Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
4 i" a! f5 K! {' Y  Z' Z  d4 R- s9 C' w# @, Y+ [) k

8 z; P: W, k9 e- }2 k  r( Q
$ S7 o+ B% _% j$ J5 m/ B! y% y/ X0 C, i$ c$ G7 r) U! _
* U4 b) z% P' l# s" f7 K3 @
8 N7 g! e- a( z4 D8 O5 ^

$ p# [: B0 y6 }4 e
; \  S  j- K! p& t  U2 ]6 C9 y  Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11( o5 `4 M9 x- @: H0 x
$ N- B8 g" D* z9 {8 c
8 y' {7 y/ ?9 @" v
9 M: f/ c% @8 Z2 h: B0 y  Z
, z( i8 ]- v# @* s1 `
$ Q/ O' W0 H- |9 o5 b

' M- T5 s7 g6 r+ ^: H+ I% H( _2 E) K8 u. V! W( y- ^1 u& C
* i5 k4 V2 ?4 o4 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12% y# ~9 `# I1 q# a% D

4 W( x( C5 x4 r. v+ ]# S! i+ ~7 H4 [2 ], P+ Z8 f
2 y% m) n+ d6 \5 |3 x5 ^

5 u5 R9 d" j9 p( C# h% e! K8 n( @
$ o( @: L0 w' L
  r$ V3 J1 c- F
( t# b4 L7 D9 f2 {' S' j& t, P/ m, C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13" [  ~+ E& s5 Q4 f/ S7 J

- |, M" K0 c' v/ A" m3 A, ^9 W  _
* E. Z3 R* _. M* u, E8 k0 q& p& o
; h- X$ }+ y, o! r7 D7 J: W: l/ c2 E1 C( i0 q

  d, M7 N+ E* z3 S9 z  c/ T/ M: \' A5 y  y1 P- ]1 c) L
, c/ C- n& v8 ~: }- r$ c
5 ^  V0 I" w4 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
  Q. d% g  U; ^  f* l
* ^; @1 r0 s: D. t0 I8 j- _4 K& u; ^
/ R& j, \. C, i8 G4 ^/ w1 Y4 L
; _: Y8 g5 |! }% h) R7 E9 {' `6 o2 y& ]2 a! k: K; z' Q

9 L" |. ]$ V) }9 I8 ?. H# p, `+ x
: [6 `5 v. w+ K% O* M" c0 i
3 Q$ i8 c$ H5 ~  o. j# @$ s/ P+ o8 K! Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15
3 S" v8 i8 x: T3 Q6 E7 u
% K9 y3 a( m/ `: Q- W
4 ?! T: \5 H* F3 S/ a
8 J2 a7 U- z# p7 m& l+ I; y6 b6 m) q' L
5 Z3 d* y4 F7 n* x5 Z) \) V
/ l. y) ~& u: |0 {- E
- Z: m0 r: K  a  R5 Y$ ?2 }

0 v, [( t4 [6 T( P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16: }% g& K3 }( q0 i0 E7 O

- a( i2 l, s4 ?. o2 o' Z+ }% h6 w1 v9 E3 B' ?% B

& s( G6 L. b4 C) R6 M( n7 W( ]3 v4 _  c! S+ M7 W

7 ^2 Z9 P; B* n% X
& N* J8 Q5 z8 G, K; z
/ F+ F: Q6 e1 v/ o- s
1 D6 Y7 ?! r& }* l$ Z+ P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17+ X5 }) `. e( h2 R

% C2 q" p% m( T7 v# Y9 ?! s) O
4 o: J) I) P$ H# q/ J( R

! `% I& A' t- B! f- G% @2 Q; g' j. h* y& I
# h* ^/ @9 b# R2 R# F4 X" q

: J/ k  k" j* w( b" `% n5 y& I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18
, `! D3 ]% q9 ]$ C9 [7 r& `& Z5 d! V# j8 t  T& W: r9 ~6 k
$ t& l6 }8 Z4 @2 A) z
+ J1 T# ?0 Q3 X
' S; p9 G- l5 Y* S- Y/ g
3 _( d0 O4 @! ^5 `4 o8 z4 T4 Z

% R. m( G9 e) b: L- Z
, x! A5 w0 ?7 {3 x6 ^, V* L# C6 F
& {+ w7 u9 I. e2 s9 ~! O; ~
1 m  B5 ~% ?/ rEnd
' q7 d& [' t& D5 `1 M& P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE( ~1 t6 ]5 h4 H- t

! S7 @% r7 j- lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  x1 K( B3 e: Z0 X" |7 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ n- X9 k, U  `3 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 |; Z. `" B6 s: @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& D9 ?- c* n, _1 ^6 f! Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ I9 ]8 u+ K" p4 o. Q1 |. zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 A% d4 ^5 A4 n1 a- [5 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 Y* R: R8 o6 A% y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' _# ~, @, c$ ]3 C. e. gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ b  s3 R2 [# w6 K0 p" R7 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 B7 T. f4 e7 T- eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* ~" V) e+ X' T8 U1 [7 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 r, O$ d( ^6 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; O5 W6 Q2 k+ r3 c6 e% M0 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  r! [: n- B& D0 K' d3 K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 B7 ]8 Q' j9 C6 W5 |6 G% \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 h) l' q; E1 Y# [# g9 d; mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 E( U1 y0 `. Q/ I0 N( n9 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) A0 p# M4 m# a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-5-2018 15:57 , Processed in 0.054597 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên