Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4475|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
5 Y; o) I, ^5 S, |
2 p+ B! }: f! B. e! x[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow6 @. i  R, O' e( q, E! c+ s  J
8 e( |( t' l1 k$ `5 B) H) Y

3 o. i- E; N. x- g8 s

# `2 t+ p; R$ S( p7 j( O' H
Translator: WS, eru1707
8 ^& ~* Y& h! r4 Z" e, u; W( w" OTimer + kara + ts: tanpopo126
$ A1 A) ?3 a* Z* WEncoder: fallvn27. t2 o  B& E, M/ @  N3 U) }& G8 Y
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST' c: ?8 t0 P! L1 o& B
$ g1 \! z$ N  C6 w- x
% \  m. L9 y- _, z/ e


9 O7 a- I/ b3 y6 Z3 z; HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( d( m# W: |+ V/ o: S) H
9 d5 z: P9 ^: O5 y9 E4 O/ w$ v
Online1 K1 A/ ~+ J# j

6 Q2 U: g; K% j8 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory - q! l8 c9 h( m% {! m' [9 h
7 Q; R, B- N' b2 Y6 j5 d) F1 y( [( r( q

% r9 M) P8 C: M  f

Translator: Loveglassmask
; _# H+ m. e( ]& g) aMV + timer + ts: tanpopo126
- [+ T2 S3 }/ K' ]1 NEncoder: fallvn274 z1 a/ h- Q' w9 Q' R' s
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


! G7 I( d/ s. k- o- W# t
! U8 c/ A5 [: _. k; V: a
+ A! a% a5 H8 N, {

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  |5 E) g- k$ l; Q
0 p+ }- f) d* P' P6 d" k( b
Online
9 }" y, E1 K4 a8 W: O

: _  P9 O: ~" H1 j( D+ n1 W5 i5 o
3 ]. E! R1 ?0 a

Jun Sang Ver.! l7 j! R1 w$ W1 l& s
2 J5 s9 V8 q+ W5 t, b3 W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' G6 r  n* |  W! p$ C2 d# K
0 n* f8 ^# Z2 W9 y! h" a, E
Online
6 f0 ~( j  e0 M7 p& s


& E& r+ y' ?! |* p. j  S
6 p7 s* n! V- b3 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  , D6 Q1 J- j/ Z

) c3 @' Z1 j& T+ O- n/ W: i) m5 X& f2 p' C7 d8 a4 W$ R

Translator: Loveglassmask
  r" A5 v' L$ U! q% J9 X  |! OMV + timer + ts: tanpopo126& d) Y3 d8 j, m! m, k; O- v
Encoder: fallvn27. m* M3 A( \& |
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

) S/ g% L* N, d
! |4 Y1 Z, @3 G  e

2 F$ Y9 ]; s# ~3 q& r

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% r) a2 H6 p( V" [

# h8 w7 X# a3 M" d: GOnline' H( }: }. u! k; l& h# M1 [


: T% s- a/ p6 j+ W4 N
, ]2 [) H$ \7 B' D& P5 s- v4 e* s
4 B" T, J! `* F; B3 D0 M! E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
. j. c9 }4 R, C1 |$ ^1 N
( Z$ s0 I* `. ^& y9 U- H0 d! k3 f8 U/ Z/ c# z

Translator + Encoder: fallvn27
$ W5 t& a7 N" JMV + timer + ts: tanpopo126" \7 P# F# T% [3 `
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

- H9 d# B) V0 C8 U8 r

- |! F1 E, o; q* x% k9 ]/ z
0 h' h( G% _+ Q7 o3 N! j8 V' V

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 _$ G" y0 |. U8 M' n
% ~/ g0 [& {# e! C" ?% _Online7 p2 ^" L" z. N/ q1 J


/ K) G! U5 e7 K" m0 B
! f0 a; k9 I2 M7 _! X+ y
9 ^# t, v( W9 ]; I) x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You ) y4 W2 @) m& C/ r1 a% J3 F- e0 f
) u. A! O: j+ B
1 N; V; ?0 j- R# s/ C% |, y

Translator + Encoder: fallvn27
! T9 V0 j* c( }MV + timer + ts: tanpopo126
7 k; V3 L' T, G/ e9 p. EBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


( U( F+ K# Z0 C6 S1 x% x
* A+ V8 {0 z) j) F  L9 o2 K
. L* b' D. q0 a, |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% C7 ^0 I% d, G* Q
9 Z  u! u7 k9 Z7 Z9 x' TOnline, |" n8 O, G% }7 X! i


1 ], o/ J7 O  o+ F! o. U7 Q; l& I) B% t
8 b1 c2 M# k/ {4 o' ]/ ~1 C2 m
  p: X( \/ a0 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 9 R" u) d% S/ l/ t0 w+ Q
: \$ K9 v& N5 p1 t
9 V. h. ]5 U" }& C$ m# H

Translator + Encoder: fallvn27( O: X# K* G' N
MV + timer + ts: tanpopo126
7 z7 \9 ?4 ~/ o4 Z) D" F8 c% pBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* b& S) e& t- m' }( E" R! K
8 k0 @. K3 \; I: ]9 w" g$ ^5 d+ o7 D5 E2 H; l, _5 r& j. Z* j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 ^2 u5 O5 {1 ?* }+ M
2 _: o4 M5 c" b5 p# u
Online% U8 ^+ D# J8 k6 Z4 i

$ ?) z8 _+ |4 G  ~) m

: t7 N& k; r& Z/ v2 f" q+ d; j- \: n
3 m' K+ E* m9 I: k1 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet ' X: c! C1 T6 X

- x6 ~' M3 Z8 l/ ~
+ Q0 K+ K+ @  U8 \1 c

Translator + Encoder: fallvn27
9 s2 e! y2 }5 Y- ]3 v3 F( o. tMV + timer + ts: tanpopo126
! Q' [7 k) u; e2 E: cBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


$ J6 R: l4 T% Y; Y4 i7 E- N1 p# \# q7 V
6 \. V  R0 z9 W: ]. [% f6 U' E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 n/ v. X. J; E4 i
, J! S" E4 b/ Q( H; Q9 q' FOnline
5 L0 u. t$ M0 I/ }* H7 ~; p

0 ~6 @% C' d: V5 |( F

, @/ j1 ^( ]' p5 C( G
* H3 i! \0 C1 J& x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-2-2018 22:29 , Processed in 0.063626 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên