Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16619|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
8 A$ v  A% j/ p/ ~: c4 V  vtổng hợp
9 q, f9 V' i$ ]) J" f1 o  r* Z) d
- j* x; Y7 N9 e) f. t" @" p- o( f/ {7 s& O! M/ q* {% e9 d; G$ n

& y0 K1 h7 t# R8 k+ J! |. F/ C/ Z* ?6 C6 b, o8 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making- L( N1 p! K- G* H% g' x% \
- C. G, Q8 j7 b- ^5 w6 F1 ~# z

5 h! T  ?' w& }1 r) U! h% h/ u) u" n- d  k
/ U8 q' o) W3 ~) P0 i) s; n
5 |: P0 i7 j: o6 f

3 M( ^$ U! T- U% l2 i! j% F! O. }: B. Q* h5 i5 |; Z
8 a2 E( C( A  S
5 P# m5 F5 N, M4 ^6 _  D

/ o9 g8 K/ [. e8 J) J: u

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài


; ~' f1 v; D! h  c" P+ m# c5 y  z
- v" Q* K6 ~* P2 h' t0 E4 t5 ^
) u: K& B/ A. a8 t6 H' [- X3 [, H2 W6 u
3 A$ z& }( m# \: I
; C6 j8 q' L! M* O5 G
, d# ~* G9 J: X) R' @4 x
( Y; n+ _# O" Y3 B

0 B. `9 a' y" u# I* p& @- i8 V4 j4 k4 W$ K

7 Q8 v7 X0 H4 O" M( H' k. T- y! R4 w+ O  f( N

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

9 P+ V. g- q5 U' o

1 I$ y$ b% |# ?
% L+ f8 W% ?7 O. Z2 h" J9 V! s! G- w4 J5 G& x

: J# ^, K- d! _6 A4 `$ ^8 i# O6 c" i$ q
4 I6 `( v, @2 s& m, t* B
  i, G- \3 L; E' o! }

/ g+ a! d- M! V/ y- ^( L
: M* k7 o9 v, O! A# ^! r
$ R2 K% ~9 P" C* N: q
$ O: M' i* W2 X; E
) V' m0 T5 G* Y: U5 a: b; K9 {* ?) D- H  u! B
' Z1 T' g: q9 F9 y, D

1 H, c4 a: v/ M0 `# P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


( G* Y- G- S& f$ S
' o6 N: E* `2 h9 ^6 o& r% `* X, D* }+ i
5 Y- Y1 i& z5 g4 x

" D" i2 N; o" x# C0 T
, c/ Z- r6 n6 c
8 E% M6 Q$ S9 [: H% ~* v
8 F& V# X9 h. j7 y* c& e$ o* Z( C4 t, M* i! B# E

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport: g5 {, [; d# M* _* [% S

0 \7 i+ J' G& u! y5 L8 Q3 c6 s( H1 u! f+ _& c9 A+ h2 [2 y6 [
5 z2 d/ D7 P  |. S

2 Q9 g% f+ {$ \# m( m5 ?9 V$ r4 o5 q+ g5 _1 U

: e5 `5 s2 e) E2 i
" F1 H# c/ ^; L+ U1 R3 f6 @4 S; w- j7 |- @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ
0 ~8 o* t3 ~/ i  b. |; J
. z% |" _1 g/ T$ U  L1 ^

Approval7 x" v, N8 Z  N

7 A. J# `3 R& X8 M; v

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta

) y6 ?7 X( ]8 o0 g% x# _! f
8 h: ?+ }# ^! k$ Y5 s9 o" E

% e- b5 c* s5 G
, d+ t; q" B1 |  H! T7 h

  3 L4 r  E0 ^& `3 A* ?/ Z" N2 x4 ~# K
& E  c0 V: C; I5 ~' m! O( c
  + V8 f3 u7 K' |

* V0 _. s/ {8 W: B

  
7 e! n; M' e/ A2 P. Z9 K- S0 P/ k( c: i+ @5 P; R3 \
Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
6 o0 U3 j' Q. C% r- ?* [& F
: w3 z3 h+ _5 }: ]" vsource: mybyj6 l/ M. H3 @8 O7 b+ e

4 A# j; j" }1 `) Z: _# H

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
9 q( r2 Z2 X, Q; s+ E/ M5 A    Sujini: Am I glue?
. k  `9 h2 D% F  Q% z7 R    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.
9 `( c: V3 O5 V3 Z' L2 q


$ O7 q, q1 y; O. w7 H( J& ?* X! D5 n% R: O+ T- z

8 ~/ [4 y, Z0 [8 V4 _2 h
6 V! I% N! v$ H4 d
9 x; U4 f! v2 h
) ?( {: J& t/ C8 B9 Y' d+ E3 y
# B7 ^' b6 ~# h" {; ]$ ?
$ X" X3 A& X  T4 ~! y8 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
- C$ `/ O- \& d8 W+ [1 }/ p: B, t! H; `" L. Y/ c2 `1 E4 D9 |& H) z
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
) i/ h$ e% Y1 `1 D) k, l+ t/ F* V2 ]9 b" L
  1 P  Z4 M+ E2 C" m0 F& ^

# x- i! J/ v; k: r: m  
; P6 Q* X: N! O- w+ U/ J) M2 {1 F9 }# X8 {2 \
; M. `. P: M6 E2 i


1 i5 F0 c: `. y: o- {$ [
  |! W1 s: I; j0 c/ R4 u7 R
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?: a! r6 m/ `& N/ v) c4 ?( H
- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
( T" T: i) Y1 T. S; o" M& Q: E$ p...
- O0 q6 P, ]: G  O- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

$ B2 ~7 b* M5 n8 _0 J( ]. k
' g9 f  V; b3 Z3 b$ @6 ZP/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok7 ^( A: k6 e8 `6 a6 E& Z

% X! B' E0 [! W, q8 j' Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 02:59 , Processed in 0.096155 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên