Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4383|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST! V! b+ H" I( b# A$ p% A

) A/ v, }. x, ?[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
3 O) B6 j" G( R. p3 _* O5 P# P- }3 U4 H( W% Z4 t: z

1 s* @* Z1 P5 o* l, \

9 G  S9 @% E$ h' p  S. e
Translator: WS, eru1707$ Q, \/ ^  ~" ~- I' F
Timer + kara + ts: tanpopo126
  {, Z1 C) r: J! V, p0 |( I* i" NEncoder: fallvn270 v/ s3 v4 }9 }6 p
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
2 J0 [! i  x2 ~- q
0 v5 P: o; i4 F) y: l

* i, \2 v" }( K1 |3 x/ }1 l/ n+ I" ]


* C( P2 g) |$ l" V" a6 u' m, v0 J( ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" h3 ?( q7 u' X: s! E- J' R; n1 A5 d# l  u& \7 V$ z$ `
Online
! _8 l5 l5 k9 k# x, n: V3 Q. \$ ^" T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
# ?1 G5 ]- |3 L3 m. S
. i6 t" Z- \; X7 n3 C3 O; C/ i5 T: M
- B- l6 q; J* s/ \* ]# ?5 U( ^

Translator: Loveglassmask) G. Z: ]' Q  [) Q! Y3 m" b3 H
MV + timer + ts: tanpopo126
4 I0 p' Z/ A1 e1 pEncoder: fallvn27
+ n* C6 Z. L) K' |, oBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; v4 i/ u( J  L9 u
6 B* ?8 Q) ?  P1 X0 n* n. W: v
3 x5 O7 J" S/ N* z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 f; \( i/ u$ _/ P# V

6 q9 w  X: p' xOnline
. G" S  Y5 H- w( ?5 V/ q8 F8 a# `


5 T8 J+ a; d- T$ o; u: |' ]; Z! E( y% w8 d% p% ?5 C" g/ y9 {& _- U5 @

Jun Sang Ver.7 A0 A, d$ ~% B  k

. Z7 @0 O+ o& b; w. dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; q/ x. {( F% Y' d) w$ ?/ u, ^' ^1 i$ A" R5 _; K6 {
Online0 c- A! a& h0 t+ u7 H

, Q# h2 F( c) Y  I6 a
9 m6 Z, Z9 M( l7 {1 h9 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ( i" m& r1 ^: ^$ _, \

( U  I4 u) x* g. K4 Q% k% i) z9 g: h( o

Translator: Loveglassmask
9 o3 d3 Z" _6 @5 j/ ^- r9 [7 M+ A; YMV + timer + ts: tanpopo126
; `( |3 C' d2 xEncoder: fallvn275 Q+ Z; I% T( ^+ k  T6 n5 `1 C
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


9 D5 F" W" Y; x1 S9 A& G" F# d/ |- t
6 u0 U4 `' \+ C! }( a
+ l* X7 A+ y/ T/ q. }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* ?5 {( z' O. B7 `$ b8 O4 Q8 ?$ [8 E- X/ y: Z- P" q
Online0 p, l( W0 d, S* g) v7 X

; ]# r: I# _7 C# b
. {! S% _* h; Q3 |8 G8 i5 y

, y/ e, \5 M! r6 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  $ _7 F8 _% @8 P% m; ]5 V

( {; _9 q- z; X  s# @
4 K+ `7 P+ G' `5 w

Translator + Encoder: fallvn27
9 l6 h# l9 ^* x. |3 kMV + timer + ts: tanpopo126# c; D! _( `7 C- g
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 r- W9 |! t$ |* n& p0 j$ P! g
9 Q4 f' K# `2 e, s! m  S* T$ k: [) {% o) B$ P3 J0 |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 y4 O& c. G1 ]: x3 \" l8 z+ z! u  Y& B+ x: {8 l* f2 Q8 r
Online& `/ P( K( g* m1 u5 Y' F% Y7 k


3 B9 E' x! s& G1 q3 ^. j# w% }- E" K8 E  Q. l
8 w- ^8 W7 w/ g/ \/ _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 6 E0 N1 ]1 Q# b. I$ P1 s9 i8 e

6 i' g- [7 x0 Z  S  g) b0 l
* T+ q/ h: S6 y

Translator + Encoder: fallvn27
6 ?7 M& w5 ~3 BMV + timer + ts: tanpopo126; e5 M; `) s: K4 O+ N) F3 Y
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ ]% J- p9 P; h
, X7 I  n6 F( ?, i9 c0 ]5 C0 _

0 K. E4 N7 x# y2 y% {5 P# n, `

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* T9 z, ]* b: t2 }+ C1 o0 o1 B* ~5 Y8 z
Online# M$ X8 G7 S% |) J  z2 D

6 z( N' ?3 h) o2 u6 c
; A! x  h9 l9 X! s
( u7 w; D5 f/ P' V7 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
5 s( n1 O9 M" Q+ Z) H% ^: Q$ ^. ?  {# t: F0 x) F, {3 O* ?

) z1 D  W) _$ Y: X# R1 l2 H  D

Translator + Encoder: fallvn27
$ s8 W4 Z* h0 F! m8 iMV + timer + ts: tanpopo126
, V8 P; A$ Y5 B2 T, M' _' cBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


1 ?$ x# r6 D9 m4 X. M: n' q3 }3 m% T

4 n- b3 [) X9 G* B1 f6 a( s

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; J7 {5 _+ V3 Z) ~: r# U2 Q! c% L8 \) {  i! d, Q
Online9 W: Q1 ]. r4 y* Z2 F+ g" C! T& A8 Q


0 f% `* |+ Z* w; E, o: n$ q* R6 r. A6 @! M' |: X

. d/ `/ r1 @6 D; O" W4 F' q; F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet % v: b! J! z  i+ O! k$ v# n7 E* S
' }0 w  v4 B+ R! M, Q% w8 y
; g7 @! `* W& l, p

Translator + Encoder: fallvn27
/ y4 K+ @& R; P& n7 AMV + timer + ts: tanpopo126
: \. Z5 l' ~+ m( C, g* D3 H. BBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

: K3 @, I! j, |6 Q/ w* ~8 q/ p, @

6 E! ~* b2 R- _' D
; T2 L5 a7 ]! s* w& Y' w$ i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 b( ]5 v8 u7 R/ E1 ?) x
  ?. @7 z; M2 Z  J4 t% C
Online+ _( J& @1 c9 E+ f5 C  K


* ?! O, Q: m$ o* k9 W4 {  j1 N4 p/ e( E( D3 _: r
, @+ }* @4 w. Z1 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 00:04 , Processed in 0.091173 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên