Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 18191|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
+ K2 U* x- y/ n7 N1 i

1 S1 \, T  m! V) N* d$ t
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
# v7 r3 K4 `  j; e3 n+ ?# k* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth+ g* a! i* S4 n* T$ j/ N. R
* Số tập: 16
& _0 b! a7 E% g* Đài chiếu: KBS: j* V6 V7 |! I; A1 {: o1 ]7 Q
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
) E7 @, O% V! \* Z- [* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)0 O! K+ b. P& \: _- z4 `, b
* Kịch bản: No Hee Kyung " {9 {: ~: \9 C! _1 \" Z
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
" H6 |1 K5 y& i& p8 R: ~

0 ]7 K; F: K; L/ p: e- W' b


2 l8 M+ \3 r( W3 I7 ~! s  _5 X" B, b
$ D2 `- V7 ~* @" g3 oNội Dung% e5 F/ ]3 I1 x
3 n7 ^1 ?0 J* v  X9 V( q8 B  P" Y' V

' z( ~) T$ Y! @( L: NDiễn Viên
: r# w* k5 C! H, n

, t) @. A, I% V6 g# g  V( C2 }0 U- }* j

4 t) x. k0 e  O: U- m8 y( b) E. Z2 h9 g
Các Diễn viên khác7 X1 [- |& P/ L* l5 X) b
# F4 a( `, h  h, E
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)
2 q% }. T" W/ X) L% s4 g: Y& K# i. N5 c' L! E4 I
( _3 r3 O) \5 _, H; |% \0 x7 D) R
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
% f3 m" |; S+ W1 D# O8 h
1 z: x2 o, u) ^% B& H7 v* m8 }2 Y$ k, P+ P8 o6 g
Gia Đình Ki
8 i0 z0 ~! A! t7 D6 @9 R- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)7 V# _. V0 _$ q, F- b
2 d) h+ \, l' [
% ^0 ^6 y: A5 X6 i. V
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)8 s! B: j& V1 T8 D- R
: N5 t0 v8 [6 W: c- p
5 H2 N' g; ]9 f9 E# _. U
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)& b1 E- v% P  w* S
& s, j# ~! Z6 O& r5 A: l& B7 S

7 e) x# t' Z' k4 ^2 A% P: W- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
9 c" r( l/ S1 [5 O* Z" I: t  N1 n* B9 ^8 d/ p; ]! A
4 n2 ?' b8 B) \6 m: `
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)
4 r' _0 S3 c5 C- f- p$ q# C/ w% N

. W: L- a9 e5 u3 [- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
& |9 b6 ^3 z, N2 w% M& H
3 H$ p5 I: h# n3 F0 X0 C6 D& |( y6 Y
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)
8 \2 O6 f% t) G/ r: [; S- `( Z8 f$ x0 C
3 e; D3 H% i4 L; k. F
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)  Y/ B8 ~0 n- F; }( b- v
. f/ A0 F1 S7 A' d" C, x
& o% @% N) {7 s* D
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
4 i- G! }9 J/ P7 c7 t+ V$ J0 k$ Z, u5 v- F+ D; O
" B) |& \9 D! f8 R

6 x# B1 y# }, p. v/ ?, z
+ ?: L7 \9 t6 q& q( \; y; V/ p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 c2 }8 T- o4 k7 n0 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST& b/ u6 x7 l5 x- G! p6 Z/ {

  P, `" N( h6 p6 ]" ^0 K" n! m; ]  a( B3 q* I9 Q- w# \( S

9 u; G1 a: `; W7 n$ p* x0 R; D( X, t2 @1 b1 V" |

; ]# o5 u( R+ P. e! i. X
2 f: O" z2 r' S9 Q# p! C
- `$ m4 d7 ]2 q& sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- {4 j  Z5 F, Q6 L) v  Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Q: \6 v) q/ n  t
# K9 }" d, E% A8 b( I$ x9 O  b
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy/ F, r+ K4 E9 a, c1 s- z. i$ ~9 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter) a+ Q& L4 \% N' m
source: baidu$ |6 M/ f; A; v/ W* O/ ~8 j

/ j3 x* R( P6 c; \4 B5 x2 ^. Q9 Y! F6 K" e* v- _2 n" ~3 ~( R4 e
) H# U1 ]5 E3 H
$ X5 V2 c* ]% l5 \8 B" `/ }" V) K
( V) F, D: n" P

# I( @( t6 _* z$ i4 R% U, p: @% x. b# _3 I& A$ b

9 A( F4 J0 B6 X
% W7 G) @( c  U# B+ @6 e. [* r
1 h" v; h! [% {* l6 u$ D/ [4 ~7 i' V6 ?  D

, h( d1 q# e- q1 ]8 c6 [9 E# ?: R/ O+ |8 Q: v. k

3 Q. n& S9 g+ ~" `6 |8 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép8 c5 @6 q5 Z, g- R

6 G0 S6 q9 t3 f. v2 {9 V
! U0 D* a, X1 C$ i7 l) h  Y" s! z. O( x
/ E2 c' j6 i6 \* J* Y9 k, M  N. j
/ D3 r1 {9 i! p/ x

6 Q5 T! n6 h. W( B8 m5 I( r: t& B5 a8 Q+ h2 B/ ?

' p) ], F8 c3 L/ H9 S, q* Z* [2 c; j( a; W8 b( y
! n9 p9 V5 ^; l9 R  l4 s

/ W" L; U( Q, V5 S$ e* G+ S+ g% t+ z2 _, u9 l8 ?( O! r5 E: F

9 x3 ~: P, N9 ?: J- `
5 u, G$ v: E' e. T% S0 ?4 P  g1 ^7 k8 d
$ h3 c$ K* E4 r; o1 l
2 l! G3 n- e0 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


1 N& @) L; ^2 y4 ~% A7 E. G% N/ N
" w' h1 j) x6 D  f
1 b2 ^: H$ R- e2 K
# K/ D, t/ f% F0 ~' i0 @2 s
- F! y, i& w( a' k/ d6 B: p6 O+ e# {, G

1 A, c0 |5 ^4 v: p! ]6 ]9 _2 h

' b( J- M7 C" ?2 B% Z* ~/ K6 V
( i% s5 R: A6 j$ c5 R( ^) L
" G$ T# g9 d4 S( x1 I4 S# i0 z) X: [0 o' h( g2 M/ B
$ s- W/ ~: z7 y7 W7 J

6 K3 @) o/ G% x; Y4 k& O+ J( l+ N
+ J( N& c! O  A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


1 z( h; M+ q8 t& n( G3 f: D! F2 Y' [. m
, |7 d5 c- o( L& @, `, S/ r# ?$ P/ A  Q- S3 V) @
4 I% z) T, ^9 `$ \. G  z
: k* x7 B& j, {
% b* q- o+ E3 `1 v$ n: v

& H! M. d6 z. y8 Y, U0 K5 P4 r  u

5 ~1 {  w) Z3 g6 W' G+ {$ D  b+ Y( T( X. g2 E

2 n9 G3 x% r( W% f* J! }
7 L, x5 E8 }, u0 b5 P9 J9 g2 N" u5 C2 }

1 v! u0 Q' M4 h/ {: i# w0 [: b8 F) h+ y- N
) F( H; ]) r" B- J* W3 v
7 f$ @# u9 ]! o) D7 p& g" |: U

$ ~' d$ n+ m- ?* {% s. g+ C- \$ _3 s1 ^: C4 S
  J8 a6 a. d# h
+ V2 s- j/ M5 |. j& Y" ?; ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

2 }& v8 I# [% z

' G6 b. Y# [- i4 ~
6 T% {8 h. [: |( B! O/ U. d# Q! T. Z  d2 \
. y4 U7 L5 z4 ]2 u: I' x

5 p; Q/ N! t5 _/ ^$ j" s' G% u$ A" Q
  e4 {* T+ x: {  W7 P; `, Q. D) a$ M3 v5 l
5 h" `! P# v5 M/ z+ G2 s+ ^; e% i! W; F6 X! f; @, z1 C

' ?7 O) N( q9 {# f- i2 v( }  z7 ]; N- e9 B6 N5 [; ]9 ?

8 K! t& x5 Y6 C3 U9 N* X, O! \& N/ U

: e4 |* q) V# }- M% E. V6 d$ R
1 V5 B+ y* p+ ?  V% S9 S6 z4 Y. E- ]* K' E' ?; k2 s8 M
5 n* O6 w8 F# b, O5 X9 I
1 S. `2 }8 P! ~, q- H, [2 W
/ M( {( i; {) L, s

/ h2 }, }9 w7 p" @1 ^( A& N7 ^5 r* M: `  b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

- o) S) ~* p: G; g
0 h5 {3 A& d/ \6 U$ a: C. ^  y' y/ m+ n

& H! z( h5 m, e3 t8 _. ]) H6 k  k& }1 K8 T3 ?
) W% ~. E, J3 {* |/ B* V  V

; d! I. U% o  a1 j( u- ~. Y
% H6 u; l2 z5 o3 ^
$ w; _8 A$ r* z* j2 J2 N7 M. f  z. n& I  z  W8 L
% x' I5 \2 l% g, T8 ^! ]0 p
1 [% a8 q" ~% U! U. _* f. k

9 {% J' e; t; V1 m6 f9 t
# n, r" S0 b4 |4 p4 j3 V
% M6 q9 g; d/ s. V7 e4 H
6 L# o9 F% V8 ~2 y3 ~: M, L# S1 t2 E7 [! j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

- V! y! O6 \- H; u: }9 c; G6 A5 d

' G; S" \! t" ]: S- Y  y
# F1 T/ x, I" r- t) A1 ^. l4 ^' F. K- k2 J3 a

) X$ B/ B1 j- G$ l7 d7 o# m
6 _% F/ t: S) J5 {: A  L
0 J+ p3 u+ w1 U2 G2 P  R; {1 l0 M! N; Q
+ _' z$ Y5 R5 {# V- P

7 \5 t) _' Y+ U  s2 E+ _8 Y- n( x+ x3 ?/ O
  m5 p6 T* R3 @1 K
2 P, e4 N. M/ o! N3 N1 ]) G8 _

) F' X7 U4 ^$ L/ w( l7 p3 k- s6 R! Q, X* j( F8 |" d4 _

1 _6 X6 d7 O+ @+ U! [; G7 q- l  ~9 ?  ?7 C

1 b0 m% i0 W0 a( C! v, o- A0 M# V5 I( x; O) x# d4 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:54 , Processed in 0.078288 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên