Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4245|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
6 r5 ^3 b# i& c% x# k
3 f# H% b" o4 `# c+ c3 o. o[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
- ^  V2 f) J+ D: z# t! U) H' y
6 n1 O) A9 r  S- a* h/ i' X4 S: k

* |) y8 n- F! u  b" Z. a

! e1 s' c/ e! j8 Z7 p  x
Translator: WS, eru1707- S% n' y* t- \
Timer + kara + ts: tanpopo126
7 G% ~+ d6 Z- F* r2 d3 g" [Encoder: fallvn27
) q( v+ D) f, ?, @Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
' ~( C4 S' z3 R7 L
+ ]; p. r, a$ w" `8 p9 x/ z" ^

+ c" V* m2 n& G+ y

$ h/ t( w& f( z$ U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  y, k1 [& k( g# x
" t7 w2 n$ e( m6 e7 {. [$ k; b1 e
Online
5 L5 V, r& n6 t; B: J; U- P# G! z; q$ ~! T' l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
" I0 P( S" x# W4 P& U
0 z  r, b5 h& q; n
4 p! ^2 ~! l; b3 b; c) f4 H

Translator: Loveglassmask" D( b$ x! b: P* l# B3 R7 X! _
MV + timer + ts: tanpopo126, w5 M8 U/ o8 {4 |+ u
Encoder: fallvn276 X% n8 H, V) m7 k# g6 R. _; e
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


! m% g( }! m# x# a+ c; q/ U. P0 A) M0 X' {4 x, b: C
0 k' {: z1 z& [* B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 W0 A" ?. B) {$ c6 P8 N# V4 C# I- v/ a
Online+ S! P' `: Y! q- n


2 H' N( D; V% t* \' @3 t$ c" \( d7 N5 g) ^. L& M: o9 z) t

Jun Sang Ver.
4 d' n$ Z  A+ J3 B7 G% K
1 L& [/ c9 b/ O$ c5 p) h2 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- C9 a7 a- H. E. s6 ~) [# U/ _

6 Q& ?# F" t; {& P3 W: x, SOnline9 Q5 \- C" c+ P, j/ ]/ t

8 U" o7 j# W6 P$ o9 a

2 v( y2 G" \% Z) H% k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  + p0 S5 ^& U- P3 e; a
( N- f+ \- F; z9 _9 y, m- l

5 G3 f/ [8 j$ U: f

Translator: Loveglassmask* j+ `$ e) y; s" c+ g% C
MV + timer + ts: tanpopo126; A' R) D7 ~( q3 _9 T4 b
Encoder: fallvn274 J  M6 o, q7 n1 @; V' h' M2 P+ q
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

8 Z4 e, G+ ^, w+ K. U8 F

/ ?) m+ f* M; `
6 l( `2 X% P8 ]" H, o

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 L! F* w6 x7 O  }& n6 }" i

) W% {5 t7 _" F/ Q+ G; \" aOnline% j/ s8 `  a& t0 @8 ?

- w. [  Z& h2 z' g3 ]- K: o

1 x: l* Z" R0 B4 b5 t  U5 L& z# Z' V# u: W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
8 \9 d( g" u* S3 D7 @' v- l$ i  f; X+ D/ D4 |6 l

6 L6 |) b7 y: `

Translator + Encoder: fallvn27
# P5 U/ X3 l& v2 H% K% r4 y9 wMV + timer + ts: tanpopo126
7 u% H) e& Z1 [/ O7 n! ?) FBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ v- Z$ ^# \" L: ~

* J( N" u9 }+ U4 w1 x6 S
5 a  c2 w5 Z& w, o5 s5 r5 q8 `

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- p4 T' I! T& h/ g! w+ U! G# u: s8 |% I2 q$ N: r, ~
Online+ D+ V# r3 S) \' O3 w2 O  B


  O( a1 X1 g0 ^8 ^7 a
7 x. }% L: L, {3 M$ e2 L) l9 J
# ?& U( F) R8 T# u1 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You + @& G# q2 t/ H/ [* B
( z; V0 w1 {  I2 q" M

) t$ b) D# Q6 [: b. n

Translator + Encoder: fallvn27' g+ a+ z3 d- P* ^3 W
MV + timer + ts: tanpopo1260 _; S, N6 z/ A) J% ?. O
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

" u% l2 P8 H3 W# x6 }! k

# p( A9 i( p; ]; D' ?. s/ ]: B; {6 }( d% X

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! w- a: |) P3 U# o( y- h) A" E
* z* u* Z' f) I. Q2 j! O
Online
  g' c) W- c/ `- w8 y7 n+ m

8 U( C- R$ c4 `7 o7 J

1 W$ d. `( v; g7 @6 `8 |& e. z1 v) S8 l) T0 I' N3 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
' d+ K3 f9 C* }3 O
/ q' V3 r8 y6 x1 |) h7 k
) Y! V+ q+ F! L3 p

Translator + Encoder: fallvn27" s7 I$ k  l0 e) k7 ]
MV + timer + ts: tanpopo126
7 _8 C. h! L: O% d% D, }0 H* v* s: {Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

; [! }6 q( s- z: D9 S
/ i$ @0 i. ~2 X8 I; K
& c8 v. Z( U1 W+ D2 M& S# ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ G& G' X6 A3 L. f. K7 _! t5 Q

. g6 `" G8 `8 \Online" O" T. Q& H) V4 u# Z3 T


! _4 y: a7 j" k6 K. X0 o
8 a: z, z8 p" ?6 Y8 }& g0 o; ?- [* p$ I8 M9 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
0 q$ U: u) R8 E' b
4 u! a$ c" w$ h  G+ b5 k' \( ~0 d% @" `1 S1 I/ ~

Translator + Encoder: fallvn27" f0 n* L# M; b
MV + timer + ts: tanpopo126
9 u! A7 _# x& O  ]3 dBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


. c/ E0 Z7 g0 z8 M* {
! W+ Y" O9 b6 p$ X3 G7 `
0 m! u3 v* w1 o4 i2 v+ D' D3 O" [: B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. o2 s/ Z) [$ `4 N; ], p, U/ w9 o% V; A, U) a- L
Online& Y+ C$ Z; p9 ]

2 b& r0 _  N- y3 |) M
& }0 v+ V3 V: M* n" T% B. S
0 H, G" d  B  G; A0 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 07:32 , Processed in 0.059574 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên