Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15783|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth8 f1 }9 ^& n% i# D

6 }5 k2 T+ q/ V  s
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
" {  _2 W6 v7 c( L: k7 @! K* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth) P! C* I" d9 G) v) y1 K7 l* ]
* Số tập: 16, Y1 A9 [" F0 Z$ O, W8 ?4 X
* Đài chiếu: KBS
! K  _; n5 H0 V* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
  \0 w4 q0 V. L* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)) W# M1 b$ P7 I* D3 ]
* Kịch bản: No Hee Kyung % z$ d% S4 `' z5 Q
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

( [8 S( [1 l0 `& D
9 T; [8 m# W9 F, B+ s( o8 h


" ^; P) X; A; S' y7 O
" w& W6 ~# t  S: F& X9 x+ Z. S3 FNội Dung3 K- I2 ?& Y- G% P( ~9 y! r
! J# Q3 ?% Q9 F$ `6 q
7 }. [, L6 t& v; i- [
Diễn Viên
9 N8 P9 h# ]/ \& W/ K5 `

. a" o1 D- s6 `$ G( ^) l
7 N" d  i7 l' T
6 _+ a" j1 V3 p: Y3 f, u( t  \* ]- R7 B6 Y" L2 g7 X8 {; Z
Các Diễn viên khác( O2 }4 h- S/ [9 g4 i# U

6 |; Z9 P- a: T  y$ ]/ S- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)  m: e' ?1 O6 _) v, B% y; L

9 o( B  T0 A; {: @/ o. A% [( J" m, N" c4 N% \1 z
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)$ g+ [' T! q2 s! p
3 k( ?! M( ?3 b
1 W7 w) n  f: F9 F5 |8 Q4 E, U
Gia Đình Ki
( \' n9 f. {9 @3 c% q  ~6 g) N- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
' F7 m: s. b* |0 s- \! I! ^1 @( s1 M$ ]) c" W: |
6 d5 p; j; o% E) U
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
) `: m4 j! X7 M! ]- `
9 M: \, k3 ~( G3 r  B+ X
- B% R, P9 M. }% x7 I4 {) K" E- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)6 L: W3 Q6 m5 j8 r7 N. S* [8 n
# X' ?; B& J+ V
! J5 ?0 K( K, F( T: S! _6 q4 P" q
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)- I5 S: n# T% s7 f" T
1 B, i: S; l( X: \
- i, L7 b5 Y* ^
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
  a  E. b8 m6 P. C* \5 O0 d6 K8 h# D7 T1 S& o
0 ?5 U5 y# M( d
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)6 F! E$ K2 C8 }- D! `( c
+ B$ L. t8 R+ a0 I7 v" l& ^9 q6 C5 g  L
; e" W) e: G3 r' h3 [
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)0 L- s0 k  P+ K8 z2 U9 G+ ?4 G
' h' W2 Z/ s/ s" e
7 x) f8 K9 P: Z2 S' r
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
7 v! u3 q% k0 Q1 `/ u/ [$ q' o% r- t$ E
* @, L4 {- d2 e3 x. N
- v" t% Y' d* `0 [& y! i- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)0 n  r% X: l4 W$ G8 o7 w: m3 k9 _

4 T+ \# n0 ?& G/ d. [% _( N

% x* j1 M- C8 i; r' _% _


5 A1 G3 D/ j. J9 t$ P& W( `  E' w1 F. x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# j  N. h9 S' q" T3 M0 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
, |4 p2 M" r' t+ f
4 i( I- C  j4 ^" ~0 n2 a- V, s' r! A9 _- V0 y" @) f
, h. y, {8 L9 @/ I0 ?1 V

2 `/ D; X; m# U/ a% h& E& v! ^+ T
+ z4 m& C: R) d( a1 b5 ?. D( s8 {0 z/ o3 o" w* G. b0 y! W
) o$ K8 b1 @+ r0 B1 `! N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 e8 P0 M9 a0 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) F' q  \, E) X
5 C  ^4 C. Z4 _lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy7 e- n9 s" K: U" z2 B6 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter  h4 _% t7 W$ P: D5 n
source: baidu# t% p* i* c, k8 u% v
+ v) a& C' `6 p

+ Y+ i  z) M3 L/ g9 T4 H/ _) F
- X1 z5 A" b. G" ~: n4 \9 A. p  C6 D3 {! U1 Y' i- ~
! l0 m/ [- m5 V* M% w- }! J" e% P
' W+ q7 g: k( ?! d; R4 `" Z

9 ]7 d5 L, E& S. P
' k( P0 w0 Z' s$ P( h* a( v/ B6 x" g4 l$ `

3 r: Q4 I. b" r! v! s: }, e: r6 ?! w

4 \; Q2 ?: q/ U' i
: y: v2 T/ q8 J( Y) y* F. D3 h! A0 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
' r/ h4 `+ C, o- c: E

) l' j% b8 D" f+ F3 t  m3 T# t6 {" H: h' V. |9 h4 E
, J; D, |- @& v. S, |. A7 T

/ [$ O+ B: l& l& H: p6 m: p, t7 z/ |# }' l, {7 G' x

0 h; H6 X& w  C$ B( R4 s$ k$ R3 N$ h! o
3 s- Q/ g. O( _/ T0 |
; s$ q4 k4 K3 t  W4 ^
, p3 b$ y9 J+ u  n6 a" J; W4 q
# G& @& g7 R- @! P

- ]7 G8 s6 b5 H8 D+ C
$ W) [0 \! b4 Z3 g0 u" ?# R; I) g# l2 |8 l1 i3 `3 @
6 [) d8 M- H, |7 L7 U7 ?) I

1 H- A4 W1 S  c/ j& ^
" j7 r8 B7 B$ J: @) p* C* D# [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

! V0 P4 `+ a7 s
6 {& Z4 ^) X- ]. p! y

9 I2 S, p4 Y. q2 Z; ^6 ^
1 }- M: i, q5 s$ p, W0 i. Q( j( T0 i+ H! ?! {/ m: W- ~4 z

$ Q! S# z. F1 n
7 H% b  @6 p2 z1 R8 o9 n1 f5 _
, ~4 @+ s8 S$ U/ s' n5 F3 c6 S1 M1 F& q. v
( }8 M, d+ g7 D9 [* a7 ~' l3 z
, q' q# Z3 D# R! U! v
6 U9 v! P1 I1 o8 A& W8 ?1 E
' e# F# y' \8 _; Y1 d% Y$ X
+ S0 y* ?, m  j+ t, U) y5 J
7 \: f. z& F0 W) ?2 L5 ~

$ X3 }. p/ D5 a6 w1 }- s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

$ w5 Z2 r* n: f7 v' D
& J8 ^/ }3 h" H# C) k- P6 M9 T* ~
0 q. A4 R1 y% F* s& C' I

7 d+ g/ Y) g$ M1 o1 C, O+ Q0 O" H) `, x- Z+ ^5 |
: ]) ^5 n; ?3 O2 v" `0 T5 G

# P' W& D) Z% ]& K: ~4 v
( |$ v6 B" V. `4 ]0 N# J, z7 b6 h. g; r

' }( I! U/ e6 s8 J% ~$ o! |% G! T3 N( w9 D
2 `8 z( M0 W) g* Q. [
0 _/ B/ T) W9 C; P, Q

: R' X1 F( Q5 L9 B; J+ c: [0 O! i9 Y1 ?4 h8 h7 `

; m# K" c5 N/ v( U  Z0 a0 T  L9 N& S- X% f% S6 L

' h: c% H+ S: O1 u& [" O1 p! h4 t+ E& z

$ h5 y$ K9 g7 [( W! B0 L
/ E8 D* f9 T0 U  h6 r5 J7 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


6 A: o9 s2 |7 X/ L$ F& t9 k6 D( r. E
4 |( F2 F6 e( m5 D1 C0 Y# A" J

$ c* y! x9 m+ I$ c5 v% T" y8 ^7 ~* r& B8 G& o
2 s/ q4 Z1 ]0 j- l8 g( L- J
* W6 i; a, d0 Y, R+ d0 s& u

% c4 k! _% H2 c; X/ w* s7 p, g, o. c# p# ~4 k

7 |7 E' J( s9 v2 N
5 n( t2 q$ k2 H
: X9 g6 n% f$ {. B8 W( |% ~, G% R7 h* S
( a# @8 W& U0 x8 w- H: ?7 w0 D+ B2 N1 N
: G' |/ y5 u$ |
2 v' C% M9 T( K( ]9 W) `
/ b! S# a# ]* W1 h+ f9 V

" }$ O" d. }+ @" y( }1 W
8 X3 S1 O5 l% }7 D2 o- [- C. x3 G2 T1 G1 i6 q3 V' [+ y
8 V! M; V7 ~! Y. T& s  L4 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

7 \* A/ B: H! I* P  D9 i

. Z- T' P4 @) c9 Q( x
: ?" ?& i, r. A2 l
* h: i8 }* S, d3 H5 G  O
2 t: O/ l/ `) C- a8 v6 I. F; q4 t. U8 F, q9 S2 r
& V7 K- W3 l+ B& t% P

5 J$ c7 x5 n# M) d% N' e+ x
7 }6 x6 X) d5 i" ~% J# C5 E% ^2 B
" Q% X2 C% I( _4 M# v# X* i- J. A0 t- p
0 @! C/ Y" e) R4 M  s* n9 }, J
) [5 c0 z+ K" \" n( t

# E; m7 \' o/ C% t; m8 \: p. k* x( J7 p3 k$ ^  r0 K' z
7 O% z$ v) d, i. u- i( n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


0 E, i! K5 A8 Q8 v: K! f/ _# U2 t; ^+ D* M& d$ `
7 E( ?5 z* D7 M7 f

- S8 a# C+ B9 U4 T. q( G' W# Q7 |& p

; i( v+ O6 Z9 r$ u8 L, r
" N7 R! a: g5 f$ c
( b- @; B7 R0 `
6 B6 U6 T% H5 p# Q  ]$ m
+ I. e% h9 O4 ?& w9 i4 ]8 \4 o. O6 X! e2 e* m

9 [) a. m( b( M- ?% y0 X
% r, H; K- ]6 p5 B& \
4 o9 H1 E$ e6 b( ]( ]
0 _5 e% h$ q: x# w1 `6 |9 n0 N/ T5 j8 _% e
3 c' C( y2 V) ]- l) |" }

; A7 c. Y6 H, m6 }, R. f  T$ P1 R! S) s. g- @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 19:44 , Processed in 0.066395 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên