Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 105 ~0 n6 [! e7 [5 _

% e1 n9 E! W3 h/ i, r8 {  `8 j- E  z, l3 C
3 W! X: p0 h" `5 v

# k3 `  Q7 m( R; |/ G6 U7 v" |- k% K1 N/ \
; q2 t3 m4 K% G7 ?* G

3 X, ]. T* V0 k" J$ _' @
! y" J# E4 J3 ~$ S+ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11" b  r) s! C& {! Q

# ]9 ^  k* W& k$ j; }/ l* {
( A* o6 q+ C% X9 A
* Z( `+ b+ U* y% W* n* k
2 b4 e; b2 y! X6 ]% y& W
# ~) ^) d+ f- Y# n3 s" G3 I% @
0 E$ C" D- a, ]3 x3 C9 V0 R2 a$ Z
9 i. f2 n4 c2 U4 G# H0 E! Z& O+ w1 G0 P6 f. N- V& ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12
0 n) O1 o# \- n$ `1 f2 [3 g2 q* M: \1 R
- [1 H6 _$ F: c3 X% g

# x6 r+ R  Z/ Z7 H" I+ C& Y# k- A6 J% R
( ?1 K1 O1 F2 Y/ Q

$ J! s6 |! M6 F5 ^. }4 ]4 ~- r1 }( f0 v* x

: d& l5 [8 w8 D) [3 U, f. A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
/ A: J( ^5 l# F$ O: b
7 m$ J& w; i0 l7 q* A( S' O; @" Y% S
  s; R" p( l  L: f0 n% K* _2 N
  f( ^- P4 }9 A2 K5 C9 \

: Y1 k: T# c& ~8 r4 \2 E9 G
: p9 o) {/ j( s) x' q% e: b( z$ X9 s! n1 S8 v) n
3 F* ]( u3 d- w% K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14
! ]! g7 s' _& [1 ]: H1 g& T
5 Z- i" S. s6 W( Q$ ^: {5 w
3 q! ^2 R3 @8 Y3 l& v' \
; S5 f4 m. _4 c: l5 G  A" E7 x) }, I9 a& S/ T$ u
3 v& N. e/ t8 c7 H5 t0 S
# ^3 J6 y, v. _: `% e
$ ]: q) q) W* j' p  F/ v$ X- L" r

4 O. K) m7 J5 b$ s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15. U7 @! ~5 @1 V2 |9 H' `0 e! [5 s

& H. A. L+ _- P9 s& w& ^. f# I6 k  P8 O1 |" W9 J9 p7 `" o5 u5 m

; m5 \: A5 V% @% R+ i' E3 A  }, n4 r: K# B3 C6 G& D

9 J5 d  r- V; k1 c# q
, n3 ?( M0 X/ m2 m. E/ w
/ L# z6 F9 n' |# P
: [5 _. Y# q3 M7 C& {/ w9 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16
- R7 c2 ?/ F( x- J+ B" {+ d6 X
2 L; O0 D# q" J: ~; I" A8 V" {$ @3 K; _, v/ g4 W

% f5 m* L1 c) x0 k* N7 O( e& Y+ u0 g* Y) {$ K( ~* {

* E/ X, P9 ?' Q4 e9 |
, d$ }4 Z7 ]" p) Q9 }
. k8 ^" e! ^/ W% S' \  b& Q2 |$ }4 \5 ^# h# h# K/ E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17
3 d1 b1 p) Q4 W9 p4 L+ Y: G' A5 Y! s& y6 a* q
& v' V: E$ h, S# k. ]
2 U8 i- P, C4 t, I: e5 ^# ^, a

8 \, ~2 j! z: |  N! A0 a
. H- K7 Z6 o. j: }0 c" Q/ S
, {) v; r7 B1 T2 q" Y( h9 h- \8 _( d/ \0 n% B
* l& e6 r9 X" {/ j' ?) V; z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18
# }& U% o% q. a  P" N$ u- x& m( ?3 [0 Q  \8 F
3 M* u: Y4 R) p! M
! I- P( {1 {4 x- e. i: X+ h' a0 J4 n" S8 r
3 M0 h$ X, _  ]( z+ ~
, x! E$ e7 D. F# ]4 b
: ~7 x0 a2 h# w- X
( Q8 e5 X/ [& E( T5 L
1 E8 z: [5 J' f% e! ]2 m: h' n
6 I+ Y; z$ H+ a; O1 z. m
End. c3 }  c) n9 p% {3 c# p$ u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE$ f1 D8 S2 C" ]( V$ q- o1 p

, d/ ~: e2 }1 i' i2 m. o- Y1 `- ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* c  @$ P9 g; lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 f$ _9 n' W( T) T2 b* M' KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. d9 y. I- r! N" X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- \* p3 Z3 w: p1 C: t- w% bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 L; d+ C7 P2 r' y# Y: j" d) V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 `7 U) a% `' z3 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 ]3 `% v0 @; f4 ^% d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- m" B" |$ Q" S4 t8 v" b5 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. B0 N* L3 ]1 I* X* U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ c, \: }0 C" ~( Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& h. z& [4 K' _0 \! q" \/ aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* u- T3 a; Z: r5 Y8 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( @: f& L# V" m$ N" l+ l5 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* t! N& v7 ]+ b! U4 D! t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 z5 F" l* k* T% X( x' c! H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ L8 x. H5 u* h3 h5 V1 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, A$ M9 ^: C' Y2 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% F3 M+ |9 s, M+ G- k- W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:26 , Processed in 0.060655 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên