Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
( F( G2 [: t% ?" E; `+ w6 e4 N5 _
2 i" H2 R& R- h! V9 H3 h; ^8 A
5 p. C4 K: Z. v7 P. b
+ u+ z; n$ l% _- g( f0 O; C9 W! a
5 Z/ q+ t8 a& O% |+ e. @, O- n  a  l; q  z$ F( C% U: R

  R, h% A+ z2 F) Z. A3 M( }3 G% c# ~* E# [; |& f
+ I9 A! Y, [/ {: Q5 n5 s" Y. l! H' S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 119 ?* W3 K/ ~$ t% |6 C

3 g! K9 {  [; @+ @5 Y1 ~$ T) B! j( d
& {6 {0 U- O, m. v' A% i

2 v7 B7 @- X; O9 z) l" I; u, h; h4 G. U

! Q$ R& _2 N- ~0 N# }. @9 k: l' m  T! Q
/ E. s! t3 z% s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 126 W6 ?5 U6 q1 t  R% T4 ]" J

7 O; q+ d4 w& h$ A$ A) J+ n" T3 [' K0 e+ o7 ?. u
: d$ _1 `; `2 I7 \4 P$ R
* W6 d7 j: B$ D5 O& I0 Q% [
. d2 q( u, g  n- H( {' K

* b& L3 E) f) p
& F. \- v& V. P' l3 X- D. q& O8 |; X: S7 m$ }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
: w! p, v: H7 \0 c0 A$ b( l3 S9 ]. A2 c5 M- x( v( p9 `% N) b
8 i! u; ~+ Q# Z" d6 H$ s
; ?& V  F4 j, f2 {  S
2 S7 o  l' d0 [5 q
6 \+ ~" m( s' Y5 W" U/ x
- z2 W! H+ r" f8 e
- O& k0 ^8 b9 g/ R9 ^

( @' Y1 L7 g' S$ t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
9 x. N+ r1 M" {+ p  g! W  v4 r/ M4 M/ j$ M0 C
4 v6 h* h" o6 E, p! [3 o
' h2 Y) n4 J+ ?! |$ p
" M/ V( p% A  a1 V) v

- \% @- l) R" q/ Q8 l8 S1 J6 b8 F0 S, g2 @
, ^( {/ m. N/ A' ^, l) Z& `. `

6 ?9 W* T  [+ {, @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15
9 _+ n' l2 f" X+ x" N' J- q
$ V1 E$ U3 T/ j" M6 ^  f: @0 u( s: m# V2 r5 |5 w

7 p8 Z2 V; k) B3 y, p! g6 g' @2 }  O1 X; ?9 X* G9 I# z! j

/ d% S- \+ Q* X2 ]4 \% Q. U9 W1 J- S) k( }5 U6 s
' j8 ]! r3 c/ H" v* z
# f1 |9 L" {- B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 164 X* v6 G5 `2 }- N

' _0 {6 G8 y7 N9 Y! q3 |7 S9 o) o6 D4 ?

0 H. r5 h2 T8 b4 \1 L, V$ P9 c; B5 b8 v
; j& R" a4 J* x' l& d6 J; ?

2 V0 T! q0 v' Y2 P4 G  @/ {
: [- w: Q  S  B7 E$ L0 Q" L+ ^2 j3 D  \0 U5 `( n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17* }3 s9 L( R) a8 o5 Y, z( y
4 T8 X: b/ W: m6 O( [1 `9 ^: V- e
  P& U+ H! N  `" q  K

8 B7 l' P' x4 z) e/ @7 E% N5 s& d$ F, w* i( S2 ?, D

# ?  ]; q4 R: i6 {& N* `" F) p! j9 i. h. T3 C3 D* p6 q
; N6 x4 l! N0 k$ K4 a) h" t' x2 f0 w
' Z+ g* ?& B( J/ s1 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18/ \; [; t1 f. P( i

3 ~( q8 P3 D# c+ M9 p" |4 Z
$ s$ R) n. A  b& W- Z) Q( E0 B
1 j  C5 s  ?, `' c5 n5 T' h/ P. a) A9 |& B" x
: a4 D2 d0 @9 S" B
0 b8 r! n. }" G/ @" |
: }- u7 W: c# N. u+ |& u
9 k$ S2 m/ N5 T" e$ i

3 W7 d' Z+ D: V& M) f5 rEnd  u5 t9 e2 v7 M7 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
& F# W/ ~7 b! a$ R. T5 `8 ?
4 q, s8 g: H  C7 \: K* J) s1 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 R% ~! L6 P' Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., ]& ]9 l9 m2 }, q5 W1 g! }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ T1 s# f* N/ s' _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 _3 W2 R0 g  {1 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ [+ i( \1 N& {! i% c8 ^& DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 W8 C1 D1 `4 M' U9 `$ x) F! y) nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! @% q5 [8 g6 }0 K' K1 J$ }; }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' Z1 R" e! W: n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 z' \4 O( V% w1 k0 P" _! y% qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 Z. L" {' t* q0 z( B! @1 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- v. t5 n" d% G4 t" fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( D/ c8 G1 N5 jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 U  R# N- R/ C9 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) p5 L4 o, {) {( @$ q" m$ bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! Y' c; g6 I+ x9 X- |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 ?$ d6 C3 g  L3 {4 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 G" c6 L0 M4 T$ l! x1 m2 B7 OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* q7 g- k2 w( w+ `  p7 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 07:13 , Processed in 0.067292 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên