Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15103|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
$ H0 W) H. N$ }3 t2 X7 H

: T2 W+ B8 c5 K+ M( y
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
/ T9 p9 G, L7 g& e: h' q: i) }* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth5 ]" N  z1 m) ?+ u1 h" N
* Số tập: 16
0 F" B: B+ Z3 U5 \- y+ l* Đài chiếu: KBS& b; w% w& v' e. e& b4 a
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/241 {4 s  \! a8 l! m2 u
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)4 Y+ Q0 P5 H; A2 h' ]- v0 [8 o& ^7 A
* Kịch bản: No Hee Kyung " t# I8 o  \, B- n  x
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

+ ^' l$ r5 U+ H$ l3 y; E- F6 N' W  a4 u

" h7 t3 }6 B5 O# w
! ^  q: h* v' \- B
Nội Dung3 j, [! t6 v  v4 X6 {
2 Y' ^% I7 }, T

- ]: }3 w$ j1 dDiễn Viên

/ J5 U" ?& b- {
* a  ^3 t6 K6 M2 p' X2 |
+ ?2 g1 }3 n3 c0 C6 g: _& x+ J3 a/ u, K8 d, b# h8 |
* J: o! f/ m; b! C' i% J1 O( j
Các Diễn viên khác) L- z" @9 u/ q7 X
6 P2 Q0 A0 m( ]! O* D+ q7 L' Q( }
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)* A+ g4 L) }" ?/ d5 i: |; k6 x# D

' r( K1 e9 v2 u# P: _4 X6 w0 k6 Y; w6 V) D3 Q  U
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
) O  }& L& M% L/ v
, m% D0 M5 G2 K! x! `8 g8 X1 e) l
) C; u' b( |9 \- k" K+ `) F0 eGia Đình Ki  l* ^5 s7 _8 k* f
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
8 z% l, d; L5 N. Q6 v: m. m* y: h% R9 A! ?" c: _4 T, N
  W" ?; I+ D6 `( Q
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun). ^# f2 E$ W+ Q. m0 m4 j" f
& p4 N8 ], t! D1 e& _
! E- n" ?; H8 w1 D0 e
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
9 N) |& V4 ?# H( Q0 n+ i5 r" e* W- N3 `5 i' G5 t& v
3 s. l1 i: S: Y- ~: A3 u
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)5 X/ n  o3 `3 h5 r/ P& v' k) Q* `8 N

3 z0 h% m+ i8 ^% S, G, I
, K/ _* [2 e$ ~9 H5 i2 n. O- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk); @3 W4 ?5 u7 t* N2 P+ Q
8 Q5 z0 X6 V: z* d& V9 [
- S& Q5 C6 [% i; q4 K* _1 p
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)7 m. C! D/ [" p6 U# p" @
# M) R( i/ i, k' l9 Z  m0 \5 T

8 E/ e$ i4 B4 o2 b) T- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
1 _8 Z" m: d' i9 w* X4 `8 m
$ v8 Z" ^# {$ _0 |: J& `9 c
, P8 ]5 k) D6 L" ^( x" _- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
, X. X# M9 |4 b' l) O6 l# X
  Y& k% K7 K& b8 B+ Y, H- W/ O8 w( }) q8 m' g
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)% A0 n5 ]9 T" A+ ~

% [1 I3 h% _$ p* r2 o

/ G) f, A$ j  h3 K


( ?$ ~1 D- P# p! G4 j6 H5 I# ?0 @% L% f/ Y5 [7 v; B3 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 }) d) B9 L4 y, R+ W7 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
- N) K" z: M9 c; f2 q8 z* S  f( }* d2 q4 c; z

4 F8 j5 t  G% h; I0 V  I5 p$ c: s; y4 J" y/ P7 W
8 ~5 g* t3 G: N( X

" a7 e% ?2 H$ h1 ~: t6 H, w& ^! Y4 y7 B; I4 A) {# x
) d8 k& E5 ?0 v/ L; f: `  [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) i' C( P" ^) b) Y8 z6 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 s. c+ ^- |1 h, z& B- \9 `1 L

& E3 f' e6 m% E1 xlời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy. ~: u' e; l- l4 r3 l* E9 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
: T7 a  j& Y/ asource: baidu- r4 Z% [5 w5 [$ ?- |
8 _# x5 c$ G2 `

2 ?9 ]* H7 e1 i# Y2 P! {8 I9 b4 c: z% F) [

4 [  C) X- |% c' Q8 Y
- p7 s4 n4 x0 u/ ?/ E1 c& U5 C3 Y6 C% _
. {4 J8 N/ b  }! G0 X2 ?- S

- f6 ?6 j2 Z- \9 P! n" U8 a. ]. G
. q0 F: j1 d* Q$ _

2 h, e- q- ]* T% v1 o4 |! i! O: Y) B

3 g% Z1 H8 U' w6 h1 ?# F
  ~1 V6 Y3 T9 Z  w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép6 r1 Z. k; N% F
( Y* C' E& S5 n/ h: ^+ x, _3 H4 C
; T" L( }  f" L

% w: L. {9 t6 H% f* X, |: x' N) r2 t9 e

" A) t* P# d' k2 U1 L& ]
3 I' S: b2 S, |, ?0 A! v3 U
3 W, [. y' s9 {7 L* C+ t4 r9 H, A+ ~) T! |5 @3 `
3 i3 v0 Q- s7 x2 H

2 S+ m; L& U) H! B' g' F! w* G3 _5 n0 \# \- i. [5 b/ {
. I4 u, Y9 E3 H, ]/ W

3 Z7 u. [. l& l: s+ d  _' j# _/ l# D( q% A
5 B3 T% j, v' h" ^" b* u

" }$ Y. e$ g0 s1 P
3 L6 Z( _( [( X* H# y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


0 A5 b6 F3 ]8 E% o
. ~9 u. `" H' v- r& g- ?
: h% G" J' j1 j* q
% {5 a* V1 Q3 {1 r& _' s. b# O
: C* F  V! C8 b; c* C# R3 P  a; q9 f
, M" t! t- t$ R% D
- a" Y! K  B9 M( \: }3 M6 z, X* u& F& Q
1 C4 X& U" g( G; p

& B7 k7 A8 o) s6 O# O+ o0 a; C$ M" U8 B8 C9 M* E  M
0 j& d% v  h, b% k

4 E/ w6 ^! {! _) X) k
: Z' u! J( _' \' j- |! `5 s8 ?& }8 b, ?. E, Y: K
$ l; a. d9 R4 D, C  o9 o* x" W7 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


5 I( O! `5 v9 b& l2 R( d+ `5 d& K0 Y8 ?; O' D! V

. _' K, j' E7 j4 W$ g; H- G7 n6 L7 _9 I

# @* v) f. F. z( {1 A1 p! O3 M# t
  U: x7 f( a9 f! ~$ M5 z7 q, D3 {% l: x# A( |# M4 t2 u

$ f2 w  l6 z6 o3 h, @
/ U" K, u0 O  P6 v. P& D7 {
3 R7 `" ~7 J8 J/ C9 v% k8 i
; h/ K  S! p; n3 V4 {7 T9 K. L: i) F/ w6 f: i3 Y% k# s
* u: j, Q' L5 Y6 p: J& a9 s
, N$ S( K" Q: N3 p: d
2 Q9 Q' n" j& @( F0 C. k# T# ]! E

8 G" Y! J- q$ _4 n. W: p: l: z' L; `' D% N
) G; H/ E$ |) ]$ _0 R7 v+ h  M" E
0 R" K$ Z7 G! `$ T! h
' d" \; q% h( F. w2 N$ U
0 {+ y! x* R6 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

6 k5 S0 k+ U3 m/ Q( w4 f

  m2 N" i+ q7 ]3 W2 J2 g7 C' M
! s! U) H3 R# f  o, b* j1 ~7 _  Y0 Q
8 V3 m7 N+ k& R
- Y$ S: B$ S/ U# `

! h* R# w8 L% U/ l
% P) k4 v4 h4 y: B5 m! r+ N  r/ A. d
% X( b! T7 K; g: L- g! j( [9 W9 F

: u! Q' \" e# A$ j5 R7 C
5 Y* @6 t9 z( K# t5 L& }$ Y* d) o8 b5 C5 s1 Q

3 ?" J, c4 T+ [
3 A* k2 Y7 i$ o6 `# l1 h$ a3 U& O$ x$ D3 Y: E

2 E) N, {# S% q' g/ ~% G/ |& C/ r$ E% ?  Q) }

! B( W- ^- L& z) w4 p! c$ j. u+ e- U
" q5 u+ H! d6 I' A" N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

2 c: o7 C, w. `( h- X+ Y
# s" k7 s* e+ \4 t* h7 v. \) k- G2 l1 W
/ [3 T0 D" O5 L! ~
6 f. `/ R, U* G9 P

  A# g# ~0 ]4 u- a' ~
* c2 n, D5 E9 q9 B( e
3 D* i+ C5 c2 Z+ v" g, p- r. y$ w* q, T3 ~

* m- }' g5 t. B3 i2 G' H4 C& W  S2 }# s* A8 }- }& J/ J; w, n! Z( j

- p) z8 P8 H& `% K7 D& A9 D4 o0 v

. S0 |  K) o1 S2 R) w! e8 s3 H+ y$ f1 K

/ N4 a/ s2 [) O- M% |. K8 K' v# a' K) c+ z. W# P) l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


# c* g" o1 c) T: T# u/ ~/ e8 K8 X% }# B6 l9 W0 ]7 E
- C( [* d, \% _- [0 U. ]3 T

0 [- L/ q1 ?* Q- c1 O3 C' b6 e- {9 T8 h9 o, O) w# D+ s

6 W7 c4 S7 h2 a* ~
2 d6 n9 n9 p. W+ U3 N
5 z! q& }" q) @7 Y; {. j$ q- l! Q2 B6 a# y

+ U! \0 Z: o& _/ W% k6 ^4 a" A: b) f+ a8 [
# e/ ^' ~9 A. g

, |4 `* ^% W- F- I7 t0 A: j- J
. S. u2 ?( w8 o0 l5 \" m( R8 V0 ^6 H1 L" m$ B# G0 x' c' s0 f! Q9 C
# Y/ L7 N: p9 _1 I

- `- U8 u( I$ D4 q7 M  a
7 k% c/ R' K5 O. Y
* t: d" e  W% T3 t* ~$ E0 l% m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 07:03 , Processed in 0.067221 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên