Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4657|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST' \+ x! h- z% W. x8 B5 p. @
4 k5 D& _1 T$ v
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
  A, B3 F/ h4 p4 A: f- u/ T9 J  M+ h+ Q; }. d5 j

, E: b/ M' j9 A

( Z& I0 e& B. B  V4 }: B- E
Translator: WS, eru1707
8 T8 e/ A5 _8 E! U; XTimer + kara + ts: tanpopo126
+ |% J5 K/ i& w: ~9 YEncoder: fallvn27
# b# n) h& Y: C. [: o" W6 lBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
3 _% A& i% L1 u- T
4 p3 R: e/ d: A! w$ {" ^

6 I) X  n4 w( ?, N. f


0 k+ J, j* t+ E' r, Y& {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ H% n2 g- W1 x  R' i

2 d' C9 c2 u. C& Z4 c( EOnline# i' u/ D) H2 H+ j
0 L4 b2 _: d8 ]3 p! y5 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory . B* Y3 k# a0 o( @6 ^

# c  U+ F* j" n# i& ^, T
- x  Y% D; q5 R! z# B; F1 H* w

Translator: Loveglassmask
2 J' d9 e, P& D" E% D5 V8 E1 ~MV + timer + ts: tanpopo1262 Q3 o( T; V( E7 `
Encoder: fallvn27
5 A9 k/ m5 z) tBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

, O( A& N" [# D' r

! A. c! A+ z& T% o' c9 q# h( t6 E/ C) Q6 J6 Q6 `' y" @  e" {

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ }( M. A. f5 S# E2 w
7 O6 i) A1 g. D4 y& ]0 rOnline% c/ E, l3 V! b7 B/ V/ V

0 e  I% a  v+ `1 t5 f* }
# G, J$ y7 G  [2 W. y' ]& J

Jun Sang Ver.
  |$ M/ g5 u4 |
5 `% g: s8 H3 k! @4 F2 P/ J8 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% L$ `. ~! {% {( {- ^9 `3 V& S1 k- r2 o; K+ q$ K
Online
9 a3 Z0 l" O) ?* o3 l% X" E


! A7 w/ n" W: \7 y" @6 `1 \
1 T; w3 _7 ]# w. A2 F2 R6 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ' X" l$ ~# X( ]+ @( ~# F. N" ]8 R# w

6 V3 C9 `& B9 ?% F& C) e2 I. X
9 n3 y+ f$ k0 M1 f5 z/ X2 S

Translator: Loveglassmask8 f, q, q) S" R5 o7 v9 o
MV + timer + ts: tanpopo126
( Y* i# L6 `! c( f: k+ o1 FEncoder: fallvn277 t& o1 X! B( v9 y
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

  t2 {2 |$ H: J! {/ s2 D! X3 q
0 P0 ^& Q- T" L- P
! N# o! r! k4 p# i" A# I7 i) e

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* X. Q; a( h; }3 s- E4 n8 W8 k+ T
Online
2 B8 H+ O* N4 B

. L7 B3 D/ a3 I% {

+ Y3 G& C3 g; @* ?0 Q
3 J3 `! z. d% y2 ~/ @% O4 j% x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
* @, G+ s- b  G! w, j2 n4 t! W! r1 L0 b# `

' a' E2 u9 X4 j

Translator + Encoder: fallvn27( }1 b4 s( U' S3 @( A- K
MV + timer + ts: tanpopo126
& u, h2 a0 H( I- d  pBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

* p4 C: {, C, n, }

# |' E7 c  b* e. W+ i  ~% M$ I8 h, v& d- ~+ z" Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) m2 R  m7 x5 ^! Q6 P" B! a0 Z8 y! N
5 }& A- }9 {5 POnline
8 n4 e5 f6 r# q; v  U

5 O3 U& Z" w: B( c; y: H: T- p

: y7 e5 @, B( c5 q- y* m
* y( X/ N7 [! m# A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
+ M- K; Z5 v/ E1 i5 f
  R% v1 |2 _9 g% N; b" H) g* j; V' D1 ?) [% Z+ |2 l

Translator + Encoder: fallvn27
2 V+ h' {- T) c- q- J! S2 sMV + timer + ts: tanpopo126
7 H, P+ w. e& e0 S9 VBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

: T5 j; ]& l  \! \& b
" W1 b. C7 B# r- a2 l; s
$ F8 k3 s- f8 s4 A4 t. a2 a

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# w  D6 X0 u* s5 j. s" q

5 N: L/ r5 I/ T" e8 BOnline+ W% M- D0 i% |. A- p6 s% `


& @8 U: Z. m& u3 l5 Y! J' z1 P! N0 M" B. A' v
7 }' d. \; z  c6 h/ h8 h* n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send - [! N8 k/ }9 d: r& W

5 O& R3 n9 M& A! q" R& H" S+ I4 u: A" ?2 E

Translator + Encoder: fallvn278 W" b  Z0 w! a/ N7 w
MV + timer + ts: tanpopo126
. Y6 j8 b  N- }Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. U, W0 t3 E/ W& Q* [) W3 p9 S

; o. g' y& e" Y9 Y! c' J# ^) q
3 R$ B2 v% w) U0 {% s, p

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; N7 q1 b- ^4 Q* t5 @4 p9 f/ C
4 F4 _% e7 O9 G2 i7 g( F( e% uOnline' h! m5 R* I; K$ Q: [0 s, c


$ J6 s$ }* r: b/ F0 z% q
6 Q% c' E* `# m7 C: x5 t$ L1 e0 q6 u& x, n  Q( w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
( N0 C! W' F/ n9 e) G) U* M- y/ ~* ?0 V' Q7 y0 F
- ]; W# u& _6 C, u9 T; m* e

Translator + Encoder: fallvn27
; D, W/ ]& P! f2 N4 }% mMV + timer + ts: tanpopo126+ U. ~4 @9 T  r2 Z
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

! _; r- l6 ^) t' j

1 I. v) d/ X1 t3 O1 D0 t! Q0 I6 T5 D$ }2 ]7 y. ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ R# B- Z0 E: z- y$ w8 [

' ^( d" F% `' b7 z8 BOnline0 ?4 P% d  S& r- ~" ?  z* W$ b: x

1 L* t) O. a0 I: ?) F/ H

+ ~4 t. D3 H+ E
$ m/ E/ n( P. D" a, n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:26 , Processed in 0.060967 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên