Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4888|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST* W, V$ e+ N3 v' Q9 n7 C: U

  K4 h. [( b- x1 C[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
6 X1 I" G/ `& O% u7 L
2 b7 N- o4 |- U& h

. g# h% B% J  x

; h5 }6 N: V& G, m
Translator: WS, eru1707
8 r$ g- G% u" p! J4 m3 `Timer + kara + ts: tanpopo126
, n/ s# m$ [+ s2 pEncoder: fallvn27
) K( g: A5 V/ O6 y) E8 u, IBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST$ n/ k+ g! L1 }$ Y8 J

. B# R7 ^9 C. }+ f  F6 y
  K5 c2 T" L7 I2 w# p

) I2 r( u5 Y, r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; A1 G8 _0 k4 C3 W, `5 @4 U
* p3 [  x: u5 W% \" ]9 GOnline. R5 l0 U& d6 T/ w

4 g# q9 d7 Y( Z- v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
0 |, d4 l8 @  p1 M: i; g& Q$ H3 |5 f( r

" z8 Y5 j% p, m+ T

Translator: Loveglassmask7 q( l' R  x$ @& i! `4 J
MV + timer + ts: tanpopo126: O) l/ r  }, r( l
Encoder: fallvn27; @3 q! M3 ^% a2 X) Q
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


5 w  ~( w, M- M5 S# r
/ n% t' d/ H2 q5 e. w# K2 `0 H2 p. b3 Y2 ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 G+ s! q6 B7 }" U
' a# e$ x$ ~/ h9 i
Online' B" Q# r1 X  X4 N5 b% M# ~5 j) E


% U7 P) M2 N# t4 A' q( N# i) W$ e8 D' ~, s) @# p

Jun Sang Ver.
- j% V# c8 ?- [% D. m) K5 A. e; F- N$ N. F  |- g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  a0 N4 [/ M4 Z- G" P3 y  X4 V: u
0 V3 |( j. n6 Y, qOnline
5 a0 C/ n2 R4 |8 ^! w


* v3 u- D7 O: k& u- e5 a  [
1 z( f# u5 j8 M6 r- F3 B5 Z3 S# X1 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
# g$ @' h4 D* D3 T5 w1 N" ?, Q) ?5 k. n; b9 r# h
9 j6 n  C( H. ?! a

Translator: Loveglassmask0 o7 h& v+ g; j' C( G+ s
MV + timer + ts: tanpopo126
: a1 C7 P* Y: A4 s" n3 M1 IEncoder: fallvn27
- b2 n4 H% F" i$ H, m7 ^/ X/ NBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) J0 E# |+ n' N. d4 `

7 e9 E3 h+ L5 \5 J$ b' X; c, ~2 I! F9 i" g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! M+ s7 T% \2 A$ D: a
7 W" Y( f) z& o7 L3 T" F7 u
Online
' Q/ [' D$ \" ?

0 p) l0 m. w9 b0 e! K. Z" S

4 f8 |. ]3 L8 i9 W: y' n% c% ^' ?# s" K- l+ H1 y  {7 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
' }8 M" E4 n( y+ q7 s4 x4 b4 [9 N+ K0 q
! M! y" ?8 I% ^8 b& j+ S

Translator + Encoder: fallvn27
4 M* v9 [" k) ZMV + timer + ts: tanpopo126
7 c" y) X, P5 V9 cBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


8 f( i& T/ S" u6 g: W6 O/ U+ C0 \+ P) n* f2 k" a- ~; O9 z  _: p: a$ v

5 p' t% q& q, G: Y3 ~, f9 L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& L& ]; i( L6 r# S; z3 S) L& M
( l& V5 U. r5 Z% W3 P  Z1 MOnline
, M4 \# n: @  d8 f, \' D


" W9 {. ]. i/ |
$ W( _) W" p; u8 a% W4 ]
& [! U2 R! H+ d3 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You ! V6 d6 n+ [2 j
- d9 q& L6 r1 T9 s+ `
) o5 Q. R+ c2 n7 X& t- P8 G

Translator + Encoder: fallvn27
; `6 U7 U6 H3 x( BMV + timer + ts: tanpopo126) z; |' f1 r+ {# i$ V
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

+ v# t5 v- O$ |

" z% j+ y  ?% D3 n" \4 n$ m
% a( J+ u) ?% L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 [: _4 z; i) c6 d5 p; N1 A9 w
Online1 J3 }3 E- N. ~


5 W! q) ?2 e0 r  z$ @. x
6 c. F) K/ k6 ^
. _+ g# J9 g: C" q) d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send % D6 _. C& W6 K$ n+ S( t

2 y7 e4 x4 M# y; E& \* D/ Y$ l/ y8 f; p( x/ Q# W

Translator + Encoder: fallvn27
% X; R0 j% M1 UMV + timer + ts: tanpopo126. T1 `; P! f' b- c5 U$ O
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. o% z6 E2 S6 m& e  ~1 V1 [) q

; W8 j' d' K+ k9 l" X5 |! _$ W+ E/ c% J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* K7 ?' R1 I# ?: X5 b1 g( C: \! K
9 b3 G2 }8 V  E
Online* b/ ]0 H) ?: Q) N, M: ~! [

) R, ?, y/ {. G1 p7 A: u
! o6 S5 A$ ~6 i% c. E0 ^8 B( q
+ p! @7 @1 l3 n5 u& M/ f- j" [# G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
1 ]7 b& U+ H6 I0 w) p& r/ x( h  _. J4 ~; F* V
, `  g, y' s# U/ g% |' g

Translator + Encoder: fallvn27
- R' v8 V& [7 ^$ A0 R1 EMV + timer + ts: tanpopo1269 {6 j( `1 c7 n4 w  K
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 ?0 g+ ~; Z, g. ]- E$ w" o9 P5 V7 T' p

0 F: l5 N' P4 G: t6 d1 c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x! c2 N5 m" X9 \! n) C
, [( R& q5 F2 y! j# i# v
Online
- ^' _. ~/ F' `, s$ O# ~


# \1 T4 ^5 H- c. g0 {' a; j3 }3 U$ \$ z7 w( k% q6 T

3 z0 Y( V" d+ K* R# B  w+ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 03:15 , Processed in 0.080180 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên