Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4835|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST# T5 D0 B. h, z& g

, e/ \( q5 a- F7 y! u6 S- J  P[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow) {* s; W. x  Q5 d" a$ D, `1 {

' M& b! U+ f9 ~# ]


; q0 R. k7 `+ \4 f4 ~0 s3 j7 ~8 C6 k; w  W
Translator: WS, eru1707% k0 w: G$ Z; [4 e: R4 Z: p. q
Timer + kara + ts: tanpopo1268 V) f! t* X. x- ^, ?/ x3 C1 a+ A
Encoder: fallvn273 X* g+ n; w; q! S* ?8 Q  y
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST/ ~* x! W( J# i# H1 i2 u" a
; x6 h) F6 u4 V8 S% n- @
; ], S7 E; z" l$ p


3 e' K9 ?5 a. ?. V# Y0 `" LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: j( P' [. b; H" k; y+ o
" }' g' w  l1 ^& f* D+ eOnline0 a% |' E& k- P) d$ U& K0 m, M
; i. G( Y- Y% m7 c, K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
1 U# G" @7 \) c* ~
( d. @9 a% Y+ y2 m& n
* `# T6 c3 |. D4 U

Translator: Loveglassmask
4 C3 i% k* c. _MV + timer + ts: tanpopo126% y( |, G' ]/ Z. ^/ P! Z3 v
Encoder: fallvn27
/ W/ y. `: r$ ]6 I, wBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

# m' `$ G5 K: j8 K" P6 z1 v
  e! @! G- T- b* O) |

8 O7 ?+ W. A# q/ P

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 r! M+ [6 {& Y. N7 Q

, l3 F" m/ |4 |' w' w/ ?Online
) f& G9 a: v8 X- O( y

3 `6 y% _& l5 t
1 {% i8 u: R4 V5 R) D

Jun Sang Ver.
8 M& S9 f. x% q2 S/ L! H! b% A/ }6 `; T1 a, V. b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 q- f7 D8 B/ x* B7 A# h3 A, _, V1 I& J" }5 b' a% L) o; }
Online1 F+ P3 n2 b2 h' w

  P: {( T. @& J1 |9 |3 P
% d7 a4 u, W- |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
! M+ M/ E4 ^. r$ U- \. X
5 G5 j+ G! q+ X7 ]: u
7 w- ~- I$ W1 y9 i

Translator: Loveglassmask
. a% ^, ^5 ]1 I6 T3 Q7 Y( MMV + timer + ts: tanpopo126
4 G8 j2 ^5 |2 ~0 _! |; m/ z2 l+ jEncoder: fallvn27
( J" d( `- E+ Q) Q" S: }' L3 jBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


8 U& l. b2 ]- P: w& t: {' o
  Q" ?0 o4 a9 V5 @5 `
$ i- W% o$ R* A' h: C2 W7 L  g4 @1 z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 U/ R& L- X) j7 `; b

# J; A' R% I/ R8 d/ e( Z1 M, AOnline
- u# ]( e1 u. l2 \


3 t" S" V( q0 _0 u. T0 S8 V: Y9 f3 t( Y$ ^' k

5 w' \* }; ~% k, @9 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
! v; w. n  n1 K- Y- @* s' O
$ B/ e2 r9 D: k" Z5 A2 \* n7 {2 K: F& P& n7 h) N

Translator + Encoder: fallvn27
( s( d* |2 u) j- KMV + timer + ts: tanpopo1261 m2 d* m5 W% B* N
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

6 S! ?1 G1 N7 Z; n: X

+ E! ?, |% c' r4 o. z/ c2 `# \) a% s! }! g6 H; w4 ]  U; K; ]

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." {$ K1 y2 p) R' x7 L- j+ H$ V
5 F$ h4 L4 ^/ w- F
Online+ k+ V% V5 p3 j2 v/ X4 Z' _


9 j: B; ^3 ~- ^5 s! b
6 Z8 D0 h- [' |6 L3 t1 }
% d( {$ `1 O: _: p% T' O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 5 c$ w* D/ T$ b

/ O, V/ e, Q# K$ X' W. K
, e3 C0 j; t+ d/ K

Translator + Encoder: fallvn27
  q5 N, _2 L9 h$ U% `0 CMV + timer + ts: tanpopo126% s2 m% x6 n+ h0 l% y5 p1 u
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

/ m" a; i, `' g/ i' ?) m

1 p& d, e5 m9 b8 J, s' A
! g% X( I1 d, j! g3 F8 Q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 m4 t1 j, ~: h  w6 G$ Y4 B

  f/ G  b$ R2 D/ |5 k* j" v* ZOnline* G$ E- }) d, p  x/ V0 m4 }

; H9 U. X; O& K  b" W+ W9 _

2 u1 i# P+ }8 M& o# \! j1 Q
0 U8 B/ K( p7 l  F" l$ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
. M" S1 L$ w+ _' P$ J* C' M3 Y# ]6 m( X; f

) J" u/ K( ]1 {) Z1 _) Z

Translator + Encoder: fallvn27
6 _( ^# d$ ~" _6 g+ K# UMV + timer + ts: tanpopo1266 E( ~; z9 H- M8 G! V, X9 K" _3 x
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* i- W2 j  d' y% h& U9 G& m4 e7 g' T4 I% u' l- H

, b! K" `/ {7 J1 z6 U

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 r! I8 _, \: Q% S& g* K+ z
% [( R# ~6 S$ Z5 |+ F; \
Online
* `4 E5 C5 z6 [$ K) D4 ~' I4 u& m

/ V& c+ _. j5 N$ E# R4 p8 V
. Z* ]2 @* S$ b9 z" ~! e- _
& c; ?" r! h3 ?. B0 X( M9 R- s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
3 H- H  C5 \( l+ J" V, C3 E
; v5 X  e; s$ z
: ~$ }& s9 h9 m

Translator + Encoder: fallvn27
% R2 K$ c  `" y: Q) p8 xMV + timer + ts: tanpopo126! A2 _6 N# D! |7 n6 t% a
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

( E4 ^6 t4 U* N  c5 w$ x5 {% A& M1 Z4 p" i
" `+ D1 V8 r. V2 S
9 {+ G- Q0 R  W% @

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 E' Y2 Z/ j& H+ {$ w/ S% b+ s5 e

. C+ Q6 Q3 ?) L; K( @0 _9 VOnline& p1 q' U" V/ f


9 i1 S5 E% c. |# s$ F, o$ [+ q, X1 X0 `8 F, W
* u) O. g( w5 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-10-2018 00:03 , Processed in 0.079856 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên