Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17528|Trả lời: 27

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 22:30:26 |Hiện toàn bài

[KBS 1998] The Barefooted Youth  q- @# f6 A; H2 C, T( d


1 y, N0 N+ c( K$ ^* Tên Phim: 맨발의 청춘/(Maen-bal-eui Cheong-choon)
" N6 W' _! D- ]/ [; [/ M/ z" K* Tên tiếng Anh: The Barefooted Youth
6 l. V* K. w. V8 m2 T8 S* Số tập: 165 Y, i( ]5 w' H% Y4 r1 Z% B
* Đài chiếu: KBS) d( W7 ^8 E, s" s
* Thời gian phát sóng: 1998/02/02~1998/03/24
) U5 `) F# B' v5 h2 \3 F* Đạo Diễn: Kim Yong Gyoo (김용규)
6 p+ X% J4 f0 u1 x. g* Kịch bản: No Hee Kyung
  f  F+ i! }+ I. H8 C0 w+ H( h# g2 S4 G* Diễn viên: Bae Yong Joon, Go So Young

! T( j2 b7 D! V% h0 z$ l0 H1 g+ p. i3 L; ^. ?  N! P5 x0 ~: c* M0 X


4 L: Z7 G$ a/ x- R3 d% D
  P. ?' N- t7 MNội Dung" g; ~0 h$ d" |) ~& v; R) o4 k, R7 V

+ d9 f; o( i# r5 j5 Z! H3 r; u! M) R+ ~9 {' Z% M( s
Diễn Viên
: M2 m5 e9 s+ X) {
* m1 Y; W" J) G9 Y) \
; ], R( j# V. Y4 i7 F% ?# b8 x, b
* ]( W% u3 f  I* X0 H
; d3 y, l" T7 x# ]: @' }
Các Diễn viên khác6 L( S4 [& L( {# t
; t( b" t: u+ Y, G& T4 I
- Jang Myung Suk - Kim Mu Saeng  (Ông trùm xã hội đen)( V: D+ P. _+ H* G. F
8 w( X& E% N( A& }4 e

4 X6 d% I' n3 t4 `  \' F! u; u- Lee Jong Won - Jang Sang Yup (con trai ông Myung Suk)! ~1 D' Z. t. j( Y

' ?/ c* \; r) e
& Q  \! N  c. \Gia Đình Ki6 c$ Y) E5 w+ g, b
- Ki Sung Jae - Park Geun Hyung  (bố Hae Joon)
  U1 ?7 u! Z1 S( Y
$ N# F. ^6 e* X/ g3 {1 V* P& d
4 V- I* O4 @: C% i' m. e- Ki Sung Joon - Byun Woo Min   (Anh trai Hae Jun)
! p6 {# ~8 U* Y: E
4 Q5 d$ @/ s. f2 P4 ~# Y( i- m4 @- }9 }; G/ q: _# N7 r
- Joo Ae Ra - Yang Geum Suk n (bạn của mẹ Yo Suk)
, [; O. H$ [  X% J8 n0 B7 l- P/ {: E& r6 w! m5 y

( ?' R2 `/ ~( V5 S5 B5 F- Kim Jung Ah - Soo Ah (người cùng làng - yêu Yo Suk)* v8 T5 y) L# x# [
& M. q& B9 b1 T- D" I

2 Z* F8 `: |+ ^- Jo Jae Sik - Kim Hak Chul  (Cánh tay phải của Myung Suk)8 G9 W& D" `: g3 U' t5 X

5 V8 A+ e& ?3 n) Q) _5 [7 p* S/ x9 U
- Ko Kwang Soo - Jung Sung Mo  (đầu gấu ở quê)
, x) ?9 V6 u+ |" t$ Z* Q) v! K5 @" Z/ S4 n& u: i! j  W
+ l+ B1 f) c: o* q  y% N
- Suh Sang Do - Oh Wook Chul  (luật sư)+ ?7 w/ R$ {4 v. M2 g% C
( m: L7 r$ {* Z# r. l
0 n7 X& h, o8 [, G
- Choi Ran (chuyên gia pháp y)
3 g6 {. X+ t7 |9 {1 g/ _3 [- _
! [8 H- x0 V1 H% T2 `- a" x5 n2 P2 o8 Q
- Kim Se Joon (trợ lý công tố viên)3 O  y0 |  H2 F
$ J! g2 M8 [, V9 D6 O" R

, s* M: E: {6 U

. B! z) J; L+ a- V3 d
5 H) Z5 E" f. C' y  m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, W- [9 L. u% W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:35:32 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 13:41:02 |Hiện toàn bài

OST
1 Y8 w0 l- i# ]
& o* u# D1 m3 a# ]9 f  U* I" ]6 @1 A* Y1 |7 V5 L

& L8 ?5 Y5 `' l/ U& q, N  l' ?! K1 f8 \7 _  Q: c- K
( n* F8 Q, _) u6 ]
6 l8 r# w5 Y/ s; L1 v& ]+ O* v
5 S* |  @5 x$ a, R/ r- h  y9 N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. g) _1 n7 K# F, W8 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 R! o. o1 ?) W8 I5 M3 f
) U( s* `# D2 R; ]2 d- ?: U( U
lời reup quá, đợi lúc nào rảnh rùi làm vậy
7 \4 @( s/ ?7 o2 W1 E  d1 u+ |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:31:50 |Hiện toàn bài

1 số ảnh cap và postter
9 `: d! q0 u9 ]4 i& ssource: baidu
+ b$ }: q" u* t6 l" K. D( w) e) ?; i$ t& F
# P- U# Y# R3 x' b. q0 `

: s/ r! }# a5 F2 n3 ^$ F" A. M& z: @1 o
( X/ ?1 R$ \; r7 b; U( B. Q: }

+ m. P; n( }3 k' g9 H# X
0 p* e- x+ A9 g2 Q
; }6 w* j( X4 o6 K
0 l9 g4 P7 w; m) ]) R. B# c
/ j4 O' X2 w! A+ ]6 A: j2 E, p7 |2 r" o# E( k- t  b

  N/ u. h" [4 [( H
" m, k  d$ j  S3 {. A
9 i" u* s2 `$ H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:33:56 |Hiện toàn bài

Mảnh ghép
9 u8 H/ {( |: |. J2 a, L

& B" f& _% Q$ `/ u- r  W7 N1 A  {! d" l' s( C. R! C
, r1 W2 E, Y) C: e$ L  A5 f
: l( L( N) n# b1 [0 Y* R

) N/ D3 z! Z4 F# D3 n5 r6 \
3 `2 \: t1 y+ t" a/ i6 e, @1 [: A0 d! n1 \* F  m6 E2 j& G/ q
/ T1 H- F7 L3 C* x' E+ J
8 A6 I2 y' i# f# ?

9 m9 e' k1 C' R% Y
+ j, e9 z0 ^9 _, {$ h+ L5 n% A9 w( i" h6 L9 c' Y1 Y# k1 k& Y

! C$ q( Z/ P2 [1 r
1 F$ i  ]! M- |* y+ }! Z. M" w5 e' R
0 M7 T) X+ p! {. i

) H3 W) J5 r3 T) X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài

. U8 M6 P4 \' I% Y: Z% l

6 j& j9 f3 e" ^  ?4 O& t6 ^! B8 t+ S) B% E4 h2 w1 E, R- [3 O
* X1 t7 a  F0 J2 c" T
" I: i: g  a' s& @7 `4 B: Z
; \; b) N' C% J9 k2 ~! c2 p) D

* ?  F1 D9 _( T6 R4 }5 Z( g
$ a! L. w  T* S) j* W- H
8 d; ~- m1 U9 J+ y3 W& g- A
6 X1 l0 l9 y3 k% P3 K" t3 {4 e
7 Y) u, L: F, f( i8 N8 C2 m& e, z6 P6 a. `# g( k: b

' z6 d( L5 Y2 I" U2 p0 C# O# f4 O/ s/ O
( b/ I3 k& |+ B$ [" z8 n: Y6 l

6 b! [0 T, T5 [% c2 N7 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:35:24 |Hiện toàn bài

2 w6 r- F; Z8 c6 w$ N5 b
6 ]' W$ x+ o; \! P, K* R

) W" W/ e: c* r1 q1 ~
5 s' z/ d4 E- \1 [% J# m& G) n& q

8 D/ R: y* d; a
& e* e4 F8 O( r, ~+ r4 |: }9 L$ J( o8 g9 j9 Z
, t. F1 K% P4 Z5 |) @$ @

' e; @2 @8 a1 S+ Y- {( H  r0 G* a5 w1 y5 w

: `) I8 e" {7 P0 V; {3 f# z/ l$ t! f. G+ f- x. }

( V7 x  k) `6 L  s: I; t3 C- [1 H2 M8 ]# }' a2 x$ b1 c8 I4 X

& H. z% W3 i. k& B6 m: h
( K7 W5 E: ^0 c- g- j  y- i, G
/ s9 ?8 c$ f  a" u- c  v# N* }! C, t* [+ L2 L5 ]7 M3 ?

9 ?5 K6 A% ?# |% d/ \+ C  i6 V
; M: T3 R) x7 p5 P9 n/ X9 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:03 |Hiện toàn bài


) O+ b/ Z; D/ }& T4 D/ G% L3 p
! S0 z1 |8 L* g  C0 f% U8 [
: h8 [; G8 ~2 Y
8 P! }7 Y) M& ?/ J, U( r
% i. N+ _" U/ B) @9 F4 ]& x) s0 c+ d" e; s' c7 S; `

1 h5 W2 j' `. Y; S. e" F! \/ P. ~% I: q5 u& k' a
! a6 q5 C+ o1 n2 T

4 X: x, k3 i& y7 f) H( p' V; d4 t! i; T
" ?. E" _# w9 e+ |& p9 X! [

: l$ g$ W- @* D5 o% _0 @% L
! b$ H5 B" z8 Q- D: ^- U# V- Z: ?# F9 r1 K1 G
5 {$ @9 q. D, R, }$ ~8 }. m
1 A' G" v( d' _! g: P  p# w$ s8 ?

. N" }" {  t, D( L( a2 C/ ?( W: I3 p5 |: _" t4 p7 f3 s

: |5 M6 }8 A' ?6 b* e8 Q
* j) d. R" z' q) s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:37:26 |Hiện toàn bài


5 K4 ]0 ?, j! D' T4 @5 x
& C( E& S, b. h7 e) R
$ ^, Q- x3 V% H4 h$ k; G2 T) P! K1 ]' ]6 `( y: u7 W

( p9 T% X/ {( r! ~
+ Q: E% [# E: K, G6 R( L( y  \* j) l6 w8 ], q
, ?8 e* B4 j0 I/ @5 ^4 P

7 E6 L1 z7 O+ g6 G
7 z* x+ A! N! ]  l# S. }3 o# C+ D8 E; ?% _1 @

/ f" z5 G- m( r: }' z
6 X$ z, k2 a7 ?" R; H
4 q' U" ?" l, ?' Y7 l4 t  G8 O# D* U$ \

2 p  C4 X. ]& {$ Z/ L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:20 |Hiện toàn bài


% v1 k4 ]; H, [+ o! g& y% Y
3 x; U( I% J; ?3 A# X7 k2 g$ t9 b+ C+ r' G7 E9 R0 z
- \+ ?5 ~0 C: ]3 c% h4 o6 q. Z
8 b, L) ]9 B/ p. L$ s% w& q! A1 q
# n6 B+ J1 c9 L3 k" Q5 F

7 }$ Z* w. }' I* q$ t
  Q6 y  R' b' F) m: @: z: c6 X4 i" E
& s. W8 s1 E: A

! ~+ @1 @6 g  f5 o. L& a3 D2 @' L
4 h# I* I& A8 A* L& O) d) E  t% W
& h7 B' r8 |3 L& F* t' I" A+ a  W8 Y. V5 k
7 k. l2 j( O* X0 n. R0 T
) f$ h; l" X/ b3 }' e9 x# Z" \
; w, {3 K3 u3 h: d8 J' I

! x4 b; g* W% W/ X9 {. C8 u! L* q2 v& U% G) \- K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:41 , Processed in 0.087623 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên