Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:51:25 |Hiện toàn bài

Tập 103 y9 b2 s- o. o% w, V
Youtube3 s$ G/ P! t; u* _  \( V

# k3 _7 Y8 S, W, A4 A0 s7 A2 o3 b- v  i- Q+ q: m, ^0 ^( u. w" C
" M) w9 D7 d* _1 A% k# G) f% E

4 w2 O# T7 |' z# S0 W) H; x5 Z& ?& l

7 a1 e  S5 q# A; p( C2 J- ^2 i' m0 [
( z' l7 z" F3 H0 P) y- j
Dailymotion  v. O5 U3 H2 K! A0 a) h3 T
[/b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:52:38 |Hiện toàn bài

Tập 11% {) x- p" Z! }" G' _# ^1 A2 c
Youtube
1 Q  r2 ~' v1 P$ N6 a+ X( M5 H1 S" H% S3 a! b3 u2 ]/ L- S% Y, K
% |' p# [$ }7 w7 t( T8 F5 r$ O

0 J! L+ Q7 `( F& O8 f0 \$ v- ^
5 k7 H2 F4 v5 `$ S+ l: R
1 W0 Z7 i8 T/ f  P* r* F& P% q. T; D
! h9 n% y/ s" }! W8 e2 C% w1 R
$ O" j4 b' _( h$ e7 @; Q9 P
Dailymotion" W+ {+ ]9 m# o7 x/ G$ V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:53:53 |Hiện toàn bài

Tập 12: r3 }. B- q' U" k& x5 O' ^9 R0 s
Youtube! i: H& d8 z/ U3 Q2 Z2 `9 ]: F

2 d. R6 v4 v8 f! C3 T. v3 J2 \7 w. C8 ?- D

" m% w6 w* r9 L& @! m  Q' G
2 {- \# o* s8 X$ E; h0 n) n2 z* ?9 {3 M. \

0 ^/ a, i: q1 s( s8 n* p" z6 V+ w: ~6 E% j2 ~- \+ @* W2 i+ h2 p
' o% [, B" h  D" \  z! ~
Dailymotion8 d, q$ S! |  c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:12 |Hiện toàn bài

Tập 13
6 X- W$ m2 w/ ^' I1 h0 eYoutube( {) ]& T! A3 ~: }" h: O

5 |4 ~3 `1 }% W# N0 ^4 X& m& H' l: Z2 w

  f! I& Q( M/ y- u0 A( ^7 d! |8 W1 L# j. j* Y- D
# h" j  O1 r4 C" w( S
; |& Q  [8 P* S
1 _. F8 s# L+ [- C

# ~* r- K8 R, G$ N  ^7 E) u1 f& {Dailymotion
' g0 q3 V& {7 X' U6 v& `1 K4 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:57:59 |Hiện toàn bài

Tập 147 A# g( J9 S, h, K: W- H% H" A
Youtube
9 f& Q. I2 q" a7 ^' B  H/ ^, p& u; z# B

5 N5 J) h+ H! y3 y1 _6 b" |- [" m" B

1 v$ c6 Y& k+ C3 }5 i2 Y! I' z4 n& E9 \9 R& V7 i
6 {5 [6 }- |; M* O: |4 p) K

6 L# ?# y( w5 [- [$ a
% ?/ t% v$ Z# GDailymotion
2 M" F+ B+ W9 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:59:08 |Hiện toàn bài

Tập 15
9 R4 E4 }/ x1 m0 lYoutube( h- w( Z! h. }* K2 o1 ?
* x* e: w+ _8 S; r# U) j5 ]1 R1 ]

8 l8 ]  `" Q, l: R8 I# \' a; m1 ?& N

$ V1 x2 e2 h8 p# G( f/ j# r/ o( s& l' r% A' E7 K: Z

6 a5 d( a  p" v. N+ k
( J9 E5 X0 I0 b; m' L
* o; z* W8 k4 W% e! _7 i" zDailymotion
6 g$ y' @. v) K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:02:15 |Hiện toàn bài

Tập 16
1 W* o$ T. E! E+ T' I% G- z& s; ?8 b7 oYoutube
2 @( Z+ O: j; A
8 j! e+ C8 t& P6 ^/ m" q5 B* x6 @8 e3 D
/ K* Q% p) Y* j% M

4 ^$ W! K( `9 L) T! Y
" Q, C) a4 D- g; @  h; J
( X9 M: {6 C2 x, e! r8 M! w7 A. S" [4 ], z* s

) A' h* Y5 p9 V2 I: JDailymotion
! |/ u* p5 D8 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:03:19 |Hiện toàn bài

Tập 17
' u. {$ Z2 L9 \+ H% RYoutube
& J7 }( Q3 @! M- a7 F
+ C  K/ F- H" [9 V3 Z! M4 U! U2 c* I$ f% C0 G( ]0 U

* Q7 Q9 a! E4 Y2 X) s
' s+ o- h& s' `5 ?& c5 |1 n* I' [1 O
- k/ s( n) }* a2 M! M: Q$ e
% X! v2 X4 b! Q8 w) W; y! b0 K

$ [  O2 Y4 b( `& N" @Dailymotion
7 G8 z# v5 V6 f$ D( l! B/ X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:04:20 |Hiện toàn bài

Tập 18
/ U  B& Z6 N; o# K2 s. u& E8 l; tYoutube8 c; _: s/ r5 [! k% Z, u) W9 T
9 Y% q" K  N* }, \
/ W9 P; e& ?5 O% U6 l5 S

6 H9 x/ z% q% C+ x( B, k0 {/ w& o" \
  ^9 O2 p; Y0 H' t, _: U3 @

% E7 C8 m+ {* E7 t) P
6 z. Y* W) l. A/ W, x  ?
. \* \# l+ ^$ i0 q$ z! _Dailymotion/ L4 _8 R! b: n0 h+ K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:05:19 |Hiện toàn bài

Tập 199 e& t& C% l1 f( @) i
Youtube
8 `( H3 T; S+ z
5 y' T" j" E% v  m+ v) _) h5 H( M- r7 z% K9 J% R1 u
6 d/ l( i4 U; r: r

; C- @- d3 J9 X5 r, U1 [2 d1 A
( l1 L# m! E, R1 {) |2 l' P
. j% R2 [. }$ {- @
0 q0 H9 v- ~3 C/ z. Q/ n
( e) L" I5 K+ A  SDailymotion
  M8 \" ]6 w- V" T# q- u# G9 y& B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-8-2018 00:25 , Processed in 0.064465 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên