Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.5 q2 b4 v9 m. x, L
  w7 t; w  S9 J5 A- k. c
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 e- W) c  L; \7 ^: |

( Z! K! l# z* a$ j. ^1 q' | $ j7 H  ^+ R) Q3 N

* i5 x0 v2 A- R% V4 n, I* m# F - U* |3 L( G: }# T

. a- D# s/ U3 E' Y7 ^- l
% X! n& r; o, D( f
$ Z; \( ?7 i' Q6 |' J) c% o

Damdeok: Let me look at you.$ e7 A) s7 ]" e+ }$ S1 e" a$ R* J

" L$ l6 o# ^( K8 u6 K* G5 E7 xSujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true.
8 [# l6 {) ]- z. g2 g1 CI came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?
  Y7 d' e7 f# ~! x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?
; I# U& \  V1 |: J6 l0 i0 W7 T/ }; X  R
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  s* T$ E5 q; G$ @7 a. @3 j! A5 N" J; s7 W' n6 m6 c
5 Z  z0 g( C% m# g

! g) t8 S0 H/ S. R/ C8 ?( X1 L $ n# d% q8 S- z: O

8 \8 n  X4 p* J) C * o. L1 ~& ?' R
5 E+ J9 V" w  V- [% {1 v

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)4 f7 _! H' L; f. P7 c# {9 e1 m

, R' A# c  E* RDamdeok: Talk to me. 9 o; w3 ]9 K2 T- K
4 h1 I0 s5 b! |' O+ ?+ S
Sujini: Talk to you about what?
; V% ~( q" G: c# `- Y1 a
3 X/ B" H  a0 k% m: W0 qDamdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
3 I( [, {9 z; r& v8 ?% w- Q$ Z# m1 u  Q9 n0 U9 q4 ^# X. F7 R0 U
Sujini: Wait. Wait just a moment. I need to think./ ?* K) r: e! S$ h. o; r9 E' Y
$ E# H5 Y3 U7 [# p  k
Damdeok: Are you crying?
6 x) P* K% o# Z- g5 j2 b% h% Y(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)% q7 ]7 T1 C3 X. U* r9 k$ Z' U/ _
Hey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.

) C: _2 X6 h2 Q; U& n" Q
; d1 I" X2 |8 V/ ^0 M, T6 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye( s- ?- Q/ W; }& b" c, A" v
5 Z+ y: @, K, ~  N( {! O8 d
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* P3 Z1 u& E" M0 o( g

; G- j/ L$ |: G- t) }* A# o" U8 K; U& }8 N

" H2 F( r4 G& I9 R( d' K$ A0 `$ C

2 J) l& x7 y0 H8 Y# D. W" A1 q' V; S

Sujini: May I do that?
) v7 D) q; K5 R& S7 y$ ?( f0 E. d6 c; a3 `
Dam Duk: What’s all this?
, n. A7 _0 w9 r/ }- N: B
; I. _% E; K% z+ }Sujini: What?/ W) ?2 o- B' Z9 `
6 g: _7 e; K+ ^9 ~( e
Dam Duk: What is that you’re wearing?
0 X6 N1 A5 Q7 v3 I0 ~4 F(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs). \- m3 [, h; f) h8 }5 a+ o* m# R6 Q( Y
Where are you going now?
7 d* Y8 `1 w  x5 y* K7 n/ U(Sujini turns back again and helps him with his armor)# v- e9 N5 B: L/ L
Do it properly this time. Don’t leave it crooked like last time
$ J! ~9 R2 ^8 R9 `4 f( MWhere have you been? I was worried you weren’t around.
9 l2 i% l- O9 w, N4 aHad something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.

0 v1 A1 P: K# H* R/ f5 u
! Z" O2 _4 b! Y# s1 Y  G! G- C+ ^3 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!4 g- P9 B5 u7 x) \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 N! D- ~3 N$ a

" W% i  K! v- ~# P; n7 z
+ K: l$ ]2 `- W% A* f) K/ [
7 c" K/ K' F2 [, Y1 F. `6 k
# c! r+ j  `  F. F/ d8 C9 k- q" [$ f( s5 m& C

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.! X1 ?! ]  \5 R' h' z9 ~
Drink with him from time to time. And make him smile once a day.
2 U! B7 x0 T: g, Z( J4 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi
- p5 s- A7 X0 B5 @+ ]6 H

  
9 O1 i0 z( P5 `; w2 y/ U
9 h3 [4 n5 S6 A  
% R8 ^8 E; J- g. Z! b0 G0 P" C' F& i3 s. K* F
  
: [# s3 c1 b- P2 p- K' R1 f1 f. s5 O+ G% {7 }
; e% W9 o# [8 d% d% [! Z

3 |0 r; e' r- q9 T- w3 L' `+ M5 UCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng0 l. X) a% O( l6 Z
8 `0 Y' @6 v. t/ j. A
  
" [( g7 T3 O! \/ T2 j5 l) f! s/ ~6 F4 D+ c' p

) ~& \# f4 u2 e% {" K4 @) j% Z6 t& Q5 O6 X
Cre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài


) n5 g. k4 k' a, y. H6 M: |  ^% E4 v
4 r2 E$ b( ?( m# [  M3 }) P% g7 J: A

) S. x9 D8 ~- X( ]3 k7 Q1 J8 yCre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm ' \6 T2 T2 N$ t; Q

$ K, a" R7 U! a* v7 Y4 r, w1 ~

  R# j7 X% K2 S: ?; c9 j) O; Q- c1 I- I1 s# p2 O% J
' Y1 G8 {9 |2 V+ f- @$ ~) [
Ki Ha & Sujini lúc nhỏ
; @5 _3 {3 h  _+ P: P. V5 ^4 |. |3 i& F, e6 _( g7 g- B

% K' q! `9 F' H6 G# Q# tSujini đáng yêu
: N" b0 [8 a4 V% u$ @# v; M- L7 Y1 @9 B: w6 t9 f& t7 z1 |' R1 L5 R

* ]& n# b$ O1 c! hNguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà " R0 t! j6 V/ q( J5 D- v# B# y
" v3 H3 Y+ Q4 q7 `! Y5 X

                   9 t' k; v- C9 o  w/ L
8 \! R7 C& d9 ]# ?) C1 l
( T" C6 X6 R2 K' P( E5 P
                  
8 T& p# d3 k0 v% s& R' U0 j! M# Q7 _4 ]

/ L( X; x; j( a: u                  
3 \0 z7 Q' e) m1 g  i" \8 W) H

/ @* _0 o; k' \Source: The Legend / Soompi


3 e: D/ q3 \# A  y; P! e  l. B1 H8 x7 X# F# Y
PS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 18:22 , Processed in 0.089004 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên