Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5162|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST6 ]3 n" Q: Y  n8 @2 A, m

5 i- N' K( o" P2 F[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
  \" W; ?% {; L) y
2 o- I# k1 k3 m* M

1 i2 I4 |5 {1 [# y
2 U4 A( ~( a5 T' @% z% {, g! h
Translator: WS, eru1707
- h; q0 W% b/ ^* x( ^6 f* g' STimer + kara + ts: tanpopo126* c9 h) r" p4 P, U- c( T  J
Encoder: fallvn27
0 z2 x; M! n$ a/ n5 [6 S  {Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST. ]3 p8 {! K, }# ~

0 M5 k* W+ m$ [: Q, }7 ^6 @! ~0 I: r- a1 t( y+ j


: Q0 F& J! T2 B! [# [; A+ W' m- NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; G! |1 x3 t4 v) I& H6 j" d) y5 y
* ]* E, r' I) o+ q: @
Online
1 B3 ?2 K5 x8 I. p( c4 N& ~  i
9 r/ E2 W! V6 b( r3 k- g% W, i; a: e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory 9 o& g' ^: I" `& h3 e7 E
! V$ W$ D0 [1 S/ q4 @. n

! t/ x! a$ k# z. P2 ^# Z; q

Translator: Loveglassmask
, C& f8 t+ `* P6 v/ TMV + timer + ts: tanpopo1263 W8 q5 Y+ D. ?" h! s
Encoder: fallvn27
8 m1 V. g7 l1 [+ A/ b# Z# G1 T2 SBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

( x0 u) ?; y- @  L2 h) b

( D) q' V( K9 U, t7 A# C  h# w" E/ V( ~& |2 m3 |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% R/ _5 v; B% H$ L) B
3 L. L* t' S$ U9 D1 L- x  |Online
& u3 i4 V: q- j. u1 F0 j


- h* H; z9 U- t. r$ U2 P/ s3 c; ?: q5 ^8 M

Jun Sang Ver.
( J  M' k, L; _9 l, y) M( M! f5 }* J  b2 `  ~5 A. C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- p' {8 l3 u, k8 U1 K
4 U: d& o# d3 G% p" Z+ |Online7 }$ B) H$ g" n. s8 o

8 R" C2 S* w& E' q' J) Y$ C

6 j% }. V. ^& o2 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
1 B$ U, S7 I/ G4 \
& V. N2 {- z3 n8 @: D$ @
; Y5 {4 R0 O( n: y

Translator: Loveglassmask
. S0 K; u; i6 D" z) xMV + timer + ts: tanpopo126# w$ I% m0 T( `* |0 I0 C4 q6 r5 X
Encoder: fallvn27
; ?# p0 [' k5 K; {& d+ W. J$ b4 dBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


6 V- ]" N" }. f# z
$ t* W6 F# Y: l' l( X) l. b, E
- S% [/ p( M4 i( ~+ n* M

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) n/ F# e! m; c9 [1 [

, m( H" I9 r3 G) Y/ H9 \) w, a* r, Y7 |Online& S; h( \8 ?5 E) r

. |9 I, z; O  _5 n9 B+ d/ `

2 R4 M7 R, N: Q' ^) G4 P' r3 _/ {9 j) ~1 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  , R1 A1 O/ {1 |' i& b6 T9 b2 x  o

* y( [* P% Y1 A" v4 s, f0 V+ r, o

Translator + Encoder: fallvn27
2 @+ l; _: l6 m* G. Q+ N# {# v. qMV + timer + ts: tanpopo126
7 t5 @8 ], I% q" ABought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

. o% s$ M. b0 b8 R* Z0 o, e4 I

) l% e$ `1 r; G5 l  K$ p* J, j4 @8 _% j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% T5 v2 D  d% a8 S- U( i

2 V/ @: E0 J# v+ FOnline
" A% Z$ N4 i' M


7 D3 I7 V3 L* l
% V, x' v" w" T2 {5 J7 h3 @3 _' b) j( a6 v% O, `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You 0 u7 i/ Q" d: h8 C9 m: u' B' w

! o# R* v% h" k  K' @0 K: i$ i, r7 G1 P; A$ y/ f4 c, v$ F

Translator + Encoder: fallvn27
/ v+ r) v7 A% f* g. iMV + timer + ts: tanpopo126
/ g  H& E6 [# W) i' b% o7 }Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


: R( r7 |; h8 n" y7 k+ `! |7 M( I# Q2 G* I- \
% z) |+ {: P' F7 ^4 i% J1 h

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 t0 X3 H( [9 U2 O$ H
% u3 V. i1 M9 K4 V% v. o5 ?3 O
Online& d: |0 n$ i, }+ x0 A1 u# k1 H


/ a: r7 H; L* E3 R1 I: a; _1 }+ k* k

& j# Y1 `% \, O; Y$ P) I% v7 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 8 N" H$ C4 ?% L3 `- W
9 z! s8 @2 X$ h5 n
5 y2 g3 b! e5 C! g4 i' w! T

Translator + Encoder: fallvn27) W! Y" V6 i" S8 Y$ v2 z* T
MV + timer + ts: tanpopo126
  v/ j& V: [" m5 u9 U' YBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


. B9 z' i4 N; b* Y5 W4 d& ^
1 K7 ]# m0 J! C% k
$ I( V4 y1 G; o- l* N* ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' q) p4 Q! W! }. m# |& s! i/ S9 p7 i# @0 _6 o
Online
+ J" h' a0 N# H


4 g0 M3 Y$ U" C. P
* R* E" _5 _/ G& n$ R% a- a
5 z$ `, D. I/ T9 v3 p" ]# G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
) A0 O; w9 ?( Q7 a. r! ?) ^. B/ L. D2 P8 R8 J
# A( Y) G, E- l$ l  c0 k% v2 K

Translator + Encoder: fallvn27( f1 v4 E" Z4 i; W; w. ~
MV + timer + ts: tanpopo126
$ Y% P$ J  Z- b9 tBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

, K* s% c  l( |. c% R5 H0 {3 ?

, U4 f5 c/ ]. f; e3 {' u7 y+ f' }9 O; H6 [, S% k

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' L8 ]9 I! w  M  \3 D% {- q

; L# K' }" Y% W( N. x, dOnline
" E0 V: a, p% g) |


& m; t  I2 i* j+ ]
' C! H) S7 ?% A' O3 t# y6 n! M
% _; ]0 E5 p+ z/ N1 t5 A4 t" E) p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-3-2019 19:08 , Processed in 0.093339 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên