Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16754|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
0 k& W6 Y' @% i6 m$ [tổng hợp
4 `2 _1 {1 h& D1 c' k' i8 @5 p4 ]: A3 J1 s5 {

5 r0 _5 J) @8 A6 ~1 F7 E6 ^4 I. g
8 z* y. i3 G& q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making: A% A' L4 [, j$ w0 P& _9 s
9 R8 I  I  B& t& M. j
0 Q5 D3 l  K5 N" U
( |9 Q! m# y% [$ [( I
* d* V! k' Z( T( g7 r/ y* E

$ R& d; i% S* E  O  j' c$ I! v- C/ w

+ T4 A4 b( v1 U! H1 h
; ?' b; W. W; t: t, k) z5 o6 K9 [% l1 E6 F, P0 |+ n+ V, n# @: S- Y

. V9 u: _9 B# D, ?7 z" F2 I' K

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

& P  @5 ?$ T6 b! R+ L4 G, c8 D

# T8 g+ s+ ~! b% l8 j& H1 e! a6 k) h$ l
$ u0 u4 [9 ]# K4 K" |2 Z2 b
" G9 h% r, e& z. @( T0 C  g9 b; Z& w$ J3 r( D6 B
+ x2 I& u9 w; U  Y- _) i
2 v1 O0 M! L  A1 Z5 b! F

* ~4 t2 Q9 v- U$ ]& y# s3 v" ]' P8 D  q" T

: t( Z: [/ U. P* @  E7 q
# a$ L& w. p2 y: I6 i4 [/ P; A8 J
4 j0 V( j! n) n& X6 M2 K) A: X3 I

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

1 x% A# I: m9 f  W8 _/ b

, L$ S( a1 I2 g. L* M3 ]+ y
9 w/ ~$ U+ q- S1 G6 f6 r2 e5 U' W1 y* c' P/ U' |
# O2 c; v! i4 [3 k6 t; B

; g7 G0 Z) C2 U4 c  v- t& W+ ^$ b- a1 a  l0 M
& n7 H" \! M& P$ M: V7 k) S
; m+ n. K0 Q. e
& X  j0 \" c' X1 h$ Y4 a% l4 u
1 z5 |& I0 a4 \3 Y5 O3 B
! A! c% u' Q( {  Q. t! \/ o
" v3 U" }. h, n: J
- M$ o' p0 Z, }! k8 }. R* y" {2 B
  ^: [, n# o- k/ x- B0 L
, z) Y5 R; S5 L" j* a# u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


' C$ ?: {. x0 F9 r8 v: U( S) @4 n3 [
2 |$ V1 l! `* \, |& y- `( W
6 h- Z1 i6 O- ~' q$ {5 S1 ^) {1 y5 P* i
) K. ]- x: ]  H: J

$ `1 b' A; a6 U- H5 ~0 u4 |. H3 t* s1 V6 {3 J

" S! B" j6 s2 E4 p6 F% H4 B7 w1 M2 [" t# U- G5 b+ L

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport8 S  d+ q7 H6 a% e, F9 o
2 |# F5 J2 e- ]; i! M7 F" s1 P

9 ]# W- X1 a8 w. ^1 o( G$ J, K
: l( }5 ?2 s6 C" {$ }; p
1 H+ h' R3 h: O  Y$ o$ X$ G7 H
/ T0 l- [4 ^8 R4 P$ ^$ i/ v$ I
! @* y: @' o) `* a/ }6 R
4 E4 s. D  G) h, e7 E+ A+ ]
! S, x$ H9 X, Y! D( L* U4 R0 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ
% j& q: l" K7 T+ V$ B0 V) L( A- G
/ [% Z% w3 ^7 ^

Approval4 X6 z. k( o9 c$ F. p
% M/ L/ S; Z" ^( I

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
) R0 K( |, R% x/ e% b1 v
  }5 z8 S8 W7 M! ~/ b' l  o) G


! @; M6 |# q" [8 J9 l( A
1 U: W( U" ~0 N

  
& f0 y- i, W% ^9 J3 O$ A% J6 a' _4 ^/ o! b" U: _2 l$ }. T. n! I
  . F" [7 u4 b% B4 @

0 Y* A& a( ?; u, I" j

  0 z/ A, q- K& @

6 F. ~6 R/ U0 o* c% D) WDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side/ o) W+ s- q! Z3 t6 C  g
! Y9 ?; C; ^) M/ v3 t
source: mybyj
: s3 A  C6 i( J1 e& n4 G
+ B* h  s+ s- L6 j

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
  b) z/ K$ R3 G. u    Sujini: Am I glue?2 o; ]2 b, [" c: r
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

3 F+ N: R# D1 c7 Z( I6 S3 V

8 V" a) l7 ]! n% r. u: x

1 N+ N+ ~0 O8 Q& m" i8 M5 D

8 h8 ~$ h: c9 S8 J, k; C
6 u$ ]" @/ h% ]
0 t( r: a+ m6 C" v% ?

& ^, @2 L0 i5 L$ r" ^6 p
1 I, }1 X7 @6 u
8 }" y9 ?2 d+ S4 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug- N* L% h" x7 @  d" k% U2 m* O
  d7 D" E( W  |/ Q+ M
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com, x: H& ]$ t5 }: _+ V/ w
$ Q9 Y$ I& E1 o( e$ B
  
4 Z, M6 v  B7 ?" O- B9 p
0 E% a1 H) h- B" |/ M1 _4 p  
: c* m& z! d6 }) ?1 H# N% \2 x4 B. ?
2 o1 I4 G0 I  \6 H


5 e8 ?; S3 B" Q: o2 e' g
& m  n: h5 p$ a" \! z! F! o8 w$ j
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?( z  b) n, y! h( F9 t  [
- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!) N8 n  U# h) ~- `/ o! t2 d
...
5 a" @! e% T  C) b  M- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

$ e7 ]: h0 C/ T$ f7 ?* k2 C; z% H8 ^$ a+ h$ V& r- i
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
) i+ W/ p8 e8 ]6 f1 N
! k8 F! U7 M' |, f7 N4 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 10:02 , Processed in 0.070479 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên