Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 10
) o9 X7 X3 P4 c$ {1 ?* e/ O. iYoutube- C. c0 l$ D, C, M" e
: K! B* j5 X' {/ {! E* T) X: Y
2 c: P$ s) g/ ^+ {3 x

' q1 P( O4 a9 p$ \. F2 k, `8 K6 [) k7 p7 Z* v. n$ P* J$ B! s

+ l; p! B0 e! a' O2 x% I0 J3 `% B$ C0 s1 E; I' \9 l  M

8 M% @% \/ B. y( l* ^6 L9 B2 Y. `  @! Q
Dailymotion8 ~* F6 ^( A6 ~: j) h5 M. O
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 11
5 T. J% m1 \% f  Q1 ^Youtube
6 n5 k+ r# }: g- J1 T& i, D0 u+ P% V8 n1 K% N: l9 C
+ D+ X' W* |2 X% h9 _3 k  y
/ C' l& }) K! P9 {9 A  k, S

. Z' c; k. B% e
: B+ J, O8 V: O% s8 U9 p6 G! T3 s% _- a1 b7 p! ]

" {' L# [; L! s! A/ i( @
$ M& y/ q! i: k. Q* Y8 }4 aDailymotion
( j' R3 z' l0 V8 E, R9 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 12+ {8 Z5 S* V% E, n
Youtube+ J, N# j- q: v( p6 I2 k8 A. ?: K

3 \. |. ?% Y4 E. K* j" G* ]( m: a: n+ x' }# q/ E+ ~+ L

# D' O1 [! e2 G0 |7 v8 T: ^
: z5 s7 B2 ]9 z8 ~; E* E! G; v& m3 Q( d2 t- j, o6 I# H

( R. b, u- [% F1 N) k
# k, V% k( _: k# @- p' r3 w/ m! R' N( B' L3 y0 ^0 |
Dailymotion6 a  M) d6 R6 O7 R" ?+ E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13
# L5 Q1 q! |. |  N8 f" r7 t: }Youtube
& ~) u" w: ?+ R. E
5 q# m# g4 y( k9 j6 H1 p$ |! g6 [  z; T& M' }7 ~; j
5 Y5 T7 j5 w$ f& Q6 X) Z$ W
* C/ A; O& C( o( s' Q( u

: F2 O+ Z* ]4 g+ x$ B8 _3 D* }$ w9 D2 X6 ^# K" ]5 A

* Y, h7 U4 T4 ?$ [* m
) \4 Y8 o6 m1 F7 JDailymotion; v0 g* p% ?# W  n% J; V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 14
6 r; {/ m& _* |1 OYoutube3 z! m+ v# y. R7 }% T$ |2 p! T

9 p+ M/ y: C: D- c5 |( b. S2 p0 T; \
4 y9 r% i4 @8 z; ?& E
/ y2 a  u# l" S/ H1 P+ m
% }% s/ c' _  n* d. B% A5 |4 Z+ I

4 K- f" h$ K' O2 _5 i5 `
" _3 S& k6 w: G4 K  a9 W& `, f+ B, ?8 ~* V! v; k* e
Dailymotion( [* X0 S) N3 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 159 S) x3 M- z( Y$ L. C8 g
Youtube! q) I% b6 A. |

6 l$ [; R9 O% }! M) ]/ X1 a) T; s' N+ k4 j6 K9 P) Z
1 w2 ?: t# I! [, b2 M1 S
! @$ M% W! M8 I: a  `8 S

( Y4 Y. K; C1 C: K; `, v5 E# j! A" g3 j; u+ m7 n4 _' V8 C& z
. O3 W( ^- V* p" q
# U) H& T, s7 C1 M" [) R* g  P. H
Dailymotion
( R9 }9 R" R7 V  g3 K! ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16# s4 I7 N' K) ?( T7 b# U
Youtube% @3 g( d  V% R+ ]5 F6 J+ q

' k4 V& W2 `3 D/ b
( n) X' q$ B2 K/ _2 S+ o" e/ q6 @" j: T& O3 }5 ^( U( i

4 ?  O7 X1 S, A' G3 [+ E( t7 \3 ^* H! N/ W3 o' i+ |
; W8 H/ V# F6 }
4 z! n9 u' j2 ]: Z7 i& w0 Q6 j
! @8 w' b, e* |2 T
Dailymotion
& v. L5 F( R2 W+ `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 17. J* ~. d' J6 `0 E5 x% s
Youtube7 {4 \2 G+ C& h- j

6 Y, X9 r& Y+ O3 L& P& |3 ]; e, J7 a+ e* @$ ^( q
: I- v0 N5 }7 `0 N6 r& E, V4 U

* Y+ Z$ t: F2 `+ O% [) h1 @8 o, ?% V; O- N/ X$ p) D: ^5 I5 l% a5 Y3 o
- f5 s; s  O% v3 H) g
1 y( H  w6 e! ^9 ~' i! e% A
8 H/ t7 J% R: ~; T2 _- _
Dailymotion% y. v( X; q; e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18
  Z/ ^- S7 q2 F5 ~2 x0 D5 TYoutube
& N' k5 H) I' H/ L) j3 y' Z7 L+ m
! a0 w2 d0 ~0 T
( ]6 N3 |' v% z6 v0 \+ C$ {* T" {9 M- T: }. u) c6 F
% E7 d! F% @: o5 e4 D7 f7 K

$ e) F: i/ \; |% H9 _  E
( X6 q. k9 I: h: `$ b& N6 C. T' X
  v) T0 V  q: Q' v3 p0 j' p: @/ V1 f$ z* V5 L* s
Dailymotion
& O; c/ m* r: B2 g. F2 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 19' j) Q2 I7 l. R( ]) E6 @
Youtube
4 ]) Q7 c  q: z( y  n+ v: z$ z9 I0 w  P* B$ A/ `( v

, ]* J* }0 k4 J- p+ v& d. h! [$ B4 k: O& A/ J( c7 l

( N' _+ S* Y3 X/ w+ m
0 D! l: S" H* t+ ]# _0 t  |
% g5 i2 p, x% t& ^  N( z# G/ F

' S/ q3 E1 Q2 K* x4 d4 d' }& vDailymotion
% u2 R* C& k: k9 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:25 , Processed in 0.057974 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên