Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4797|Trả lời: 6

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:26:19 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara] Winter Sonata OST
- p2 o! t3 V) f5 e) [) h$ V0 @9 O; L# T. M4 ?1 y1 j' H
[Vietsub+Hangul+Romanji+Engsub]FromTheBeginningUntilNow
) W, W/ Y' Y! B; C) r  w$ n0 U4 F' q; f7 b, p- z


7 s; e$ _% {* b5 n- Z) L4 x/ ]! l
, ^- p, ?2 g# m
Translator: WS, eru1707* I* y- S7 ]: E
Timer + kara + ts: tanpopo1269 H0 t" S( h4 k1 K: E5 w0 P/ |
Encoder: fallvn27$ h% K& u" a) h# x
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST
0 }* J; K' ]' ~- a$ H
; b( C6 `6 {" i7 o* _

1 ~" I+ s6 U) d( I8 t" D$ T


% X$ _; j  H' F% i- n5 C# VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 J( W% q! M+ p: g; q

. k& q& q' k6 I* k$ M* Q$ q- a, ?3 POnline
% g1 t# K: W! `9 h0 @7 e& [9 \) ]6 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 9-7-2016 13:15:38 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]My Memory
) f( u0 b7 K6 f$ o; z, ~/ B8 q8 P. z/ [( u/ L3 N
' R9 h6 k; R% h3 l& ?8 k

Translator: Loveglassmask! d4 u6 T1 g6 I( g
MV + timer + ts: tanpopo126
1 p5 |2 h* D2 L& WEncoder: fallvn270 N% Q8 r7 m% y" c; W
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

+ C! ~1 u  A$ a2 N* ?9 f6 q7 T) M
' N, c2 z: r! U, q$ {
0 S5 ]' w2 P/ D$ _8 [& B. x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# K3 L! ^6 w% j2 u

! s5 D: {, [& |) y8 q/ p3 cOnline2 P) E  F. D% |* n


6 q3 l. V0 a7 E5 P! o' q" a8 {/ o# c+ y7 ~

Jun Sang Ver.
: S. K9 E- p9 R% u
- x0 Z8 `# c9 z- R7 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 I7 t2 i5 [: V3 E: a$ C4 i# h" A. G, @
Online
5 ^0 U/ z1 o/ X6 m3 V! A


6 X4 S% t4 t0 q* s; G! X2 D7 X4 M# j& G/ F5 c! K" X' G; ^/ o2 e5 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-7-2016 23:15:33 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Moment  
( s4 f0 H# \6 f. P4 A
+ y9 {0 A* m! Y
' @# M: u3 c8 |. S# Y

Translator: Loveglassmask2 ?' P) C) m6 a9 x1 W( C  p
MV + timer + ts: tanpopo126
4 K3 ]: ~4 t( a/ }5 ^, h, x8 nEncoder: fallvn27
! L. Z9 A( F5 r8 m$ S' r! D, `Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


) K6 T* I7 a# v; I. q, F5 q0 w* p
* j2 m# Q* z! N& @; {9 o1 O. ?% K% q3 f' Q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ G1 }  a9 Q$ t  P
$ }$ ~& B, q1 ~5 L* ]
Online- Q" v# X# H) n


" |5 u& z  I! @8 `0 S( ]0 D
8 A" S! b! c' c9 e: }' |; c" i$ ]
6 }& J* ?. M- [5 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:42:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Don't Forget  
) v$ K8 e) J6 X* P( R2 U. O4 _
2 \' u' j5 P0 m8 S3 r+ E' l% n+ A! Y: E' d" R& u6 z6 _8 \  d7 W2 k. q

Translator + Encoder: fallvn27
: W0 n: D+ D9 a" t1 O7 S+ S$ ?. tMV + timer + ts: tanpopo126
- T3 Y: E% m' c0 }Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


% G' a0 }/ W3 K5 w2 ~
/ }( s* ?& z% p9 F9 O; S1 ^0 m- D" |% R; Q5 Q- ~  O% g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ W6 ~/ d% _. O5 y( m( r+ g8 x+ R/ J0 b$ H8 d' o) }* Z1 J
Online
1 Y/ y) l8 K3 O6 @, U

) N/ v, b6 [- c' [, {! ?

+ T) T5 l) @& _7 @$ s. W
- [! g4 }& M. b& F- X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:44:23 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub] Only You ; ?5 `, R: f8 k5 _
. j2 n, u# k7 `% y

$ s: m9 W2 M! e" x2 `% F0 y! Y: f

Translator + Encoder: fallvn27. T0 s4 q7 l  r- i; M
MV + timer + ts: tanpopo126
4 i% G# d) K/ \/ t* y/ v: kBought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST

* @- J+ g9 X* Z8 D

; C9 X1 N& e- {2 _8 s6 f* M: K' |) \5 t& N

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* l6 g' F& I% s4 N; t2 S) e- [4 G0 k- w) T" N% L
Online) a& |1 }" ], R7 p. L9 l& W


; c. [0 v6 `2 a, h% j& P. W9 q7 k: Z  Q( x- y7 D
) [. P4 ?$ }: o0 }6 @' g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:48:28 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]The Love I Can Not Send 7 l9 Q- G2 _# Q+ E

4 S( F+ z$ ~) _
9 r1 ]3 [4 Y7 X& H5 ]$ f0 l

Translator + Encoder: fallvn275 }, t9 O) Z" {0 g+ P
MV + timer + ts: tanpopo1262 ]) @# {* G7 J, Q* w0 A7 w
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


- r+ r( c' I6 D3 [1 z) X$ P; @5 u
- e0 g3 v/ A: E' `+ g/ `9 [* e# K+ |! ?2 _0 B2 A; |3 k. k

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# V& w* z: |! \# G2 e4 t& J
) \4 ~* t: |! Y6 I) v% X# G" dOnline
0 s4 r1 {! q( a  H, k2 b* L


. e5 v2 [- T: J4 G% n; n  q  c
5 D* S& x% e0 d- u: a2 t" y# d, Y' I1 S% n) Y# p7 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2016 18:50:31 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Hangul+Romanji +Engsub]Violet
" J0 e: Q- H2 y2 u7 @. u, P
$ P1 t# T6 o3 l6 k* |/ U' R5 k5 S: F% Y* q- Y& V- g7 o

Translator + Encoder: fallvn27- I& R$ L. c1 Z0 K2 ~+ f
MV + timer + ts: tanpopo126* s( r! H6 P, L+ n% l' [: V
Bought to you by Bae Yong Joon Vietnam ST


5 G# d0 |8 p" c6 O% {
. H8 U/ {2 t7 x( O# ]# F" K$ T1 d# |7 U7 {+ K7 x2 F0 d$ g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 B4 a4 [. \- Y* u) A8 T
! x( k! T# v1 ]( N% r
Online/ v% u, i4 }' Q' @  j


' \3 J7 C! _  k/ O: m  v0 Z2 L5 X0 x# g, h4 R) _4 I% m6 y

9 _- w( D+ U8 f* u4 o: I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 18:25 , Processed in 0.059724 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên