Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3567|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend, B" o$ Q; H/ s$ |1 {- i
3 p; K! h8 ~7 U' y% B1 y* C
0 V) V0 j$ I2 ^, f7 G' X
" j7 J# w1 {! ]8 a
0 e3 \8 z- I  ^
; [! w6 I9 {& t# N" |

/ w5 Y' H5 D9 w- r/ G8 `2 h1 O
8 r& {2 F/ ?4 }- @- u/ V  a! v) e; l  I% R( o* ^) i
2 d% v3 f: t! a6 w

* j7 d) ^; a4 B" E' a
0 u8 L2 J, X8 l7 N- z
" s" \' ?/ j+ l: ^. G" W1 z+ k) J3 z  F" S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài

, V: S5 w2 I9 ]4 l) C( Q

2 C! T7 V  \+ A- N/ V( \" j; o- Z3 V: m/ i/ X
& I7 ]) C( c( h
8 \7 d. P2 H( p+ X
/ B) w) C( Z9 x& }
7 L2 C; k) k: M. S  c
  G; A2 s9 x1 b

5 |# }+ N% q2 ?, E/ W8 N3 V; K
1 Z0 W9 i- u9 E9 K, X' ~, u
' d2 ?/ \. a4 G2 e
" V  Z0 T/ {% h6 ~. I7 X2 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài


2 Z7 Y# b3 l6 g2 E
0 r" g2 q2 C) Z) k# U
3 K; b+ y9 x; x3 C0 n! ~' Y6 R1 p9 ]) R# h; Q( G
4 f5 ~4 Y$ H7 k9 M
% k# e# R% f1 @% ]1 b

3 c8 z  c$ h6 [' i7 Y6 J6 k. R$ o) w0 }' n- T  b! p& E2 M7 J
+ Q4 }2 B! P# d& `7 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài


' s  P6 U" c9 G7 q$ i. U" |, @* F6 }' B! V; f
! V& A8 n$ p) b: g
/ z/ k# q3 E" j

* Y4 c3 b- u/ z$ d, f& B
1 N9 \" C* [% Z3 {6 h; B0 A8 I$ v/ g. S# y# E5 d, D. R3 N, P. O* o( e( O
( G. _5 L0 t; j
  p$ I" Z, ]5 ^" A* b8 h% C8 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài

$ }" c0 ^! x) |# o& a
1 i8 I, ^' O+ ]/ }
6 B$ a$ ^; h4 q# U1 z! u

3 M- B6 L9 ^/ b) C, A6 n0 X: [3 O4 @9 j$ p9 B
. j' ^& }" m; m% h( s- R4 P' T

$ E6 v  @. W! j9 Z; K) X* ^% U8 |7 N' P+ {1 \! h- J) j

; L* f7 [% s7 V% A& N( ?$ X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài

- v8 s1 y8 G, Z2 i& ?  ?4 X

/ I3 ?8 F6 k' b" ]7 ?4 B& p2 p+ r7 H2 H

5 H; W7 {" F! o; J# Y  H% H" t3 j2 }# u4 [. F2 w2 a
% K. H0 i. ^6 y1 s' ^

/ N. m4 ~( |' g4 \- h+ T- Y1 H0 N1 f; C* M6 ^# F

5 a- w0 W7 f1 f% f+ P6 K  ?3 S3 h  j" L# n' F9 S2 {6 z" g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài

/ m7 J: j  ^2 m: `8 O

" Q0 k" r; N, ~+ |6 \$ d3 B: q8 h5 u, }7 K

, o8 I$ X( H% B9 b8 r
( V1 }  i* T6 d/ q& o& Q& f3 v- x% U. @/ L$ \
0 L& _0 Y: K2 M( K7 U+ B) r
# T! t2 v6 V1 A1 [7 }$ L$ @+ H

8 M  G7 n8 F5 X8 o
& q8 @6 x0 `/ B( u! [% S& h) c  Y* s  v- `+ J$ p

! K* p; f, x( n$ ~) H  I: e" z% j5 ^+ E' M! @9 h4 B

3 N+ u2 z8 K9 ~& J- J7 k& Y$ B& ?+ k" U( n) b/ X

9 P$ @* M2 B3 r& I6 M1 p9 e, e+ f( B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài

: A7 F0 N' Q% p: e& y# k7 Q3 o
* P: [( f. p& X: f
2 m# j7 S, W6 l7 \  x0 t

6 f5 M3 V3 h7 v
. Y8 o; @0 L0 g! j& Z+ \- `: g4 Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài


8 C+ ~( S5 |$ b, T1 C% I9 K' F5 B; d! N# q" C( c

: V* F, ?* Z+ v; q0 w  ?3 K! v6 v$ F$ Y
! r1 K% Q. i( K+ }
" }  C# C4 s0 Y

1 H1 ]2 o* d& i
- {. ?9 M  }. {
2 {* K. b" S! c% H
7 D! N1 t- W# E5 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

  e% y8 H4 [  x8 C

( |8 O' Z' [0 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 02:59 , Processed in 0.060398 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên