Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16537|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
) K, o+ i7 `  ftổng hợp+ H1 g$ G5 [/ m; \! {

! }7 U! G8 q8 N: e1 v2 k
, t& t) O" }2 R4 L! Q7 p+ N
6 [/ A6 k& z! z5 ?- ~) e! y$ I5 a
8 w* _' s, C* i3 `  x7 I& v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making- X& _% ?8 b' P- p0 Y* ^6 ]

1 X9 y% w: ^# ?; r0 E% [$ b' a4 U0 \
/ R) g" l: W+ M$ }2 p0 o
) f: x: f7 m0 o, a2 K* H. e9 b' D; h" F
$ E2 D4 k1 q6 P9 p' c4 o

7 X: N& |2 k8 @: b, ]
7 K# F: q' N8 E5 w- F% |: G5 H
7 t0 s. L" U* {! ~. I# ]3 L
' ~& s- q. `/ Y5 e. Z3 U+ L- U& U2 Y8 H

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài


1 H$ j0 c- v3 `' y7 k
) }- B- q" b) j  D; U
  u; v$ L5 E9 G2 s9 @) F. J4 I- i# R( O8 \: l% I$ u

7 C# e6 X. q5 G( g. b" d" N5 O& B- _" v7 S

5 x2 g0 c8 I9 _2 H3 M6 r
# U8 Y& Z, a2 Z  t
9 B0 J) I9 E' w: i6 `
  T! q4 g! [; F. S- y7 H# R, {  e1 j3 Y) [2 o: ?0 E
- f/ p9 Y' _9 y9 M: J' N

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

$ y# b6 G' V# y) m& |! n5 S

/ m- Y1 g" W7 ?) v' l9 c
* |. A& ]% V) j+ W" y/ e+ W7 A$ L5 v9 e  P$ q  T
* F, s; o! h$ E3 H# ~

8 T2 s- @! m& P2 j, H9 Z4 ~/ J. s$ ]! q5 J6 i) o) Z" v" _; {

# g+ v$ E% \, U' G: s* X! t  A- W' r/ [5 p" n

1 R7 G. x7 F1 z- N/ l# J, t& Y4 r1 U( m( o

6 y# Y5 x; s4 d: c" P, m, V: j) ^( g: s
& f8 I5 K9 `+ r
! j+ x0 b# H3 r
# E& l  h; `. E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

9 g- |" e) ~" ?! h! |

* B, ?. U$ J8 |; H: z; C
7 P1 a: P3 C& @7 y/ ?  R: q6 X( w

- ~8 K( n6 s" g+ W, D2 u2 `0 N6 t& T5 I/ `  h; X
6 ^2 V: b& e7 e: a
* D: B& h& ]7 h5 B' G
( t7 k5 R1 i" \8 V( I7 @$ ~: B4 D

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
- w0 k3 p/ {. t, D3 m1 ~; q; l
' ~  H3 ]& R) ~5 Y3 Q3 r2 z' a1 d* t5 h( F3 G( p( u

2 F8 R# c0 \% E+ H! |- r8 i' g) T4 H& p0 i+ }

" Z6 E4 O) C& }( g" j- V/ B5 X3 T7 W7 N) `& j
$ a& [: I2 z0 v* |0 F4 @

3 V9 \+ l$ F; H* ~! |% h$ [' q5 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ 2 b: D; W8 ?4 }2 Y

+ Q) n. g4 R4 g; M8 G$ H

Approval
- l6 m( I; p! }1 O* y/ l( G
7 w. |2 U9 N) t9 n3 a" k% v

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
3 W0 R9 `* h/ W; K

3 P6 s( Q- D3 q! h% ^7 u2 U


4 A4 F7 _7 E; l
2 @$ g% q+ [5 e) Q! @4 n% S

  
  Q0 i& E1 V  l, w* l! _- T) k
, P7 _. M1 T6 w  
7 r% H8 N  V% ~5 v4 M( V1 Z9 f1 H% W

  
3 ]8 H) ^6 J# J
$ d) u- P% }- w9 R8 sDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side6 O; i: Y; v+ ^" c" T
) ?, W* t- c1 O9 r" {$ |
source: mybyj" t9 p6 Q2 z1 F, A; U& m0 P

9 e2 H: x9 O  T1 t3 d: b

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?; t) ~! J, V; J) O; u* s1 S
    Sujini: Am I glue?0 s3 m  I* Y( E- l! B
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.
4 T" Z+ P/ I. l& h  Q6 F& T! x9 Y7 s7 r


5 W4 p; g; T; e; ^: z) h9 D8 c
: m9 x& ^. t$ a$ P1 u

# ^& J' _# Q: z, u( F
; ?1 G" V, r# z( }, z% l' {; B: J+ N

% ^  I5 b: h- ?& k5 h  d! x; A$ {5 _& ~# s5 ^( w; A, e$ }
. t' F! \1 C1 l, o, b- T
6 i7 b- b) z7 C: W/ L8 @& E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
1 l% e! ]6 y: ^, h6 t! P. O9 Y9 A* L: J* _7 W
source: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
. W) A! N) {) I9 D
$ Q! m2 ]$ M: v% i8 ^2 U& C: X  * t$ `6 u# O# j# q# Y6 x. r
# k/ j; e; R$ j4 s. }
  0 _1 R3 n: {! t9 n" }/ E
$ Z( x, R8 T" x. q8 M
. G" {* h7 R' N  L0 A

& f, S6 n  v5 G7 @: M$ {0 Q

* ^6 s9 Y. ^, E
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
8 [8 `6 r2 C, U( T" K- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!$ [+ E, _8 s3 }  ?
...
. a. V8 z5 E& C0 }# f) H# P2 b- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

2 C7 G4 J# F3 V- ^, O! e' W& B7 E6 e3 O6 Y7 E: _2 t, ^
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok! T/ M, v7 c1 l% P7 ]

% C) `4 m3 [; v. @, ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:43 , Processed in 0.071625 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên