Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16285|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
5 C( E8 g$ r% c0 ?; f

2 A5 b- m  i) p3 S
* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)- P3 m; d; q1 X+ h! a6 b  D
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth% h" |0 e) j$ f. P4 Y$ ~
* Số tập: 16/ Y+ s# y% k; J/ z' O( S
* Đài chiếu: KBS- K* N" u; G1 o9 d& G3 z
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24/ |& F3 k4 j( c% s, g$ ]' E: r7 R
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
! M. I# L4 z0 j5 a" s* Kịch bản: No Hee Kyung 8 K2 X1 N+ K5 U8 x' d
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

# j4 g% E/ u6 \, J* P
9 L' K- X; a" _, G" [: G, {; t6 t4 l


$ T" |5 a! N! g$ f- J% x$ }7 ?+ a+ @& ^  {# ~, F! y+ B) r' _1 H
Nội Dung
0 [0 r3 U' l. m* Y& [' ^5 q$ T2 v0 E) Q, O# g

+ q8 F- v, A* {; I# ^5 i: ^Diễn Viên

2 z8 |) E8 W/ g; N% I9 |2 |: L8 `; ^/ U" d7 ^* n

, T- _1 c# b& u2 n
5 ~" P3 N% ~6 o# }& q$ }; u4 G0 ?$ ~. r2 _% n
Các Diễn viên khác# [& D5 w8 Z2 s' u" L4 U4 `

& N  x/ W6 G! x$ M- z8 r9 t- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)* B# \$ o$ l7 e

9 u7 H6 N# ^) x6 d
* X1 f" B, n; p" A' P- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
2 D* G1 J2 i7 i% ~1 c0 {
' X* ^5 i! y/ s8 w5 P( X" s( N( b* H* I3 r' A
Gia Đình Ki# t+ d; B; Y$ g; K
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)7 c9 J! h# h2 i; T1 z. t! M

& k, [6 _0 B" b! R. R0 e. G- L
$ p2 `/ d! G4 ?. r6 Y9 [- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
( W9 P( l8 ^, j$ h+ Z. D2 J  ], T$ b- I9 b7 w% T! |) ~) o

( c8 n; B- T) ~4 r2 e; [- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)8 m( a/ J& t0 m( S  ]5 ^# R) ^& n
* Z( M* {/ h* `" i! |" N- f

: `2 \8 X% q, N: b- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
4 ?( {! J/ ?. g! \( [3 C* h: {6 w" n& ?

& Y$ K( X0 j- M/ ^- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)1 d9 V( z7 F7 \+ c
& j# {. l+ f" k& M
+ L2 l4 n* v* J$ H) a  L% c& F
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
9 a' G0 @* u+ \! o! G( n) b; k) ]* _2 Z2 y, e) s6 L# Y2 |
7 K) {6 H& x1 d+ a: i& q% N6 C
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)5 V5 J* {4 Y# s& D

$ X. p" u! J. t6 Y3 s4 M5 Y0 L9 [5 v& u0 \
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)& S3 A  e$ G6 y; m

3 u2 N/ Q; [2 G" t5 J8 ]. A, P% ^! z$ m% T+ J7 Z& g
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)- y+ o8 g5 I/ `# G5 N

% p. r: v5 T- l7 b: t; z. T! k9 U
7 X: l8 L( R8 I5 x& |- V; G/ S


- N5 }) e/ Z0 F+ Z1 b' \) k/ i7 c$ j; [$ f' h* f; L, E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 d9 q6 a8 v0 c& s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST0 V( z& U; F, Z
" u3 r( Q7 K' ~  s! D1 ~! Y- ?
' t$ ]. T0 M7 u0 P* x" `0 }

# G( v/ t+ E* l( t, k* b7 D" P. d& f# J' A: I/ D- A" o
% [+ ~3 L5 Q' y9 Q

+ S9 D: J3 h9 {1 [; p( u. }$ z3 M2 M; h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 H9 G8 [6 b5 ?3 J* w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: A9 N% F; p; _! g
, ]4 g3 U( R2 y% Blời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy" R1 y& c! G& \5 o! k$ F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter5 ?4 o2 [7 m9 G( M+ `
source: baidu' ~8 N* ^$ {7 ~* d7 A$ W

  U8 a  P6 k' N- D8 g5 ^
- U7 P9 \: ]- G4 f, M; _' f+ z* V: D: n

; ~$ ?; Z& u2 v" J9 t4 j- J# M6 A7 k% Q8 ^  K& ?
5 K. y1 S1 D4 g& T

, `; n4 W9 Y* j; Y% p4 p, ~  x' H1 a( N0 I$ Y5 t

) T+ h6 t: }1 ~, x% U4 C! S1 P" F. A: Q. F
# g3 D, [0 R: C4 F3 i- P2 P
! F" [% ~2 L* ?0 \% b

# k" R% ?  K+ v
% _2 p0 ]7 U' _/ \6 y' Z) U/ r6 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép0 D& J  n3 f5 S* s  V7 i
3 D+ t" f& m0 O; A

* M6 L6 f0 }3 c5 z* X
; J0 x2 g2 a  o' g% e- ]5 t# w* P7 U3 m( J, k2 W- c& x

* \3 K; p/ _/ ?; ~* b
( `5 l2 j* e/ q7 h# m2 Y
3 {. R; P; r6 x$ V4 t
9 q' x& c7 R4 L; D+ R
5 n6 C6 A0 D: a: I- E
7 {$ ?8 u/ m( Y2 W( z2 D0 n% I  Y( u* }* R* I
1 R' K' y, Z& i6 _$ l; J4 P
) m$ h  D3 k$ q$ }! Z: E* G2 u4 R
: I, b  `( E, G0 M
9 _. j' J8 f2 N9 F! `

5 z4 j4 d2 U3 {
, K# i( C9 f( w9 {" w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

: R( d  Y; G- A6 j7 D/ x
, g! q4 m& {0 s3 I$ f% J6 S2 R& j4 e
" k' g& c; e, m8 k
- P" V: q) ]0 t$ M: r0 X# K
8 P2 u6 U- X; P. O0 ]: Q
# p# U3 [- ~- f& L0 q- w0 @- {/ H

' a1 D2 v8 {- Z* E) K7 D
; y( C& `' ]/ A3 ]# [% g2 _9 m
6 |6 [: W( t! D7 ^9 G
& O" w; q) j: `8 [
0 Q/ ]# u. m; M; T
2 k: m6 |! ]( l  Q; V& n
# f# {8 T7 {% j; p+ K2 Q" `5 ?% P0 V0 l' O
( g( P; R; z8 G8 D8 z8 {4 c' i/ o9 E

+ h7 f  @/ F9 w( u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


: U1 Y# }7 a# I; E% g9 l1 I
  M" \( @) f7 ?9 }2 j
( u8 D1 g# ]7 [9 p) d
; x5 E' ~5 o; ~$ D5 b  ?) X8 j$ ~5 ?0 M) U6 }4 |

4 s( h! z( w  z, g+ f0 r6 z. F% v0 _3 Y& ]. q

4 n3 \/ o* h; w8 D
) n) j" n/ p+ T# Z. K- m' g& V; H% Y9 O' y2 J

: p. W  n" q- [; F! ~0 Q1 d3 q8 s7 Z% [6 U
: W8 {' @7 t9 K: K7 @

: @8 F1 r. k! Q1 `7 t4 Q8 F% {9 Y' g2 v

) {2 ]! w* t2 m& T3 J7 l# U# l8 Z) m6 Z$ Q4 ]2 u

# b! w% Z/ S5 @8 }9 ~9 I/ ~1 [
8 G0 S* _9 r9 n2 J1 e  ]
7 T) W: P! V0 y% j- N& G; N
+ v! o/ \! K+ x% H+ s- C' N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài

- o/ l  J0 N0 G2 m. H/ n4 ~

9 z. i$ q; t6 ]+ F7 m$ C. B2 g. A4 P4 ?( W5 Z
$ a* ]& L9 ?0 z3 ~
8 _7 V- t$ f7 v4 q0 H  ^5 u8 C

! W  H% B, F: h! _" Y
) n" P" N2 M0 ]$ N" W6 ?
  n8 B/ L4 k- |: o1 M
  O- e3 n, {6 k3 o/ C" t( a: k) I
& s& J% O/ M- K- [4 n

6 N. O# w: J5 ^" o9 W! i- k, o: n& Y* J8 ]  E) H

2 I, R) q* T, ?2 G7 k) i0 J' `2 I3 Z# k& e' G5 k! L
* P+ F1 d: _8 p1 _' P& x9 [

9 f5 C  ]# E& }9 c) B  K' H0 j( N) I, |, r0 G0 r
8 `, x" u3 m$ }5 n$ X  @

* j: Y" J! a; M) \  z+ j) L
* i0 S1 j" F# \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


  y, o1 \& D! ]; C  D) x
, J! h, ^8 E& Z! Q+ I2 j3 k2 |! U7 O8 ^. p

3 I$ U$ _0 D8 x8 _3 M, b9 X8 U: r# g

7 e  E: G% s( l2 x+ E3 T
8 D- q6 `& k/ l5 e: d& d1 C% @1 S; @

8 U5 g, X4 V0 U- I- \! U! N$ Y" F6 M
: e5 L  s5 p+ J

1 g1 ?- x' K- R# \  z4 R' m" N8 P$ J! d' T2 u( y

0 I% `9 V+ Y' V) }' u& F5 T" _5 n( c# @& \& _/ b

1 w: [6 l- i1 v2 h0 Z1 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


# H# x6 S+ w  g3 _- K7 V9 }0 \" U% Z. r. N( N/ S
* T8 B3 f1 Y) L8 H- S+ `

( W  c( ^7 M: r: o
4 [; ?5 @/ Q8 x" i# X$ }/ ?5 D# [0 ~1 T/ n8 h1 I( l$ m
; v- p- ?0 w% F
7 e& f9 C# O: i" `7 G

% ?( t3 e( ^" n7 O8 V" Q/ N* L) Y+ }/ x* z9 H4 `' c
0 E% F9 ?* y- z( N

8 K" j+ b/ u1 _9 ], d6 n5 \  A7 g. F- N' A; A0 F! b3 r

8 j( N& g3 W( A% @+ T: R, I
8 X3 e/ k% L' \5 B' j
" |8 J2 v5 _. c+ r6 S5 Y% I9 f. \+ B6 F/ |

+ Y) W7 l. f4 X( ]; R- m
5 Y! J4 u4 Z8 k9 I+ h- T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 11:21 , Processed in 0.101776 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên