Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10, O6 }/ Y0 B. T  r9 j7 U

* F5 O. r! T& W3 }' ~7 S$ a" z6 O0 y* v' I6 _, e
+ ]2 d4 [: W6 A
$ W& p6 q1 a5 ?* P8 ]
7 n* x" K, h" q" r+ r. m
0 Q  i" B$ e0 l( o; m% w1 o2 w

  `8 G/ @4 G" |1 G5 E# d3 Z( S: U, A7 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11* R; C# Y) h  J) l- d8 B$ W2 a, x% W8 w) I

8 X3 l. P: C4 g
0 w4 h; |2 a- d! X# L
, H- @; _- [: T# @6 y+ Q. f( D' J2 v6 c4 s0 ]" L( @; t- v

0 j" Z2 H* y& D+ u8 O% e, Y$ w- W
9 G' M9 G: E, ]: `/ T
: y0 t" O9 l0 \/ a" {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12
" v: ]5 t1 l/ R2 s" i0 Z8 r) o

8 o% g6 P3 {# `$ w( _' g7 z- K/ Z8 o# G5 m& g' W

- x% Q, m1 |2 ^9 ^
; e4 w' L- k) G* A) F- P9 u; B9 x2 w
- d" \$ H6 Y$ c7 c0 R+ l+ m
# P# L, A* m( \
& g' \9 b7 p! I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
5 e9 b# u2 Q6 L/ t, A" d6 H# |; A" _) i" s

, R5 q) b/ s* }9 o  N5 E4 c$ v# s; l8 J5 \9 J1 a
; p; j% s1 j+ Z( ^
+ e! c/ {3 N! _$ f. m7 d% \+ ?
2 V% X7 b" u4 `2 V3 W
8 |* Q2 Y2 i" G3 Z2 D- }1 @, ^

% j4 f) G' K) [7 J3 K- _3 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
8 P5 v( P6 r$ H2 x1 R6 c( E/ {. a5 U7 c7 j9 E6 U' q1 x
% k! ^( _" q5 g
0 O9 ~4 e, x! c; a# ]5 g) @
; S) O+ \( t8 h: K: [+ X: ]
- [. u6 |8 I3 Z$ S7 n5 M6 R8 V

; `" D6 N! f4 f( W8 a; x
/ d! V4 }3 l9 V/ D' d$ n1 F. W  |6 Q9 r( v* i* s& w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 155 A8 q" M1 c! a1 ~
! q. N  d# ?/ d. `+ E( G+ N6 ?

5 Y6 K. t. s# c6 U
4 W/ b* U% Y7 [4 u  z0 e7 D) i; d8 P5 ^- b7 j3 }$ O; p- z7 |
9 H6 F' `2 D8 v

% C! A# O$ t+ Q% E8 m3 ?
: u, i( F7 [0 k1 {" r+ @: Q+ J) J# H) W: ?# V: v' }  L3 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 166 _. h( |/ C) X% ?% k7 y

4 F# t7 [5 ?' l& f( _9 \( C8 M" ?. R  z( K2 w" ]' @: o1 z

; @' T, C. a% V  \% G$ b4 n1 _7 I4 P9 {( q& `  M7 ~5 z
2 d# l# @3 ?' {) }1 _: ^
; ^" E: Y* ^! }5 y) W8 @1 Y$ k
& A" X; u- T. v! I+ j
; X. R2 h4 J7 A% J% h9 r* ?3 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17
7 {; V  o% ]" N1 S3 q. {. Q
- V* ^6 B) h% [; \5 ^' |3 g( U; s! Y2 V$ |+ h, ~3 \3 Z, H

$ q+ E0 u4 H% Z$ D6 v+ C9 c8 D3 T) o
, @4 w' J7 q3 V5 a
, V" m4 s5 S9 R0 _$ o- L6 ~! @0 z
0 o7 E) b  v# b1 y  H6 T! ~

! n: ~5 e% K/ e. X9 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18
- w2 D; ]3 L& e; u% a' Z; b( ~) z. \" u
8 E0 g* S, r* h, s$ S2 _. I/ z$ C- ^+ D  V0 e/ G

3 w0 ^% Y0 a$ Q) S) O
. E5 n. n! p3 Z  _* G( b  m  i; W7 k5 }* Y
1 n: z+ p" s# i6 x, Z# l  v
+ T- T" T/ p2 I! G

' l% E1 Q. W! Q0 i& f: _2 g+ t  A4 r7 R1 `+ M, b
End
) m3 n" |* K7 E" H& m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
% z& _0 @. c# i; `: E6 I2 }2 W# [+ t% F8 v4 g( t2 R) ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( h0 A: P% J' H) r4 _- C1 g3 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 Y) J5 B2 y/ @; Y. e2 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ g( ?+ B$ m8 |0 K8 \% W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ @% D* B& A9 Z6 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., W$ d/ X& ]* N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# N/ q' b& U2 K& c7 F& `6 {/ L1 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 p: @+ o! C8 s: G0 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 B7 Q9 i$ h% G6 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 t: r3 M; j$ u+ g. H0 _6 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 y  D* `( q$ d2 i9 P, r% P( Z! g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* ^4 L6 |3 B  @0 l  ^# X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: z9 A8 |- U! v0 |4 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# O  n' T* i8 y* X- E2 k# T6 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- Q( r2 ?# w- m7 `) X/ o- r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, N) i' R$ l2 d2 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 f9 o1 K- S7 L% v4 e& Q5 b% \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; G( ~! T6 E7 L- WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ d! J0 T, F8 s; z$ ~) J& E' ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-8-2018 00:25 , Processed in 0.081200 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên