Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5019|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST. B! q3 \" J$ n/ ?) K5 i
$ n# }& H- x5 m4 O- p6 l& l
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow5 c# }0 X% y$ A! g$ K" K4 `1 X8 P

" E8 d1 S! s& o: ~% ?' a: F' Z


1 l: }2 M/ E6 @+ v7 X( h" d$ Q+ S) r6 s% k9 O
Translator: WS, eru1707* ]# T* O# F: _' @0 T8 y
Timer + kara + ts: tanpopo126) q# `; [2 U& J# `/ A+ c
Encoder: fallvn27( q9 Q/ s6 o( i5 z4 d
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
* T) \. w2 _  y" S1 q9 O. B
( M" U9 m* \: n7 s* t% U8 Y

6 C0 |  y; _  a% r

" K7 P9 i! B8 f, g" q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" x" z% e6 M9 u; X3 ^5 K) t, f; q8 }2 ?" d
Online" K' x/ t$ o  w$ F; C$ u4 b
2 A! v' D3 U1 G# Y% ~8 w5 r* A' V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 7 P2 Y! M; r! e( }, j, K
1 U8 d& C) n, d7 ?2 G- X' m

; M9 _; K5 E, a5 t7 h

Translator: Loveglassmask1 ^. O' C! K3 |9 t3 u  H9 r3 ^0 t
MV + timer + ts: tanpopo1264 Z3 V7 l8 R/ R4 Z. s
Encoder: fallvn27: j, a* i" t- B7 [1 F; h* [
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


1 s/ T0 h3 c, H4 x; j# m
( Y% }: O' z* A2 }- s/ v
) _0 o% b' P* q, ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Y0 `2 R" q/ w/ d2 C  K7 H2 C

  H9 u# o( w; S2 h; |Online$ G4 r4 X  o5 w* v/ F

4 e5 \6 c- g0 g% F7 @
! x& }' X: k, f

Jun Sang Ver.
, x; X7 q9 k7 d9 {; T2 S* V6 Y: f' u1 i9 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 q. j! g8 d8 p, W" [, ~5 Q+ f

& P6 T1 H3 G) e8 w. sOnline: N1 S; a1 z0 k/ a; R; @


: D: a; Z5 Z8 Y1 L' b9 s, L0 {4 s0 x6 h! I+ x9 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
8 @6 S+ v$ p) A$ \5 u
( s* G8 @$ q. y+ G
$ r2 t4 u4 y% S2 W( ~6 F

Translator: Loveglassmask
- b" t3 i. M3 @8 K3 c+ PMV + timer + ts: tanpopo126
6 s. G, ]/ [/ ^/ NEncoder: fallvn27
2 ^4 O+ f  h9 |) j- uBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

7 t$ B! k. d# I3 I- b
( b9 R0 Q& Q- Y) |, [

9 H; I9 E- o( D

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 l- e6 z2 `2 t
2 p' \/ u5 L$ g' ^) P9 y8 J) I
Online0 z% z) P) D/ g7 |

0 a2 L# {8 c; N  u. e
% @+ F0 K: V$ H* s* V8 Y0 R

. N% G% L7 |1 {% T" @: W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  : q! m; z% N, \7 N4 I

& e" ^4 A8 D8 C9 e. S7 R4 d( B! E- O4 }$ f3 |7 F3 a

Translator + Encoder: fallvn27
# C, b, ^" _- y. ^4 sMV + timer + ts: tanpopo126
5 S. w$ G' v8 CBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 _% K2 `7 P$ F' M9 \
! I# L6 ?0 Q% B8 n9 k5 e9 p; Q
& g# m( Z5 ]0 X# Z% h

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) ]" ?0 T7 s1 i" W7 K/ J: u* k% P0 Q
Online
- n: ?& [0 T$ m- m- {

: {" ~; t. ^! y1 P* D
3 A7 v( [; [0 `1 i2 ~# M" }' g+ d0 T
+ M( y0 i% I% p0 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
7 j9 G8 e. S2 A
2 a5 W0 j; m4 x/ K9 g% ~: H6 b/ Y

Translator + Encoder: fallvn27# y2 o3 x- Z  @6 U2 y4 C! {
MV + timer + ts: tanpopo126
) S% o4 D9 i' ]1 F, @3 xBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


! W% b* b. o5 f  ]* Q6 H8 S7 I* K: x

4 }, A3 @- Z, Z& d6 T) g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# @: k* m' `" C! p) s9 A3 v' k
5 Q+ H8 c0 C# l5 OOnline
/ x4 ~1 w! K& i, ~6 n$ Z* F

. z9 B6 P" I4 r! h+ K5 w0 v+ M( N% A

& G6 G4 o0 C5 `) g7 t+ [8 z/ e0 @3 T: X9 p2 y/ a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
$ ^8 k7 `+ {) c& B& r
) L7 a% e2 l/ C+ E' ~* Y0 h" {
1 U3 [0 K* E, [' t  F

Translator + Encoder: fallvn27
. n) k/ X# O. ?MV + timer + ts: tanpopo126% r* ^8 j" b; w% D( T7 [7 s
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 o# J( X0 Y6 v# f8 H7 J7 ]3 }. U( r( h9 t3 r' t, J  r4 |
: y* F+ ^6 P2 F

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  e1 j; m& g  E3 I% s/ ^+ d4 Q9 I" E
Online
( S0 P3 S2 z+ @, G, N9 C0 X( r' m" X

3 ^% _: w  q9 Z+ c1 w3 }, g8 m; N

0 k2 c: M* h* U9 x  C. g! e* t* R- l* k
9 f& F( ?1 Z  ~0 @; R5 Z* x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
9 m, `5 v  j3 F) w
" R1 D) {' Y$ [' |* z. V; e
8 V, }/ Q' L' g2 n0 E- [

Translator + Encoder: fallvn27
' Z6 A. j2 q% z* ]# ]MV + timer + ts: tanpopo126
6 C" t: V/ \2 Q' ?% ^Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


) r" }# H0 T; |4 b* O% z4 Y
! |- ~. k9 n$ _: B" k0 S2 X
" L  i' W9 ]' i" j2 j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% d! n4 I: Y4 s9 {( ^
3 x! W9 C1 Y1 q  U
Online4 A9 A: X9 W" d3 n; a# |7 l+ f& T


* N( D5 C, \) u+ N. w0 d
* H6 ^8 x9 E* S4 T" L" T
1 p: V! X, ]) P; C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:57 , Processed in 0.080864 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên