Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4432|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST0 R( C) L1 w) Y( X; M8 G- p
  b' h' C5 y8 x# [; V
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow! j  D  w9 K9 l* n# y

+ U: [/ S; y) F3 {/ m+ i# J

$ q  ]( O( E* q" e7 g# O' |

* v* `) P* `" f7 z- T( N/ \- }
Translator: WS, eru1707
1 [0 l$ h! I* H$ J; K! X1 uTimer + kara + ts: tanpopo126' u0 i+ f: U8 D% R: Y$ E
Encoder: fallvn272 D& h9 }6 E6 C5 n* B% M
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
9 l8 y9 m6 e, |" A- J
2 U+ P8 M  E* w$ K% n% o8 b+ W6 N
  v% ~* W& v# d4 O$ b


! b. Y+ s1 {+ ?1 p  aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# b6 U4 N6 ?4 c2 ]( i% P' t. P% C. V7 D
; L1 L7 R" j$ C9 R: K5 YOnline1 R# a' K1 q6 a' o4 a5 F, d

5 A3 r2 n3 M) P0 P. l% P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory + z- C( r7 V2 ?
4 W3 N) @) L* ~+ D

% }2 ]5 ?1 T* z( i1 b4 P

Translator: Loveglassmask* t4 [* E; r4 _9 ]$ J6 Y. b
MV + timer + ts: tanpopo126% x/ G2 Q" v; D! v* |3 ?2 T
Encoder: fallvn27
; u+ d! C# A, s) o2 i) eBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; P* y) O( q2 E$ m" w
6 a* n4 P0 n. d

6 p+ K9 x2 a. F  z1 d

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ w+ a3 N1 U& b0 n& i0 z' ?" }+ T" f( [% O8 L, q" q
Online$ s/ B! ~8 ]% k" m3 b* r0 |

2 s% b. I8 h) g. I) C
6 O8 x3 w5 m( a, Y. U& j

Jun Sang Ver.3 d6 U7 o" u. ]" D- m
1 o( p$ M6 r) N/ y1 H" `1 @9 A5 o2 M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 @% y0 y" |  e' ]" f& }$ t# B
9 l6 k+ q2 ]3 r: r
Online" X# j5 T/ p) `" Z  p7 z5 x


4 t/ F+ I( {% j- D* l) Q6 x$ a$ k5 u& Y7 e6 w) I2 N+ G+ h3 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
& g' N9 }8 ^# l1 S' u5 j, Q; Q
! `4 w' C. `9 y) V/ T: t# x, I3 Y& {9 j! L

Translator: Loveglassmask6 a7 `- @# c5 F4 O: D4 c! {: X0 [
MV + timer + ts: tanpopo126
5 x/ R# D6 D+ m" }. WEncoder: fallvn27
' u7 [6 J5 K2 r6 ]6 PBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

  i0 [7 f7 E  E7 ~; J5 @, y
1 D# h* V9 G& b6 F) y* U' y! Q3 X+ `

2 [4 v& _7 k! A0 Q9 ?  M; c0 T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! a7 D7 m1 ?: V3 _' Y/ h( k2 j9 a  K

4 o3 ^/ m3 D# f1 kOnline
6 g8 U2 z, t& U! r8 \' V, O


) d- L6 B& Z. f5 [1 I/ {- z
2 X2 }( [& \6 h: b4 }' ~  l! X! ?5 V3 |  q. O9 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
; o$ j7 y$ p/ j. B) ?: i6 M3 u# \% ~; `( C4 f% ?
) I( k8 \2 G& H. U: O

Translator + Encoder: fallvn27
# l1 X( I4 ~* C. AMV + timer + ts: tanpopo126
4 a6 E7 `& f; `  a" |2 CBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


2 ^0 Z3 S8 _# P
: D! K- x* F# F2 B
, j; _- h& A$ i  C9 ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* V' ~$ }- q& F) S& z( K
2 q; f% i7 ~4 |3 S- wOnline/ q, @& @7 `, G  h1 z0 K) g


, G. b, ~8 _" ?" s$ e
2 f7 g- H9 [2 v. y1 V( ^6 _4 q6 c% Z3 H; V  ^6 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 6 h  G1 x2 `* {8 f$ [
" a: \3 _( n! m

# H6 Y8 b1 J8 T5 J

Translator + Encoder: fallvn27
/ x- y  K0 M* Q5 j9 R$ \" n6 FMV + timer + ts: tanpopo126: ^3 N/ d7 t7 x. s! w" T
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


# u5 n, J0 T2 W; [& M
( V" @6 @$ {1 e6 _$ Z) P! v' X+ H6 L; ]: V6 x9 B7 m- Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 |6 _+ a) ?0 A7 B8 B+ E! A. P; L: f( I- {  C
Online: c0 @( {2 `- ?6 Z9 m) G3 v4 \4 N


( z  h6 R7 {$ X7 T2 ^( f8 L; h) f

' k& d% v9 E& b7 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
0 S! ]* N# M0 Q$ W; L" B& `; Q% L9 `1 e3 C

. P# E% G# P3 ~- V0 r

Translator + Encoder: fallvn273 a) @7 ~! m7 k$ O: ^0 y
MV + timer + ts: tanpopo126  l, l' h) V/ J; G' |6 |
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; x+ D% A6 O/ i' \) x0 Y" K/ {) L

$ h' |) p. W5 i* S6 e( V/ H: E; a8 j; l! b

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# r4 ?$ Y1 p0 k( A' Q* g
  D. d) n- Y5 U7 A/ K  G; mOnline0 x; M; o$ d& x


( K/ I1 p* @: F. U
. B& f2 u+ ]2 l3 p0 Z3 D' h- r( l  X9 X; o) y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
. b8 R5 [7 h, L) K' @, N3 ^6 H8 t$ h2 z
2 L+ ~  y- X; o5 H# B5 P2 ?

Translator + Encoder: fallvn270 \9 T& v: [" N7 ?
MV + timer + ts: tanpopo126
, A' N2 r' W3 R* z; lBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

1 E2 @. x) _, E" o
# r  W; `4 C6 J. s$ ^0 A0 ~( J

. A) q. j, [# D7 O8 R

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; G+ E' L' l* m3 W
- p  e+ J5 \* U+ d, UOnline
+ z/ [1 r9 A* ~


) j  V# Q0 \1 p- k2 V  h6 ~: p# O) v2 \9 O6 @4 m

& E, j+ f  j7 ^1 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 07:12 , Processed in 0.063154 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên