Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5108|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST, H4 r* _/ P$ i. L) j$ {
! e( q" P' @6 w* D
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow. q, \; B. l& U- N: |$ I
1 v7 D1 [! u$ S: _

& r; Z; j+ _9 c8 x  `9 p4 O* z. E

) B6 h* N  N% i/ l) |$ g+ Q% q. d7 k( R
Translator: WS, eru1707
5 y+ s, S6 m3 ~Timer + kara + ts: tanpopo126
) Q9 D. @# X' m  @5 f* S/ pEncoder: fallvn27; |; Y3 X7 x6 v6 f7 [  C
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
, D. q# R9 L" p( M9 i& c0 |/ b
$ y+ k  @. x& m
/ j) o* D! e% R$ V: ]2 w

2 |. U" p0 g; V+ l& r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ A1 o% j, L2 i  `7 Q* R9 @2 V# s( W2 q2 M: @
Online. i5 W+ k% v) H, h- n. ?5 u

; Q; s4 F" i  H. F9 Y5 {' O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
2 r) z. ~1 @+ c$ C9 g- e3 _
) S' P# y- A2 W6 i6 S. A+ d5 E2 v! C4 `1 Y- ]

Translator: Loveglassmask! B0 N' v: y6 W& x8 z
MV + timer + ts: tanpopo1260 N4 \( g( _) Z: W8 @+ L
Encoder: fallvn27
& \% J% G9 I0 K$ f/ j- E. e6 DBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


; l' J- T) S! G% X% p2 D6 d
1 _5 X" c2 K5 d3 }' g) }7 `# I. ^( s+ B' }5 J* L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) @5 m. ]  ]$ j) A! H% |. I1 l0 f& R% K: f3 L$ t% T
Online
; F8 N7 a; L# M  D

" H$ N* G5 X6 l7 F+ [
  z! I6 L) r  q& a! E1 B) I8 S

Jun Sang Ver.5 ~4 J1 K% H. Q* C- a

. ?+ e* {$ j, n# v  {( i# tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: w2 ^% S3 _6 U/ r, J+ i" o
6 C+ b4 N& F. {; \- dOnline- q" u( s) V! D# A/ f" `

7 D- a8 y9 a- F2 |

) W1 Y% }+ Y/ T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  ' d0 _2 H. ?$ s% V0 _% i: o
  ^4 H" y& f- u5 l1 Z8 c9 r9 s) p

7 e$ [* R$ p6 F9 S6 L# i0 M, B

Translator: Loveglassmask
* R: R# J$ X1 q: B* o, O6 AMV + timer + ts: tanpopo126
9 F# E  p4 M" B4 F2 PEncoder: fallvn27
5 B6 z- {5 r/ H- T* w! k" SBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* A- U+ w3 r) v0 d3 w* W  Q
$ _. |7 A" z+ ?3 d( V
; q3 r+ @# v) ~, K: n+ `% ^+ r  E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" B) d) I; ~2 ]' l. J, @
( {- h4 j) T, P7 pOnline
( _( Z2 s* K, g7 D0 N4 `

5 F/ {: i6 a! a+ D

. ^/ ]& f4 q  [% q+ y
6 a* l; X% q% h' X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
" ~3 k$ ^" a/ [& T% x  j* g/ N# \  }* t7 W" F+ h( {$ C

' z- n# X' N+ k: `

Translator + Encoder: fallvn271 Q- |: X. |$ g) l
MV + timer + ts: tanpopo126
; U5 ?  P# N7 c! m- _) ZBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


. f3 f6 t/ y& z8 I/ e7 L) y7 N
- W( ~  h( G- D- k. k$ v) y: r, u: y- x( U  Q6 i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; f& _! L6 B5 R3 A
  G* T& e  N( d; g' HOnline
5 S1 `) S0 I5 l* j# A

! ?1 ^  S" \1 `0 N9 K% E
* x  m) \3 u5 W5 M) t7 E

0 w; Q  g1 X/ ~8 ]0 k% F# h$ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 8 C0 x. Y. w$ _

, u/ ?1 z; C$ ^1 K: P! I; B
; s/ Y+ G8 b+ ]8 |, q8 I

Translator + Encoder: fallvn27) [7 F# {2 r7 g( b) a1 T
MV + timer + ts: tanpopo126
" W. ]' f- X" m9 l# H) t3 z6 dBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ z' K- Y% Y" Z% T) s) z9 o' G/ q1 m- h. |
% z+ D5 Y% N! Z) P' o% Y% W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( v4 k) f+ c5 W3 p/ e  G9 N  V. \# z1 p1 S$ n
Online
4 D$ j4 h6 R# o4 `

1 s9 y) b) E# v, H2 G

, y: u; u9 z( w* T0 r& @3 E8 }9 B2 W: G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send $ s0 P) V# h$ \) ?8 b
( g/ r( [, s# T. E9 ~; Y. ]

1 j& X% m  f/ m8 T" T' M% u1 ]

Translator + Encoder: fallvn27
2 @( t. [9 i: D+ L4 o3 bMV + timer + ts: tanpopo126
- I7 k  I3 C3 F* F/ E6 r% GBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


( }5 x# s- Y  k" D! i7 g& k0 Z( l3 M; h4 J* `5 Z
& X( q% q% e# ^" A3 ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., [* @, v9 w: }, i* N8 B
$ F- V2 n5 M, k; q7 |& Z0 g
Online
9 m7 x- k+ J8 C: E& V& f7 u. v; T4 a


) Y, G7 H6 c5 k
) k0 j$ o- m# ]5 c* w0 K( c7 o% @$ \% o% ]* O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
- P! j& q( j4 M3 K' l9 Q0 g
. o9 o" i5 q5 z# V  u- R+ m) \" L' J- j

Translator + Encoder: fallvn27: a0 s- R% t5 I/ R9 j$ \
MV + timer + ts: tanpopo126  D; d7 c6 r' j1 f4 _+ C/ ^' W
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

4 @; p$ D6 \* Y

  `7 N. E' c5 [' w% N! m' q. r; _: ]9 a% K4 @& r

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* J- d* d7 t8 F/ |" Y- r& ^# a) e: U- X$ z  d& i
Online
+ H0 G( H3 u9 e, x

8 B, I, @5 Z8 b& l5 L8 J
1 K* _# B" H) v: Q: }

6 j4 c9 z. Z" W6 j9 S, O2 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 10:43 , Processed in 0.128275 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên