Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.
3 z; v0 f5 \+ _7 i0 t7 h0 Q& X7 s9 A! x
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 q( T; M* y* m! f* W, p
6 ]) d7 x3 {1 O6 c2 B5 N2 T + O+ V/ G- |% i7 k
& c* J$ [" V" |% Q3 C1 T0 C

5 a) F0 J% @% S$ {+ Z/ F
- m; [) n& `8 g  M
- f, Y4 J1 ]( [* R, A. ]- u
/ L" F4 w5 ?6 X' U- b1 l/ B: F# Z, R. ]

Damdeok: Let me look at you.
) F# U5 V/ }& j1 b* B  r# G# X7 G0 C+ ^. H" h' m: F
Sujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true.
0 s- L) _- }' b0 ?I came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?

0 x% G0 m, |) ]4 f3 W. a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?
0 A4 ^) p/ U. [7 I& b, b4 T9 A( V8 M! U
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- U4 ]4 d8 J$ J# s2 c+ f( o
* x% ]1 {5 M) ]% s% n. ~1 U/ |
" J' s; S2 z6 V9 k, u! c

8 j9 W+ \3 [9 b9 k: n% N% n ' `2 h0 A* Y# {# ^; }
6 O: r3 a. w" N- c* s
3 s7 y: L" }9 ~

, ?$ M2 M: o) X1 r4 ?

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)
4 Y" p2 A0 F) r0 _; n
- V9 B: d# K: j: o( Z; MDamdeok: Talk to me.
( b  |8 ~. j2 g7 _& N, u4 r# c3 t
Sujini: Talk to you about what?5 t+ h$ d+ R9 ?0 P# R

7 x5 u+ D- u' w+ n, jDamdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
/ H" S3 _& K" `. n& v" X& G- ]* z0 g
Sujini: Wait. Wait just a moment. I need to think.
3 R$ o- W8 E; X3 _: L. b6 K: C" E: G6 }' y. L
Damdeok: Are you crying?* S- Q( Y6 D* \
(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)
8 K6 Z7 O' j( B7 ]; ZHey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.

! Q; _/ h% I' Y2 {7 M- A2 \! m) x6 e) k* z  P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye6 O& E9 x7 s% b" e) u6 q9 Q
+ x! C  M, B  x  W3 [( s
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

( Z9 L! D' [* e. V8 q: f 3 o% ^. U! _/ I* g! m: G) s
' O4 i5 J* W; a) T

# ^3 j% x. n; |, N  s5 s% x2 T  S. Y

* p# |0 u' B5 A5 C% _* c# ~% M5 _, B5 W0 m! j) ~% e9 ~7 }

Sujini: May I do that?, L% d( q. ?4 R& f2 g4 E

  B4 e& I3 N: r% m. h. ZDam Duk: What’s all this?
; y1 h' X2 A0 ]/ [( {, m* Y/ |
' f. U7 F) Q& P( p( {* M. lSujini: What?
2 }1 o2 \) w, Q' X) l7 W0 l# C0 C0 I+ |( f" U1 l0 E5 h
Dam Duk: What is that you’re wearing?' s- h7 d; c5 N% u% j) ^% Z4 M% l- E
(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs)
8 ]+ S, n1 p) O+ C( f" \& xWhere are you going now?  F% Z) p! `8 e) W
(Sujini turns back again and helps him with his armor)
5 x- k9 R/ K: ~; D% ^3 HDo it properly this time. Don’t leave it crooked like last time  ^- a: B3 k; G- c' k- U* y
Where have you been? I was worried you weren’t around.
. _, v& P0 a0 i) p, w' ^/ qHad something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.

# m3 ^4 A" X. ?) M- `; p- u$ Z6 |$ w& [3 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!% o& y  a: X$ k1 z) Q( @% x) U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 n4 n0 T  E8 D+ \# q4 x
, p, j$ Y& s3 l% z$ i( m
, C6 {5 Z2 z- Y

2 M9 x1 m& b8 ?9 t) ^, V3 \3 O ; ~" Q6 ~; q) i
2 r5 B1 f7 j6 c1 ?' s# G3 E

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.2 b/ E8 j  j( @; E4 H1 o7 I2 o
Drink with him from time to time. And make him smile once a day.
& Z& Y) S7 u( B# |$ z1 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi ; c( `+ ~9 D5 ?" i& r7 @

  
: v: l3 }6 |% A1 U9 Y6 F  K# W
0 [2 M5 d8 A' }% `  
" _0 n, A; N% t& A" b+ j1 C* Y9 ]" s7 i
    }/ w# Z6 x4 j+ a" y/ \6 t

3 i0 e2 i6 }& U' ~! j* O  G# J  Q  ?2 H& C2 [
5 t, f, U( T3 }6 }
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng# r" `. Z- U" X  F

6 m; ^& O7 P% p( \  
! \7 I9 F  I; t
8 p6 A0 r* r5 Y! w$ M& ?3 d 0 q( g/ r4 h9 Y# l$ p/ Q

: `5 j. Y' a+ T6 C1 h3 eCre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài


; e; I) n+ t3 U7 u1 s: f
, ]' [. Y* k0 b, H
/ W- m- ^3 o2 Z! I
+ B2 l; A5 t  k# D- zCre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm
; c: _* S# I' `5 d8 [


& t+ j8 }5 J& v" y) u# ]) S3 R0 q9 p$ \3 o9 e. g7 Q9 _; i

- q& L0 D8 J) L6 B1 f; T" b+ C' C' p1 ?. {1 G+ Z& @
Ki Ha & Sujini lúc nhỏ  I: ^% Z+ q) ]

/ H. C  l0 R- m8 Z. s7 T" s/ i2 T- o7 H) c  D
Sujini đáng yêu
' z& v  l( }. S% x# B9 e9 Z# ^' S

9 R' O) i9 D7 G. T( T- B, ?Nguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà
* y/ d( i7 T- ~0 O/ D
! V9 [; ^7 ^" u

                  
- z% r, w% M" A, e3 A7 b: M4 Y. S  \6 B
# L1 c  M- J9 Q6 b( s# E7 \
                  
& B2 {/ G2 D% s; e2 u+ @& [- L+ K) k3 X6 W$ ?4 f# l( a9 I1 |) {
; q$ Z, J6 N2 W. k6 n
                  
9 X% l% t* G8 d% e: e/ o7 a  ^1 b, F5 D/ i1 y8 r
% X) V5 \9 D% G$ H& C' g
Source: The Legend / Soompi


3 g2 N# g" R9 s3 U+ L
, j& x  I( Y2 `1 kPS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-9-2018 20:59 , Processed in 0.062145 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên