Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4655|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST$ b" f2 ]3 f2 n+ }1 N* ~

8 v/ g9 M9 C9 @, C. A[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
! V# j  u. ]* O. W- \! |2 t; S9 j$ o: n% h$ M2 _

* Y0 F2 \) _8 N* h$ K
: e* q/ j! t) ]+ x, o
Translator: WS, eru1707
9 R/ o' D- \& E7 i/ T" W2 ]Timer + kara + ts: tanpopo126/ y5 b/ o" I. U+ w% [1 m; o
Encoder: fallvn276 j  Z% p$ |8 y. f5 h" e' V
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
: v. v0 {: c- `  U' [4 P. a
4 ~! J7 y( ?; `- @1 E5 [* O
- b2 p9 l$ n0 P9 V9 q


" U& S; r& M+ ~. TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 G6 H6 u% z9 Q5 ], W
1 h; I2 ~) f8 hOnline- V, n: l# N4 A: g6 S
' X+ n0 k9 q8 l' s/ S: [, U0 B, l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 9 ]3 k# ^6 w& k- y5 B  P
( K$ [4 f( S- h1 A- m: m1 Z

" y) u4 a* I% a

Translator: Loveglassmask
0 s  y5 z9 ^4 D& xMV + timer + ts: tanpopo126) S5 T. Q) I: L' x
Encoder: fallvn27. D8 }9 z3 V! }9 W: ~5 J
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


( w+ u, D- S6 C: A# y# [! W) V3 b0 a! O0 l7 S1 N9 b

: m. w7 L: h+ z  F# O

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- Q" h# k# n$ r( y1 H& B
* ]1 J5 G; p, O, MOnline
4 @, h  f0 v9 W/ F


  V: g9 ?0 a; @% H: Q" x, [2 M' c7 D' K# e" Y

Jun Sang Ver.2 v! S' S+ G% l3 J% f9 k$ o
4 Q9 ^9 a0 }" @" R8 g* P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: m6 ~, D0 j7 y4 ~
# \2 p) s+ b1 s3 d! ?
Online
% d6 b% u  J( r  i

. o6 X) n6 s" X; \: [
9 T. i/ D$ P  E5 f- I: |- j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ) b) g6 ]3 ~* S. x7 ^+ M% @& Q5 Q

8 T: p$ x5 O; J/ o: v! J% T
* A, t! \  N; S- u' m; \

Translator: Loveglassmask; \3 j3 S# O$ l2 l2 s" a# i- r
MV + timer + ts: tanpopo126
6 W1 D5 n& m) R* `Encoder: fallvn27* w, V3 y  Z; x1 |# ~. I
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* Z) X$ d0 q% W; C" x
( F: S: S8 Z/ V+ i8 a9 ^' Q8 a! @  c) D4 x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 B1 Y3 w8 r9 U: N& |( A; D* S9 Y* K; f# }0 F
Online* C4 }3 K5 X. q9 i& I

) J# x" E* U- s6 k+ a- g4 G
% G- D1 A' H6 K4 O6 |0 Q0 i
# l% J) i" [+ z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  ' M4 ~) i+ {  E: o9 O7 \1 Q
, N, X2 ]! {! Y+ \- ]9 G8 t' ]

# K# g" Y" z9 r5 k8 K

Translator + Encoder: fallvn27. i; d, Z" |% ]% I& g: p' o& o5 Q! S& r
MV + timer + ts: tanpopo126( L0 \, T- q7 v( B
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 ^! ?1 [* u9 {- _1 i  a
% ]5 e4 y, o1 R9 m! U/ x6 H
3 g( G2 O3 C; |; A% Y. a: e

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. G7 s7 J! b$ {' Y2 \# c$ a  _
4 U8 s# e( m7 R* V+ B; d
Online
+ x  x5 [$ }( m$ X" L. ^7 f7 _


! a" f& b, Y: q" @( h* ?  a' _) v7 a
, n- q4 G/ j5 F5 [* O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You $ ]* f. n) H* \' E7 G

% \+ n2 L1 m4 o1 c6 g
, r4 O" \( I3 l- I

Translator + Encoder: fallvn27
! k# N4 u$ `+ S3 WMV + timer + ts: tanpopo126
; E; V5 p( H2 u; YBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

( Z: ~. c4 Y. z/ R: ]

# N) a5 A0 Q' L7 d" ~9 v
+ H; g  x$ N* P! n1 |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ G" W- @( r0 u* ]9 N# B6 U) |# l* J' I+ a0 j" ], D
Online/ G* {/ X2 g  Y+ v+ O- r


. k' U; e6 t; i0 T6 |/ {
+ z6 B! q$ |+ k1 a* @0 h: ?
% ^2 W1 M* \0 U6 h# q( ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send   g: z( \, `5 v( X" T2 F! q

! U; C' M1 \, u% f9 Q2 M" I
% M# t# Y5 L6 a" p! {

Translator + Encoder: fallvn27
! N' A8 t1 a# o7 ^* m( T  WMV + timer + ts: tanpopo126% T" |5 i" \- `$ H* {
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


" t$ g8 a* P7 s4 B
$ u! Q$ Y6 _- w4 O6 o) t  x8 @% ^' j) c' x' U; o9 i8 @/ y3 A

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ l4 ^. z9 p& o$ a" ?

1 @( m' u5 w7 i0 d$ Z! h# GOnline' ?! h4 ?! S5 T1 \! @

. Y" l" _# Z" B1 U" n$ H
8 `8 e& {  p4 j" U$ r

' A6 i  M" k- C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
2 k) }# S0 n2 v
* S( b6 N. k. S6 ?9 J6 K$ N  `% g( L2 p( n4 I  s" s% y* y

Translator + Encoder: fallvn27) O. s% b$ x0 P- ]& {
MV + timer + ts: tanpopo126
6 M( {5 @% m* W8 j+ fBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. P$ a, w6 v: T" \6 T* j% e0 e

. w0 {  W+ Y9 a; a. g4 z! F" P$ g+ F+ ]. O2 C# n. _3 `

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 _1 q) Y& ?4 \1 k& y

; L' A7 O) J0 j4 S9 fOnline1 Z% L2 Y6 S9 Y0 Y# K% Q% [


- b' Q1 @& i$ a
" \. t. g( d2 v8 r: E0 G/ T0 f9 R) v
3 Q+ e5 C/ E$ o. X7 I3 W6 _1 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:15 , Processed in 0.070696 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên