Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 17:33:56 |Hiện toàn bài

“I’m not letting you go.”
1 K/ H% Z0 I; F. U* g) Q8 y- ]) x$ ~: B2 V! m$ [/ k
source: mybyj.tumblr.com (thanks!)/ i3 M8 c" Y$ e* H' @- N* Q; ?
2 L1 t# ]6 g! K- H/ L

$ v! u* R+ L( E; j1 ?- A( E, w: w/ u
$ W" R6 ?7 S& G

9 m/ l) I9 ]9 K, u& {9 a
: z6 f% h+ {2 b3 W
P/s: mấy gif này đẹp quá à

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 17:52:39 |Hiện toàn bài

Ấn tượng khó phai
7 p7 [/ w" A1 D8 h$ r+ A4 j6 u2 l
. D. H; ]2 e* ^% b+ zsource: mybyj& T; |) I, D8 h$ g0 [
' P( N1 X6 z" b. q8 H1 L
) N) v9 [6 D4 W8 @! D

: X# X0 x" i% l% }
3 @3 i( _3 r- q) T& p0 K8 @+ t- H& z1 M. |$ |

# d' W. H6 `2 c. t; W
+ H8 g* w% b4 v

Đánh giá

phamgiangly  hihi, lúc coi khúc này, mình ngồi cười ngất ngây lun. nhìn vui thật  Đăng lúc 15-5-2012 23:44:45

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:01:45 |Hiện toàn bài

Bánh xe định mệnh
* i; w% Z9 N$ R. e! T& X/ I, U( D, e, E4 T$ E5 h$ Q
source: mybyj* h+ s+ \$ B1 o5 z4 o9 h( K

8 a9 k- m5 p2 z. r7 D9 `
5 v1 y% P0 }# q" x- \7 {/ c
& H1 }0 J4 d  M# K( b
7 O1 \# ?  Z5 w# @/ q& m! ~4 N, ^4 E5 a$ v1 K6 {9 k5 `' b$ O) s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:06:11 |Hiện toàn bài

Đi học muộn
1 c0 f' R/ J$ d# Y) E: M
+ y& h3 I7 v+ k/ h$ P; ^source: mybyj0 R) f1 d1 P2 O+ O
; a0 {- h* S7 _. N' ?

5 S' f: c* |" E  k$ {4 X" v' g9 y. Q
/ t  C: S% n. }' h' p3 ~
' S/ k% f$ e9 y" p- ]

' a4 B* `) R" P2 R! K4 s: V( V


7 U/ q! F: a. o  D! Z
) m$ |/ R7 K% r7 |. P& tp/s: mấy gif mày đẹp thật đó

Đánh giá

phamgiangly  mà mấy pic này rõ nét thật. coi đã dễ sợ  Đăng lúc 15-5-2012 23:47:02
phamgiangly  hehe..cái này nữa..vui quá đi, nhìn chị ấy kìa..hihi..  Đăng lúc 15-5-2012 23:46:04

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:13:44 |Hiện toàn bài

Memory! z& H# M- C. r  i5 g/ a) A) _

$ @9 K6 p( G. c* j- Msource: mybyj  [/ w0 m. K+ \4 R% F# x
1 e. D8 z6 H- i
  
8 v7 E0 W2 G8 ~, m
3 C( n/ U" y: R2 {" d  
7 T. a2 [% ?2 p% \9 L: Z6 S  ~
0 s. V, T1 W) ~& x  7 x. ?& b8 H& R2 T6 `8 `

) h; I9 h; s" o* U


: ]" _1 _& l3 ]! v4 S  k* W
- f4 W% ]7 T' v( c: W: c& @/ môi đẹp wá!

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:27:25 |Hiện toàn bài

First Kiss
. P, X* e3 I% `- n6 G$ i8 @$ H' P0 I9 e$ [/ `4 w8 u5 Y
source: mybyj0 z# h! s& B; g
/ e2 ?) w" @& g5 U# O  T, u, f
  
5 ^; K, E9 W/ q6 y
" t$ F1 d. T! _" Q  ( P* ^( p( A, p6 K


* g. [7 o9 h- A: m7 s
8 e/ [; o9 r: N% O: h- W3 c- |6 z* O" Y7 u/ F: r: p6 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:46:14 |Hiện toàn bài

First Time
/ D9 {8 W% h' i5 g  g9 \! S
: R# {+ k2 Q. `$ o& T& Ysource: mybyj) P' ?7 K1 e& E! {# ^

  K4 b# Z2 g6 a3 R. V  
. Y. w, F& [3 ]8 j$ s- l/ a! F/ l* N  j
  5 t; H3 x' I; x: `. y
( j( [) n- c8 }& I# q
) B( |& s% r0 ^" l

Đánh giá

phamgiangly  đúng là ít kỷ niệm thật nhưng làm sao quên được nhỉ. tuy ít nhưng những kỷ niệm đó mới ngọt ngào làm sao ấy.  Đăng lúc 15-5-2012 23:50:52

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-5-2012 19:54:57 |Hiện toàn bài

I love you3 k  I% W9 U/ v' J0 n' N: I
' \$ D/ C6 s7 s% b. D

Yujin: I’m not going to say “I’m sorry” to you. You took the most precious thing from me. You took my heart. So I’m not sorry at all. I love you.

& H+ t# m5 E1 q* S, \( q1 g( u7 m% Q5 p8 {8 B6 a# X
source: gibbynka/my byj5 N' w/ B4 v2 x) m( z( x
- b3 x2 g* t% O2 I

  ( v- y+ `5 U& ^2 U! \8 R* g! x

4 I0 b# ]) G0 _6 I& k: v: k" K  $ [1 a$ X6 d. X5 v* J5 T

9 I. S' c) z7 c) ^7 y  

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-5-2012 19:58:07 |Hiện toàn bài

Memories of Winter sonata
1 b) \8 Q5 E/ m: Jby shinara/my byj- r$ Y' @3 w0 H8 S9 \' i

3 A8 N  F1 a5 S7 j7 q: F' t! D$ ^4 L5 w: q: ~
% y! N7 q; F9 M# |6 i; Q, H
/ `8 D+ Q3 d& u* E5 x- R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 26-6-2012 22:54:58 |Hiện toàn bài

source: gibbynka2 e& I/ U% m  B' M+ J& N6 s1 l6 z! i

" z7 u  E% h1 ?4 N, q/ g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:07 , Processed in 0.082282 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên