Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3620|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend
8 t+ ~6 T1 ?4 c$ p
6 G& {2 W7 `- t* @0 W
' A+ q/ f. a% x3 A0 C5 U1 \
/ j: N3 P5 J) j  ?! X
; Y; v$ G' k- X0 N5 P4 ~% J1 I7 n! \
& L, N( Q1 O) @9 q0 Z: I2 F# B
) b  K5 ^& I7 N
5 ?$ V( V7 ]) W6 c# t; v
& V6 L5 w# U% ^* ]# E! l( W$ o

5 l# k8 k8 `' A: R! F% X# @
2 ~: U1 J% ~0 {- x! h# i8 b- |' a, P' }2 w0 }% d

* e9 H& Z& k4 u: n: u# r, Q2 @8 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài

# P1 t, u1 _/ M) Y; ~

: R6 l& C* p2 P; P8 V6 I, i4 b& n( q/ t8 l

5 s6 {* h9 j& N* y+ L1 b
* N5 W" p, ?' G# c  u# R/ d1 u6 v6 k, V4 M8 B$ ~9 ]/ E2 _
- o0 ?& U$ K$ T9 k# n8 Z' A) P

7 R! x  G) O$ a0 y  U9 T2 w0 L' c5 ?, S. e# h; I' G' |5 Q
- \# i! y- A5 p( j
* G# y- Q! U; p1 v0 |* F7 A

2 B9 {( Y) q. C( I- J( A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài


$ k& _# P2 e+ X5 i1 h5 N
1 J4 V% M, r$ T' m5 f, S) c
' A6 j5 Y. I3 K  F6 @, R
" z1 J3 A4 `6 J5 ]
* n. O- a9 Z+ I9 k- G! B
8 p: \" _* u/ d, N( p( B* u9 O$ ?3 S8 n2 Z7 D
3 q" W# o# y  M1 v- ~9 h& @6 g

5 V% n2 z2 n' z  j9 V; t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài


: A# |& J# _. x$ [$ [1 w5 O1 U3 A. D4 H, \
! K; W3 ^+ G% U# v6 K
; V. N$ V6 k+ z' [" |+ m  U

# O4 m+ W* Q, _# U. F$ A) l* T' D8 _) B9 \
! O2 H5 B0 r8 C% h$ C
4 {/ w! d  @2 m1 l4 d9 L3 C
2 W! }- v9 y1 ~7 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài


7 \+ ~) f$ h' m5 Q5 c+ C
& k, c5 I3 c) n& t. L" v  ]# i7 K) q
6 e8 b0 q% B3 s0 }# S4 S9 l3 D% X3 Q- P
0 y* H* a7 ?& H" @- P

+ b, B- s: x8 J+ Y9 _- X; p2 i- Y. u) }

# F- Q8 b; J( H( N& O2 `$ h2 }2 [* Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài


3 @# w6 m6 k% h0 |, |7 z0 y8 F  o9 X: v" b4 y

+ _" G" C/ I" B: j0 v3 ^) }) z$ M' X4 t0 g! A8 _& b
. T( V# @% D. {! m0 b! G/ l% W
) q* m. R# A+ }3 I, V
7 Q! `, c7 l& ]

; w. L( [# F5 k
' d: e* K( z) ?2 d
, j. W; {, h( B1 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài


$ D  n  n, z& @. H9 i  Q2 d8 f
" h- n" e. z5 {, d8 t" o/ c7 X2 i5 A

& N4 z# k6 @- o$ U/ Z4 Z6 n
4 G5 @2 H' q5 ?: R# @4 }
! x5 t4 I0 Z- t# f4 B, T
& i8 X0 x6 P& \: ^2 C$ [/ b
2 P& P. h( r; h& \- M( C) U7 {" f6 J: k7 X$ `1 _9 u/ f8 E
8 v$ ^. I/ M7 }# U2 I6 E! Q

. h2 L2 a- d$ z# D! A0 X4 M7 k

1 ^" y$ H' b) n1 I1 A: P: l. S) {; a0 e5 K& w& _" X6 M: E9 e

8 R' e, s4 s0 ?' @5 z) _) \, b9 I( ~% B. T) a3 E$ ~2 [$ y8 `9 B8 D
! e9 Z- F2 k7 `7 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài


7 S8 z6 T. H, w: j8 Z" X% n
8 t7 |2 _/ D( |4 i) \- J1 u3 b: L. O/ G( X5 H' Q2 u" Y

6 g  i& s3 {0 o* E8 h& s7 g" N, b( l& j" G- X* [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài

8 f& N: V" r% i$ k

6 ~$ ~& I% H" E8 r
4 B5 u" v8 |! |; R5 n+ C' C# N  {' m& ^
  V' u2 x% X6 v2 ?5 s; O- Q

) G) O$ @$ P5 w- N* p$ h  N
' v# w! D; H1 J0 S" t& d+ \0 Q1 ~9 X$ u% i2 t) s3 }
9 r, q% T) f# b
* h4 }/ w- i/ i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

9 _. e4 U- A  H) E% U$ B
7 h6 f, O! X6 N+ E7 a( F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 14:37 , Processed in 0.066814 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên