Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4476|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST- j! E; q9 ^  Z% r0 R+ X7 F
+ l. ~- y4 H+ U* C
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow4 x: W: d: O' b
9 [* _; c: q) @/ `; B, {

/ B- C2 p+ J, W3 U" ~, H6 M
  g6 R4 V, C, C
Translator: WS, eru1707
0 r" W4 Q1 t1 X/ X. @1 c3 kTimer + kara + ts: tanpopo126- K9 C- @$ Z  ^
Encoder: fallvn271 O( ^; t- f. Z: w' h
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
, Y! K  m; _7 N; n3 j

: \: n! {: ?1 h5 }' n+ G6 Z
1 l) R. {; K8 J! s4 n- N- I

& [; w! h7 ~" G1 B4 Y' G: N& f, t3 \- l0 n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ m1 y2 r: z8 _: f8 p+ Q/ B0 Y

: h9 c  S# P/ X% \4 nOnline9 P; P( K. {! a0 h4 F: u

9 d; u; ?. \5 E0 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
$ h) h5 Z) h3 _) a8 [( J0 }% ^+ G) x# |: R
, i% b' _1 o9 [  C* M: d" Y* u

Translator: Loveglassmask& B3 m5 N, x( u7 I6 z3 Q
MV + timer + ts: tanpopo126  N# t$ v: C3 N0 L
Encoder: fallvn27; \/ h- G( w. |
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

7 E8 ]( K  g  T- @8 M

) s4 d) L' e0 i7 e2 s: m: d6 n- n6 s% d6 j; \  [- I. K

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 |7 h/ G! ?; i( z  ~& D$ |
& L* @+ j" T$ @5 f) j3 G" l: z5 \
Online
2 Z0 A" t8 t' v# V6 s


+ y7 d1 V1 s5 v/ O5 E  ?4 `" B+ {7 ]1 ~7 H, H2 P3 {

Jun Sang Ver.
+ K  H5 `: g# }
! p  `) C9 i& H. |3 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 J/ k2 o/ m' i% }9 `1 K/ L; Y
* S9 L$ v/ Y6 I; u# `) J
Online
8 J/ p' `8 Z' U% t! j! L

9 e3 }$ l5 ~2 {" a

; |7 m- y" Q5 l5 ?4 ]9 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  8 b0 P# [& D0 g5 }2 x
; q. }, N) l. I+ o

2 O. t) \+ W8 }: d2 j

Translator: Loveglassmask0 L, X# k: C- s( `8 q
MV + timer + ts: tanpopo126+ Y( i! ~- A8 P5 P3 F- N# _
Encoder: fallvn27
* N0 M! Z( |6 t/ ~( M& {6 FBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


0 s7 b. c8 D! J9 O+ _3 L6 O" v: Q; ?! ~8 Y' B, k2 w" R2 |. ]
1 ?, `9 [( `& y- N* T( ]

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# r' W+ x0 G; o( s9 K' J. I& Y4 K& v6 J0 d2 P1 X
Online& F* i* c  `: \/ H/ O


$ L5 w8 A7 j0 P) U6 ]; m, K6 \- b7 _5 V: H* x& f7 p
+ ]0 I+ p# F7 v# W) f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
, o2 D; W7 `! p2 {% I" r/ ]1 o
, w4 G0 x0 S9 X4 X# d) B$ u+ N6 L4 H$ o

Translator + Encoder: fallvn27
9 D1 @/ F- |4 HMV + timer + ts: tanpopo126) h  t6 b# I  R) h, Z8 n, B
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* ~+ p- f* x, M& [- a. E
- O% \5 s5 q3 q) p7 _$ M4 z* p/ ~1 M: w7 A3 p

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* q# G) J: D- V- ?- h

! b$ b& R  i9 aOnline
2 n2 q5 E8 \% Q# N


  w! _9 D) J( ?4 T5 C: ?0 C" f2 T' j; N* x. }5 s

* f' K7 L4 T6 R  r4 |5 |; P8 x6 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 2 k3 V7 k2 O. r3 x- b1 |
- i, C9 e! k, b2 D
2 N0 A9 s' q; f

Translator + Encoder: fallvn27% }) k' z+ \7 f* V& m# m& ^
MV + timer + ts: tanpopo126
: y9 C: }" c- _8 G2 G" @% k& cBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; {) {( v1 q& Y

& ^# s9 T( a4 X" G: t4 ^- F- D3 b# O2 h$ H7 F/ M4 G, t9 q( a

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, b/ F( s( E7 h) A4 m" ]6 z* Q. x1 Z3 a. g* K' L# U! U  u
Online- M3 A! A8 B. U2 A! V1 ~6 W% I

# L! l* Y1 w# a9 J' U5 k
5 V% C* u! i1 S4 ~  D$ o9 m" H
! p  Z" t9 q; k1 U4 Z5 m& H3 U1 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
$ U! y+ g- y% w" a( ~4 Y
6 j* E( n7 [$ [6 w& g  ^) Z& k3 d5 \# {; N; N8 A) Y. s# g

Translator + Encoder: fallvn27
8 E3 [! T2 Y7 w7 ~MV + timer + ts: tanpopo126
/ l) I1 z' X) j2 K1 ~! {Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


; {9 F% L6 G8 s9 c' U) P+ z
3 o* N$ }) d. K9 K8 ]3 {" k
, h) u1 i' m; V  j2 f

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 Y" k% @  P+ F& ?* h1 o
' m; N( V5 e+ F3 ^  _
Online
: j7 C$ Q- g0 \6 M5 {

9 ~) e% ^1 H; N3 i% ]; r( u
$ T  g( H0 J8 [' C1 R- n+ ^+ s) O% M
% M2 p' M% w$ r: C/ r7 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 3 Q: U0 D3 S3 ?& e0 n

6 L1 j# z/ Y( ~6 G# c! o9 {
/ a& X2 m4 s5 ^

Translator + Encoder: fallvn270 b# S: r0 h/ ?! Q
MV + timer + ts: tanpopo126
+ }+ n& A( V# j( F  f: s* h0 \% rBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ Y# w" C1 I  X  J( ~$ i$ y4 d$ }

0 v0 G5 m9 u/ m1 q5 D2 h3 E
% Z% u" L! g3 n/ W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 t/ X$ o: U+ N! q) o& r( B* h8 M  x! }' T
Online4 ~3 d& j2 S/ y6 K


! J$ j( G1 A4 h* e' E' j6 A) Z  e6 ^8 e4 q2 ?9 |8 ]# X& @* [
8 q6 v; E! U# j2 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-2-2018 22:29 , Processed in 0.105383 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên