Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14549|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth9 L! o. T0 E/ N' J+ G0 h+ J( Z

# a0 R" {: {6 N4 ?5 c: L" U
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
' B. I1 Z4 y- I- s$ `- A9 K* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth0 w: P5 t0 Z, Q7 a
* Số tập: 16, R! Z" w8 _: n! @" H4 E
* Đài chiếu: KBS: M. K: D. k" p3 ?6 f
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
5 p1 d1 N3 _. w( w  ?( I$ L  Y' r. g* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
6 }) |, v7 L' Z  Q4 j8 R; k* Kịch bản: No Hee Kyung 6 `) l( l! R. f+ ^9 l! l
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

# L; H6 H* @& q! i3 g0 E+ {' Z' {& V: b  ~7 }


) ^# X# x( p# S* H5 F/ g. Y
3 N7 j* q3 ?/ JNội Dung
6 B, D& v% ^3 f+ |
) H' b: r3 N7 a9 c
6 @4 ~& H0 |- R  LDiễn Viên
! g8 Z6 _) U" X9 H, `6 |& l

* U! P! B  j( e
+ T6 w3 i  `1 C. I- U% E; b& a
$ |- r+ E* P3 H& @; b
; j* M* c1 _% ?9 I* `/ O( T0 E$ ECác Diễn viên khác9 E% c! f/ J5 B) e6 O5 o
) v' A! U: k" R& v
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
( i, r" p+ x! E; _, v0 Z) w3 Y# G% T: l

8 @) M5 h0 H4 g7 N- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)7 v$ \$ |. W- p- |5 c
* i8 M" n/ Y1 B* l) c
. {( |4 J  K$ u  Z5 u+ @9 h' i
Gia Đình Ki
9 w3 E, {* ^4 x9 k( o! Y- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
+ @7 V- \$ f6 ]6 g
8 r# r1 U! t/ `& S5 k
. k  o) v* D/ a  e% y0 c; T- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
; j1 H" ^: W5 _$ R9 O
9 h# m$ z0 x. o: G; h- d/ W7 p7 @4 T& B; V; C
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)0 m: v6 Z! L7 G6 P5 M7 U

% P* m' I2 @& ^) r8 I7 ^' ^0 {) U4 G: x: t6 ^8 o2 z
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)5 p" c4 T! {  H
+ p" V  K- l1 B

* V, M1 h) F( _$ Y6 P. I6 H/ n- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
. f% ?5 Q, g1 S5 P6 }) g1 `* i4 z2 b2 P. r9 L8 m* R

; }) w8 }+ r$ Y: c: H) H- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
( A, Y2 G/ [7 A* G* u( N, B) L) ]# u

! D6 j% d9 l- {$ t) V9 R; P& s# N/ C( P- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư): U; _" Y7 [% D/ E' X2 v" i+ Z& a
. A: k  y- y8 e$ y+ \: D

& Z. U$ E# |: e! S- Choi Ran (chuyên gia pháp y); C4 j0 e# e! N' G2 K! C+ u

/ D7 H6 \: \6 M
+ k) m% ~6 `3 @2 j; w) w2 B3 s8 W- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)$ t0 |9 z( X; o1 k5 _

$ m5 I" w# f- m9 n- h

6 s- J- q4 g7 ^) ]! ~( D. c


$ O0 }, w& r8 ?" P0 `- c4 e
) p! g  O2 f5 T# q& bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 V+ ^0 [, f# A! _, g& M+ o% t, ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST; T3 k- x9 }2 i

- }: u- Y9 O5 I  S8 m
6 D3 A: ]& d3 w8 y" P1 P. L
, p; o8 L! W+ X& f( ?, i7 g" B, q4 {
+ Z1 e6 R5 p, ~& ?. I$ X

, u/ I- Q* \! ]
1 h% \! T. _1 s0 [6 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 `2 ]& \( U) j8 B6 q% h' u' O) @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ W% s/ T( ?  v2 w% R
# ]& U3 Y/ b# ^, E- p
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
) X' N( l$ G) i  b: g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
" q* g1 }+ d& H6 j+ ~" Ssource: baidu/ g! j1 H. o% j5 t- b1 z
( U7 I& ^7 R7 F$ H

0 R) g, T4 d5 ?" }
! O1 u0 k" v8 @8 A0 a
; i! k. Y. ?% l! m- e7 }: i# F- B( h4 J
# \9 Y* x: p; A3 D8 U: }2 [2 K' _, R% p. u* {

7 u& M1 `# d5 ~  X- W& l: S" w( O6 F6 C; w

+ z7 d% A# @- H! [7 R$ ^, Q5 p3 j4 F4 q  v1 z, ^+ {

6 B) B/ F6 l- ?4 A
( t3 A7 `6 i' a3 W# W/ N8 T/ s" k/ `
' E: E' n; j# u( S" N- r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép0 _+ a4 z# K3 I$ P
; U9 W3 u! H$ i, Q

$ O, n0 J! u4 x# F& Y6 v  A: a  K1 i1 p( b9 X; `- q
) N9 t) J3 _% H5 t; @
0 D3 K# w- D. ^3 d% h. k% `

9 k: n: U1 a; y" m* h1 V( w5 T; e) j6 u4 w" ]: W8 I

6 C$ C5 }- l  C5 x: j/ G
5 u3 i( }& q, X3 Q$ y+ {5 N! Z+ {' x' e. G+ a
: T' y' O6 T3 F8 Q% _5 n/ B( ]. Y

% A, b' M1 i! J0 S
* R+ f7 m% d) ^. O5 r) t! n. m0 ~
( A" p; G6 t0 O5 B( R! q0 b" w
1 f' r* w+ P5 |8 r
, M- B5 x% w! p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

% M# p9 L+ J' ~3 a( A' H' F3 M
2 z0 a9 _) t9 B/ K: @0 }3 d
" X& [" n2 w$ Q% K+ ^. d* }
2 Y: @- I8 e% R+ u

- ?% |7 Y/ t) H! k! j5 c- G$ ?; B/ q- [7 }' p
, r6 l0 \" v& y/ g; i! a# M6 k9 T

" _1 B. y) c3 Y1 |9 f6 v( n- K
' C0 F* \& Q, p& [5 ^( M
4 k5 |9 a0 ]  H* o6 M
+ v& |! Y/ j& |! K- Z" i* o
- h8 G! H- c( K' Z. Q6 Y4 f2 c0 i
/ h- r+ l) j( X; y* a: V5 z3 ]8 y  n1 t
0 y7 W% m2 e8 l- a0 u; R5 e

0 f0 O8 f. e* X* h' S$ N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

. U7 h0 _9 h6 c8 O$ T
) [4 z' Q2 i+ l
/ Y4 c! X: E. n5 Z# ~3 c

+ f! \4 A; G- V: S9 Q
( R* c- L9 }4 C; _8 m+ E" q
8 s/ H9 L( V. l9 Y$ a  T, q5 p
; k$ J0 t2 v7 p/ R7 b4 [7 h
4 H+ F7 f3 h: x6 Z, a* D" z' Z7 d. e6 g0 r" J

. \% {0 a. d0 J" C4 g+ P5 @# x& E1 H) G8 {: I4 K- H
* k$ h! a. \% P: @. ~# s% w
& m) S( W9 `: M- g+ }; t" P
9 l( J% w5 x7 I, ]; o$ c
7 o' E7 k) [0 |* ~2 S" [9 R

6 ]5 ^' _8 I3 N# g$ A# x" d6 k2 _( N& b

% ~; H; ?, H8 w: i) p- D8 }. j, z+ R0 K( `; Q& Z+ |
* `- `1 i3 W1 S1 s- X7 `$ p

; D  W9 I/ @' r( a' P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


- Z  d- S# ]% Y6 y/ K* u( a
" }0 H0 z! V* t: N5 |$ W
8 W' @5 \# ^: e) W" n: {4 i7 s
( U3 N% c5 }* W5 u
; b4 S6 Y, p0 s4 {6 t1 J& k" K$ f+ n& S% o: O; u" k- C
  p# Q' w  c* f' o% f

, ^6 f7 V0 E! v: T0 m5 k% E) b2 p5 t0 v: [

+ h  d+ l8 C0 Y, B0 F* ~  `' _# `
" N' w! F2 Q6 ?
6 r( M; l6 X& R, \& J- w% W! e5 R1 [& T
0 U( L/ T% f0 L( G1 w

1 u# g4 l/ ^3 F/ D. ], |4 s  v& p$ Z( F, o) W( k3 _* ], o6 d
1 F6 j# u0 b' K2 O  E' t5 x

0 P( ]8 p! c9 X6 V2 ?" @' r' l+ O( }. q" Z/ @
  ~/ p" r8 _8 ?4 D% k; q! f
0 y+ ^1 C, r6 d% b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

# W& S' ]: x& o5 T4 e: c
" B& Q+ n# C0 m4 V- P; u
: t. J( q, `: c0 m

- u( z! Z$ k3 C& p" q) r3 `8 g$ D9 s

( E8 v9 ]* m5 x6 q' P
0 {% z5 _( K8 D) c( g! Z9 O" F. R6 k  ^* f* T

" T! P/ D+ `: A: u0 P% ?5 F8 H
- Q- z, J  n1 L: j+ K* W+ t+ e5 M% r4 S1 \

* N0 _" W' Z& ~. ^1 M  c& \& q/ j5 W7 R- u9 o: L% {" _$ Z/ e
/ i) ?2 _  u' _4 E& J* _9 F6 U

) y8 V% a8 K1 ~; G4 x, o6 Z0 Z% E% s, c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


! t. |1 u3 ]& q6 i! g
! N* v4 a- q, Y2 p1 X. g3 d% _+ ?
8 z3 T+ L- ~9 E0 @8 f

) Z0 U4 T5 ]  a0 K
/ m1 N4 d8 r( P' l3 M2 c; ?+ v
, L+ B9 s: n+ K+ }$ Q
# }6 ^2 O; E. Z& O- F5 `- N& u
, T5 @. W+ e; \  s

/ \0 E4 x( ]0 h; V% v# R6 c
% B" Z3 D6 C, b3 d9 X" F- A7 Y  H1 C3 S2 \7 }2 P; C/ N* \# m

) A9 x1 v& N  A* z
- N/ Q, Q" t7 \% W) Z8 H( e" R. d1 L2 H+ y8 W; `" b

, G. p) H7 x/ f7 q& ]% E( i! H# H% `1 s# G3 y; B; B' B( j

( G* v+ b! t9 T" u! n$ E/ |' B4 N- F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 00:28 , Processed in 0.065901 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên