Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:56:17 |Hiện toàn bài

Let me look at you.9 Z1 P* p% G/ a  K
+ F1 h- F$ Z: ]5 O: ?; t) m
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ r. B' ?/ c0 e6 j' b
1 f. U# g0 O2 O1 p
6 ]( N: E5 f% m4 l0 A- _9 d
" v4 t5 Q- J# X- P
4 b# m' w) X, G+ e6 x+ a

1 p9 E# J% y- x# f, I5 L ; N; r2 L5 m6 d% ~( t

; @+ D9 a3 _  A, \9 _

Damdeok: Let me look at you.
( W; o7 \5 v4 J' g2 ^" h
5 g* |( [& G  `" X% FSujini: I must still be drunk. They did say the wine will make me cry. I guess that’s true. , c' G9 d7 s, ?% C& B
I came to return this to you. You lent this to me, but you never asked for it so I had it with me. I was careful to not break it when I was fighting. It’s in perfect condition, right?
9 j- G* a2 h. D, o' o  q8 _9 {3 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:00:39 |Hiện toàn bài

Are you crying?7 f' \3 V' O% F0 `- P$ J
+ G$ g& c/ {7 f7 J  U
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 S4 T  ~3 v% }0 G4 Q, B3 t/ ~& P
. {3 K5 _9 p+ H: q- Z
+ B" Y4 B  w5 @$ p5 F2 N
% A5 p) E/ S, U
& a" e: ?& q0 \
. d6 ]' k; i9 ]$ X8 k ' O- T- `* ^9 R9 d' f

! G, F  e1 b: t, [0 M' f

(Sujini reaches around to tie something and Damdeok grabs her hand)8 j. S* s, ]* S# _) R
' q+ ?1 ]5 }1 z# P& [. g$ T
Damdeok: Talk to me.
- q* Y+ E9 t, m( ^$ k) g( z  |" z; n5 x. x+ T0 B0 c5 Q
Sujini: Talk to you about what?( X' x9 s* U+ J9 c

& r1 I5 P3 L& L+ `" [. b% yDamdeok: It’s weird when you’re quiet. Did you get in trouble again?
3 D! \* w% u' _& V7 U3 n! S
! ?/ S7 g3 |$ FSujini: Wait. Wait just a moment. I need to think.: R5 H2 [5 R& K' l# a
# Q. V4 v; x4 I) c
Damdeok: Are you crying?
/ I5 f- n1 ?3 D(turns but Sujini stops him by hiding her face against her back)( @) D* L* [+ j* v0 d/ T* m
Hey, silly girl, a king isn’t someone that you can just grab at.
. m( W' Y) k) H7 B3 F7 q+ s$ j
- p( T- L. z: d5 V5 y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:04:27 |Hiện toàn bài

Good bye
4 Z! R) L) T- D) _$ x# x
, {7 q! d3 z& Esource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 U+ y- `" ?* n
$ n/ i$ Q5 p5 c$ n0 b5 A& O. t6 {
/ H1 t0 S: K2 K1 Y
; F! _6 ?) M6 ]1 q( Y% B6 ~9 P
+ f& |* X/ d. U9 e6 \/ k

+ p  j$ g+ d; Y. f4 O: a! m2 ?" u, p$ l7 ]

Sujini: May I do that?% I( C1 s3 h; O9 v( \

% g% T3 l4 f5 ADam Duk: What’s all this?1 L5 i4 K. K  s: A
1 `5 ~2 e0 w+ s& g# z
Sujini: What?! e) K) p; x7 ^/ e2 h1 x+ r) }( [

; q- L* @9 l- ]/ n! t# T" ODam Duk: What is that you’re wearing?
' s  V  m! T& S& }# U, b(Pouting Sujini turns to go, Dam Duk laughs)/ Z+ S  J6 h* T. A- ]+ ?
Where are you going now?) _  w- q( @5 L8 Z& M
(Sujini turns back again and helps him with his armor)
9 I; r* v2 s/ M0 T; iDo it properly this time. Don’t leave it crooked like last time6 N) j* Q" e8 e3 h- X' u
Where have you been? I was worried you weren’t around.
, h4 [* Q- p" W9 m! B" H4 UHad something happened in Guh Mool Villa? All the teachers left last night in a hurry.
% I4 `, b2 @0 J/ N% }" _* n
8 m' m  g: b6 a: y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 21:09:02 |Hiện toàn bài

Make he smile, Please!. H- Q* J5 g8 K% A8 H6 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 i+ s! D: L6 e1 G! {3 A) I4 `! R& i  S0 z

) d4 R8 y4 @# u2 U 2 y, c" ?- [1 W/ w4 j  B

5 e$ S8 l  y# Q) K' H
! _: B) u; B, ]' _# i: B) T

Sujini: Hey, overlord, take care of my king. He likes to be by himself, so follow him when that happens.
: c1 P8 I! T' b% UDrink with him from time to time. And make him smile once a day.
& `. Z; w+ |4 x1 h2 a: t( }' }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
994
Đăng lúc 1-2-2013 23:53:16 |Hiện toàn bài
Đẹp mê hồn luôn ý! Oppa! Em chưa có lấy chồng, ngyêu cũng chưa có luôn nè ^^ <3 chít mất

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:13:01 |Hiện toàn bài
Tiếp tục mấy Gif dễ thương nữa m.n ơi
! F' p8 v! y5 L( ~7 i& A, C/ {* @; n# s

  
( h$ ~( [! y; ^6 j1 J
) D  m& c+ z% Q) Y  
( F1 }. y& V8 I4 u) ~
, n. Y; S" H# w3 `  - _& B( f3 f  ~( Q2 y) h
/ W0 v8 H. ~/ C- n* C2 d# P8 `
( U/ c# E' [5 v3 S, ]7 \

4 @  r" h. V8 Z. t. J$ jCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:39:20 |Hiện toàn bài

Thần Thanh Long - Phillip Lee đóng+ \* Q- f" R) G; L! g: V
8 O" L" m. P4 u4 |' D
  . S5 K! j" r7 G* F2 z3 R: I

" @. o, @: v* m" n" k5 E" G
/ ?- I( }: H' N
8 Y$ y# k* z: l: LCre:Tumblr

Đánh giá

khahi  ủa,sa kì zậy,2 pic cuối sao lại bé thế nhỉ? ảnh gốc to mà  Đăng lúc 21-4-2013 17:46:38

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 16-5-2013 14:07:43 |Hiện toàn bài

5 u9 q; f" u- {
4 V; i# z+ I2 O: F1 o9 s

! W0 i1 U( W  F$ Q' m% d
* H( \- A0 V- e% B( HCre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:09:36 |Hiện toàn bài
lang thang trên mạng, nhớ Dam - Su nhiều lắm 3 q2 C3 \9 t$ G5 S" L


; w- A: P# W6 L% g8 e+ X9 t) m+ m9 a, @5 l& V7 k

, d7 G: E% S/ C% I$ @' X6 i& v" V7 N% @4 S) E/ ~
Ki Ha & Sujini lúc nhỏ6 r0 u, d- B+ B: r

5 i0 k) h  [) \9 z' U; M, S$ ?7 G: j8 @' m" Q. V
Sujini đáng yêu
7 n& n7 Z3 B% |+ s+ d7 E! b: }# ~& |& e5 I$ q4 O+ X
. B# T9 X8 N1 q- I4 H, \
Nguồn: GG

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-8-2013 17:16:54 |Hiện toàn bài
Gif biến hóa đẹp chưa nà ( T$ ^# E& S) o2 ?+ P

5 Y0 v7 [' u: j# z0 {5 o

                   , i( [: V: I. W/ ^" g
& l! d) T: d* C* R. L) X. Q
# B/ M5 ^, _3 K- d
                  
5 V* E- e0 V9 ?9 }1 u' r
# ~+ [' _0 {  }  B; ^$ c% M# E7 }4 j7 |* ^- W, J
                  
  V8 L4 Z* _2 b5 A' H' w0 N% L# D$ o8 ]0 u+ X

: P0 k" B. R8 b5 `3 u6 b- wSource: The Legend / Soompi

4 V5 J, ~5 q+ d9 j7 j3 W: l
* \! h. S+ Y$ I8 \' B9 w% ^
PS: nhìn lóa cả mắt
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 moah~

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 03:09 , Processed in 0.084628 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên