Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4946|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST. k6 b' ~/ u( |; A2 i
) t* W9 t" \% Z
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow7 ?- f' l1 k* k2 ^; l# \
0 [4 d; t5 `, `# a! K5 A$ R, D


1 r+ d) q% q/ {/ a) i8 I4 |4 _% o, B2 h* i! _+ ~
Translator: WS, eru1707
0 Y7 V( ~/ u; R0 ATimer + kara + ts: tanpopo126
6 w5 Z- p8 X- {! q  G. MEncoder: fallvn27& @# @6 p  u& m; _6 U# ~
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
% o% m7 S/ M7 G8 A" p0 V

% i3 j  W: K; b# B. S* K5 o* Y2 C- O2 R) K8 F

# s2 F( W! g  b* p2 O" o8 [8 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' Y, ~% ^/ g+ g9 M' g
( a0 v. {9 V& ~4 s+ V/ NOnline& [: `4 B+ T: ~7 B: y6 U$ [7 k8 l

! p1 I) s. x% Q! q/ [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
7 ~5 G0 |# d5 f
, V6 u7 _) k: X, k2 E% }
& h5 ?* T. w) S; o

Translator: Loveglassmask
, r+ I1 d) N) o6 `MV + timer + ts: tanpopo126
6 j* \' D- L0 X2 p! z4 g7 K2 ~Encoder: fallvn27
1 D5 p2 z3 v( O( RBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


' X) d7 O# I7 p2 @% e' a3 r1 f+ `5 b9 D7 z) {
# d0 T* P  R: }- f, y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 f  u; u! S5 y7 T6 E5 y: D

5 k3 o0 ^6 d, o( K- ^- F6 m& Q# GOnline
3 W3 J" c6 U) r1 g0 s& h: b

3 ~7 F% h4 f! W8 h
# ]2 R. O; L- w

Jun Sang Ver./ L0 ]1 K' p( u- K0 [: |

$ C5 z- ~+ \, g: _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 f1 y5 _/ p4 }, }9 D) u2 X
. `$ ?/ r3 @0 D( n* f) M" M
Online
6 U* y$ z+ x6 G( t0 q" i0 @- q

/ `9 G) \% }6 T/ Q

* b. @# v  e) O  P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  " L/ J1 G. V, A: ]5 {

3 c8 u) r$ J5 ?. T" z" C) P& G" V% d( v

Translator: Loveglassmask
3 [# {1 n$ A" m1 `1 O) xMV + timer + ts: tanpopo126
1 z* j7 v1 A9 YEncoder: fallvn27' C: t7 ^! c( J& P& e
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

- O2 e& n% p; K& t2 u  P! K
% i  E$ p0 y7 z. ?+ D4 W
; F; ]. d* C5 L& r( l8 Y0 ]

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! i6 s9 y) J" d) y7 J* S* u% @3 J1 n1 Y
Online
. B. b1 Q0 d6 O% H$ {/ U

4 D* _$ `8 u( r8 C

& g9 G- z0 r* F5 f( L
" E5 ]! ]6 |, ]2 X1 V1 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
  h& t! r/ e# m: ~/ x' w, b) B. O- D: W0 `
8 o. O$ H& R+ \4 h& |

Translator + Encoder: fallvn27' v/ [7 _+ _, H  I8 U! h1 \: I
MV + timer + ts: tanpopo126
9 R! i$ t# X# d6 WBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


" L) x- {- S2 ~6 a9 x, a* {; C8 @

( E* B4 Y: t/ k' |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ l) o5 s; e2 `" b' n% P3 U
7 Y' z2 z; I# b+ d" d2 Q4 _1 S& W
Online$ G2 C" C) h. [; W! L


( }2 w, r- }+ b- h) d& v9 M5 h/ }) d+ ?' x- ?8 G( H

+ W9 {$ y$ ~. g4 e( V- ]4 q5 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
5 {: |5 k3 A  Q6 G! F
% {! o7 g5 M% [" ^, F" y. f3 L8 B1 `# ~: P

Translator + Encoder: fallvn277 Z/ g& T% X. ^2 ]
MV + timer + ts: tanpopo126$ n( S/ H. X. m) \/ x, V
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


: }. P0 S" N6 {# j9 l9 @4 \" }4 x- q7 E) I6 D
3 z  |% `& I& G0 u* E; B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& E2 L; ^7 W- O+ H& v
$ g; T) M8 P6 G% ~Online
0 I' w. E3 d, [) ]+ t* l; p% B

5 d, ~: L4 W' I0 n0 S
& Z: R9 \2 u  e0 F5 t: p

4 C4 O% C; V) j  s2 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send " _/ R7 T6 v# e

5 Z, o" A: W5 K! S/ G: O1 l' c2 V* a* H' s7 R) F

Translator + Encoder: fallvn27
; h9 `. \& f# z7 y: AMV + timer + ts: tanpopo126
% V, ?6 ^3 L# [( M/ \' M% C8 iBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


7 L* W# ]8 d$ v" V8 x
* |" x6 G4 b3 x# ~8 l7 ?
8 v! `3 b" r; l% j0 i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 X2 N' F) u4 x* P* L- }4 r. W$ o, P* y& ]: l
Online( r2 Q$ `  O! a6 [


% Q; P& q2 B8 V8 a( ?* S* _
+ ]! P2 R  Y; m& x9 Y$ ?8 _, d, K6 C+ O, t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
, W) |! D3 E% D/ \% B2 {0 i7 y3 \9 c/ ?

" \3 Z1 C5 ^" |. F

Translator + Encoder: fallvn273 E3 t) A, L( _
MV + timer + ts: tanpopo126
7 j! ?4 v! G- QBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

' V( }& W9 d- j8 i7 v  f- X

: _& c) M# n/ e% ~
* i+ A7 ?: K7 U4 h' y6 P

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 W, [& l' \, Z# ~" E" O
* P2 R! N& f8 W! w. @
Online% }) I* c5 d" m! S. r- M1 E) b0 ~


, ^8 w4 S* L7 g3 Z& a5 A' J
5 r+ B/ C7 n5 Q
$ m6 ~( C) o4 [/ C" X- [7 @6 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 18:27 , Processed in 0.087779 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên