Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
. n; S. K7 W" v- y) N6 |& k+ b* B( Z$ M, j
$ d% X# Z' H1 D0 k
7 B) p' c# G# d9 X3 [/ m- D) B
' b1 D# v" J9 H9 V" l, o+ A" {3 N

% ~$ x5 ~8 Q2 E. y9 T0 t2 C! k  O. C* _% y- o) F8 u: s
+ X, S, `$ M  b  w9 J
2 Z, n9 g% T) }9 J' u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 115 a( p" X, D" w. o1 x, P% P
7 G0 Y: }& ]  }
7 N. s" [% A; u6 p' j2 \5 U

+ N4 y# `& @/ d. O
5 g) v& U2 u6 {( D& }5 G2 C! B' t5 u; j0 g3 b9 |4 u
& p: C# }, A- V! i
# N) v& |, n( Q0 B; T. ^
2 x6 x: c! f2 b# g) ?5 P( b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12, B1 |$ e' z* O6 }2 E
. Q# J) X5 L! E! s4 U
: ?* ~- S- O$ Q6 L- t! }% _

/ N5 H" ?2 b6 v$ l' I2 B1 c" ?# R  a
0 k! S0 a7 L* W0 R0 Y* w2 c/ g

) `& C+ o( l$ w' p5 s
, @  o  A% Y0 k- S! ]& y
; @3 T( ^9 h7 `" K* v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
* @" U# L) F6 h# o: I0 H: J4 J  {& f4 v! m
0 e( T) m: E6 a, W

( F6 S: D1 L: k, z+ X
2 Z% l) V1 v+ }1 a4 `0 H. Z! B3 T% i; `# }, v/ ^8 j

8 {* h- i7 H2 I8 [) S* y
  @: Z3 @; @. P" Q8 s' |; m2 P: w5 ~% d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14$ h$ V5 U0 A$ D3 j: Z2 D% }

5 A. n! j. R% B2 d5 r$ O7 R
% m0 ^" ?6 z8 c, |8 m2 ?
2 p  B) r3 w. d3 V$ p! E
0 ^5 j; E, l. ?2 k0 S1 [/ |. ?1 c* `+ z9 D& \! ^. O
5 R' M% K4 c" E: |3 r

9 L1 U1 e3 G) c# R1 U' `  p& n: N, m2 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15+ \8 r6 P0 e$ D5 r! h+ y- b
2 t6 L0 o9 _/ A9 \

" d" `! s7 C5 e% F3 e, t  W, x( j
+ z1 w3 k9 N' K- z9 K* k9 R6 ]
8 \: F7 I' v9 P$ s0 u# j6 _* b- W& S( M' q

* @2 P' R" x4 W
/ c/ j8 e% u0 @
- r5 G' P* {9 N) @* Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16
1 O$ J$ r& x* R- M7 D: [# H
$ u4 h( B( g' J# {* n' D
2 u# \* g$ _, X! Y9 v' ~9 ^2 y: t/ W2 E5 ?& Z

7 Y; `6 b3 h/ y: `/ R+ D" w
9 z5 `8 m/ Y& y4 n, X2 W/ J2 j% M

0 G  E# V  D5 I3 a; B: ?
# c, K" r1 D- i7 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 176 C5 J. O, |1 I. m, _: z9 X

8 T  G% v4 r: `( P) \! T$ H! m1 O5 E
- d) Q* o5 \: {# J

6 {. h7 d) M6 F( J0 E: g
9 Z) d2 n3 Q! c7 N* l
, ^+ `8 w3 B1 O% G% ^9 i- \* i, K
6 s0 j7 z6 \) {* ^5 g9 o2 q) }  `+ E8 j0 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18! x" x* D4 Q$ \' I, o- N5 ~
" i" p; E; n3 v) ~& L' n8 t

7 e9 \+ O3 ]( ~2 ?& A6 i& h1 [
& M3 ^' W$ N" y* h
* i0 J+ M% t  r2 W4 t3 i0 h* p1 s
" e1 Q* W, B0 [2 i9 y9 S; `% L; Y. w  ~! ], [
& u3 f8 K3 `! e2 q  M8 ]

$ r- I& u: L  Z" ~5 V+ K1 U0 i) b
; e9 h& c  D* f3 D1 v- U" d4 P0 g& fEnd7 x5 q  o) t  R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
6 m. W1 G& \7 E( K9 R( w# [: }$ D" L2 y* j' }* n  |7 _& Z! @" j, {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  O; @, ^! W) J6 v( \' S) J$ F) G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 p8 ~* O4 i" F9 _2 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* N9 s# Z3 Q) f  x3 W. {5 s1 k! d% N' W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; v/ j$ j' w- l6 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 i2 \% j+ c; K4 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. p, i9 J0 C, P: O% ?# K3 K  [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ e" N, o7 n, i( t; N, YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 M: K( Y- ?0 M: I  JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# W/ @) \  f' T* k: j6 l8 G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 M; V6 v6 d9 U) L1 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) z$ v* f' @" d3 d5 l7 e1 {# m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 |, T" r3 l% m6 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 i5 W$ G0 |. u, X0 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- t4 T1 ^. d2 {" j  l, H* KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; i+ C/ Y7 t: Q; z4 ~0 z/ {8 E) @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ G4 I5 H6 F! C6 h' S. _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# K2 j# V' G( V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 f  U& o3 G3 J, v( \1 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 07:13 , Processed in 0.076624 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên