Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
7 l9 C0 O. _  J9 Z4 F' h" n
; R" U3 ?, d" @  n0 M3 p% x9 K1 R( h9 _  ?9 h; d. B
& y8 h0 @* O. ?6 a) F' n

0 L3 Z: I- q5 r, |6 Z
( X% o& c) y5 D7 y, \
) o8 ]1 J' I+ V  N9 ]1 D
$ k5 Z1 Q7 T; u9 @
+ G% ?( f  K2 Y$ G5 {3 V5 a* R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11& y) T3 ?# T- i2 r1 w- d

- M" T6 p0 @& K  `4 n1 y9 Q
! v/ A% e* `: T% N3 B. `8 \0 ]  s6 k1 T. B0 i
+ Q3 V+ r$ V+ \  [$ |% F

+ O1 B4 t6 f, @# [' i8 f0 T. F7 h" G7 w2 A  p
# K- c0 X, [2 @. r2 m% `
! r( d% C! j3 Q! F! j6 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12
9 ^# v) a& Q! I# i. R$ G" o
7 ^' g  b: }4 Z! S0 u1 w  ?, k7 k6 \- @6 B; I: Q0 [

; s6 }% ]3 Y+ k" p7 H8 v7 T- j7 V6 D
5 K* r" }9 Z: _* p$ w# Q9 G4 S  r% c; K3 F9 e- w5 w/ Y
" Y8 o9 y0 t% x* P$ D3 ]

9 \5 B" ^0 g& i0 L5 p: @& w  A. E* x1 E! X0 B% y. r4 @8 D; e3 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
: X/ w7 Y0 l/ J2 A8 G
  H9 X$ i- E7 W9 c+ K0 `/ T+ V6 C; u+ h% x: \- L1 k

# m2 a- R1 q- S# F3 y) C* W7 c9 v/ _* E9 ]) G6 l  H& O! C
% l$ W  A* l% L4 N$ i. q8 N2 D6 {  j

8 ~# E1 _, ?  M
; k) z2 S; h0 N- t; g" y1 j" \1 y, u" i5 `' ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
! \: ?! G4 ]* C; S% u# b2 T
6 u' Y! H8 T0 F3 _9 F, i  n* Q3 B- A9 c1 W* ?" ~8 \
* V6 o, d6 g' A8 Q8 r) b6 T8 S
$ I; o' y; d/ d" r/ U+ x1 g

; l' K- T; k/ R0 J( p3 q' A8 F6 u7 p6 }7 `" u
3 ^/ d2 R, E& F. x

! Y$ {" E3 M8 s  m1 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 154 G3 c1 M( m  [$ }/ k( h5 b" z
( _1 \2 W+ ^$ o7 S! _8 i
; G' n* G. T+ @& A, U% H

  i' ]$ b# X  K: t9 \
& G" R9 `0 H. A* y! W4 ], U! n

, j4 r& _/ P- f, d9 b
! m( e# ?3 w! a6 e2 A- w/ ?
- b  S! y8 q4 Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 169 g/ s' q( @3 p: C2 o. G
1 Q! _: _' L0 U

, E" v- ~- j- q& p# O' e+ l7 X! {8 ~5 ~4 V4 i/ K' a# k7 w

& ^, C. K9 P9 d7 O' }7 T6 H
7 N$ E* `5 }/ m5 M$ G
* n- @2 K) p" n, r  @. M  v/ I% X" X; @9 Z/ t0 P( k
2 n3 k$ R# E+ ]+ @6 K) c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 179 t9 e" A4 T; E# F( d
0 @) L$ M9 P7 d* q

/ u- b8 H/ n, U4 w. p1 K8 a+ @7 W3 |: X3 q$ W. z. p
% O; |! v3 q- x+ c3 Y: F: ?
( D. E& o$ u- U9 @. _

) _6 C# a  F/ v" K: j4 _- w
: p0 [: D! x5 Y$ N! i
1 d+ ^  s" L. L: b7 M2 A4 x4 L1 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18, W  j" q" S0 G' ]) {2 F! ^7 ]: d
5 _" R- H+ Q( n: N- \
* P4 l6 ?0 Y, H4 `( t9 c
  y4 i6 h! |# M3 C

3 h" i8 u3 k9 ]# J2 d+ N8 o! n6 F

; p+ j9 h" u7 P' G! m6 [
/ h$ W; w' m" ]# X0 ?) @8 l
, G% G+ o4 i% C& V5 {! X4 x0 H( e0 i9 B; l
End4 Y1 u5 j- o3 I) R/ ~7 S+ m! t5 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
4 I7 D: {! g( H; p7 A) e" Q+ m. Q7 k4 U# L1 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ u1 ^& E$ H& x+ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; j2 @' N5 i: b3 B8 F& h% yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) \4 r# O! n2 xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ k- k2 L% t. R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 D& o5 I) J9 h# u  E7 |5 m% \3 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 |. ~& |; H3 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 o2 r0 V" F8 Q, c1 [) O. r) N8 ~% d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' r6 j% s* V9 r' `: }# B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 o7 Q4 U. B, X! t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- h) W: ~% p+ Q( h, D+ _0 J1 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% S$ L6 l, |7 J% K& E; H8 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 g: c& T& F7 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 J. h3 V+ A# J- i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 `! H) m( S4 ^% @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 c, b9 o+ b/ i! _6 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., p/ G: l# U+ L' ^! @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' m$ @. O7 K9 v7 f' t, z( IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 q3 o- E6 f- ?. X/ s1 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-10-2018 21:48 , Processed in 0.086528 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên