* v0 m  A$ b) _$ y" b1 P: N3 d8 K/ s8 w5 {7 Y2 d/ s

! y5 C" S6 ~6 O, O' `
. P. F9 A( y- t) A, E; P5 p- G( M: Z  o$ w0 }
' o% T1 E5 z9 @: E* R+ D; q: l  G* W! H

7 ]7 G8 [. a, b1 A, s7 k/ l6 i
  i* v4 k4 n4 X' O0 b' E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

& G; @9 s5 t2 }8 l8 [
3 `! N5 V) G. b' u8 R- x# M
. u( H% x3 Z* X6 B

; m- X9 S3 s& J
( u3 l' J" R: T* q7 ~! m' [8 V1 f7 I, C
5 P4 Q) A5 D  x6 b+ {2 l8 G7 d: N  ~' U8 d

8 w* F) Z6 `6 V
8 t! ~$ Y9 ?; a4 {4 H
  F7 _5 [+ v: S2 E
' w" U$ |  B  r. N
; u& |+ g2 U, \8 F2 c5 u" i6 j+ t6 {' R
% Y; i& e. l$ p7 _6 N

) D* W" @/ U1 W* S! q( L3 [) |9 Y% H& e% }8 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

5 ^* ]* }- V( b
9 B6 p) g; d) o$ t; q7 x* [

3 B- k& y  R/ z: _9 v
/ h- ^' d  [; D$ |5 J* Q7 _
  J. g+ ~; Z3 u" d
5 L- O$ G( h" l
  Y8 x2 ?5 T. [
- |" d' r6 E; c% J) W8 V
! T, Y" }9 C1 K6 Z1 X" h4 v
- J( ?5 Z' E5 u8 O5 y' S9 x/ J; J  S6 V* j' ^8 }( |- p

8 a" m! Z% L  I5 X; ~, ]
: D% j* g9 T0 e/ y9 _
9 H: S" o5 p. g5 V- N9 C7 a; h) z% B) Q/ m/ t

+ h9 K5 f! A! U1 k1 \. h/ c
6 _5 O" O  \# W# L8 t) y6 p' l2 Q* C) k# [3 t" ~

" X, Z8 V3 M4 t% E- `9 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 13:07 , Processed in 0.111541 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên