Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17087|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend  m0 K6 y) E& P# v) s, E2 [
tổng hợp
6 d: U& Q# Q, J3 p% ^$ y8 H
, Q8 {7 [& I+ f) T; q# `! I* b5 j7 e9 |2 G& ^
% C0 D1 a& ~6 `; k

# l/ K4 X8 U. y! B& _# E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
( j7 ~' _  }5 p! }6 Z. A
+ f% O8 m6 ^/ o9 U/ d
  N/ A$ y* D7 s- W: [" F( k( {. q4 C( s* k: k5 z) M) {
$ x7 c! ~4 ~, S' T+ q# X

- E. Z+ K, w5 i8 y  [" h2 F$ q5 o1 t& }7 Z

3 z$ K: _: I/ F, k. ]3 O5 G/ F! R4 N* d
- V3 g% D% {+ b  A

) M$ ?' g' B( P3 A: m1 H. @

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

+ }% s& c. M1 c6 g; I

* g7 t7 c7 C5 f- }# w; `3 w* F; h( P- @1 L* ^0 L, |
8 I# h1 ^0 Y: N4 u: u
- f, _+ Y6 p7 h0 ^4 t* l
/ K% {# H5 {0 `6 {! m+ @9 z
6 L: v5 Z1 F0 @3 {$ S: E3 |3 v, u, m
4 o& o! F" t+ @  C$ T$ q
& y- Y8 ?; n. q' ?( t, M  o9 \
" G' r# Q# m! x$ }7 ?3 A; y
2 y4 u% z6 o2 g8 K7 P0 |) c
* f# h3 U# D/ d6 S1 q8 }6 Q/ ]$ [* I

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

- S& m# a& G% d' l) B# i

) {: e7 C- A. `' T) w
! Q; a2 e6 ~* u& Z& q8 `8 X: t" K& x4 Z
. g4 b+ C3 [1 J9 {( z, m& e
7 w! v# {' {3 g- F( Z
/ b' \: q5 s8 S  M. b+ q

) f9 a0 k8 E8 ^" Y- t. H& w5 f2 B6 c$ _
. O8 I$ y" Q& {

+ E2 s7 o$ y9 D9 `6 F( I6 c  A) J; f' l

6 H6 Q! c) u. P) L" H3 F" G0 d; Y. x8 H+ r

& r9 w" R5 ]' }+ ~
8 e9 N. `9 |6 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

2 V4 B' x4 ]* R4 n6 N

# W7 c- z& e: L
, L0 L$ Y* b. ]' I- h  z& k0 b! l
# T; K* ?* `, V/ ?; G) ]+ d: |2 C

" z1 w6 f% P3 g' ]# b: P9 Y: G. }7 r/ U

- K: G/ L8 Q1 g& W0 B  o8 g! v
5 D% K  g# T$ Q; q% ~  k9 ~

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
6 b( K; S- n8 E4 {* \% U/ ?
# U/ n! R8 q6 d% ?/ l. z
/ c5 \5 G. a- X1 a
' H8 M( W2 e# a- t/ `( V
( K0 ^: \9 t9 u5 I
, K2 W8 j" z8 w, h  Y# G" @! n% _! y! z" L
3 q' [( Q2 ~; B5 ~* t

) B1 r/ O, b, t. R) }8 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ
, Y) q* x" o+ ^  N
; K/ S' C$ h+ ^7 L. L

Approval
3 \! ^" {; f# j) o6 m
$ A4 t- }& v- L. S7 m. E

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
0 a4 X: p& z8 d7 d( n! s

% l$ ~4 F6 P- v3 p! i

, g' n3 |7 H9 {# \% ~4 V/ f

# n+ {/ E9 q9 Q) ~  w' K

  
  y$ k" M+ Z! x$ f% w$ j; s* P$ X3 J  r! w% Y8 z8 g" j  E5 d* L- v; E, D
    X$ K: D$ w7 k% p  v
2 b) ]* Y  L7 l* S  U  c

  & U" j0 `* p* K$ U1 p

' [2 [0 I1 B7 J% G/ XDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
! m3 L, K4 h# Q! s  g; \# u3 f0 Y& v
source: mybyj2 G. a5 d- o% Z
7 g; i; d/ \0 v* P, k/ O& m6 l, P; E

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
3 b) _# ~1 l. _. z* {' O" F    Sujini: Am I glue?+ H) J; d9 R$ H! n$ J
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

. r% d: @& f9 X4 x

3 x: w  V2 f4 [- y( K7 F

- N3 U. f: ?8 s! O6 S

! d/ f1 L. m* ~; [% S% A

6 ~% T; d0 E* F4 y- f
1 m0 ^4 R* g) ]9 I  {5 p, _2 Q, I% w6 o* B

$ g3 M. g) P8 E% e9 G# I. D; t! s2 }/ o( g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
/ }  o: u7 \/ o7 Z8 |: h7 Y; d: [3 b% w. A8 f: G. W5 k- q
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
( p' h. c: I* k$ K% S. B: ^9 V! [+ G  k9 q
  0 U7 ?4 m& b6 b  y; \7 ?9 j' w

. _# f. d) D& {- ~: d1 F  0 l/ d. c# w" X0 t- Q
1 K# x( _1 S: V

  o+ P8 u$ B8 u4 C


! V( y  o0 d( e) T3 S  u* d
% D' v! j* d; [4 p
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
. Q& X* l8 Z6 s$ M7 u1 [7 e4 I- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
2 Q2 H- y2 j' U! ^+ I...
+ y) N  z5 p( p. ^& _- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

+ j& o4 |5 O3 w' c6 i( d, y+ Q, _5 W1 Z4 A1 V; A% \
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok5 \$ w* f2 O! P! [- @# a/ x: h$ a

4 m) y! g( w; ^" V" O! ]/ h" t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-11-2018 20:35 , Processed in 0.088270 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên