Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4593|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST7 s& `4 }: G5 b6 Y: C: g2 F7 X

# b. C3 a2 X5 j* O7 t& N[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
3 J" n3 ^) r$ O- h4 ]( S
/ @- @+ J5 z& s% ~: e$ Z& f/ e


' K4 f0 t# _) [- E
+ R4 E' F' Q1 k$ D6 N; c* x4 g
Translator: WS, eru1707
* Q2 q* G) I" NTimer + kara + ts: tanpopo126- T7 A) I' W/ h1 W
Encoder: fallvn27' ^+ i& Q# A& [' a2 x$ N5 A8 c' A
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
% M# u1 m; o7 I& B, k2 `! j8 B
9 l4 I3 F, y* T( _* Z8 g
0 H' k4 S1 M* [


! H7 L  r/ D0 t$ W; iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." M3 K0 Z* b) x$ d! f

6 y/ B/ M- @! {1 h3 l) B  AOnline
7 D0 ~- \6 e  _4 Y, P' T0 y& Q! e) O. u8 W% G5 W9 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
$ [5 [" O! q0 w0 O1 y. G+ v2 d3 u' r# a) Y

7 k6 O7 M+ I8 Q7 x! ]- A

Translator: Loveglassmask. e7 u) Z- k" i; r$ r$ n
MV + timer + ts: tanpopo126' N( m8 }, i, e6 D5 P+ f: m1 X2 c
Encoder: fallvn27
' _8 t# ~; l: CBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


" e, i! R5 R; v5 }
% G' M. Q) N1 r/ S6 a& I+ O/ \2 ]$ I' N" T) V* W! N

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 W$ |0 g* W$ W) X; j

& A6 I2 \+ e2 D! ~+ [" Y6 c5 a" |Online, D4 O; {% y! A9 H


# W  f7 b  i/ X# U* x5 g: E
- [6 `2 b* }4 B7 S0 L# }$ K

Jun Sang Ver.
' |- M9 Q. l" Q9 X4 K) S8 _: Q
6 a- [  u4 x1 s8 ]1 d0 M% WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 C3 ~6 e* A7 r- d- p5 `& P- i

2 r3 @* y! p& Z8 _( f3 W9 kOnline
2 {' b/ _% f$ r' I2 C5 I0 W

# y+ I# L6 a1 D+ @0 b$ A5 ^- k

' ^! |8 ^6 ?. M! v' L' v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  4 t9 S$ V, N2 I6 @
- {# D& B+ O" y. k

1 F+ N& E( o2 C6 B- w* T

Translator: Loveglassmask. h8 c& D( t$ g) O% a; T
MV + timer + ts: tanpopo126
, \4 d: o* o/ h3 v2 WEncoder: fallvn27$ I* w5 u" L2 ?) Z8 |3 ^" q; t
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


3 w( A, k4 z! I: ^
2 _! M7 I/ R; |0 T, W" Z, A# n( w; m8 Y; z9 [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% x) Q0 N' U2 O4 n2 N2 f& {
6 w; p- F# d- y$ _! h
Online
9 D) m1 c- g3 d7 F; O2 w& ~

1 d* o  G) J  W7 x, _& O

6 p, y! u0 \0 i9 l$ k- M8 ~( J
- {4 D, G9 [$ x* U2 j+ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  " q6 m8 ]- F5 B  T7 Z
" j- B6 B" O5 p2 d
4 y0 C. s1 o+ Y% I9 x; @, G" A

Translator + Encoder: fallvn27  a5 \( q3 Q: E
MV + timer + ts: tanpopo126
6 R6 g0 b4 x8 ?, L' LBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

: y+ u! b3 G: ~, o5 x6 g
0 \3 \" D1 m" U

8 _0 V& b- D+ D8 z* i9 P

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 |- [& t5 K& h
+ u: Y& O% c( H- i6 Y
Online
; I- h5 r2 ^/ Z6 J( T7 Y# A


. f0 ^* f/ r3 m; Q& W7 s, u3 R+ O7 R2 N$ P( O5 q+ y  m* k

" T! R; H# m! U& c; h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You
$ i/ F; V! [6 {; k$ M+ |- a: ~9 ^" h8 \. N$ s
' a6 Q; `5 z3 c, T% n) L

Translator + Encoder: fallvn27: M7 f9 l& [/ M6 \& f
MV + timer + ts: tanpopo126: C+ J7 G8 Z7 k1 T% f& f; U
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

6 M, K% ?* z" R; r, o0 e  e( t
8 K3 H4 M5 q- O0 M

- m" q# @4 W" T, ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  J2 z$ v$ I8 D4 t8 b1 i1 e5 y4 P, a3 k# ?' b) a# \( V5 ^
Online" U7 d6 H5 D5 N' o( u


0 [0 h% M9 B/ v& g' l0 Y  V% t. {2 O, o0 @6 k
2 x! S# Q4 [( T  r, k* D& i' ?7 X5 h3 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send
; E; I) X, g) s1 v4 v& R5 c7 t9 M9 r# D

5 l& c* f& c; Y' w6 X9 v( o6 ^1 s, o

Translator + Encoder: fallvn27
" N6 L/ ~4 |9 @: V) g" |3 OMV + timer + ts: tanpopo126
1 I3 t) y  f7 BBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


" ?1 n* J$ G6 Q" @
; X) o7 P9 N! s+ S; W* R
( M/ g+ X* w2 q1 X( }5 i

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 T$ Z- E, W* u2 S/ T* _. X8 i; I' H5 c0 C0 O( i
Online# E9 ~/ ~( n3 m

8 ?# v7 D# [- O1 D/ v

  g) _! D8 u9 P# R0 c! j: V3 }8 o! r% s" c! s; S' Y7 f: G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet 9 g2 B* D6 V8 `$ p; I

, I( X1 K8 G) M% R7 H( Z
! O" I6 }% y4 n* u, s

Translator + Encoder: fallvn27
: {. @% M: u( \: \$ aMV + timer + ts: tanpopo1261 _6 F2 |( F: k5 S! a) c! l/ ?
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

$ T1 z5 s. q- \2 Z9 c+ r# o

: U# Z8 W0 D% V$ Q* S4 K* n. G
' O! t( T% G9 T1 U( }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ q) X4 _2 o1 F$ M6 b6 P7 P# z7 O1 n* z
Online
. W5 N7 y; |" L

! K( `. ~8 k- O2 U

9 r; G# l4 E% I! I
4 a# F# d  f* k4 c6 \5 q" P- Z8 s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 21:41 , Processed in 0.058354 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên