Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4391|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
3 R1 c$ @( |- S3 f4 J4 S9 Q, [+ \1 ]- c. b! Z
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow. l0 n. v) R. F( K* y+ k
0 |! w9 v% S, y; V9 i


7 b' R5 K8 O4 R+ B) N
6 M+ `+ \5 d8 k4 \
Translator: WS, eru1707
3 s9 ^+ A# `$ O- B" mTimer + kara + ts: tanpopo126
% Y6 Y: @+ W% r' ?Encoder: fallvn27
6 |- d% @" j2 w5 ^" s/ ?$ zBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
: x/ c6 m/ g7 i

8 ^* e, m# J8 A! ?9 g
8 @7 u/ t7 E$ X, ^& o7 O5 V

1 q2 r: Q9 O; w2 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 B1 f% {$ M, a3 g* q3 m  B7 _
3 ?3 G" G  ?; P5 YOnline
! D9 O+ h6 y0 C& f% S, a0 g
) e, M: A3 I9 n6 Y" b: Z( l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 1 E1 l# t' |7 l. w, A  ]

3 U$ D% i2 f. O, {  ]/ A5 D5 ^

Translator: Loveglassmask
- b0 k# d1 |2 L* ^MV + timer + ts: tanpopo126/ A: c2 |8 J. V: A& ?8 i/ ~2 X2 z: {) y
Encoder: fallvn27! j) S9 N; @7 k$ J' C  X& G/ Z
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


5 u# E$ N2 f4 P0 A( g" q) T% l& |2 [6 _9 r* G
! ~. {& [5 ?; B; }& X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# V/ U, `% ]# v. K8 u: w0 }" z3 f: S; L9 Z
Online' s* V7 ?# V" L3 {

' T7 ]( V$ A  n7 [: u. H
6 E; U) k# \* W7 u

Jun Sang Ver.
% k2 B# B( d' r. u4 X7 t7 I; R1 t+ g8 \& X) N1 w1 t+ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& [' y- \/ c* |2 z8 m: ?; r
+ Y% q# m: s1 L
Online
$ G7 I* o- a' _9 Q. U

. n6 Z9 L8 O, `: Y& N4 |

1 z! S, n/ Z8 m, ^: a% o: ^" M# J4 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
7 k1 u* W/ L. V# M( \) n: [8 @
- s1 N* ]! p! y
! ]# s0 G& ]! b  r& A( B

Translator: Loveglassmask
  V6 }# v7 r& N2 HMV + timer + ts: tanpopo126/ {9 b1 |7 j( m8 T
Encoder: fallvn274 x$ |2 }" {( ^# k
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

& y2 s: _3 n$ f5 U0 X
7 R" x& W' _. Z% \1 }
+ s8 X0 }" h5 D- h- h8 v! c; `" h

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: Q+ N4 J) I( o- S- c
6 p" g) v' p" L4 eOnline
" c8 o+ K& o6 t, G3 v

: e2 S7 I& Q. j0 b- F
6 }0 t, m: R. ~1 Y; m
. N3 |- y2 S, G9 ]& S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  6 a5 }4 `5 V2 c

1 V" \1 K( Q1 [# Z6 |) p2 U8 @- f% J  F4 N0 T& u7 \2 e

Translator + Encoder: fallvn27/ r& j# E3 h. h* J1 R9 [
MV + timer + ts: tanpopo126
) N* I; {) Z- O8 KBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


; d* h8 z# E' ~8 t* {  y! R  O9 K1 ?9 a

8 p7 w% Q! d! R# u) N' f5 C6 E# I; L* X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# `9 H- T3 r- n0 G7 B1 T0 h

8 T3 \7 ]* @- x+ P  g! R) J2 T) POnline
+ `& j& i/ j# a5 c) m) {, J


& w% R, g+ W% ~0 S3 [- h$ [) [4 [4 G8 k
. h0 Y5 B) l$ I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You " |5 x, x2 F" f. N% t! H, ?% O
- q4 m2 T. M$ E% X. Q

6 l9 q6 N/ v5 R# h: {# b

Translator + Encoder: fallvn27* H! V' k0 |. q# V1 d8 C! u
MV + timer + ts: tanpopo126* B" O. n6 k- ?7 a
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


& l3 s" _4 h( p' M' h
* D+ B1 y* l- _* @1 L( v% F; f% Z; Q4 w  j4 O$ c: c6 F: S' T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# k' j  P( y1 K& ~) M4 ~# i6 b# g6 ?
Online$ u* w. B4 C% b+ o

1 V/ J% M* D3 u) g) J& D+ C3 d- R
( Q6 H6 ~2 f/ w0 |

" ^0 o. f, q; w6 m: F3 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
+ X7 G: M8 k) ?, F% r" l
  A" `" M5 D7 ^; w5 W
+ V7 Q9 u5 U) p2 u& f( r2 ~" j# d

Translator + Encoder: fallvn27- d8 V/ s/ R. J& c: _. {
MV + timer + ts: tanpopo126
- A/ N, ^  _" U# Q4 A# \Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


6 y6 T% r0 v1 x/ A4 X$ a8 G; `  C! i1 ~0 ?

) e% l2 _, V8 ]8 R5 e, X9 q7 u

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 ?  I6 F9 O- r& l7 M' X/ n' u! q' F; N5 b
Online
+ h9 m0 z  X; `8 U; @


9 k& P; o3 |4 C6 A. k' }
' q; U$ T0 j0 ]' h) h
% V* i) N+ p  f4 N  v$ \0 }5 b, I0 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet - C5 s5 E  S9 l9 u% p( Y7 C
+ u" G, i  |5 J7 I* q' K- q2 p$ i
' j1 T- q5 a1 b6 U

Translator + Encoder: fallvn27
2 k* K' [  o$ w; l2 q2 jMV + timer + ts: tanpopo126
$ s. e/ _( P) H( S1 B* BBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

- ^' N# \6 a2 s

( h, p: ~$ T$ v% H
: b  I9 |0 ?. N, q6 ?  X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. f% Z1 z8 B7 |( [: Y6 v

# p3 N: \) z+ y9 {+ D0 sOnline
( a5 H0 j7 l. F* H


: p1 C1 d) A2 J' s5 w' }) U* d6 S5 b0 g- X5 L) i+ |! B

; @" X& J" E: d/ v6 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 20:19 , Processed in 0.060240 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên