Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 13999|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.* P8 W3 v2 l8 {
6 ^, ?1 P+ A) E0 X) H

& f: B( S! b6 N: G0 Q9 ]- U9 G6 o& M2 X2 ^3 h  E4 b, {1 {7 y


5 Z. i5 j( [) ^; J# j7 J/ I- c/ x* |& K+ p
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
+ A, O+ d' c' ]0 j* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
! x+ ]3 o  O9 m; k! p) \* Số tập: 24% c1 @3 ]5 J4 I, o% T
* Đài chiếu: MBC
0 E7 H$ k" h& W% j* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
$ a2 V- X1 m4 p2 D- @* Giám chế: Kim Jong Hak" K2 @/ E; {; W% v0 v* ~
* Biên kịch: Song Ji Na3 v$ X) O% R. I2 d& G! b: j% Y$ Y
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
  H1 ^, F/ J% _& Z* b

2 [; t6 E. Y3 V' L

Nội Dung" h, j$ E( x* Z2 B; l6 O( j3 T

. z$ {6 [7 c' f3 z4 d2 {0 h  c, x# C& P* Y4 V+ ?: I6 w% t
: [4 m# H! G7 l8 f0 e

: `9 |+ ?1 \& e0 M1 g8 O# M0 z) pDiễn Viên
: O6 S% E! _! a1 u; p0 c. [+ N" ?  j, h  ]  F

! Q6 V- T+ C7 c' U* X8 C: h( x6 p' m$ C

1 J5 d1 ]7 \7 w1 c# ~' S
1 Q% X9 D4 V' @7 Y5 i% x; i& Z! ]8 _) B3 L

" V& s! O" \7 \$ P8 p  L# V% O
) x% V: ?6 C, u& O8 _/ ~( [" A
  j* |2 |# k; P4 B$ }4 j
" `* `, k8 t; d4 @) Q" d- g; {0 q! k) ]  D1 ^9 u7 L" x
! [4 x% O+ v) O
4 U6 t- ^7 W0 V! e7 }1 S

SUBBING TEAM
7 E* J7 t7 O2 y7 E8 \& Q: O' Q2 }
- g% S# v/ u5 Y# P0 g5 l" u- D
Project leader: tanpopo1263 F, f4 U) v8 \+ P5 J: \7 b
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                ! K  q) P' w3 t9 ]( O
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
) J( \, m/ @: lTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126+ t  k+ ~% c, D. K" F" b
OST: loveglassmask
. H1 g, y' t, X2 c9 \. yEncoder: loveglassmask
) I$ S$ w" T' |8 P; o* VPoster: ngochanh52
  k; g& P7 x3 l) F- U! O/ {MV: Takumi) {+ w3 g9 |& L
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
( r: C0 G- M# }/ ]

8 z( T7 J/ H- X  Q7 O$ b

3 [4 Q8 g- n$ A- w0 r/ [8 n0 C. L! u2 {

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.. w. z! P0 ^+ X9 V  `  s
Take out with full credit!

+ Q* i& {- H8 f
2 }8 L3 C3 L, k' Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., B' T- \8 m5 e" @) O8 X$ b( N

5 o) B  t  s- i# HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1& N7 B, H) J. l5 N9 Z% F- @
" J" r* _) ~9 D! u$ e6 u
Youtube8 T* a7 B. z$ M* S9 e. F
9 l* M, d. _8 M- }. i& t/ v- ~( T

7 X0 Q/ q* t5 h! J  x7 _) X) N. D1 K5 e2 s7 ^8 L9 C3 d" O
  S8 t+ j: Z" Q. Q6 @! {& O3 [& f

  H& H9 P# V) C1 l/ v
" v& Z) k) ~5 }0 G, P% K! h7 [: `. F( B2 M

- t  [% S6 R! W; h
+ m  Z/ d1 ~- P
& q4 n; T6 c! H5 F8 X; e+ E* c* BDailymotion
% p: g+ {( }( G1 x# I1 d  i3 S; f4 E, O/ v5 Q& E4 A4 m9 S! D* x6 D
............
- t/ N- z2 c, g3 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
0 H4 U" O& {6 E, h1 L0 n

& a8 ?% I* g4 ?hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 ?" y& h0 U0 l7 e4 r; k

Tập 2$ B- n1 }8 o, D6 ~2 S0 X, Q

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
% G. P& ~& S% G* A  m

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4% i: v* Q- f+ d) Q

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
% W4 ?0 Q! f1 V% O

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
- e9 G1 J7 y7 y2 _; R2 k* d+ C7 _

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7- b7 [( _& g3 e, B


# E6 [1 n) M8 j* T6 l& i; s" h3 k; l! A4 L' g  b

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8
& T0 e3 c/ P3 [phần 1! O4 F4 @% z/ j3 v" @1 [2 W
% s3 n2 m' O8 M% s( D$ O$ B
/ u- J) ^  p. T+ y0 s
Phần 21 F. c0 _8 a! W- c
4 Q, L- J; z. R% ^- D( a

$ g- t3 K- k# T3 O1 OPhần 3% J5 f9 E- J; U. x* V  r: s0 p1 n8 f
: D* u8 F* q/ N; G' j$ L& j, p
0 d) v, d5 B+ K# }0 E7 |: \
Phần 4$ `# }4 A! x: T  g

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


  ^0 ^( j% ~* g* m1 d* R3 w+ {" M# k' Y% P: L% k: R% B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& k, k% Q- F+ {
2 [; F% u4 ?" j1 `6 }7 {: P# IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

6 z, W. x1 \: X: F* m+ I! Z
1 o$ x% e, L- Z* _7 Z+ y( @; A

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 20:23 , Processed in 0.094591 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên