Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3830|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend% _& f. w5 i  Y9 e" G3 w
1 V7 T1 j- R( I
# D! H4 i* f- a
/ U9 S( d* K. C$ }8 @

, Y6 N7 c7 }$ Q( w8 v' p, l, M/ D

8 M3 T8 u8 R  q$ [& D* D( l" ^; e% c- I" g
' C2 y- w: g0 z7 ?7 H# a+ I% G

7 g" `, p. ?% b  @& L9 Z
8 w7 ?/ X2 ~  S9 n' ]1 H. ~. R0 `; m4 R" W0 ?
& k2 O- T# D( v8 q

  }" `% A; X3 D9 v2 @& e; w6 s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài


- ]. R: M7 b( ~3 @; ~2 p
7 S. ]2 _$ D: g) e8 T
! V4 F; E" z( W; `2 A4 ]( {) S" n7 Y& Z% J2 n
3 F+ Q2 W' V* U. u

/ o  w5 A8 p8 k' y0 l
. S. Y- i0 l& P7 Q
& m5 p( F- ?8 S
& f) m+ L7 s, e' t6 o2 _/ P; _% j* G- `" j3 m$ w9 F# o

. C6 ?' z3 B' X6 [- a+ f, H/ k1 y2 f6 P& ?) _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài

1 Z8 j. d7 [9 r1 v8 V4 x! [
( Y( T# j; ^( \. [) _
0 i" B* o* \2 O; b

3 a* U) J. B: z+ j3 r7 m% v" h1 x8 T: f' ^% j2 N1 [2 P. c( r

, U3 E' b( b# l7 L: ^! r/ h0 X6 o6 _+ i: E) o$ r/ ~5 i
5 u3 i% q2 R) |2 d1 O
" ]; E3 k/ c# R0 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài

3 m! R( A. u: l! B( t

. M& M' \1 s3 I/ @5 `* G8 B2 V0 j4 h, O5 q! r; S
8 R0 O# t. S! a: _
' ]; H9 c" Y) O$ N( y
' a- k- Q/ e/ V. r* T# ]

( x$ W3 S  B, S( ], e2 R7 I+ n5 @+ d& X
: o( w" V/ }* E: [! j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài

* t# ?; D; b* y8 W

/ _. w- i$ g3 [! \
) [* v! J7 ?$ N/ I* x3 _2 y) p- Z1 h; r0 b0 l# k  @7 U

  L& d# S, `5 u% T
  \7 \% k7 [; N$ y  O( _$ u9 _, @$ [* j: t
( ]! v9 B7 f: W- L, f
# `8 G4 r& Y% }! Y1 j3 A- O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài


5 w. V- o, l/ D# z$ m# C
) Z% P! ]- V+ A* s
0 o. r: p0 U& w
  @& J! B% n' w3 d5 B$ \$ {* e& L
, E9 |1 c7 t6 V* E4 s1 p
& N8 e( W6 t4 O: `8 S
* v2 U. V. @! n' h1 y+ G

0 y. O! E* g7 e3 P0 ]. s; _1 I
5 k5 r% M9 \6 d( Q, R/ `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài

2 a/ c- E- F% L  R

6 {7 D3 l0 y0 `1 _2 e
( t" A! g1 y# b$ O+ L/ n$ ?9 `2 `7 O7 `

* ~: t( {) h) t1 F2 M: Q' _9 I- X
) l  |) s% b6 Y) @( [

$ M  r% R( t! e. e" i( J! i! Y
5 `% }7 c3 K$ t- A3 X* f' `8 V1 H6 o5 g- I: G) A5 V
( ?% z4 w6 C+ ]; r9 j+ C

4 m( p. d! l8 I: D# c/ X, t% |; y: `) h& R$ t& {

( _8 V* t, q/ B* Z% ?; ~* z- d) q, a: E
+ u3 R7 t. v& W3 h  m
$ p# N2 p/ J+ B0 f+ X5 N8 U+ ?& C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài

1 E, f- c: I9 |% k5 C& f
3 S8 G% N2 u" q. C

! z" }6 i) }& @1 |  n8 N4 l
6 v5 O2 M. x+ ?- R/ h" [1 p" K6 N/ C6 f. c' f: Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài


% b$ R0 @0 O4 M3 h$ q
: c# k; a$ U6 X, D; L- T0 K0 y+ ?, R# D) i: N8 m& V

# e0 ?; }  x7 ]; g' M
2 c7 Z( C& v$ O7 l8 C) o  ?' R, e) P* b+ [! k" v) q8 e- x$ F. H
0 C7 V" R( h# K3 M
' f0 y/ o2 L' ~+ x' |
5 W* s: q% L, q4 C! L1 T

% k! ^! x6 @7 R  N2 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

. R9 f- p  p8 }

* v  `. u7 _  _; u- c& u" L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:18 , Processed in 0.116956 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên