Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.* m9 h7 y  S$ \) h& Z

1 B# h2 J& b& V' Esource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 M6 p' m- A* k% u2 h: [2 [2 B$ }( C3 e/ q. I0 ]

1 ^0 O7 F# k$ w' G8 }# ^, X. I+ S
- L5 @0 B5 a" c
$ l) F+ U) M7 S/ W7 [  {
) J. d5 u) a: d

, }" X$ N! w7 k5 f# G; ?

Damdeok: Let me look at you.
* Q9 F+ @/ m( ~8 Y& M$ [
4 b* {& t6 O$ ^$ T( t* c4 qSujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true.
" S- y& t; F9 F. h" V& s7 z. yI came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?

! i. i8 w( N7 l0 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?& ?4 p# c  c2 S- ~1 H  \! e4 K

7 A  V) ?. r+ i  X, f; n7 fsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  L% S3 Y+ W: C- R* y, J. J- L. X1 j2 t: r. j! R
1 `% |! k0 o$ H5 `3 F! M1 I5 i9 ^

# `& o  e0 u5 O% F
6 O" z8 Y: Y- a# @& N8 Q" e0 G: f& s1 x! Z
0 z, |- [  b1 D9 o
) ^( y4 y+ |) h$ T0 r; k- {+ }

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)0 K5 {. r! q: \3 i% c1 y
& C5 H& y& T7 m4 B/ ^
Damdeok: Talk to me. 1 ?# x, N) N0 h, _. y5 k
: N- H* U! Z% l) t' r0 T) l5 ?
Sujini: Talk to you about what?  s: u4 |- O% g! U/ g$ {' K( D
/ H5 _: v. m4 C! `& q$ t
Damdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
% Q  k+ J% {2 s  g4 t) M: j9 H2 j$ m, [4 I& r  ~" x  O& {3 ~
Sujini: Wait. Wait just a moment. I need to think.  x, n8 b' ?5 M; B9 J( z( t
) A2 S5 J4 j' o% N& V7 ^/ D; H+ h
Damdeok: Are you crying?- y& d  V8 J- t1 `9 r; H- `
(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)
& K5 p& i% b8 ^8 BHey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.

7 ^) M/ O# X' I! @! K% c$ X. _' P; a" F+ ?" [" B! K& P# f  X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye
( n6 K* n1 r9 L; o* K( n; T
6 L. f2 i" b5 ^) msource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

3 r$ x; i, `9 t: c) a# s9 a
' s, o! R2 B2 H) a/ J0 z
! b% [6 V- F1 Q) w
3 I# Y8 z% J. l- a+ h6 y+ ?$ v
4 l* e! ~/ o: c# G7 ?3 w3 H) y
$ S" H# E" v& c
& Y6 O+ k, I3 t) V; r5 H* `

Sujini: May I do that?6 Y" H8 f4 }: m
  \0 Y/ M+ o5 W# M
Dam Duk: What’s all this?
: q' X8 q& e; m  J* q" ~/ K- g4 B* u) j' H: b/ C
Sujini: What?
* }" [8 D* K" Y6 Q: Y
( D+ e% H# ]! T2 H! O( kDam Duk: What is that you’re wearing?
7 M4 C$ H. c) d/ @! E(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs)  A( C% ]1 d2 \! X& p
Where are you going now?( m& M* q6 M( F
(Sujini turns back again and helps him with his armor)
3 r) w2 @) l! ]( m; mDo it properly this time. Don’t leave it crooked like last time/ _- O) u  ~0 u" m* }0 w- |  y- ^
Where have you been? I was worried you weren’t around.
% O( W$ \/ |" S9 ^* _5 G/ THad something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.

$ k. ~+ k4 a" d# w6 {4 u1 k6 h) `3 v- q7 v& Y- \' q# d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!
/ G/ L( k  a7 s8 r  x5 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., a9 d* R" v7 J8 F& |
* P$ B3 {9 m) Q8 P
6 Q- W. d4 @8 i! ^
% M9 ?% l, I" ~% e9 S
/ ?$ R$ \6 w( w& Q  c  Y
' X4 r8 ^: |( ]0 Z

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.  R/ ]" @9 r3 p3 d0 x3 s
Drink with him from time to time. And make him smile once a day.
5 }- j: u/ T4 v& ?  w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi 0 @7 D0 e1 F, y) ^) F: D! t; b

  ' X! W, K, n4 V. k' s

, S3 V3 I; t1 @% Q: Z4 m' a- z( W  2 |; R; O# ?$ L$ j' X5 t  L
' e6 J+ k4 X, }4 }4 x
  ! O7 c7 o3 R8 P% S7 J

$ ^6 Z$ o4 h  N0 f& A6 m; H
/ Z  M- U/ \8 o" {* s4 _- k# D) z5 E7 A4 G# F& c
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng7 M: U/ m( K% Q# y
8 }1 H- R5 _, p$ {3 t! m8 F
  
8 M- @4 r' ]6 _% [* x
% a: B$ w/ P4 S: n: }* T, j# u/ @
, H9 X: e2 j6 z( S
" `3 N3 h) t! t! \Cre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài


  M* M# q* S9 Y0 f# k! J, J2 P
7 a3 Y3 _; ^' ?# l  n, H$ ^% D( j1 A1 K
! R7 A! a2 [  `. X
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm
8 Z/ N* t1 @2 H+ K( o- q

: m' \6 o. Z/ x) f* l! R0 G

9 A  m1 w$ l5 T* F# E$ [
/ p/ ?& J) ^/ G1 Q" P4 r& c! N. c! {8 e$ J( D4 @6 C: i
Ki Ha & Sujini lúc nhỏ
+ [* ^/ k3 @( P- _8 J+ k  H6 D7 {- h2 _& i) t4 E: @

+ R: {7 j8 I, a. F- \Sujini đáng yêu   W1 \/ q4 ~/ m* d, F* B' O2 Y
, j6 m) g2 R* Q: L. X8 J
% T7 W  b4 C/ m6 Y& Y4 [+ C$ V* F- }& ]
Nguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà ) r* M3 M4 l. _6 n
& E) [; c) ^  u, |3 Q

                   ; c, t, `% M+ A- A
1 i6 K. e- ]& D
/ a( S- `8 c2 E% }
                  
* H) L$ X! e& V+ ?! X5 F
4 Y$ ?) U/ k( D% x# j$ X) x: S7 y
- t1 a7 c) A9 `% m  W- F                  
2 }# z% B! N1 a8 h" |: `
! r! @0 n) ^+ k9 F/ p- c3 u# H: N* i/ `8 x- @& e
Source: The Legend / Soompi

' f7 f4 d% V& [1 r# o

; P& ~3 K- S0 k1 r$ b8 tPS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:59 , Processed in 0.054015 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên