Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10, S* ^" o1 a3 r4 g/ H
' n* ^; ]8 v0 v$ g; N! b# c
" j# G$ K+ V- E' J3 B9 R& d
6 g' n# U4 ?7 H, k

' D5 \% V) P3 S: X, j  P, A6 P2 d* s" n) i$ C8 m" Y/ y0 x
3 b, R5 T# Z1 G5 |
3 ?3 q' m* B: G5 V

8 N" M  @$ e9 e  k+ ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11
! r* K2 k- p8 f( p) ?9 [2 O
" Y! F! }( E8 H- Q0 h) p- ^7 X: e: B
1 c  U0 e' }% N, u* B6 f5 T
3 {, `7 |) z5 M6 n" N1 W

; V1 Y8 _. A- M8 g: _
* R$ g% C( ^  Y0 F- {1 _9 s, P6 }& T& ]% |4 H; ^  A, B
# ^* z, i0 M( W* n/ S: g/ Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12
7 _1 ^3 K1 [) _1 S+ M, t4 d
$ h6 ?1 j4 X" ~; x2 I8 P. ^' h' \& G4 H4 v9 t/ T! I- n# o
- e3 u2 }  r* w4 Z8 k
8 x; l, _, y) C
( @7 J9 s: g% g3 ^1 Z1 ?! q
4 s+ ]' q5 F4 H8 I- y. {

6 v5 k3 I9 x$ |4 o2 `3 V' V8 \0 d. X' ]: U! Q/ R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13) J& y8 B' _6 J. f# p

: F) I! y. h" p8 C! }% k7 J, k! _) f* W
& ^6 q; q& ~. H! v9 u4 H% y
, ]$ n. L. `( e, w
" k( [; H# T3 l* v$ q& r
- M( x3 l( ?$ T# A  Q9 I6 i% p
2 v0 z. k/ b7 L2 q7 h6 Z1 f
  Y  p6 l6 ?/ J+ r9 F8 D* q6 b, \7 y5 d  J- h. ~2 A1 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 146 O; n9 K; R: l2 ^2 ]' v! k
' ?6 Y  H7 X! S* ]6 x% K; w/ B
2 v% W! G! i) E! x9 c9 k+ d  L; a; F8 a5 u

6 h: A) d1 D1 t1 F4 R2 b/ n: D6 b
( z% O- o" k2 M3 t) U( P) ^

: Q9 D, B- L1 v7 d
) [' A8 O0 W, T. `. X7 s6 z4 r3 f1 x6 v# R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 153 V1 m8 F( s$ N: }# c

/ H! z4 O7 B6 `0 r
3 S% G2 {$ H9 I( w0 U/ L! c( S% @( g0 R3 q) F) n/ V6 N

' {6 S1 ^) ?8 c/ ?0 D2 |$ E1 h
4 L# [" I% V. _) w+ p$ B
! w5 Z8 t: j8 }& H: s! }  a- I. Z

) [- p( T3 W- A$ H' w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16
* W. ]5 w! w: l2 A/ u: u
3 H7 w. ]" [7 K; ~  s5 b4 M6 J. T8 B/ {5 E* @; i
4 ]2 ~) }$ _0 `7 s) k+ g
1 m, Q5 o: W7 P7 n$ \  }! I$ R

7 B. C( r: H3 _& \: _# d
; b5 k) n$ r# z: T  _/ b0 D% S3 k/ h/ B7 b/ I% J

% G% I( A8 O5 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17" ?- A( [+ S+ X

1 t( @  Z' Y' K% }$ P5 S' C
; H' E$ l# y2 |' r* C
* B9 k& n! m/ L9 A+ k: Y4 ^5 O6 z3 F: {# l; O* P: z' |
5 \' p1 j2 N: H- q  p& R: ^" q) |4 R
4 N( l; E) D1 @6 Q4 T; S% y) F8 S/ g

( p( o: [* E0 U1 L+ S2 m0 m8 [2 H! G- |1 N' Y6 k( I/ _3 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 18
: C) X; N! T. M. E. T; [7 J. R3 A. J. A- r; J9 M& t
4 E  Q9 }0 c5 `9 K! z3 y
1 L9 S+ q; i: _; h0 C

  @8 Q. A9 t# |# O9 J6 \
: S. r/ G# K- m! S, c+ Q. b4 z7 u8 R$ r$ _4 }) O* ^! }9 g2 O; d
# r2 p& k% I/ T) W. @6 l! F2 z7 m4 \

2 M$ q; g( k. B8 h( Y" e9 l" |( `# ^2 e" o0 L
End5 Z6 ?$ ]) s# Z2 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
. G5 J; U. k+ q
( [+ b0 d- ~7 ^3 h, ~* L( }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ m* p: m0 A( ^1 Z4 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) A5 o2 F& |! Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ W  q  t* o+ L6 G. w* s* s) M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 c  S  n/ I# r3 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 [; G# W8 J+ OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 ^5 N$ Z% O- I5 V4 t. `: I4 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. }( R" {* h  b& E6 b( }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  S' F6 s# X% a4 c+ P( M$ @: \$ A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: N) K, x6 ~) `$ @: s4 H2 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' `, o, E2 `( @. P% m& b8 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  h3 P$ y9 @1 Y! a1 `) z8 w: yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ z9 I( l, y- L/ m% {8 A* R7 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- c6 P7 \6 e1 p1 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 z0 l) U, w0 Y6 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  D) Y- F9 N; f* n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 _! P  s' j2 U' u  }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 F5 {+ V2 _' y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: V. r; O+ x0 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-4-2018 21:05 , Processed in 0.068390 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên