Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 10
) ~& t1 A6 r; f' tYoutube3 X% M& O" a9 V. N9 s

4 i. n' Y7 |: r( r
3 G! b) ]  i- b. k% x# G/ ^
# Y) ^% z% e+ A5 l8 O+ z" W3 R8 M- s* Y, F$ l% E

4 h4 H! D6 W$ M& z6 e
, j  o/ w# C; d+ f: T) X" M' ~
8 G5 ?% `3 d3 Q" Y' B7 E; h. D; q  X% Z& w- S
Dailymotion
* u$ c. ?5 |2 O$ Z5 Q# p
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 11
: y7 h% V  Z2 i* e7 u% ]8 i6 sYoutube  R# q' o4 o5 V! `
- q$ ]" W. k2 M' ?& w- z0 j3 N
. h. ~+ F3 p' k2 f' Y' P: Q
9 K% `( b3 ~* f' g
3 Y2 q, c0 m+ H; Z8 e0 H4 V
: J" J& Z% J' G/ m- ]4 l8 [

  A5 H# G2 F3 z# I1 _
) Y+ |( [/ U  y9 x4 k) v: \
: I+ R1 r/ u& g/ F! o5 a7 W( EDailymotion2 K  G6 @6 n  N$ X+ {, W3 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 12
1 ~$ F1 X2 J3 ^Youtube  ~$ k$ l4 @& v/ O9 g

0 M2 a! d. d- t$ u, f/ z7 d
  t8 a/ A; \. j- V2 l* G
7 R5 |7 S9 F( s5 [, P
: r! l% t* r* x- N- @# Z8 ^* N/ Y7 y
$ o& o+ N' y" `# @* q2 w& V# c& [- u& H. ]! _: e4 c

. E0 ]$ q* ?. G7 T# v% M% l+ @  @( z; T# }6 U8 s* n
Dailymotion
7 u7 _* [, V, C4 q+ _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13; b" B& i" ~/ H! r& ~% `- i
Youtube
: Q8 j) q- Q4 u$ H& g- Y1 X, f8 o9 x0 v* r' }7 D/ ]) u
5 P4 B- z+ N+ i5 Y& [
! F" _, r; ]2 P- w- ]) s: z7 m

& P: J0 g8 R: C* }5 l- K! }7 l+ z/ p
/ ]4 v3 x; o% b- S* _0 O
" y, `* e3 M5 Q4 e* H2 l2 M' a3 p/ s- E2 g6 `2 K
' q2 o7 A4 x4 ~
Dailymotion
( B/ k- @) W0 ~. \- ?7 ]) S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 14  i" @% z# b( J: B! v6 a+ W
Youtube: G' c4 Z" l- |- r. Z& s; {8 R
: Q. Z8 x' |9 l* D
- ~9 h+ V% k. I

4 S, ?" N' L# M) Z
) m' M' F/ m3 H+ _  \% _$ a9 T. o# h
; @2 j, a7 v. @' x* }' g/ u; T2 B+ m+ M; p/ N
" E! M  e8 l( |) ]1 _

  y  s1 _. M9 E8 E5 }Dailymotion( T) J/ ^8 }8 q. N; M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 15
& n9 F4 V2 \) {$ z; X2 iYoutube
# j& r0 _6 ?" D+ O, F& d5 M) J5 E/ D. ?. f: z3 a' w# M

4 Z7 r  p4 `: Q: u: K0 x0 c+ ^. H" R& Z  r* b, t1 t
  s( w2 k* L. v8 S* i

8 m$ N$ Z2 Z( v6 F( P( P' C8 S& [; v$ G. [: l
! s  T6 W* R2 e: y+ D' }
1 c, R- s5 P9 a0 k. o6 ?0 Q, n+ x
Dailymotion
- I1 Z" [3 N# ^7 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16
5 t+ Z' H) E, H) z( w( M! n& CYoutube
' q( l. l4 @1 R2 p5 v
$ f7 R+ ^- X$ r7 U/ [- ~+ v6 e: ]' d! x- I: P& E. w' z6 `8 x7 s! {" o
  G/ b" h2 X( x$ c& _$ o  Y
  r) ]& V9 v, f
/ m) ~8 M, J3 s. T
" Q: G3 x/ D5 K  \7 I1 j
( y% z- w5 i. D7 ?! C# q: N' ^& u

# r: r4 ^2 S) u  `: i/ W  B+ l! a3 XDailymotion
# W( v" p) Q# F3 D1 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 17" w! y. t, \8 ~2 ]
Youtube7 s3 i) x8 t% [& ^; b# B! V

" U8 I$ Y! D# P3 F: A- p
) n$ G6 Z1 B8 r$ T) t% l$ J  O! n9 k* p3 m; F$ X# }
% w# c6 G4 W3 n3 w, q: |6 B
# C: N& m! Y4 f, S

$ c2 H" O) a  M# }6 ^$ A& J& x* K& ]8 l

; r  m  J3 m; DDailymotion* p: |* P2 j9 S, p* w; G6 h9 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18
, E* ?& J( v7 f" iYoutube
% U* K$ s: M5 S2 q; y- N2 A9 V( j: b$ _1 r/ T
7 A9 C! p' H1 g( S, c* y
& e6 t) C$ t, W& {- O- K% a, g! t# E
& O( q# D! B$ e. a

3 t, W% N! j; I3 ~" x3 A! L& f! _- z5 Q; t  _; h
& d* t. F0 z' L) r1 z7 T/ q; \+ S0 D

$ U" b+ j% h, |- X6 J2 UDailymotion
1 X. l8 W% r& U1 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 19
1 Y, l3 i, Q% A% ]Youtube
6 E/ z4 u# Y% v" X9 S5 J2 v9 \0 N' s: Z4 u

" B( `$ m% a8 y, b* I/ |
; i; Y( {4 Z4 o& o+ _3 X$ g1 z
# R4 X+ y! ]! e( s7 J
$ K0 C) v. r6 w5 v2 ?3 p9 S0 H1 ]3 M: v0 p, C

& z$ q2 P2 R2 M5 C1 L$ S
% G! w2 c( D  Z! q( eDailymotion
9 l+ ~. ]: ]4 r2 z$ G& W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-4-2018 21:06 , Processed in 0.065495 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên