Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17607|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend# h- Y/ w- J5 ?" _! x+ r  H, x& d
tổng hợp6 {* v3 G# I1 @
6 w* S9 z" O# m5 Q! `% V7 G+ @6 ?

8 O) A. [% ]. l+ W
( b4 y# h" l  `3 j5 h$ g! M- h
. @1 E: W7 N0 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making3 p# `4 a: n% c  k, D5 u
/ n- q; [" O, C1 s/ g. M( B

, z" I( u$ B# C
% O$ O3 `) c% w& Q$ R! v/ @* w; _& A, I6 N4 A( a/ p- E* {% w

, C. `! _" N$ _: n: q$ T) d1 z$ v' ^1 @# @; i" ~
" d" d7 B; [7 n: T! w& j* J

* A- A- m# Z$ ?/ q! t6 W
$ `; Q  ?4 L# _! r/ R9 ]- Z+ \. b$ b7 `) Z# M& a' @# l) ~

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài


9 ~# L6 l. v7 N# s% k
1 }& k6 l: o( J+ ~4 `! |& i8 w* \; s/ c- n/ l. w
- _% A7 s) h5 H* M1 e. \
4 d, K- J9 w+ ^7 w3 t

9 `/ S- v4 q* ]  L9 n2 H! o
6 b' q5 U! f7 v+ C6 @' l- [
$ U) z0 D" \5 R7 H: t6 x
5 q- f; h% V' h  U% y+ |0 S( A2 f. i
! q9 r( ^* d. n; L
2 w6 _+ F! N# f3 ]1 y' [8 P( e' P0 d  p# o1 u  g0 L& U! T5 \

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


9 A! V2 D1 V% S- D2 l0 o& X
' j7 N( t( g5 {  Z4 l: f: o( F: K& L  e, }# R" G

- l1 p1 t4 g8 V: m
1 K$ ]5 |+ ]6 s, Z% N5 N
9 y/ i  v% ~+ t; Z
; Y" C2 w3 H) A( D1 K, z1 x
* k3 c( F! Y. |- Q, s! k+ w; A; x: Y/ `+ ^+ Z8 R

8 V) c& ?# b% y% p0 H% r0 u( f7 z% z

& d' K+ U, o" p: A2 i& `9 P2 E% q4 D0 A6 M" w. L0 y

) }* @( f( t3 {: L; K: X. y, l7 Z- j1 {

( Y' w% v8 B, \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


1 u, n2 h4 h" |5 G2 X; A* D; `
) N; R! i' |( C1 U/ F! b
+ e- _4 b! m1 \' c# }' ~+ m+ T* S8 z& ^* j

7 S) Z6 G% Q2 s' ?, v9 O* t3 j  w% q& j, I6 ^# @9 ~
6 u& D0 R, l1 m1 K% {2 q
0 E" }  |/ c# p7 F0 S' l$ `; H
" F) C1 V' n6 j% ]: m

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport9 L4 O+ A6 y1 Z4 U  _5 D" K

0 l9 s0 T: y5 [, d: ~: b! k% ^
; Z  V$ `: q' {
- _) {$ E4 c5 s+ ^% C
0 |4 [# C. X, W* c% r2 R
8 V, U/ X$ B+ \4 I# s; J# ]+ N/ X
( \2 M5 E" h) d) ~& P/ C' G' D+ p7 a' h

7 x$ ~" u" t3 e* K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ
$ V5 n8 k* @0 Z0 Z( T% X% X0 [' F

Approval0 w# y: l1 e  R# ?) `, e

) ?8 L  q  H3 `- P$ \( t

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
0 w2 p9 W0 j8 |6 `: ^

  r5 p' T7 E7 c% C- X" g, t* c

8 P5 }- [$ F6 }

4 ^/ n1 j2 H4 |$ F; B4 S

  
& m( O& h; r! ]9 _5 d  g  a: i8 t! E( t$ f, j
  
9 T, d4 z% \! ~/ [
( p6 b" K7 x/ r6 t+ s, D

  # n7 t/ O- z1 k$ }
: z- q1 V  R/ n# G7 V6 K
Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
& U3 `9 t6 [6 E0 _6 A: [
) g9 ^; H, i. Usource: mybyj
  b6 v1 r; k" |& }5 k8 p/ x4 x
1 Z4 T  L* u3 R3 M

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
9 o9 H1 u8 f2 Y* T7 _; m    Sujini: Am I glue?4 n3 _  f. \- N" L+ E
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.
8 A$ P/ j+ g: I& L


2 f5 n0 b( j; }1 N$ \, c" V
7 J! e( b% S' `+ K" N9 F* J

% y, d  M( H; h6 p, H7 i

1 \' Z1 z$ B  L1 G ) R) j* D0 ?2 z. P
( ^" B$ q7 v( s% U& z

. }. [# v& v9 F8 h( w" @2 X3 s8 r9 F; W. @! e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
% Q* R5 ?' J. X! p; l" [2 e) n  }% ?' r. J& V+ m$ K
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com- E9 n# s  M$ G$ H% m' X

+ a7 p" V4 e5 Y, Q  
5 c, n: A- j  g/ h! [( @! x# L+ D
3 D1 E0 N. L- j6 d$ B. R  
& M! k: G6 [4 R# }+ E. N
4 G( E8 k  u  @0 g1 v: C" \7 r! l2 |9 ^2 B  K" P- _


* H. l$ X; s/ o
7 {, f* A- C5 P- f0 [( }$ s# b
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
: d% i; J: h  `' B3 F% r* L- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!% C; P! E/ |/ z2 d6 C' a
.... P# e* W! D/ v/ I, G- T
- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

7 h- b: _2 q  J& v0 j- }& g; A) p* a* c$ ]
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok9 o% f: [) R; f3 V/ H

8 w2 i4 Z0 m( ?& ?  B9 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:35 , Processed in 0.109434 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên