Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17197|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend- i  E( ]) a- g2 w9 x
tổng hợp
' K# P* N6 {$ F+ o3 G; l2 q' g+ i
4 O" D7 i' j3 w* m. J/ [- C" e7 n, H5 X# g  V: s7 \+ r# N, p# u

# L1 q* }8 a, N
% [+ P1 Z) s6 l1 k/ z+ b; r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making9 v" J& Z( O& [6 g! g* k5 P& l

; f! t, |$ F% N! |
8 B) v$ w( P3 C& U* k5 g0 |' i* v4 ~' p- ?
, J- R2 g5 [5 R6 V' O, p/ T/ A

7 P- K1 V5 w- B  A7 l0 a* S$ g0 H' r4 p1 f2 Q  \% N( F1 I- o! x
3 v- O+ U' U# ]! c+ ?3 c; e9 t8 E

+ i7 M+ ^; E; m3 \. Z
0 w7 k8 I: T3 F$ b! @* ?8 q4 z" K/ @$ `8 x

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

% i1 e' V, U9 z# }  f2 @7 @. [: X+ l

* h# q0 I7 I3 ]3 i( q# Z( x
) n1 @8 G. E9 }/ a
8 A3 n% S% o# b- d8 l$ Y( T- Q1 Y& X# E/ W  t0 m

+ m7 P- {: j9 q+ H) N0 a
5 S- S9 D( M: w6 r% T4 }9 X& z( ]: t, m; D2 D: a

0 ]9 V9 Y/ s- {* F; y
0 [4 d, l( M% r% s( j; X
- g; ~# w- s. Y/ \: d( q: y
$ J0 @- g0 |4 N+ i

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


- T3 R5 `; L% n- i) |
% W# w5 z- A) b* e/ V9 \, V6 ^: Y* F8 j& p* x
5 g' X& s$ g4 B, h+ L7 J
1 d6 K( T5 H# S$ e  v; J" g

2 ^, I9 Q* [3 u& ?9 c5 A1 ^& z& }  u2 R1 l" F

' T) W, B8 h5 w" D* Y6 F& q
( k  ], R; A0 e
, o0 `9 z) O: N+ y$ t$ }
, C* f, I. Q2 K9 `# }7 v
* M) T& K- \4 a( N: j* m' p# M# M5 _" Z$ k0 e
2 w  s* Y/ C7 K$ b( [0 t0 K( r+ A" k

  [' Y: y4 p) |7 m( }2 ]. M+ t: B9 B; w8 V0 K* t2 ~' D$ \0 z& {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


- c. D# P& ^) n* n( w* @1 T& O' R' l! I" P! U$ j8 e. `

/ j  b) O% G$ Z! F* m
) w7 Z" B) Y, j8 i
: p# k0 {% ~8 l/ `0 J% T
1 _, x% _- ]" U5 ~
+ e7 ~+ Q9 `1 R0 a4 M4 f4 H# E" a
$ I( c) _* h7 K5 W: U: P

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
4 @' s( r# u* T' D: U
1 L  C2 {( r+ u
" ^$ h$ j, @( E3 V* N  Y: V$ e4 G7 h$ k. F
, ]1 }- Q5 c  z7 ~
% ?3 p0 M- o9 b0 Z+ ?
% F7 i( g% d, n- W0 m- w) B: W1 T  N, `
& j0 k7 f" I2 ]: _; R* o( q

" H$ t1 C& U7 w5 l( H# n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ , U# N5 b# t$ p/ I/ x

6 f7 q% {9 U& B" n: \4 h$ [# A, A9 t

Approval- e' `5 O& A3 {  q9 m4 `4 X
9 }) a5 b& K! P* _3 R% l4 ^9 L

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
  h- e! @9 V0 Y7 z: t" t+ c5 v0 J
/ A" o1 h; j# ~9 z' f5 u: U

7 F- Q5 t) M9 o$ R+ N4 @

0 U1 W: [& w* f4 K1 {! n6 {

  5 L' R- ?" i+ [2 f  u. k" R( ?+ b
8 T0 N+ b/ w+ N- n
  , K6 g+ A$ v; O  }; s% F! I

8 c# h4 [2 q1 P8 J% S

  ( ?( a, E1 s% w6 j* H
! b1 a" S; P+ O% z7 o
Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
2 u& f. Q: q2 W5 h  Z' A
5 I% ?) B+ H2 u. H' P+ A$ J2 ]source: mybyj
1 `* t3 k# z" T  x! x5 h( J8 L9 `- k* p' [" K

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?3 x- d0 W6 E8 d# R. Q
    Sujini: Am I glue?: i5 ~- J; D6 M( P1 D
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

* {$ z7 I/ H0 R* _$ k# L% ?5 X% _5 M

# |6 D& L0 F; G  b. {- l- W+ S

+ ^+ b+ ?( p2 a3 {7 h

: U& D3 s& K4 Z, [

. o( W0 w# A$ ~# o, K6 A6 e4 } ) J: L3 g) B) J( R0 q

# B# [$ w. p0 z
6 z* n! R6 f% H2 D  j% b0 p9 O2 N8 @: t9 N# ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
: }  p6 J. H) V, B
3 g# X0 v; w8 Y+ o2 J: _7 v, _. msource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
6 F8 N! u& R  x' y9 Y( @, j
1 j9 {' T! w; n- C9 a& L6 R/ K9 J  " r$ f1 P9 ?0 `6 r
. b6 @1 K( }- ^6 H. o2 `5 F
  
- M1 w4 Q: O: D6 q; G6 W& ~$ K/ d+ l4 d' x1 G! E# t
4 [" q- J1 T8 q8 {8 _8 W% e


5 I& y+ M1 V3 B* d5 Y' X6 b5 G% g% _: ]6 ~8 D% n% W9 P$ R0 o' D
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?/ D) r5 c3 O/ Z- \
- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!9 s, F5 e) X1 `; k$ T# I+ p0 c
...
$ \8 E! i1 }* _% m1 r' W5 R, }- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.
! p2 Z3 N( a4 b) G
# ]$ v2 {" E' F' M1 G! h
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
* q/ l/ e5 h' ^$ S8 n# a' J0 h& k9 E: {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 11-12-2018 23:25 , Processed in 0.088698 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên