Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4651|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
5 F$ k2 J% ]( L# W
" P/ z/ x) g/ t9 U, ?  y[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow9 r+ {# N1 ~) y

$ [. S3 C! g. x8 B+ M


2 F" a8 X2 H3 G
0 [: V  ^# L* w9 e
Translator: WS, eru1707
% ]3 l! ?. l) T8 a! xTimer + kara + ts: tanpopo126
! T% Y( X) n5 q% ~3 JEncoder: fallvn27% l& O8 n0 X! O$ _1 ~2 F5 _6 q" k
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
1 z  s- A$ v+ J6 y- ^/ @) C5 x% b% W
% [: x7 b3 s9 E
% S. y/ p- \$ T% M

. C, E% g+ p8 ?- f' c6 J( Y, {* G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* {2 y" b* p& ]" ~4 C' o

5 V7 D. f3 i# d1 |Online
- M/ S1 `& i+ X; T( {2 `% {5 a. d
, Z2 O4 F( u, e5 m0 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
+ D# a; ?0 Z- B" F8 @9 y
7 Q% a, V. T, d1 T) l( \$ y& n4 \5 O& N' c- X

Translator: Loveglassmask% t# c4 @7 D( b  Z$ s1 l
MV + timer + ts: tanpopo126
4 b* U- Z7 }: E( S6 X" w) TEncoder: fallvn27: a7 c3 D1 w5 L- }1 X
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

2 b% ^. V* Q8 [) o: q" {3 D6 h
+ |& ?# s  n3 U1 D
& G$ |1 X# u- `! g( v; Y* v

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ L& x2 ]/ J* S
- ]- X( |$ }4 X2 v1 |1 L
Online/ y9 Y+ r5 F3 e: q0 d; k

4 _1 E/ V7 }' C, ~0 X7 v

+ U# e/ d8 a0 E9 O$ @: L: o; t

Jun Sang Ver.
& V) C/ E5 @7 T* g5 l0 l) }) G, d) k) j, N. g: L/ T: y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* i( H  @1 `1 @& n8 \7 r) R
" i* {* h; T5 l/ R% v
Online
$ m% ^# R5 u# m5 T2 x: J6 K


, w& ]+ o3 {6 q* `3 C( [) B5 N# u8 V+ K8 t6 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ) w: r* }; g. |. g: @9 A0 n

$ M! b! T& W& p+ ]- J- L: d. D, c0 z; t

Translator: Loveglassmask( j% U; c- ^; U& Q$ M. E
MV + timer + ts: tanpopo126# L. I2 Q# y3 \( U# l1 C
Encoder: fallvn27
8 ^1 S: v1 S, a4 k* L. f1 ], WBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

6 ~* U1 F6 W4 K
) c, R7 p7 O% I# M& v' ?

( o  a) T8 h5 B3 b/ w0 {5 m

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, v. N8 ]: ]/ ~6 _7 f
  X0 s! c5 }/ d+ G  ], l6 GOnline, t" v% e& k7 W4 E

( C* t/ l0 J8 h/ p# U

# G  T! M; E6 M) i% f# j6 R
4 B& k. L# O* K  k/ Q8 a7 ]. \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  ' S& R9 P( y7 ^0 c

- b( c1 _% C3 }1 L( P' Q% D- o
, d  Z. @8 y/ ^+ r8 @. a

Translator + Encoder: fallvn273 ^" p1 ?# l% h0 s+ z6 Y: d- P
MV + timer + ts: tanpopo126
3 D3 k4 w' O) _0 ~; ~Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


% D! K7 I6 z' m, A% R0 H  S# N8 p/ r% W: Z* n2 R3 D+ k- s
& A  u+ t, h0 t4 }8 @# A! m

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ `9 K9 j) R3 V
& k/ V) V: v1 _9 G6 ZOnline
  B2 V# Q: [  e3 R


* y4 H2 l3 z  _: C
' c  B3 p/ N5 e" p; N
3 G: X1 N! `3 `% y( l3 r* h+ w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
* C% b% X! W- J) G" |1 e
6 s) j' |& G2 I" h% Y% Q) P1 w/ n) J  L; ?8 f0 G/ c' P. m$ S3 H

Translator + Encoder: fallvn27
4 r# m- M# a3 D# \. S7 nMV + timer + ts: tanpopo1268 r! l. Q& f0 _% h0 M2 P* S
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

4 N. c7 J2 F7 F( T" L: j) J
2 q6 Y# q, F# E0 x3 x/ O  X1 b4 D

$ q9 C6 f/ }9 i6 P4 B. W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! _1 _6 C" B* C

, g/ E8 k4 W. b; M5 `1 QOnline( J, f& H0 V$ a# s- }% K

% H5 l! q/ W  b9 u: I

2 U7 ]' E) Q; _/ }7 w. R; C; S. }# S" M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send % r2 d' h& ]7 H  F" c

2 U% i! W2 m& z$ M  c7 M9 l, k9 l; w6 x$ x2 u

Translator + Encoder: fallvn27
! Z, ]8 ~' E( `/ v) F6 _MV + timer + ts: tanpopo126
' I5 a/ t# c8 Y( j! n; rBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


& k( H- n+ ]! ?, e% P. @  j- N, g) \

# {  g' [; w: X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 P8 C7 e5 P8 Q( d( f* M8 ^% S6 ]$ o7 P
Online
$ a* L4 E: Q7 L6 \4 @

( n. b7 M; I- N; ^  k3 P
! t$ Q0 k  |8 s( {$ ~; L" J0 R, w! b" Y

- y) Q& T: j/ Z$ u/ p: P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet * s+ r9 A: ?' B" V" M2 D
% \' S4 m' R; @1 @/ w" g" C
6 q8 Z7 S$ `7 @; f

Translator + Encoder: fallvn27
) p( u9 |! U0 M! S( @MV + timer + ts: tanpopo126
" c5 ]  M% O  u6 f4 |Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


/ }: N5 q3 h0 s, C, ~. Y; n* }( O) L. x( I

% H& l: ]& t* `% q) B4 n

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  c, f% M) Y. u5 ?

5 U, ^& N7 ]+ G+ g6 E6 {1 pOnline
$ l( r! Y  W6 \" V" s  Z

8 p1 E$ c4 U; Y% T+ m( N" k) U  n5 g
/ }2 p+ w% B8 i' Q+ T
1 q- x- x* W3 B& y' _+ c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 07:06 , Processed in 0.056673 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên