Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15939|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend" }* T8 T, C2 E; b* J
tổng hợp
5 Q6 ^6 f5 X4 _0 X, b/ J6 ?0 ]# w0 H
. w) p! n7 T# P6 m8 ]# R, J' `8 P- P3 f, Z( l
) o! k" A6 H/ O/ k$ J- I( j$ e
  P- g/ S) P: j  x, |: Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
' M* H  J) ^' Z! u
5 C5 O; `- S% _1 w7 d
- i) w4 i3 O. `% `& v" U. F# D
1 r( i& f4 G1 o* j2 u* d) |! Q! ]/ G
2 F4 g# m. I# o8 _; B4 o. U7 q, f8 ~9 J4 r) \! h$ ~

" u% N* C6 i' _1 S8 D3 i
! C; y9 U; \5 C7 ], W0 Q: b
' V4 C  L+ Q: y' z
/ \; C/ [+ O* O5 |6 b. G/ ~6 G0 n3 e

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

. G- J: H  J$ h1 L/ r

* Y7 N$ U1 m4 L
. ?: B0 D- m& {. o! J2 a* w" d& C7 G. B; U( V
( y# a) Z% u5 T2 M, P# ^4 I2 ^
" L; j! i- ]/ U. J, p
+ d* m* o* n* d9 C5 G" c- \

' n2 T  U# S% U1 V% F3 ?& |. F0 i4 P6 I7 c

2 Z& A0 l6 q; S! Z7 \0 n/ ]0 {! ^4 n  C  K0 E- R

3 j' u" V% }9 D' u

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

+ z4 f& W/ \5 g5 ?* O# i5 P7 x

& G. E) R9 C6 k! j+ S/ Z
5 P6 o' d# \/ @/ k  w$ K
6 v& G, Y+ J) U5 s8 o
4 a$ R! K4 J& G/ L! S6 U; X1 Z
8 _+ l/ K5 o, t' o) `8 S  Y4 R% Y9 v8 |% R8 F

7 B4 C6 h/ d: G' ~  i0 P7 b! e8 w, x9 s& s. r9 p% f1 C! b

! F+ S: I( m; Z; r3 c: ~
6 H. b. k7 p( n9 }/ |: u' o5 ?
2 S/ Y$ m( x" z5 Y+ n7 w  O8 G' `1 L+ ~
0 O8 L* c3 e1 E+ `" P+ v
5 G: \# j: A3 `* [

5 w& [. N/ @) }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


! z7 \( G7 q3 u9 p
  c0 g; Q- _3 h
+ _3 Y& p2 G, P6 O* f+ s7 F/ B
) V/ r' S7 c: z2 g' c' h8 n" v
$ m% K4 I) h% H: ]2 _6 Z! d% L; V- a, ~4 k# B: R1 Y( S

# V3 C% T/ \. m/ j' m
/ ^5 @5 B" m7 h3 q4 O& a" [9 h
0 c7 N; d4 F! |4 k2 m, Q/ o4 [

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
! E9 K, t. a& U8 i; D) T# }0 L! S2 \
1 D8 n6 d; f9 n4 D3 g" ?7 g

, ^1 q& _4 Z* W  Q. Y) G/ q4 b
( N. J( T  \3 g" \
; x4 b$ a6 N/ c8 o* y# r
" x" k: }# p1 G& G8 S
8 o5 B& X4 F6 H# H- n" n1 ?3 E% d1 y$ T
. g: s8 N4 p+ d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ ! x0 X; m" V3 b

" U3 Y5 o) o! S! S9 p

Approval, @* R1 P% f( ^1 ~

) j" `4 U5 ]! c) h" \* T

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta

- h5 T+ G" K% z/ |3 i! O: A" k( F1 F$ E

* E+ u  Q3 l) P8 h
8 L- R+ y; h5 g9 ]8 ?% `

  
! P4 W4 o  `1 `) ~4 d) |5 r6 P
8 s: }- B- K! e  Q5 C* [) z8 I, t  
- p8 ?! c: a" k# e8 J
1 s6 [: _* q# j1 V

  
4 ^; _1 l! Y$ }4 }. ^8 n, Q/ D! P) L: ^" c5 u7 l
Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
8 }; D* p9 g) V* A. W
. s4 I9 B, d) Z7 \2 Isource: mybyj# o/ |: d7 \0 F$ H) D

( O! `# I' N; B7 V0 J

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?$ e1 r  k7 }5 S# H
    Sujini: Am I glue?
- E5 S) {6 j+ x$ c0 I    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

4 W4 A3 V- T7 e; t" f% _

7 t8 V$ H/ j' g1 k1 A, J& w$ \! H

+ }  z3 Y. \7 s( z6 `

  W. ]! a: U' M( ?' w" g

' a) K: g5 j% l+ T& h- ~6 d: @/ j % Q: N$ W8 i$ W8 @6 h5 c* y
, M. V. \" A0 G/ {" ?2 |0 M

7 |0 p4 j7 F: n3 j6 d2 x7 F' q
8 k9 V8 x7 @) I0 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
8 g: @( p% a; t* K+ l( O
, Q& |  [: |2 r) `: e; lsource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com5 n) G3 z' C: H9 `

$ q4 @: l( \2 N! b! u4 r5 F  " {6 _5 x2 }7 U/ w) L
* V: G' `) r% {# O6 D
  
9 e; T5 K1 ?5 Y
' Y* c1 L8 _4 Z! ?0 k& U( q1 L) ]' [/ v
* a8 e4 P& B4 t' s$ S, i


0 A0 u9 ^& S8 Q3 `- b  D7 A& r  N) _" U1 T# q4 B
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
' B/ @& q3 f, [& b- |! P, ?/ L5 Z- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!) \7 y  L9 S4 f( d( Z
...$ c" q  x. T( [
- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.
; \/ N" Y2 o# a: K
2 D5 F8 D/ m: k1 T1 B' V" C0 n& j
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
  y/ @6 b" j+ F
: i, @, S8 N+ |* a- D# o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:15 , Processed in 0.084926 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên