Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
$ Z; O& X" F4 _
# B9 t6 H- N: q: v; j, {. u4 _/ R6 P! h& u$ r

, w4 I' z- a; }. V( W' H8 a
8 Q5 `7 V% Y6 |* b3 O+ ]' b2 x7 b. W' O
, F) {! d; t4 P2 |+ [0 [3 ?

9 {/ x6 Z$ o6 z: Y
9 ^6 b* [& w& e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11
+ f/ b  ~5 Y7 R1 k3 X& I. i6 V5 O& Z, n5 G4 [/ W' D
& J0 |# C7 J) H

9 {! J, {* j3 v% y
" B" N" }) M# D* W3 B  C# G
/ @. G7 v6 t* |8 B9 ~9 p
3 [, b4 E* T8 G+ {2 n1 S  P
8 T2 g) l7 `; ]: R+ P) k& p. ^5 G5 e2 X1 f- D- Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12/ D# p8 _" ^! B6 g1 d6 D2 J8 ?
) F# Z# f1 f1 K' f. Y2 r
" \- K* M; b/ q4 P/ R4 b

3 h6 A7 p2 d/ V1 I, w( ~3 U; z- t' V8 a' i" H

& M) I) o+ M/ S. U  r9 b
$ L; Q2 Z" x( Y3 o' g# p5 x; B9 |" S( K! T' P, B3 l
% ^7 R* x& v/ u% F: ^1 z. M. \9 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13+ n) ~' l) i' J$ e. T9 J

" ~1 [( D' H' C1 K' B2 T5 Z, k# t- |4 z) @: E6 k
* Y/ Z) H& d5 `, `2 T8 P* e8 V; V& p

2 ?. R6 ]/ _! V( v& S2 F
7 j( y1 C7 n; z* w, X6 s+ T
% v- z, K8 K" @/ V& D% K0 @1 j% z- P( ?

% X- I  |. o! j2 W" H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
0 t; l3 g0 e7 `! a7 G9 |4 t  f4 R1 ~' r3 Q9 e% D

/ J; V! [3 T* }( A' b
. Q( ~3 k2 q) s8 _% V( r& s
# E' \1 b. t* u8 Q: i
$ r  ~; O$ T- U3 H4 y6 c* R7 T% K1 l. x. o, I
3 c6 g$ h/ w! q) w+ f& ]

+ {( w- m9 y# r% i  l5 y3 A  u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 158 y+ e6 i) w# i" I9 }6 W
; B( B9 `  F" u; v& ~0 v

+ q$ L3 B( W8 C2 i8 I8 y& Z
% K$ Y3 ?/ o: X$ Y
% I6 ~0 F3 E6 v1 ^4 i: b! u- _5 U6 B$ M7 q% Y( i
% j" j2 }5 k5 }! m' c5 J
8 @# e; b! _$ k+ t3 T1 n# U

+ x0 K+ Z3 b# Q- r( _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16" }3 C! g; t% E, z
: @) o1 Y$ D% j0 X

. s$ x, t7 y) v4 F" ?. V! y" `
1 w: O* `" \- o
" f: t9 Q5 _5 ?  f2 t' e7 m: ^9 C% a! v6 u
- g" x, ]2 p' {: q% b5 B4 P4 }
1 m+ {! e! x" ^' \7 `

7 \. l7 z: ~$ d4 R5 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17
" v% v8 `4 [2 N$ N3 k6 s4 j1 ]2 P+ Q3 i. c& y& S9 i8 ^/ E
# O) a0 G$ a# t+ M( |. q" U

" b* ], E7 Y; I
9 V0 m/ J6 p! t' e3 d3 M' y0 H* j' R: P4 \8 C
* A0 L9 M& ?( C8 |& L

8 x+ q0 [$ q8 N2 s
! c5 \3 ~  p" H4 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18: W) b( P6 H! I! m) x: y
9 t2 X1 r& j. D/ n! Z% x5 y

8 n) F& o% }9 h4 E5 G' m! t" `4 X/ E. M' C

4 m" g( K5 P) S/ i) Z7 N
7 v( D: f. _. J3 A. k/ o
' N; Z- [9 I- B! P" N
- ^7 g( ^. @' C3 O' o
4 F. t" ^+ I5 J; @  ^: P" \7 _5 j, w0 Q5 W, [; m; G4 z% J
End! ?3 s  N# _7 H- d0 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE) P7 T& q% M# h& a  I4 f7 Y
. o- ^, s- ?- n9 a% V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- N4 n' H. @$ h+ k& gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% m3 F8 b! t& o, k+ [- UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! A# G8 |# N& f9 U" v" ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ U5 e: M- c8 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ W8 G- h/ v; k+ bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! H1 [$ l5 g' @6 Z# Z# [  K5 oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- |& H  o! C, E2 ?/ R3 A; d7 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 h: V( ?! z" C- N' D4 [; S: A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. {1 y% ?0 t) g2 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! f: H1 }3 t- X/ m; b  b* h5 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* q5 L7 c" t, x" t6 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 j3 H; [' l7 F4 b6 `+ Z# RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., a2 w0 H9 x: a& a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; N& V+ m0 \  T! jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ V0 G/ V% y, KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; i3 J( {9 }# P# c$ \+ ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& N7 A0 x& b; X% x4 Z% R# q$ g  x; `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( g- v# P8 @! b6 P- s# I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:21 , Processed in 0.206623 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên