Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3649|Trả lời: 9

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:12:59 |Hiện toàn bài

[Photo/Capture] Ảnh từ Video making The Legend
# @3 f% u4 B9 f0 d9 F* K- v* ^3 x
# L8 f8 B  [* _; `/ l1 ~- }! a) ]3 |4 @. l, Y
: D0 D7 N) G' I; q

) i9 K6 d8 l9 }! ]6 C: E3 O& l& Y: S5 F2 M) F

) P  x" ?, c  c! b$ ]! C4 f9 d4 K/ N2 c& a+ E1 @( R8 Q9 I

  Q, @3 N6 b, v+ g6 c/ j% o$ b6 ]; x: s' e3 t
% L% z0 L  m" P) ~( T

4 z3 u: v0 W$ L0 l! x2 I7 Z( G8 d
4 \8 T& C# k, [( t; V" \+ M' u' Q* u5 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:14:13 |Hiện toàn bài


  |4 s, n3 z( a; }' u& e% g( }4 P6 L& \' W) I
! g; a6 n( Y) ?+ Z( q
: u8 X0 y' `; Z5 ?6 R
8 x1 K* ]0 L! q6 R6 L4 A

6 K" u& [: t9 e% R/ u( L6 z' n
: a0 X9 Z9 G# x
: f! i# q4 A5 I+ e: c/ G  a1 f- C2 Q" m) V

) y; a9 }! E0 E
1 d) b- e( [5 Y4 [% i' K5 V+ _0 A# g# X+ I5 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:13 |Hiện toàn bài

& P5 {1 X! k3 _4 m

+ I$ [7 ]/ z6 O' S" w$ l+ O
( X, D0 p  t* a4 }' M
* K( B5 ~/ i) E$ u8 f9 h% i2 I9 I

# N2 n# u: w9 z& _+ \
+ |) [# L0 `: @$ ^
6 Q4 j  m4 X& x8 _. |
$ `  ?# W$ Q3 k, I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:22:45 |Hiện toàn bài


+ C& h* ]4 @( h( o& h! Q$ p
- p' x8 E% E+ C! j1 s! F) [  [/ A4 |  L# s  z) I

8 Z+ o' g; Z7 \; P; R' u  K
5 p, M3 y) J$ N! N$ J3 o3 m& M0 [3 m8 J2 ~9 r

/ E3 x% o( H) ~; K" U0 b
! Q2 ?- X- o' R2 I
' _# V) t0 G* A# h  j- `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:20 |Hiện toàn bài


; f  N8 B3 |$ {) ^* i* P1 _% Z( \# E* H5 n

) _; @, @& X7 |7 W
5 X# b) ~! |& J) X" c. Y$ D  b) ]2 F+ K+ E' F- y
% z% X# I2 i  V
/ Q, u' M- |. `& L

6 z  E9 J! K) ]. D& f/ b; t; Y8 }" F( d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:23:46 |Hiện toàn bài

* w; Y$ z% l# J4 ?$ N7 p  z

& e5 s0 `7 T' K, U, E# w  ~3 [6 [. L5 Z

! R- H6 Q% j) G' j
1 P1 R# R# R( I
$ a# ~! B2 v% \4 t8 K5 h# c( ]" C* y
3 g$ f# e$ f! ^: y+ b
4 c0 Z4 I# t0 l( H* g: z0 ~5 ^5 ^- C
4 \3 \$ ~, c1 h# z8 p$ d# e$ y: q% w1 B* U: x( M: z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:21:41 |Hiện toàn bài


+ P! R& C+ c- M5 E! X& X! e. W' h: L1 q( |! j/ o8 O. X$ p

; Z$ e* _( y1 Y0 ]  H
  s7 L7 V( d# K; L+ h3 q6 d
% s- T: V9 {# o9 v# D( L( B9 v& J5 A

3 P/ d" G% T( j. b) f
1 c( ]/ [* [  Y4 M( D% ]' ~1 }" M
( M; F: H; U: E
$ ^8 _, R$ V0 y; Y
! ?- d' J7 Y0 H3 F
; x" c) Y" A" _. V2 L
/ j7 J! U- f) U9 U& V3 Q& v8 H
1 q9 b0 t' A5 M( H% C, p) Z$ z; W+ i# X& J7 T! Y
8 [, i: C/ k, D

) y0 L' f' B* y1 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:22:50 |Hiện toàn bài


" O2 a( W( B2 i9 U
# K/ Q: c. O0 ^; |( x2 Y7 R- |/ e- K4 b3 g9 `# ?

/ N, K' U' o$ m% \
- f% Y. {" U8 k" V3 s  C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:23:42 |Hiện toàn bài

9 }- ?+ g- g7 F  r" K1 P/ ~3 z# R
, w1 u' n1 }% c3 n, r# ]  m; q

5 a5 N+ X* B& {* c: d1 h2 ^- H/ n; x% N& Z4 \& y8 c$ M

" V3 a2 `/ v3 R+ b. V
+ J  ~% b9 D; C' l) ?3 J9 S& w# s- a

. N8 S. I# f6 f7 J9 F2 K4 O9 ~2 {/ `
4 Q; B2 g' |* N/ U* h1 R* I5 q
+ ^' {" x6 o$ W1 ~. z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 20:24:01 |Hiện toàn bài

1 F  y7 I) y" ~* w

) t0 l( `7 y) h9 }3 I- y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 19:41 , Processed in 0.098550 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên