Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4586|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
; t$ `* D5 L' v8 M9 d1 u  I8 C& u+ y/ i/ H4 D
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow. R$ O* X! k( ~

' }. z& ]) E/ {

/ O7 R9 Y% B9 y6 o! b9 |' z
  g- F: |3 L- l+ F  l
Translator: WS, eru1707' s% |( X  b7 l5 a4 F2 R; N( n8 A
Timer + kara + ts: tanpopo126; H' S0 l: c) ?6 Q- _
Encoder: fallvn27
" u' \1 |; X9 N8 l$ S$ VBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST( |4 z2 I6 R( @8 g, q7 }) L

  L3 Z3 m* [4 J4 K- A/ P1 ]/ v8 D8 f# s3 D9 S: X


) K- {! e, M5 [9 N" A% ?6 V9 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; y! S* K) S3 i3 r
. d# {- K  k# G8 c0 P' |* JOnline
$ H0 @8 D6 X6 I8 [$ _7 j* W, W' i1 C9 C% _4 g2 I5 n/ H! q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory " n, B3 n! U# w& j9 [- k; o) I' Q$ f

: b* M/ f8 O9 s) v5 \7 S. U  F- x- `0 B6 y2 p+ ^: s

Translator: Loveglassmask
" z. E/ H8 Z% \7 h1 EMV + timer + ts: tanpopo126
* F3 D" _# P- I/ ~% i7 b' ZEncoder: fallvn27+ u4 b) r" m- D5 u1 f, A9 ]/ Q
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


% R( L$ n2 q4 r+ d/ N3 Q3 c# \. t3 b+ z+ }* y: B
% i8 S' v& u( t8 ]6 H+ N

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# w3 J! S% d: j! s3 [/ \8 |+ l

, L( T9 a* ~- L" r' z6 k2 uOnline
' }: [9 G6 X! ?2 t4 x8 y3 h


; S: H& z8 D! h" z+ E1 u% T' \8 s1 G
$ l7 E$ A2 `% m3 @' D

Jun Sang Ver.4 J8 B& h5 `1 x8 l5 B( c

) Z* U" A' S3 @6 b) jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 k: O$ H4 U) i& G, X9 a3 J8 @, l% m
Online
; ]0 o, o, d! N7 s) W% c, |- {9 h+ ?

- z8 t  w2 Z9 _( a% g

8 M$ Q) E1 X4 T6 C- P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  " p# N. J+ R/ ]2 j" i* R

/ ?" r8 b- b& `4 I; @  w# `* d, _/ U. X* v) c  k

Translator: Loveglassmask
8 k4 V2 n0 G) I! C# SMV + timer + ts: tanpopo1266 k' P" m; o9 `$ Y4 s" T2 w) ~& `
Encoder: fallvn27
" X, R5 a2 n$ k2 k4 ZBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ S$ o  ~5 o, b, M7 V

3 B! ^: l' \7 A* y: e8 b- \3 Q
/ E- u3 l% c. \1 m7 e6 H2 j9 u4 B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 v+ W* [8 X2 |2 K5 V/ O
  K$ i2 v2 Y8 o& L
Online
% z$ M8 }% A+ `2 B/ o

2 U8 R+ N, ?  t; u4 ~
$ D4 l9 W9 P# Q$ Q+ G0 Q3 G7 A- [
: l. r* @- M, m5 n0 q; r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
; c- {9 b$ B, Q/ a5 ?9 n2 d, Q( \- V! k# e, S

5 F8 ]! N  I7 a1 a

Translator + Encoder: fallvn27( S0 H% O6 \3 @  V
MV + timer + ts: tanpopo126( }7 z& H5 d7 ~  l& Z, n
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


5 {4 Y6 ?& b' B0 z9 X% y
- w8 u# y3 k2 ]# w$ G" U1 x; T) w% c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. N: D4 U% s6 p5 z8 I
9 t5 U4 P/ I1 f3 v/ p: ]  i8 z
Online: a' L; A3 h3 A8 ~

. Z, K; x- T$ J3 ]
- i# _; F3 Z" p( u

1 E+ e, K. ]3 r/ z$ S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
9 v/ s; j# {# s) s9 D& f1 @+ B3 i  z  o& b3 U6 P0 U; s7 t# z; a8 e
0 v. h+ z* Y& x

Translator + Encoder: fallvn27
$ z* C  N& b5 ]2 w( qMV + timer + ts: tanpopo126
$ N$ }" v/ E0 gBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


( h0 a/ l7 L9 S1 T  i$ D8 B9 R4 e) W
" X- c2 L: h/ f/ a9 U9 u

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* B% n: W. g$ _/ V' f8 U/ `4 B. Y
) L. D6 Y4 P8 h5 w7 U# z( U% ]
Online; f0 J3 K2 @3 d0 q% J0 Y0 s3 O, i

: e$ W+ L) C5 F8 a
, \, q. D$ O7 ?+ d
5 [- ]4 b8 M& L* V9 w: ?7 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send / Z, U; w- G: T

0 L: u! }; q$ E6 B5 c, f4 x% C" c8 I+ Q- s! Z0 D. k

Translator + Encoder: fallvn27
% w: @- ~4 H" ~MV + timer + ts: tanpopo126
6 o$ j# N/ T' r% I1 ~Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


2 L" C) `& l" d9 A; [
  a! E4 I+ W8 M: S) g1 d
* m6 p+ \$ G2 {' M( z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 A/ W; i. o& o* n+ {. g% V; k$ b* j, x
Online6 e% z; N% o' U0 r% L5 a5 K


, g$ U" `7 e6 V$ R' L4 p. H' p: a( |. p* ]$ s  ]
5 T4 x8 y" \4 S" E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
8 E8 ~1 t1 w6 L+ f4 d  d  H. V$ i7 X# C* ]3 U6 k! Z
2 N( ^3 J$ ~* s8 t  P3 q" K4 ^

Translator + Encoder: fallvn27  {* N2 m' C7 Q, ^6 x
MV + timer + ts: tanpopo126
+ _5 t! K4 N% I8 }; i# A' ~: w6 i4 OBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


& L  S8 A7 f3 m6 ^
( [6 D& }* ~- ~0 ?$ X
* ^; E" ^0 X, V4 }' g# z" Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! X- T( Y9 @' }5 m
  m7 O9 e1 w8 s$ C0 J& {- B$ |
Online
0 }$ `& a3 z3 ^3 n

; ^* M1 S3 `, {( x) l
4 j6 y, H- J) {9 X8 z# D6 X- d

3 W* C2 A/ E- y% m& Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-4-2018 21:11 , Processed in 0.059142 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên