Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15531|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
" y1 ?& A% z7 D3 I8 ^tổng hợp4 E/ ~$ [7 N& s  W( c4 G

! w% j) [* z1 @* Z; B, \) k  o5 O1 _6 A1 f' z! b
( M5 K3 Q1 i; Y6 P- l

, q5 I3 a8 z/ y* h1 O0 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
2 S' h' H( K* d8 Z" c5 l4 v
& M" c$ _9 a3 R& O' I8 g6 ~' d6 `* R) M
0 ^/ @6 C1 D* C, B

0 r6 ~* H9 A& z! h; `8 n# N
. N* H& S2 O* G% M% [' i# O. A9 ~- `' p  X3 _

3 g  V6 q7 S7 `8 ?! L7 r& p. y) r8 Y, d

2 f' h% m* Z! N( F& {- `' R  n% |8 W3 \2 y5 s/ E5 ]  G

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

: q) |) z1 d7 o2 F: a

, ?; [# i. q) T
) i* Y, ?8 q9 B" t) _! v+ f6 X) w: U
3 S( Y% f5 t& M4 c: ^
7 S0 ~8 U" k, ^) c
4 a5 T* h2 _# K5 P
  `( ~$ c+ p% _, ~! i9 L+ }7 D. \) B0 O! `8 y' D( h

* z  B9 y' o3 m2 o& j1 n) j' O7 C" f! M, [* n

" b# N* ?2 H) n; u  t, P& K5 j# N6 X  C# m5 Y" h  |* ?5 W. }+ ?7 ?2 r

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


+ K! _! @' T% G: g8 y8 n, _
2 E  q4 w. B/ R7 g4 Z$ f) F8 I9 S8 B4 d( g

9 c, S0 }3 n' `% }; S6 E6 g* F% _* Q% O! }

' w& Y; z4 t; I" D5 w0 U: D6 l- P
0 i4 u. I3 s* J& m! g% k
, D' j4 ~1 B  J, p/ m2 ~9 U. t! R0 Z5 v' u* o! y
- k! w8 J0 J- r6 W! k# \

/ }% B+ @7 y+ G% f2 N, t
2 j* R* g5 Q' C1 N1 m% M8 l6 N! w# Z
1 H; J" E+ o. k% ?, E' H$ N+ v0 x1 }1 L
+ d, z, R5 Q3 v" k
3 a, [: N, C/ |3 J& f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

$ u8 F! U/ L& R0 B8 {: F8 l2 ~, O
5 `& I1 S" q; c9 f& ~

' e! T9 m+ y" U8 M' Y4 D  c, q
) v2 b7 X# a) ]& r
* S5 p+ B, r" G$ ]8 _$ o5 \! X1 b4 ]* O/ v; u

# _6 a6 T' u3 l( S$ k7 _( Y0 _% r2 D  X3 `: ^  P; ^" d( M2 \) @

8 O5 l3 s8 ?0 r% w1 j

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport5 g: C6 l( z2 y7 i9 G. e
0 e1 o/ \, |; l* s5 S1 H: l

; o) {- j* `( T# ]- l; T, J# i5 C
$ P& S' k+ p/ H

9 N5 g$ J' [( ?; @% c$ g4 E
% L( l. Z" {! h/ f1 T- t) w8 ^  V0 ^  H% i  l

4 ^* e, q* r# Z) T2 z# D: A1 h. L* b+ n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ / [+ i, ^$ X) r% c
. F4 C* R3 R2 N9 {, N8 x; g) U

Approval9 s1 ?2 h. ?2 E3 ^

! ~. K* |) x1 {. P

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta

* M/ o! n2 y' X7 k" {6 W* U9 R! T8 D! w5 f9 P

% [$ a# A% K, i+ z8 V8 k

+ T% Q3 @- T" r5 b5 L, L4 q0 i% }' m

  
* x* \% E+ M' J; W& t, h! Y8 v5 r, s% p+ W/ G& ^! d
  ' m6 \5 u+ H/ M( K

% ^( E! L) s5 |6 D

  
2 x" ~' _% L" T! D+ r* V, T/ L, `* _1 f; B: D
Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
3 Y; g  C' o) C1 D& {4 M; K8 `; ^& `# F2 E" V) p
source: mybyj2 |9 T9 m6 J" x5 o+ o2 S! \, N
, s" }# b  s/ g

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
( J) Y5 t. E- L    Sujini: Am I glue?& }- T1 t. e6 i* C) Y! \; `# D8 [
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

) c9 z( k- `! Y" Z" f) n; _

& ?0 O2 E# g0 A

1 _. M+ q- i$ T5 \

$ u0 f0 ?' ^, a% A4 e3 R
3 l, t% X8 B) O# r  j: \3 O
" L1 \5 g: u: o2 A# z0 M
/ \, t# E* y$ i

( |9 v2 N* Q6 W6 y9 l/ f* d& H, ]" k; t: B- J) @0 V% S5 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
6 ?) H" W+ L- Q4 P3 R5 y2 x4 w1 n/ H/ e2 ^
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
  M7 t" e* n( k
, R6 a. I7 h: ?( X+ A: Y  9 ]+ e0 c; z9 q8 G, q1 O) H8 F0 p- t

. J6 X# Z, ?7 _, G6 D  $ a1 G5 P5 `; z- X! |3 S) ]
. f2 O, Z! X+ G/ `2 [; e9 @) h
+ V$ }# n* i7 _9 z

2 O5 w+ c5 R' P( U& W! k
) W6 B( Z0 p, {& N6 V- s1 m% D
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
( E" g( X, a6 t- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
* _" W$ U& n4 e& Y...( }8 ~8 V0 d2 ]/ ?* k# b
- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.
+ O! y. K2 }9 |! `5 o) ~

8 P2 B5 |# P/ RP/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
+ T' Z" z* h5 t# D% {. e- t) k1 {4 _& C6 r, e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 07:30 , Processed in 0.139880 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên