Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4388|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST5 P- z3 O8 S6 Y: Z0 O1 a, x1 f

2 L* t: G8 b) X1 I% a8 b[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
" `# n: L" t. T& a: I' x. l+ i4 H- i: P# K# C) H) g: Z

5 i+ d2 w8 k, \  r7 u

% t' l% U. }- c* |
Translator: WS, eru1707
( k1 w+ K2 |' A( n) X7 H: @: f8 pTimer + kara + ts: tanpopo126
( a' Y& [" \: B, a% }4 I8 a" ]Encoder: fallvn278 H1 r- \9 f9 ^: S- [
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
0 X( w' _7 ]7 ~
; g9 l, R! u; g. z' P
- O1 y6 N2 Q$ j+ B* B" c: k

0 O  R5 E3 J  d, J. t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. M" O5 j5 B9 U0 P2 B! Q! O, m) C$ {  h3 }9 h2 L7 i3 L
Online/ a/ T( W% w2 m9 \! M6 w

3 L; o0 Z1 j& K7 h) v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory + T. [3 A: t% K" D
% r( z# p0 w- s
" W$ \9 d6 F2 @7 z  x2 X

Translator: Loveglassmask) t. v! @1 ]/ e, N
MV + timer + ts: tanpopo126
. g) H5 @$ J( ~1 F0 I- f% CEncoder: fallvn27
! v& }8 y/ |; o/ aBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


% I: {5 }% B2 b) Y
) N# ^. {7 h/ l3 W
4 ?: Z4 m- j( [5 f& R. V

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" f5 E* h0 M6 G1 j1 |4 G. @% y3 F9 Z7 R& }
Online# ^; d5 T) `( E6 S, f

; o1 V' r5 s) h- F$ J, t( B
  D" k8 s/ s+ }$ }$ p

Jun Sang Ver.3 I" D2 S/ [6 L% M* W* H& z  J5 ~

3 B( o7 @( s' S* _0 b8 S& VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 X/ {7 Y+ @6 p9 t6 ]

2 c  _" N6 B: w. w  L  l6 z) |0 n8 IOnline
+ I2 u; ~: Z4 J/ b

8 b% x& {% s! z. ^
( o0 ]' u6 L* [2 V2 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  # E# g0 `( Y% I

" R& n1 N& v2 x2 _2 }2 s5 \1 w$ ~; u' k& y8 B6 R5 a+ E, y+ B

Translator: Loveglassmask% p# Z: q2 v8 T7 j: j: [
MV + timer + ts: tanpopo126
6 A( l5 C& U% {/ v  ?; Y4 s6 UEncoder: fallvn27
! s# Z" v, U% u7 uBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


1 X, c" W0 L4 @7 a" i7 p* n
1 g0 {: I6 f1 A" U6 M
7 I7 I& J7 i1 c9 H2 w) s" y  r/ a

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ B$ V2 Z& j) W' y; a0 Y, y: b/ \+ u4 S$ \- j3 v
Online
9 u* T% M) }! h% I- ?: Z) @! {

* p* f- T2 ?% [, I$ Y
( {; E0 H/ {  S
" G( |3 ~$ K, c  m% S: G  ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  $ ]. a. l1 c6 {6 S" M( z  M

0 M$ K$ y- F4 j8 l. [6 I5 c* p3 k2 O+ \2 O# Q7 b

Translator + Encoder: fallvn27$ R, w" v4 }+ N# U2 K
MV + timer + ts: tanpopo126
$ N) L( }& L/ _' }* g* X+ C6 I- o- ]Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) y, Y0 ^" L. x, Y: h

2 s4 ^% T& ?5 q( n0 K  s% E3 w  x
: f. [" W  t1 Z( P8 O1 X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ ?- w6 c( P/ c0 [# j* Z/ x5 V; Q/ p+ ~+ J* A! Q! b  D
Online
* @! o4 c" X* f; }) F


$ N2 J' a, f: c$ \9 e
3 G9 Z# K% v0 S
% L2 J7 r- A7 E- X( \) o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You $ C2 m: @0 s, `# `1 l/ V* f& c  f/ O

9 I- K# m0 U0 A4 t
- F; \5 T( s% j! o. _- B

Translator + Encoder: fallvn27
- w7 [( u4 J! l: B2 U6 ?MV + timer + ts: tanpopo126
4 q! O8 ~1 n4 y2 |  p: UBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

1 s7 y, y; S6 x( ^' R
! P$ a& D+ ]  i+ K& y
6 I6 l' k$ A3 V" L8 z3 k& p% Y& i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 t, V! _  r8 [' L2 L# N6 `+ s1 o0 i- g9 L1 t$ E  n* t8 k5 W
Online8 h9 p3 E0 R6 |0 H) m" c; P, a

( a5 k9 `  M; D# p9 I/ G6 H- y

9 Z, _8 O. P8 T- J9 @  D' O" R& x' |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 6 @( D$ G4 J# g9 L" E5 V0 ~7 {' f
, O9 {6 x+ m( u4 [. [' b+ ^

( |# B  e5 i8 R: c

Translator + Encoder: fallvn278 t- H/ v' J* {, ~
MV + timer + ts: tanpopo126
! s7 R$ O/ Q, A9 Z: pBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

6 h7 w  O5 B- f8 u" |- P3 r
$ T  O2 U, k1 m2 C, _

- T9 H1 y1 s- g* H( ~6 j* S

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) z( k/ [# L. s7 ?* e5 O$ p6 K* w9 ]& b% |# H6 K
Online" W9 Q% U5 s: M' K  ~


8 a( ]* v1 l% A1 A" L) O2 n2 l' g; |- }7 E+ T1 `: r2 e

) ?. d' u0 i. \9 X$ @" i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 6 R% {$ V' o+ p) O6 }# y
* j# q( F5 H# w* o( o

; w" N; @, T' P6 |: u2 A

Translator + Encoder: fallvn272 T3 v( Z8 h( F: q2 M$ V: `
MV + timer + ts: tanpopo126& r6 T  o' `6 X; ]) Z  X8 r  B
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; u/ M! c4 a4 j) l1 A( N% W
4 t, J9 ]$ k  R$ }9 b% k; `7 W

2 c6 `# c. C# z2 K' A+ a

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( P: ^. L/ d" P  x! t# g: p5 o0 S8 L& @
Online
  D0 ]0 S  ?& P7 }& b6 o7 @


2 r2 o+ U* S0 `# F0 Y. r8 Z' ?6 ~

) c3 ]3 t, y! J8 R: S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 01:49 , Processed in 0.061236 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên