Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15455|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
- h: J" D' l  B- D4 W: d- [# l


) j) s4 ^* U* X7 F" |* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
0 S# x" ?3 L: T2 Z$ r  W* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
. J8 z& e/ H2 v* Số tập: 16
4 r; e" y1 m  }* Đài chiếu: KBS9 c/ H( b0 M: Y; [0 b
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24: ~2 G) S- G0 J! d- S; ]
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
% `  U" `- X- K1 l( }  ]7 `* Kịch bản: No Hee Kyung 8 E) X$ }1 i( r& j+ Z+ y
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
" X4 Z( k4 x5 u

/ s3 N4 z+ W4 B+ l# J

$ s  t+ [: n) C5 c6 |6 g2 D* R' r
/ f: j. n* b) T' _( [
Nội Dung
6 m. L# s; R) o" p2 R" h' T8 }  ]) W0 S; ^2 \' \' V, N

6 Z+ I7 o7 _  e2 QDiễn Viên
! Y3 T+ {! E( q1 P
  t1 W: V0 R; K) m0 c7 S

& U( K% W" v- f8 Z# \8 S9 r+ B/ |2 }2 q0 O# M+ q: Y) p- c: ?

$ k9 Z. i* K6 aCác Diễn viên khác
0 I# l; }( O5 ]* t/ B
1 K3 A1 W! {4 f1 D9 J- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
% H0 O) y  {, _( ]4 R& a8 X4 u5 T7 q: [3 n! K4 K) Q( I

' n0 |+ {( S9 v& Y/ V" K2 a- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk), m) Q9 s: I+ ~& e# j; `6 _
* X" s" l- o; _& p
2 V: S5 {: z( [% S" a& v% K
Gia Đình Ki
; F* [! {# ~; v4 f+ U& k! ]- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
* Z: ~& M: |3 l% o% O  V: `
: T* Z0 R6 l, f( o' q0 ]' Y0 r6 ~' q) g, r: l* E9 D9 y  z
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)% T/ {0 F! T6 q; v9 P

: z. f& Q2 o/ v. f6 P, d
, g! \* z5 o6 R" S* n- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)- ~! o4 l( r3 ]" W$ {: g8 e' V
. t( O0 O/ P) M0 b* k8 E, s- ^9 k
& p% U6 n- d. Z2 w! [3 ?
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk); S, G9 F" M, S* u
7 L# q$ {- M/ {5 g4 B" N! h  W

, X! `3 W+ {$ w, E; O& v7 J3 V- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
5 V. n8 _+ ?% N" l! m) h' _9 Z& `+ O$ ]! ?5 F4 A
# v( R9 n, E' n
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)& {$ l8 N2 C! k1 t7 n/ L  w
5 N3 x! X$ T2 E+ `
- ^' U2 ]8 @  Z0 q. Q
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
$ t# P; \9 o% b4 X' K$ {- v
: N. S+ ?: M2 y' Z7 c) H, {$ |. D- [+ _+ P& V. V7 a/ o7 z
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)# a: v7 ?7 {! ?$ p" m: @6 q& C- Y

( L' y9 J2 T9 Q/ [% D- V8 r  }8 j! K1 ~
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
5 x" r  q. C. K# V- e6 W) Z9 q
+ X( `0 j" T4 g2 k& j

9 X! w/ V: L+ V( ]& q

5 R9 a2 X- U% Y6 c: N: `/ f- \; \
8 D+ i3 e2 e7 C" O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. C! \- {2 @$ H* r3 d- O, Y$ D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
) T& V1 m/ f' Q% o' i( C& _9 [; N( \/ w7 I% B1 N& h; u

- z( e: N& X' _% q9 I
5 L9 m" j3 p9 g  |  D& U, p& v7 q' G( u

$ ^& A. d+ J& j+ w3 Q' f7 t" g8 K# x: X$ @
) l4 y  P7 P. a4 u3 o4 X; G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. }  [: Q1 K' ~9 b: y5 [, W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ~! C7 r5 B4 S! W5 \4 ~8 }2 y2 a6 \# j9 E
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy4 o( G" g! A. W7 G3 i7 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
7 F' d6 q) v; Esource: baidu, M. _6 N6 q! x$ o3 m1 }, A
4 H) S0 ^$ Z! h$ e
( ?4 ?" d) @. n( u# i+ F
' }- ^) A$ s/ p0 D) v, b
; q, E  A5 J* Z

6 u- k$ c$ D5 E$ B  D1 n7 S5 B  m$ i9 d4 U! g: r" H
1 \( H8 _" y8 ^& g0 B4 X  @
3 Q% p; y% M/ ~5 ^3 n) X
, r. L6 {1 t& e

+ F: A4 U7 ]# I9 E2 J* A) f8 A4 I. \/ O4 ^3 ]0 {

. f& O5 ^/ b6 U! x& M$ q% v. U3 S2 H3 y0 i6 k6 B
5 J& }$ k# |  M1 s  @& }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
- v8 q  S% d6 p! Y

, F& ]* w+ D  H, K0 b' M' }( `! r8 m

% w' m% \' O+ w+ I" @  T- N7 X( Z) }

% w, A! ?3 S& h7 O0 B" O* S+ D- s% M/ o8 M8 o* k' {

2 l4 X! U7 p% ~; F6 m. t: U* j9 }

2 A- v- ^+ g- W  w; D* r9 U. a7 l! d- P9 D7 g

5 R( W2 z- F! T; n& v0 s8 V: V9 i. K& c' e- z6 W, }/ Z3 O
/ e, d, L) B' X$ C' q  U! p
0 Z) q; }1 t5 g1 h& `/ ^

# P: @! |5 d! u/ j0 }' Z- Z# g% |/ [! B3 l! u- `

( |4 ]; a+ L6 s8 t  v' [/ D+ E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


% g9 J) X7 |  x, J3 {: h- B# }9 g2 d0 f3 d

# R3 q8 Q# k; J4 h% n5 H! e, ]+ O/ B: A1 B' z" a% W6 C8 t7 i

1 O3 F9 g' q1 m: S! P# N% k: ^/ O9 N

- X/ Q1 x" ]4 a5 ?/ n  m) b
+ T$ }, s1 I) [' c5 r  ^
. J. _1 Z8 Z2 N2 P) W) W
: D6 u0 F, x5 v3 t
- R: _+ ~! g7 c, g: z& }1 q5 u9 S: W6 r5 Z  O$ d# @3 R

5 k! j4 k9 K8 [$ R  _3 ]( I1 i# G  z3 I# a1 D3 T  }

7 Y  L$ a( x/ c1 r9 y% C# h8 t' j$ _9 W8 b8 C/ h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


5 K" t4 W- P' w, ?. I7 |0 x! a) y4 j; K% \) u8 V; r
5 v* }$ Z9 N. a% b: h0 g

5 v& R/ g9 R/ ^, U+ u% o, K0 g  l, t5 T5 Y, r; \5 }& n) a
* p; B. s" U- S( H
8 [5 R' A7 N( ?1 e# C: f
) m; K7 n$ k* R3 W2 o0 [
* Z" ?; T2 }) }) ]8 M/ ]

  a8 E, q5 b1 q! m  a7 S* X
8 r4 O1 h" Y# d% j+ V! ~0 @1 K: N* S' G( v& @

( ?. f1 H4 G/ K, n* s1 K$ |" n1 S4 U2 B5 [$ E% V& _0 j
7 Y  A, h- q5 v$ @

9 n1 T' v" u  h0 P. o1 t; l' Z5 r# P

/ J% r# P# r* ^5 }+ E2 |7 z- J
; O" l7 z/ ?: r! ^
, U+ n: Q6 }9 g$ k# Y6 E; b3 Q' ^
' e" `( T- P! K" C3 n* A& z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


; D7 W0 A9 t% @; U/ I
! `: d* y* j# S: v. \& L
, C' b: d2 a& c4 ~0 a6 U
$ g7 o7 }! p6 V
" j9 l) b( J" b/ J# w- X! F. }3 H2 n: D# H9 [

* Y# L' c, h. v5 s# V) M* \* G
& p5 u1 M2 ]. r  t9 y2 s# A% Z" n& L3 A( H- U$ i; w* z/ @5 F

2 p; a$ b. f! L" ~. j% @( y3 Q: Y

9 ]6 Y4 m4 v: b7 M7 Q- k. ]6 S0 o% C% o

' b9 |7 u& {# T+ I$ i9 ?9 V. I8 }+ ^$ i% x9 N3 _9 J

4 _8 w$ `5 c7 m8 X. ?8 ~7 D3 C. p5 D5 D) u
% z9 T4 Y3 i4 A9 h2 }

9 ]' I+ G& e: i6 G# v- g
' G/ }; K2 c/ C& M3 I" m' ?
$ [' v) i4 w: y# f. k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

2 X7 p  U! p9 b! W

+ x  v. O, g( ~% N+ `$ C/ y  P/ @+ b
- y4 q8 _. Z& g7 r( Q: w- q
6 o% U9 u) E. A" @2 Y) F+ H: d
+ W; I+ @, g8 x3 l3 m. @* }2 p& t! @7 L  B5 q

9 C8 R  r; W; A8 Q4 Q! V
$ B) r# H/ G. F3 x& T+ n# X
! a: V8 O7 U$ f2 G* B/ C# C; }' [4 k" f; m

+ n9 u- G1 r* V3 K& ?+ q+ V$ D0 I  U$ n) [5 P0 c# x

3 c/ |% J% a8 F9 ]# I) [1 g4 W) Y" d! S1 p
: ?0 z' p4 M0 ^# {# u' @
# i) |6 D4 r' x7 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


) C: v( \3 n( M* g2 Y: u, Z% h: H" m9 e' i+ M% Q; Q/ s. }

8 _9 \( y$ H+ a3 Y# t+ d% M5 W4 Q4 C1 P& A& x
: r/ _3 d7 k* f
2 a+ [  a4 v. H- a: J& |
( O- m  |: l% L8 R# C. U1 b+ I
, E; }6 J5 \8 S

/ x9 L! f9 j% p, w+ P
$ V; v/ m2 E) B) y4 e2 ?- r( C" y5 m, p9 K+ F! Y$ @

1 p, T8 l; |! @4 l8 w- O. P5 u" s6 k; w4 J! A6 m$ q
; B+ m$ y& Q- F# y% h# u

, u8 l. S+ a4 E; y$ ?4 O3 w9 k* T& i  B2 c" |  ?; ?9 J; _3 |$ I

3 k0 v- k9 a. [, J' C
% y2 F6 q9 ?3 @0 J* }
4 Z4 a6 a9 i7 |: i- }- e- Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:54 , Processed in 0.083635 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên