Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 12:10:14 |Hiện toàn bài

source: baidu; \, G% \( C. w# e0 G& Q$ T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:15:51 |Hiện toàn bài
4 H1 A" Q% P& R! r

- Q2 M/ o- W1 l! n. F' D

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! \1 O- J0 J- t0 \3 I' c, Z" N" Y8 m+ v# u# U3 H7 d$ H4 \6 D
( Z' ?: A( Z1 i/ B" s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- u& ^: z3 `$ X5 {, y! X  ]( Z/ s: F# O6 R' {6 E4 T/ ]
0 h7 P5 f- }& w) p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

1 L3 F$ x) {3 T# ?% ], D
. O6 I$ E: x, ^3 X- {& E* c
Mình bay người thật là đẹp quá đi
5 ^, q/ Y; D0 M+ K9 ~2 m

9 q6 [9 t. _. Z( T# c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( p5 M% f, o3 v" r3 X" j& S5 M

) v/ I1 y9 m0 q; I- Z

: d% n' H0 Q1 n! b
) t) t: k' D( H8 W- M. ?Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:24:17 |Hiện toàn bài
Oppa nói gì mà nói liên hồi vậy; h7 Z' K! q; z' ?* V3 s

% ^* P5 H5 l, Y2 j8 w" v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

; F' `5 S) p* d, Y0 u* C. _! T
) y! r0 l. ?9 ]
Nét rất đặc trưng trong cách nòi chuyện của oppa nha
, M3 L; d+ T3 t% ?+ S  Q- ?' }/ s4 ^; @. d  B! x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." N  |1 D6 B. {+ S! V

  h4 A" V- d" S$ b

" Z0 j/ E& p0 E, l4 v7 c6 r0 c

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


: r$ T& N$ h8 @3 U0 {  B6 [& T  Z& H/ n: U% s1 E
ss Ah may mắn lắm đó được dựa vào một bờ vai vững chãi, một bờ vai chân thành nơi mà  không còn phải lo lăng buồn phiên như ở bên ai kia tiếc là nó lại trong phim* \, @# C' m4 [% P" u

6 y. H6 Z$ `- m" w

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

; y/ }. p9 R! K9 e
/ |, d* J3 ?% m6 U' }: {
sao oppa có cái miệng và hàm răng xinh thế không biết nữa6 h+ q  r  b" E# M: P7 j

9 s' c2 w/ x0 n, j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

3 P7 o; e/ F& D+ r1 c

8 o8 r- o- }3 ~$ O- h& R
8 C! a% d6 n' k; n* g. t) g9 }
, Y7 p" y) c) Q3 b
# f$ B, g: p% Y. d" V

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:37:05 |Hiện toàn bài
Những ảnh gif này đăng trên blog ss Jaime ( Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.)* ?7 `4 w$ o" }8 K: S% x

- ]2 }% q. k' _. \; _  xLấy về cho cả nhà coi buồn cười không chịu đươc 2 ông này:
+ B" v6 ~1 X: m2 l+ Z* m3 _1 ]# h. h  q$ w. j- {' {

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 `) z4 W" Z5 ], y8 Z; W2 D. M) N

0 y" p& {! Z0 ~' G5 `/ @
DD: Gì vậy?( e; z  ^( T1 |4 c- j- t: `
$ C" S7 \5 k0 _0 X! H$ i  Y: ]3 Y
Jumuchi: Thần nghĩ là Pizza  Kimchi của Tamar
; F% E1 \6 e( c  l" |( o* w! l8 }( `! Z) V. x; x) P

- _4 ~: l$ {! Q9 u4 l3 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

5 ~% a# x7 E2 y

/ U, S- C  f8 S  q+ b: GDD & Jumuchi: "SMILES" " h3 V5 W" [% G2 u% C


9 Y( F. y: }. eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

& Q; `1 [  T" z: G0 H
6 x0 X3 a3 z* u! D. U
7 `) R& z" |; J5 J
Nhìn hai ông cười đểu không chịu được

Đánh giá

fallvn27  Gif cuối hai ông cùng vén môi một lúc:)))  Đăng lúc 8-11-2012 09:02:27
tanpopo126  haha, thích nhất gif cuối  Đăng lúc 3-8-2012 21:03:08

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:49:51 |Hiện toàn bài
/ B& W* J7 Z$ s- z2 x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  D5 @/ u# @& I1 ?# _5 u9 |( N& f7 }& v- K
8 w1 }. {, k' d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  ^: S: V) D- {/ A

/ [& U' @& t& r& x5 E# k
- J( A5 m+ F. _( t: T. OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 r% g' D+ `. M$ |2 o+ D


' K/ f/ r$ s+ Y4 ^; z0 r7 p  y- Y. Z; a/ o  @; v
bay nhiều thật chóng mặt quá
5 A$ h. v: Z9 D( y: U. `" k* q3 D$ `: z! Y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


! F) ~8 {# }5 Y, P1 k
: s5 g$ l( C8 z& ]. w! p. R; V2 h, f$ _& g4 C1 t

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 01:50:03 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:54:50 |Hiện toàn bài

* V6 Y9 B. k1 q1 y3 J
6 t" }. L  l  L5 C; _& I
2 ~, D- f% |. [1 t  u

+ s( H  Z6 u2 y% r+ }' O* F6 M% p& o* [
. Z+ y: F' w2 t; X' i
! v! l$ k- @9 ]/ V1 p9 Ksource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* l. w. F, O+ m6 g- \, g" E/ k+ ]/ x- J9 q- e3 [' f

8 p1 }0 H2 ^: O  r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:01:29 |Hiện toàn bài

2000 năm8 J( {$ a0 |9 ]
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; a' Y; ^! r3 a- u3 I
, I5 T' P1 }* w& \5 j
5 w' }, d9 \0 @9 }  P+ C( c

4 u. X/ k2 N7 x' H- B  n3 z3 B ' k/ `) Q" Q6 R* M; W2 H

5 ~, ^  S6 c- H: M7 V$ }/ ?3 C
4 a  |% l4 l% R' _! P& U7 T6 G& G7 Z
& q5 i9 R" S& V" Y$ V

( }' E5 T4 x1 A+ d5 i3 g2 i

Đánh giá

khahi  WOAAAAAA, 2000 năm mà hồi đó oppa để mái tóc trắng nhìn chẳng thấy già, đẹp thiệt  Đăng lúc 21-11-2012 22:49:21

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:08:45 |Hiện toàn bài

Hãy sống và trở về bên ta
6 P' s+ O9 e- G0 \+ y
7 K$ j$ }( n0 T) ]# T3 psource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 @9 X6 B& Q" r' F7 h; [* _  v
+ V: L9 H2 F! t, N

' q  I; e, A: n' f# g; E4 }1 I, N# k' l7 ~6 h" I3 {0 m

9 j. n  V, y6 J: f
8 {  a# j" k7 H8 u4 S( F
% M/ `8 m. _! e5 X2 Z0 w; n% f" i: J! n* l3 z
" J6 M# u- F1 b, k+ Q

: e  {- R+ J' M  K% S
& M% t4 u0 V. h/ c% [& |0 ?# h6 f7 m$ F6 e" R( l1 S  H
5 p3 Q) Z0 d8 o6 B1 X! B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:17:00 |Hiện toàn bài

Dam Deok misses Sujini
  \- Q" S+ z, X2 u  v$ Z+ Z! h9 L1 `
- h! G+ b5 z3 j7 ysource: dfjules# i. n: B8 V( b) k! T$ _1 U5 Z
* W% N( [! C+ o1 G

8 d* f; _  p: q" M8 |2 {( A
5 M: ?% l5 e0 G! N6 z 0 l, _7 y8 D) @" N

* N& K4 d4 w% b6 {
/ Q  ^5 [+ Z# C, i9 V* S% i2 h* c$ p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:51 , Processed in 0.064037 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên