Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14643|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.7 R3 Q8 U' c9 j( Y) ^! T
, E. N$ B) t3 L9 Z& d7 |

7 O/ J, T4 ]+ |! Q' F" d  n6 ~: ^, ^7 \8 T" H' |  f& Z


$ b7 N! Z# @7 A/ S2 w3 W9 q& G% W( }( g
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí. V3 Z$ L  f) f" _
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods: a) r) a% y$ ^
* Số tập: 24
6 W9 s! I( G9 d: m8 q9 W6 `* Đài chiếu: MBC5 u& ~& a  z; o5 |- D+ `; t9 S
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
2 M7 P1 p" ~9 i. D# b* Giám chế: Kim Jong Hak7 C1 Y5 b( ~; {- x! a7 ?3 r
* Biên kịch: Song Ji Na9 W0 I5 d. Q0 j" A' Z
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

. E$ A! w8 z( V4 z; j- w) W* R; y" Z: _+ K: P

Nội Dung8 G- i/ _& y8 O$ ?9 B4 n

% R/ B' A0 @0 K( f' e
( k( N6 T8 j3 `9 r6 t
- n8 w( Y$ Y  ?8 }4 D2 T6 D. C( a1 ^# Y% T$ }" g2 m3 ?5 ~
Diễn Viên
2 p, v: j/ q2 R$ M7 J) l( M  U9 k5 O- n% S5 T& g# Q& }9 e* s7 B! a' f! q
0 n& T! r; M; r

. s9 l. B8 n( ]. j5 g4 ?
  E' _4 ^* N8 U6 V* b$ v% F+ b. [! O4 R
- z' B- W! z" t! [

+ f- W8 Q" |! h, a% n- c9 u0 j9 U4 D' n8 ?1 C8 l
8 ~6 S, A* {6 |: R$ {
1 r+ E3 b; Z; Q# H
0 j  Z7 `$ N! u2 o3 p

/ y. _  P4 @9 Z! y3 F, S
8 J, L0 v" L3 X

SUBBING TEAM+ W1 r% W! J+ f4 ^. x, T# q  K6 C
8 N# `8 Q1 i8 P! k3 p$ C

* R- H( B! |' g6 j' G0 R9 rProject leader: tanpopo126+ I( V; m$ r" @5 d+ u8 @7 q$ c6 S+ G
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
/ Z4 t0 N- a: s8 d* R* VEditor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
! h7 q0 M; Q1 a' T& JTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
- K, x. z3 v9 @4 o7 @+ ?6 cOST: loveglassmask$ a( s  a  i2 A  o! B$ }
Encoder: loveglassmask
! e# L# m+ b6 D  E2 ^/ g9 c/ |7 YPoster: ngochanh52
  V+ ~8 o, D9 v3 w5 ], jMV: Takumi* N' w/ Y+ g: F
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU

) m* |* I. G+ H) Q+ E3 k

8 k0 M+ x9 ~9 I/ @

+ Z' r( T9 s( E# j* w
" c' Y* ^: l7 z1 \) p+ P

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
1 ^# s2 e' w0 r. jTake out with full credit!


! e+ }+ }# c) I1 r+ N" w, X+ ^7 t: _+ i- S8 C( }! b& j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! Q' s" h. d& @

# m& B" K" G5 Z# qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1
; r+ {  F# P3 C  G7 ]4 _9 m9 w/ c, p5 C- y2 y0 v8 X) ^* F' G
Youtube. K* N2 [6 I- q

5 F& x7 j) u5 |- O
- ?. ]* S. Y% Z1 t. w% B0 x$ f3 S! P* w8 B* E5 H$ h/ u
/ D  T2 ?  u; c# c( D
2 s, i* D' N; N$ r

) F# p4 ]" |! L& f
  F' i" f  V" c" f3 U, C
% k! ?; ~( N) ^- |* y$ e1 x
  y& d/ ?4 o, N* {' Q6 R& g6 i, ], k; I: K6 D
Dailymotion: a; p7 [) F- {! h

4 x. Q. f. P+ f4 s' s............
9 p- e2 ~0 p* x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
% ]6 Q) ]$ i/ B
0 L' R* z) X3 B$ c
hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 @2 W$ P2 `, T2 `

Tập 2
$ ~& p2 Q$ D' a7 }' C6 h" }

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3, P3 y: D# H, D# Z9 r8 H

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4
9 n% s9 c; [6 |/ i* X7 W0 S

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5* }1 b/ W& X* W4 H6 e; m

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
9 b. w) W2 s) O# {6 x4 N

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 78 L- F; L; |2 s$ a" i/ l+ t


) h4 l8 i- b, Y8 p" d& E$ t# f
4 Y' ]4 i' Q5 C

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 88 a% N, C' [5 S' e5 v. k/ l
phần 1& \- m" b/ q4 d" Y/ s* I
8 f% R0 w4 e" n

" m5 ~2 w/ ~+ e: OPhần 2
: N3 p7 @" l; H* }/ ~9 U; b
/ {  p" d, S! j5 \1 f( Z8 [6 G0 L. r/ [$ D1 d3 ]! t. ?; D1 k2 d4 Z
Phần 3
& u* Z6 \( C* Q8 U' }: y: ]: i( F) A, v3 s) l/ Z" R! ~
  W1 u# k* O( x9 |+ H
Phần 4
/ i/ x0 A+ |; Z

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


5 {. Z3 n& t  }; A, j8 e
9 j( h. R- B+ J( I

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& w' h# M5 _# _; \, l$ c, D( N% v; k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 _+ ~( Z4 M: j$ [. f" L
2 ^: }" s% }" n3 d+ Y

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 11:54 , Processed in 0.156764 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên