Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15099|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
# j% `  X+ q- `  l4 C

$ f, l% |/ Y4 L# Z9 F4 O! n: u; U& P! v
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
. {4 K. ~" `$ j& M0 s/ K* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth1 l/ @: m% U& r, p6 L  Y
* Số tập: 16
+ B- {" I5 n. I3 |$ k* Đài chiếu: KBS
1 i3 T; w! n6 t7 I, d: U! ?* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
2 k9 n$ E0 ]2 Z1 ~/ t% X6 W* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)1 s# d9 {1 t7 R1 R  r; h) c; B
* Kịch bản: No Hee Kyung
$ p+ i( N9 D1 X; @* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
! M& c8 K' T: J1 z+ j; @8 ^

/ U+ Z8 x* c) U; r

# a. ~' Y6 _/ ?3 C
  |6 N* m3 l5 ~2 u3 }" ]( _$ f
Nội Dung6 ^. H( d4 e, |. y" K, n
1 a9 r. D. r2 C+ l4 _% T' {7 n4 i

) B7 J% ?3 M9 d% d. {: ZDiễn Viên

9 z& k0 U* B$ W$ w/ d# ?0 r( ?! w8 I9 V  B; c1 m
5 F# E6 z9 Z' o" ^# Z

! f) R9 r6 b' f! J
+ w9 T$ q% X( LCác Diễn viên khác- p2 M9 f! }' w7 D1 y- [, c) z! b0 u; b

0 M' l0 y- V6 q% H/ x- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)1 l4 y7 M7 ^* h) V

( O; O+ }9 F; l& ~; a. [6 g& u9 V: C- d, {3 ?
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
* E% f# M, L: {: ?6 ~
& i  A5 M  u4 L' G
& N- A& F4 ^0 NGia Đình Ki  |' c& u) J" u8 R& I  c
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
& c9 a& G8 c; s2 V) t0 S  p3 h" p' V' g4 r( n" K
/ p8 Z2 F/ b- r$ R' h$ G! ?: w
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)" I. ?0 p' o7 d* C$ }" N0 z
4 @, R( ?" V2 p: n3 M
1 H: q9 \3 }# Z6 O/ Z
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)1 }% [# l; K" C- K! @8 ]

; C4 n: I) C) e: `+ O  u' W  i+ B' C$ g( p% e+ s
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
6 J  z% x& a/ u. v- z& {
( g" k0 g7 l1 x5 \* J. w' K$ }0 H( A% {" H/ F
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk), e  ~" v+ R. u& |2 |  y! |
$ _! v$ H; c# |4 m& V

5 a$ \7 E$ z: T1 ^2 U- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)/ s% R2 L$ {, q" ~

0 B4 C6 P0 N. f6 O& l
" P  A1 ]6 t- r: x7 w7 A3 S- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
: w, o- A! q8 K
; M  E3 e) y% s' ^0 Z  W* g6 z2 M9 I) z* e8 F1 a- W4 E
- Choi Ran (chuyên gia pháp y), }0 U' x9 c" @" n/ H6 g( X, N/ M$ e" }

$ `0 w2 j' R3 L  X# J  V( g2 C' i4 U. `
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
  m* s( Y7 k6 n- |* p: c% v( E" t' z& @

- }) \7 ~, P, Z, X2 b& T7 d4 V


% _4 e! N' g; X. b- C$ ^0 v. \! q3 X4 q, _% s" `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 E& J+ Z2 V2 U" X& n! l/ J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
  k$ j7 N) q6 m, \0 t0 t, h4 M3 E* Z! T- h1 v/ H, d1 [
, `8 k# _3 O! r9 M" g' t7 O
/ B1 L" d5 \' {; ^

  K$ I# s. \' T1 v) y5 ~- F( @7 P. r- _8 \& b: M2 Y
" b' Q  a" {2 h, `

  G7 ?; Q5 ~. Q7 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. b1 @( W+ q; D- B8 n" |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' ], l/ i% i% I: G% |8 S1 T; p4 e
8 z$ B6 d# J" u+ J1 c
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
! S$ q$ g: Q  i* _! t0 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter6 b# P5 L8 |$ s9 @5 h* @! t
source: baidu
8 r, [: [2 D2 x' _# Y  W
( ~4 ?9 W0 P+ P* I) K0 _, p4 @% _$ e7 L' x0 t( f0 \7 l
# j1 t" j. x0 [* \* q
$ e7 d- c: t; B, B" x
, H1 o6 }- |. q8 e# |1 p, R

& `: F9 ?- \6 k1 P. u5 {
. M8 A' S0 t! w% x* I& B, [# ^% o' J% O8 ]6 o. [! O

, m) j. @: {! T% I7 B* x% u# }( {6 g) y9 w8 L9 s6 t

" g3 _: M/ m4 Z1 j2 E. ?
0 b7 C+ n% f4 y" z  q: Q  X! B5 g/ p* _4 }# `: a+ I

0 F6 q- Q0 u4 Y9 t& P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
1 `2 `% H4 _( Z

; T. j+ ?( A# c; {! ]2 t$ A( |0 h% L& u& b- f  o

& n% |0 t# @  X, `2 b0 l% h% l2 o) N# f& V/ P3 E# b* u
$ F9 f8 J' o; Q4 o4 |+ A
' V2 H/ X  U+ f) H2 `
2 o7 A; s) g2 s; Q9 m, C0 q: t

. w1 ?0 p' ~5 ^3 Q* d- ]* n
! B- b: M" p9 y+ ~" Y$ c( x% u0 f/ z( n

9 p' F6 \7 Z) e; J3 k
! h/ X6 t$ H0 q, d/ `, V1 m
9 q" I% p7 ]/ a5 ?3 m2 s% q( [
% I4 g( L- f5 G$ |
# L' k$ h  }8 Y  `& T, f! G' t3 @# A0 o9 g, Y  J6 b
* R+ R- \% e9 Q! @" q. l1 a# X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


' t/ ~* o6 F* ?4 _  ~
; |' P# T/ Y0 c% M# p4 j) U+ D) l0 _! i# Z# r; i) I

1 L* V8 {& P& b  _5 J) t" j3 E( S: ^- `# w: Q; h, E# A

5 K% ?+ y1 o" U. D6 k% F3 ?" p7 S3 n- N/ E, }4 U$ |$ |

! v. ]' o/ V& J6 v1 A8 U; B$ G  S4 J1 F- x4 }) E0 f0 Q. @
  d/ `1 r; o$ q7 x" i$ Y) ]

( H3 a, u: s- r6 T: G
9 |* T7 C' s2 u% n. Z  v1 g# a0 e2 f, y9 k% H+ e# ^- t
5 m7 y% {, o( g- @( h6 ~. q3 X' R
! d1 c. ^% g( d& a% P

5 a* s0 e4 h5 u) u7 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

8 Q, i3 J7 @" f) n) s

2 l1 y6 a3 `0 e4 r3 |: \- f- X& W% _, [$ _' z
$ l* V) T" i) E  f, D9 Y  \$ K
% D' T, Z7 g4 k, T: U' l' f; C

% B) W6 x) O4 ]1 ?. ]& R) l. f' q" W* d

* G3 T5 x; `. [6 V5 b+ G1 ]5 ]* F- n# {- c) O1 v

4 V* S& k2 \* ~# c* G: i) w
6 v* U" n) y5 a, I8 P/ A" e  o/ d1 u
' K5 ~8 q- S- ]+ ~
+ n+ k9 I2 V- q; c' g- H; W
7 Y1 e# V# J6 |( M& r/ E6 C+ M, }- b* [! V, l# C& C* r

0 f) C" L8 x+ k4 R' g6 Y% [; p2 X+ D4 e- s5 W+ m

4 u& `1 T! |7 ?& P3 o* R; \9 j* u
/ Z3 z$ Z) ?, a; R3 F0 A3 G; r; _- e$ g7 U7 @& D7 m
, I$ ?/ p6 b6 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


; ^$ \, z9 Q% F" D+ r% q) _
3 X7 q5 K* W$ U* B2 Z
8 r7 L) S/ b3 E' G! L) U6 h$ @9 j1 B/ q. s; M4 C" G( o+ h: F: g. z

' \# o3 b: u1 [
% ~# a, X% Z' h% X. b/ T, @. O* f7 z* q- ]" o1 m

4 Y4 e! y4 d3 \& R6 P5 j& G. i, R. o9 z- g: E7 \# d
  x" V& t- m5 _# h3 T
& P2 b& y# L! x: M* w2 E/ f2 X' l

" \' D4 G% ?' [8 q5 B8 `' M: R0 w* x9 x( g" t& F9 s" m

: k1 d: q1 R$ b( `
: J7 Z0 I4 C$ |
, G% s0 @# `) d% J6 r9 N7 o
: S" B. n7 \) w' x" ~9 N9 i) d$ K, O6 a! u5 c( d) x: T: v4 d

' T/ j# b7 A/ L
* D# v6 d0 l) d& u6 i. b
6 W2 F2 v: b( z( r; _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


1 V6 H7 g# n! Q: q- d6 @" a# c8 U9 H5 K& `
, Z) |1 x  N& O* \- H
5 m4 R, [3 g9 C( X

# `0 u) N( K( p
" w6 r! {' `9 N6 {+ g8 r" O/ g
- Y# f0 T" ~4 H/ a% ^1 M4 f9 s0 ?8 y- w: F, i! i

" R. ?6 Z0 w& k5 }3 u! f3 c6 N) V$ o0 |4 E/ Q9 P0 m: j

% \1 w# z9 ?1 N2 V) ^, P9 K
1 x* X3 F# p  \, f% j" J( ?) P$ u( ?4 d3 Q* `8 d4 d0 e: X6 @
6 t7 |# Y; q4 u# E

! o" ]& H( `% I* f
& H, j8 o3 M) d  x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

# |7 X  ]( |, @$ w6 o  O

+ d; p1 i. ]* R* Q; A# t! O- [, u. R) m& ]; Q
- N6 l9 d+ U2 f0 }" R" T/ v
: L! [4 F, r. q$ u7 a4 C
, t! j7 W4 r* I( H0 @$ @: S' Q0 E

) C1 h/ }+ c* x- N5 l& `0 H* E9 L
- _  g! z4 R! B
+ y0 Q: ?. Y* G% Q
3 z' t8 X! U; c
2 E6 d$ ]5 `8 A' V; z: \+ p3 Z4 C8 A5 b
9 z1 B5 }0 {6 K0 d# E4 W# k
3 z8 j2 X% T( B9 n
0 K) F, \6 q3 x: k4 M+ c4 C

4 O5 w/ M& k% c; r! a- I/ ]/ f; G: n& }( n) h0 Y
  H1 v, x9 M5 ~/ ^

( N& p$ M) i2 u& s6 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2018 23:02 , Processed in 0.071612 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên