Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.# c% Q1 u% X$ `0 F! w3 Q3 c5 w" @
$ S# E1 K+ g% x- Q$ ]/ }- X
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# z8 S% @8 q3 f$ y6 _! U# E5 g# u! z, t* |4 ~' M5 f

& F4 o3 F7 I( e1 {* G) R/ w5 e, V' L  g( V! Y" V# |* Q+ s: h
$ E! R! g# Z4 X' |

; n" m% R7 ?+ _: G, y ) r0 k$ U7 b! X1 T3 ^9 R; a

" {* ?: p/ m* Y% s  H3 o4 T* ]6 P, T

Damdeok: Let me look at you.
, w' D7 U% n7 a* b* C* A' i9 c4 @
5 \9 X5 u3 w& p& Y6 A" jSujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true. 6 k9 T- }4 [; u8 w: m
I came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?

- K* Q9 e& V. v) ^, ~( W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?3 ]1 S+ n# [$ d
0 O, y4 R8 m4 l
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 n) U; o) j+ V9 {; n
% S6 K1 T. b$ H2 H0 |' y+ e8 b: n$ A
" O/ U& L' ]- I
4 f) G/ z/ l1 W( f, L% J
, ]. g1 D4 e& s- _. B* @; a) o6 p
+ Q- L3 E( \8 r( I( J$ { - [4 `7 C% K: K6 q0 b! |

/ ]* Q) S3 X* l4 U/ ~- `: l

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)
0 R: L2 e# {$ b7 \- x9 }6 B- k& m" @0 f; g
Damdeok: Talk to me. : s; T3 g2 Y# [7 ?4 d9 D
1 Y2 e$ x+ I" U% W
Sujini: Talk to you about what?
+ ^: o* _5 ^, C7 @& \- a0 O5 f( q5 t; _
Damdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
* r' l6 F* H) G+ Y) h
7 d1 c+ O: I5 A% ?& jSujini: Wait. Wait just a moment. I need to think." }! z9 O6 i) g4 Q
4 r9 T9 }( b: \$ K- r. n- J: r9 u
Damdeok: Are you crying?
( u1 A& u8 }, Z(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)
: T* {$ j5 `1 ^5 D2 N. ^; [) ~Hey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.

2 v/ @6 v5 F  _# z9 R& Z* v8 f; |& A2 ?7 \: h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye
- X* T) Q( y2 y+ V4 j- P
$ u4 E# W" n5 [3 ?. ]" Gsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' |8 O# z" @! D3 Q9 p4 |7 g1 W

& l% |3 p2 w$ Q" l" y; j# H
/ X# ]. l$ R- g' b  G1 p( t 5 `8 a& N3 v# e7 U/ f

# _1 b% c# D) t
" x8 g" B6 m2 C$ Q$ g% ^9 z3 H

Sujini: May I do that?- f* b) o; U1 ~! M" a
5 z- g9 W* x  V7 e
Dam Duk: What’s all this?; ~7 }. N9 h* v8 P' b* M, T6 v6 Z

# k/ ?1 `/ B1 `7 s6 uSujini: What?# A7 \* \$ A8 x; `; m3 S+ Y  {

+ m& X% {/ j. Y7 qDam Duk: What is that you’re wearing?5 ]! z$ W, b% S6 ?1 `0 |
(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs)
* D% q9 t  E( HWhere are you going now?
: U7 K, z0 D( j# v. A4 |# c6 ?(Sujini turns back again and helps him with his armor)! r+ y  Q1 _% k6 p$ y+ q
Do it properly this time. Don’t leave it crooked like last time; z  L% D( N1 E1 d
Where have you been? I was worried you weren’t around., I* S3 G( {" i+ I9 I
Had something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.
* ]2 _/ W0 Q5 |! W0 W

1 W- w% A) ^7 M4 P+ j' _- c8 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!
$ {- o9 \6 b- C" ?- i& FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 m8 X. o+ P, z
: Y: e1 N' r4 \! o: R( X
8 F5 B0 s! H2 R7 ?
3 M7 M3 r5 {  o+ B- J0 i; v8 Q
2 C% a& F% i+ f% ^% E. N% l9 t' W! j! z

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.  D, G% ^6 r7 T, ^; |
Drink with him from time to time. And make him smile once a day.
; b) g' s2 z9 Q- s0 j- J5 \& {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi $ d  v( S! B/ \$ o

  $ D4 h% K& A! i2 {( A* Z2 m, \

3 \. n7 x, w7 W7 u+ X  ( U( V1 W: L2 ?" v# r% }5 @; n7 @

! H% B0 B# M4 H9 {( N. Z: T  
( \$ i6 A. D$ y, I7 l/ C  r, t2 D
, q1 k- H- R" S3 |8 v% ~
/ w& ~8 k5 ?" r) a' a# p* J6 t$ l& o# s. J. @4 N
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng
: o0 c, @  B2 }) v* D- [' i% p0 g. O
  
- n, M7 e  s; m! O4 Z* M8 j" C0 Q+ i
8 W; X3 H0 }7 {) K  u& O. y
% w  h% c7 r& l3 ?! f) l8 u  i
Cre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài

& b, A% M) g1 g4 c+ [" z- ^+ h
. \+ _  S) y, Z7 E9 T/ x2 {2 r7 b

: W! T3 {1 B* n- P& O" ?0 K# @) W. @& j2 o1 M+ {: `
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm : [  y7 W$ V* z

& T6 o  N% N) Q; ]; H  @, r. j

! o" ]! D/ R+ ?) u
& x5 S% K; N" a' u7 m) P- B' ?/ F6 s$ W3 P5 V
Ki Ha & Sujini lúc nhỏ
. @" w; r3 _) W7 J( |# o, f: C9 @- c7 w

9 e1 |. J/ f, n3 ?Sujini đáng yêu
$ _9 d& V, @; b, u( y* y5 z, b3 A* j2 T% x8 O

" Z6 Q9 n+ a+ ^" p1 ^Nguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà
* v% f# ?" ?5 K+ ?* c
1 |" O& d4 Z0 W# r, c

                   . Y% m$ ]+ w- A

6 U" `3 V: p# m+ P$ k7 a2 Z; S& m+ A; L2 A) ^
                   6 b. d! y% P+ j5 U" a( F. ^/ m
" y! \! Q4 w: ^2 ^4 c
1 B8 s" B$ o& N0 p3 L$ P
                  
  S0 p. ?3 Y5 D! Q# C8 K; I1 X/ D  o* T+ K) A- S4 Z$ e5 }9 d- H6 z
- T8 f* T( T$ f* |/ K. r/ Y0 E
Source: The Legend / Soompi

4 y1 l+ m2 x+ F& j# d+ w
+ y" _5 ?% t& {8 x
PS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:13 , Processed in 0.091593 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên