Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4790|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
* \  T9 R$ f1 y$ `
- Z3 F2 Q( [) Y, z$ o[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
( C* `5 i/ a: p/ }2 Z9 \# e0 f  R. n: d' l0 Z2 x4 N


* F% y; D) B9 Q) z" |" x0 J# x7 `. `6 |  q4 N' F! g
Translator: WS, eru1707, D  B! {3 W0 m. f
Timer + kara + ts: tanpopo126
& e* }, \  z6 c5 |2 iEncoder: fallvn27
$ J+ l: M2 y- I# _2 w& x" y& E) uBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST$ L7 q, K6 e: ]9 W7 {. R5 @
' n$ m* v% X, W1 b7 n* }
% J- ?1 Y  B7 ?& ^; M, C


) b% \4 D, q& B  j( P, Q  pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ~/ i* F+ f4 G* k) p. ^5 i

. x8 O" o: I! @% K: [) S; z$ xOnline
4 D+ I4 G. G: M, Q$ }9 x; a
, v  d/ P5 L0 ^: J: v) q2 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
0 k$ d8 q) e4 T! @) G
% E. a7 P2 j) }  Z! i; `4 b
9 Y9 h$ D/ @) D! P6 x% q

Translator: Loveglassmask
& O" P4 @# K" YMV + timer + ts: tanpopo126( N& l. x- U, v
Encoder: fallvn274 G  b% F" R( ~4 ~0 \! A
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


: F9 W9 f# d1 A3 K/ ~
7 u3 [" e2 X3 z9 j# {, a& S5 b
5 @7 F( C  U9 |" z. D7 B/ V6 u

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, c# V& j/ p4 ~0 w# y9 p
  E: b$ b, H5 A  I5 z) F: VOnline
% ]- Z9 l$ A7 X) \" [


/ E3 I- ~& [- ~" Z0 {- E7 L" j+ f( A0 J; o5 X

Jun Sang Ver.% |( |2 r$ O/ S6 k1 M
% r/ b& L/ F/ @# v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* ]6 z) g/ |# \$ T  Z
7 P% y- N, B& |Online3 m5 ^, l5 @7 v$ p

$ @0 b' S5 l& G2 j
2 [  e% }: e; ]5 I; x, b1 d, O4 D) b9 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
& H- n: D: j/ W; e7 a' e3 L% M3 R8 K! B* [: F% o5 `6 Y

4 E& |9 p' i3 V$ p/ \) w

Translator: Loveglassmask
7 e. o1 X+ h3 U, @' {- n3 HMV + timer + ts: tanpopo1262 F- S$ h# O" `/ Y7 d
Encoder: fallvn27( \8 D4 b' h" z: m- x5 w+ A
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


# P" [2 d8 t8 O6 x) b0 _  r9 Q4 J/ o* V! |6 k* c4 w; I/ t

7 s' }( S* o, r  M& ^  G, D

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; G2 Y4 a/ O9 W
$ e& [% q2 X; J4 U( u
Online8 Y9 v3 a" Q5 E+ I


& G2 ]# c  W$ w! ~7 d
0 G7 f- ?0 i7 e7 j
, `3 z3 U+ q! o' U  E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
( s. m' d0 `4 Q  z" z
( n0 {0 `9 r1 U* V6 b& N5 H
2 G5 C, l+ T5 c$ i

Translator + Encoder: fallvn27
  L, W. x& u! ~* tMV + timer + ts: tanpopo1269 S) w) H4 ^8 \7 P
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) [# t  E* V# B6 U2 L
! j; q% M: q4 b) X; O2 E
) h  b0 j3 f) ]' A

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: `! ~2 T$ C6 A9 B" a% ]  M- e1 w2 m; {+ z3 y7 U
Online/ u( X5 R7 j; ]  D  M


1 Q( Q& Y4 Z6 H4 t* C4 b
6 }% |. \% L8 R! d2 [, O; S
+ B; a/ U, {  ]8 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 6 t+ u  {) t7 V& T- I

* N2 v0 a3 _& D# E. X# A2 c! G9 n# q4 @* W

Translator + Encoder: fallvn27  I% }" J- g$ \
MV + timer + ts: tanpopo126$ K& Q: [8 p0 q
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

% P3 W1 y$ l  \* s0 r1 c
* @! z+ n9 |) y9 t

8 T8 p8 [* V# |" g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( P$ R7 n* s0 b  q# D

  M$ {7 A4 C! N  j/ E/ t  [Online
9 J) P" A# P' q5 B

* }! P1 j' x) k
$ F4 c1 Z$ I/ e0 D5 N' y  G2 h1 ~
- E' q; M( `% y6 t/ |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
0 k& _6 S. A4 h; V8 |1 M+ f2 b4 o5 r
& {$ Y- ]7 m( U

Translator + Encoder: fallvn27. I" _( U$ ]' g1 f. _7 l2 l2 [
MV + timer + ts: tanpopo1269 w1 Z4 E$ V$ `* ?
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


3 x8 x7 Y! o# E$ w& k
3 f9 `7 M% t6 N
! |, Z; t2 D$ u  O# q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 ^, a7 {5 a5 s" \4 G7 Y* ~2 X' d' S* E
# v) R, v$ b$ A: G( M; ], i' Z# WOnline  l6 z' D  ?  g1 @1 [


7 L) S! ]; P1 K4 H" a5 p1 W
$ F( h1 M2 ?; p) C; G  [4 z8 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 2 {; E% N8 Z( n! X7 j

. r' i  g6 \. ~
: g) O  ?8 q6 F2 k

Translator + Encoder: fallvn27/ S6 E8 z; N$ a: O
MV + timer + ts: tanpopo126& h& g$ v! v% n) U6 S3 ^3 i; h* v
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


; Z1 }3 h, T, q. N# B
2 P& x! ]! R3 Z8 K3 X7 M' A
9 E- p& ?) H  Y; e# Y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ F7 b. ^& G+ E! k9 r& c$ v  |$ S7 Z* j, Q+ a1 s# J) o. \6 W
Online
9 }( D2 [, e4 O6 A

# L! S- P$ l" _1 W$ g8 e
4 {1 v0 t. e3 A6 U; C- @

8 }2 ~2 [& o. P; v' m, W1 w) E3 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:02 , Processed in 0.057723 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên