Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3564|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend. A. F5 U  S1 |, \/ `7 y" I1 ^

' o8 b( i3 L- ~7 {
* F( L' R' b% D0 }: x2 C* X: u. P. O( T4 L' S

* \9 b' N, {+ f% K' ]- \4 S2 P* U! }% c2 i

6 ^/ x+ E" @4 e5 X# Q7 l1 s
4 b5 ^2 k5 ?9 P
3 O+ L- B3 r$ |2 R7 w
1 r0 q& ^; e) H
6 U3 ^% t8 |' k) h. ]' K' K$ m0 f9 Q! N2 |- F
* Q9 Y2 g, A* j( v/ v+ R! ^
; l; r" s( E4 `6 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài

6 t5 [4 C4 f; Q7 I
' ~) C& N. B& F3 {) W- j6 Z
8 \5 @3 i  b, r  p/ h0 I1 A

5 N  ?! l3 {5 E5 @) e' Y) J) x0 I. U% u, a& ^+ E' U" Z  g

3 s& }, X1 L+ j2 K1 |
% M5 `5 w: ]6 R. u7 A, `& L0 Y3 }* z7 ?
! y/ X4 n, O' t% C: ~5 a- E

" m  q4 @, E; ?5 X# B; T; b
* N0 O" i# G5 |, R2 S  {- L
$ A' M0 m5 U8 s' m, J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài


; x' G3 L0 F# n, p& v* G* V
% A) l% [% I* j) N5 R2 {+ M* e% O4 j' O/ s/ l- J2 k5 K
* K/ ^5 M7 _) r# P" G- D9 S
# B+ [: r5 T  Q1 T9 z8 t

  y3 k$ V  c' Q* ^, A5 w
$ R2 g7 ^8 F3 V$ a) v: K2 o8 C1 F. p

1 q; s1 ^* Y9 ?' t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài

& h+ \9 J8 s1 \8 \
/ s$ c; O+ o9 s. V8 A5 Y

$ U" u! |( f: k2 n& x( b' M9 E# M7 ~/ w
; B2 x2 Z6 I& Q' t2 K. l! C6 {

: F; N6 I9 ^9 |5 `" y9 h) i2 I6 G- W( E

1 w6 p; H0 Y9 o  @% ~; L4 U7 x0 D# t8 p5 P6 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài

; B; S+ O+ w) z4 C
2 r' t4 Q; M) J( b" F

$ h& v; _$ _+ @5 A1 c
8 g3 v9 a) T' h: s* P  K4 ~; A- f  `
6 L: x9 F' B  o2 _0 W
6 W/ y  a0 N  x4 i; i2 q. s
: D8 X0 @* p/ w  V

: l2 E& M' @4 \* O' E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài

8 A* }5 P" l& v/ K3 C
" X, d3 a' }1 b0 e
% ]; _" ]' B( Y/ P

+ ]0 t% D% `/ ?- ^6 `* d& T' b: l+ H1 }
  I; d, n, l! u( h' k% w5 c. }4 k

5 a2 J8 m3 v* c) ?" ~. F/ H* m; ]' U/ ^' @" B* m+ V7 C
# O1 e; Q0 t( W5 B: {% M2 s

8 p+ l6 c% M6 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài


5 h  Q4 N. [! a$ p* g; ]
% r$ E  P$ s7 V8 E$ S% Z' Q( u1 V0 o9 U  Z0 j3 g: X) \: ^6 O  {

: e3 E% B9 i( [
3 m, e, I8 J" z8 Q5 j/ w. Q
; f+ O! U3 L/ b! ]/ o8 l% A! Z) u( K1 ~+ a
3 o* k& z3 W0 u  I* G  T& X

1 q2 b; `9 G7 O+ s
$ k2 }/ [. ?, T5 z+ \
9 E# j4 y1 q' z
% v+ R0 P9 W+ @6 y$ {5 }% H& H% }

* ~7 y( j0 d6 _* k; v3 e# i; g7 L- b3 ?4 K) d9 q( O- m: c

- t/ a. ^+ K; }% D- u$ r+ g0 B7 c2 ?2 a  Z) P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài

% o  [7 b. R, o$ x

# z* c$ W1 E4 R$ M5 E+ q, A0 v/ B+ J* Z. R* d
# E3 j' ^# D) t' g. c: d

1 q: b* S- P+ m& H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài

9 |% S- U1 W. \4 Y9 ~3 A; I' ]" l
+ ?7 p* n3 R" p3 S4 ^, A4 u, E

) E( x3 j  l; p0 l; M3 [2 ]" e  G' |8 r7 v; G

! H) Z# @7 J8 R1 E1 o6 W1 \) {$ c# E3 X& A! F+ s3 o

! O; Z/ n; }  d) A% F7 H9 v! H7 ]
9 R9 [( O4 n5 V& {
& o' w1 A% u8 o  M! L, |) D4 M4 G' ?! {2 Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

, x3 q9 w! u! {  ~

. w6 I& Y- Z! d" f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:50 , Processed in 0.065095 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên