Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.+ S# {/ m6 T( S  J- P3 o

  x. A& k) F! {source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 h9 ?9 a% M3 q

5 q! L5 S: Y" R8 Q8 z% J5 A4 \
3 K+ y! r, M- d9 Y0 a7 d3 ]2 \+ |, T# q# W( D6 P' A
- q7 Q% i% z& P
2 ~1 e( v- _, y2 }/ _/ c& R5 d

  l4 Y3 A4 L" g7 w
/ O& |% m' Q+ T! v6 S: N" c

Damdeok: Let me look at you.8 B" T3 Y6 h) `8 C5 \
+ M! U/ C4 h9 W$ _) j
Sujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true. & V+ C" H; p: E) b
I came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?

7 ?/ r# l, X! [4 g( W8 u$ X# j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?1 r+ h( c+ o, D0 ?* o( ]. q
" j7 |9 H' U; X! B
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 P2 H8 ]2 w% T7 @! R( n2 a4 R* w! Z( T" s5 ?* w
5 T* b3 t6 j9 u8 {3 t, V( K6 ?) I9 ~
5 H: J( _$ t6 x. f$ |" O: H3 w

% J- R$ Z9 }% `& D& E6 v% q0 V1 Z& e% O. g" k( [

# e# ]# g9 G. L) o% k8 a. y3 a# [; F7 o: _3 K  c( m. C

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)1 ?, G/ v& U9 K+ B" H: ^
& ~$ c  f! @& I& F' i$ T
Damdeok: Talk to me. % c/ b" [; t8 n! F- l5 q! ~. U

, ?% W8 I1 H" V: jSujini: Talk to you about what?
/ [$ _( d3 `' z& i+ D  j& B
! H) ?0 G4 _( n% [! g. IDamdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
! _+ z6 [- }1 f; ]- E# C) H
; x* G. H/ g5 r/ w5 p8 hSujini: Wait. Wait just a moment. I need to think.3 o) A" f( f$ j9 t! n

% }( j. e7 j5 z& `/ nDamdeok: Are you crying?! r: s( }$ Y4 X/ O2 ^0 t' ?
(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)
5 R2 |) V7 d  i4 V; D' LHey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.
6 W: `' @3 m; O' Q% o( n$ M$ D

6 L: n( h$ v2 s! C. i5 S" D, a4 i( s9 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye# k  {- s  V9 D9 O' l8 E+ _

3 M/ m  o+ L5 x& ^& \# S" B, }: rsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

, B" G  R+ d8 W$ l( Q 5 o6 U5 ]; a2 O: a# d2 s

5 H; }0 W1 [. f; h - M, o: N; ]: I, C/ m1 Z1 _! |

4 H1 r3 P0 B1 F ' k2 c, y0 n# F* C" I) L7 U

) f* p$ n' e" x, a) Q+ z

Sujini: May I do that?7 f- H7 u% h- Q

+ Z' y4 A  F+ L( G1 k$ m1 {/ {' FDam Duk: What’s all this?* T  ]* J4 a# e0 ^, p

  q1 |" k3 O) Q8 [5 [; PSujini: What?
" Z" _+ N9 i  ^/ ?- w7 O* z4 i# J, y$ Q7 e5 h
Dam Duk: What is that you’re wearing?
4 Z' b9 i1 e7 Y1 }1 f(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs)' M- u( ~' B0 n7 `; g
Where are you going now?
! e% F; A$ V( }0 O% Y7 P4 k(Sujini turns back again and helps him with his armor)& X( {" ]+ q0 l3 c6 V% i" W2 q0 O! t
Do it properly this time. Don’t leave it crooked like last time8 k: u& B! H3 x7 r5 ^
Where have you been? I was worried you weren’t around.
" a) c8 p. R9 Q2 L5 r& v! I& U! H' GHad something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.
3 ]% D9 m3 y# ?+ @: K8 L" b' y* H+ y  q7 X
# z& E5 C" O; c& A) Z& L& m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!
" y* p, ~1 O3 x; t1 p, ]/ W, ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( `! O& H) [) D1 o& z6 v+ g7 z

9 M( @) G& E9 [7 g' A, z% s3 a   \2 R  M* q3 }! R) m- ?

: z$ U6 }7 P! t ! l5 k5 I6 R  ?1 Q0 W0 P7 y
6 g3 t6 j* d3 F: H* Z, c/ G

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.' \1 P1 j* R3 R) o4 t) j3 y
Drink with him from time to time. And make him smile once a day.
: }( I- t. d1 }7 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi $ I: C, w# w. a5 s. u0 j

  9 t! `- Q6 \/ ?/ u+ t2 n& n& r

5 n# Q3 t7 v% x4 Y  7 S* y1 u# j. }3 h% u0 _4 T
3 q* J" t. @1 F) O, |
  2 [6 C1 M; n$ B, m! C
: R/ g& w7 z3 M% J# C2 j0 Y

& D5 s3 u/ @8 ~, o; C
) J" T  ?' |1 _( l: rCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng) ^' J+ Q' a  l

& o! L/ I6 K6 B8 j+ a9 `  ' A: j' R# {. d8 U0 a. {& G8 w- f

" @: s  J: T+ f7 x2 _2 J- U3 \9 K
& T3 F6 K6 \* R+ O- C
8 F8 g3 _7 e, mCre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài


# g  @; B  b  o- l6 \& {8 O5 r* v" R4 F# I( E' M

: a: k' b# C: l1 y6 t+ v2 @* K; x6 q1 d% J# w$ `( ]
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm : u- L& s$ {; I5 W$ j7 N; t

0 |' H! D  z0 u
- L* T, V5 V# f1 [$ p4 {

" F, m# C, }1 y6 u
% W* s; V2 h, j# d! w: t- gKi Ha & Sujini lúc nhỏ
% m  M8 j6 C& z! h
8 L: }2 i) w' |& b+ F
5 _. C4 ?, x4 z3 J, h) d+ aSujini đáng yêu 8 ~6 `. t% @/ g

( Q: f4 i7 _" W) Y1 }1 q5 v/ t2 y( \& f9 o" t/ D" l0 D& p
Nguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà
! C0 d; H: m2 E1 L$ [) V4 I; O
4 z% a+ h' I0 Z. c5 U" N

                  
3 g2 e; a: z" q
2 S% H+ l5 H  E+ c
: E6 H1 d7 s6 _" O                   * E; s: V* ]" J7 N3 m7 B, ?
- b1 c) J- B* i: B8 c# y" ~) |
  _3 Q, G' X# }0 S
                  
( Z, W0 \1 ^/ C/ G* n+ m4 m0 I# l9 @( P7 @' ]4 n# H) D

- I3 h. e6 g- ^; m7 TSource: The Legend / Soompi


$ k5 J* d  ^3 ?: i7 q* a6 K
6 ?( M( C! `. Y; ePS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:58 , Processed in 0.058605 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên