Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 13365|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.
% ^( f( t1 J( N" b+ P- N, Y
7 E8 N2 H. O1 X
  {! a' v) E' P$ i
: s1 u2 n. T- P

* m- t2 t, N* L2 T6 @0 a2 b

. k* J. h5 j' c* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí, t/ X+ _& H. _/ n  r
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
: M' V" E2 z# R) R& N* Số tập: 24$ {; ]8 d! Z0 @& Q0 N. M& f
* Đài chiếu: MBC
( V) P2 t9 E- Y  _3 X, Q6 a! \2 Z* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007! ^' e5 {) ~% |3 D! y( L
* Giám chế: Kim Jong Hak
  {/ j4 N! C( Y5 n* Biên kịch: Song Ji Na
# I2 p1 n8 J& ~5 X0 a9 O- z* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

) D. T+ X8 b9 B
( e8 F' I9 u; \

Nội Dung4 T; Q- a0 W$ B) U+ D
2 A. d9 g* S+ C3 I3 Y9 T9 p

5 d1 D3 @6 e& J- O6 \7 N& \' R7 B/ u4 v
3 F1 x' w0 w5 V, v
Diễn Viên
' Q. o' D9 B3 Q* A6 j4 o  Q: _2 z0 j

; V7 C% W8 r# i. b3 y' {  a* s# ^7 i3 O8 H  j4 J
, j( F  @8 u- u* A

! ?+ ]- g5 Q* x$ n0 o* T; u
; r1 \% y& b8 X& P* f
7 h( T' X. ?7 H5 {* n
7 D( g5 s, g) N4 d2 @' u6 o2 q3 q+ e. G% @; l) }( l6 O  E) O

1 F- N6 O3 d/ @6 y5 u- }& n; n' a+ n, `& R* V

& Z: j- L" V) L- U& @" m- K4 l+ v2 Y8 k

SUBBING TEAM
  K$ i3 M- J  c* g1 W5 ?% b( I/ ]# z. ~) \6 [
5 y/ p+ W& s" i# }6 a, N
Project leader: tanpopo126" |+ n3 v* H  W" e# i' W
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
- R2 T2 ^3 M9 vEditor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir/ F8 s( ^" g9 d# @
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126$ y( s4 h% E$ r3 F/ k- I
OST: loveglassmask" x0 @) M, [9 O
Encoder: loveglassmask
' B, f3 H3 G; e+ O4 j6 V4 G: o) HPoster: ngochanh52
! G9 T. ~# z3 f0 d0 Q8 bMV: Takumi
" U' g3 \# ^4 j' e; K$ BUploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
+ _. t" j7 i- a9 j

9 g9 _: j4 w7 V: U, e! t

6 P* l3 J, r2 c7 c* g+ p" D
% b& y% l! t) ]- s! c8 r2 K

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.* w7 m( F+ ~4 u8 v1 V+ d7 J
Take out with full credit!


! t0 J' b4 d8 ?- ~' ]6 {6 Z- s- J8 ?( f; C( }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 U# @$ L0 K: D6 ?8 `, e

! O; d( e) W1 g) n1 \+ g4 z" [) J* U& ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1$ F" t) i& _( y' h

! M8 q. N2 L* S2 O* DYoutube' F* G# |# l9 Q+ ~

& \1 f  Z( v3 J, a5 v. B# [* ?# i1 b4 B
" i5 z: {2 c4 n5 H' N  d- h
4 I8 g3 s& E2 U# V7 u
! M- ^8 }! _/ g1 c% l, ?
3 ^( g  y8 x# S- B4 \6 w
( Z* T! D% c9 Y  L) D' c
2 ^$ T4 r' i0 K9 g/ A2 H3 T
% }6 b* u, G: a/ r# l1 p

2 i6 @$ I7 H8 f. Z& }Dailymotion
: F* z7 M3 f" t" E. d  j1 i
9 h% V7 g  L+ I' `............2 c0 V8 ?; c' y1 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
8 _5 P/ U0 T+ Q" a9 }( b8 h

  b1 \. E  Q: L0 @' N; @hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 s, M# p0 q' I  T

Tập 2
3 e: u: W  G6 N- C& V

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
2 ?: G6 z7 c4 i( K  I

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4; }0 U5 h7 ^- s( E! B! _5 o

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5: d8 }$ X/ C% J3 T: M" t

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 68 p6 J" J" I3 h# ^  E! |* w& B

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7
% z9 `5 q: w$ X# e* Y+ _

% t4 h7 i5 R# x* S4 P
% w$ w! X. V) y: e

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 80 o1 A6 X' @7 H$ F8 X! C2 e
phần 1
! G; k5 X! M0 m' P# W0 F8 f. F3 j$ k; S' @
- N9 G& S  E: T& N% [* x# l6 p+ I0 ~
Phần 2) V. m+ Z) [* `- a

4 g8 j$ b% g! p5 F( Q+ Y' ]: m9 Z  K; E% w0 h5 [7 ]
Phần 3  J! O3 h6 t+ S' z4 v) t

0 ]5 \; c+ [2 L5 v0 D5 \8 z2 X8 l# G; E$ G9 C
Phần 4
; U0 c$ H% Q) _  Z. o2 Q' M

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


# n2 V% x, U5 s0 h
7 d' X% ]0 z3 ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 J+ [( N0 s' B
- H% _2 V% w+ H" t$ R& q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 c$ L$ E/ y& {( e0 a; ~$ f5 s. V
. y6 ~% M' x; G; h7 ?" V; p

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:16 , Processed in 0.067430 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên