Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4470|Trả lời: 7

[Photo] Bae Yong Joon in First Love KBS 1996 [Lấy địa chỉ]

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 20:59:36 |Hiện toàn bài
Credit to katie_lin
% \& M$ h6 c" k5 y( Z: hSource: Joonfamily.com
  p% c0 k) O# X* f" T
5 W- `, \& r- [1 H
% p6 k9 {! d6 O; P( c' g4 K4 s( e& N# Y% v9 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  o2 j7 a; u9 W
3 ^+ I" X; R$ t' uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# z5 ?7 `7 `' g
, n$ `  L, S  n, u, L/ J
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 1 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:01:09 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, ~% Z8 l+ \- o5 c: @; U1 ~- {  |$ `
$ V, @5 w- a( o0 ^" C5 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 e* X+ R7 L- ^

) }, p( L( b! q0 `+ B& CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" T# C5 l' B; ^$ w% k. ?0 E+ _0 E* ]. w6 S' W5 k9 W5 U; I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) a, a& A3 b4 u/ o/ c- K& p5 K
; b; o) g; B3 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; Z! ~) k2 Y( y3 J* Q
8 z4 W5 w5 Y! P2 D$ ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! }! W* |. X8 J# H& `0 S: @$ k: g, ~( o- x! s9 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:03:38 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& u. b! g, h4 v5 r5 J# j5 K

& G5 c9 O" D5 M# @3 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- J0 U9 O/ g, d! ^
. }6 N; h3 D3 Z, Z; v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 q) F# t( ^, A4 ?0 }" u
  r) Y& V4 e: Z- K* uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ F: l6 ?# H$ g+ ?3 w1 h
& e0 r' `) I6 o6 b( D4 {9 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ Z1 M: _/ d0 Y4 }+ t
$ w1 i$ b% Z4 kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 E1 O2 {+ `. s4 a, Y) s' b9 h+ H0 j" t

8 ^- r! O* h; w7 _$ t: Y8 A5 JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:05:59 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# O  ?5 ^: A2 B- G0 n8 W  D: G
( K: r( }) r4 W) @3 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 U( q$ u+ n0 }1 S$ F) N% f3 m. f, q  Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 F! b2 O2 K9 \5 B% C6 v
0 w+ d% T6 V& `. B( z5 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." Y; }. Y- W! G8 p  X

0 |- K3 C7 |2 Q( iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# t/ h- m" w! N. T7 @7 l6 X( ]
. I/ r& l& i: M& y& h" M8 M) d0 i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ~* k6 C+ P6 Q8 c  K
7 ~$ g3 e; ?! J, I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  Tội nghiệp bị đánh bầm dập mà vẫn kiên cường đến vậy  Đăng lúc 21-11-2012 23:05:43

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:08:42 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 V+ i- ?, I$ L6 d
: i) Z$ f7 i, T; j9 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ [, Y5 }  _+ d' `. c" G4 _6 v

1 S, Z9 S- a: k! I' s5 z4 ?" \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* \$ U2 N. Q) d

& T9 l# W: d& {9 J$ k* {! w! XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# T$ f$ i5 Z- U3 R: F

" {5 Z# i' r+ @( gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 W7 |2 g3 a) {8 C6 V5 g

( z6 I' y7 }3 e$ _$ V2 E( K5 g* lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. A9 ]! ^' @& V8 i6 J1 _

) k) H5 Y6 p& E3 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:11:24 |Hiện toàn bài
* w% J4 ?& t6 I3 C* u1 d

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ f) B& h' ?7 I' \; y/ i2 H
/ U  q6 g% @$ x1 ?5 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: k# ?7 r3 {6 ^5 Q! r( i0 Q

  W0 P' I2 F5 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 H6 M2 w# d' \, n
: v2 x2 [4 j" y) Y, A" F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* N; W9 k$ C; p
. j; @, ?, Y8 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, N/ b8 k& V& k# U: S( R1 b( s: L0 f) v3 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 6-8-2012 10:31:47 |Hiện toàn bài
Ảnh hai bố con% ?% Y" k9 Z) C0 c

) \2 k" D9 X- J0 w& m( e: oBác Kim In Moon cũng đóng vai cha của BYJ trong Hotelier1 ?# w/ a2 a+ Y1 Q3 G' [

; m$ F7 `7 L, c# w9 K

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' l( b1 {: R7 ]% [# t" H
( L  G: Y. e* R# a$ S; ~5 _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  2 cha con của oppa vui vẻ nhỉ? họ thật ăn khớp với nhau  Đăng lúc 21-11-2012 23:08:06

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 10-8-2012 22:33:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ w- g4 |/ I( Z- G
# F! e% ~' O4 H5 ~( U6 L# I' L5 T- l. ?- o" |+ r  O1 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ B, \4 a, A" ]& X' }) c7 O, Z) d: \" e9 y$ f2 E' \

4 ^( ]" R( A$ eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

& \/ i2 h  U9 F: {2 q

# Z" C$ y8 I( l6 Y
1 }7 {4 V0 w1 V: o5 L1 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

+ _) J7 \# J  I" n) X- g

9 W7 a0 I1 T9 I6 Rbaidu
. l$ A( y% s2 D/ l$ P, G5 T$ bMọi người vào đây xem ảnh nha- _% D4 B. p% W6 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  oppa mạnh mẽ quá, hồi đó khó khăn khiến oppa trông chất lắm  Đăng lúc 21-11-2012 23:06:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 10:21 , Processed in 0.105920 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên