Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16319|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend8 N2 m- F% K! E9 U0 \& M4 D
tổng hợp  d) A6 V9 c: H( s9 I) S1 n
: k2 q4 Z3 e/ h: w" t0 r# _
6 @# o1 F2 ]- o1 w7 H0 T# \
/ ^: _$ Q1 S' y- k  w  `
5 n, i2 h, L6 m  D7 Z" b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making  f7 m; F( C# \; U9 J
6 q( e) Z& O# ^: a  K7 J

2 V; t0 |6 X. p) \$ n
4 j9 `0 ]. B% y0 \
2 }& D: E  U8 h% v( O3 ]" l- F/ ~0 u1 V
5 w: k  h) c: U
$ P1 _/ `4 w4 b' b
' M* F5 n2 M0 G' j- W' I7 g8 T  A

  W, K7 x" a; s, k0 f, S" b2 a
' M8 h- p$ O/ _9 p, N

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

4 I: @0 L7 @9 P( O+ l$ c9 @

- B' l  r; T. x4 u3 A6 y
  z+ X3 D8 E$ H- J4 d* u3 D
" S( ?* U3 ]2 N$ M7 P3 f
/ T4 t! C4 G+ \; ]$ A0 e0 p  \& x/ V3 X  a/ j5 p) s+ N+ i. c

& u/ }, C' n# I) P( p3 u* g' F6 r1 F/ c7 o9 ?" P

' f$ c+ k% b! B4 r1 d! Q
! U  h$ s. w9 m4 u. e/ l5 V  l" S' g( j7 v' C' ~7 k( A' W% V8 {3 }
; D: X; m* `, G2 @1 i

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

4 i3 j/ D! J4 O5 P" L  h: Y! h
0 d3 s& ~" C9 c* G0 S" r& V1 P5 ~" u

. U& c+ T! O3 m$ e, R6 p/ O
/ @7 M* t. x5 N
% [  K2 R; p5 ^
( {) p" D: @0 }3 w. \0 [/ X7 g% x
/ k& T2 k- o6 p# L2 i) i5 B  p+ t5 V! x

0 [4 N. u0 x' s$ Z& N2 f3 v6 X7 p
4 g9 M( e; [- V/ ?9 p
! m5 G4 v# P! s% b7 N8 r' d5 w+ B5 d* {$ x" D. r$ l& s0 s
, P+ j  b; E  L: g* |' m

, g& Z% s8 T6 j
# e2 A! x" R) L! T% w- z" V9 z( A8 M' D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

% o/ U, P+ w0 M1 O/ t
/ ^$ R" a' n3 \7 l
7 t' d" I0 [6 `0 {
  s8 J  L( x" ~8 e2 P% ^8 m
) v. K" F! U) `' s$ ?& }

; {. G  M9 W) ?2 q; L" j
& v- O# w( }% g5 U- r6 k& S( X& H% ^/ V

) Z3 v7 R1 W% a  s0 r4 A- e& J

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport) H, P- G. F( a' v1 r- m! J
& n$ r3 A( }* y7 {
; v4 w8 ]3 G& [% s! j; H

5 y$ I2 s! _+ X+ a9 E7 `( Y  E9 L/ r  _- G) p
& P1 V2 r8 S3 o; X4 D4 C: N
2 ~, l; B5 v! k' p. T

5 T0 [; l4 B: d. u" z8 q$ ~) b3 \0 a" e$ p; X5 |( C  [9 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ 9 D& _/ y. `. q% k" u+ A9 @

7 `3 _! s( v0 P/ D% H6 ]

Approval# L: r6 I1 w4 W; W

. m" Y3 U" H, |- T

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
3 }7 Y/ S* ~& c; }% d

- C3 i0 w8 k% a& A


6 ?: e  O+ K9 Y- n
9 Q: w; P2 D# ?# R! ~& f# ^

  , {# U! x  ?7 |8 g2 A
9 v# u% a, L6 ^$ o: }" w1 \
  
* Q/ N8 S! L% M& J
0 o: ?  H, S$ |  ?) B

  
3 a4 M& v/ q: T. M2 p
# t( ^1 w0 f, v4 VDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side' P" L; R# b. }+ h$ h: n4 W! W

& ~* R1 J- r. m' a- m9 I. K3 `source: mybyj7 T7 N- n; `" z* ~2 e
4 T( D/ ?- K! j/ d8 O

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?; E/ o3 r2 c( ]2 h; z
    Sujini: Am I glue?
3 |. T* m  B+ b8 h1 }% @    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

6 s. x* S( D3 g) V


. \- K6 [- F6 O2 Z
$ l( \* W7 T2 M* u0 z


' Q2 j# u' G, f5 ]" T" ?2 a& ?- y; {. O, M/ c( P

5 R/ ~% A' H+ [1 r$ a
1 _$ ^. ], j  V+ o
" F+ R3 N! n* C) b$ W
8 D4 w% e6 z  s9 {1 o/ f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug! {1 K+ E; D  [8 [8 J
! e6 A9 S1 G' s" G* y8 P3 u
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
% Y' R( ^3 L- J9 Q; q8 w" f0 [9 }3 M$ h6 c5 |
  ) j5 s$ c. m( e

, ~2 g/ D* l; c: R9 o9 {" P  
, N: ?) _/ R) t9 A- G9 p' |
% w5 B1 E, M2 O8 e/ ~  r4 u
+ X- P) p4 R/ T7 T1 m

' c2 j  K" r& g4 b7 t9 ^
( T7 }' }2 j, ]8 v! y; ]
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
: i" A$ S1 O0 K( \6 B9 W! g- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!* _1 c! B5 o' }! g& t/ Y  o
...
) w8 j8 @5 ]+ ~1 M- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

! K5 u" G4 G- i; B! W8 \% r4 l& y+ [' o: y8 V, O
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
) D+ X3 y% v" y; n* @  `! U  X% K, t$ o9 H5 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 20:18 , Processed in 0.083917 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên