Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 12:10:14 |Hiện toàn bài

source: baidu% x7 X. ?/ n6 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:15:51 |Hiện toàn bài
" k" T" Y* Z" c* y1 M6 Z3 L/ v! j* H

. W8 Q( y) l8 `' C6 U; A6 H3 _

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 j  Z; A& O0 i$ ~4 L
+ {- y7 B, d5 O$ s- o1 A" s2 M# }6 ^& j% H; g, G4 J/ G3 u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 D' `. N+ Q- K2 Q

4 W3 p+ P& P4 w2 k- y  K$ q: U/ D  U, ?) i/ p9 t6 _4 z3 f" r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


& L8 I) _6 s% I% s# J8 u9 a# Q
) \2 H9 I( H2 @1 l; {: J# CMình bay người thật là đẹp quá đi& N- C$ Q4 y( q* r

1 a1 s( c# ~9 Z/ U0 u: p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) V+ s  ]& p. _$ n8 A- ]5 Q


9 F2 e, \0 P0 O' N! _+ P8 g: Q7 ?
9 K, }+ h  V8 R) t
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:24:17 |Hiện toàn bài
Oppa nói gì mà nói liên hồi vậy
% \  ?% a; p& {. N. d' S


. U. Y, A% c( V& Y6 v  ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


1 p0 h: G" K% y, N; {5 X' S
6 s# `2 s/ \; U; B2 }) E/ jNét rất đặc trưng trong cách nòi chuyện của oppa nha
9 ~3 L$ I* a2 D* d& X- }' x1 c% l0 y2 f5 i7 r" V1 c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& T; a% p# i- N2 G# s4 G) {. d

, C' L  S" u2 Y* Z# R
7 J: h. R& n5 T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


; M# N8 i+ ~6 k# d6 v" o* z6 u; F
% S" z1 G6 @  ~6 d3 ^; Ass Ah may mắn lắm đó được dựa vào một bờ vai vững chãi, một bờ vai chân thành nơi mà  không còn phải lo lăng buồn phiên như ở bên ai kia tiếc là nó lại trong phim
6 d/ ]: {' f% P
4 ?4 V1 b% _2 o) A2 h% y4 P3 ?8 G; ^

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


! @# e+ \& n7 A5 K( U" r' S( M* V' X7 c/ a4 b
sao oppa có cái miệng và hàm răng xinh thế không biết nữa# M; t3 K; Z6 o7 `* _
/ a5 v$ b* W6 Z  o' ^. m

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


. V" y+ Z/ z% h- E' a" n- Q( L( u* W/ h( s

& e' A0 x; N7 {/ o& J' L" G. x" `. U' t4 G2 H

7 x" Q# Y9 Y: w3 K/ D

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:37:05 |Hiện toàn bài
Những ảnh gif này đăng trên blog ss Jaime ( Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.)9 l( t4 p/ K3 p( [. s1 d$ L. a8 v
7 V- r: k  v6 {& b
Lấy về cho cả nhà coi buồn cười không chịu đươc 2 ông này:
8 [3 @% T( N0 w0 j
3 ^0 W* g6 ]! J( f7 C1 Z6 Y! u

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


% J# d" J) N) B! `) h

& s4 Z" y' `* U. G
DD: Gì vậy?0 o* w% P7 C; m2 m9 p
5 y! h( O( H, X7 U/ u1 l
Jumuchi: Thần nghĩ là Pizza  Kimchi của Tamar
9 e0 ]& f: E7 k) T5 R! I9 I/ L& z
/ S* l8 C) n1 G9 e% R


, t. ?6 U! g! f: z1 x* b( ]4 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

. I7 X) o( u% g: @* y
0 a  Y/ e% E' a4 v9 B3 i8 b
DD & Jumuchi: "SMILES"
0 B& F( g0 f4 R& V" L' u/ r

9 _1 r# r  |& I' l7 V/ }- O) A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

5 C! Y9 P4 z) q& e3 y" ]8 S
; T: e: h3 X( w$ A$ }

8 N9 a" \# `9 m4 a) E* LNhìn hai ông cười đểu không chịu được

Đánh giá

fallvn27  Gif cuối hai ông cùng vén môi một lúc:)))  Đăng lúc 8-11-2012 09:02:27
tanpopo126  haha, thích nhất gif cuối  Đăng lúc 3-8-2012 21:03:08

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:49:51 |Hiện toàn bài

& P' \: r) q- W- M) K; {

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 Y, ~- \5 K& p5 W4 N* i" ^

7 h$ L3 t" W: L' Z# y$ G* j( y5 v
6 j, |: @' g! c* b# q3 d  x9 kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ S3 I  P6 N; T- p( a" s
7 P7 g- x' y& t8 I' r9 U% a: D( x- Z
- ]: V& O3 O5 i2 j. w  |8 c- xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 c5 e9 u/ O8 c. q" `

) V: ^! _& @! I3 y

. ~9 Q0 U1 u3 a& Obay nhiều thật chóng mặt quá
& a3 e* s* v* C: y
7 ^/ q' \, R2 r& h# L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


" e1 u5 \9 l5 g1 [! Y
" z  Q! N) C5 E
& z' W$ W, o& W8 ~' V

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 01:50:03 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:54:50 |Hiện toàn bài

( z) w" D7 j) n+ ?* S8 O4 _
' S- V4 z2 D- m  g
  e* _* g3 t3 x. T

3 \3 M; o" k7 w% W$ { 1 x$ ^% T$ N$ V' m- F: u$ H( n: l
4 Z* [$ ^- x6 W; z: }, N) T1 J
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ t8 Y; W0 s( I3 k, ~0 \) t9 s% |

6 B+ Y; N3 T8 J2 k( S5 A5 f6 f  Q7 c; _8 {' }7 J) _  J1 g$ T9 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:01:29 |Hiện toàn bài

2000 năm
% _& S5 K, V( P3 ?9 ^+ f3 E: lsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: z* f2 W* J+ H
. `4 E$ s: Y: J9 J1 ?
3 ]- c. N' T& y2 s& n7 C, v) p
: K  F- `  q2 H& h' j5 A$ u 4 L1 T* T! b+ l: r$ s* ~
. E& [' Q! Q  |* @6 @0 z- P, P

  X. h4 g5 r0 z1 x2 F- P3 U, D( v
) f9 r* u- U* a6 e5 e0 ^0 d/ B: k
( H+ J9 T% b3 _" B- [4 r 4 a$ e" v! B8 u, }9 a7 r7 p; O. o; n- x

Đánh giá

khahi  WOAAAAAA, 2000 năm mà hồi đó oppa để mái tóc trắng nhìn chẳng thấy già, đẹp thiệt  Đăng lúc 21-11-2012 22:49:21

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:08:45 |Hiện toàn bài

Hãy sống và trở về bên ta' z: L3 O0 t. }- I- S2 D
: O( ]6 N2 [( G. R! k: x
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ y7 M9 y2 m! K

% ^. l, Y1 S1 m8 p
$ t# c- J& i7 J% ]* K4 K; V& H8 a$ A9 r4 t6 M
5 r" `; h7 G7 s$ v1 i
9 b5 @$ d" V3 ~8 S" M3 p

- e" l' K6 z! w- Y
' k# Q* k$ j$ Z$ n ; L  a8 L! Q% ?" V* `" r0 V1 m

  U  k$ r# ~( Z1 W5 o) v7 g* V
1 e3 g/ d5 M9 ~/ }* \7 s0 x% U) ~5 {. m# V4 @% U0 B; ~
4 }) y+ O5 `- T% P4 _. p1 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:17:00 |Hiện toàn bài

Dam Deok misses Sujini
# _, Q# w% `' ^
5 A6 V8 D( e! x; D3 asource: dfjules1 P. T" a1 n* ^. J' ~
3 V6 p+ W6 s) \: h4 h9 \6 z. q

5 ?5 A8 ?7 n2 m" f) V; ]( {
/ m4 j* {0 _; D+ j! y 4 @% k6 t; d% `; x: Y& J. [" P" C. A

0 o( N0 a% E4 m5 q2 N 0 G6 e9 k6 U, }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-9-2018 20:58 , Processed in 0.076882 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên