Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:06:35 |Hiện toàn bài

Tập 20! j/ q6 Q- ]5 d) M
Youtube/ [+ A+ k3 ^& P+ d/ o

  g  A( c* I' J# C" i
$ U, \- [2 P: Y+ M! ]
- }0 N0 I/ ]- M# m4 \8 M
+ C% K% G' f" g% w  u3 `& z6 Q6 N4 g, m
2 W3 W( `+ }$ B

4 H/ B7 I8 f! m7 d: u
  {. q5 ?& p# T" ?Dailymotion, c9 n# x+ @9 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:07:39 |Hiện toàn bài

Tập 21
! i4 {+ I7 u4 u" C  M* JYoutube7 [/ L! L& z- |5 V
; ~: b, J: C: I2 ]9 _
7 L5 K4 ~- S" l+ P* |
" e+ H9 C- x3 f9 X3 }

' Y7 m$ k6 e$ r% i5 q6 k: P& o$ W, g$ Q# I7 k, U9 ]
, ^5 h' _( ^* n9 ~3 j% z& s! a
# K1 J  H6 L9 X. O7 ]

; Z5 _- K7 h# V6 ]1 c3 r; RDailymotion. n, {/ d8 {; q6 U- c7 o! a7 r, J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:08:32 |Hiện toàn bài

Tập 22: _+ w- x7 C8 K; S  {) u
Youtube& X1 H' W8 ], K( i1 b3 ?
, q" f* N. n, ~4 _) v, S

( L9 }, H3 [  V2 U3 I; O7 t4 q1 I( }, t2 y, \5 n4 o) s

9 ?) X, ^5 X# F# O( T, B1 B
% z  S4 X% e4 [- g7 ^* U
  E+ y4 s, q4 y# c3 }* q/ ~+ U
- b6 A' _  O' `' Q4 R( E: O5 [, a- ]1 U+ B: ?" B7 c
Dailymotion5 f- y4 f4 U# d5 Q' F% u$ c* X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:09:49 |Hiện toàn bài

Tập 23
' \/ R8 Y2 L8 g% f8 \" K! [* sYoutube# h) ~) v$ D- R$ H1 w' L3 o
2 c' d* X# H% e

+ m# U: ]3 T; K4 r- q6 P+ N/ y9 r! Q

' _/ [' O" h0 y; X, b& u% y$ Y1 [) O. {' Q% P" B4 c* {
9 {' W( t' x+ L0 {
# q4 P( O; K8 Q

9 r% o0 ^5 g, I1 A# EDailymotion
) Z0 g( @9 e4 ~) n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:10:46 |Hiện toàn bài

Tập 24
& p; ^* g- Y4 U( d/ r" G! IYoutube( H$ F/ y/ `# A
! b6 o+ K9 n) A' o/ Y. N, T

3 e/ M/ m+ n2 q) ]) s/ j9 [! [: V3 X$ a9 r1 C& i

/ E7 m( N5 L+ a! ?' b9 I3 j, ]* n! X% E4 h  ?
6 O" c0 q. R9 t4 s( R1 u" k
8 }, i9 N2 w; H3 {  s* c9 I
: ^  ~6 }4 a6 |
Dailymotion
: i1 ^' }; R8 X! d- c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 21:20:39 |Hiện toàn bài

DRIVE ONLINE) X8 V8 U0 K! |/ D* M7 T

; q! [; b/ b( X, S" X, RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Y' E" `9 Y+ }: P
8 y. h- }) Y) j* r5 B! ~& VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., e7 u4 a# Z' X6 ]: f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:25 , Processed in 0.081711 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên