Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 13374|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.
( o5 @4 h$ [$ z9 N7 s3 \7 x3 r
& x+ I7 }8 b, }; F9 ^. p; y4 p5 C$ s2 K1 a5 r3 q
0 ~- J$ K, H7 \6 D4 _" C

6 H; J: }! e3 J# m
5 d9 ^& }$ w. J/ V) S( B; Y
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí5 @* R' @' `3 T0 _  {4 U5 C7 U
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
7 `9 B: \: ~' E( r+ t+ ^) Y* Số tập: 24# I1 w% F  r. Q1 m3 ]
* Đài chiếu: MBC2 B$ ]) z& d" H
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007* q6 Q0 ]2 P7 P1 S( j, \  y9 u8 H
* Giám chế: Kim Jong Hak
8 D- D5 `* y6 c% w* Biên kịch: Song Ji Na. d/ g& e' E% R8 ]/ h8 @
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
- }' w- a& l: k3 m

+ O. t- }7 Q* c

Nội Dung
. x3 o1 G: ^: \9 _9 q# l/ n3 B# n6 B  V1 A1 S" J# ]

$ O. f9 m& c, e7 |6 o
( Q0 \: i( n' E3 J: T/ k4 \+ W6 R# c6 }4 N
Diễn Viên
* r( m4 p: J; g' P+ J- E- e0 e/ M. j% Y2 E

& V0 |7 g. z: q. \& S- l! o4 P9 x/ y6 `8 @) d+ ^9 [

  X' ~! [. X5 |2 J; y4 C  g3 l  Z
1 ~: c% L5 p! w; p, |# S+ Q8 o

( h( U! u$ V0 k4 O
7 D7 t' O4 k5 i9 [) `: |# J' C! m  m; X. i

* d* Q6 u9 `2 Q0 d" t' S( o: e: }: R0 K- Y
, I( X( t7 a. U; r6 Z& F
* R( u: A$ h1 @2 W

SUBBING TEAM
7 D! N4 _6 y, h" ^$ @" I5 p! L- S+ [$ o# }6 J% F% z

% a0 I, A1 R; e2 bProject leader: tanpopo126
% @* {- G8 e( FTranslation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                / [0 B" H3 w3 T1 o5 K! v: L  V  u
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
5 `) A2 ]) A7 Q* S! UTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126' T8 K* |4 y8 _6 t. z! H9 g
OST: loveglassmask
# C3 X! }0 P1 W4 z  nEncoder: loveglassmask
/ R9 W' [& E( G2 b$ ^Poster: ngochanh52
) C8 P* L' P+ B* o  RMV: Takumi
3 q* F% i  J7 C' C& {Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU

' o3 ?- \+ N! G# _


( ^' I; k- j2 d- H; U5 q1 E
% y) G8 s" k9 i" V* N0 b) V& t0 A3 a, p9 ^& \3 R# {# e/ @

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.: Y9 i7 @1 A) C
Take out with full credit!


9 G0 \) t: S2 t. P$ |! Q( X* l/ X( [! |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. O& |, N- w$ d. P# u/ ]0 t

( s- p' ^0 @4 B# h5 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1
9 U, a+ W7 J) p" l3 J. }0 x4 C' H/ Q, Q/ |; N/ k6 b& }
Youtube
$ _& D5 E6 O4 ^3 j6 N" d5 |8 f+ B% B  P3 |

- P0 S+ Q, B/ l- x# \. u; x; b) U, K. E4 J& y/ v
7 @# Y7 Y; q) q4 j& M( Q' w
: X% @* I$ d$ ^3 Y( k

1 A7 H9 s/ r3 E) f9 m# D% p2 n6 X

# l( s& @5 |( o* R  R  n3 z: c) H+ h/ k( y4 ^  a

, a: A1 |) e% y* O9 D( r. N6 u3 HDailymotion0 K; ]5 J! w% T2 c& F* s1 g9 f$ K
; r+ o* G" ]& _5 B# W% ?7 i
............
2 c! X( h0 G/ K5 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
* L0 A3 K( P! ]

) h' N( q* Y* A5 }$ m6 thắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* v: J" g8 N3 @; x7 t9 S

Tập 2
) v% J/ T8 X% H, a. }8 ?

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
) M6 e4 H, B. q: N0 p, o5 v

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4. ^7 S: ?* L7 d# S

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
. e' D7 M2 j; n/ g

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
4 H6 M# V. |/ [4 U

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 77 k. c5 d9 B3 d' X/ Q) A9 ?

+ H! }' L9 h+ d. X/ f! I/ @

4 |$ j5 `: B. s4 T4 ^1 r6 ~

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8
3 `4 o; e( a( Y# t: Qphần 1
" A$ K. k! }3 B3 [+ ~
4 l: |6 u* C5 K6 ~4 h  k& o5 v4 t1 g
Phần 2) G% H- r! r" k6 \; |; E; A

( U$ z7 a) t+ j7 C& Q: _0 F. W, K0 J
  Q2 G1 v' l* J- y* q0 n. CPhần 3
* E) P+ C/ c( S: }; ?# d! T
$ u4 i5 k2 j2 O& j, k0 p4 W* ^3 L: K/ |0 @) G& E
Phần 4
$ G- _: n' w: X, K4 W/ n/ S

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09

, W1 _& }( j) c
% r' x8 n* C- |+ |7 B# Y9 x

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: j2 Z% x. S: j7 P6 p9 o+ J& R
* A" x( P( }7 Y7 c7 Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

& `' T2 Q4 j! T% X8 l% ^3 x! ]

; w* [, k; Q- i' ~. h' ~) [; k+ A

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-1-2018 11:26 , Processed in 0.074490 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên