Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 10- s/ W0 X% j) f: y2 o( R4 _* J
Youtube
( M2 p% ?3 Z7 s6 X  s7 }1 D& I# k
+ r; [) {9 y( z( `! ^# w4 n! c
- d7 ~, J) F$ S: b+ D4 ]1 n' u7 T8 E% ?& `. n
0 R  d! z# j( O0 X6 h
$ J) X0 ?+ d% e, f# E

# K, d* m) E4 }  H7 `5 e* q  S. R* L+ S' r* f' E. ~: X, N

# R3 W0 |3 o5 m# p; j* xDailymotion
" V9 E, q/ K7 [1 e& d) F
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 11
  D1 J6 L4 k! o5 A+ nYoutube
: u$ j" O8 u, n
9 k) D6 S0 G5 E; Y6 j  o- ?5 L0 g( S! P1 Z. G
% [/ m# `( M! v4 ^

; G( Q: ^- t  H& l( q
, T. z2 \' S, c  K# h$ Y+ J0 r5 J) o1 s3 ^5 e+ {! T
4 h# @& t- Z5 E  w1 i

7 C9 T" C' X. `7 e/ `Dailymotion6 j, K% d- L8 x- C" }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 12" s8 n9 @; Y) X' {
Youtube  Y4 u* s8 q+ _& m: h

& q  A* ~8 j. S" f0 q+ L  p
# B+ x0 y! t/ S! I# e) D9 _7 S. Q5 p  @6 b
6 ~: i& i$ l) d

8 h% _# L7 _! ]5 l0 ?% ^  B- c0 a3 r" _& ]& k1 d

7 J; S" _; y2 h6 F3 K. f& Z$ L3 z2 R( k+ o- \0 i: L
Dailymotion
# j6 s" }/ O. C  \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13
  h- s3 H! [$ p  W/ JYoutube
1 d" p3 X7 A% D0 U. i' X+ S2 ^1 b9 I5 B$ f* m: F! J8 v

+ V4 r8 i: e# _" z( C( ^' W, h( _: D: b8 m

; N* K, j5 P2 t' {8 {2 a* f  D- r7 [
! L4 L+ c% {8 J; [  y0 l# N

/ L8 {& i& D* C. a0 y+ t5 Q$ w8 n, U9 O% f2 Q( K. @  S/ z) j
Dailymotion! i  ^  w; Q0 E1 y  m# r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 14
7 E  u/ ^# }! a# FYoutube7 o+ E; _' H9 M' ~
% [$ [7 {, Q5 Y0 |0 u9 n, C% z: |

! s5 s5 Z) c5 ?" N6 G
7 [' E, p, q. M+ D0 ^" G
5 _* c  i. A. U% J3 k
! \, q8 Y$ U% {% l
! I% L' x& B8 y5 w  E- v0 v' c/ A' M4 a
  g; V5 z: \2 t3 x( o7 ~' T
Dailymotion7 A4 ^$ U2 n  |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 15. \9 N1 q8 S! T: z  |5 r* D
Youtube
8 s7 M+ w* E! l, p0 Y7 G; B8 I6 [7 [& a+ e0 v; i# L

: k' O8 ^* ^2 X/ a/ B3 C# P* B/ Z% H( P- ]3 U

% a0 O  {6 E" E6 z; w6 M
. \+ }% v0 f5 j8 _, x- e8 K
: e# S' I: U% l4 L5 O0 j3 b/ C- q; o, x+ a9 T
, q: {; r" E9 `: {
Dailymotion
9 e9 r2 U. @! s+ t4 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16' H0 p. t% X! m% v  y5 I9 Z0 R
Youtube$ ^0 Z$ y5 ~/ c! ?) g, e

$ W; I) @% Q) T4 x' m, y) r% I& J& P# Y# b) i6 g

, y" q7 J1 ^% I; J) D5 `7 d& e
. x3 E. ~* ^5 p6 d6 e4 L7 `; F/ o1 j; I+ c% V' V. K. a
8 T0 H! o$ }% S* s) M: Y
" r; N+ A* N1 ]! V

0 V# q  O% [5 n3 [Dailymotion4 O- V# I" f! Y8 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 172 d& [& z5 @5 n, p# t+ ^
Youtube$ h! O2 }, Q5 u- h# V4 l
4 Q& \- }) k) q

! ^, Q: d6 ]9 `* e
" |2 R6 A# _7 e( y7 V5 P' i1 k: I0 N, I% }2 p

0 O# \7 d% N) _% h
1 d% Y: q0 G; f, R% d9 M$ Q: p+ Y( u4 M2 l

2 r  t! N; @" |- @+ }Dailymotion
5 b9 w/ y! U# e1 d2 s2 S4 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18" ~: n6 i% a/ L* k# v
Youtube0 l  J  i' s( a$ H  d" a  \

; H& F3 z/ q, }, O$ C5 b
9 z% C! a- F) l0 [! B7 }
: h6 f! u9 r! K
7 s; _) f0 W* W* _* a( ?9 c6 K0 i. _+ R

* J7 ?0 j# t- g' ?( y4 ?+ g# T2 e( K- ^  h+ a
+ k6 m# E; @  E3 K& B- Q3 w
Dailymotion
$ `9 L& k4 g  q/ c4 ^! \, u5 x) E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Online
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 193 f5 j8 y9 G: i* h
Youtube0 \+ C  I5 n" F

! |3 r" ^5 P- x7 ]# R2 i& F7 b% b/ K7 [- k

* J. H# Z* z8 m' j
& ]7 y! g+ \! l- c; t# t
8 d$ j  s* |7 p) Z+ k- X1 D+ S; B% X

  r4 W; ^3 C2 `* I& r9 {$ B# s
Dailymotion
+ V1 q; ?0 U) Z! p5 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-10-2018 21:11 , Processed in 0.093214 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên