Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 10
7 ]9 N" o1 {( |4 X2 mYoutube
7 f; d9 K. h: T1 j1 y1 M7 p; |2 Y
" H* [; L2 D! Z- L( A7 |9 W: M; v4 |
% S9 [- J# `9 J& o+ r

2 O9 ~1 O& ]  i0 y2 Z2 d2 _, }; ~5 D. L* S

, S( c3 _2 d9 ?: h1 U( s9 H9 D2 d% `- O; h6 {
+ }/ o7 V$ o: {' G% \
Dailymotion
# ^4 c! X2 ]1 w$ N0 r" j7 C7 M
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 11) H" o, g1 v; H! R1 A3 x& J, z
Youtube
1 u7 s5 [  N  h
4 n& B) f$ V) X. u  M5 Y4 t
1 K; r- o7 F3 A" O8 F* H2 v. X; i6 b8 J7 Q( Z9 U
3 k0 v6 M, S5 X# U% L- i" g

6 Q3 Z1 [' P8 `3 `+ w4 r
9 d! i* X& c; Z
9 S* o! g) k2 a- {4 ]. Q; k4 p! |) C; r
Dailymotion
( C6 S: J/ Z" E3 G8 H7 v$ |% j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 129 }, q" Z& q/ @# j1 G
Youtube% i" V9 _& |- k1 V

9 |+ U3 t1 L) }: U9 F: F9 @. D
$ k% _5 H/ X9 T& Q; l) Y6 J0 C" K$ K
/ f3 k3 ]; U" j( E* X
! W& H+ z) F9 O0 v1 U* B( H
- v3 v3 Y2 [& D& J8 A

; X" [# ~' b/ t5 x" K; _' m9 g7 v1 t6 }* L) S+ t5 n7 s
Dailymotion
1 O/ F8 |0 [! E5 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13
: ]  \2 o% G1 W, ]' g/ H+ ]Youtube
- t& T2 B! p0 U$ `
' u) H$ ^  Z" n. s/ D& _9 G+ d" l" O! m& |, ~
( s, t, O: H% a1 E4 S! o
  s5 ^* s' K. q) Q, r- y- {9 g" _( o

% o6 R0 g5 K1 \5 k  l) C. y7 h2 s: f1 T# _

; q7 Y" |# ~2 r2 h9 R- }' j9 I+ J1 w) R3 j4 R9 t/ j
Dailymotion  f, i9 I  b. t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 14) M5 g( |' {* _& d
Youtube1 [! P6 {  \) i' K" P1 c+ o
' J* H* l4 ]0 p4 ^  |3 m

+ T! M' q7 d+ O. W9 n" b6 t+ a! W, V) `# A  `9 I

9 z! z+ S% Z$ ]- Q$ }2 L; d- |$ R8 Z$ T1 e- q

3 d1 ]7 p) x( {: s
) C# g0 [: E% t/ D& n) i" W: }. }- `$ Y1 H$ ^  r6 ?" g
Dailymotion
/ \- Q4 i% b  w( A5 e& O3 U9 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 15: L" L; M, c: N0 K6 ]7 A. x
Youtube/ W8 [0 z, @1 w* y
4 K( P& D5 [: O) `* h
( Y+ h/ y  u* p, t, ~
8 y* k) Z9 q5 B1 F7 T/ Z
  p$ A  f9 p" S7 y

. u; D" f0 H0 b% b( c" {* f9 Y! E
* ?6 h, B' q! l4 v: O8 k1 e) x+ I0 J; r5 N4 X8 B. T6 ?
) u2 h% X" G5 L2 T6 l* Y8 ?1 k
Dailymotion* G+ U7 n2 Y3 d1 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16
5 V( t8 m% y/ J3 R$ y! _: O2 j! jYoutube
& h- b/ x& W5 |. M
) f7 E% f3 A3 D% p' F) W% d; b2 T9 ^7 }' p: l. U6 q9 f
7 s: x% P3 @$ B- y- B
$ }: n# P9 d  A9 r% r
, W- q) U$ c* L, @$ m0 o; v( c

% U3 |& ^0 x# I; {, h
$ m9 C7 M; r- ^, H, Q
) [) Y% w" z& O9 R2 fDailymotion
8 z# s) |( X$ W3 t4 b5 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 17
# D9 b  ]9 G2 [9 T& e( JYoutube
# g! `( e9 o( S1 b5 ]- l7 u2 S1 Y1 {9 [! u8 T5 q
3 [& D) h! B; ~' R) U, _" _
) e; H( r& W1 [) x
0 R# G5 X7 ^6 W* J& A
( W/ E* Y( x2 z) D  h$ q6 t

1 c! {# B- S- O. \5 Y6 k
+ g) K7 P& I7 x# m! K3 A5 ~: `: N( F& x8 J6 B7 ?; E
Dailymotion* l" G  H  |; E* W/ u7 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18
# }  H3 l8 k5 f. j- I: J* xYoutube
3 u7 K9 c4 U5 \4 o# @9 j6 L& T  u+ f5 P8 R$ ?6 v
# B0 T& Y: C7 e5 W
' j+ U4 e: s$ @8 g/ {* `
: k! L8 C  b) q9 H9 B0 N7 H6 \! @

* ^; ~0 e3 P8 Z8 }6 T- U/ D2 @- t/ w/ z: r9 R: B$ R
4 _$ c& x4 _7 y  Q3 E
. e, b6 w  a) R7 k6 m1 K( Z* x
Dailymotion
, F1 R+ [, d( Z, c' W5 H5 _2 v6 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 19
3 M% ?) S: o1 G: H0 P/ YYoutube
: w/ C- l9 R0 Q6 A/ R) Y: a' i, K2 `, l+ Z
) b5 ?* `! _9 a/ M
  a5 R+ E6 o5 H: B, v
$ L& {+ ]6 t6 ?1 U0 {8 w

3 A( q' ~3 n- b" X& W$ ^. F" G/ Q4 `7 t7 ]- W: w
0 G" u8 |& Q, L, k

+ }7 u1 O: K. A6 {Dailymotion
3 e4 r& E  h% g" u, d7 [; ~# Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:44 , Processed in 0.084162 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên