Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15629|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth$ @3 f7 g( V7 Z" G  t

( N; k  k6 ^7 r- {# P. z
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon): q4 `9 n) p8 m' a" Q" i* O9 c
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth$ h2 O! Q5 B& O+ L& _7 U9 O, e
* Số tập: 16
9 b6 b6 \5 u$ ]0 C* Đài chiếu: KBS
6 y; x. l8 {! ~) d( e* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
' G6 Z; d' F% e6 o* ~* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)/ S$ |  M& }3 w0 R2 C
* Kịch bản: No Hee Kyung & R# H6 f4 x' j
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
9 `1 v, P  \5 a' M% k

9 t' N( a' {4 H9 C/ s* b6 ?

+ o: y  L1 {) g4 {; ^( S
* Z* Y) \, h6 K# V
Nội Dung
0 I8 U" f: W$ K, @
4 r2 n4 Y+ W1 `6 b0 `. F; u/ a$ j. }7 R
Diễn Viên
5 h( U4 V- N2 T4 O/ t

( j/ m' x6 a* q7 ~" m: X- \3 r% I9 ~
: D; I6 w% Z0 I& {/ k

5 H0 i, {4 j9 _& t! jCác Diễn viên khác" s/ h5 m! g2 \9 Y9 e: H. }$ U
! z$ Y' v' A% j" Z
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)/ a- T8 m3 I" f$ e% z

# B; d6 i4 o" Z0 R3 ^8 P5 G# G0 u0 F9 d  \8 }4 V
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
+ H. b) u  G$ }' h. V4 `, r- ?- h' O  H/ p( G
9 d7 L* s& [0 o' b9 A
Gia Đình Ki
. t# p' [! t$ I  Y* j8 O* F5 F- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
& Q; [9 v; R* a- S$ O7 U0 T, M/ t. l' i  _1 Q

- {7 e4 i2 l% |0 V# G- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
$ U- i! P% |' }* n! \5 A- t. @
8 L$ p$ U) R0 c4 Z& C( H9 n, x5 X+ }9 S/ D2 N! T3 |, ~8 q
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
/ I2 f4 R' ~# N
8 c2 ?0 r/ j! q* ?# e' o7 M0 w2 c9 Q
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)4 Z) x  D8 m$ a6 d$ M

! s7 [0 C9 u# l5 e% s# c+ V
& F2 }1 s: a# Y% X: k- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
% d& n7 y7 ?4 f8 I' V
' i) h. L$ [& m, M* c$ x" r$ A  O/ O/ u4 O. ^9 _$ t. D( Q2 G
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
- G$ K5 s. p% J8 e9 o
9 k9 o* Y1 a7 R7 j; ]+ Z! u, F. `5 ]
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)* ~$ {# W7 d( Q% c
7 p# p* M% R: o: A

0 o8 w# x8 ?* k$ i; a- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
5 d" F  W5 }( l# `  x9 z1 g- b8 w! W' }3 L  t5 J; |9 d* }! W2 Y. s
/ g+ I. X* `0 n) r* ~1 K; b
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
. y2 C+ ~/ K. L  d/ u" }. M
* |% U) Z; V* _5 h
: W0 M+ y$ v7 G* Y& R


+ O/ x7 l  h6 Z, D" E: l  u/ p; z3 f" `2 z0 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. M8 _# b) b. }+ G7 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST' a4 \, t8 n. I4 E. {; @

8 i. m, ~/ s' F' W$ x1 ^1 O/ B. c% h" D  e

* Z* i0 x' b  C, h* w9 n, l
5 _! E; F& l+ b0 R$ M6 T+ X! J' z4 Q, E8 V
8 n1 t& [" y, O8 U+ B* T6 z

, M. Q3 z) f9 o( m0 I$ Q1 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! `; e4 H# ?) ^; U6 b7 N" E' |; @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* p, ~1 k3 g5 b& r# x  O" \" n& b% L; G3 C
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy, y8 N( Q/ y. f; c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter' i+ c$ R9 H% w+ L4 J, m* o, w, f+ w: g
source: baidu
/ l! O3 ~2 M4 J/ F& u( S/ N0 v$ R$ B( |) c  }$ L

: K$ h/ F; H. ]0 z. h$ h) h$ U8 N. v. c2 }8 ]0 f
4 F  @0 ?9 I6 e
6 `( D$ |# T% o) ?8 S2 d- m2 T6 O/ f; G

0 s1 O5 Z; ], Y. R( Y8 L
. a4 L' h! ?7 e3 a( c5 d' `0 P! t" G7 b) Z9 U' L% L

4 E( d  L2 V3 s$ I7 K" D: e
  x; a' f1 {. t5 M0 [4 o7 Z
& ^& [3 D# T3 ^/ S  N8 b: N* ~: Q& ~. ?' h
) f% I* j/ u/ k; t

- G) l' S- f6 G" t1 x; z3 N, ?, \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép7 j' R: ?6 ]  A2 Q9 ]' t
( v& R( e  B# U4 p8 b; o7 K# V

1 b( s% W3 K* F4 R$ G9 L4 x( f( v5 P% i" Z
* l& z& h6 b' i/ m' S) j  W
1 L$ r' ?1 P2 ?$ H8 I
% ~; V. P6 l" J4 ]$ b

9 }* o( ?7 C0 J/ H& H3 |/ g! I4 [8 w* H8 _6 c/ ~

# N/ Y# ]6 |0 `0 o' X& p
$ i3 M1 Z3 N+ v% V: u1 A
& n( k% e8 ~/ Y! p( X7 @8 ~; C0 S' _" |
' T) p: p- F9 H( \. I* R9 @* A  M
) @) q3 A+ p# q
, D( }6 y! ^9 u' e$ N' |

! `4 r8 C4 W; j+ }' f# g. Z4 {5 r, E" h0 Q+ ^7 F/ w% |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


' ^' V% A5 b( D) y; j9 G! I0 ^+ x, ?! z" Q7 I1 x9 A: ?' ]: E

  J1 Z6 d$ j  u3 n+ J+ y
& v! |/ e* ~! G1 y8 m
; `2 q3 D4 ^" }& v# i
. L) J4 @. p0 `& r) d% v' g" [+ k. J  K; M
* r" r( c, k5 O- `/ e

8 |1 {6 V+ e" Z# ]
7 k/ k# Y1 m7 p" J7 c8 s1 P/ A; x9 C( }- E; J3 ?
& E4 ]8 d# f$ A
; d5 z9 o6 p: V6 d6 W- w
* i: a5 d! }6 k, G

1 E6 f# T  Q& ^* t& ^. C8 M
! P+ r1 j' `- g  S+ K- ]9 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

7 L5 G' v% g7 C6 c0 |- M' n4 s

$ o2 m: t6 a  h
: t1 W9 e0 L( h  ?
7 H8 J* a/ r4 H% \7 r' i, s& g# P: ]* {# \" o2 `1 b

, V# f- q+ f, a0 \
' Y: o7 S' Y3 L0 i9 b7 ~+ s5 x* [7 r& j& O8 p0 A

2 h) w, G, ~, n6 G1 R. i$ y6 d, p1 e0 i. ~3 u7 o
. `6 j' y6 d! L1 Q9 O

3 A% X- z$ j- J. B6 T
, y' p' S2 S2 J2 v
/ \# A+ I! @8 {$ R0 N+ f" x) h
' F2 R6 G; H/ _- h4 ?3 C3 k! ^" P4 I- m

- X; W# X0 _7 k1 ?+ x. }% x& X: ]+ @3 Q( s

6 R) o5 r0 k9 N; w' O( V- Z" p6 D( R2 n4 X  B1 R
0 K& ]% u. |. h  F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

+ S6 l' D  }0 F. ~" a
# M4 C# \& f/ Z) H& E5 p
! {; f" `- e7 ?
$ ^& O  @7 u4 W# c

3 ^4 G1 v0 b( P
5 X1 f. ~/ V9 g  J% G* \
$ ?2 Q* {( i( q  V
5 K& Z) c7 n) U  C. t. _& `
+ Q8 a1 V% Z8 o* b: c4 S+ n7 M( h
1 O9 G4 I) g3 N3 a7 d9 e  v5 e  r/ |
2 G6 X% K. l- c$ |
: g8 i1 k6 [# ~  G" K

" _" @, ]) \! n+ ?% `' P
' @: R3 b+ w1 I6 ]6 A0 K) O8 t& s( @- h
& A$ d! k) y/ H1 z- @6 F4 {; m% J
1 H6 T, ^$ m! X) G" E* I0 Q

+ L) V+ N( [2 k" o! E
1 u( n  A. q6 X% x9 `8 p6 f  A* f" M; s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

$ e, c, P+ `5 e0 @0 N2 f/ r

3 a# K5 Y& ^& d8 C4 i) `% t
  Z0 X8 R' E9 ]  \  u9 B1 S, F% P# z* X* t' |
* G5 X" Y6 w" e4 }4 R- R  n  V
; m: m& p! s) W
0 H& X  V% f0 d* n
& h8 @& p1 O/ q
; I" Q# p# G, t. Z1 E3 ^: G

% M4 Y8 U7 p2 x4 }4 a, Q
, u- h: }/ y$ `( A6 ]0 [4 r8 a) B1 G3 w! b- H
" Z* E* D* B4 F0 f" I& i5 E

' b. R, R2 T+ R* q  n7 c' S/ ?) {

2 k: O% i7 s7 g. k5 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

" |0 Q' N9 s  N' T4 e

+ O' \+ ^2 j6 S% W1 F3 n4 [, N9 a& K5 S
5 m+ J% V7 y4 \

, r& f( [2 U& o7 O
" s1 d0 f3 X  S' ?, S5 W: }. U, l* K$ {/ p, r8 ^
% i" @4 M" N8 w# [- B( b7 l  {, {

$ z# }' u3 J0 n
. d) x; t+ a8 z, y( Q+ L% F% j1 u4 d7 ]7 {( |6 Z  N

' u( _0 T2 m- O( [& @+ \# P, o0 s; x0 W7 M" a, J

! I; X# G! c- J9 L+ {6 _* m  c
4 ~# _- N% \, Q% D/ e+ F, [, u) w' C7 e

  z  V# M: Z1 E, W, A) s
8 C/ h4 W: U, A# Q1 B/ W2 m! w+ @
) k# m+ W8 Q. |' R3 w/ n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-7-2018 00:31 , Processed in 0.070167 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên