Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4588|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
& |. s# r+ I# R5 B/ F
) P" _. j/ W3 ?: Y- a, r, B[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
+ u3 R4 z' t/ @6 l9 A: U, {
9 ^5 U# P" K% l# J: T# m  m


; p& [! B1 z, F) m8 c
" k5 U* C0 R6 A  T+ d
Translator: WS, eru1707
) i* M8 @$ c+ e8 w- O0 NTimer + kara + ts: tanpopo126
6 j7 p# K  [* r! ^; S9 aEncoder: fallvn27
# ~; B4 d  H3 m7 n% CBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
! v7 k7 l( U! j# K4 S
3 g/ N$ d3 {& q5 G/ x, z

: L  q; G& x8 h8 p

% y: q% i4 r1 x" A% K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ l7 X9 j. U7 Q6 y4 }& E* P/ S+ X3 h9 V) E$ ^
Online
+ R+ q% g* V& f  Z1 f* p4 F- \3 r, m9 ~: K. Z- c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
3 L9 x+ x2 f& V: s0 o: I1 |/ f$ W* x7 W% ^

& p( C( G4 l0 `6 k. j

Translator: Loveglassmask" \+ ^* \  R9 w$ \8 \7 r
MV + timer + ts: tanpopo126
( j/ C4 q0 C1 N; T& @5 hEncoder: fallvn27  u, f, H3 R. |& X8 X; h' q* s
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

: C/ Z8 b/ i- `) L  |/ T, G% P

! W9 S. K; f" o/ K# g/ ~/ f% Z# ]$ C# Z7 ]* E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: ~! z/ q; t2 ^: Q) ]
/ y7 S5 w8 J2 V
Online
$ w3 i; P& I9 z+ p/ {6 v: s" ?


) x' v/ m7 a, c" J
  `+ T: e: n& g; W* y

Jun Sang Ver.
9 a( Y& K% i7 \, Z- F8 [) n! Q
/ A* z0 L& S+ n: ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 G6 x1 _- ~, k, y. F8 v8 v2 r: j
Online! y5 ~% R. w& u' ~( z& F7 g0 v& B& N


: }( ]3 ~% g. K$ `- v6 P' b7 h7 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  $ j9 ~8 m9 q/ Z

' E0 J) G6 K: y3 I/ H& |$ U% V. d3 n7 H2 n1 Y

Translator: Loveglassmask
2 |/ o: c7 ]5 ~- O* DMV + timer + ts: tanpopo126, u* f: v6 Y* g! w% Y
Encoder: fallvn27/ ]: l8 s  p4 c- K
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


( F) W' V, K4 n
9 R9 Y2 y4 V3 d! d; {+ U2 c3 T; p! g% G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 U2 R4 U5 f7 e) E/ `& _7 S0 y$ t- n1 b* ^8 W- C  n
Online- \& a6 v0 A- h4 Q. ]


6 G2 V+ W3 s( K; O; }
8 M7 h7 b7 ^) e2 L# @  f! b1 f6 r  {0 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  % X0 Q+ k0 H5 R" F
- a" H! C  v2 s

; H5 P( E% {4 z) C

Translator + Encoder: fallvn27' Z6 |, t2 |6 w' f3 l: M
MV + timer + ts: tanpopo126
7 `8 _1 l8 _# ^$ ~$ |' R% q8 F% @Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


% E$ J" G; s' N! B: `
# Q/ f% W" o! T: ~+ x, W. ^/ G) V( H: V) W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ p4 o. s0 k. F* e. G* V- N- ?% Y  `% ]- S6 ^: R
Online; \: g& I3 e+ g" E2 S/ {

7 E9 ]8 u6 e) ?

7 H$ h# F3 \* v# c  X* l7 K0 D; R1 z8 Q! Y( A1 L- m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You $ Y3 p0 B3 F  y0 M2 T+ O

0 M5 C/ p3 Y  `% @$ d( T6 r! G7 @5 A

Translator + Encoder: fallvn27( e% N  G$ ^7 n! m5 V5 e( i7 \  g
MV + timer + ts: tanpopo126
; v3 ~0 J$ J4 z% N1 YBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

0 |5 f& ?6 n) e( S% y9 s$ s5 J
1 b/ F6 r+ R7 |. P

# z% W& \+ Q3 N3 }4 C1 [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# d' N5 ?  S) k$ S; f" v4 R

6 }4 R1 C3 ]9 [; p2 ~) ZOnline
2 J2 v% z' V  m. Q) S


" x: g8 X- }1 S" y* _9 H$ o+ j; H. K6 M6 K2 V

) @2 ^0 x$ |# e6 B2 v- w5 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 3 ]! B5 I- q2 O( f/ h4 p

* ]/ B; F! Y- i5 b5 J$ P
( N! M% q$ V# a/ w# E$ ]

Translator + Encoder: fallvn27' Q* [) x; `1 z
MV + timer + ts: tanpopo126' \5 i8 n' k. G2 O1 i
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

8 j. F" @+ x$ V; B: _+ O
, M8 u6 g. e4 l9 i7 k, ]

$ p& |6 M4 s" @* w+ D2 }& [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 U) m" g. V/ A
; r- E7 o2 O' K& W
Online
! ~1 I- E# z- V5 z% f1 v

) R& X! k$ t1 e
# u: [+ m$ R' {& u7 k

# \  a1 X( m7 x! ~3 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
. ?( `5 x& {6 i0 l0 }  H5 S9 E" `2 k! d& l
3 F3 J2 D* N3 M. [

Translator + Encoder: fallvn27+ }5 ?# b7 L/ Q# ]& d6 f
MV + timer + ts: tanpopo126
2 o- ]5 I; ]3 d: y& U+ SBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


) f4 J, t- {" Z# K" Y
) P6 U- _) b8 Y7 H4 J, x
9 a3 T7 ]5 y/ c! ]$ \! ^; r

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 R& |" g3 R! D) M9 b* S
3 h6 ~- k3 ~" @
Online5 z* c' w. n) g6 g6 G/ U

( L* X2 w6 N0 B+ N9 S8 Z

2 F/ L" S$ Z; b) K1 k5 D, v9 D, w$ O* O5 x" D7 x: h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 21:39 , Processed in 0.078422 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên