Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3693|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend
1 l" V" k2 n" l: @" H$ W8 ~
) r$ r6 [: I0 ]: R6 L: d
( c$ t: U* T4 k  e0 C. f( ~4 X# c& m( h4 V( Z
+ N* q6 N( F/ B6 v9 r  T

, z. A/ ~, N+ X9 H8 f5 _; |. y% E. E9 [2 T/ m

/ f! y' J: R6 a  Y6 @5 j# I/ L8 R5 g' q
  l+ v. A8 L% R6 ~( H  ?
4 ~3 n! A* z( I4 Y2 {: c
6 v+ d7 ^; H4 g, s9 [. J  L1 j) E1 ^
* w9 \$ y  o- K0 g! ], r4 B
8 C% @6 n1 _2 `2 M+ G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài

6 i' W5 D5 }+ c

& ~; O% z5 f' F! O2 u/ t4 |& [& ^3 @  E1 X7 }2 T2 F& `
! p4 y6 f8 T5 H* C
  e" }1 C) _9 b0 }* }5 [' q

' m. j# ]4 `# p1 E, R2 O9 p* H  x- s4 u1 t+ R1 c, y( F

6 A( s2 g+ y, c5 _+ j) X3 z' f4 s% @; b1 H8 M
9 W! X) V% {# j" j

4 g4 d' A5 o, c( a2 X, B9 U. F4 |/ w/ x5 m+ a( _( [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài

. Z1 ~1 |5 f% T  m
" B( T% N$ U8 S% ~5 V% M

: y$ F* M, k2 q9 s' }* x) a6 m$ R2 [4 M2 x# N/ N# T7 G% b! P/ |9 Z
" p# d: ^7 _/ }7 ?9 m0 h4 x& q; ]2 {) f4 W
% L4 A7 k" a# G

2 D/ M+ G: U  `' [, x  C7 O6 ^# T0 [. _4 g/ o) _6 {9 z
7 Q# Q2 ^% ^3 c% R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài


0 x) w5 ]5 Q3 E" A0 k
' P  y  p) I/ n: U# Y1 F7 q5 o4 b6 l) U. r
. F$ C3 Z2 w: X' e, L# \3 I" b
, S- ]- H* F( {3 }! t5 y2 }" @
0 S! C. e) K5 H4 N& o' ]; ]& R' b

& d* n( T' i7 @+ A6 l9 N; U  j; U& O! @/ [6 M( w& d3 K
( V' O; F# f3 @" T1 k! f( f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài

% H' ^7 @% k; l
) c1 U! ?7 F8 q- l) S( [4 u

) @  ]& A# h1 f0 O) x" q4 V- r9 t; Q# }5 ~! g# B3 S& d& W
" J5 X7 Z/ J4 B
; l; g7 `3 K* h/ o6 _

2 A2 O8 A) |0 O$ B
9 ^* u* i4 O0 J/ m1 b0 h
: L+ X4 P( ?( S- _+ P0 p& I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài

# {5 p( f) }0 y. ?- J* F7 N) p; B
6 d( `6 q! P: Q( i; Q( a

& a- X4 i( w" \7 X
& A' H2 F7 G+ ?) J  D) P$ Q
8 _# E- R( f, w& f& m1 Z$ P; [- Q! f) m) n- m& }5 I& L2 j
9 }" w2 X% V- H1 D$ x+ P4 N. ?

; s: p4 v5 x2 h' f% ]. l1 j7 v: G( L

8 G( U( A; O. h' f# [$ z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài

$ i/ `3 Q/ l3 M$ y* D/ v

2 A6 @5 r0 P  v6 d& D$ H) M7 B2 X3 @4 F! r3 n9 M, @& e* X* y5 N- \1 x

$ J5 u3 K3 o" t' e% d$ a8 I. A+ B+ g  `* A) F
# ?  x6 z  _3 T; o' G: s

6 ]. L, h& I- o  e
$ T2 B5 o' B0 z' n
- X( x7 J  ~6 C. C  L  O7 W! R+ x; p0 l! x. V

5 a! b% q- Y7 o& S, L9 e
/ K0 J# p+ N: b" i8 \& X2 X" s: [1 p4 q* F

7 a, p* M+ Z) f& u1 A4 X
3 j+ [# L6 ~" D2 U! D! b$ E0 h5 N; L8 }  C* q7 f' Y

6 a0 C$ U) u. J- {: @' F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài

8 b; U" F& M  f2 @1 L) D/ R5 @
: N+ E0 b# m, n9 j9 l) T
9 Y9 \4 q# e* C" l& i6 @

! z4 ~9 d) s; }- B8 U4 ~* X, E* ^2 J5 u5 i4 G6 m0 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài

+ s- J( w! ?* [2 b2 g( S$ P
. K/ q# Q6 [0 F6 Y

6 N5 G0 n- @/ [$ a$ G9 A* A* n4 }
: r; e- a1 ?, {* k, |% z+ ~8 g3 u
3 K$ x5 u1 [2 A! H, ^; F; e1 D6 \
! B' N+ I( Y3 O0 b: Z- Z
; Z# T; m) O! `# `9 U/ @' G, f7 e6 ]

3 x: R4 z/ i" Y: _1 F0 D$ r4 J1 V4 N1 E/ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

4 g' V- q7 b- N* X

1 [! w/ N. G  s7 ?" w6 p. b5 Y+ {4 H1 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-11-2018 21:19 , Processed in 0.114567 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên