Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:36:02 |Hiện toàn bài

Tập 10
& p; g# D: X9 E+ H& N& ]) C
6 r" w' c  i* N: b5 Y; t" R4 g
" p* q. M( X  s( |1 W+ ?' U
% O0 a8 O+ O+ |; X5 h0 d3 D
& X0 S5 F) E" j. B2 D! h9 ?0 g; x; R1 k5 i

  l3 Z2 k. Y3 R  v4 r; I
$ v' |5 T& B9 k3 X- v6 [; G7 ?  a+ S2 ^9 d4 l2 U& o* T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:37:46 |Hiện toàn bài

Tập 11. J/ m. I: g' B7 @
9 i# r; U& L/ b1 i, P* `% t

7 C7 B3 |. m" `2 s* @# C; d% b6 z5 v5 I+ B( E
, [2 Z, E* N' y) L! Y. i9 f4 L
/ K% Y( _1 l& ]8 f% f% c

, t1 ]( ?" i$ ^5 z. J: \
) J( W" J; Z/ U2 l6 [3 n; `$ d3 k) D. p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:39:14 |Hiện toàn bài

Tập 12% p' F/ S  b3 }
9 `3 W) A9 L$ _& P- }

0 u, X! u) [! z1 V, r1 d. W2 N# h$ h9 u9 v  T5 o
( ~8 O5 e* q6 p2 X, G
6 E8 r0 r* l; C/ F# T/ c- u/ r

4 L: y% G# C. X0 v
/ h  [4 M+ n; g! q
0 z" }1 f0 b9 o' g2 Z8 Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:04 |Hiện toàn bài

Tập 13
+ g5 T( d; S3 k' p+ P- d" E5 ~+ y8 J$ s' U% I3 p0 S

" S0 C( |* g  B7 j  M- l+ O$ ]5 G
! ^0 t( |, h. l& C, d" Y0 y' ], K

4 M) i) Y9 x7 @# U1 ]0 w: g
% c; ?4 ~/ O( \
; ?8 o' x9 a/ d! ?. T' M' r+ K! G. d2 t/ l  ~" I- V: M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:40:54 |Hiện toàn bài

Tập 14  d9 v& R+ c0 ?6 c  ]; [) y

# a1 w7 h  _* V( l" Q
4 c6 G0 _2 g! o' [3 C) W  ]
& n4 f+ y+ L; x; }- Y% k8 c- M" S- y! G) _/ p6 `9 D! c

3 P9 ?- \& j- u" e0 R& n
$ H- X0 d( x+ p  W2 M3 c& |' `; `$ E' Q% ?( C
, Q# |: Z+ x* S8 w" ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:41:55 |Hiện toàn bài

Tập 15
! z# w; x: k+ S) f6 E8 A
2 G7 V; s& \4 F" s& {( }& J) K. M& _( h+ r9 J9 a3 q- A# j0 b6 Q* H- t
  Y; d/ ]! T, H  e5 L: k( R
* w0 v/ ~: M* l7 x
/ j4 E6 p4 I9 E1 e% r9 e, F
& ^0 h9 n3 b8 f/ V( V/ S, B
4 S9 |% A! `: _& A: z& c9 J. J

5 X, ]. v7 \% a+ v5 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:42:44 |Hiện toàn bài

Tập 16
$ r( C: m  {' F
( }7 b+ Q0 l$ J& P4 n& P
8 E% i6 i$ _) `9 m+ `4 H3 ^6 r8 H5 G# ~, V, V- `

# C3 G0 c9 i+ t; N6 w& i0 P/ x% r+ |5 c+ n  ~+ q7 X; G, u

6 o  e; ]4 [, l! O1 A( v% f; Z! u; A! P

! `$ ]0 T6 `& u7 I7 e& _4 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:43:28 |Hiện toàn bài

Tập 17
# G5 r& r6 T% X* o
$ I( R9 o$ R8 b+ w4 g
. L. K9 \* p( f  P9 C( r, G
8 t4 U' M. N1 `2 i( R" q
) `, ]6 w3 S( A: n0 A# q
) j. e2 [, Z+ |2 s( I8 Y3 r" c4 n: P! F- g3 e. O8 S9 g- v8 K
( e6 G- ]  V5 R7 N* T" K" F* P

& Y2 W! }' Z( v+ S5 Z. r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:46:27 |Hiện toàn bài

Tập 187 z# `2 F: q  ]1 e" U5 d
; M2 i4 t5 [  K! P4 o

4 B. D6 M0 B$ M8 v$ d
: K- Y( v7 C9 r. j/ E
1 l# Q* i$ O7 z% x, H
# L2 r8 C, X, T, K, ~; b: }
' r6 P6 g' x) W: O" @# w
& j3 ^5 z0 q( f+ s) |1 ?
% U( X" {4 S+ H. ~2 s
$ c% [' F9 c' q$ G$ }1 LEnd$ g$ E: D- Y- r4 V( C7 {- d: ~0 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:59:25 |Hiện toàn bài

DRIVE
6 T1 V9 r4 N' C) |  I/ f( \/ d+ L2 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 b! }& V5 H/ c, t7 x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& P3 v& m5 a3 J* C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- D  {+ d; Y: @: sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! n9 \! G3 G0 X5 ^- z: JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) K2 ]9 F4 ?' m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." H) t( a0 [5 r! T$ b; W# M2 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* D% f% Z3 c+ c/ F  [; pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! m5 R, X% C, [& O. b/ r; hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& `: D( K! y5 ~. J9 m/ F* b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 }; @: l# J( k' J# W/ W1 L9 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& V. J$ K! c$ f$ a( ]! lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- T) |# {* [1 I2 W! F- b( zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 W9 y* `- `  t# z1 o- w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 s' v3 e) i$ K5 M$ u" |3 W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& x2 p: {/ A# FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) n' [- V5 c) H# hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; m3 |" a# f8 P; S; a' j& _# J" ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 y3 U/ T4 [; N. ?) |& t( A( {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 01:18 , Processed in 0.087271 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên