Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15178|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver." V3 i) r, C3 b/ c; l5 I7 D% O# W
1 k$ B) V0 ~9 Y. ?6 V: d7 O. s

& ]8 j1 }& f4 Q- R; ]* S+ F/ {& ^8 j! V


$ ~: ?: M6 Z/ G
* Q  d% d) {. M* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
+ J. e  f3 m5 L8 [0 d; f* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods# p5 s# Z  P$ R6 b8 p
* Số tập: 24) V0 }  j3 h4 `& z! M( h9 w
* Đài chiếu: MBC( Z( T6 P! f$ Z7 \, B  h; Y* b
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
. }% a  _. w% Y* x& V9 A* Giám chế: Kim Jong Hak) N; O/ O% U( N) p
* Biên kịch: Song Ji Na3 Y+ y! e6 e& L& @* G
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
+ N" B3 |, N  h9 }

% o  Y+ [. w) r" T$ e

Nội Dung
1 l+ x9 @- C8 h# n
; T7 k4 `, R* Z# y# U$ \" w1 X% d+ B1 G. _' b

- q: e; s9 M* B
: h, ~: z' ^& }9 |- m: RDiễn Viên) d+ e' ^# J( H& e2 J5 p+ N& \
9 g' k9 g. i7 i7 q+ Q2 ~+ W5 z

" d$ |$ \* A4 Q1 n) |! {2 s
! Y" X6 X* V" v
5 U, R" N. x1 k1 |( ]3 B; g. S& ^: R* D' ~! g, A

5 d* z' `$ F: w  Y0 V2 l$ D2 X! a" ^; j9 B/ h2 r

$ [) m( k- S7 C+ a3 F
1 Y7 K! N; L" C/ b
2 T2 H9 V+ U5 D& e7 D8 `& y6 \
7 \% ?2 X$ q" ^. A- O( d  t
- W. _: k0 F" g2 ^# Q7 W5 J4 |7 s1 N) H' a, o, B8 F5 f

SUBBING TEAM
3 d) z) x: g. \4 z- m, ?/ a1 Y5 y0 W1 Q) P4 p3 d- N
* D5 T0 q2 |/ `1 Q0 P/ a
Project leader: tanpopo126# Z2 B, ]' A+ y! W
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                + Q9 e- ^3 @% J( t3 f
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
+ q% F: b( H' N/ D: a( DTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
. K. X! E2 f" ]OST: loveglassmask
8 o. D' d% N% o0 L9 H# ^Encoder: loveglassmask0 \5 o* l. X3 k  Y1 ^! [
Poster: ngochanh523 s1 q% x( \( j6 m/ I' q* w7 n
MV: Takumi$ T, i5 M+ `" D$ m& ]1 C2 j4 `4 I
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
* S! H. }  `' A% w1 t


. x' M1 w  x- ^; l% l8 \3 G) i* \3 K! A* m

0 m! J; R9 Y5 x  ]& q. L

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
+ C& o2 u3 ~- l& u& z2 ?4 X0 GTake out with full credit!

( v+ E# O0 i. c- o1 l2 V" }

+ M4 A$ K: Q, B5 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 k/ S5 @3 X1 n- s0 D) a* ?# y  R

* t7 F! h, T- D: ~" F1 L" y/ oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1) X/ K: n3 X- e: K) {6 z
  S: b$ X5 D% a
Youtube" G+ B0 O0 @  u+ W3 P* x, C
7 n8 C% N7 A0 N2 D" y' e

: Y/ D+ w1 z/ A" V
7 U! e; A( |( y% N) L# H2 N0 b8 z) g) p8 `
+ Z' X5 H) G* H0 F1 }2 X

0 ]0 J+ t$ i# f& B, X
( H9 _2 O: ?/ C9 t0 z# W: k& k$ s/ d. H9 o6 W' K" b# y% g

8 t; Y; H  V1 U$ b9 [3 @$ X# l: `7 l, Q. M# _2 @; K/ U
Dailymotion
% t, F8 i$ S) V1 F6 [
( v& h+ _  m6 R' C( V4 `............+ N' o7 T. e1 c8 X- h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
, d$ R  f, K7 p5 T8 ?' J* o" Z2 J

2 ?& S$ }7 T2 W' }& [. D! Ehắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 d- }+ k- \+ c1 n

Tập 2
* f# C3 V: R4 c6 ~  w

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
7 F/ D# m& i, b8 s. L& n

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 45 d* y; J( a0 |% G7 g

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 50 r% A* @# a- O+ z3 C) |

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6$ R$ K1 c) t& [

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7# Y, _5 L! Q0 g9 ]


2 z: R5 I2 Z8 T8 Y9 C% D! ]3 {# T7 f6 V/ m; s5 [

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8
) N) I6 E, G* ]9 uphần 1( E6 ]% J) K' f% {1 w
8 X( Q; p; r  ^( o

4 `. F1 y6 f: j: }) KPhần 2
4 n* e8 ^: R  g! B2 ]: h& p/ K( t- w, K, v  W( i) t  {
7 E  p8 x! F0 }* m
Phần 3& x( a1 {# r% e, U! O; q

$ \' B/ i( _2 t3 y) B  e1 f# n3 D2 C  r% m
Phần 47 l  q" |4 S8 m# O" I+ o

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


5 v: e3 K7 o+ c, H
' z- c  W$ d0 Y7 E: ]1 {6 M

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 ~6 H" T9 E1 K6 \/ W, S, S4 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

* k* D- c0 ?; c" V8 h0 E
( z, y; \$ O3 y8 ]7 W- |

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 11:44 , Processed in 0.104325 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên