Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5172|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST# |: e& T  @% ?. O3 C
, b  T5 K: w4 ?
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow7 u5 n; L6 F4 ]/ `* l

# z) [& o/ Y0 l1 g! y& m4 w

* m+ X$ s* ]+ X% n7 U6 B$ I

2 n6 O/ |' t8 u6 E2 t
Translator: WS, eru1707
# Y9 T# E( m; l+ YTimer + kara + ts: tanpopo126
+ L6 o, v" x  z) L& U. k/ T* qEncoder: fallvn27
! E3 q5 d3 Z* j( N$ ?* ^9 TBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
1 p" b5 |* z; l7 R- f- I* x2 D
7 |  s! {4 {- R( [7 w
% b. |5 }" _% M& Q/ ~9 f+ I4 C# u


. {# Y- ]2 n! z+ fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( e) I* y0 @7 R4 A" B8 T
% W* \9 h' h) M, cOnline
) h9 x  H- j5 z5 [# C0 Q* {  c. G. `3 R" I$ i2 [: L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
, z) X0 A/ M  u2 A" u
4 \) I5 Q- f* l- Q( U$ ]; }2 v6 y2 H" B

Translator: Loveglassmask
6 V- j5 T. `! B: q: N; QMV + timer + ts: tanpopo1261 b% y( ~) q& v5 m% |
Encoder: fallvn27
; Q, @% J- _8 u, a" {Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

4 S! X" e/ ]6 P% N

) P& m( O9 X. i1 \' o& l+ D4 {, P# A- L: x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- a& o4 S/ s* o1 z1 _! a  u; r4 B  \! U7 S) M2 f
Online
0 D; O  ~/ H& B  ^! t" L1 j

' x/ w& j/ O+ [% h. s
- S% d" {# P* ]; ?& B

Jun Sang Ver.
2 @% Q/ k3 R$ Z9 }. ]( f* D1 |9 a$ H. E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ u: Y" M" D1 O1 Z. D4 g
$ R" }4 ^" h/ z: h) Y; G9 cOnline
4 d0 l& i' v7 s: [1 q1 P

. v$ I. v; b: L+ N1 X! E
* P- j) ^% [& ?' G- z9 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ; D0 i3 d. S/ a$ R2 r3 \) {7 ?1 @
6 u4 F- s3 n' _, E

9 u7 {; D- L' h5 U4 [: g

Translator: Loveglassmask
" w$ X( P+ b' l+ f3 x# ZMV + timer + ts: tanpopo126
* |& C% b0 j6 a( X; @' _' \* W$ UEncoder: fallvn27
% Y3 u8 X$ q- b: sBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

( Z3 m! i/ |+ y+ @( n: O2 L
; ^! j  n, z; t3 n9 K9 E. Y
6 u. U6 E" v$ U$ D% v/ x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 V: }7 }7 y) R, c
& r$ F- f5 ^# ]; D9 ?! V
Online
, A  I" ]/ }6 m& \9 Y: h

  I6 {$ O2 o! _# c$ f4 r! R% m! M
& l* V: [$ s$ E1 L+ s! r$ J
- e8 ^- x3 l2 R& f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  + q9 a" _' Q6 u

8 S, w& E$ S' o" K( _: s: o, y. b  o

Translator + Encoder: fallvn27) x; F) j$ R2 D( t* d8 i
MV + timer + ts: tanpopo126& F- Z% @! d1 |( h
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

0 B/ D8 I: U( }

. V6 x) t' X/ j' I) V
* g: f6 n5 T: X/ T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! s) @, r  {" G$ B0 X% Z7 x
9 J) ^" f0 Q) M0 G$ q3 s
Online+ g& k- K6 m" b) m5 d

" ~0 ^' \9 p9 F- v( U

. T, k, ]" P7 ^$ @' q/ g
+ L0 w' T5 Y6 S7 L' W1 `5 H0 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You ( m2 P) N+ e$ `" L6 q3 m
0 |, u% p, h) W9 t4 |1 w4 ]
5 y" F( o* t1 V& f: k7 `

Translator + Encoder: fallvn27
, ~+ N) ]  k1 ^0 u, JMV + timer + ts: tanpopo126
/ o: O1 U+ i2 t8 [  X7 RBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

  W1 s+ D) \* A8 H  Z6 M
4 M8 o1 }: g: C! t4 F2 b% t. d
. k$ g% @& G1 z' I0 C* H8 X; q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- S9 U) m9 Y; D  H6 ]; q

! d% x: [" E; rOnline
3 s4 Z' x" `  S0 K


, {, l' }+ X# A( A# z. {, H0 U8 z/ X7 l$ D* m. I
. b8 z; {) x) n! t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
! w2 [% R" s2 J% s& ]
/ z( a4 C8 ^* O. t' i) M/ V! X. z' ~. S, \7 S& c5 X

Translator + Encoder: fallvn27; }6 h) d3 O* c4 x; d
MV + timer + ts: tanpopo126
9 ?8 i) N( N8 p- V. ~8 d/ t4 vBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

9 _: F: |% ?1 _$ I. Q& S( d5 u

/ o0 R, ^. c7 N
0 C: a  R& {5 J( S7 G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& T* q. o+ @/ t# v- q, B& X6 Y! t4 V1 Y/ c1 v( i
Online2 m. k6 {0 i2 z* G1 w0 p$ v! c

2 ~6 j% x3 c1 x" L  N3 |6 t, e
8 o' x2 {% D0 t- d5 \* D

# g2 c' K2 W2 e) x- v" X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet % N" U7 |1 M% b1 k7 F4 F' D$ E

. b2 I6 g: q' s# h" J* |" O
( w! e! h% l+ f

Translator + Encoder: fallvn272 `/ u8 j5 Y# b: a& Y0 }
MV + timer + ts: tanpopo126
" M" H- k' ?) w# `Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

5 S$ X* u5 ^) d
& \" J6 Q" y. l/ D7 f

0 D  }+ s5 ~9 z# v& ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& [$ V' d1 R! @, o. Q7 }. q3 z: P+ n
Online
" C, j$ |! W2 T1 [# I0 \% {0 u

' t$ @: k1 r" _' B

1 F# z0 n9 S% G0 H( M5 N3 \) l( d- F8 b, l! Z; w7 j% r+ z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 26-3-2019 05:00 , Processed in 0.085036 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên