Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4947|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST* L4 G9 W; T" _+ }# Z+ B8 R

- s; H9 K( g2 \+ ^8 N[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
! g" S& o1 Q+ p
/ t& R2 M" B' r# ~% s* G+ E

4 S. V! c2 n3 I  C

7 L2 V: E2 Q  c) c: t3 [
Translator: WS, eru17070 p; V3 {6 g  Z9 M, E5 D& Q
Timer + kara + ts: tanpopo126
" J& q. S( ^1 g8 k) H2 k4 A  k6 TEncoder: fallvn27- k, D4 G5 M( M
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST" J8 k. S% F2 w& }% ~3 C

9 }. n8 d3 s' Y% i+ u0 \! b
9 v" I  |' o$ a9 i# ^  T

" n) u' g+ v9 {$ n$ ^8 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 x* ~. k2 B9 d- }% l* Q, d& m  I
; q: j7 c6 ?  u- c1 nOnline+ N! s! g6 B# U# r7 C; K; K' w

6 Q  G7 B2 o( V  }/ q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 9 y' q4 N; S# n) L1 Q0 h
* B5 E+ l0 b4 d4 t8 p/ C  X
  D. k" l% s3 m7 V

Translator: Loveglassmask
5 ?2 K6 S+ T$ l2 Z1 y& z2 IMV + timer + ts: tanpopo126& H4 P: v4 Q( R6 D1 k; M7 M# s
Encoder: fallvn27
/ l0 N3 S( S/ b, q( uBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

# y) o6 Y& Z  J3 D- S
8 y7 e* ~$ ?; j; P2 E

- J8 w! d/ s3 G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% f4 X9 X7 x, Z- P/ }- i. p6 M1 d
: a( M4 d) \6 i5 E  sOnline
8 ]' _' O8 P. m. x# T" J$ k


9 d4 O: @, `& p. p
( j% r* T+ d" p; r

Jun Sang Ver.
8 J3 n6 Q1 ]5 v- o. v* a8 O8 L' W: s  s3 G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) p' s, ?& f- T; Y; K; O  A+ V3 }# i
8 u5 `$ ^( k/ U! t, p  }+ a3 a
Online' H) L1 |; p2 i& d

. W: q5 C) S: T2 m
8 B4 p8 P# b9 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
& @1 H# ]& a3 l9 I+ i% N* [
: Z% r: ?! D, O) j' n/ P2 b& w2 P4 k

Translator: Loveglassmask  _: \2 c7 Q& t" a: N
MV + timer + ts: tanpopo126
4 `3 {- q5 e. bEncoder: fallvn27
3 e( k3 `+ S: X! gBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


9 k- q% V# J4 x& H, [: K5 t7 _" n2 e2 V8 P- A

6 _9 S2 q+ H* q+ t. K: b- M7 c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 S8 ?% u. V7 P$ }  P3 ?
5 F9 ], o' o% t  w7 hOnline  G  |3 o% G0 _" _, p( G

3 e0 x) \1 A) C7 s0 Z' m
4 n. {, D; B+ y4 w. Q
; ]* f+ o$ y2 I( d' B8 a4 U6 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
! [, G4 i" q$ x7 y5 {. D* \+ Q8 i2 x1 K4 N. R
3 ~3 Z3 w7 V' N6 D2 d! a

Translator + Encoder: fallvn27
# _* E- t# h; dMV + timer + ts: tanpopo126
9 l' \& L$ Y' t. @7 X5 \Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


: Z$ R7 Q1 _. k, p
/ _% Z+ k. V% ~& ^+ X+ Q, ]# H
! l( d: a8 N9 T5 H- H% Z/ S5 c  a' o

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 T) x& |" s' W. }. a, A# |
! F$ w5 r0 e8 g  I! TOnline
8 _# v: ~1 m, _. x% w' d0 a5 f

3 v7 E1 I. o; L8 \' d

1 V. ~# `) O& S& Q; P( l: Q1 |( Z, A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You , v( H  f0 h9 m5 i

7 j3 S9 ]  k. y( w) v7 m0 p  M1 ^2 W; p5 F( I  g3 G

Translator + Encoder: fallvn27
' V" ~1 g3 i& W  V1 rMV + timer + ts: tanpopo126
3 }1 M" Y; z$ D+ d; dBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


7 l3 T) h2 V1 s1 R% p: l+ ~2 F' P
! j4 q! R8 J. u9 {0 A  s+ Q5 g* J3 X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 N( H3 t9 ~; a0 @8 W( r. H! o  I& u9 b0 \3 {
Online& f3 ^% W1 p) u: P( n  I, z


7 B+ _" v' r0 v8 a5 w0 l; ^+ v1 u1 ^

0 B. `. p' A5 W7 `3 Q6 R# b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 9 {5 j' W9 l4 G' t* k. `8 K6 A- b% K

) p2 E- K' N; }& x. F
+ u6 b& E$ G# V" Z4 S$ l

Translator + Encoder: fallvn27
4 P9 Z& c7 S& O4 C3 N" p3 FMV + timer + ts: tanpopo126+ r; f6 S8 v+ H4 T$ n- _5 A
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


+ N6 A: H% [5 l( B  O) p2 }0 Z. W- b) r1 g* q3 A( m
( {0 J) I+ i+ E1 G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 u! @7 y0 x- t+ v: D. G$ [
( Q$ K3 ~$ A; K' \  f! c+ nOnline, n9 t  [& O+ K. O3 A: T


7 B$ F: V2 d/ [: V: D4 `/ S4 G2 S; `4 }0 i
) s" W* [* H. N3 h9 f( J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet # \" T/ D$ G. A1 z, }, G3 w

0 E) Q6 I3 r, Q# K
& V: O$ v6 x( W, s' Q' O( Y

Translator + Encoder: fallvn27
) w0 ^7 B7 T4 |4 v0 SMV + timer + ts: tanpopo126
: c; D$ k0 ]0 ~/ U' H( y' yBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. }- g  c, G3 A- F+ R; S

9 G( d4 p: x* D! O6 H' i5 x3 q4 D; o) A4 j- M( I1 k* B* V

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 \5 i! q* P: _* }4 m- ]' M( ^/ o

1 x9 H2 \5 s% c  k7 F9 P4 ]Online0 w  {; L) i4 O+ W

9 G# J" e( J: J/ z

( L* ?8 |3 P/ I5 z) a' w
( E) C- s2 _/ U/ k6 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 18:54 , Processed in 0.080417 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên