Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14712|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth4 }8 P1 l0 q4 {" K


* T! x. {4 P4 B9 N8 F* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)5 a+ m0 t* d6 f
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth% e# K& M' a" C+ L% Y1 {
* Số tập: 161 P8 q9 R( ?' j! ^0 [
* Đài chiếu: KBS
& D& `+ R, o( r8 G% y# [$ w1 F* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/245 V5 J: e1 B. u% M" L
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규). E% y0 B7 h6 P) _* `3 p
* Kịch bản: No Hee Kyung
4 g% R( b9 |1 T1 c  D4 \* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

8 ~8 ?2 F2 X4 {, k
7 E% H# L0 N1 {7 Q


( `  g0 X( o& G8 s9 a6 k  T5 [  M9 i/ n
Nội Dung! l& T$ {7 b) l5 C1 w! R
$ z0 e3 y6 x  M. _2 g+ ~
, t, j/ H; Y% X
Diễn Viên

, d3 M& D2 e/ H+ S+ B- j- k: \" K) m+ z
& M# L; Q! s8 X, r0 T

; m% K# K* Y2 K- \, k& S  e9 \- C' n2 M9 o; k4 T& v! f
Các Diễn viên khác
1 v4 [# K) [5 E6 h0 S
  j# F. @% o+ l- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
, ?: m: o9 ]0 C+ m# t' G( e* \8 s, }6 o& G2 k: z$ p" G2 v3 o0 i( g' |; E2 k& A

* n+ v1 R4 {; ?. Z/ X3 _) q* R- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)( a. h9 [( D0 v/ P

0 |' H* S3 ^" i" j/ k/ w" l
4 n7 F2 C/ X- Z  jGia Đình Ki$ U- ]% B3 L8 X- W& t4 X4 n
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)' Y4 X8 H3 P" u7 I5 B" Q' U5 Q) y

. Y& E, @! \) J1 I
8 I' @+ o1 @6 |" a: z- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun). h3 `* v  O% `* f# M) C
* f. ?1 \8 B% D8 z

5 G# _+ b- n; X4 {- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)' A% Q$ f% B, q1 N; _
; U3 K6 }, ?! R6 R# r6 q
8 ]$ X$ d$ T* G8 w9 f
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)- P% n! Y) v  _$ f* N! I. t
4 _7 d% x* t( Y) i- {
% i$ e( X" T; I; d# D
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)' t4 B( w( M* z1 V, e  F

# B6 M4 O6 N# W& w
$ A/ {# z2 I2 U' Q( O  m* x- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
( k; j! ]; ^8 q/ `; ^& H! b3 g+ g" a
3 p& Y" _  ~; l* }8 K; i: o2 n8 {, O; ^+ \4 F
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)  i3 O" ^; L# F0 P, H) w4 Y: q" {

# J: v7 Y9 F% n* T' G2 j" R9 Q& I# j
5 \1 g4 T2 M: K7 j- Choi Ran (chuyên gia pháp y)4 t9 T. B! b. v) u; S0 p
& I1 Y  c- N( ~) M7 r9 V0 |

7 e  P, q( ~2 A# Y( D- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
/ s; c/ H! f8 C8 Y( g* O; z; \& I. t, {

: [; E/ G4 `) }; O3 F' [8 a


/ z6 f9 {' d; ^' Z: B8 \
. b8 c1 r) z+ \; [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 ^/ i, b% K. D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST5 c4 P) h1 q* [/ ]( S
4 \7 F* d( c8 l% j
6 }$ d  n$ R( J, B# ~
0 K) |, h8 @8 `4 a4 x, Y* C8 N; E* g

# k# H9 E) R, y0 V
1 W3 f5 p% T! [3 T* ?4 M7 w
) z! T9 ~/ I* ^* t8 W3 e9 w! R: ~+ b# G5 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 c5 I3 P! b4 A  EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( _' v: _+ h) Z" I5 a4 [' @- T

" }8 z0 b- E9 L4 B; m" K/ r1 S* q- e' Vlời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy) V3 V3 n( [. }- f0 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter8 V" y& F; ?& d; {* F- |8 U
source: baidu/ h& \/ z/ \4 K

( `) r8 K3 k1 p. k( D/ s/ x8 a/ N/ s7 X
3 V8 H* n8 X4 O. l4 V4 v; ^& v3 S

" ?, n  O6 g# c8 Y/ \
( X+ N3 W  x) y; m  {4 N) c0 n$ _, r. F4 x+ ^; T

- N4 w5 ~% Y( Z% o% v# K
. ?% u8 t' ^8 l( n7 g! n; ]
( {% a+ R- d% t/ {- @
! w# [2 Z  _8 b6 W  F' K" i# R" r" y( ?/ {: c5 P! @0 X
3 O, c7 F" g. s' ?2 Q# p
( O" n) p4 q& n2 X
7 H2 X7 o; T% `% Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
# O& H  n, h$ ]1 a/ j* |

) e( X  C! ], v2 A6 O3 ~9 J8 i
1 D5 L0 ]# P$ u1 F; B! w2 A
* K2 c) T4 e5 j2 s, O5 i0 B# Q7 c! u
$ v8 M! S6 o( N" k! e* a
; r, I9 I- F/ _2 s, `$ `

; c. h# t3 b- q) O+ E1 i: ~. e8 B7 l3 M# i( I

2 i( n# M/ M8 x# u) r$ p$ r  V
# M- J  ?- ?: U" w! Y
0 Y" `/ B3 f8 i* A. X
- o4 f1 S, d, h: w. S6 a( S! d! n7 ^+ n/ S& l3 N4 P! _1 a
2 S3 j+ T3 U5 z6 o
1 ~3 t6 j1 l1 I  `# R' Y$ N

8 T! i# g  \5 j2 ]" M/ c* c4 s, @  O( S* k& s. r7 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


: [! K" r! f, z
% x) j* _2 N6 ^4 x; y" Y: h! j3 L3 W/ {% l( w$ z6 e
; x5 I8 p5 e& ]5 G! U2 e. a( Y

& b- ~# K' y- q% c: [
. z  Q; L7 M" I8 ]4 b7 u& f2 _+ H% ~! E- B3 I

  b8 o+ u  _: q, D7 h& r1 q: B. q: [7 R1 y

* R! }3 R+ R8 V4 l- D" G
& \1 ~7 `* k* K8 D" j% m; J$ n8 a$ z- L' V1 `# ?
& N( F+ h3 M: D) J" \: F* A$ `  Q+ {0 N

; }) C0 ]# i4 s! q* I' V% I& l8 s7 s8 c, V# z% T

5 T6 [# l; `7 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


2 Z6 r: U0 }7 X
% @% y; Y) N" X0 y/ V$ ^$ j, I+ b0 J# ?+ @, R

4 a) e; a+ m5 f& N! A0 J- G
  G' e" L% n( Y+ I( h/ n: |7 ~# ?* b- F. ~. B# ^
2 _7 f- Q" K* M8 H! C

0 v6 J: ~9 c# T$ i4 r- k3 j! F( M5 b( M

" @% b7 j1 A$ W3 E
( L' q: z( L2 j) Y) }2 F6 ]% c/ ]: ^; W3 H9 ~
$ k# T3 S0 n/ U) f

& O1 Q* n3 k, v
- a! Q1 G& ?1 J
9 y, G2 ]8 A* a1 K0 X: U/ v7 h! Z
  P( k0 L2 Y: }
7 {, k0 ]/ P4 g( y8 M, Y) C7 E
4 U- o. C1 l% C
. o4 E" N- b4 f$ Z6 P) r+ O; H7 `5 H1 y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


# y$ t$ @/ c- Z/ B0 x
* [9 M$ O* ~/ v1 m/ p7 v
& h# ^! `, J6 H* D5 I/ t: R1 i- ~8 B; r$ c4 K, E$ Z1 Q, z! R
, E! x% c+ ^6 H  I. r
2 P6 H& ]7 n, Y7 W! w
( e- b  T; i  E

. d9 M+ i& n7 N) h8 `/ _: b! ?
$ m2 v8 Y1 J9 Y6 E/ h
4 F2 A( M: |. _3 H: i" _6 k
$ a5 Q7 e  K+ m2 v
+ C- T! F+ N3 K+ o
- h( U2 J+ u9 l) c
% @( {- e/ J5 u. ?6 ?- r% A+ ]$ f7 z0 n; {

) J# h/ t0 g9 _; \
. j: R" W4 b( K( Q5 }% w4 _: f+ W( `7 ]* h

% m, k+ \4 {' _$ w6 `, W" A7 V
/ G- a: R/ i1 p  P/ g  [4 o; N8 p
" D0 q# r4 b, ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


- z) P) ~5 Q% R- v8 c( u1 j* w  [7 }# ^/ j& Y

7 D0 i. |9 T$ p# P3 m6 |  @8 I/ i: E) M$ j6 b+ \8 N0 N" a4 J/ s

( A5 u# a9 I, O4 W
, [& s) V$ ^, D' t  S4 k  Y  G1 i
- {& S) O8 h0 u* U
# a% q; s3 U/ L+ Z0 b
$ T/ t3 T( ~3 s. y! b0 |* E! w$ ]4 w+ r' h% v0 C( a+ j0 ~- e

' O4 ^! Q* j! ^# _3 h" @; t  t0 S/ K& ~7 b. A, N

1 q2 L& x1 e! Y- x& L8 n# p0 r4 D# D/ p, r# U. ^
  ^4 U) q! c; e' l* f, x' p. k

0 e* Z/ D+ p+ D. Z- @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


. o+ i5 d, h6 f5 M" v# o2 ~
: {0 S" d2 X* }* v
) Y7 R3 u! Z, z; T7 x& a" o8 z6 p

' |9 H0 _, T$ Q$ d0 `
2 q0 U, h; F. t+ w6 P
2 V5 z8 V. e6 K5 v
% u' o) o" M9 F8 ]3 S* U$ X3 F
% y9 B/ M! U9 W! Z5 `! h/ T# q3 E7 J
) U+ ]* {, F, D' m6 n
+ R4 A# l3 r- n3 m
( g/ p- f' e/ F7 `; b" Z4 X/ L: S' \, i# T) N2 d# b! P0 ^0 O
  f6 t2 p* Q/ X

' q9 z: L4 N9 O: t" `2 j# j8 z5 U1 p; ~0 n$ `" J- s

9 B$ w) K! t7 z% f- e, x7 p
& \( R, _, `% M
2 I+ B' m2 W. U" |7 J3 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-2-2018 11:00 , Processed in 0.089890 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên