Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4757|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST& x0 A& F) o- g/ ^5 \% d
6 Y1 @- T5 r8 F1 l; H$ q& t' g2 u3 D
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow# A; Y5 L4 j# f: J9 V3 Q
- b: C; n5 a; ]4 X

# u8 _! Q) }8 N5 {
3 }, w+ _3 j* l) J) B9 c8 F# n
Translator: WS, eru1707/ T# E) C) [0 v" N& t) u- Z1 ], {. q. w
Timer + kara + ts: tanpopo126
: u& O+ t6 h- ]! D' ~3 mEncoder: fallvn27
' s/ E8 K6 ^: g: E( g% UBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST% }0 Y+ C1 M; H/ i) q9 Z
' }* j; Z" ?; b4 {; e: p9 L
1 v2 ~: ]! Y+ u/ A% _( J3 o

/ I; y" Z9 U% B' B5 E9 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 i" r; p% N3 Y
1 l/ P+ r! M. Q" L2 b8 j
Online4 r1 [0 `+ n! B+ w- \/ |2 A1 y1 z

  r5 {! E3 H# H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
& Y7 K  f* L( c1 A% m% J& I6 G4 {! s& b) s& y8 z

6 v4 `# ]! L8 q  j6 Z/ W  r

Translator: Loveglassmask
8 t0 t) y, R1 y5 f) W7 MMV + timer + ts: tanpopo1265 S( w5 E# U4 e; Z  l! e
Encoder: fallvn27/ r( u0 q# P5 V' `1 g
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


8 G3 t, d  h2 h% g- Y1 o6 s( F4 L& a# o- i0 c) J
. D1 x: g0 C3 e, e; ]$ l

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# p+ _6 H+ O, ?- p6 A

. e  w  Y& g  Y: G6 JOnline
, Q# T  @# l4 t# g


* O; o2 v3 A( O1 Z% S& y2 f# w9 ~- e6 l# n% T" F

Jun Sang Ver.
/ c6 p0 T5 C2 F& p4 J
+ {; ~  k, g' Z7 I7 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." T9 k" M. {/ ~/ h4 p1 U
7 Q6 \  Y5 e; E! O
Online
  V- j4 w; f  o0 \


0 e( j- V6 O6 D8 {% J, s5 q8 T1 a# q* M: S2 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  / P1 V( w/ d. s& S! I; E- `9 b

5 C; L' }7 i5 o. R2 `
& P- I' @! U( `* s

Translator: Loveglassmask; g2 |7 F9 K. s
MV + timer + ts: tanpopo126
5 H' `' _6 [. u( c/ n# xEncoder: fallvn27
$ T- W5 h: ^+ ]- \4 _" ZBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


: i* l* P0 V% c# f  A9 f0 g
' Q# }* v4 z& {( u2 k+ y' m6 t. o7 x* e4 ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ x3 F  Y$ b$ E; l/ q  k7 b5 `' O" V* X0 y
Online
" [6 o9 t1 {' q7 ^* }8 K$ l


% I& r' z' O* w
9 G6 k+ m. k0 \3 C3 M7 k) X% h2 y" G2 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
# l2 v. `" v) {6 s" o; ?) _0 d. r/ K$ |4 q. }" a

- z" h' |/ R3 P% Q

Translator + Encoder: fallvn27
  [0 E4 v0 ~8 ?, @9 D5 DMV + timer + ts: tanpopo126
1 H2 c; O( D  f2 N5 zBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


) O8 m! b) b% t1 d# M
, A! ]0 X" t5 A
' q" t+ ^% P8 p, E7 ^

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& W% {- |4 m- T- \( v) C
! k. ^3 ~& s7 K4 h, \; S6 J
Online
, g% Y) V; M6 X- ^  Z


1 X/ M5 |3 n" H* U; L. t6 L' \: B; o7 z; A) O
, a% U: B7 h2 A8 Q  y# q% U2 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
5 L4 @. x5 Q+ z6 r0 h
+ u6 X# q8 ?" L+ G& @2 s4 x% d
$ s4 h" j$ [: C1 ~. Y7 U; D

Translator + Encoder: fallvn278 E2 s* n! L. u: \( ]4 \' k0 n6 x
MV + timer + ts: tanpopo126( P7 _" F) ~0 K2 E. m9 C3 W
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ x. q, K: U( g. W, ]
7 Z! w; h3 A# S+ P: N8 n
8 ~! s9 e9 t: o. `4 u

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." {% E/ O$ w( }# r! A2 z( a( R; {

0 J& g7 w4 h$ \/ x% FOnline
1 ?5 Z8 ~/ _% b* a+ f

+ K: O! K7 n( c* g4 r3 B

) z( i7 t5 t1 q& x
+ E# W" u  Q' X% x  `% ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
. j3 r. j4 o- k8 R' m+ h! X% F. r+ ]7 n
+ E0 }  N: ?3 f" }3 T3 T; w) U

Translator + Encoder: fallvn27
  X9 y7 v9 J6 L: j+ JMV + timer + ts: tanpopo126% B# D; w: f# v6 R
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ z7 k9 Y( q. ~: @+ p4 c
; R( `+ o* Q$ O

, h% ~; d9 h8 {/ K" F

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ?* j. M6 q2 t7 V0 n5 z

  u& U: @! K/ ^, OOnline- B# N4 n* |0 @' u# R8 Q: C& n


* K1 P) @) }; u
4 v, B7 k# I: X0 B
/ G5 P( l; O6 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
- O1 ^1 {) ]& Z& R- S% D3 w% n9 D# J0 h, \8 m+ i" P
7 r* Q) Q' i, Z6 t$ j/ U

Translator + Encoder: fallvn27
5 D7 A# b7 G* |- ^( F/ v. tMV + timer + ts: tanpopo126  G) l* E4 e: N& [8 W7 U
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* _- b. z# G& @
7 t/ j1 [: l9 f8 H2 g5 o" |' ~5 A) z- Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., O$ \1 _: O  S" w: M
* x7 g. _8 S/ i& I% Y  ?
Online
8 ^, ~7 f5 d' Q. Y2 X

$ E, Z! s& d0 c9 _0 J3 E" F
6 b3 R* e# q  p- n8 r1 x  [$ u

& F& j8 P- o( P8 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-8-2018 02:26 , Processed in 0.057748 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên