Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-5-2012 20:04:07 |Hiện toàn bài

Poster chính thức từ trang chủ0 O* R  }* e1 w* P$ D

$ c. x- M% G( N+ |/ [+ L# n  w) U9 A& g  V( s/ |9 q4 `6 _: @- m1 E' B
' e, n- w. E7 G3 F+ u5 P8 l
( b  R* D& O) x, y0 p; v
  s  }3 y# D( v

+ M! \9 s5 z" U/ a6 \, B0 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:10:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ ~$ t+ [+ V: K* K& z
9 [  q+ I5 k2 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


! z* G' `+ s- b  Z2 v* z% w0 ]; X& e, K& K$ k5 r

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:15:07 |Hiện toàn bài

1 X, e6 {/ z# K' G, e! ^9 A

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, J' n0 Q4 n5 o" I
" p: }/ ~7 w  g( KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


# p, r7 e5 ^" g. }' C( \5 Y' \1 z( n( V  a! V( n1 c

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:17:47 |Hiện toàn bài
& P, r4 h  ^- L& s" t1 e

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 ~# F& f$ r& N0 o# d- x; o# P4 X/ N4 ~1 a# k. y8 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

, L+ ]1 b. E! m8 \0 a. K8 V
6 V9 U0 ?2 u( {6 a+ P( A( _

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:54:49 |Hiện toàn bài

- E1 a8 y" C! b
hancinema.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:57:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. }% ?7 E6 Y- @7 C7 T3 {5 |& A. q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- {6 [# A& `$ B* u; u0 o* ]: B
' t7 E5 ?8 g0 M5 |! p) [
0 N6 a' W* r3 W, J$ f  z9 z; R) `* X+ {2 {1 T  R9 e

8 ^! M& Z2 y' s7 e- D
) N! a" |3 b/ ~2 Z7 m  S/ l8 u6 K: W5 @% Z4 t4 Y! G
8 E/ \5 E# B6 \$ K% k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; j* R6 o) w/ V) A/ ]% t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-12-2012 15:39:15 |Hiện toàn bài

7 q6 U' I( V" ]3 |" r. j

- E1 [- t6 Y2 W+ u' ^6 d
- ^* L% y; l! H, q4 m' [# O. k: R5 ~$ P; O8 W+ J% R2 c. p. ~: n

9 m; K; C% A9 O6 H+ y: y9 v8 O
9 M5 |$ \7 n! g9 Q2 ~) Y; N) E& {( r4 _; m$ C# O( V

' S2 u: a" `, Q3 {1 S8 K6 U% }% e7 ]# e4 K- k6 A! A' O( u
2 A) U) O  q. b0 M
7 `3 E; D& q4 U% w
cre: FB
- S  o! T$ h2 v$ |6 {1 F8 @

Đánh giá

khahi  hix, đẹp tuyệt!  Đăng lúc 21-12-2012 14:26:29

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:13:32 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
2 w; i& r& A$ a( z8 }+ k0 P! }- z" Y# B0 @, _' o


; `$ @/ v" N: s. {  F- Q
7 ]$ ?& n. D0 p8 m% Z3 k7 g; P. E$ }  P- D

* B" o$ M: q3 @- q1 }7 n6 B4 f% {" ?& H2 f. p
* _! ?8 z  ?0 l0 V* o( d3 h, H

% ], `' R2 Q# u
( u# @; y# w5 ^3 \

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:17:16 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
) v( M- s; `9 X/ t) T- H# J3 f0 @* x! h* w5 B5 c) Y3 U


/ {; z: F  n+ V" g) ]/ f
" y' c2 R$ P& D' t* p4 I
# Z( R+ C- ^7 t; v+ ?! s8 E* x6 C
: ^5 e8 q, u! q% L2 F" x4 N( K+ m, A6 Y1 a% D3 H3 E- s) ~. C" T/ j8 p  M

' L8 X: J, F5 Z5 a" O
2 R2 ^. ^+ S8 i4 t  a
2 J& i7 M; P9 A# @" T


8 q/ k# B6 [) R+ j1 n) y
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:19:47 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
9 @$ p, f" g) V0 N+ ^& s7 c" r( h: c

+ ?' X- n! B: Z2 p% j

- o  G5 `( `0 s3 Q2 D$ d, g
) D) \& {# ?% n4 d0 G5 x/ j9 l1 n) r7 U6 R9 @
# I* G: x  T) J) X& s

( l: K6 D. o5 v# W
7 A/ Q" v- R( H9 t3 A9 g$ O1 C# S( f" Y' F- m

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:53 , Processed in 0.069747 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên