Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14012|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.* v$ F8 c- a5 T5 O% Y# v1 V
* t6 O8 z( d6 j: p8 g6 t( r

, Y& g/ G. |  v+ v1 ~/ u/ }+ [6 F; u! y  f


+ N" u4 a6 b4 y9 B9 @9 ?$ \$ ^
) c/ `# K( ~; g* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí5 G& G& @+ A" w" b* R& U* B# k
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods8 C  \& e5 j5 s: F: ~. ^
* Số tập: 243 j9 j8 F. L: z
* Đài chiếu: MBC3 e, a. M5 O# A5 I
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/20077 u" H9 O$ g  [* j* c# O" k
* Giám chế: Kim Jong Hak
5 c; F9 r! F! Z/ }1 M* Biên kịch: Song Ji Na
. _' a. Z% u9 ^8 |! k/ }* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
  Y4 \" j2 {6 h  i9 x& p9 N$ t

! N; e8 Y, J  N

Nội Dung
: [( i; a! B$ x& W9 R5 S6 a# H5 c6 j' N, u* @0 Q
( a$ r$ I( N% R; {

, H, s# Z/ ?3 _4 b7 W! B$ F
9 T7 M* }# [. \, b4 V  pDiễn Viên4 ~6 }" {6 K, U: Y$ r! ]

" ?3 _1 l2 C$ i2 J# {' E9 {: O- r; f$ V1 Q8 D& b5 H) [. ]

0 A6 f3 D& Z; p% n4 b6 ~* L- }& X4 U4 _) h

5 q0 m1 R( {* ?, d8 U/ e! L& T# M$ V; s( J& V1 t  f
: n2 }; g5 Q  A  ]! P% }1 ^

: h5 o! F( E' B; D9 V% {: F7 p# U) d* L# V" ~) y. Q$ E* ]( E5 f

2 D' c* o2 b7 D1 b0 D
! L3 ?3 ?% B0 _6 B6 e% a
5 ^% h, \" P$ z, |6 @5 p8 E; ^( J. ^" c! k7 p6 M" |

SUBBING TEAM  Q0 H9 @. B* V8 S; o: p7 Y& G  L0 u4 C3 l
" p, N  f- e  }! G* _

) D( E+ z2 v. R# W2 b- l% s2 FProject leader: tanpopo126) `6 Q7 P2 z8 z- }" `1 u) e
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                  k; Q1 f: h% D2 ^
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
4 m4 e& M% u- mTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126) ~' ^, T7 p, g. O7 J# O
OST: loveglassmask3 P* _  R/ q* F9 |7 e& M+ |4 _6 P
Encoder: loveglassmask
  T1 |  Q) h8 g$ A- L0 j( w/ uPoster: ngochanh52
; x5 n0 z: `$ V: |4 DMV: Takumi5 F' ~8 u- V, A9 j6 c3 ]
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
5 s7 o; Z3 z" v


4 ]2 ^: t# U4 X5 n7 u1 ~
: z- w6 L& T( q0 Y0 I% Q/ D- r6 [- U0 M' m* z

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
( K  q5 h, M- o+ e& [1 ATake out with full credit!

' |! \  A' \6 f* \9 ~, q6 w9 Y( a- V' v" I
! }1 c6 u' D% C+ T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' |6 @9 T! _' B8 V* d: {. Q( N% o
1 y6 c+ t9 y) u+ h  g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1, x" U- E* C; K$ R
) p( i. G5 l5 l" _" M
Youtube
1 u; |: T# A$ }! U+ l8 V2 j2 ?: n9 J+ ?7 Y
2 e# x3 Q& s! b2 h, l

, u3 N6 N# g2 d
0 I2 O/ Y6 [# G& m$ p, _- A( f8 D& I  ?! n1 w" l
& n+ M& N* \) ]5 V7 C+ C

. a: F1 {# C* [% H4 V# C; x$ N" i) `. _

  N, z$ Z2 G/ `! \" [( H. x
. Y0 v% T# i+ z$ @Dailymotion
4 b; f3 k$ i, h: G" n+ ?5 T9 {+ t, d* m/ E: i6 h6 w  b
............
2 k$ l7 i" l2 u: L& [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài

. a/ ^, Y. a! N% c+ z: G3 K* t  n! C) _6 u3 W
hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 u- G8 a3 I2 H" k+ H

Tập 27 ~% w" y" b; r# u% s$ y5 O

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
5 \: F5 A& G9 {) j: D. T

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4# u1 {2 k+ b) y: @8 O, \, @

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 59 x, C' r( h( h- R" ^0 ~

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
, k  O: G5 Z9 W

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7' U, X* |3 S' y" w


1 g# [8 T8 M. C. g/ u! E# E2 o% B+ q. B2 r2 u8 \9 O. i

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8$ z8 E2 C# n1 }8 j
phần 1+ `- M" B+ r# B
% W, V5 }/ R1 W8 J5 c. b7 m
  j5 P* G! p$ e0 f, t
Phần 2
  [8 ?! F1 o2 ~, B4 T: W5 n! v0 p$ S8 v; W; ?6 y

# f5 B( Q9 K7 c, V" ePhần 3
5 A4 @* y. N" S9 b0 D2 f
4 G; _: {: B" h9 k( c
% ^) b/ a( p: mPhần 47 m% j, _* w) }  l7 |

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


2 D0 G) q3 Z: N" e2 q* _$ G! Q) J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 b( B* q/ {2 M7 |6 m. u) Q* |0 ]4 l  k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

' {# O0 V' q0 `, j) W, V
. C2 Y) g; k# q* ^$ {

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 27-4-2018 05:49 , Processed in 0.086311 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên