Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16566|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth  I8 I8 B: f, [4 y2 W


8 l  X3 J0 O, P7 n) m; T" c* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)( Y1 D+ W7 @  Z+ s6 Q9 Q; U# y
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
8 G! ?- d* ~8 p% G$ e* Số tập: 16
7 b! F+ r2 p; W- o* Đài chiếu: KBS" T5 ^1 r( ^/ l' _- K* B- O
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24  ~& P9 f5 C3 Y: g- f
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
3 G7 U- R3 t% e# `5 v* Kịch bản: No Hee Kyung
( X! |* y- M# A& J* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
8 ]8 H( q. s7 T( p) E) Y; w# E

5 a% ^- {1 p" L9 I. c

! T2 k. P& \) \* W% p/ \& \

" U$ m0 ^7 ?; C6 b) {% KNội Dung
4 K: r1 [, I2 i, q; ^4 o. R/ ~$ S- ^) ~9 e' v2 L1 |" _, u

( j) k: N& M  x/ C# j% Y+ oDiễn Viên
: x0 s. m7 _5 T3 J6 ]
9 S7 s( J. J6 J& K8 v" n

  H' P" v9 z! F& b# W' E" w3 `4 S8 \& x( a4 N- y" M3 ]5 A
+ E# O/ G1 G7 w- }1 t6 L
Các Diễn viên khác( q2 V! o, W/ E) W' [! y. t

- m2 J' u1 O. T# ~- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen). L% u) O" C1 q& x( U
6 A/ ^4 P# @: C

9 z& |' e+ O% T- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
8 i6 F5 k9 ]& H4 o9 d$ v2 t- b& \" G4 I; J* _3 L2 X, }/ F( ?
# W: [8 ]6 V/ X; X1 l
Gia Đình Ki
( }6 L$ G' v4 `4 D( v0 E$ W- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
9 n5 {% |& y6 _3 a7 C
/ T; }; M7 _! s+ T' G5 w! Z! f5 e' p1 q6 r4 M* X7 {$ |
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)9 ~' q" ]( r4 e  d/ T; n- i7 Z

' S' m: i, E" c' M) Y9 ^4 X2 B+ S4 G8 z/ |) y% Z& k2 E
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)/ h; n9 N8 I* @2 ?9 F0 m6 y7 z1 v

4 q, b& O% P. d: z2 l  F$ k  y& g; a( ]7 t# _: t$ j8 F  V! `9 U
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
( o/ H5 f; D/ ~8 n6 a
- f& ~* i$ d) e3 ~( y( t
6 R% I+ w3 h: A1 Q3 O- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)- u7 p) B% E- x) W- s& \1 t' x
) c% O1 Y4 J; I$ _) Z/ S& V
( I& v% l+ T# V. \* {$ L
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)+ G$ k: o5 b. b; ^8 l6 c! g" k

" y0 j! Y& ?9 f& i  p' b# p- ~( r8 M* J( G" ]0 @! N/ S4 ~# A2 n
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
3 W/ O" x  ?) _8 A5 q
! z( P! B  q) C/ i/ k& Q# V0 v& ]5 `! ]- S% r2 j& S: N9 A
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
0 U) l( [. t9 H" y4 Q* C, K( v4 [; N( C7 f! Y7 F

( w2 f7 P5 z. }2 i. ]1 W; Y' ~- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
! V1 w+ w7 A3 \3 N
: W5 Z/ N( ^. e6 J4 h( I
/ t# v, @6 T0 u4 }2 `


2 T; X: W8 k( [$ |8 ^0 h3 B! x- i5 l+ L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) E, l, K1 s" k: n+ f* s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
( N4 {* U' ~8 m6 V+ x$ r. }/ r$ ]% c3 r+ n" O5 Z9 l) |  x! n# Z5 G  c. t
, ~/ B" E* V9 n! ?  a) E

5 w; K$ d6 t8 g( n; P
* Z8 }+ |1 M* A) Z: \* ?( n2 f6 O' W6 q' u

$ X9 K) _. _& t6 b0 w0 a5 K: L: n9 n, r0 h5 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- c* e# f, e8 s" |/ C2 p. b9 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: S0 c/ P5 o$ g( `

% F+ b3 @% S$ o- O4 {& B8 Ilời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
2 f( g3 {1 }% b& I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
+ j; ?( V2 O/ E" p! Nsource: baidu
( L2 i; @# x) u3 n( ]
$ [6 p, f. |5 B9 w, m( t% I+ T" K/ A
, P1 ^4 K' M+ ^* }" R! M1 }5 M+ X

7 N) O5 P# R! s2 f2 E$ Z, u* S: L0 u# ]

7 N# N1 U, p( N7 C
& B3 \! I# P+ Z/ H- @2 O7 N, n6 x" t1 _* B
' N: T4 x) R0 ]5 g
; m% D$ T0 M- I$ q8 q* e4 V6 r

. w# b) _2 A+ M- W& I# ]) A% t
9 f: {/ C+ o, w* D* c5 e& H5 t0 @. F/ {8 d3 L

. Q7 H$ s7 ^3 q( |& O8 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
1 i7 Q- Z( e  C
& J. k+ t& ~$ g9 I
  a1 [  X6 v: S) d

$ R* m) T, _0 V3 m. ?( o% P
; m8 a4 W2 U& n5 D' Z/ ]- f8 B0 Y& l; z5 j

0 g/ _  Y7 L3 ^8 P1 L. _, \( Z% g. O5 S# X6 b! B

$ I7 \7 `' a, H/ u. D/ ~$ r9 ?3 G) A( M" U7 d6 Q/ H& P1 I1 m& V$ j; X

/ U8 y. E1 Y  C6 M; h' t0 m/ w' Y& x4 G) _+ F5 I1 _  e# F% Y& Z
. O2 z4 ^+ i- X" _( G

' ]( @2 N7 X9 n2 H# W
- I3 O1 v2 t. Y! C
+ d; Y  y" r' g! I" i) o6 E4 J* X7 C: S! @, |

& F  k; R+ m( t4 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

3 C& u9 x6 J$ o6 h: A1 \; U4 @, u

, Q8 p* O5 p/ J& G2 u
' l; Z5 h6 l/ U" C  C
" M9 N4 a4 y- X3 c+ e8 v; }6 n' S( l: l  H
" R0 x# a) a; c( N; v
0 Z* k& y4 T& w9 W" _

8 x4 r; z4 r  m
# Y- U: T8 r. z6 S, y$ l5 B' E7 K' y" _+ D8 d8 j
- o1 d& ^0 n, W2 v

) \- q# o, d9 J0 L  t+ A
+ `& W- l- q: N0 i- z) N
# N3 z$ j$ E9 t& Q( K1 H0 i# M8 m' _

5 j' ]- S1 f) O, m. {* l9 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

. e5 D5 J( W+ x+ s0 L  O0 N! d/ c

& g9 Z5 @# e8 |* `# x' W1 j* S+ R! v; F" {6 K2 U! l* U

9 ?9 G  B' p+ y4 F- u
9 S+ x0 t3 ~2 [; I1 b" {
+ w( O1 N; ]3 F2 f/ t# ]9 t8 Q! q% T" M9 k$ V- z
' M" e2 a- n# T; e- W

, d( H7 X$ X3 s6 p0 R  N  m  o7 Q6 Q. `/ f2 a
; Z, w9 n7 Q9 e! c! M
) [& G3 O# F& F- o% A' u
/ b1 A$ Y0 z3 `
/ {# X( G1 `. H" I. \
( A7 V8 ^6 o3 w1 B
7 i) ]0 m" W# ~* U

* R! j% c2 a! e" Q3 f( x
1 f* _; P3 I4 V' w+ J" K
) s  a4 L1 z" C3 l7 l: V. L: b' n) b! |( e7 I; R8 Z
$ K5 t' I7 p0 R9 _# l* v$ w+ I6 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

& w9 ?: y3 m/ y" _! H

- A4 v* u2 C# R5 k0 p" P5 o
5 y  P3 K5 E5 t, G; D  K4 @: z+ B( |8 Q5 h1 w7 a
& |/ M8 q. A/ u. J
6 y2 I% ]* `, P1 ~0 M
0 }- k2 Q5 v: M. `
! `' j+ T9 A5 x. ]
8 U& c( d$ _+ @0 t+ n

# W" t- r' U5 q! j
9 z/ @2 S, z5 N6 O+ T  V  j7 ^" x  L" S2 b

5 d& N/ S2 Q8 P1 h
5 r7 `! x( z# |3 ]7 `  D8 T. [) H7 ~" a( g5 {

. X$ S* d! B7 A
' B7 N, W# K7 ]1 B4 Y6 ?# S/ m
. b0 |- E! J" m7 t+ I4 ~4 v- o! K( A
9 V5 F% @* q. T8 g! q& G. A

1 q! Y" t! k& o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

; t# x% r0 a5 F$ F$ L% g0 I
7 F. O+ K* C5 }  J# k8 T* |& m9 z

8 i% g2 _4 a( L0 A" u: y2 R7 L7 I: g5 ?3 F6 H
# O+ @0 O, H0 I/ V
( \) w  z4 v9 k' t( ^7 x5 P2 F, ?4 z
' |5 B& ]" j/ }9 R- t  J

' [+ @+ I+ K+ V) B! J
' e7 D( K" h) h0 R( I* J" U! |: [) Z& H& J- i
, z& ?0 O) l4 v/ s0 W6 g

+ Z0 h; n/ b; P8 M, t0 G5 c1 [9 ~, q
* ]6 \1 @# @0 O# ~; A" \
: q* V; `+ R. e+ w8 I3 V  b. f! ]( f; C! d$ A3 e
& E- n' ?+ ~9 A4 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

* e- Z  [9 q0 U& M7 i

! l. [0 }6 f* F+ g. w/ A' @
& N: a; [/ e% g  B, a2 x5 m2 K7 o8 y
! @* U, F5 V' \, f7 g  e
: {$ A5 x" U8 C) U. R) g

9 p2 _& V( K" _' ?/ c( R
5 s+ p3 F; q# W  J3 h7 P0 C' c  e% C4 \8 O4 x" w* ~, C1 I

6 T- e# P4 e6 a. B" K
1 M, z* H1 E+ i7 d% Y; v, g0 T& a: W! t% C0 k
1 e- u+ e0 S( ]

  i; v1 P" u( t; X9 [8 Z/ o$ J: `( w# }% }3 M+ T

; W; Y% P  V: w/ N3 [: R( B  D0 ?$ J* h
- A: T6 @0 R: ]2 N

. C; Y1 S. y/ P$ H$ a' |# y0 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 23:41 , Processed in 0.104340 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên