Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14083|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth& l, i5 o, |' ]# c, V" `' z

% N/ l* `5 q! b7 U8 t
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)! i* q6 s; C2 B1 e; ~* S% p
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
5 S: X* S! U& B* Q/ y3 }9 M' z* Số tập: 16- k2 T+ p3 Q- M5 d: p
* Đài chiếu: KBS2 ^8 X2 V9 j' U
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
# j' q& O( L& W2 X* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
3 \$ Y0 v4 A: x! x& `* Kịch bản: No Hee Kyung
' c; V* D5 h5 w4 K( V/ Q* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
* F2 N4 G6 w  F& o0 v/ s- \7 b
/ v& b- a  J  y2 h6 g' F9 a5 r8 y

7 K% D2 j" `4 b; \* S# U. W

" N0 b9 h. _! X" P* k9 R, mNội Dung
& q! u6 y1 d# n
9 ~9 a% O. X" G8 ]+ I7 f& K, a0 ^3 D6 f0 R6 f8 |: N2 ~
Diễn Viên

! b8 Q% }! _" m8 E" }+ ]% U$ ?) @. Z3 C* g+ e; ^

+ O. _3 E/ Z" G0 m" j0 j8 t8 N4 f3 U

0 l+ B2 J" ~% q! j) p, o) }Các Diễn viên khác
. O4 l2 X$ e& k/ w& k5 c1 q
6 E1 M% i# o* A3 ~4 l- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)/ w4 T1 f3 V9 X; Q

- g* x+ T$ |. U( v. C5 c' x
3 H5 K8 R6 Y& e) V- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
3 r8 z, P# A! D$ q2 o6 G- X% R; m( d2 |& a

6 C7 f4 P: R: D3 E4 Y# `Gia Đình Ki! Y$ P5 _9 G% H- z7 f
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
( y0 _8 X- o% b% W* x+ B# T& U/ o+ O2 k4 C2 M3 d

! h6 n/ n+ I9 b6 I" ~- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
- v! i! Q8 R6 r% F3 r( Y  b9 A: `9 }0 x! k

) e7 g+ p8 P. W6 v- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
+ e4 I1 {  o3 \' e& K! G. p) g
' ~3 `5 z) Y& ]* q# Z) @4 \
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)8 f' d: G) c) E# `& g

9 _- j- {# {2 v0 K4 J) c& I
* f) z; A) C( I0 [* ^! v7 M- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
$ s, ^* A: h" c# v2 I
7 E" V; U3 W7 b& y! O/ F' K. i- g- C
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
. s" n1 w: ^$ u# t, C' ~- f! G; i) B4 u6 i* L1 c2 @- T
1 L9 }& F$ ^0 o# p: ?% P
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
. F& Y! t8 ^, L( U7 R3 t% O
$ ^" K( D# q% L
% u% }' h) [) f7 w- Choi Ran (chuyên gia pháp y)) R* L1 y9 ?9 ~7 _

0 h) @& @# D* i) n* f
/ c  l1 Y6 f8 a  h9 |. D- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)% K+ w1 u. X- Y* @6 Q0 v
+ c% u! I( m# U3 c
2 r( y. C2 `* @% R


+ w6 }) j# v* X& v
4 ?# F0 ~1 [* @' O8 r% lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 J! n7 L5 H: \6 G- S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
2 E" i0 u( L( K
. J0 l1 n# K. R' H4 W' ^5 n( ^# I3 \: V5 S
5 i4 {/ _" t  f2 ]1 s1 l

! ]3 ]0 t3 t6 \8 O& x9 U' h+ }0 r9 _7 x
- k2 k, C/ z/ v

6 i, h- `. t! y' QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* u) Q0 c1 X4 Z4 d1 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ A% D, D8 c7 G
0 j9 l. U6 @5 \8 L; z( K
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
! I5 C1 c. V- a4 c; G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter# a; f. p, h  t5 H6 i, i3 g1 W
source: baidu; A4 D  I7 X& U0 g, v
! ]# f* x! T; D( }

0 T" ]/ D! |0 \- U  D) d- l' O- j

' N% C0 j  s% D3 j# [% A+ J
" F& l0 j9 Y6 _; X
/ ^; [& `) m# B0 w: v
" i5 h7 g4 ~) h
: U& l# H# N  Y# j  R  s
+ l4 y7 T& l1 j$ }
1 E! M2 D! l7 h2 p0 n2 I6 r% \6 }: `8 \7 h
& p# q1 w( {/ [* `5 _8 p
2 k6 O) T) k. t7 C, \9 r6 D8 u
5 c! v+ c! w5 U1 i" l7 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
. x- ^5 U0 J! Y

. }0 {+ [! ~9 U( U2 }5 \% Z& E& Y# e1 u8 }& A/ Y5 O
7 B$ n( b! Q/ o2 o1 |8 c
) _! m6 q$ G6 V) }! N
. g/ X1 r" k+ V2 y5 ^9 Q7 t1 D% c
9 e3 D: v0 h- _

; v7 G- `3 k( `$ u/ G/ s
, E7 s4 |; E  k# [- G$ [! \, ]& z
) V6 s7 Y9 _0 c, C4 n% w9 k3 u# m& [  }5 q
( N8 S, L5 O/ a  P( g* p5 |

. d% k/ j# ]6 |+ D9 o
4 d6 E; W' _% M7 @+ M. I. d5 N7 Y% {2 m; \' Q% b- L6 }

6 B" Q6 u$ v4 g% e/ N8 _" Z% w, @/ b6 F8 N
* f0 t% r: e) V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


! ?+ q1 C9 u: N. V1 F- Q  q; e+ M/ p
5 T. E$ _# m* V! e) V% N/ |" D# e0 u+ L
/ a9 F; U) I7 V% r- _8 x( F
3 z5 L# e7 N& G5 F# W  ?# d9 \
* X9 g0 v( V- V1 G; a0 ~
, o" z' O8 P  T$ x- O- p+ T' q2 B
" Q0 [, f* x- t; e, F% Q7 w

  d, A. }* h8 I3 |! R2 K$ a" N) W5 H' G' _6 T0 F2 d; k

# I# V+ }* W6 d0 d- \$ P, B$ p2 k7 C% H' N- i9 l' T
) b2 o( W. z) k; q& g5 R1 h

, A& }2 a0 P. E+ {3 f* l- c$ }7 \# B/ j, P9 X5 Q* E# [  q) E
) G; |' ~- {- u0 z9 _1 n& I& s' P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


/ h& U% H& x- \( W" B/ `2 E. {
' K4 S* L5 Y# D% e1 L  o2 g6 \
: k& H# e6 ?7 U  j, H. C
7 G, Q1 f3 B7 f' \
* i" d" \, Z$ R
' x  n' {7 W' n0 u6 c3 d6 ]
9 R0 j% |* [: `$ t8 E9 @
& a  s6 [8 l; S2 I' X, Q
/ y$ C/ Z, a# p3 G2 `! P% {" J, ]- A# B8 @  v; w8 P5 G6 k
0 y3 P" e9 `) s" G' H

* v  S9 F, P$ Y9 b4 J, J$ u; ^0 F4 w% k2 C
, l  C2 n1 _2 f# w! a

7 `2 P. d  N. \( {# U6 s7 T7 _  G" a9 }
* C6 B6 j. k) L* C4 J# I7 G; B/ k- A
3 ?0 Q8 O' v  x
6 m* W5 c" \. l8 ?0 W" P% |, B

0 M: v: ]' d8 u$ a" x% E6 b1 G) X# `, u$ e1 p/ _. i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

0 k% t- t" E* j3 r* M
7 F0 [# R' Q1 H5 @( ^

8 L% Q1 d1 Y: m; x; S/ d
7 B1 Y4 a+ t: L+ o$ {+ |* K7 u' M) u( Y, P7 b' F! q1 x7 k# R& x- r4 q# ^9 |
" ~  b' c7 @* b5 x
, G" L# s, p4 k8 I& d6 M
# U2 C- m- l+ x$ z
$ c6 w5 `5 H( P9 U' x( n. p1 ^

* I% y. @7 V- u$ j! t
6 a' \2 e, l9 j2 i2 r4 {% }/ d/ x7 I& Z

  m8 b" B9 B) K1 c9 T6 W  ]; f2 [% r) [0 H7 h* H$ e# j
9 D( @( C" }# n1 [$ U6 S0 }/ c
5 B4 p0 L( x, F1 |* d
7 h& v/ K. j: u( q: D" Z* {8 f
* M2 _# r- h9 n

  N. b8 v* ~5 M5 f# @! S) ?. d$ T/ I/ _! R! Y6 i' l1 ?3 s6 N+ o" y7 S

4 O( Y, @% \2 }# C1 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

9 B6 @, @- {+ B) j6 q1 C

( @4 K1 R' E3 _6 Y7 g' v
+ G0 g! Q- y( x) i  J1 r- Y' Q/ Q$ P$ u
( F6 L4 j4 q4 u$ A1 M
( H- d, Q" U; u9 D
( U7 l6 X. _) O5 x

. Z6 [% L  U: A- o7 s8 g3 a  }3 d+ m- Y+ Q  z  ~

' m& ^# t+ Z* p6 a  E9 t( U7 h, v7 R2 F$ F/ V# I8 S/ ~
# x: H* w7 l4 g2 W3 Y* x9 g# ?; R

7 n+ _5 P4 _5 E1 x  @% x! y. c5 f+ s. u- k5 O8 L' ~+ M) \/ c* V/ [
2 k% J0 M. e) u' F. }
0 }; E) q! E2 ?( z- [( }7 ~' {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

9 s/ X% m0 S+ S# _/ F: e" A# z
! S7 M2 j! f* M3 f$ ~

2 C& o" S; u+ U3 k* K) s; p! Y; ?4 u& ~! ]% c

* q0 G; h; R5 y  q1 Q" D( c- _; t2 f8 S2 e9 W  j( r3 ^

4 g2 G0 O3 h: w% ]5 B6 u- \9 H3 @! E7 r9 h% q" Q
' ^" f0 }2 f1 R( f1 b  e$ h7 v

! v6 B* ?  {/ W) i- l- e. |0 c; C: w( h3 y$ ]2 R7 V6 @! ^

9 J* y0 F# X& @! u6 B
% l# W9 |, U6 H0 `7 Y
! U, j' O5 b6 }2 P( }/ \9 M* b
: l( U, @7 P; M8 t0 R% k- C( a3 o* S# \6 w, Y2 ]* W) O

3 N) C. ]- B, _( W( s" W( i* X9 x& j3 {& ]+ ]8 o  X

8 F3 T' ~3 \, ?0 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 18:08 , Processed in 0.103893 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên