Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14449|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.
8 z: z# K" |) \0 b) w* k1 o0 Q$ p
( R9 e2 T: o" I0 L1 N" D5 f4 Y( y: |! _/ R( |5 \0 k8 v
3 b5 T) K( e; f% J% w( U- X


6 n. ~% u* n% j1 E: [
* ?) T9 n* O7 R2 i/ N* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
; X! I2 |& A' u0 ?6 Y$ X* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
/ w* b! O! P' I) X7 U/ d- b* Số tập: 24
: `: d, v7 F; R* Đài chiếu: MBC+ k# }! V( r5 a2 ]4 k; U3 F- _* V5 t
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/20075 m' J# W: V6 s9 g( c& G& o
* Giám chế: Kim Jong Hak/ m+ Q; m! Y5 v) }6 F
* Biên kịch: Song Ji Na
8 J) ]4 U" I9 U) [1 @* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
  A  V/ C0 F! J: K1 R/ c
! j2 Q0 _$ n# o3 R  p

Nội Dung
; ~# a! v; q6 e8 n' M3 v9 x
1 I6 ^0 x; ]( k& u- g; J. C# _/ V: m% O& ^5 q

$ u1 O. l* Q3 b; H: A
  Q8 L; ~/ O: P0 v2 |Diễn Viên
, g6 t6 v2 B) n# G  c  U
+ \( G$ R9 W8 h; _) {
. `' e: U4 H; T( b& ^$ h0 ~/ N5 r, ]; }! K( R+ g& E

, A& H7 L1 V% R4 R* Z3 x+ ]4 y) b, t
0 g" u- s. e# u8 s: f, U- `0 V9 F
% K. t+ m- S$ P4 J5 w7 [6 M  U

8 b& J5 e- C2 G+ P; {7 z. g2 x3 X5 G9 G3 S* E3 G/ A
. Y4 g' H, X4 e, @( G( W$ Q
" A7 O2 z' P/ H0 {( Z
# n. v5 Q$ v4 L8 t- p

2 G8 P0 C' J( r& t

SUBBING TEAM
2 Z0 x1 r9 M* @: w& `4 q% C' G$ t" i* T+ }& |$ b  q

8 y- n& ^* o/ A: M* p$ l8 H/ S& x" @Project leader: tanpopo126
+ y' k) e  x; y3 X1 jTranslation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
/ c+ W! M  e* c7 X9 P& D; QEditor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir+ r3 |3 q( K& m. a
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126* V$ u0 o* Z5 N' \$ X7 M* N
OST: loveglassmask1 y" A) T% B) |, z
Encoder: loveglassmask
1 `2 D+ b  z2 j/ X8 {' H, GPoster: ngochanh52
; ~) F& \3 y  X, [$ BMV: Takumi
! a0 q6 G$ K5 q4 h0 z! `$ |2 nUploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
* d0 {7 @8 r  `% T* b3 C


5 ?" x: R: Z0 l0 V5 T, `% \. v7 B3 F2 I+ X
+ B$ O/ I9 h; |2 p. f

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
, `$ m: |8 w0 y7 W2 C! x" M7 X2 D' KTake out with full credit!

+ ], u" Z2 G5 v9 f3 e% Z
9 W2 o& w, l0 s$ a7 H8 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ r, D3 U9 m( S2 |( p
: x3 S. f- V; C4 l+ P, m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1! ~; p6 g6 [1 l0 V0 _+ ~

  f. v+ s. O* f2 t  s% \Youtube- r& ^# x& S' k4 v8 A: `

6 p! r' d" S. H4 V6 S
$ v) |* L1 p, [! `2 Y
" [- e+ W! Y7 Q/ R+ E
( v- f- o5 v; V: F* y
( y# U' P! W" \& y" T/ O3 X! |6 J+ @6 ^' b8 C' |7 J
1 T% @0 j1 U8 F2 J' Z( h" Q) z
# M5 g; U7 b) l; O1 L

/ D+ Z2 l$ Y- O, |  _8 E
4 o, u9 M3 _* B7 z' tDailymotion
" K2 c- p, o2 a: S% e5 T
' g+ o& N0 e' ]' ?9 Q  A............
6 l% C* @- }! {) W. _1 z7 D) r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
) l( n0 }) H! {

, P0 G4 ]! H4 b9 R! ]6 ohắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; G4 _% o/ @  ]5 t8 k6 M! W

Tập 2
( Q  n% t% Y, I% n6 f# c( S9 \5 [

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
" M6 M# }' h7 m

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4; ]* m/ O" m: z! c+ F

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
4 J0 D3 W6 i& L; Z

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
% }& a: X2 ]% ~

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7$ E' p1 ?2 J  L- x

- h; c" {) L0 w& l3 d; B" D
0 J4 y8 P2 t. C, B% I: G! m) {2 M

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8
4 q" _) l; _/ @7 ]7 X! \phần 1" `( S* F: _4 u( L" J! ^
6 O- l4 ~. ]3 m/ x

( W' s5 _6 I7 s! y& v( T6 oPhần 2
2 [; R; K7 p& a  M/ f
0 J9 p+ O% H+ C6 x3 v" V
$ b# h% R3 j7 i7 x; d7 `3 l  qPhần 3' b" o; G* c! `; m( T: R# S
, I' S: Y" E( j& L

4 e0 d6 e! Z7 f5 x+ n& \Phần 4
- P% X1 w7 j4 c( n! i& i- ?

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09

8 O- R+ A4 z9 }9 g8 Z7 I

' ]4 g( `1 M+ b6 U4 G3 A7 S

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. y; b( @1 t- L$ N0 H& [0 _7 G
- x9 ^: L0 x' V5 B- FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

+ Q& a( M* {7 _# M
7 ?/ D- `/ s# p

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 10:02 , Processed in 0.079195 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên