Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4587|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
- T+ w* V% [3 R; W4 D. S9 n2 n
. X" p, U7 I  n: y6 r[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow! s& n3 A3 q. [; G) R4 i& j* t

) c4 Q, x) P) \: M5 n

  r3 {1 e# ]9 _. P
# F9 u0 y+ ^; o7 A- f7 @) J
Translator: WS, eru1707
0 l2 F2 V0 M% V7 }Timer + kara + ts: tanpopo1261 a) `9 t$ R1 f+ r" {
Encoder: fallvn27
! a( ~4 ]- x4 @  dBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST8 H8 x2 i# a/ E5 G4 g7 t. d
; l# p7 p2 i  G4 O4 R% U  C

! B9 y, d! T2 N+ M

5 C; ?# t1 \) w) A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 g0 m' ]' L( ~7 V$ s: Y: y6 R8 E5 C8 _. h; E( P1 b- u, Z1 C
Online
4 O1 K1 n: r; v7 P3 Y8 R- I
! B6 ]$ r! J8 @  }4 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 9 R/ b! t5 Q$ j- k7 f. M

3 u1 f# Y, i' f1 z& o
8 m% u3 D8 C! N: ]$ h0 z

Translator: Loveglassmask
9 @+ ~& E4 D- \' E! D6 J- Z; ]MV + timer + ts: tanpopo126
% t4 F% b3 g0 f5 GEncoder: fallvn27
+ F7 u# s) q* J. \/ B& p2 IBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ ?" o- g+ N; ^( j- D# @

$ S1 r+ u9 m$ D
! b) W$ |5 l9 D! [9 B: l% H

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 K# t$ a3 c' t! N! {+ W; E# Y

/ r8 X/ T  w8 {; `/ VOnline( {2 r3 k7 Q: c0 ^# ?( K' D2 a% i

. q( S; ^4 a/ q) b, @$ x- {3 m

/ \$ ~6 F3 d, N$ r4 J

Jun Sang Ver.& I( C) }* X( [$ y8 E! A

" y( [/ B  ?3 K* i: W/ RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ n: [* P+ c  r+ b( ]  s
: M; M1 R9 A" e5 q: E& V$ Y
Online
" i8 K  e* e: L8 U9 p6 V! f

8 j# _  d- f1 K5 ~. t

  ^: z. {: K  s7 m" u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
' I& E" b1 D5 o& Z1 [, `) e
+ e' L) R& M: J+ `; k% I' e( q0 i. y

Translator: Loveglassmask
7 r' z" ~' g' g3 d$ xMV + timer + ts: tanpopo126
% v, b& b# _: B( }0 I+ dEncoder: fallvn27/ u$ R4 U9 }! N- a* M9 ~9 r- j
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


7 d4 x3 u" `6 [4 B# r/ _- k2 d! ?) D6 Q) C
$ }8 h/ t2 Q2 z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 G5 s$ S9 M  C4 x/ u. ]) i, E5 }9 P0 N4 s4 F$ `, k0 u
Online& {" r+ G' Q6 X" }( d! X# J( {: V

* {! w7 r$ y4 k% _* e* l$ J

" L- i; B( E; b3 d8 o, `" E; z) a9 p! Y3 k: _! U0 j$ q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
& O4 c( z* N! u5 ^$ e
! I5 \0 @1 ^  \: n5 }
6 z& S' L, ~3 k1 T3 X' z4 P6 l

Translator + Encoder: fallvn27
% ~: \/ b4 s; K3 _  [MV + timer + ts: tanpopo126
9 i. b) l9 g1 s( P1 |Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

' s  Q- Z: {* Q+ L7 T$ H

% J/ Z0 o: d# ~7 o: O3 f9 q/ X" S" Y4 E) }+ n* M( J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 [" a9 L( F; y+ y
) \* T, f6 |$ u8 g4 e# @
Online
. C! T) F- u' U$ \6 n( j) [

9 z" M5 k, |$ l7 I& F; P4 d% \
0 I+ ?2 b+ t. C0 o6 i
) C" B' y# O5 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
; ^, d4 k  c. Q0 J2 f
6 r% N( `1 G5 i6 p0 w) N$ k0 K& L! G& N' H" L

Translator + Encoder: fallvn27
$ l. C) b6 n! X0 C1 Z& D- ~) c- c3 kMV + timer + ts: tanpopo126
  e- g* O8 ^7 j7 O: H$ w% O  fBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


8 M& W* S4 Q8 X
/ c) N7 L0 `- q' Z3 r$ r& c  n7 w+ k

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 m% E( Q& o- t, K* e5 [

/ i" D4 o) B& {3 c/ u4 iOnline
8 V% N5 \  W1 x, q( [; W$ I* |

* x0 G$ T. x7 W2 L8 X- c! e# S% [
- s7 r' M* i2 T8 D! D# Z1 n
$ a% U9 I+ X$ o( |% u$ L$ h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send ! X- S  Q. V7 N' S8 r

2 p) o. a. Z0 Q
4 F, S- s: }4 p' ^% D( a$ u

Translator + Encoder: fallvn272 \/ z% u' x" G5 C( z/ d* \5 W2 F2 Y
MV + timer + ts: tanpopo126
0 Y% C* U8 u' g& O$ lBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


2 q* J" s1 c/ l' S
5 d! ~% Y5 r1 R" {8 D
: G% ]0 A- A( d8 k: D/ u. H, P

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: h! u( I( S- V# F* {

4 G% u  q6 _8 d9 @Online0 b5 x. I5 T4 D- ]- |, M- D

# `. Z' D# ?5 C6 \, k

- V( R1 O# O  t0 }# n
% |, t5 Z8 ]! U5 B7 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
/ A6 T$ w) `0 J7 {; h+ W, v  g- L# J( r0 e$ {( ?7 ~

+ b! {. q% r4 t0 p- @1 o, F

Translator + Encoder: fallvn27
9 S# h9 o. l- C0 e' N+ Q- gMV + timer + ts: tanpopo126
1 N# E' a5 j3 y/ E1 qBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ L( S; T5 M% b" c; M" @* J- U- ?( A, r" a/ t# o& ]2 {
" `5 J! P2 k; M4 Z% T" A# b

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 `( G6 A! T+ B4 v8 J7 V

& O8 O* X! I$ }: M$ ~, H7 o$ a7 @- ZOnline
& {. `' \( U6 h( R


4 L  ^; x4 V6 U" j3 l% [% n$ B' G" N: _' ~; K
% v; d7 K. J) |6 E/ i9 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 21:27 , Processed in 0.060651 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên