Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4656|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST; L( [) Y6 U& S! S" r/ x. Z, }
, I7 W7 z* [: Z2 q- g' |9 z
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow5 k, v. f) A: U

' ^4 w4 @4 m. L) [; E

) }9 R7 z7 R3 b  a4 n8 M

+ n7 n/ o/ p  O4 r% {5 ]
Translator: WS, eru1707
$ S5 ]" t1 `  h0 j5 s, Z1 C' g' bTimer + kara + ts: tanpopo1262 x* h; }! T, [9 F* [: X
Encoder: fallvn27
7 M" C- K' r2 m  x  J8 t4 I: h6 DBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
0 g" L* F' i3 h0 Z# K/ @) v
! f1 X+ a$ y* T) s2 l

' m0 d% F; H8 C: ^1 c) w1 Y2 Y

; U+ ]+ n; G6 V4 l+ i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% E0 m0 b) z* o6 o) q: c
3 F7 @# N+ N1 Y( e# W1 ]Online
0 r5 Y7 m' q( c" E0 q7 E; Q  X+ X4 ~0 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
5 a% K$ `7 F% e. b6 e4 _4 h% A( l

8 J' A. ^. x6 u

Translator: Loveglassmask
3 h2 H; Y" M+ ?% v2 h- pMV + timer + ts: tanpopo1266 X/ `5 A* A0 r. n
Encoder: fallvn27
  Y/ R9 G4 h; R. T9 t3 TBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


* }" ?$ }- q/ J! V7 j! C: U! T4 \& X# v+ L) S/ D/ @( m5 f5 y
8 v; X! i) v2 p  \

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& v( u- B/ w6 _$ j/ i7 ^0 F9 j) p+ j$ i" v" u) h
Online( F% n9 \( I- u6 \


7 B: s( x. L' m# o8 [5 M
9 c* N  S& N* E) p6 X" n6 e

Jun Sang Ver.
4 S! x/ @0 C+ D; h8 y+ j) k0 q+ h. b: S4 Z. D. @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ N6 F& D2 Z1 o$ q
. x. e( _  k' l" _& q5 ^: }
Online
* A3 Y( _& |1 n

0 E; O0 A6 [% e7 U$ E5 s7 t: G
7 t; r+ C0 X9 p' a$ M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  $ s( _4 O1 F8 O" E: N% k- c
2 T7 Y6 k; w' u; d0 U# c% ^
. F8 L5 h2 z% ^

Translator: Loveglassmask
3 w  ]. I$ U* z9 F  f/ bMV + timer + ts: tanpopo126
5 [0 [3 F, i1 m: F" ^Encoder: fallvn272 j5 |+ g" ~: v% `6 Z  g
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


+ k. g- D" `* z( b( ^' H, J7 o# a% o0 @$ ?% T6 B1 I
% V0 q/ S# U2 Y' J/ h' }: c1 K

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 Q1 z7 m( v9 _/ y- \# s  X! ?4 E4 I. o9 ?* E
Online# ^  v* ?$ ]+ S- G5 E2 |) `


/ d: i  K% W& b" h' ]" C! |
% k* K5 M+ N4 n! W; E! S# s/ M) s8 `$ C* u; C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  3 N1 G- ]- g2 I( p% p/ u
- |- W6 d  |/ m" P# G6 U
5 J- _* e# l0 b7 d; K' S% s! D  |( ]6 k& j- y

Translator + Encoder: fallvn27! u/ ^; O; i, p/ f% N
MV + timer + ts: tanpopo126- r5 c- f+ G) g( V3 v: s
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


4 a8 ?" _4 m% f1 w
# {1 O$ A" j5 b+ G$ F3 T, D! w( P" L- a% q8 I6 y! w4 X/ l

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ f* W7 x4 O0 C' l2 ~2 m4 I$ H* X" ^  J
  M, ?5 Q% [. y7 W) ~$ M
Online0 F9 M( _3 f4 l9 H


: t9 z1 C- [! f/ S6 i
6 ~; F1 @6 |" V3 Y6 A8 ^) P* \$ L6 {5 [+ G4 e8 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
8 ^5 E; y7 C: V6 O* _- w3 }6 ]5 f+ U" W8 D5 q  i
7 N$ E0 \. W7 R: H& K3 o$ m$ k3 `: @

Translator + Encoder: fallvn27; D9 W' Z" V- C  O
MV + timer + ts: tanpopo126
3 i  `+ v: S' {/ O2 p! iBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


/ H2 N, V- |& v2 [: q
/ c1 Z+ y7 R. p0 H) o+ u& y, l$ A5 U8 v; _2 s) z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; ~2 L0 |& J) V& f. G) y
1 ?. B9 L" C3 d3 a: @5 {! oOnline0 C, a1 x8 @7 r8 q$ T! h' I$ z0 B4 s


" @: A7 Z; D+ Z! G' N" V
6 e1 E  H# U# D1 Y% X
% ]' I0 \& |' |+ M" X, W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
% i/ a. F6 g7 z/ x" P4 \5 D3 h, z6 X' e3 f5 W3 q& `7 n2 w5 X

6 o  X+ u" W6 G: p) J

Translator + Encoder: fallvn273 b' n7 x9 C* ~: ^. L4 z
MV + timer + ts: tanpopo126
. X; H3 Z& a3 {, |- H) }Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. ?# D+ i9 x0 \* K* B0 x% Q
8 R0 o. V6 _( P: ?

: s3 r7 Y7 T* q& w" w

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 C. F. }7 ^9 z" g! X: p" U
" @) f) _. M2 C5 H* J, o; ~
Online8 A0 I2 b2 ^: @0 Q4 e

- F# g  E. f$ |+ z; Q" B' o" u

: F! w, A$ G0 n3 T. {( e$ K. p+ {, ?$ U( ?6 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
) @7 {8 ~2 v1 D7 C, A4 N/ }( g$ f+ ?1 ~; S: r( y8 @) @' q8 a7 j" E

. I9 h2 y( ^# V& z4 E# I# Z

Translator + Encoder: fallvn27) K/ q1 l+ k" d# [+ a
MV + timer + ts: tanpopo126- \) k/ d3 q/ d8 r7 V9 h
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

, T& N, Z: H6 g3 n, f" O; u
% ?# q5 e! r; b0 q; M1 Y2 H7 J2 n1 ]/ Z' W
: X6 h% U. F" ~8 k) I0 _! E) A

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) r( |* J2 j! w8 J- ~: c: p/ w- v+ n# |0 j
Online
! J" J( _/ g- D% Q5 z" |! K) H

' j  x8 e/ V, o

( z' H9 D( x' ]& @) j& i1 q) u7 w0 y/ U' U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:15 , Processed in 0.076786 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên