Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14238|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.
, F! i9 ?' D$ c9 M1 \) @$ X" ?' L% R, o8 f6 Z9 u$ a7 U+ l* x

7 N4 |8 n! O6 p% u  M% E1 `7 R9 f, J) D& r* g, F0 f  N


2 E/ {% R/ X# ], q, B; v, f! M2 O1 A& z. n+ `- H
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí/ Z8 A( l8 D2 E6 x
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
. Y) B- h- m6 z. P0 q. A5 M. X0 B* Số tập: 24$ a  m+ M, j/ b) [4 P2 s  u
* Đài chiếu: MBC% h- @8 K" M, @
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
8 C  x4 i6 {% l% W* Giám chế: Kim Jong Hak
, d/ w/ N% M. K* Biên kịch: Song Ji Na
% F8 v( k5 t# s+ @/ T: ~# ?* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

6 C- q3 p3 U3 h5 O3 W
! i5 m! z/ k% g! ?! a! T

Nội Dung
/ e4 h1 L5 X; d# |" a/ F, v5 K; u0 {6 P
4 C3 n: q% W/ x, E& q: P; ^

! v! F3 j9 v) E9 ^" |7 B/ U- l' X  X# y# s  M# _! Q% d) H9 \, C7 s
Diễn Viên, K5 q3 i/ f# p) B8 O$ J4 f

% f5 _0 L2 U& F( n+ R% k5 k
3 R  B) X  ^/ I8 Z# D) I; W5 V  z
7 T3 Y5 ^% a1 J! I" h. ~
$ q# q7 o( j  H9 G9 v# t3 `' x- r( W/ p7 X7 b) j3 _% T: M1 t

3 A$ Z  q  c% e+ @% k  c0 G7 z+ @1 C# N

2 i( u9 h; ]% e  J+ E/ M  D( |7 @
) E* l1 n; Y# X9 l
" O: N" q4 V. g7 a/ x' ?+ v0 S* q( W; u, u4 U8 R

# {7 ?1 l, D" Z5 r! u: w# \
/ {6 C7 y6 [6 u; {3 C: }

SUBBING TEAM
2 y) v# E! {# m/ S& C% Z4 L, S9 N3 B: [/ P" p$ A$ R4 K
' G9 `% q* K4 z2 v0 X. e0 Z
Project leader: tanpopo126
- \/ C" I) G% @Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                7 H' E* M' c- [5 T' E, \7 L1 `: \
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir* ]3 C2 o) z2 C( t
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
- L* B, f! @0 m0 `- w; |4 \OST: loveglassmask
# k# P% R0 _+ xEncoder: loveglassmask5 k4 G4 [+ Q# ^+ P! z
Poster: ngochanh52: N6 Y6 R6 @7 r. V" d' }
MV: Takumi. K; Y( r# k- m
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
3 b" g2 i$ w3 x. h4 E1 h

: p0 p% P4 C6 g, R

( a6 O3 V; j. Y' P1 n# L+ k; Q
& H. e/ @9 @6 X! f

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
# X. g& b! \0 O3 jTake out with full credit!

  M& Z5 l. M9 B7 d' l, O. a, i2 i) B
+ ?0 e9 U- w1 d2 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 \5 H1 \5 N& L7 N7 v4 t0 z  F6 y1 M% P( ~* |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1
2 q% F- h1 @, _3 l8 ~8 `& ^5 c4 `) {. }1 P) S- k4 a
Youtube% a, e, J! z' E3 o

; @& W' v. u" I% ~
6 R! i8 P; I$ t% a; F! d  B0 ~! d& Z' z
$ F) J/ i; H% h5 v6 a  m- e% Z5 u

9 e' [7 C& ?+ I% a6 P/ k4 r. G) W: ?6 D* Z
6 g; ]# C% H! V+ L: _  J0 G
1 E7 S! N5 E4 e1 _! @

9 m- W* Z7 r4 s- Y  f% g' P0 v: T0 W, O6 k5 c4 C6 W  ~
Dailymotion7 X8 @" b1 h8 _3 {/ J( A9 O
4 D( L  C$ K9 f+ k
............
) J' k$ x9 V6 Y2 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
9 p  h* n. Z* f; f5 W5 o+ D) P
. q8 M1 A1 i9 n' f( _
hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) S( W* [+ D5 b% _# _* p

Tập 2. a$ Y  _; f3 \

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
; y# b7 `7 a9 q; [$ C) D6 k, ?+ ]

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4* n  a+ M; p# q! \. E  c" }6 n

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
) l5 Q+ l1 N8 A1 h% o

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
, B. Y, S1 Y+ F# R) M% x

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7  _% r' z" C/ Y- i, d& x( R" @


7 i8 ?+ @/ B0 x( t4 s
; b# l( ]' T9 z6 a

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8
; R. P8 O! p' }  \/ g- X, F/ Jphần 16 X/ P1 b! }' R/ b2 ^

) G" w' t4 Q* w8 L
, T$ X% a' a8 `- W$ }, j+ uPhần 2$ t5 C/ q" T. G7 L+ S# h

: D0 b$ j1 }% @7 k( H4 f3 s. M- _+ P0 E
Phần 3
/ `% s* Z" @# k, `0 `% _' i. [" @$ C- m0 \% U; R4 m

% W" |7 D3 t0 q" U  L" VPhần 4
' y/ K+ j2 E3 z$ `6 z; F

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09

0 e6 F( m. Y5 S$ |# v

& u- A0 U! c. X5 i0 a

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." C( v/ @& n, u, u' b  [3 s
; _# G/ E3 B+ N0 c" B+ Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

) z  y' D# m9 M, W5 T. Q2 L  b

. v' m' ?9 _: a" D

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-6-2018 00:29 , Processed in 0.092850 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên