Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 12:10:14 |Hiện toàn bài

source: baidu. Q1 g% ?; K- Y. M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:15:51 |Hiện toàn bài
- g" i' _3 R$ d/ Q

) u; j  ^; {# h- [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& ?8 T; y9 y9 E$ `  x  M- V' s/ Z
5 H7 `# }' z0 ^, I1 m5 ^7 i$ \: v
6 D2 p" u1 x( X0 Y' [# ?5 f0 f$ ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ }& W1 j" ~% N* K; c
! c3 y5 R  |% R/ V; r! ^; y. ~& A7 L5 V2 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

5 |; h7 Y+ Z+ \0 {+ x: E" B2 A
- Z; R; l# n' k$ u& r. R# K8 j
Mình bay người thật là đẹp quá đi* Q8 q1 G  I+ U7 [( D9 Z  B% \


2 @  F7 J8 h% G& n3 u9 ~  |7 O$ D5 g& ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 I7 M' K- J" M* p5 v

5 W8 y# m, C3 _  M! O& d

' e/ b5 _: N& a) H7 o- b0 e; s0 Y* ?- L
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:24:17 |Hiện toàn bài
Oppa nói gì mà nói liên hồi vậy; ^* s1 y: c6 V: X0 X, F; e$ ~


& d$ r$ k3 i0 ~  Q7 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 ]. [  P& \* I. \% H9 E* A0 [- p1 Z. q7 u! E
Nét rất đặc trưng trong cách nòi chuyện của oppa nha
3 D% o; o* G, L# i8 {5 |" K; n. ]$ Y2 F/ R' ]1 l# V4 G2 j, |

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ L; N# p9 i7 G+ r/ e. z( d, H9 d


: ?2 F. \; C6 V6 I  f1 Z, K/ ?2 ~4 V  ^4 e0 h! {: e- S* b

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

! `* J' x/ f$ S% n; l% @3 D& p; r

0 ]% }5 f% _3 y) @ss Ah may mắn lắm đó được dựa vào một bờ vai vững chãi, một bờ vai chân thành nơi mà  không còn phải lo lăng buồn phiên như ở bên ai kia tiếc là nó lại trong phim
# f4 a. Y8 ]; @# v# M' C0 N6 P' k0 V  L1 c% ~$ D

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

- e$ v" v+ w3 \: Q7 ~! f4 C

1 [: c* z# v: i! Y) Osao oppa có cái miệng và hàm răng xinh thế không biết nữa( F. G' A8 i% ]* w& u$ {" L2 T( p
% M# R8 h& u- Q" _+ ?4 M# B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

" H( b4 Q9 j$ {3 X& [8 w

  B. i+ A$ B4 o$ d- Z# M( j. F' h1 E
1 s8 j) H1 ]: ]7 V

/ O3 a, N" _0 k. W

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:37:05 |Hiện toàn bài
Những ảnh gif này đăng trên blog ss Jaime ( Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.)2 `: m/ W  H6 g% k' l* i0 E

- E1 e1 ], N2 `5 a9 l9 k" Z4 rLấy về cho cả nhà coi buồn cười không chịu đươc 2 ông này:, {& c0 G7 d2 k# e! \& m4 e
4 v2 P7 y3 I$ _) W2 I, m2 Z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


0 P8 o+ c5 b8 D/ |$ k7 V3 P/ m6 m( X


3 r' \, H: T, _DD: Gì vậy?
. N9 y' u' C0 E* x) p
& U# b# `& W; K) U7 Z) GJumuchi: Thần nghĩ là Pizza  Kimchi của Tamar
# Z6 }" Q: w' k$ K$ y1 F& C0 v$ l- q

/ |0 [/ [: n, {/ C8 [  X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


+ ^% h: e' ?. |9 }2 R( x9 W. x# x( B+ a5 k- e0 v
DD & Jumuchi: "SMILES" " f: I2 U# }# s5 B9 i( p. M


, W0 H" P, W! i$ C/ b5 d8 m0 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 o$ p, c. U6 y7 K. }$ ]) s' T) w% }7 {% k( A3 I) @( s

/ u7 Z2 |" a- p+ P/ KNhìn hai ông cười đểu không chịu được

Đánh giá

fallvn27  Gif cuối hai ông cùng vén môi một lúc:)))  Đăng lúc 8-11-2012 09:02:27
tanpopo126  haha, thích nhất gif cuối  Đăng lúc 3-8-2012 21:03:08

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:49:51 |Hiện toàn bài
2 K  {0 d  \5 Y( ^1 `! Z3 ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ i9 U2 }5 D+ y/ s
: d! ]+ j$ |9 j* Z. E6 h
" |. I# B; }3 {, F, g0 |6 u8 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 Z$ J& x5 o3 x8 f; U+ T3 W3 L; \
- [0 ]3 N. l* n

& b, q' K6 d7 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 @2 n, G+ }! t) o6 ~


) \  t3 c. j+ _. x" X' m
: S# @  E) r9 O2 C& ~bay nhiều thật chóng mặt quá/ R: L% G: J+ z8 i& a
; I- B" j; N' v4 r5 U

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


. q( f% J+ J% i; L
! N+ m8 ?0 l7 F. Y5 c) I* x4 G9 t5 J2 |/ o1 J

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 01:50:03 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:54:50 |Hiện toàn bài

; ^0 q- l2 u6 E* ?- d
+ u, Y# [9 ~8 G
7 A2 |/ ]+ e$ G0 j% Z( y! T. r

  L# \- U, X. I; P: u# H 2 j% K1 K5 c, S. s5 {3 X; b  C$ X

9 e9 J& Y+ }, O3 H; Z, Esource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. y6 W# S$ Q2 x" G2 E

! \3 i  X& V$ g$ M: f4 ~+ b* A/ R# U$ q% N5 p3 d% P" E! i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:01:29 |Hiện toàn bài

2000 năm: T9 T! @3 j1 N5 [6 D
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 {8 p( A( Q8 Y1 Q! c7 u& K9 t) _1 I2 U, M( R/ u$ a0 S5 y
4 B7 G- V: G8 G. w9 m" ~
. i1 D9 r% o, G! k4 Q
$ o2 x. z% f3 e. D6 a
2 b; U1 ^! E5 `) C/ R% `% S/ k9 ]

  {3 d  F4 u# O( ^' i. B; v: f
9 q: q0 C; ]2 ]& V( S
/ p: v+ ?, F/ Z; L. k; z: y
0 v- W. A4 S- r& [7 B1 H1 [1 N6 r+ ?

Đánh giá

khahi  WOAAAAAA, 2000 năm mà hồi đó oppa để mái tóc trắng nhìn chẳng thấy già, đẹp thiệt  Đăng lúc 21-11-2012 22:49:21

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:08:45 |Hiện toàn bài

Hãy sống và trở về bên ta! a" P6 d& l$ j5 N1 j4 U  t2 S2 C  I
( V: {1 o: }0 T/ N4 {
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

6 l1 `0 T) X5 W: h% t. w
* H/ {4 K. M% E* c% ^ 8 s, |* _5 [) z* p! f$ W0 I
+ P/ ]2 j0 g. ]+ {" Y& h: o
3 ?# Q; o0 `+ _% e- C4 x
) P; R/ K; I" C3 C7 P% O& ]9 d
2 ~$ w8 q* b& o1 s; o
; x3 p2 O2 l; {, K% v

% Z3 r& p' w$ y. H: B9 b' m9 O% L5 k- j3 w4 [( S

( u6 i0 ?4 h: t) n& x: _1 \
1 O) \2 _3 K0 _: y$ P+ }/ |* W. n" _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:17:00 |Hiện toàn bài

Dam Deok misses Sujini
: g- x, b5 o+ {, D0 E  _6 Z+ P8 v) v* K6 N/ ?+ R* Y. x
source: dfjules
! |$ k& r# ~' I0 W
& S- g0 ?: |9 Y, P0 ^% e( | 3 k5 J/ S- w  M0 M
* y7 I0 n6 C: k$ b! e7 Y0 {

* O) Q: j, l9 t# q
6 o) A5 I( g, X. ^/ B4 |
9 n) S, z- }6 }# ?% f/ V. H. W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:12 , Processed in 0.121410 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên