Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10+ {( e0 `* i1 t; g
) q3 v0 `: Q+ ^
# c" @+ j! q! i, `: }
& S2 o4 j' n( V  f5 K. g
+ e( [9 P1 V, A# @$ J/ w; @

! Z7 j+ T1 r: U2 f
  S! T& k6 a. h0 T9 f! z; V& u  w; s& X

  ~, D4 `2 E, T7 f- _9 E0 Q0 G& G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11
' F* A& d- U3 L, N* }& ~; V' P( i9 {2 }% u( H0 M

- a4 }5 p9 P& n* G
- G% z" e0 {7 I8 W/ n! C+ t) _" Q3 i/ o

" e' b7 S. b( r! N7 p$ ?
1 L+ z$ @: n7 C2 m
$ _$ n1 J2 \( V5 `( F5 Y: o9 w% n8 \2 \' B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12& r$ y1 J% C  C7 d5 y5 o

! w% f# o, ]. {8 n3 L2 C0 F
; t1 P- X) ^; S7 |, H. b- k. u! m  b. s

' f. W* n7 G& j# I9 a% m% Y! L2 A
% ]1 p4 L2 X% t3 m4 c
: @0 `, f$ m- E1 k! [
# y4 D2 g  m9 M) ?. q7 _. w3 J, I+ t; k5 t, D5 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
! [$ m( `( @! d0 M' c
% d6 f3 E4 `, s8 C1 q% L  F! d
2 O, n3 U5 N! M6 A, n# c; \! q
( n) O# X8 U$ E' |7 \* T5 a* o& _" n+ Z$ a
, ]/ o( M$ _: b" R" M/ ]
0 J0 B4 L1 u# n; M$ F

' y0 ~) u' {, s% Z. \1 r: j9 \1 e; ^" R( d" t) ?: L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
$ d5 q/ P8 }0 v0 K1 v0 D5 u& S. A* R! E1 d) S# e! t% L6 u
3 A0 g5 a( B8 ]3 O& k
% D1 _" i, u0 O- z

. X. h$ s, H% D0 h2 r& C. ?. M4 s" ?: O8 o  U$ z3 {* i- m

9 M% R0 a1 h- \+ |6 q) `) k+ P9 m! l7 E& N  Q1 f
% Y# e9 g% N' Q/ n# H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15
; b+ ^: _# X6 N7 ~/ Z5 g& o1 I' k. p6 x/ r  c
' [5 ~+ P3 w* g

9 [1 }- N% d" S
) X4 x, b0 L6 M, Z% r# \/ U! ~/ J& R$ ], w3 I7 x2 h4 {

# V: N/ i+ F# |6 j
7 e) I; p9 [6 S- b9 G5 U
. c- Z# o! K5 }# n. B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16
" [% w0 y2 V  h* L( }6 Y9 i9 Z3 o0 R
* u+ _7 N3 m/ N
2 Z2 x$ F+ S5 j
6 ~& E% k9 a  \9 I7 s" f7 m

8 c: l+ u7 t0 q$ m1 [5 W. J9 y- A7 e
; v6 @! Q4 e& p- k

  Y0 ?+ x3 D; V, V9 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17
9 J4 D( s# \" G6 x! i; |' t$ t# g- U6 y; l# W( z# E

; a) s2 h1 E9 H1 ?9 ~( b) X! M3 `1 ?

$ W+ P3 |& z. h( a( B! a9 r2 ~6 ^2 i) p  ^" z4 }

0 a" [) o9 ]% P. @0 B3 \! j, ~6 D) ?- h8 l, g8 R9 S  H

; |" Q  w9 F: w: T1 {. E6 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18
' w- I' \2 X1 h3 Q
# I' P4 c7 N, Q8 K. Z5 N5 N. W
% h) n8 R! c! c1 o% J8 `8 J! q& y

% U  m2 M# z3 `: Y# ?. Z# a# f* S. f2 K: @

: F8 n- U- w$ ?: t' Q" o* m1 [: ^+ }( h2 r6 h
% E. M: K7 r; P) e5 _
4 k+ o( h8 a7 N2 r* D7 Q$ S# H
End
" z5 l8 @' w4 I7 i2 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE4 b1 R1 J. A! Y, I( h/ L
& l$ t7 H+ J! @) o+ [; [7 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' v+ t1 r, y/ e9 B, O0 S3 Q: E. O# }" UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% f" [: U. k2 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Z& K$ B  q# qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 u4 C: q" I" G( S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 G9 _; @, [1 ?2 F% ?- x8 V& o! F# j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 h1 j$ z# c! |6 E5 a2 K, _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 ?4 m" Y9 \$ b4 O! d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 U8 I! F+ R/ @3 n- zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. O( {/ t1 V; K1 R. B* oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 q6 F' h8 D3 T/ g% {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' q4 g; H7 Q) d( \  W- R$ G" B% ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& K2 y, {2 i0 q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ V. }; e! X% w4 D9 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 D, O9 `9 y. K  e6 Z7 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- n$ B. v' T1 P4 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* X3 ?' u  {) T6 T! n6 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( N/ S' b% r0 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' M' V& o. D5 u, ]6 N5 w6 T  }, a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 11:25 , Processed in 0.058703 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên