Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14849|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver./ m% m, p! q! E  j" A. ^

6 b* h4 ?# h6 K3 l/ X7 r/ [9 z  @8 f) _4 R+ x, O# k5 H5 a" e) }4 S& [% R
# `* g1 W' |( o, @8 i) O9 f2 a

6 T) U  H  \* N. m# s4 D
" Y& p/ q% K; @( d, ?& G: y, v
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
0 ^" q/ _6 t; ]( ^* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods; P" `: w( v4 t  t
* Số tập: 24
; `& O4 j% [6 x' n& s* Đài chiếu: MBC- Y: \$ U; [" h/ J$ t% ~
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
6 J/ w+ A' w$ \' u* R2 Z* Giám chế: Kim Jong Hak
# e5 w. X. d" w: n  T; i, \8 c* Biên kịch: Song Ji Na
$ J; v, H6 B: O! c8 j* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

! K/ G! C3 P4 s. r; g4 Y, ]6 t0 e" X

Nội Dung
8 P0 s0 c4 W/ R& Y: O& M, F) r) c" r
4 T$ ?/ ^6 u+ t
9 c& f7 g$ g* R  `( D  ?" I. d5 Z

) c: E  T- {% a6 vDiễn Viên
6 ]4 s; p, i' V$ Q5 P- r3 v7 l5 W1 c1 ?& r# g
. a0 i; ^' k$ h$ Q" }% d

9 @# b+ L4 _$ i1 y3 ^; a- o; T) t& l' g
2 x, N, q( Y- t1 S3 E9 r( F
! W& w& y8 ^% G& R8 z: U- d

" X. J1 I. X% }" S# N1 j
7 _3 H5 T4 r2 Q0 s  h4 ?
; [/ ?4 W2 p  h- T$ m8 g4 I8 x' I! h8 @
3 B, d. z* [' q/ b) g
( s( ?4 w" w* |, c
0 _0 s  t& g2 X

SUBBING TEAM6 G  Q9 q* D! [+ M

" G3 M4 [- O% Z0 U8 |8 B5 b  u! z7 p" D8 ^% d+ J6 V
Project leader: tanpopo126
' M, Z( w* L( N% x9 s3 gTranslation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                ) e, L7 y& i4 z- y  [1 O- }, R' r) h8 x
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
2 b: h8 E8 r. [& ~& e- oTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126) F! m2 A6 H! E2 _/ k
OST: loveglassmask
8 v" [/ M2 n) uEncoder: loveglassmask
) A2 d6 S3 L8 r$ f% pPoster: ngochanh52; u$ Y: |! f' \9 D" \
MV: Takumi5 j8 P/ w- N. |4 P$ H7 u( a; h  [
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
- f  u( X, y- E5 a+ x$ G+ c

. O! U" i3 U5 M9 p5 i8 l! ]
) r8 s. p8 [$ P9 _
0 K  e9 m2 E, g0 i3 B. h0 }

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.0 w- U' G3 J6 u' K0 P
Take out with full credit!

+ l" u3 @: s; `) C# K

  I( T, h& i7 z6 G9 {9 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' Y( l+ M8 a) _4 ?6 x1 F; M$ _2 p0 \; D, o5 ^; I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 12 l1 A$ H' J* g. c

# E: y8 z. A  E3 vYoutube& a' g. D% j4 U# W3 u# l' ~  K
0 w" A9 P( [* v! k
3 {& K9 i0 d( Y

& G# U  [, k* R0 u2 A6 B
& q0 S# t+ j. M6 v8 U" ~/ X; z- b4 W

" d/ g& I8 m0 [$ i+ L5 e8 q, W( k/ v/ c& u% ~* y
+ M8 U; U7 W2 O" ]2 z

9 V- b% J. n7 J- }( r9 @5 \/ {4 g, k
Dailymotion, Y% \0 B7 N* M" Z

; x- y3 }/ G; h, o9 W............4 ?& P! a5 ~0 z4 M) y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
3 g# {/ q6 |! ^% @" e0 Q, @
* G& a* {& E6 p' ]
hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; z0 h! e" E' a, w& I

Tập 2
+ m) A8 D; X; ~4 F; _

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
3 O9 ~# {0 v! W* H

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4( J) Z3 S! k* L3 X3 K

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
: P6 p6 h% W1 ~( v# B9 f

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6" ]5 L  w8 |: E, b

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7
2 x/ u1 B7 c4 R% }$ c- [. I# Y

# E7 s- c; a0 W4 v/ T! n

9 L; Z% d  A) X5 T  t2 ~

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8* r* z9 |7 ]1 I4 b' G0 b
phần 14 |  C$ M& f) g) f8 r: G4 F

9 T6 t! U" L. M5 y3 t* d8 M" I$ ]. B
Phần 2: P, [- F) @% h' @" W* I* `& J' U) t
: z! ~/ ?, w) P6 _" r
: f$ S" X$ P( V" A& ?" Z9 {
Phần 3
+ S+ z8 w0 M& z% _. l5 }; y" d+ T& ]7 X0 m6 h

( k' L& C. V9 T! c& g" sPhần 4$ U8 T+ m$ C5 F- Y

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09

6 a% N4 ]5 H& v5 W4 U
1 O2 W3 y& m# ?+ C, a" P1 k( Z: z" b

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) ~) g$ Y/ U- b; H

/ ~; l* L3 ]9 D; j7 P9 N% nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

' f0 M% E5 `/ Q
) }3 R8 N1 d; R  _

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 11-12-2018 22:50 , Processed in 0.092381 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên