Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15780|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth1 o' c% l9 w1 |1 [+ s; E


' t# h# ~' i3 ^9 K2 o' ?  ~( x* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
; v! s8 u$ Z, M% t4 m# D$ j' x4 ]* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth- L& g& `% }# R* o% f; L: d
* Số tập: 16
% m; L1 j+ E' N8 _) z- Q2 C* Đài chiếu: KBS
/ F0 T, l  |5 ?" e* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
; {4 o0 a5 o* x8 P- |* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
% Y! M( W6 R- p# i* b* Kịch bản: No Hee Kyung
- h- y+ U$ m( Y  |  X, n- U8 d* U* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
) T$ y6 e. d$ N4 w5 y

1 w! ?' a& P' `+ h( r" O

9 U- z7 c3 O% {% m$ d9 F  p1 C

4 K. b% {2 M/ R$ qNội Dung
/ \5 e! }# f8 Q2 }1 y! S) x
5 t2 A; e" Q( d! a
# M# I5 G# S3 Z/ i( gDiễn Viên
) S, E! L7 @9 Y9 W2 _( h1 Q
) C2 M8 |# d' a

8 {, Q" q2 n7 l0 `1 F0 O% S2 B% m( I4 s6 \1 a

# w' H+ _" e; @- I+ g* j9 K9 OCác Diễn viên khác. m0 q7 C8 S% {! m- E& L
$ u' ]4 N$ R6 A( o3 h
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)1 N( H* l4 p+ o2 O5 r
# o) M  q& z. `2 ^* @

( L1 E1 N1 A/ }- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)
$ L/ d) @1 X' m4 w, H, N8 D3 u
5 H* f# [) I& n% P# j5 `" F
Gia Đình Ki
$ P) j6 N) s" r3 @' C- d0 a# V2 B: l- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)* D5 `% U; \2 T$ K/ v7 Q
1 ?' g* n  _* o0 f
* \! K2 z5 N8 m8 X/ G" u" Y" N
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)5 P; z# J# ^  Z& ]) f
8 X8 z7 P1 U! v" {% E/ a" x: H

. v- V0 B, `9 d8 C- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk); u: `( M# A+ @9 \6 w
4 J. ~* ~+ q6 A6 ?/ S( ?# U
' p' Z3 l% B, L% x
- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)
# `+ O5 ?' t9 ~- V7 r$ e: o8 Y( v) V4 L7 _9 Z
3 {6 s/ D' z) S, \9 U+ L
- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)+ Z8 B3 q& O/ D& A+ r. Z. p
" z1 k/ r  L. f" j/ G! V/ L
5 G2 {* b7 B5 h: E! S
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
  I1 R- S7 u; i5 f+ Q: p, V; r4 h% H5 j9 K. b1 w
8 v/ }/ H3 d% f% [+ n* _6 O
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)$ W' [7 E' p* K% b% ?2 P, I

: D% |4 R! ?( O4 ^5 G; i* M) `! x& r9 e- V, M( T
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
# H2 T# e4 ~4 {) i. Q  x
9 ?8 L  o3 f  h! P# z5 P! }; S) [  `" ^, z2 |. i
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)& Q3 h1 P: k5 z: Y. D; w2 }

: c" L8 w6 ~: B' c& |& k; z8 |
5 i3 x, {5 ~1 @& u0 j6 E: H

4 U3 A4 K3 Z& K' p& O6 s% l2 C

  i. n; o% X: J( Z2 bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  f3 U/ e& j4 v' _" o. c# W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST; q- x4 P; a; x- b0 r* q
: c6 u* U6 M7 c# H9 h
/ w$ g$ {& o' u( A- |) f2 V
/ `5 y  h% l" E: @# G! s

4 K: z$ b! `! e4 `" m8 H! B
2 E' v. m+ }$ k! m; q7 p/ `6 M" V2 t4 q
# T4 z: }% w1 y: _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% {" |7 ?: L/ _; H$ o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 P. c$ C: B. Z/ {, F) K$ b

' E+ I/ G! X2 O# f! c" alời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
, Y) Y1 k) J- }) D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
+ h; {$ [) h" L7 F) L- ^source: baidu4 T7 S4 k; N3 t. f% T* R5 h5 M9 j4 N

* Z% c5 x! |# Y! u* v
/ S# e) ]( e, h* T" ~5 B/ L8 K; n4 W! @( Y  f
2 y, X& f2 u! Q0 {6 O; }, ]) k6 ]
/ j$ b2 A+ I8 X$ q

" X1 Y/ }! O. P1 E1 ?/ m  @' @5 x' r6 H5 F: ^$ ~' m1 A
2 b/ \6 J  c( ?3 j1 \5 L0 T9 r
1 {) B2 e2 _5 g
6 p$ W7 x; `; u; }5 y9 ]4 f. z
: d# ^/ a3 k, W5 y% L. R. A  _

, }* r" w7 _1 E3 s6 j/ V2 x& I" p  b

8 ?  }  H# y. H! h0 e* u* @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
' q! b$ v: {6 Q$ O' D; B/ b
2 ~! a( x2 y2 Q) N4 b+ X

0 `( O5 ~9 C  q# r2 z, B- ~0 w& J0 j" Y; q
0 s2 [4 Y, |( ?7 Y' C, u/ h
6 q- K) v0 p) d! m9 A/ m5 X; y
. y- W. X9 k7 `/ K( H6 g$ h  K

2 l  i& ^( }* i* r- d+ T1 P  p1 h% i  Z. V- l- ]7 h
: Q; d* b+ m& U9 N# B% n) u$ i
" I5 Q* D9 O7 h/ O5 q

- `/ i9 H: S: \! V: k* l* n& b4 L; W

6 @1 x' g1 h2 a7 B+ T
7 l" n6 \. p  O' O. u; f3 y9 T& ]6 V- G$ k' a  T

0 i: G3 w2 A. S$ R- _" M- Q. M+ p* @3 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

% u8 _7 U0 O  z% @0 U2 [9 B

! l: H& z$ Y2 F' ?3 s- Y8 n) X& i0 p3 q- ?9 p) S

6 b5 V  g8 }9 W* q3 l: d& p  M- Z9 G4 V+ T

/ n+ j) j' X& |: \: y& Z+ g+ c' Z3 X+ F6 ~

9 h2 G8 ~7 \* f% C& h
: P7 A& T* k3 A: ^  z: k* V- P6 ^7 i$ Y5 @! M0 b6 v/ C& g0 P2 D
# p; A% K9 X# V% w. O; T
; m! C5 {4 h' _0 H% A, Y

- N. m1 w; H6 Z  i1 m8 E- J9 D/ E6 G$ s. z& N

/ w+ V. }1 T  e5 _& e
2 u7 E) r# {5 {; B" u5 T& `0 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài


. Y2 H  b9 X; X
  Z; l% P7 M8 ^- _2 ]8 g( U. p- q: W) e+ s& k

4 ]9 T2 \# n/ \& t8 m; Z* Q8 Q! H2 F- Q

5 [+ r/ t0 i8 x. T9 {2 Z9 p
4 j6 o8 o4 e. b9 {6 \  O( r: R% b
- w+ D- O1 e% X
# \  D3 l$ B! ]6 i, w5 P' t% D
7 D' }- C2 O3 ?
* W1 a5 R1 p! \" z8 c1 j$ i3 h0 v. U  u

  H$ A0 f2 i. F  \' u7 e' D1 b& N" H# V; C4 k

5 }- o2 U) @3 F4 y+ u/ v& }5 t9 ^2 o6 m+ h- T

/ p% m& a5 Q- J
0 R+ x+ h+ E7 u: Q1 l9 J9 Z6 t! O: ~5 {) t- n2 T' n$ f$ P' ?4 x
2 s4 O) _$ ~+ U) J+ A
% c# `0 S- G% h5 |+ t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


8 A$ N2 ?+ i4 H, t4 o: E  c8 @
( l: h. X5 h/ L" U5 O/ u7 o, l! I# f; a" g/ F* d
, ?5 b+ q8 e' o( t5 x

! w; D; y3 M" v$ [2 [
6 P1 b2 P( `5 [3 Z: [. Q' X& a: n; ^+ x# u& k4 ?9 c

& F$ v! p! @* A0 w8 j& A' F/ \5 r2 r4 A! c9 U! f& W

- b7 k1 ?: W: w) a, A4 m, U# _7 e7 x8 G" F% I

- j" O7 V6 w9 O6 U0 ]$ Y" H
' ~. R2 W. \/ S8 B0 f0 ?" G2 e$ w- s9 z+ x8 e  i" Q) t

% K9 _' u6 {) o$ [/ ^
/ z+ p9 A$ G9 b
( s4 q/ t& g  v4 [1 {( T- |4 ^$ a# z) |5 x

9 A2 P8 y) S& m' n# c7 }8 F" N# s2 D) Z) p( W0 q4 p6 z

$ Q. C7 i# t% P% m& M6 a5 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

% U, V, V! Z+ g$ X# ~# s# ?

' \4 K5 O& @$ g# @# D  g
5 O9 L0 T) f" t! Z( S9 e. r, H% @* q1 H! f* z; `

  n. V3 G3 I. h1 S% r( I+ a  o6 z
! @; b6 A9 Z5 m. H7 W3 m. y. y
: V! m" t7 w% T& C& O

* ^* ~1 }: F0 Q( z" L0 ^! S+ |- Z: Y: d* n- p
0 }8 G/ P; ]$ j: r4 U

: i2 S" q4 }) R& f0 M: l8 J
, [! w, N. J2 U4 p2 t" \$ I# e1 u/ M- }
" J7 Q) ~+ ~& \/ T
) R  O1 U/ B. P) R$ N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

5 ?  j2 o  Q/ a9 b9 b6 _( o& Z

. Y- p6 I( D1 f3 C9 y3 K
4 i# Q: |/ ]  q/ b% ^) t& P5 O
: V8 I3 j! W  m/ s+ b+ J
) K8 l- ^8 E3 h* Q
- u' `$ k4 r# V; a* l5 w) L( _- s: R/ M

+ n1 w" t. `! r# e/ I  d. W2 I' n
$ d3 X- n/ c: S9 w' ]% K0 {9 I; H, ]4 j& ?' m6 I- O% m( r2 K6 I

1 P+ n8 f5 O3 h& b/ y7 }; M% d6 w" U

; T8 G* s* j4 ~& ^# ~
" d2 P  F  G( [% @4 o* z/ q& \. P4 P, F" y! N

0 J( _' s/ |# f8 d, t7 ^, S" N9 q( y3 }6 S: O
- v8 G& r$ W. H" q

7 H( F8 [0 m$ E8 G) x7 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:19 , Processed in 0.110415 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên