Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5769|Trả lời: 8

[Book] BYJ Family Book (BYJ's first official fanbook) 2007 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 21:30:15 |Hiện toàn bài

[Book] BYJ Family Book 2007
: O9 Y6 [' M- H& y: j% T2 S# TBYJ's first official fanbook
( ~5 S* W! ~7 ~4 j* m/ M

9 P2 D- a; k1 x4 H  L& x1 y& ]0 S' i2 ~* o! u$ C9 j7 L; e! i9 R- y
' N' @! m" f- u% x/ }! }" k

' ]% b8 y  A7 k$ T, ~# X
$ C  T* A% k( h7 h8 U


7 p* t3 N" t" ]0 @6 g# G. v8 i% W/ K( B* }
Là cuốn sách ảnh BYJ làm để tặng gia dình fan của mình năm 2007. Gồm những hình ản BYJ và fans trong những lần BYJ qua Nhật từ 2003 - 2007+ j3 h3 P+ v2 t4 r
/ K/ y; D; r7 {, E
Link thông tin
3 ^* J! B8 ~- ctrang chủ
: c0 D3 [! ^  G% T! d- ~9 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 |) l# R2 k+ v

1 l' D4 M7 @2 w- I. m5 b3 r8 f8 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. H# R( |- a. q/ L6 E& G# y( E( `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% `) e2 I2 |% J3 B+ t( O* E6 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ u0 F) A5 b2 F% Y2 f; s% }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 e/ C! z9 T( k2 {6 J7 o

) h$ q6 v, B. G3 U( G/ WLink ảnh) A! u1 O# \& c& p* |

  x2 p7 Z" M# _4 l, e9 _" K# jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 21:36:08 |Hiện toàn bài

VOD: t- X4 D, S! r

$ }/ d  z9 b, Q3 O8 P/ y1 P+ q( E- P& `3 B8 z# S
7 O: a0 f3 t3 G5 r" a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  a7 G4 ~7 |+ ~  L* y  M

Đánh giá

phamgiangly  sao anh ấy không qua đây nhỉ? hix  Đăng lúc 10-4-2012 22:51:27
tomato2989  ghen tỵ với fans Nhật quá đi mất  Đăng lúc 6-4-2012 21:48:58

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:42:17 |Hiện toàn bài

1 số hình ảnh cap từ photobook3 s: X5 N8 I! w. C3 Q  Q
6 I3 [& P  v* b8 K
source: geocitices
# h* w) y8 H& @# E8 w
2 ~, v' {4 k) D9 K' T- [, S! P+ X+ G% }. O) Y* ]

  i8 C; D) o8 D5 M9 d4 i( M
) O1 h$ m+ A- e) k" P
7 e. u& {7 d9 b; ^. m% M) T+ l5 j. I: n
+ R1 K5 j) x8 j- |( w, ~$ V
, O1 M) @- g3 T# z- `# C+ [  d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:43:49 |Hiện toàn bài


+ }0 s) X) v6 y8 ]1 e$ O2 D% L
. Q, ~8 L5 t4 D" l, S3 e
% G9 w6 M( u& U9 O+ `+ k$ B
! |1 y; A; C0 a* }" m
8 Y" M0 W1 ?* r' E$ \
, N2 E2 Y0 H; N1 ?7 O$ w# D. h5 r+ a0 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:44:17 |Hiện toàn bài

& m( @4 W$ f% E

, {3 e$ H) D$ e) b) v4 L# M/ R  H* `9 w

* F  U2 E1 w( ?9 I: \
( G- ^: ]$ r) X% a& \+ g4 S) I4 p" ^: [4 t4 A6 U- R! [7 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:44:45 |Hiện toàn bài

! Z  z$ A# \8 P) c# v

7 z: j- D* N: x: y# N% Q9 f" d, o' l" `% O( [4 G  i3 a" `" ]

$ ~7 s* I0 o. i5 }3 z  v) @
  Z  V9 \; D  G
8 Q( [$ [9 ?! w6 e+ d+ L8 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:45:09 |Hiện toàn bài

& J1 R: R9 q( x$ K5 U
/ q' p' @" L! M! j9 _% K
4 b4 q0 j1 D4 X2 c7 n7 o
, X/ X1 S4 g; V1 L1 v

  a) o8 @/ M1 k2 F" m7 I! O
# Y+ n. K% J6 e; C& u  k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 22:45:27 |Hiện toàn bài

: m% p4 t7 `+ R+ a5 I

' a: A+ d$ E5 b% g$ K- b% R) x" U" {" T0 D6 @
+ b  _2 U0 y+ O7 V( y' \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 8-4-2012 05:02:27 |Hiện toàn bài
「BYJ FAMILY BOOK」$ z. \' e& v, t5 s6 d6 p- q

: w8 Q' ^% @' f% Y: R; e1 b0 jCre:Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! H! h; ~. B& s/ }9 _
Trans: baekimlieu2891@byjvn.com4 F8 x8 A% e+ r) i! k
, ^3 |. U8 c* M  d0 D
- }4 u! d) B9 o+ d& q# p  c6 z+ Z

7 X9 b; f4 v- F7 R# O8 wNhư đã giới thiệu với bạn về cuốn sách trong lần xuất bản trước, lần này sau khi lắng nghe tổng hợp ý kiến của mọi người  cuốn sách BYJ Fan Book sẽ được đổi tên thành BYJ Family Book.4 ~( v. H) N5 D. A  E+ P

; _% P: a- V- V( C, v1 |) d
- d$ U  m) c! K4 ^( CNhân tiện đây chúng tôi sẽ giới thiệu về nội dung cuốn sách BYJ Family Book cũng như chia sẻ các bí mật trong quá trình hoàn thiện cuốn sách!
* c2 H; A/ a! }5 H0 G: }( G/ h% K# V' [) F7 t, T# v" X
Hãy bắt đầu với từng chương trong cuốn sách này nhé:
% T2 \" a5 ^" H  j7 P* `. e# C' O6 f# E% p: v2 j2 f: d# {, S# x
! Q, D1 \+ K" H! Q
Phần1: Mối tình đầu
7 k( v1 J4 g% }& b* w( R! I8 E/ r4 v' W0 }
: X" O, o! j6 L
Phần này được biên soạn nhân sự kiện Bae Yong Joon lần đầu tiên tới thăm Nhật. Nó bao gồm các bức ảnh chưa từng được công bố trước đó như BYJ tham gia các sự kiện cũng như anh ấy đến tiệm càphe thư giãn trong giờ nghỉ. % _$ H( b* p( t; s4 ?( K) ]
8 B/ b- k- Q7 \" q
Phần này cũng bao gồm các thông tin đã được JOB đăng tải trước đó từ lần đầu tiên cho đến lần thứ 2 BYJ qua thăm Nhật. Quả thực đây là phần rất đáng nhớ với các fan Nhật có cơ hội được gặp Yong Joon cũng như suy nghĩ và thông điệp mà họ gửi gắm tới anh. 7 d5 U- C/ z( V( I% c' P2 [2 q

+ _8 Z- l/ Y$ o+ kPhần 2: Sự đam mê' f) n0 s( H( J; i, S

( J, f8 D8 k! y' f: ^Đây là một ấn phẩm đặc biệt nhân sự kiện lần thứ 2 BYJ tới Nhật. Chương này chúng tôi đăng tải các bức ảnh của các fan reo hò chào đón anh ấy tại sân bay, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn cảm giác như được gặp chính thần tượng của minh. Ngoài ra còn có các clip được quay và ghi âm lại các buổi phỏng vấn của BYJ với phóng viên. 7 x. Y4 I% h$ W) [5 ?, V' _- M2 g
: r) R& ]/ u5 g/ S! g
Phần 3: Đoàn tụ
0 I2 X! }4 n6 X  X. e, T/ ~$ u! q5 I/ m
2 j- x7 R0 _$ c2 J7 N- F, w# S
Trong lần thứ 4 tới Nhật BYJ có sự tương tác giao tiếp nhiều nhất với “ gia đình”. Các bức ảnh chụp cuộc sống thường ngày của BYJ trong khách sạn, thái độ nghiêm túc của anh ấy khi trả lời phỏng vấn, các bức ảnh chụp ngẫu nhiên trong lúc quay . Tất cả sẽ được xuất bản để cho mọi người thấy một BYJ trong cuộc sống thật như thế nào.
4 j! q, ~6 R' T/ T5 ?6 fChương này cũng bao gồm một số thông tin về chuyến thăm lần thứ 3 của BYJ
3 K- @, q, A0 \0 E! \, ^7 N
& S' [6 X6 w  F' Y' b7 D: e7 LPhần 4: Niềm tin5 f/ p, j3 M9 ?" c

9 `; @$ Z3 l) @) d% cĐây là một ấn phẩm đặc biệt trong lần thứ 4 BYJ tới Nhật. Mặc dù anh ấy không trực tiếp xuất hiện trước “ gia đình” nhưng mọi người có thể theo dõi được từng bước đi của anh ấy qua tập sách ảnh những ngày tại Nhật.3 K7 i" s- Q! K' h8 t, l  E: {

" B, h9 l, I4 R! ]0 B7 q' v0 ?0 F! T# E  p: j# o  Z
% X8 y9 N0 p! m8 w
+ o/ x8 ~9 D1 i
Phần 5 Đánh giá
& R& Y2 `" W! E! A# K
0 G. {. D/ C0 [+ T! _
Chương này nhìn lại quá trình Bae Yong Joon đến thăm Nhật. Chương này còn có các món quà gửi đến “ gia đình” chắc sẽ làm mọi người ngạc nhiên và cảm thấy ấm áp về quãng thời gian BYJ ở Nhật. Đặc biệt hơn cả là các cảnh quay hậu trường cũng sẽ được công bố lần đầu tiên và duy nhất trong chương này.
' |% K: r& k' K9 P; o7 s& q3 B( ?) c8 f: t& Q2 j7 D
: O6 I( J. d% d- G1 e9 `, U5 C1 A
Phần 6 Tổng hợp
2 ]5 O5 @4 ~+ h3 m- G/ q1 b4 f% S
! y( `% r$ v7 z3 I' L7 ]  F
Chúng tôi cũng giới thiệu tới các bạn các bức ảnh về  về hành trình khám phá của BYJ. Các bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp cộng thêm bình luận và giải thích của các nhiếp ảnh3 H  {6 H+ y$ ]/ k) Y; R

, D8 i: ~! t$ m- `4 b4 I  ?
8 n/ G6 F, J' P( D. U8 yNgoài ra ,một số trang trong cuốn sách có sưu tập các bức ảnh riêng tư của anh ấy như bàn tay, ngực và ,..^ ^ BYJ trong phòng tắm, tiệm cà cafe chắc chắn sẽ làm các bạn rất háo hức.3 f* F' T# I  L5 m, B
. }( A' F. [8 o& q2 z2 a

9 m2 h1 P' _! ^. E0 [
1 W: f2 s% z9 mĐiều đáng nhớ nhất trong suốt quá trình hoàn thiện cuốn sách là gì....?
4 |5 ~+ n# U1 N+ f' ~

* J  D. x1 E" r% \* ]$ H
2 E6 Y) w7 A$ E$ g4 _7 A. S1 L2 DCuốn sách này tập trung nhấn mạnh các câu chuyện về BYJ.  “Family” không chỉ muốn hình ảnh của Bae Yong Joon trước đó chưa được công bố mà còn muốn trải nghiệm chuyến đi của anh ấy trong những năm gần đây thông qua cuốn sách
4 b- Z1 D# n& s; O  h6 _9 q% I' m, D) H9 z
BYJ Family Book thuộc về BYJ family. Cuốn sách là các mẩu chuyện, sự chia se giữa hơn 100,000  thành viên của BYJ. Đây thực sự là một cuốn sách có giá trị mà mọi thành viên trong gia đình đều muốn đọc.3 q" m5 v% I4 f4 G  P

2 h* A2 {9 g1 ^2 ~8 ]Đặc biệt một phần tiền bán sách sẽ được khuyên góp chương trình hỗ trợ trẻ em Nhật bản " F3 O& O6 v: x$ d9 Y% s7 H# K
5 n- y5 E/ {& x3 @! I
Thông tin về cuốn sách
" L% \& N# J* E( S8 L) l8 v2 j( K/ f1 b& D- v
「BYJ FAMILY BOOK」 ; x0 c2 U7 ]2 R5 d5 O3 `
【Ngày xuất bản】  26 tháng tư
* q4 E. B! q) H& A. n【Giá】 2,480 yên ( bao gồm thuế) . y9 k" v6 A; `- B0 F6 O
【Số trnag】 144trang màu $ R  h9 Y+ ?7 A) Q2 S2 i7 k8 Q4 _' Y
【 kích cỡ 】 AB ; D3 Q% U7 ^" ^# H, K. F# ~5 I* n. v5 J
【Phát hành bởi】 IMX
% M/ T+ F9 M0 ?, ^: v# l5 A: w) b
- B6 L& Q2 q0 [0 w: K6 V/ j  F8 g' T+ u4 F- b8 v) S, Y( s

  P% |4 s" c5 J. z
, X' @6 t4 i2 V9 G9 m3 w4 p1 f, ~" ~- n1 D

Đánh giá

tanpopo126  chèn mấy cái ảnh vào nau74 đi em.  Đăng lúc 8-4-2012 09:57:59
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 17:31 , Processed in 0.088284 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên