Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 10
& a  c8 O9 x( o4 l2 e* s; g/ vYoutube
$ l$ }# b) t& i. K: \+ O- i0 }
- k1 k1 \. w4 f' [1 }
. N/ ^3 ~: [' `  F& Z1 U  k
# a" `" J7 O+ t% J0 p7 [
% O1 }8 m1 w9 m# a* v. M; h# e' S* f" M6 ?+ y
2 X2 B  d% ]) @7 m( v' d  h  V

9 O. x. v6 q5 F  g3 f" m2 }9 \
0 s! O8 i0 ~) r2 b: C/ bDailymotion. u0 q1 f* g% `; F- L3 i$ V) V
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 119 G6 A3 E; ]6 B
Youtube
) e2 H4 L/ J) g. u' A1 @0 r. t
- G+ i# M' D; e" V9 B% w; l' |3 Z2 h8 Y" @
4 _1 B* T6 Q+ C- K! `( J5 I
( L  o5 w/ D: K7 p
; ]1 s. n8 p$ |, D
& Y9 ?3 `7 b0 o" {, X

1 _/ @, @) K1 f5 {/ V: ]% u' b8 V, {
Dailymotion7 }, {) S% ~6 ~( D1 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 12
/ Z5 o& W+ m  EYoutube- _0 |0 V3 t7 C. E0 G8 C4 G& Q
5 N* e: x/ i3 r  l# s: r1 S  s

9 P7 a+ {" ^/ P1 [/ i
3 p% {* O2 h* g& z9 l9 h
/ b  z4 ?! a: G- \7 ]% H2 G5 L3 X0 ^( P* e, m6 }

+ W6 {: Z9 R3 h2 D. I/ |
/ P  j8 J8 J2 h5 h, s8 f7 X
6 q1 `6 E  C3 v5 S" z0 b# ~) kDailymotion
. E1 |' N% T; N5 i+ K; F+ g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13
( n  m& V# \( G; C, s3 H! xYoutube
8 |2 C: z& X8 U1 y0 V7 g$ N: P$ y1 j+ S; S' |- {$ a

  I4 ~/ y2 A7 n. J' ]/ y4 z3 H- x  ?5 C( n# M

* l. f8 p1 }" z1 B0 |: n0 T9 N
5 H! ^: Y" T) Y* w5 \* R0 w
2 l6 w6 {  u/ V( S" _' ]) S6 C3 \7 ?" D! X, |' n
( `* v( H  C: V9 Z
Dailymotion
6 _9 F" c* L4 y8 l5 x, ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 14
9 \  X2 F0 V- c4 ^! H/ NYoutube
7 }( w, t  q3 m% m5 i5 Q6 O5 \4 Q( m7 O& f/ I9 X
  h, r# n9 i: o! G5 D& k0 Y
* _) c( L7 b1 K7 L6 u. k4 q1 O- a# G: ?

; s; t. a7 ?: k# Y2 D1 m) C( W( E6 E  R' {$ j* ~
# Y, D4 _; {7 f  x
  I5 S  p; H: y

6 r5 T9 G4 w8 Q) `1 Z' iDailymotion. ], ~% h8 C' l3 c2 F) |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 150 d, J, R; x4 q( V: B6 P$ |
Youtube
( ~  Z7 I% O5 {# o0 b- E  H% |# }! S+ \; u6 {
, r' V  J6 d2 {7 z9 a$ E
2 ]2 a& I) u: H* P- p
5 I" `2 t# u: @) y* E9 c

7 [: T$ b* Q6 M# f7 N# P8 F/ e) ^8 x; Q
, v/ }& j( S- Q; A' A6 K; ~

9 p# U1 _) E7 jDailymotion
, c+ R  |- ?& ?" \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16+ w. h. a6 J/ ?, U5 x
Youtube& J% @1 R  d6 q+ ]' q# E. e9 V0 y

0 J6 {7 p5 O. h& T
  h  a3 }& E* u5 V
% e9 B1 m% r% K3 Y- C) h5 a5 X4 L7 Y
  U! g7 S, F$ Q) w& N
1 {4 }0 h7 T1 M

( B  r5 O2 t. Z, b; R( r7 D3 d, v( L* e* F1 Y3 E9 M, P
Dailymotion
2 m  U8 a3 K& z6 u0 P/ E1 ]( d$ Q8 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 17/ ~1 R7 j+ ^8 |3 {/ J
Youtube% c6 c/ t% ^- ~

: Q4 g2 G; K. g0 k
# t% L7 N$ t- \: Y7 {6 s7 i, b! y( M0 U6 [, s. Z+ l# j. j5 h

* u+ ~7 J0 i7 s3 u" B
- A/ i( v+ k) ]- W7 S5 s
5 Y# F: s: q8 k5 V
' U5 B, R9 x- T4 I1 q8 q' ~- Z1 Z$ e  Y) j% T8 }5 I% X9 t
Dailymotion
, d7 a- r. b  c% O' C0 k; C+ l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18
6 k# t- j0 k! m6 z1 w3 D; ~Youtube+ x" }1 l0 M) f2 c1 x8 m3 x
' n- ^1 E9 m. F+ l! Z" i6 |" Z
9 g# ?4 l! _2 Z8 H

' T8 N2 U8 Y$ I' D9 j# U: {, e# E" Q9 _" N; g! \( z- W
) |' }8 @  {' H; l' D

/ ^, ^# W: G% g2 @
) E/ j" p8 f: L* }9 z* m
6 Y3 c: F) J9 H) I3 @Dailymotion3 ]6 V3 ~5 \) r6 {2 Q! B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 19
( Y+ M+ q3 {  b2 A  ?Youtube
5 A. f& c  f4 M  E! Y& j4 T
  \* W4 X+ e5 j, C) b$ i/ V/ l+ T2 Y* K  M0 Q5 R: L; q/ X

. q/ ]6 K3 J9 x' x, o0 B- ^" l6 T

; D+ ~6 I. {# P8 i3 }8 f
7 @+ Y5 B: V5 Y4 V6 k- x& v) ]
/ n' B2 G0 d: H9 [& O
0 x$ [7 o- r! H! pDailymotion
+ N7 e% j* c. \" o# F$ ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 07:13 , Processed in 0.058128 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên