Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14258|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.& U9 i, {! F4 h0 x; Q1 d, c2 V

2 M) W  g4 N" i* f7 i  _- _$ ~& u% r+ u
# p# Y8 ]) h# I& s1 T$ V


% B2 D  Z0 Q& a3 D& o
- ]. |# X% |) k; [7 N* y3 x, I* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí% p$ ?5 G) R% ^' {, Y) z8 Q9 ?
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
! s2 v1 a1 W' P8 z% D% ?" S% k* Số tập: 24/ C, b; L/ E5 `: U" ?
* Đài chiếu: MBC
. Q6 G6 A7 j1 X3 K$ P3 [1 f* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007  e) t" c% Z7 u: ^( i: v
* Giám chế: Kim Jong Hak
7 s8 E& g4 g! E1 l5 S: S. g* ?/ U* Biên kịch: Song Ji Na
# E! S5 V9 N, M/ b* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

9 @1 l' F7 D; v. N5 G. |3 l: ?( p- d7 h9 z% H

Nội Dung
( u2 r7 x6 M: ^/ o1 Y' |7 ^& J" M: G8 `6 a% f5 W3 m# ]; D
# E* ^; V! ]) H' d; s5 f7 t
# V. U5 |4 n* X% @5 g' g: w/ a

! W" k; x& M8 U4 Y! U1 e$ JDiễn Viên2 L7 C7 n5 t, W3 E! X

* `; p& b* ]: Q/ I; {' R' Q1 o: L' u' Q  g# @/ d& W& t$ d

3 G  k* p5 R& m: i5 Z& s
! b" |. x  I( h  j3 e' l/ V* n
6 t, g2 w9 D5 Q7 f/ W: K, j) X' b
* e7 c- t! E+ ?. D1 v8 [
: X4 P8 B5 D, q2 k8 V; A' }( n- j5 |, R9 d- j4 G- x! @- C. \0 F
6 h; F3 i2 m* E+ Y
7 l! `# |5 y) _! f8 t

  e& w7 {3 Q5 }. m- ~
8 y3 H/ y( @% d! M4 v
. P" m% R2 r+ S' ?/ m1 y: {' i8 V

SUBBING TEAM
4 n! ~6 |' l0 J7 V7 }# E- W4 ?& D
/ [; `' J4 c$ o4 _
Project leader: tanpopo126  u7 T7 o$ e6 d. r9 s( E2 n: j+ c% }
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                ; J1 n) `1 v* G7 r$ x" {1 R
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir( K8 x  }9 v; S: C' }# x! |& p! O
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
5 w/ w1 a/ T- p5 M! l6 DOST: loveglassmask
: b! `( s+ @$ D* KEncoder: loveglassmask% H) J# U; M5 a3 T9 s/ a
Poster: ngochanh52  f+ n; V- j  s$ p' r/ j# D
MV: Takumi& b. m$ }" J% \& b5 l( [1 t- x
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU

, e8 Z! A% c7 f. w" z


2 B2 l. v) _; E3 Z6 N, {
2 X/ X0 c; u8 [' z# V( }
6 Q+ _1 Y$ Z" H. q2 m

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.. t* x' A; S  N4 S) \( K
Take out with full credit!

5 L5 J3 X8 e" o0 a' r

' P# G0 P5 ]+ I  S/ c. ~9 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( j3 x$ b0 |8 t+ b, x9 S, l3 V
5 B& I8 ~' z! `5 W& j; d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1
: @6 w( O4 L2 \8 c- E- H' R1 Q" P* b% u2 I( a
Youtube& G2 V7 U3 d8 t+ P/ p8 E$ m* H2 l

# o- ~' Y+ U% X
. }6 ]$ C2 c" J  a% J0 z( B% a) N( A( N( m

3 |2 R. i0 J, i1 B' |+ y% r- q7 H. g: S4 Y6 v9 Z

" v3 f: ?# q! m/ H9 {- @1 [( Q4 d$ A, x! F

( R+ |4 i# Y+ ?, n+ x
  r  e- Q' z! g6 B8 m
! A2 e" Q4 Z% W) y# S% s9 KDailymotion
5 J& J2 f! z7 e2 U" U# J' Y% z" t( ~# E6 m6 I" n1 N; U
............
! |7 R  T/ O- H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài

; R) H+ e8 E$ u- E8 _1 m# L$ \" n
* z4 I# l& x6 w2 Hhắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. i) o2 b5 J- s% @/ C

Tập 2
' o  G% H8 y( |! [

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3- z' v2 L& z8 ~2 L

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 41 d) w0 F. g2 T( ?) s6 G3 H$ r2 ^

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 54 }) E5 ~/ h/ z4 V' ?. c3 Y( W" k% V

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6! y+ O5 p- R- P/ ^

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7
3 ^# u& l6 t  {6 V# v

$ ~- n4 d8 n: x
1 K$ N1 T9 p  |, g# x

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 86 c5 `, X: T& _
phần 1
3 n' i5 L5 p5 B" f0 B- S0 b! B& }2 V+ _$ I: H7 e

$ Z, t+ S( G9 e9 k0 e/ lPhần 2
/ w% s3 k6 h1 w. o: o' `7 }" z1 G6 l) b5 [
; y" ?* r* g" q5 J
Phần 3
  `$ u, C. u0 Z* r
' Z/ \3 u" Q4 F) u
1 Y! P- i2 R5 E* q# C6 PPhần 4
0 F/ v3 X; L  V) X3 q9 }# u

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


# v. S( p) A# ^3 I, Q. V  X2 h
7 D% Z7 b( n; u% Y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; U* L0 p1 v- G# p! E0 a" _$ ]
$ J$ ^+ R# i* [5 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

- a6 y8 s( D& \5 Q+ i# i3 I+ X

: P7 G. q, ~$ V7 u0 V8 Y! k; I

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:44 , Processed in 0.094512 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên