Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16158|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
6 U* N& S" `  A# I


. b# Z& X- f& X2 r/ v! ~5 u6 b1 @* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
5 r, v- y7 U: w$ A* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
7 X0 [* X4 F% I% b; [* Số tập: 16
2 s) x7 `2 |7 `* Đài chiếu: KBS1 B' Y" a% m7 `: `4 n5 [- P/ w
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
  ]$ \% A" G0 t( S* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
: E. O9 c0 r/ E* Kịch bản: No Hee Kyung - ~' v, B5 ~8 l$ N$ L6 Y
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

5 }- V+ v& t" \
2 ?2 ~1 {7 D" W# A# m# k" _1 T

( K, e  J$ |+ M" u4 [% Z
# [1 ?7 a: o! B1 l" `
Nội Dung/ B/ F4 d% s& y  B& v# }

; s; P6 r. S; Q3 g3 `
& T& e& k: }. y/ W' tDiễn Viên
& y. S6 T7 @& q# X* Z% I1 i# L

5 F3 n+ R1 l9 j  E: O9 Q
9 v- |, u) w  Q$ ?9 h) I& b' z

4 W1 S$ ?4 t0 D$ [/ HCác Diễn viên khác% H! w% q1 ~( [/ M; Q

8 F  K  w6 N6 q% \) F. G" X- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
1 f  K3 N1 D) }: m& E
- {" R, j5 @; [, ?5 _" [  S( ^2 A; _; z7 y5 W) }% B, f& R
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)1 S. V7 C1 i3 J8 h- E" e# U

- K  G) i$ u: g3 @5 c, s* q. E+ F$ f7 t: C# C3 f" E, ~3 i* R7 ]
Gia Đình Ki
- j% Y" |5 W  K$ R5 U- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
1 g. _* n* X: T7 D* {: e- B
4 i" t$ }7 w* g1 ]+ M$ B
5 P& y+ ^( r5 \5 q3 \6 j- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
1 ~: y" J- X+ Z9 v
9 E% A; x6 t- G  q( y' F/ Q$ @* R* q: Q2 D- K9 A
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
/ }8 D  c' `/ S' W/ J+ \/ t
5 H# m4 T+ ?  H2 }- |5 x) c( u, O  r; r
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)9 T1 G3 a) n7 R3 }0 o

4 B  S; A" T* ?4 I0 S6 @* b2 t1 I" ^( u
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
2 W: X. R7 L5 B& n
+ Y& Q% R# {) |# J
0 D# I7 n" G( L8 E3 k, T- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
" t% o; l) w( b! P2 X
' m4 |+ T1 j" T# I: X
$ X. H: @: g  I* D5 ^- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)+ C9 O" @  Y0 h* Y: r

8 [( u- m, x( o
. N; {7 j/ \# u8 E5 w4 V- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
' L; v6 Z1 O/ ~. H# C' N! A* N* V1 h

$ A  J" i/ N' b- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)7 t& Y8 w  n0 B% X1 D

: e$ Q' i: ]. w

9 O9 D6 {2 T% P. {

- ]% ~/ N& b: u. K* c

$ n& |5 ], }( b6 M+ h1 i7 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 m! R; E$ y% F% \/ n; E3 J0 B& a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
4 P5 H! V9 m5 H! |/ v, _. `6 b0 Y# p$ o& h6 Y
" X; i( G: o" h, Y. f
: j+ Y2 E5 B0 Z: y
: [- g2 s# f8 z0 G5 ]
  l3 H3 z1 \) ^
7 O( R# t& k& ^' U3 a; z
7 G- v0 h7 j' ?8 G' \. R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ j5 {+ `7 T2 L+ mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  }1 u( T/ u# B' W9 f
2 T2 A$ |0 z3 s4 ?, ^% q+ H
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
  p# n* u+ E) v, ^, n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter6 Q& S( t& r$ }8 X/ Y- U' O  a/ j
source: baidu! b+ [0 o# \& U
- Z% Q, \( p2 O2 N
; L. P! U$ [) r( y# w4 Z$ e

; E/ a; I5 T$ d/ ]+ e/ N3 r9 x- [4 s1 i1 c" {3 J% n
' o6 q7 P  A& O- m5 \6 S! ^
- U/ ^# B( O( W' N3 c$ S& i) r

' J; @- h" @' s+ h- S9 Z5 v$ k3 t
$ }1 B9 v& u7 A' D( x; X" d) |: I& j3 i6 f) _

- H9 |. v/ p8 H% [5 z$ v2 l, w9 d# D3 k3 o5 |( B) W" Q0 e
6 `* S- ~& j- j) {- Y- P% P
- P# h' ~. [. B# V2 c1 F

* }2 R( e. H5 q5 W. d" j4 a) s5 L& x1 y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép: Z& f4 F5 J3 H. m3 }# [

$ h/ c0 G4 c( q% Y0 P) m' v$ k4 U& ~, c7 n& m7 }9 M7 X4 C& c) r
4 x. k4 B' b/ T; Q( X

, O' }# }$ a# z! e+ G9 V, {0 X: |0 l8 m9 h
( \& t! M8 ]5 F2 {0 v* \4 K
" @. t1 a) b) w# W% d
) {7 u% Q% D. N; f" I
; e( u8 @) t' c- k) a3 H$ L

# d* q6 J! O/ f, `1 K, ~% ~. ?9 w) E
; V4 B! Q) p  Y1 P, c. E! T; g7 N5 d" M& |# _, J2 U6 `
. N" q; V9 J! Q1 O7 t' {

, D# j" \3 j; c9 ?7 q( `) |( E- y& f1 L  s6 v# P5 ~4 l- y
  R: w& f; E% n$ m" V* Q

# }, P6 _2 c" Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


0 r/ d( q/ S: h9 ^1 p8 J" F
! W% l+ i& [% ]* ~/ E, ^. N2 O1 E6 ^8 ~* u3 E5 \7 S1 q4 [  J

" y  O; Y) V: n8 n+ t% g, W
: ]' T8 T8 \; a* m7 b' h1 P  W% L) G1 a, k2 @/ Q" ~8 T

) o3 ^7 `; C, _# c: @- @0 N7 n8 o$ c; X$ f4 h4 V
; a+ p6 I; w- |
! ^- f: O! p6 U3 z7 N: o+ A: D  ]. l
- I$ n6 @; g- s  A; ~

7 j3 U0 W- |. d% n# F
3 V% w, @% k3 [- B5 j
: ^2 |- d3 k. s7 @" z( g; H" V1 ^2 u/ P. X- \: A  S8 r
0 D  U, \! R! ^2 ~  h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


6 i6 q- K4 _* X% z5 y. u. z9 S& o# Q" Z0 i( E" L; [
; A3 f# o/ H5 ]0 V9 p( u

4 [! i/ D% L2 X5 J  ?+ R: i. a8 h( s- P) ]# h8 H7 M
7 W" q( [: F" @) B

7 g8 v; v0 d5 n$ K
+ U7 P, }+ r+ r- q1 B6 W( m6 u: O: M2 I

3 W/ d: j! T* q. m
) y/ x) w1 R2 U  S) G! I4 l# B' v! N' `* O

# ]1 `/ o; C/ A9 j) K6 a7 v. \5 _

2 W! {: g8 m* N. G, `' {8 U3 f" G' s) F8 w% y
( {' F8 n) r8 Y1 ]0 ^) T
5 g4 F# R; R1 P# t- }5 m, n7 U  n
( R5 ?6 B6 [, z, M# N/ D* {4 J. [0 d
. B+ Z5 @5 H( M/ i) }

: f# _1 C* o! i0 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

5 A6 r2 d& o; _5 l

  V1 I4 y7 Z5 T
! G" o1 _7 E! B% B9 Z( N% Y7 J- Z& A3 P; [+ h8 F5 U* @/ R  D! G
. e: v5 y' V' Z

' ^: K! L6 r2 x" B+ f+ B2 c. J8 z6 k0 D  |
) U/ R; ]" _6 |, q4 z- [1 ^
" `7 G* t4 A2 z5 O

6 P7 f& i/ i5 i2 u! a
* D& }" p2 P$ K2 J4 g# N+ k* `9 o$ i7 Z

; G" Y6 R& @8 R" ~7 q( f- q) L* G- ?/ x, v  f6 z
& n# ^! G8 Z3 \) k

8 V0 ?3 c& P) p
. c" R( a  J! y: Y
- |2 J% Y( \& U+ O
8 K! O: d$ w: @* v( Q+ l& Q+ j7 ^1 |4 X
1 A  @/ ?( a2 Y! T4 F' j( w* j/ i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


# L. P  N1 C2 s  ~' H
# C  m  x: `" |) {9 A# S% h
$ Y( _. F9 H) s! I% }$ _9 N; ^3 ]; j, C4 G+ [. Z- ?
1 C6 }: V  X- D  a9 g: e

: r& E# L5 v1 `4 A% N& F. _  B; O0 ^8 ^$ l' f9 X

% k' r6 A2 T& ]  J, U9 M7 S
7 d6 z- j2 g( F8 F! J
& G/ O2 Q/ M1 L: {0 W: T1 A
5 _+ `* t9 l. w( v$ L- v, B% P' ~7 N8 Y

4 A, N3 @7 o3 X' H1 B! q
8 p- t# a2 z- N8 ]3 H2 w. V9 |
: k% k, D) k: ]- K
! L1 m! ~3 s9 h: o5 P5 l& y5 ]/ G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

9 ^; i+ H7 ^, _, g0 H
6 F' }1 Q/ v- P5 q, q/ c! Q% g

0 ^% q7 w) N6 ^- P/ R
  U/ _$ b# T8 R7 X- M/ S
1 t* t* ^% Z- f0 D9 G; E( R. I  M6 O7 R' q5 Q

1 J+ X: H; Z- Y- B  e; ]1 z% {+ g3 F4 N, ^' y6 z. m, c" [
& }; X/ Q# I; R5 n8 y* a/ X6 }7 d( I

, }7 i* H3 m/ i6 k
' ^2 t" v1 u, q* J' _- H' |' \2 g9 ?' H' d& |' J3 H, \- {
& z7 X. q# K' Z: A3 K: N
& n1 N" ?% u/ |  Q% S. ~# L

2 Q0 d( j: a+ I0 u
) c7 ?0 O1 r! i  [0 W9 d& F! z4 f( ^0 f" i6 q

- D/ m# A! [+ r( W
. ~, S: L6 d  t. n9 p. x) a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 12:35 , Processed in 0.078189 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên