Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 9214|Trả lời: 6

[KBS 1996] First Love/첫사랑/ Mối tình đầu/ Bae Yong Joon, Lee SeungYun [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-1-2012 22:45:56 |Hiện toàn bài

First Love% z5 S6 T5 Z* Q& L" d, w! E. E
Mối tình đầu
2 h6 G* S4 j# C, m, `
" |! {! t3 m- E, V- E' L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

, Q: |5 B  b% q% S6 ?- u

% R2 K) }. }5 N. K  o6 O: W4 Q7 ITên tiếng Hàn: 첫사랑6 _3 |; |) c- K" l- C6 ~+ F0 c
Độ dài: 66 tập- H1 o) A+ |* c1 f6 r/ ]% }
Phim do đài KBS2 sản xuất
3 y# O5 v: ]! z9 oNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/19979 ~! J6 w) s: }7 n0 A: I+ _
Đạo diễn: Lee Eung Jin
4 W7 H, e9 G8 _% d2 _' [! @- ?! iKịch bản: Jo So Hye
! H; ^4 t. a" b& `* \/ x! a. oCác diễn vên:6 w, B* g+ ?  v0 ?; u2 f* e

5 k- d0 o3 C) T+ Y9 B5 v  rBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
6 s6 U! J* W5 ?# TLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
. ?% {2 z! j+ z  R" B: `Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan-woo)2 w# G8 |9 O3 d( w- h8 w: i
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan-woo)4 C/ ]; }! g% w" D. E
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin( P# P8 O4 n% w* E) S
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk-jin)! B* l9 L$ U. n5 `# U
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja
2 y. f) }! I% h: w0 K4 CSon Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)2 z" Y/ t, F" [) U4 o& J- p" |" M7 F; R
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
4 e( B, H9 b+ B3 {4 Y. K; l7 rJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo-kyung)4 \* S7 H  M/ F
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
- `) m! T  s4 z4 R' DKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan-woo)
/ O9 W, A* v& ]" I$ ~: pJun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk-jin)
! U' X! `- |- j  Y8 n" gPark Jung Soo ....... mẹ Shin Ja+ E$ O+ X+ X5 G  T
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan-woo)+ A$ Y, ^8 O' M5 z; w
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
+ x; x) h7 t* MCha Tae Hyun (bạn Chan Woo)
! e0 {' K6 ~& B: U3 k# v; C% `4 p8 G4 T: S  W$ }* _: U# |; [
$ F8 [* }; N8 L* ]

Nội dung:
8 C$ n0 B0 `9 d, a8 v& f: n% S5 y3 T2 s. `9 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

1 V- C% m3 @6 Q

0 n: d) D' z' X2 T; g. ]3 d
  K9 U" D% k- o  U1 N

Nhân Vật* F6 X" F% j0 S# s" B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# o) I: G( y1 D8 O( }/ u
; |4 h/ |/ ]& I+ F" q5 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& L. \: w. y! h
9 y+ Y  a1 d( Y6 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ m' F" S" K" O# a
* I4 i& ~! z! |, ?9 g$ t1 P6 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 D$ c- ^) ~" R6 a& t+ ^& A8 E3 L# D
# D3 j% z* \0 I+ F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( P; X/ Q( j# f9 C) y
* a7 C) g9 \& _. g; W1 j: KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& u3 H/ @5 K) o& d3 f) ?
( u% V. U% v$ G+ rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 `) V" }3 L4 y' O0 p9 D) N! e9 Y( Q) [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; ~+ q2 x! t1 u9 W& l

, \- i" @, J: K* \9 s" ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 W+ }% F* g; S2 U" T4 Q7 Y$ C8 e2 r7 Q

" e5 b( Q2 F# x' h/ j. `0 p# W3 U

: ~& _& x5 W& O" R

. Q% d; |5 x  O3 m. x- R
5 {7 |) C0 o9 P9 G9 R
1 c6 \& O; ]8 J& \% U" j1 t

Trailer) K" F7 y- q& P' t1 R


. |6 ]+ ^% y4 L) g0 z. _! c9 I% G& l7 {; O

4 s0 O, z0 s/ ~+ J; f+ v+ e/ Y1 K4 J$ K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- U* x1 g0 J% F# C2 ]5 i* i8 G0 l" G3 R
4 u& h$ Y' s  ^+ Q8 N  h9 L

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
: c# k, W! B# k( d- zTake out with full credit!
9 s/ U( k6 b: p& X$ q8 ^$ L. m
) `) l, M! x1 a& X6 d
# b$ y6 l5 n1 ]- ^/ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 13:08:21 |Hiện toàn bài
Danh sách 20 bộ phim có rating cao nhất lịch sử Hàn Quốc
+ U  H; [! |8 B# M) z& i
) p0 R) t2 b# }1) First Love (KBS2, 1996) - 65.8% (1997-04-20)
* `* ?! r  e$ v/ j9 I: M2) What Is Love? (MBC, 1992) - 64.9% (1992-05-24)# r; Y, f- D& ?1 _
3) The Sandglass (SBS, 1995) - 64.5% (1995-02-06)5 L! j1 f: F" @5 Y% t
4) Huh Joon (MBC, 1999) - 64.4% (2000-06-27)
! x* O/ g2 j' K; J: `5 Z& g5) A Sunny Place of the Young (KBS2, 1995) - 62.7% (1995-11-12)
1 W9 |0 \  ]7 a+ u; G7 T6) You and I (MBC, 1997) - 62.4% (1998-04-12)
/ Q# N+ w9 y5 M$ G- l* o7) Sons and Daughters (MBC, 1993) - 61.1% (1993-03-21)! B1 l) n5 T8 k- \3 ^' o
8) Emperor Wang Gun (KBS1, 2000-2002) - 60.2% (2001-05-20)
9 l6 \- g: u* ^4 Z1 q% B7 N9) Eyes of Dawn (MBC, 1991) - 58.4% (1992-02-06): d, O, J3 `# e2 _- i9 G: q6 G
10) Jewel in the Palace (MBC, 2003) - 57.8% (2004-03-23)
' p( V0 C. X! o7 E11) Lovers in Paris (SBS, 2004) - 57.6% (2004-08-15)2 w) v1 ^: ~' t# {9 H) j
12) Look and look again / Can't take my eyes off you (MBC, 1998) - 57.3% (1998-10-12)
0 P2 B: T+ C! C& h. d13) Truth (MBC, 2000) - 56.5% (2000-02-24)+ z; x0 R$ f" _% X% d- \5 o
14) Jealousy (MBC, 1992) - 56.1% (1992-07-21)4 F0 J' }  J' v2 p9 j
15) Blowing of the Wind (KBS1, 1996) - 55.8% (1996-02-26)5 b( [7 H# e+ l8 I8 A: d  b1 G  T
16) Men of the Bath House (KBS2, 1996) - 53.4% (1996-08-25)
) k, @6 D7 S1 a7 ^" f* c17) Kukhee (MBC, 1999) - 53.2% (1999-11-16)
" A7 U) G2 D4 i+ v. U18) Trap of Youth (SBS, 1999) - 53.1% (1999-04-15)6 K$ ^2 z- l& b, u  @7 Q: u# ]3 c
19) Tomato (SBS, 1999) - 52.7% (1999-06-03)" U+ _' |" c% Q5 g6 G+ v
20) M (MBC, 1994) - 52.2% (1994-08-30)( K' y1 C4 N, T5 L4 F
# L2 {9 e0 h- H: ~6 K
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 09:55:45 |Hiện toàn bài
4 v2 Q* N, A4 Y2 `; J1 v
' v1 K' @6 F5 E5 ?+ X; F2 ]' v

( b& x# {" P( a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ F% c. F" D; K: u" d
2 B7 }1 J7 w. y+ P
) ]$ M- O* M& GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 E  _1 x4 F! @4 ]2 q9 y$ b0 x
1 ?; y3 d  y3 T, G  W0 F3 _
) J4 ]0 p% N" SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' J  F4 ]5 M3 T5 k5 i/ S


# W# g0 n, B1 m- r/ n5 v. c; W4 V- y7 ~4 |2 p7 f* S# L
Source:jaimezbyj.blogspot.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
992
Đăng lúc 2-2-2013 08:01:41 |Hiện toàn bài
thứ chính gì, em thấy anh bea nhà mình là vai chính đấy* ?4 e* q; t0 ?( e: E6 M4 E1 m' e3 {
đùa, thằng chan hyuk ngu kjnh, phim mà ko có anh bea thì em del lâu rùi

Đánh giá

hidden  Nếu bạn trải qua một tình yêu sâu sắc thì có lẽ bạn sẽ không còn nghĩ "chan hyuk ngu kjnh" đâu. Vai diễn Chan Hyuk đó đã lột tả một người đàn ông sẵn sàng hi sinh nh  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 27-7-2013 00:22:17
tanpopo126  Bae nha bạn, dù sao thì mỗi ng 1 quan điểm mà.  Đăng lúc 2-2-2013 21:08:05

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-5-2013 13:14:52 |Hiện toàn bài

6 x5 n) }" d- C# u, d" }  F/ M! m
7 F- Q1 e1 M; e0 C4 I& }
' c" g7 O1 P& u" V$ g( c

( L5 g9 p( L" H+ v; g8 N4 {% Q! Y  ^0 u; U2 i. I
8 A! [" |" j$ K. C
8 U& m: C8 U7 L3 ]- q- S
% f3 n  `6 [4 X& _

; r7 A: `" |+ c+ Z; Z3 D9 f: \% Y9 C- k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
5210
Đăng lúc 27-7-2013 00:22:17 |Hiện toàn bài
hieuhieutn gửi lúc 2-2-2013 08:01 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 D+ p3 o" C' K$ V" Q% r. J
thứ chính gì, em thấy anh bea nhà mình là vai chính đấy- v" N! N6 h" B) g; j, t; g
đùa, thằng chan hyuk ngu kjnh,  ...

' s4 x; \/ o" p$ L& `9 ?& |$ `, xNếu bạn trải qua một tình yêu sâu sắc thì có lẽ bạn sẽ không còn nghĩ "chan hyuk ngu kjnh" đâu. Vai diễn Chan Hyuk đó đã lột tả một người đàn ông sẵn sàng hi sinh những cảm xúc/lợi ích của bản thân cho những người mình yêu thương.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
1
Đăng lúc 20-8-2014 13:37:38 |Hiện toàn bài
thứ chính gì, em thấy anh bea nhà mình là vai chính đấy8 ]0 i4 I) d- M, O
. j* b- E# {. ?: W# ]/ b4 X  g1 O- vđùa, thằng chan hyuk ngu kjnh, phim mà ko có anh bea thì em del lâu rùi

" ]) _8 S' Y4 s8 p1 T& ]2 [3 c
6 R. [. b8 @; o/ {  m3 i% \1 A4 B5 b7 G9 o, f& o
Bạn không nên xem phim này thì hơn, hoặc chí ít cũng ko nên vào topic này comment kiểu như vậy
4 Z4 [/ J; x% q' [( ~# N, S
7 `+ U2 L0 o/ U% j* ]& TNếu ai cũng cụ thể hóa cảm nhận của mình bằng những ngôn từ theo kiểu của bạn...thì một bộ phim sẽ trở thành cái gì?
" w4 p$ r- W  J) c; |$ b6 i/ ?
6 \* b; y  u, O. Q4 [4 ~Bạn có quyền có quan điểm riêng của mình, có quyền yêu ghét của chính bạn nhưng trên hết vẫn cần phải tôn trọng bộ phim nhé bạn .+ f+ E4 |7 @$ J9 T) b7 ^- O

# H) `3 Z! C7 b" k5 g* F" EThân !
4 N! U: ~) T9 s( t. E

Đánh giá

anchede  đồng ý với ad. Tôn trọng phim , tôn trọng cả nhân vật, nếu ko thích cũng nên diễn đạt bằng 1 cách khác  Đăng lúc 6-4-2016 12:14:44


There is always only one truth

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 16:13 , Processed in 0.082673 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên