Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16685|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth
0 @  r6 V2 N6 Y6 U7 z9 [! y0 ?4 x


% R$ a* x3 \7 f5 e" I- g( T9 p6 B5 V* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon), d! [2 W0 o9 ?; e+ y! D& f
* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
& s+ c" w3 q' ]( z0 w* Số tập: 164 P+ L) }$ O) \% b; P3 v$ r
* Đài chiếu: KBS. e) J: L4 ~( G+ K' t4 U
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/246 S5 g  c- z4 Y; y' g# R
* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
: c2 h  ], X# ~" w0 z$ o* Kịch bản: No Hee Kyung 0 L5 N0 a; `$ E$ a6 O
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young
; a6 H2 T3 N2 k: P0 X3 O

# h4 O# T8 c/ ?! g3 H+ X


# F: ?7 ]6 j1 Y1 L5 s- o3 o. B! e2 d' y5 Z: p3 D7 t1 S9 ?' f. v
Nội Dung
6 f- ~/ _! E8 Q, O3 O1 J2 G
9 |: f' G; s/ `) M# r9 g9 V; [: }$ C+ f& S* B; C5 t' O: B
Diễn Viên

% u+ u" s* A1 d4 c1 Z
" i0 v8 W* m# W" ]' _% ^- ]! _/ j! [) I- {7 ~/ k3 n  q" z
* i) T' a/ b. X# b

8 X7 ^* D) c( S/ g9 y& qCác Diễn viên khác, n1 u# D) N. x+ E) e- z
" J# M3 y1 k0 j4 a3 a# ?6 G8 A
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)3 A7 A8 j2 G$ e8 B  G* s3 _4 l

+ [" B9 h0 ^2 t3 C5 e" v( L+ h* G3 z- H% C" l- }
- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk), K  m- W% l3 O% |5 e

- ^3 \* \0 l' u8 k( o; Z# @7 ?2 ~; k' k" F0 s' _
Gia Đình Ki7 ~( |, o$ F+ ^. D- G3 R2 l
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
6 e$ S% V( b- F% g+ j7 t6 d) z
: ]: R- w! _6 x2 s
- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)8 g" W) L3 i1 `
% P+ h7 Z. S; w) F. r3 R" C8 A5 L. f

+ g; r( e. L! W& T- _- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)% C3 N( Q5 i; u6 @! [& k
/ F+ r. q4 b/ h0 A4 M8 M$ g

9 t5 y) C: S% b5 o- J" v; u2 l0 h- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)9 S9 d1 u3 F" Z9 p0 A

9 R/ x3 m6 b( \0 a$ K, ^3 l3 d$ v
! O8 ^  E/ o+ e! f; a- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)1 I! A9 g! w& S+ P

2 a5 e& Z! o$ }3 w/ u0 T5 [( A5 T3 v- u0 j! r# u# F
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê): S: h" ?2 [- b. X8 _( y0 a
4 q9 }+ R9 b: _5 v
+ O) y7 \" o& Z5 t
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư), m/ x% ]' R/ U5 E
" w2 u# G' m' A3 Y& `; }  ?

5 j* ]6 O, v/ f: Q- Choi Ran (chuyên gia pháp y)# O1 G5 x6 g# d& o

( O4 s9 I8 r8 F+ ]9 ^  W. U4 L, X# W; u5 N" W/ m  r
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)
6 P! ?7 m) C6 e; \
6 `  w( ~2 g$ ]: D
9 j* F+ T2 x) V* y! x4 |1 d

) }# i4 J3 q' `

6 Q# b8 {, e: F( B# JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ R+ V( V9 F  g% K8 Z$ k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST5 m9 A# J' ^2 O2 O! }9 q

; l" a% q6 ?/ i/ Q  R6 G9 X' U% n5 {% G9 m) r

$ y/ E$ o. R7 \) V, [. h7 |) x$ Q( I. A

. I& u3 y4 D2 s/ o1 j4 t% v/ F4 ^9 U9 q# c: `" G
' ]8 ?+ V9 O! Z* l- @: ~# ~6 l+ Z3 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 h9 @& L) v' A& c& k# u6 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 A$ p" j& r, m& P. H
4 ^& [' P" I* |9 n' a- F, m
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
9 ^* u5 u5 X% Y9 h/ \" Y: p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter# G' n: W* H0 a: X# n% L  E
source: baidu% ~. J2 x: o. |5 Z

; e/ r7 }0 q/ k& E9 Q
7 [) C; P2 B: q$ Z; _* e! r: X3 M9 ?- P

, U( M- a3 k( q$ l: {, T0 s* P6 {# d5 ?: n* N; \
: I. S8 W6 x* Z; ~, Y8 w

) i4 A) H5 K# |, O& _# m9 |
, h2 m) v/ y0 f, r/ I; Y% k4 F- f* i" W* `3 T6 I  y8 `7 {' F. p

; x% |; M& m: F: I7 n2 O' B; \% y$ Q( @1 E9 q

/ N! T1 k* b, i& N3 i' \# f
! \. D" B0 \, L( u' B4 M3 O4 q( F! G( h  g6 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép( @; S% s. X! j' f

. [) D7 i3 g. F/ A$ A+ F& {- @$ F/ L6 S, f# o3 P8 K

& \& }8 W2 ]+ y: [2 b# X6 w
7 h  G( M: H( Z6 M( t: Q0 O& d- B! [3 b9 p9 z% A' U
, @4 z1 c, @; i$ c

2 }5 J8 G0 C6 t2 m7 e' n4 t
0 r6 s; F! @# u. H
) [2 g3 U/ J, a4 O1 L4 ^/ g) ^6 ]" ~7 @+ u* |* `

7 C2 T8 W+ f( g0 S" O( z  J
9 \- O6 M/ }' j$ Z2 k/ O& M6 S3 N+ K0 H% N9 B3 D$ R
& `0 O% w1 s6 ]
9 y6 k! \% O/ z; R1 D- Y) A
$ B6 ^$ V: z, o3 z/ E
. x2 e! Q& D8 ?6 ^5 i% b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài


) n0 d9 f2 y: Z1 Q9 s  w* L, T+ g: C) \* U" c/ ^1 W

) L3 I' \1 J  l# p' r
; f# v$ `' y/ Q8 A2 l" B" L  r4 T1 [- Q* Z7 y- n6 ]' Y' t8 T- r
: N: _  y2 {/ Z  v. q6 {( J1 U" t
: \* `; f# o* h6 o, V* ]% \9 r
3 j, V( S; S! @

% L' j, j7 b6 r/ W1 ?) R4 C. e
  O. t6 d4 b8 g7 X* w# N
$ {4 b1 i$ k0 L. Y+ e
) [- W' {- }8 S' o1 ^
2 p* V+ l4 H( Q
! Q$ G* x0 a% h& @$ j3 _8 r- y3 r# G5 t! ?

9 O: p% X: r) `% ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

. p/ D8 Y; C# e4 @4 I2 f

0 K+ \' ^. r% l$ Y/ O+ N
) v6 s5 n, N5 ~, ?4 s+ G: s$ u2 o5 E  a3 s' w+ j

4 c8 \+ e0 |0 N9 x" o  X7 [; s; L& p" Y* o

$ c* n  G3 r( }3 c7 h  u; y, [" l- f0 R2 o
; \/ T( u- e- C+ R5 q
3 Z* v% }  n. E
  i% _; ~: E: `0 S! H3 X
% w% y0 p, z6 E( T0 ~
- J& l  f  D: T/ T: i8 d( l

6 S7 O/ _+ W9 J; z9 ?. x
6 W3 m# m% M6 p9 T3 i, Y6 E/ R2 D# h1 T# G
( e8 R. o& P  A% H) `
) H) n) Y, q( y2 z

9 o: U9 v; \; ]
) L2 l! }: _# k+ @& L* M* x: S/ h% l6 Z
( G3 O* \( z3 N9 V. Z  Q! N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


2 Y1 l- J3 a7 s/ o( z
, q# \9 h, q6 l3 K) [* B
* [: k4 F1 t5 g. v% u
0 R' s$ U% x* F6 D+ y6 a) L8 W, i  I" }* l7 @
  j- ~: U) }/ P3 |0 i* P3 B
/ P" R) c& d8 N" D# W1 c3 |( X

2 b- E. N; {$ C, @0 I$ R, Q5 V/ ~1 I( Y5 d: \
/ j% Q, v. w0 d5 p
' A2 Z' y- y& N
/ W% I; _! `3 s* R7 Q7 C, }

* S+ X9 D% ]( A# ?) i" ~3 n- c. E& K, s; T: @1 ^9 Q
1 X9 P3 @/ N% O, K# g
/ [, ^" h5 j) A  n' T! h8 j6 n! d
9 J' u. I8 T5 Z5 d2 D; C# x3 Q) e
1 H2 g* z% ~8 t: R% J
- g+ v# L' G8 k, i9 ^* P

0 j" F/ G% i( i( D% J3 E7 a* O+ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài

+ ^0 n4 |# A" c, {& `( C" p

3 y* t9 ~. M. K  x& J4 j: e# ~5 ^0 n7 X) s$ l' e4 `! _
0 N( d; Y: E7 F' W

+ G4 R6 r! z% h* J, c
& _6 d/ j, k1 Y0 Y  \
4 r7 e: }) ]  I! h* G
! q% N1 Z5 \) T8 ?, E! @
- P1 c6 m; Z& g! p& t- m$ ^0 G+ ^: z' M
: V) ]: m+ ~+ M4 o5 M+ |0 b1 \6 N/ T

0 h# j+ k7 ?: J6 r$ u
  W  i$ {, @6 I8 T
' `& ~: Z7 ~1 r' m* e5 [! I
7 C) |8 b) O# k1 b5 U3 }( q6 Q( _- O+ F( `% L$ z* T9 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài

, }/ g* K) c1 ?. [* E
* w  _- y& E4 q! s  d4 Z$ k

' d+ t3 G6 @1 v( A% V  C9 i7 |/ C7 P2 A6 u8 c. R5 u- \6 g' ^5 y- ^

+ i' k. c* t, |: a8 J4 o& [2 W9 K2 }3 @- |* C
' \' N4 [# Z) Q

+ i. A4 ^3 F* X1 K- c; S! K2 j- `9 d4 T' G* Z2 Q

* C2 ]$ c  I: J0 a( J- [& J! j* L  v, V; ~) j6 p2 y, n

0 j7 G. e% s) g" ?
% F& r4 R: H6 y! X$ |- Q; ]3 N" q' `5 R8 j! L9 b

8 Z. Z' ^& ?5 `& V! i3 m8 }- Q# B' q
7 X3 T3 Y4 [5 Q6 k$ F( F5 t% g" E. @, n1 [1 u7 O$ i7 O2 w7 f6 m
* h, q( W( ]( y1 z
/ [1 ?/ |6 p6 j5 ~* t. d! t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 11-12-2018 06:01 , Processed in 0.091643 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên