Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4384|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST( S7 p) e# u0 s
9 j8 k0 \$ o! v0 X+ @9 j* p% T% o
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow  ]! a" J1 r* w, s

3 \; {# H: W3 h$ y$ M4 c0 j$ [


2 x, s% |/ I2 Z. \8 _$ E* ]3 R; }0 x% g1 b- T/ ?1 _
Translator: WS, eru1707* Y0 ?9 L  p! K4 x1 M8 O
Timer + kara + ts: tanpopo126
: e; `0 s4 M6 N; }  p: k7 ]Encoder: fallvn27; S( k$ B  ], |7 Y# G/ P9 m, l; o1 x
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST- L: `: |( K/ e: `" X

" Y' g" @3 h( G/ E$ f, w
5 w* {- ]$ Z2 \( G  G


; y: A" H" T0 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 W0 F+ q, B: I" W8 k# U6 Q4 q

7 \9 F6 Q2 x: w8 m9 |7 IOnline
9 \- K! h  f2 ^% f2 D
. E5 g* j% D& J; A% D9 k7 j8 i- v( [  s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
0 }) E9 I, V; m/ H! b& A3 r* Y
' V2 I  i3 k0 {3 [7 C3 U! E# e  V; z, i3 f

Translator: Loveglassmask- q' j* D) q. Y# m9 @. p  K. ^2 @4 d
MV + timer + ts: tanpopo126% f, z: f( o  s% t5 d) S, \9 g6 }
Encoder: fallvn27* c1 P/ S' J$ n3 z4 ]# \" q
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


1 u& x5 b- F" G2 |( O0 E: _) |+ Q! B9 d- }
& f0 y! B( ~+ s7 I
1 h. X" N' E4 L+ k3 X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ [4 ^: I/ k4 E+ m* @; Q7 {" A: s4 M5 K6 l+ |
Online
; r; F6 N3 k+ s; |

  d! W/ _; B4 V# _, E9 L
! V) b: S  Y  `+ \$ h0 I: o1 H/ X

Jun Sang Ver.
' t$ Z; F) ?2 _5 _6 x" t  ^3 Y1 V" D" q1 e7 f( x( h4 M4 B7 O0 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# d# L, F5 }0 E8 n% I8 _
, m5 X% B+ h8 r( ~$ x" FOnline
% @( Z  f& U! g

% J( j: a8 n4 E1 F3 \' F

. u# U5 C$ ^$ ~" `* g3 h7 m' e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
2 P) A# i9 Y: m" {0 I% G" s  a6 N3 W6 v6 S- I# q3 u1 N
" U# `! i1 v4 `  W" ^7 `% G

Translator: Loveglassmask1 G8 |! v* {' q$ p" @4 o- G6 L
MV + timer + ts: tanpopo126
, Y9 j9 U5 ]/ OEncoder: fallvn27
  Q( n9 K  |2 o9 F0 K. ]$ |Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

( m2 \7 @# s7 |1 Y, |
' ]1 T; ^$ v8 N
8 {, I9 d7 M/ O1 u& z  v

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 G/ b1 l% b! @, x$ v6 b

2 W3 n" S- Y3 p6 p3 ]. N( cOnline
* _- C8 N6 h" b


' a8 C: l- W; [; n( d
, C7 h& p0 q. }% K6 P( I
) V  O3 r5 o. V. r2 D) E' m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
) {6 b" g0 f* \) Y
6 }0 ~- g6 M6 b
! F/ _# E$ Q1 p; \/ g8 P, z

Translator + Encoder: fallvn27- l3 W6 M" o9 W# {* r
MV + timer + ts: tanpopo126
0 g4 p  Q0 p2 @2 a; o& eBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


# @9 |1 v; A* d' Y6 J* T
( @' D* x( b8 M5 r- M- _. u, N) l9 b! j1 m1 E- s2 I0 \0 U5 e

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 G/ ^5 F6 W! M
- J* }1 t* a; h5 k) w
Online
) T; L: E) K% [


* m/ Q- g0 m" K6 W) O( p) G5 g- _5 Q$ @7 ]3 ]( w! y

% ~( @. C% c8 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
$ D+ S" `/ @$ v6 r" c) _; }2 b. B( X% k/ q2 f
+ V# \8 k* _: Y0 f! [

Translator + Encoder: fallvn27
; j7 ?0 e$ e3 S+ f7 \1 {MV + timer + ts: tanpopo126
/ J7 o2 F7 s2 FBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


6 B* X5 m) w1 u+ a7 P
5 [# O7 L3 E) P9 p
8 b( M; e3 b" R) w4 K( V

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% M+ Q* z8 _5 x" O: W& h6 v. ?

7 Z9 Z+ w" A3 P; xOnline6 ?: @7 }* U$ `4 y4 Y7 j0 E

) T; K8 ^9 ~  G$ g9 W
/ L* I4 }) x: b. m& Z- @
0 V6 L# v' Z) c5 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
! K) g2 y* w, g, A! K
/ J+ a. Z+ l: h
8 T2 F  [7 J  p/ f

Translator + Encoder: fallvn27
- c# U0 ]' b6 [& mMV + timer + ts: tanpopo126
& V& R' N3 n$ p6 e+ h9 aBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


9 n. h3 g  m& }  S
: i8 C6 ?$ F, b8 u/ Y( o
8 |2 k8 E9 f1 |6 d7 }# V

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 H( B$ u9 j9 a/ j* W
" @3 {. `  d9 i: t, J
Online
; F: s. k, k% }

5 l. X3 @5 y1 k5 r) U5 e: R! S
  |8 O2 G3 e2 h) H. {+ Q

7 S/ Q8 E/ c0 ]# a( `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 1 O# E9 i  q/ s5 h

, Y& j1 s6 g6 a6 ?3 d) o$ W3 A3 o% t. H; L* Z' B

Translator + Encoder: fallvn27
% C; o- p, F4 F( IMV + timer + ts: tanpopo126
: J& G6 x, T6 S& q; O- n9 `3 |Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

9 ?$ g5 F( O# r" `

& {7 B$ k( j9 f) O/ ]( g* e0 f/ H- z. s9 o' }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( `' b; Y5 f. l1 w8 Z  }, Q
- [1 ]3 O/ ], y; f7 s. i: X7 e$ ?* ROnline9 |& l. T% O: p8 |& ~


7 q* m% i; F/ H7 _0 Q2 u: }) F# U1 b  v/ R# M0 y

' L; }  Y/ R. b* _' f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 00:04 , Processed in 0.056349 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên