Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15423|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth# @) O3 r7 [+ R+ q+ O

: w1 n: F4 w/ L
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
4 C; L3 \2 z& V3 e* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
9 H4 L2 Q3 F3 v. J! c* K3 U* Số tập: 16
7 l$ i2 p8 K8 h2 R6 T# d: n8 S* Đài chiếu: KBS
" E. p* w: q9 h+ n5 p* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
/ Y1 ^$ ]! c1 o! m& k+ \8 B$ C7 S* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
, q6 k/ c, n& l5 q% d, {* Kịch bản: No Hee Kyung 8 O) k- s) w" d+ a( K6 v; w- i5 a7 y+ ^! x
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

  y) t9 J* I4 k
0 C0 U6 r; p8 \* S  p6 Y


1 C# J' p+ g& O( I
0 w8 e* Y+ o: ]# n3 C4 E6 tNội Dung
9 W0 M- y) U6 d8 C' h/ {# }/ t: c
; o+ Q; Z) q# G  e# ]8 O; X" U  ^9 v8 q
Diễn Viên

7 M# B" k9 Y0 T5 ], a  x7 m4 w+ a3 _
$ p1 y! R6 z3 ~
4 p6 a8 o% z: ~9 c

, E7 R7 b! V- O, YCác Diễn viên khác
/ k# ^- k8 F  Q6 l$ z
4 j4 t2 Z. u, x* y- e0 A. Q- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
% C- N& r2 \# @4 D" u2 v6 r( L# q+ w! L, t5 Y, J& g

% ]0 ]% K. o  s9 {" V9 M' f" F- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
8 H, J7 H1 a& p9 i3 r1 e
( g" _: C& u; M+ U, Y0 z4 S! M) @  }4 L, t. T* h
Gia Đình Ki
% V/ ]4 \. |: k0 e- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)4 @* N2 _6 X3 P
1 j; g' F1 C7 X1 S% p
2 R7 \9 A% @  ^) J
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
+ ]- l& o: G; {- c- ?/ u0 p8 y/ ?$ O

9 `. |  N' t( ~/ k! ]- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)1 f. }7 t' R. |, a+ U! u- W2 c2 h( x7 T
7 \1 [* G  X1 C) g

  \6 |' U+ `* W- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)% i: |) K* z# f. T  i

$ N) B. [1 h5 A8 V
9 w( Q! C6 j. S+ I% H) ]1 L; x0 i- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)8 ~9 k6 X9 t/ ~, c$ e2 M, V

* }0 o: s5 R; Z$ ~% ]; X# b) c( n
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê). @3 q4 t* K( J' Y  i1 c

; i8 ]7 b" H) h9 B* V; Q. F
2 q1 y$ Y) s9 j6 ]8 e' y- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
0 v% ]% s2 Q/ y
: x* L3 _8 U  S1 c) z, j' R( @
2 e! d" v9 E6 @! A- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
3 n; n+ }9 _& E; V/ p# l
2 o: a) J+ E. H4 Y+ F7 ]+ p. ~" v) f" y
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)- {7 X% d& f) e% u: L/ Y" K+ f
$ h* N* c  u% j) d0 g! [8 t" A" U9 [

4 v5 G3 \$ y2 B0 S1 ?% _' c; {3 K

0 X  o: ^3 b' D" I2 y; k' Y; |
# t. i+ \. w* N- P' s  v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ _% @, r3 \# {" e2 j& t% c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST1 E) n: F" c' |$ w3 P
+ Q* B* W/ T  J: K8 ]! [: p' |$ D, j

1 Y5 @0 l0 @% W  I  x
/ Y% P- H- w; u! g! t( ]& a/ H9 i' P8 v) i& W

4 ~% b0 D$ c8 g! n1 q! z, h
- ]6 B4 @2 b/ [6 q0 c$ r$ g" @8 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 [, i4 |$ ?% O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- j. h; A2 C, _% R' ^. q0 m
) M- @* j3 l1 Y- p
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
  W" g0 a9 p; ~8 V, _4 G3 p2 Z4 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter1 ?5 `: S" \1 O: h
source: baidu
5 T7 r* q  _8 g- \4 l) ?; |6 d) F% D3 y, S1 o8 I
: j$ K( C$ f- D- I

: a  l$ t) a3 D0 l* D: M; F: I4 d- }; k

- n! j7 u  y3 _: u
6 [+ t/ T! F/ ^! v/ \" D& _% ~
7 Y" y+ l% m% n4 f# s# t
( n& G) T. z! Q/ V' W
% H, R3 u1 @+ ~* z) [5 t" h" q! [/ @6 u5 U
6 `. `: P4 b, @' H2 L# Y0 E0 {8 Y

  l& X: d" Q5 ^3 x$ a
7 U1 y5 {* Y6 R7 P" C6 Z( Z7 k
' N0 `3 F2 u4 M! @3 V# N+ F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
: x0 R" s; {9 t' K  @* z
0 p; z9 C* e7 E0 K$ |

2 Q: q& Y4 p- p. P2 o
. a. T0 u) i. n* z/ l2 ]
5 l* J$ ]5 `8 \7 e& O
% d4 ^7 P- Z2 F+ ^. a, W* Z
1 [& u2 _+ v2 K5 o
9 m. p5 Q' C! m: W2 L
" j6 V) I' `4 e/ B# X7 |
+ I! x( v8 ?, R* k! W, M4 N: y) o$ P! G6 _5 K4 a
& c5 B/ b& V0 w  S

0 U2 k, h; D) f  u) x9 B: o% }$ g! A$ r  D+ q
! x0 V% f2 e- E5 {, q3 ~
( T8 p3 M: `' Y4 Q% H
% C! a5 x/ d! w5 `" D% F" ^

7 z1 [" I: W; y! Y6 u+ t5 F# H3 O8 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

0 _8 z! a0 W& V) g

3 N' D  e7 ?9 s7 L0 Z+ `4 q$ L
" }' A5 E) G: T# ~+ u) E& x
0 I$ g8 |9 }+ y5 v$ R/ I* P; }, J2 m" X0 b- }* u$ v! K$ a( b1 p( c" C6 t( n
, n6 `9 s: T. B
1 m2 N- c- C0 g( ?( v

; h; B: Y1 T3 V. U. M4 a& J# P

1 \8 }6 e6 c( Q  e6 W( p) F% u' |' ^' l2 k3 E6 F
7 g/ P$ ?! `/ W8 y% G- |8 R+ i7 [4 d

; i2 N# m3 R) A' Q1 h" V/ b+ g1 l6 B6 x0 Y* z0 y  E/ H; `; _
  W1 n: p6 ]' ]1 G
8 S9 V* x% C5 S4 m% |: Y3 [6 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

: ^; D+ B% ?+ O# y

. r3 @4 d* G' |
: C' d1 T- \( c5 T# V: ?
3 D8 r- r, W: C: h6 _5 O( E3 |+ o6 G, h* k4 k3 M: h, M

4 e( g) b$ Z! c$ x
( D' `" U* k! n  E% w- Z% Q3 ]4 H8 k5 C5 n

, D' H& F9 J3 i- }
+ v9 w% s. [5 F* E+ v! {/ t4 E1 w9 J

2 q" ^. }4 E3 P: v
, C( h; _7 X8 E7 |" S' J4 \
! u, B! z* ~( U9 K5 ]" v5 k/ g! W3 C+ z

0 J, S  C- l$ e7 e( H
1 [% E* P  [/ O% H' S  h" A0 |7 b% [( L5 n& P( U

& L4 ^6 y0 K+ J$ \+ `, P& \
6 G# ~  f+ K* L2 h
) O3 F+ N/ F2 q" F5 d* d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


( ~- `. L3 }8 c0 A$ A+ g, X. [
" j# n! ^* X: ]* v8 \) b; T) W* [1 H: \1 a% b* M1 {1 G; P4 W/ _9 u
. T! Z) n# g4 H8 A% f% _( l& G$ m% K

: l( `7 l$ C- Y/ U7 m( C; N* ~; w
. Z) w/ ]  U! U3 s# T2 f. e: V' |' \7 T8 s: n3 W2 b

0 B& b6 ?" k/ g( S
, N2 K5 N; {0 C) E1 z8 t" H4 h6 j- ?& H; L# j

( W8 m5 p8 {. L* X! M6 V
- T/ \( E; E. i# q
4 x' q; v, i$ d# {3 k, J1 E9 r8 L- i( c1 I
; M% N1 ]3 R" ]+ \/ ~. I  ~- w
7 U3 l0 }+ ~' G+ p
: `9 u$ N0 Z+ E3 |. ~/ J$ L8 W  Z0 `

; Z- G1 H6 l9 n, ~  t& K& K
5 f* O  a2 N6 A, J- @. f+ }# [, H' Q) o4 {

) k5 r$ f5 h- J4 T/ o' y1 j9 S8 y8 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


& {4 ?. I' I9 E+ _2 D2 p% S4 d- v! @+ }4 w; \5 T' |
" ^4 K$ O; g  z( Z+ r+ D+ ~
) j! {/ L4 p$ g4 c: g

, g4 {, |8 ]5 J/ h
7 @! }( ^5 d1 m( ]
% Y+ Z# t# [6 N) c7 [. I( T' r% [6 [

- U+ ^9 }% g* T; k" H' V$ f. Z; u: D
" o, E$ U! m$ a3 {& f! N0 c7 p, [# J
4 e% L$ a' W0 Z
1 c4 j6 N& w* b* k

& Y5 f& S' ^+ s2 F7 n6 i7 ^, }; |9 n, N" y  t

! K" Y3 v& K/ \9 k7 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


! b# S' ?1 \" n- w( R" x
) _3 d/ G. B0 P7 G; a0 ]/ J- g* a! t( k, K; v- i4 G8 V

' A* |' v4 O/ g( i" d+ F9 J; q- g! J, e. M8 G4 S

: `; v6 G$ Y( {
. K; V7 {* C- [6 t7 ]
% p; |6 s& U2 p4 T2 T
! j( o/ Z# C  A; n7 ~$ a5 \. R5 H5 h4 I
; e+ c. R! `& e: `

! j; Z) y: f+ `( q* b+ Q$ J  ], s
" o/ o4 G0 R, f, D% ]2 H9 q) g7 R+ Q
$ m: n! ?0 W$ b% y! N0 l; t- Y
+ o( u) |' ]/ \& G: R$ u
( q/ F3 U7 K5 |/ ?$ i9 l7 a; Y* V
, v% X6 B8 ]! ~; {3 e5 E4 l/ M$ E" a( N; z# A/ j) q3 q( F

7 w  Z- L1 }+ ?+ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 07:04 , Processed in 0.071142 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên