Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16731|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth, W5 r4 Y3 a% [+ B" L) c& |


& H% Q( g  Y0 c( c* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)) _. C1 x6 ~/ M0 U# p+ ]  g
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
0 N! |/ ~" c. U/ X* Số tập: 16
( @$ Q0 X! W- X& |* Đài chiếu: KBS% M2 X0 q4 e, Q8 A; _8 x6 @
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
6 `# ^/ o7 k$ o% {7 f* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)' z- I. W3 [: O) _. v) y
* Kịch bản: No Hee Kyung
2 p/ o3 k7 f: Z& P  ~1 p& ^* F* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

1 {  A. A  Q1 H0 N$ X1 a: ]) c' L2 t" o

- F1 T: @9 v* K: u
+ f; a. K3 i" K2 P7 o) \  k
Nội Dung0 t# D2 C/ z% G

# c& _' y. m3 D. s
& ]1 q1 a+ k2 S! h8 R/ z4 Q5 J- z" ?Diễn Viên

, o+ o. r% m9 m9 k
2 B' W  m9 I3 F6 R% x
2 R5 o; V( n+ R2 ~+ W$ v# v; D" M
# n* e$ |5 A4 R* ~" x  \
Các Diễn viên khác/ N- G& n" d  r* T

, C7 e7 m; _( i  _" ~3 P- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)9 e1 n* k  b: U3 g

. Z6 g3 p7 t. L3 i* j, c8 J% E; ]/ m" W6 x! u9 Y8 S' Z
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk); x. j4 o* C- O! K$ I3 N
6 D% [$ p2 f* d2 D

& C9 `9 S; x8 B$ WGia Đình Ki
$ B6 T: \2 E' I5 V- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
$ Z2 U& J. x% P; a+ `
$ t) ~. M) W3 Z; f! o
$ B2 J& L; |& l: M- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)& U: K: t- @0 V3 B& i3 c* H

6 M4 K/ u2 R! g; H2 q# B' Y( W
, B9 x: Z* r/ e. F7 _9 K- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)$ H/ P; T$ D+ h" B/ c8 v* t
/ I% H. f1 K0 ]1 u2 ~0 Z

" _7 b9 a8 D, p4 Y- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk); f& m( f9 w$ X6 V% `  R

& i/ Q7 x5 L* r$ L, R( @
+ k: h- {5 q" V  }, Z9 M0 }8 j- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
) B. I% o4 M$ u1 B
* d9 \  @2 n  F+ c/ d8 F2 T: Y$ \) {4 ]2 W& E
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
. B% S8 ^, b( G1 \3 ~
6 \2 |. l9 m( L$ T/ X2 i" O1 Y! C" i. |  {: c7 P4 n/ k
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư): y( k/ d1 h1 J  y

# X2 a" Q. h' ?4 q3 E+ ]( a7 ~% R" H% {: e
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
' x* r" \& v8 C6 i; `
  C0 t5 Q) }& o; p# Q& q
! d+ L, m) |  j# ^- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
) C0 v4 ?' c/ O+ ]3 R( T. S7 f7 i' n) W' }% d, G9 t

1 {1 d& @! T4 a4 G' e+ k8 e6 I8 n

7 M& Q% N- F" a2 B! f9 L+ r: u3 m, {& ]

- A8 E6 B( D6 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& s0 l! M6 [9 K" W3 R' ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST' A; w& |" ~  |, H4 q5 S( n2 @) I

9 S1 J0 s6 o$ w) C: O
7 ]7 L; c7 R- n) ^& L6 s
4 e5 J& p0 ^' p
; [- }1 ?4 m) g+ n1 t5 b' U* Z  z/ H; {! S
5 O; T. S& J: Z8 e$ T

; W! L8 |, Y3 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& T! C+ F' e' {$ o' E( pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 t1 {3 K6 t  K! w7 C+ @5 ^. E- k
) L  Q) s6 G% Z% m% X( Y" `9 g* blời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
" S: R6 H( n+ n/ h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
5 ]. T' J7 g; |& ?) w+ ?! b5 Msource: baidu
; _* A  I3 s, T* F  y
: K% g/ c1 r2 {3 q. n' \3 g" s6 s. ^2 M. x2 h% e4 M1 G) K5 W

8 w: |& L* A& R; H3 _" U1 ~9 A3 K/ I
9 W1 I' H' z: z3 M% d' h, W9 C. |9 s8 y& y' i; C8 l7 ^
* g+ v  C5 F' f. q
7 G/ X) N2 {1 G- @" Y/ X

+ ~" L' r% P( V* L% S: u- H  A) i" m* o2 S8 Y- r
; S0 t" }& ~9 X

% e( p: ~/ g8 d" g5 w& @6 V3 s# _% f& u2 Q3 Q' I

; h! W9 _/ ^: y" g7 \: o
+ ^/ J: V# G! ]; r1 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép) c# b: ^2 U) N% \
% L. d" y( S9 \/ _7 J
* d- _) ?9 ~* f2 s* h: N! _- Z; [

5 D4 B8 M. V/ K, X! j
7 A; K5 t7 G5 v: S8 E) p; a
* W$ \# L- `6 k( X0 B, L. y8 _+ \* t# J7 K& b5 \! v
+ T2 m4 X7 B0 W- l3 n
! J  x, j: T$ V

5 ~' P3 ]( u0 M* E! L7 g$ @  \. x8 P. ?! f9 A! Y
) b7 W  u; v4 \) F% i: \7 P

5 {+ Z4 @  e) L* {$ `9 H
+ U4 t. z( l9 [. m+ f3 V. ?
0 m, H5 ^; x) J  m# j' W. G2 X
2 Y! d, @% l* R7 J1 v+ A5 D
& H) O: p  i) f" Z) _. S
% B- j* [) m+ @% y& x6 T, T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

0 j. O( R4 m- ]9 c# t4 Z) O$ D

7 \2 {: O; V) A6 L
% S7 X+ U" W4 `. C; w$ O6 L/ G* g" a

" u2 M1 ?1 _7 m* O7 v5 A& p- l5 i7 N! x+ q# T

  b: j2 w/ D$ y( i* W
, W3 X9 O' P3 P8 P) x0 o& N, }& V. q6 e, S. v$ U0 w7 R

' F) Z" b/ A6 T# V4 `1 S3 W% t3 f/ Y* U3 {7 L

8 M  y, L: Z0 l* S3 V' Y+ t8 @9 O; M9 y* v  _( `* S
# }/ O, l' _, j5 p$ w

( W0 ?! ~& D2 O4 D9 I: j
- l3 ^* }2 b( E2 U+ ]- j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

# e# v* y5 m) M/ K6 Z. Q
- s  o% w' p) }. g! H$ T) }
. H- \- v8 _7 ?6 T: j5 L5 w1 v
$ t+ }7 i) n  {$ ?

; I- Y; t7 q- M7 ~( L( e. a2 b' A9 |3 J5 D1 r
& M8 e6 q1 @; R4 T
1 Q8 U1 v  K: G7 n0 `! \; J) W

; Z: I  s" n, I3 D9 v# d( c% y! p* m8 `8 P- [

- [/ ~. s) H9 k  \; H  p. d- ]1 O2 v5 K% g( [/ D
  Y8 N1 K) W' `" J2 D' E
& M; f* X/ ~: z2 x: S
8 J$ }4 J2 W( J# A+ C, a

# z! g$ U( C8 z$ u# ?* \4 _: i2 L  w9 ^9 N( _4 Z9 U/ j# R4 n

2 X! x- f" `/ K# i+ i$ D7 D7 M. f- C$ n0 k' I' M9 @$ @
- [* @; n( c6 S# D
% ]: v* A5 [) D! Z  i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


$ @$ P. V" g5 H$ v, D0 U, U! E7 A
4 w4 C6 @  q3 Z- c$ a6 ?1 E1 x9 c: M# P, n+ @3 }

& @! N+ H! E0 p9 _; B  i0 C1 T) l
( ]" S0 q3 l  }" i0 c& `8 B' W, {' q- w
( M' W' R" X% g+ `0 i5 U0 O. y) K7 W
: o: @/ ~, Z- }

& _, G  C/ I+ Z) y! Y$ a6 d( O3 h; O; |' E: h2 C% u: }$ s! \

0 T% y0 `6 g1 v
1 I3 ^' K( `0 V; @, }( D
# S; K# p; L% `# |7 d1 Y. O/ |! G* P5 v' s2 n: @
' x# w$ f9 Q$ f# C' W

! Z- v, a; {3 H# s4 \, m. a
/ Z: f/ t4 k% P7 i
( u" C" S5 v0 m3 f# O0 N
9 ~7 Z5 V/ K5 Z$ H9 J+ G; {" O' [* Y( f5 ~. h; I  [. M

" t( T7 w  M, m) |2 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


/ Z1 L, H3 q; S3 Q: H5 l7 t: l# u7 {1 ?4 ?; `, I

& Z; n  ^/ F' v. \. x" K6 [1 |% A0 l2 o3 y% C
0 Q0 r# u. [) O* `7 D; `9 I1 o

& _( A) I  E* S: u4 N( \
( d( [) `3 ~1 Y/ O( l6 L, @6 E+ _5 K
/ u: g- z) j$ Y, G& K4 S: x; _- O; D( d, g/ k. i+ G. ]' E
* {8 o0 Y) k$ _# m' H  e% u# C

2 ?) s2 T: z- c& B) \/ e8 J
; U" [" J3 `- w$ p  @: l1 U$ y9 W2 ?/ ?0 \: G2 U

" j  z. l. G1 c1 _
$ [2 v+ T( I+ W4 f" U/ t$ Z5 O
1 Q( `0 l. Y+ O4 p7 R9 {$ d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

% G  T3 Z8 H/ A5 Y5 G$ F4 [6 I
6 B2 W8 D9 R, }9 A
( S. U! `5 r0 _. j: ]3 Y
& y, x: e' M1 C; |
5 S* c1 q/ ?: T) n* z: k# I
% N: x: @4 ]% \& ~- w9 o, F

' }  y* E' o  i& s
4 `  T' m4 w; y( l, Z  b7 h) d! P  l& r% p- E9 u+ e. D1 T

8 w) k7 Z6 h( O4 z6 m6 {/ j/ J; F7 R

0 v- ~5 |+ h2 C8 B
0 N8 L4 V2 `/ c6 V" h$ m" q- s) m2 d# j& f
- ]& l) u! b8 c3 d4 R6 {" `

  I6 f% s0 B, a
+ P: u; E7 ?# d* }1 P2 p6 u+ h7 n( P4 L0 r) `/ [
4 F5 N! e2 X+ T4 @9 H5 \3 P# O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 19:13 , Processed in 0.087788 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên