Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5106|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
, O& X+ x/ u. O, a! w
3 Z* Z. x$ m/ X. n4 a. n! O[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
; t& f& B5 @: a, T3 b
/ |, ]! c/ B. Y5 y4 \

; \2 `7 l7 [7 ?8 o' k, ~2 j1 C
( O" I3 t& I* v1 }* V
Translator: WS, eru1707
6 ?1 r9 @  ^0 A, GTimer + kara + ts: tanpopo126+ K4 `1 w4 ]- d* a* ]2 R6 L$ E
Encoder: fallvn27
$ I5 Z  I; n( J- ?& cBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST' q% o1 z7 R# I; ]/ p% c

/ z/ x9 X, b* b2 O; |) e4 E- v7 G; F# Z: ^  J. A6 j# w5 Y3 Q


* R  G8 u1 \" t! l& }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  r+ _# f  @2 j: n- O% B: \; B$ `. f9 o! a* p+ m2 X
Online
) g8 Q( e9 e% {& S/ o
& [8 [9 N3 ~  E* t8 M% Y) L5 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 5 o* l% a( {$ y0 P& @
, j0 V- P8 M& @1 O. R6 [8 a
- N* e# [. I6 I; M* p

Translator: Loveglassmask
5 x) g4 `6 {, H# EMV + timer + ts: tanpopo126
( v! e/ P+ P: P+ k+ sEncoder: fallvn27
( \0 \% Q. e% E( eBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


/ g: P3 u/ s. ]0 w" x( d$ J8 F' k0 O4 W7 n9 Z3 W* S

5 E! v  W+ C9 w6 h, L8 U7 w' w+ @

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  b- a8 X0 Y; W' b" i

' }+ M+ h5 j: d( g' F8 u6 IOnline
- o) S# [2 n! T4 u

! u8 N/ H. H4 V# R$ X
4 F$ v$ }% m0 ]1 a) }6 y  ~6 Q' ~* Z

Jun Sang Ver.
/ I# m$ L0 I/ L; p+ [  p9 ?7 m! A4 |. f7 U0 l+ m3 F3 y+ y0 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 |! I: o1 F+ P, ]/ u2 P! D4 p/ B. e3 y
Online
; Y; d, `( c% ~, T

7 }$ y/ _' C" T' q. }- O: t
+ s) q& n7 o0 `. x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  9 T. K" o' n0 H' I4 G9 F9 l! k

: a% e$ T$ C1 y7 Y. ?
2 \1 E7 L0 q) w$ _) e

Translator: Loveglassmask
! R% W, d. }% g6 m3 \$ P7 EMV + timer + ts: tanpopo1265 U  q6 x$ }. d
Encoder: fallvn274 j  v! u) t& }$ v
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

+ J" I4 |4 s' }- [6 E" _
3 h/ e7 t  y7 `+ ~3 ~9 p
& C& X9 b, T+ o+ j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 Q5 V8 V) n8 X& P1 w& s" Y+ D) L$ f# ]0 z" `
Online
; U% u% p5 r, e, M+ \


' s& |4 J& Q; B  x( r  L& ]9 Y# x6 z( _
0 @" |7 W9 m& w! h3 e: K$ S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget    Z+ n- A$ Q9 S$ m! U
, {- I9 v( x7 I$ N

' x/ |' V0 Y# ]* W

Translator + Encoder: fallvn27
1 V: b1 k3 D) S+ L9 LMV + timer + ts: tanpopo126; r: d4 Y1 M- g
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 y& f! H' }3 ?* v% x- L1 p/ A" x' M; }) M, k$ h% R; Y

$ @8 q1 t' E& C* x+ F$ G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Z/ X5 `4 E: f+ R( h1 D; I1 q! S9 V; M! h
Online  [  j. I: P' N- p" y/ X$ w; t

+ h$ Q% V5 }* ]7 q

/ c; `3 y9 V! E+ N
' W4 k8 z3 Q+ d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You $ s( v! F. \% u1 ^  ~  L
0 Z8 e8 S! s: _# X8 h
3 ]" b& d1 |( W6 ]# G

Translator + Encoder: fallvn27
0 ]4 ?- m; w2 l/ [5 gMV + timer + ts: tanpopo126
2 B( A. F) k& w4 u# ]+ KBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


+ x2 w  y+ O. d3 N# f
: q6 w& G" A! e, Y" u3 X0 C9 P9 ?" Y" `5 H

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ O$ [# R$ A% n8 R6 ^9 C1 |1 ~0 }" b! I6 X. ^6 u( w
Online
5 t& X3 E  m& C* k

. c  y4 q0 Y0 j6 t5 }
4 x9 {( f2 o9 H; g( G

& r' |3 g& H0 S; _: k" Q; x4 G( t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
9 m1 f) K) Y+ R% `' i6 G4 K7 {
1 I( ?+ N; t" j+ Z8 K, V
, E. y3 x' a7 p5 ~8 K0 |

Translator + Encoder: fallvn27
7 `/ Z8 o1 h" d: L  NMV + timer + ts: tanpopo126' r) t( U3 I; j2 V: R
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ i. b6 T# x/ x! a1 K, q" Y# @4 {$ h  S* x8 h
: @1 x- p# ?; \3 {0 ^7 P) m4 B" X4 d6 `' x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! S9 z% _5 D: g3 @, W/ l
3 I0 Q% h8 T) {! g. {7 R, VOnline' `  J4 Z9 N2 r* K9 f1 e1 p1 K


5 B5 Z* F9 g( ?8 L: R0 z7 r  i
8 g! f2 e# o$ q8 {9 L, ^2 U: d! y- U! ^2 K$ j+ U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
; r1 [5 l# O  a
& [" R9 A6 X! O. p! X
3 c# U" |# ~4 F  r

Translator + Encoder: fallvn27
9 L9 K, l8 y4 |+ {4 U; S3 t4 Z8 NMV + timer + ts: tanpopo126, ^' {# A) h5 k5 O3 S. G2 X2 e
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* O, w) H1 U1 u6 k, z
) R: c( P+ Q6 P* B3 V; O/ e" d& g3 l' a5 ]% q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 |, E1 b  @( f7 c. A: q2 s1 B) b, `3 |
Online
* T6 P: e1 G* [; E


! N' V% y4 X/ l! V; E( x8 ~5 o0 V& d; p/ C5 {

$ U. e; K1 j/ k( U6 R$ v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 09:47 , Processed in 0.102044 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên