Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4842|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
' x1 v0 a% m7 \* F
( T$ D7 }& ]( d) l2 Y[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
, S9 {# N4 Y) e- Z( F$ D" t# O( Q# j6 D* x- S4 ?" z


- V; B0 u0 Y" S! _0 h8 J9 F
% T, [# R( u  y( Z1 [9 K5 n5 O
Translator: WS, eru1707
- q* q, ^; }% t! w7 sTimer + kara + ts: tanpopo126
( e' ^$ ^; S/ r# e4 e$ XEncoder: fallvn279 W% i$ q( S# Y" i. n# O
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST6 Q3 @1 |/ y+ f) q0 C% z7 s6 V' Y) y
% C& h4 w4 `, a/ j

. l3 b) @% C! R3 Z  N  g6 \

. @5 z1 i& ~2 u2 V) p. {# ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( i% ^5 T2 k* C* Y$ [7 X. e9 q& Y
" s# K" ^0 Z3 {: U( rOnline* u/ v" D4 J( w0 P& m5 s/ U
. F) k- I9 L8 U/ [6 x. ]1 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
7 F& E6 H# B/ b& c5 g4 g2 }
" _2 M: b# j1 ]) S- q
4 Y4 g* ?, N) K, F5 N* ?' W

Translator: Loveglassmask1 e' }1 H! N! }! ?
MV + timer + ts: tanpopo126
+ A' ]( b7 T5 p3 w' C8 MEncoder: fallvn27
* V+ ]0 T( s' d0 L1 fBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


1 ]' |- n  U0 u
5 D& b( p( s. U) Q5 K% Q
& c( [8 ^# S. @1 ^' m' V; K

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& Z+ l  ~0 p! u* C! F, w( y

% o" I0 j( k3 u' HOnline6 {1 u2 ~3 Q, g


  P6 i1 D# f* q$ D: O7 ^+ j
3 N8 w! y* ]* ~. t0 ~: E/ r

Jun Sang Ver.
3 J$ [# A& i8 r3 N$ H% `" V& G; P" I8 p- z; ]( }# w- u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Y0 o0 I9 N3 r3 t" d2 B8 j1 \4 r
Online! e0 f9 _$ u3 a# B' H2 h. h

0 B, h! K8 [6 }* n) y1 ?4 C
4 E# f/ P1 m' G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  2 G4 r# }' N9 R; ]
% |6 V) d8 V/ C0 M" y2 N2 a, p, h
, W7 N- N# d7 C

Translator: Loveglassmask
5 \; V9 s. ~# |" |& X& {MV + timer + ts: tanpopo1267 d. G) y  Y) K+ j7 Q
Encoder: fallvn27
4 W6 W; g6 ]; K7 F0 F1 E4 IBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


- c) [) S5 J4 I7 d3 G: U0 [
7 L4 ?+ B% {; |3 H- ?% c2 @" K6 ~# I5 e- a8 U5 V- L" H; E' \& ]

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' ]$ d8 R3 @& L: H" D0 ~, n# }3 W6 q$ y8 l; E5 w3 \/ }: C6 [
Online
5 w! E8 o8 b! R3 h

) ?, E; M5 a9 n( M1 b6 b
+ W; V2 @% @8 l) ~6 T
5 e& n7 a4 A9 r* M/ F: O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  & T: b/ L+ W+ Y( n% P' Z

" O. ?8 n! s2 Y, |9 p
& `8 C# q& C% T, J

Translator + Encoder: fallvn278 y4 I  [3 T) }, _2 t
MV + timer + ts: tanpopo126
5 e6 w8 V: V& V: I, s5 V+ W- w3 lBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


3 I0 r3 N4 m: Z9 G8 W- y  [( d
' I$ V# S" q0 y% e  _& _$ q# q' a1 B$ Q9 ^/ ?! x, X, k, l

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 ]4 e8 h! g* Q7 m& s
2 n, n4 ^4 ]# f/ d
Online
9 f6 Z8 e9 y9 S. |" W9 Y/ G# E+ [4 `* n3 e

: ]+ J) r' E9 e: ?) |

+ m5 M$ e/ G5 u4 }7 g2 }; M5 y1 ^- \1 w  s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 7 T1 h& O' l& |- e& U

8 V+ e' D# W! D& v& k% D2 A  p9 e" x1 a7 Y

Translator + Encoder: fallvn27
0 l3 ~7 w7 D5 H% G) MMV + timer + ts: tanpopo126  Q" r% F3 [" P! Y" O( ~5 r
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

1 d5 ]  h$ U0 r, v. ?
- ^7 G; G4 ?# U9 j+ i

+ m/ }+ K- E' f$ r

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 n  y; m: u% }+ A# o% M; X: ?- V, ?
Online2 h! G% n; s2 B* z/ t( p

6 E/ N& g7 n3 I: T1 L7 n4 H+ z
/ W: }- Z' [* K
  ]' h' @4 s7 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 8 ?6 L5 e- M/ }& X, q

, e+ I3 q6 d" ?
% Q! r$ K3 a: q* C# a

Translator + Encoder: fallvn27; p4 S, `# E' g) _- v9 [9 k/ z
MV + timer + ts: tanpopo126
; ~, K) l- p% r$ u& q4 HBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

! c# j; r+ H+ M: e/ P8 |! S" O% n+ B

; t/ h2 }6 G5 a, I) W3 E
# i+ V; F+ @1 Z* }, R8 |7 T* N

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* }2 B. \6 T' j, `- y
  W6 }3 v" q/ y) w5 q
Online
- \0 R& [$ K; ^+ H& C

- f; l: M) V3 M1 r% t8 S3 d

+ o) H! N: @/ U* \: O: a% D
+ e) l- F7 _; v% }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 6 h. r& u: b: w0 S3 u7 ~  `
! a% }0 ]8 @. A
; q# g' B4 {1 h5 `& C" }5 K

Translator + Encoder: fallvn27
) N* n6 N- e% i: TMV + timer + ts: tanpopo1268 \! K# j5 w; `- J. e5 u+ M5 _
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

" y8 q- O. Q$ ?& j3 a! g4 x

3 O4 O" E8 l0 l% \" p+ D# C* S0 ~2 z5 w0 A6 g+ Q! P6 B5 O

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# _: h8 m' H# y# z( E; J1 j0 f
( E$ p- `1 w/ I! R) K
Online9 N% c" m% n& g6 r


, G, w$ ~2 f3 [9 Q
2 ]& g+ v  d5 E/ r& u' w8 H* c
. B# }; c9 {# t$ X- H- C8 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 12:25 , Processed in 0.079777 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên