Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4756|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST& s1 n4 j. N% y# N2 w% T
' U; n# ~" \" e1 j
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
+ e% s- {3 V& }. |7 x& x
5 T: V% j) O! L

, U2 a  K5 ]7 ^! z7 t. b
/ B8 T: g) K) i6 w2 u/ ]) X8 P
Translator: WS, eru1707
5 e) d. r: t1 n* b4 W0 t+ L8 ITimer + kara + ts: tanpopo126
1 Z8 F1 A8 v  pEncoder: fallvn27
1 {, K. |% |* s5 nBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
6 S; }( h, S2 G4 F

8 \' o3 ?; K; R" w  ]  Z+ E! @5 D  }, ]2 Q, [# m6 e


3 |; v: {" y; t+ B. Q# PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; ~4 d9 M* t2 v$ g( Q( w" l- F! ?" Z2 Z
Online: f/ L% K1 r/ {5 s5 |3 K2 v4 ]! }" r

' L5 |5 _# K! Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory & Y, m) m3 w" J$ U

0 |  b" F1 z6 H5 k8 M, O0 U1 }: i& Y' Q& J

Translator: Loveglassmask& R3 R6 ]8 t. n) J2 W4 E  @
MV + timer + ts: tanpopo126
  A9 P5 D4 m3 t5 ^3 ?; n5 q4 s. cEncoder: fallvn27
3 i( s' J3 z$ a# ^- O# V8 yBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


9 T/ ]0 X6 s' ?- B+ s6 T$ Q: t( r0 U& j1 E* \# |& }) Y

. u! P- V4 a- h9 P. }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 X( ]) b( k1 f: b$ _
& e: l) K1 I' C9 h' T' P, qOnline
/ f  C# P4 d1 q: m# H$ z

' R8 Q7 W/ R( z) E- E8 w8 }
2 M. Y5 a4 O, j4 h- k

Jun Sang Ver.
: S6 C' d# z  O4 r# p2 O
8 i: y1 @. U. V0 L" D2 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* S2 C; @! c( V. ]

' z3 i/ b1 D: B! a- C! J8 T, G. K7 BOnline
( N: ^% v" d: I& ^& o# h2 e1 `

/ u7 s" q! k! a- |; p) o
7 @7 _# k# ^5 d4 V8 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
: {+ J# c$ ?9 P! }
% {, Q; h# d2 H2 M8 L
% F/ n9 x% I, |8 w5 f: t+ |

Translator: Loveglassmask3 _, w7 C( o( R1 ]6 d) d8 T- m
MV + timer + ts: tanpopo126$ Q7 V/ u4 m9 {6 m2 K4 j
Encoder: fallvn27
$ A) w9 h/ z7 p0 M/ B. [Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

: [$ t* ?4 e2 D! p3 j9 ~: ~8 @4 H
- G* P! `; g- k6 y* y* a
. W0 O' D2 Q" Y9 w* v) j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 ]  s2 D% A- w: j$ Y

$ ]% `6 m' @; i. G5 \/ ~Online! o" [* J; g7 U3 `


: N- K' _, k0 X$ Y; j' c/ I6 z- X$ I4 c/ r( @: T: P# q
, y& x& {  f* m& K  w) J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  % b& W' s0 I+ n0 Z3 F

2 R% \! M# O0 P/ }; |# ]  A. |* L1 Q1 f; E! h

Translator + Encoder: fallvn27
( z  |7 ?8 [" j% [6 ^1 SMV + timer + ts: tanpopo1262 I; x/ Y6 L4 @( }
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ V6 d4 t! G' X% _5 R" Z" X& T

  x9 O! l8 \' b* b1 ?* {( O# f2 `) K% M- R% q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 E7 Z, p+ u* {

* M3 p* ?8 A% s, u! Q9 v" hOnline
" @5 H$ R' O0 o+ t0 A( {: G


" x- A8 A3 ]) K8 Z
$ i  e& X6 }* d) o3 @6 ^4 y" a4 v6 F8 E- I$ x! J8 Q* h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You , N) |# L$ O$ s+ Y, `* Q& c* g3 M, Q1 {
/ |" B1 k( ^( x2 H1 d
8 j, T6 L9 o' x3 k! W" f

Translator + Encoder: fallvn27
7 ^7 C; W9 T! _8 k5 `% x! w4 }: NMV + timer + ts: tanpopo1267 e( J+ h* b% Z9 e1 t* P/ ~4 }
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

/ i: s0 X7 C5 q; l. W+ [  i7 M7 K
' i+ g+ W0 N  a; F( F
1 U+ u5 g6 \7 w

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% z0 e5 D8 J( b; r+ D1 R7 s

& a! \! t' g/ NOnline- ~2 y' x* R! r' R6 X! M7 l" l

; K, D5 L; }. v1 \  e
  B* @) ?8 q8 t- j8 T+ j( k# O+ X
# W6 a5 x+ o1 d# W8 l4 m# t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
) W& K7 z0 p8 N: S: R( j2 _! ~2 H* P9 Y
2 c" I: j" ?- e( ^: t

Translator + Encoder: fallvn27
6 C# u" k1 {  K$ a  pMV + timer + ts: tanpopo126
6 i5 K/ ]7 @) A: T) oBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

8 P4 p2 Z- O" b, K9 W) b% r9 m
5 B2 O. g) L/ G
3 h& z/ \8 m3 H! D8 [( r. Y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# N% X6 K+ f& s. d1 \7 o( ^7 D- Q% d8 E9 X4 j! ^
Online( [: V  b2 G3 B/ A& A' I

) X  U  ^/ V0 Y  ]

6 Q5 l9 H( N) m/ n8 _4 s
# }) }4 L1 z/ M1 J, B6 X+ u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
: a& ~. a% S6 \6 O) e0 U% M5 L2 k5 J  W) d# e5 ]5 a* |
# [8 C" A, l2 Y. Z( Y3 S# }

Translator + Encoder: fallvn274 q+ \. U5 E+ H9 f' }$ D5 F
MV + timer + ts: tanpopo126( m" a' G& `8 \5 c" y6 d; C" W
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

/ G  B# m. j: m

$ b0 k7 q6 a4 a2 m/ R8 y5 b8 l8 R* {& ^0 W1 e8 Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ ?0 r1 E! V. f
4 h0 w/ g/ x* k, o4 A! a' d. K. IOnline
% N& y, [% _0 Q; K% x5 k- ~


6 D# P2 K! _2 o5 P3 y, @0 h: i9 W2 ]5 U2 z
  r2 l7 U% i" C/ T' Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-8-2018 02:26 , Processed in 0.101370 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên