Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14084|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
" _! m  o( r% a1 }* {% q

( D* l0 U6 J: I9 ?. D- U
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
3 ~1 d# i" A% o1 h8 ^; Z, V* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
9 W* j* i& t0 ?/ E* Số tập: 16* o2 [0 t: R; ]! e& A
* Đài chiếu: KBS5 o& v/ i2 q" u1 J5 q8 |- A
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
% O1 w" ]' N# S$ e, k* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
* A, F6 j- D! v' r* Kịch bản: No Hee Kyung
+ ^1 s6 k) i$ f/ u3 i) D* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
3 {# b# m' h( e  B, j. v, f

3 N, O7 w% t, V5 R) ^/ [/ H8 m( M  B


0 u9 Y8 g1 z7 P) r& L0 q/ u6 _; \$ s* E- j
Nội Dung
7 D$ }# V6 _6 A8 j' U# ~* G$ ?6 k: b) W7 N

" k5 X# m! q0 w; y5 _" \+ jDiễn Viên
5 F6 b1 r& C# ~9 I# G$ E6 @! O4 l

3 v3 }6 i& o9 p5 K6 }7 A+ ~) A! H& d/ d
! L7 z5 d/ n& [, L
4 |* Y3 f. C- B0 x; E9 O! `5 c  P1 ^( d; m$ e3 A- U0 N6 k
Các Diễn viên khác5 Y# i* b2 ]3 s7 B, [( l

- K  }/ g: K3 L- ]! `* K- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
; s6 m* L+ p- _, f1 r4 V3 t: b5 s4 e
- S/ [0 Z9 q- ]1 a( I
+ k* n8 \% P; f- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
! @! a+ w# m- p2 @+ R  W  g; b% A4 A. G/ Z, [

  l! b' s6 l5 oGia Đình Ki/ ^( M+ Q* Y) T
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
: X% L1 m) ~# T9 R) d3 z2 a# W5 u" }+ f' C/ ?, o

( U3 l0 z1 \/ s) ]2 i- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
" }* L6 z' n' ~4 a/ k
9 P( c5 Y7 ^  z/ v7 E3 x7 O4 z' v# z
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)' g% F% ]0 ^' i. p
$ ?% k6 C* `, q2 N; L

9 p$ {3 |3 x0 A0 T: @- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)2 @% b& x& C! a6 c2 ~; f3 p( d

) g; u# X0 j0 z' d0 _$ [: r' }$ ?+ A& ]1 P1 ~8 S1 U, T
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
) J( G! N( e0 }( h9 ^
" X2 b" a% y  v0 r) |3 I& g# x0 ^3 F) H6 ], j
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)0 T0 I  T  Q! _  Z# f7 @9 A  `
% E) x% n$ D) I+ J6 S
# B3 u2 J" |7 h7 r$ I& S5 h
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư). i! C8 }! u! @2 _, y6 S8 I
& s- g# ^9 y4 f, C
; p7 O1 Q$ n8 X6 J9 c! M2 Y% f2 e0 N
- Choi Ran (chuyên gia pháp y), j2 |9 `/ q& \

# u+ f, n0 Q. e1 U  E
0 a$ n* b; h0 \- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
. v9 [% n- d/ H/ R6 ^2 o' @- h3 b/ z

2 f. J& c6 N8 ]


* w# g; _: {# T1 M6 c2 Y4 Q+ M% d' x, y9 h5 X+ E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 J+ Y. m4 a7 H% n5 G0 g6 B7 h; v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST. p  _9 N( f/ l3 \
4 B% U! t. w+ ~6 Y. b- x  v
# c2 b/ G: B* m

; n1 A8 F) X- L5 e6 F! Z  D% E' X. L" X9 ]/ L5 N
; C, ~3 c& Z8 d, \* P
6 Q6 S" p. J8 k1 H$ m2 q! A- U

. U9 ^% r: C. h; r* @* eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: V  ]( [! t5 W+ D% o) S" c* L- MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 d& q( U/ O, l9 O6 Z

, M1 D1 C5 G6 L/ Rlời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
/ v. \+ B9 C5 f7 B4 Q* F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
- b. ?* `) v5 x, c' x: \% Ksource: baidu8 w5 S5 m2 L4 r+ E! |
: d! r! i6 l3 _7 z
% p6 i* @% j7 _+ I' @

6 V5 j5 l+ ~$ L9 {
7 f+ P4 I% S) t; S, A2 ]/ X+ R( G6 z8 Z  D- Y: v

" E. h/ b3 P8 A5 A6 C
- m  E) V: u; \. o
$ k" |5 Y; D& {6 g+ i* S3 y4 O' |4 @; T( v" {
' n2 W6 b! A8 w7 G
" |8 n  q2 V6 j6 W
7 k$ F( }7 f8 |# S$ O+ Y# T2 c, I4 M

4 f3 S+ g5 l+ l" n! [
+ ]# a8 a8 u( n/ `) U6 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
/ P8 h& l, @6 F6 K; `

, h- a: t7 [% G3 B/ L8 I  o2 r! p' F1 Z; g; ~; H
- @, u) Z7 ~$ F
, b  i4 K- I. |! i

# M! _7 G! }7 ?6 M1 y0 z( v) \; \! p' {* z: p  B# o: ?* m0 l# d

% N' n* s' ~2 {: K' {! [6 P
- ~$ I) x: R* H/ F- E9 O; k% x
4 |' Y( r, o: T* L1 |6 @3 i) u. s4 Y. l+ {. @7 U
/ s4 M/ a7 S7 V! t/ A
5 k" n% l* ~' Y/ [  [0 a
" {; ]( C8 a' ~; E# i" F" k# M; i

9 v8 u, g# ^( w; B0 D$ ^9 t
( X7 I. o) v2 d9 J8 I
' G! G/ N/ Z& D/ B* w( v* y6 C/ j6 i# x- G  w8 {6 O8 @% `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


" C: d9 R" ^( t$ D' H, A
7 `$ N/ {/ ~. Y% @  y+ x, R5 Q/ F( s3 U* M

- r) a2 T, X" ?3 C
. p, J1 i# ~1 ~; b6 `# \2 E
- @# S/ w+ R- Z* [4 v5 ^* s2 C: O! d$ N2 [/ x, |1 n9 B8 V& g

! j7 J* j6 k* Y# H7 N0 a: O; W% l+ G$ _
* \0 E( N* {4 e
1 r: C3 H" G$ }* S3 q
& ^8 X' R4 V3 y" x$ X2 G% P

% Z  A3 ?  G- b1 i
, c. a; A8 ^) ]3 C4 y0 J0 y  e5 e+ N- h

! |! \# j$ Y% X' Q7 c' j6 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

4 u. x" K0 }0 ~- H
: ~0 _  g9 K$ h# l& g5 A
% B. X, c. T: _

& {6 Z. h/ s2 D% A7 A
0 H' A$ p1 U5 z. |: [) D8 r& m1 Z- f5 q4 t8 I- l5 z! |

" ?! t0 E0 r* h. e) X3 J$ {) M8 b8 ]" S3 {7 [# d
! Q4 j8 Z6 L; b  Z$ s

9 ]) b/ O, V1 I, e# _1 R, G/ P7 _3 g1 d/ k2 U6 d) a1 K' o: n3 m
- F2 k) i( U! H7 o

0 E' M+ d% `0 m8 Z9 [6 |# p# p; R& x+ Z# G2 r
- y, r' S. p" z: d

3 W* t' i! ^4 p( {& `( D& n# B
; Y0 s6 [' C) m2 i! o: T, H* r. |) M& j
# x6 O: d7 J; h( t
* r7 i5 a) h* q* {; d0 ]- d% ?
* I" u' q$ K( R+ N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

+ o- k& s; j+ y2 Y) U; G5 a2 y( W( V
1 o! p: t+ t: F3 `) o

1 ?) c  f6 t' F/ ~
; G( j2 S+ d  u" n# h8 {0 Z% [7 l
, p+ }. g3 Q. r; A
: S2 o& C; ]) F* b3 B) i
  N, u6 q; S+ q, U# C7 _6 D3 e- M: a% \+ d7 A% y& w9 c
3 N5 P4 ]5 }& @& ]2 v6 H8 a  P
* ~* e9 G! Z5 S) `7 w

' |/ }3 m; U) ?) }" _4 z5 E- |5 `% v+ N) U1 k* [7 D" V
! Z& d, S: J1 w; J. v$ w

& Z+ o. P% I3 M- q0 m8 R
- b- [; D  K2 m% N7 [0 m/ M& X3 j# V
( W4 }; f$ X! `! |- l
4 m( k5 \$ `4 _

, E" ]! [" |! \% z2 s$ L
8 T8 e9 v0 Y. ]. M0 h/ u; Z$ ^/ R& z: X  f& y- I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


' N0 j1 F6 \" P+ G: b5 I% y7 L6 M) ]% z! ~
2 G; Y9 H- h  g9 h2 j2 O. z7 e

" r1 @! |. F) t9 L, v0 z5 w
/ W7 C- X5 `6 R# d
0 l9 O1 F! _& t1 B% J4 v
( x" U3 M' a1 a! ]; o
3 R5 L1 _! E4 `0 @6 |/ n, M* \3 m0 q
' s! ~) F5 y% l9 x' \$ {) D; O5 N6 i
6 j* }: h& U, o8 j+ e3 i
( v' Y! P0 ]/ F- I! u
* \1 x: n, @* ^& o% p7 a
2 g$ g/ ]0 N/ e0 w+ \
! {% o' I( W4 r6 H4 H6 N+ k

& [& Z# O: }5 b& {6 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


9 w1 m! Z  r$ ^; |5 s2 c# c5 R2 P/ L- y  t& {6 [
) d( q) H- O! I3 l/ A

3 i. T8 e$ \. e# e, }$ Z$ p. i( w  n; I" U
+ v; S3 Y0 \( P7 t

4 _; h4 r, t. l( k5 A
3 `/ T, J! \, |) v6 s
, c- U5 f, P/ X6 t8 n, m$ E, x
5 P# D! d; x+ q+ }- r! ?
# o' l1 u8 L  ]7 j, _0 r- I# z$ o9 d9 X% H
+ n# E' w2 y4 R/ B2 f4 ^

2 _( @( V& t' }, v+ N+ [
% E9 \, V! Y5 \8 J* A1 w. M) q% j/ m9 b  p! H* M

5 Z( o8 l  q; v. e  i  N4 q' v' f/ ?8 l4 m7 Q  _! B

# d. X+ ~1 R. K2 C  ]2 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 18:15 , Processed in 0.066019 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên