Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 12847|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.3 l1 W) L+ d/ h  m7 _/ ?

4 I4 V$ h* _* `$ D( s8 _6 ^# Z

5 L2 U  s% _* R+ K# y9 C

7 t0 a& d9 y- o# ^) W+ M" l

3 U6 l8 q9 z4 b" B5 A" E* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí' v& R5 {7 S- G+ v' v" j* E
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods/ t/ \! `6 f9 T1 q, c
* Số tập: 241 l- z+ ~, O6 A4 ~+ N6 q! j
* Đài chiếu: MBC6 c7 _5 a1 w: k+ a- a: E  \$ m$ B7 L/ Z
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
8 ]( W6 w" `/ c" u7 `3 P* Giám chế: Kim Jong Hak
6 L( b3 G- y2 j* Biên kịch: Song Ji Na
  l/ ^+ o9 @. y% A2 V  y* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
8 n0 \+ ]0 U- u# m+ o- P& e; h
( a/ L6 T1 g' |5 ~3 a

Nội Dung
. ?- a, `1 S0 j! n) M
- K' a' J% n. u4 c: K8 p+ k& o$ R6 @) _' [: v& i

/ _' T- ?  y# @
/ e, Y# T0 z& m! F2 [Diễn Viên8 T# `% B2 L& E! n
/ W: Y' I# W4 v9 w  m4 p6 S
3 j; W. H/ h) |) i8 `% t) A  v
+ k6 g5 g8 t1 D! r" M

# W! E2 L. ?( {  p! T7 W) Q! s6 g$ W8 w/ p3 k
% u% Q/ i1 W% H; X; W' D* g. o
$ ^# z+ P9 l: Q" a) w

8 F6 k) G! e( @4 p$ k1 `" B0 y
" i& U5 i$ v4 a' f3 A; [" o: [/ {+ s% H% a, r; D* x: E

, j; o5 X  h- X9 `9 r* a1 |) |9 v3 o9 W# J

4 O5 x3 m; B2 b0 P" S

SUBBING TEAM. l6 Z) W% r5 L7 ~( Y% q; V4 G& Q1 P5 [

/ m" ^+ d9 n' W5 Y1 K9 @5 G! G/ ]) I% D
Project leader: tanpopo1269 ]0 V& E+ v' n* V3 X: x2 e
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
: }- z' s% P$ F* `Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
% A; M! s" K( T/ C; kTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
1 i8 \5 ?1 ?8 ^- OOST: loveglassmask
# e4 K. r: N0 X8 t- wEncoder: loveglassmask; F/ e  _  r" [  R
Poster: ngochanh52/ N' c3 o0 e+ [; W/ q/ y
MV: Takumi$ D$ q6 s( e% t
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
1 l0 O) x- @( |& o

. R' q/ B6 r. q  g) Q6 b
& ]- e) z3 Q' H$ V, s
  a/ y2 D$ i; _( |

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
4 D/ T' W: ^; i9 F+ q% L, ~Take out with full credit!


. t: g( H2 Q6 k7 [5 U, Z  ^% s$ J5 x: t& G) I' s1 U- q) c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' d( E) h  y" s& F7 i
  G6 {) |' @" UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1" K! a  U8 E! N. k% x+ }

( ^: L% h- L) ZYoutube
" d& a1 s  {$ s- _2 T* j' `3 w2 V1 F7 h: j3 l8 U2 t" P( u$ R
+ L( d, A9 O% N$ D) s2 N  `% m
! o3 b8 d# Z% v- G
5 r7 |9 W) L8 @

: N* |# S8 d- w! L0 J4 e
4 p2 J% g" q/ D( t$ q3 [; s/ s8 O: P9 ^& H, k  d+ A
8 q; W, t- h! |" |) t6 r! d
# s% H0 I7 a/ `0 V% D

3 O" w9 u" K/ Q( Z; `$ X) Q3 gDailymotion, @( G2 w# c0 n  j- K+ f6 ]
/ T4 r) Q' K1 \
............
/ `) g7 ~9 N5 N( t5 @/ x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
, h( U5 h, I2 }* e

/ H  W+ k1 f- a4 jhắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 A( S6 U( _9 l" I

Tập 23 O; k: X1 i; I* H! j; z' {- W

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
+ F0 ~  d* R. i6 P% h3 i

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 41 h/ W0 P" q0 w6 B5 d2 i

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5; t4 M  Q" ~+ ?( [/ I7 ^

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
4 I, H" Q2 L# {

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 71 O* O# D9 F# a# j! O

  U/ z# i% g9 A3 i7 d7 B
2 u! i$ o* @7 r! ~) t. e6 \

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 88 g9 a' K+ E1 ]. n$ ~  i6 N
phần 1
$ R: P# }+ V: f7 v( c) x( q7 C) B7 C' `6 b0 M! L/ U0 a  |4 i

, M; B& c- f1 NPhần 23 F( L9 `2 a3 [! s! V% J! \* X

0 n) X2 W" G. A: Y: E$ I
% @4 T+ J2 D7 {7 {( M2 @) YPhần 3
8 D; K7 B8 B# N0 C, a
1 L% R, {( }1 E0 ^; ~0 F! t3 `
0 J4 ~; d) y- D9 R& mPhần 4+ K) x1 `6 s, O6 Z

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


  J- e; x; t+ S& Q5 D7 o
8 R; {& O2 M, l, z  G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 a* G% @8 F) s7 u

4 S# l  P+ |0 P  ^" yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


8 `$ T  _% h7 A9 T& t( z/ a( J: t+ q2 P- l4 k4 H- B

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 07:30 , Processed in 0.077010 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên