Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4755|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
% z8 P+ v- S6 C" ~) o8 J! u1 Z7 ]
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
8 S. P# q+ @5 e; k* q0 C: q8 F; `3 G# a& B3 T& x

% ~. M  z8 x: T5 v

( R& ?: d' v0 ]* p! m  a
Translator: WS, eru17072 ~  f. a- R) D; K  Z
Timer + kara + ts: tanpopo126
+ j$ J+ e4 Q2 `3 X. C* PEncoder: fallvn27' H% I# o* A4 {/ F* D
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST2 t" v- f$ f8 V" v% a8 X

6 ]6 P" F( {" t3 n* s
/ @4 j7 _/ M9 y+ k% _

% ~* h6 p5 z+ g7 V' K$ U6 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 b) t# C' c$ U4 G( M) T
2 k+ j! ^# g! k5 n: R" L
Online
, [' O4 q  ?1 I- P+ m
7 R7 T* l  |0 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 4 }, p2 f# E6 u: Y# `) j- I

1 C" ^. d/ ~) n7 p
: y; A2 W, S: x

Translator: Loveglassmask$ r) z7 M2 [5 r& K% `
MV + timer + ts: tanpopo1267 P- D# q+ ?. p" V5 K
Encoder: fallvn27$ S. Y$ E. O2 e/ y: x6 `/ o
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) v6 S: b# j* s; Y: l
) [/ O+ P9 J7 [5 I" K3 E

0 _2 a- E7 A% g7 j5 k

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& I0 S' j# Z9 [. M# ~  D- z0 x4 u

. H3 x' ?7 g& A* y( ?Online- u0 Z3 x+ |8 \& @9 m5 j


/ K0 w# D4 ]6 S+ R. Y7 ^# B7 s" Y$ U/ P- s

Jun Sang Ver." w! u/ L- B2 s- q$ a3 F8 A( G
2 v9 K# |( l( A, ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ W0 n9 {4 Y+ X' a' c4 E  ^

# `, r, L: m5 ^" R* G' R2 xOnline- G  ^  r8 _6 C+ t. N8 |


& }! h" h+ P* |2 o  b8 V% k7 i2 h
% E# U; L% z2 Y( O0 \; Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  2 Q% k3 U: J0 J  P% _: J

% z: m! J0 E7 S) ^7 M
& j, `# i( D4 f: o

Translator: Loveglassmask% ^5 v# z* d" I1 K# R: x
MV + timer + ts: tanpopo126
9 t' ]8 f- R" }! [Encoder: fallvn27( R  d) F5 \& w5 C+ q6 M" f
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ I% [; Q' N2 L3 w7 z5 [1 X# D9 s" d8 H  P- r! p

3 A+ s- O, W) L! `9 _5 z; f

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) N" _! [% X  I

: @1 F7 @% ^: J" W3 {Online4 w. g8 p0 m& N* D2 [


$ ~/ X. `" q- k* A2 t( {' S9 r/ w- u* c+ \: n& q8 `2 z
4 ?) A# b- n; y7 K0 Y( c( I# E  d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  6 _% r5 R0 l# G

4 L# ^" b9 P, T1 Q/ i5 G4 l1 E# C5 Y1 A- P' S# M( `1 q* ]

Translator + Encoder: fallvn27
6 {! ~: \1 [$ bMV + timer + ts: tanpopo126& Q$ P1 z4 `. [4 }; v7 t1 P
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

9 O. h0 e0 |- a1 @$ [7 e- A

/ V4 l7 Q0 {. O( G  C  ]- ~  y4 e" i2 e  d6 ]7 Q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 h" I) z6 K+ T! b: h4 h+ K
+ Q1 Y, `! |7 h. e! Q+ X
Online
/ k" V; m! I3 o  `9 C' V


0 X9 {6 _( W- C' D# b( _% m2 `1 D
$ C  g$ J" u4 m3 S" ^, X
- z3 \$ b, u) w1 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You   o. O' Y' }( W' W9 l

$ x& p5 r0 H% @+ \' n% q, L- M6 R

Translator + Encoder: fallvn27" K, q3 L+ \# W2 L; T) i9 u
MV + timer + ts: tanpopo126
' t4 A' s, H0 B5 a* u1 w" u1 s8 k7 \Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


" j: a: H. L$ M& g) W* P3 e) l; {* p
( I" N( |6 l! ?1 C! ~% `; W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 _. \& ]- O, M2 L/ J! z
( H/ Z) A$ G! G7 P4 a9 FOnline; l6 @) d' u! M" ~+ b

0 k# s( z  X7 U1 m

/ P) f+ }4 x4 h) s% a9 f' D9 O5 q! n4 w$ o( Q8 f* R* E) N! H, Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send   C$ p5 n0 u  C7 I

. _  }% e) Z" _1 u8 E* F5 m" V! |3 n$ G$ m

Translator + Encoder: fallvn27. Y2 `. y1 \# t* |8 }1 d
MV + timer + ts: tanpopo1264 Q- r4 n2 a, M5 V
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

! j' l. k4 k4 o! K, U' j5 v
$ s1 ~/ j$ x" h7 u
( ?  K: |3 a1 C+ g: N+ U) a) x! c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 d. a3 f! a! l# y5 g  O/ P4 z  z. P6 j9 R. O+ l- p
Online
1 A* Y5 A# G0 C* Q6 X3 {, w8 K

; H8 u' L" M" b+ r
' Y% t0 K: {7 ^4 a/ M( X) N7 M
, S! G; Q  h- |- W. m2 B3 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
+ W. k1 y# x2 Q# v
2 t) [8 z4 X2 d, M# X$ @+ T7 D9 ]! h% ]# \9 p( T

Translator + Encoder: fallvn27
/ c: A; P7 m. ~( F& uMV + timer + ts: tanpopo126
! V) U6 D7 f, o4 rBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

% }  _5 M( N$ V3 Z+ m
' o5 p8 W3 v# s! W/ i

& |& W' g0 B* M! e; P8 l: O3 f

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Q: v. l: \! i- t" S9 N6 f
& ]; M* c1 b! o! b( C. }& tOnline0 P, W: m" E* J0 \


/ u0 U( t: B9 J7 O/ L
3 P% V7 i0 }* R* L' k. C- `8 L  w  U" o3 ~5 V  E+ Q% j/ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-8-2018 00:25 , Processed in 0.069570 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên