Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5099|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST9 z8 w: _$ E+ D7 O! G% o4 f' Z0 s

$ @* ?$ {4 K. P( U" ]+ j* w/ i  S[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
% x: |. {7 r& e0 [  {) e$ ^4 n& f. P6 n+ `


/ a2 O% W0 ]! j, i; d( u7 ^
& j# Z4 I4 a; c2 ~" z& B& C. ?+ T
Translator: WS, eru1707
! {- L; z2 s$ V8 JTimer + kara + ts: tanpopo126
8 A/ f5 `3 @: R( N* hEncoder: fallvn27
3 C" `. V2 S0 WBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
' ^6 j1 t" P. ~

% L+ c- E# w" l; c) L4 Z4 v5 t5 k+ H/ K" A% O


$ p% e. A% h+ ?6 T# X: q6 |" w0 kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ X0 j4 @5 e, J; y4 e4 u

- U& i( C, F/ K7 [1 U, t5 XOnline$ Y  t& E4 D. b% v

$ L: J& ?( [% T: Z8 K' m2 f1 d7 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory + m% O5 T  H$ \$ V7 E

1 [  I% `4 W. [1 R1 Y4 z* p  I. \4 H3 {1 Z4 D+ e6 A8 F4 o( L+ M) M

Translator: Loveglassmask
# e7 e7 ]& M' \  B5 qMV + timer + ts: tanpopo126
. G, H6 A, N/ J) w! O4 [Encoder: fallvn27
8 }: ~2 q# i; d( i8 c0 O6 Q. ~Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

! z2 d9 o. s2 u- c% ?. `* h
; B- V: K; v5 y( r1 i: j2 \$ j7 v

; x6 L8 f. N0 q" c$ [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. ?: n3 r8 h3 f$ G' P
' B* r. J4 J  ?' c3 T) c$ B
Online
# B  @3 e2 p% E+ B. C


- ?% }9 R( N( S; i7 \5 w/ D) u# Z
, r. W. c! j8 C" o2 O/ C8 T% ]5 d

Jun Sang Ver.: q; K  T4 r. Z" f/ H- ^
7 {. M8 c- L) y/ s/ j0 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% O7 `9 g; ]  J, g# |$ m, D
$ O. G3 Z0 [8 e( k; X4 kOnline: |4 l/ j  i2 ^- y' j, h/ T

  W, W3 {7 v  t! t3 B% L- T

9 w# i/ v- h# _. g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
% H6 E# c( s, i3 w% {7 g1 H: b( F; W' W8 T7 K! ]9 p; L: s: P3 `/ L

2 \( p. S$ w( K

Translator: Loveglassmask6 y" V: s: q! T
MV + timer + ts: tanpopo126
9 b; B; h9 ~& z8 ?Encoder: fallvn27
2 a$ V" p( R% C. l( T! A- yBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


. \9 I  ]" ~- _" Z2 p0 T! i
  `0 p$ i, |% A7 T* T
/ @7 l8 b& {# _2 Z, M7 E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: w8 q7 R3 \4 `0 e* a2 D2 @
! o) b2 W$ p7 F* S# ]
Online) H1 |5 o# k: c* y( L


/ U, v) `% E; P7 G2 ?
' G8 e  j1 _* p5 g& a0 y& g  q# }3 t. Q) h5 d1 G% ?' K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
0 M" {9 i. R% H% [8 R; l0 g3 H$ `: t" ~: g$ G3 p) g8 K# P" M3 I$ A" W
) H* o2 }! [" T/ ~# F

Translator + Encoder: fallvn27
: b9 O% K* M% q' OMV + timer + ts: tanpopo126
) @( M# v8 H6 Q$ ]4 g& B, Q( s7 rBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

& n1 e3 @' q) t' D5 p

: Q/ ^+ \8 v& A. u7 o3 }1 M2 I" r/ P
& ]4 ]4 F1 C1 m5 @; v

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( B- e2 ^- W! S! v! ^& w) V4 D
  E. n  v9 J+ j, Y8 W  W2 r
Online
: \& ~( ]5 ?% b( H" g

7 a. J! d  n2 ^/ p: F5 }; ~+ ~
  ?* b. K! m# m

$ O* K  {: d: T  I1 a# j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
6 F) I" u1 {1 B0 f
* t& `4 e8 J" @1 \$ B6 g) O  N( a" n! x, c' ~

Translator + Encoder: fallvn27
" T$ W" r! C% F0 J3 RMV + timer + ts: tanpopo126
& ?# l, h3 v8 D& G$ D4 EBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

  w. B" H4 s: r# D; @- \7 L, |
( [8 k& b) t* l, B8 ?% M6 O+ p2 S

( D/ \# l* p7 c4 J/ Q* u* b  w8 i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& [& B' ?2 f0 P+ w- Z% M7 s
8 L, ]- e; X5 k8 B" P0 _Online/ O, }) Z+ L6 e, \

9 L) f8 L% T  L' O# t8 G3 J" I% r8 d
+ }# ^0 |0 Q  a# C
, c$ S" }; g* y: d- H# F9 e5 Y2 `( F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send " b- j  A% K- u; @7 F

# I' m5 p/ }, O* S5 e: C& ?7 L$ t& m

Translator + Encoder: fallvn27
8 Q: p; [. Y4 t" ~) _6 xMV + timer + ts: tanpopo126
: O" `- B3 E# YBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) r4 Q; Y# ?! [9 |
" S; q- d+ n! J% f. {! R
9 J3 Q8 t; o% o7 R8 Z, ]3 ^

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ]  o' Y& |  j$ h7 @; e
0 c1 R7 J9 G& w3 [3 a. \
Online
( v2 h  e# \* }" \5 D( n


0 w" ?7 V- n9 \& p, H/ c7 d( `! O8 V
$ {8 g' a/ k% N' Y0 k7 o- _# b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
+ s1 n8 F! F/ f3 W" T$ j' d
: F. R: ^$ ?" D( `6 v) J  K$ e
3 O5 C; j6 Q+ O# _6 n3 Y

Translator + Encoder: fallvn27
( ^# q3 H3 u& o/ L" tMV + timer + ts: tanpopo126  V" Y1 P4 `; h, Z! M: o  J: T
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


, e2 W; b4 w, d' r7 y
/ p: O3 O  O* l1 z4 G
9 {+ F8 d( w1 {5 }+ Y4 _

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  B& Q: K+ U: v$ t6 V* Y- G9 R- }
Online
% |) G% b5 o4 M2 N6 a6 E, o


8 `! h; {! {6 L( a: U+ U7 u* ^( W7 X6 X: \! h9 ^8 W4 @

% R6 q, X; L- ?, d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 15:28 , Processed in 0.092649 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên