Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4087|Trả lời: 7

[Photo] Bae Yong Joon in First Love KBS 1996 [Lấy địa chỉ]

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 20:59:36 |Hiện toàn bài
Credit to katie_lin  }7 W% B/ s6 D. P4 ?  ^
Source: Joonfamily.com$ [4 \# |+ c% y$ x
4 j. z. X- E; ]% B7 B
+ i1 i4 i" c' h9 J6 S8 e
- d' ^' T; T6 y) X; E0 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ N7 B( I0 `, ^. E
. {- J( H: c: u- [( V0 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 S# T( |+ f2 V6 `1 b* Z, c
/ J+ B0 |. [1 W) g& b5 l0 n9 e
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 1 Cảm ơn em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:01:09 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% J- ]$ C% P. }  v& n0 f8 R/ s( `, z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 z2 L, l& M0 ~! h+ s5 V
: m" g% o9 {: u: l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 S# W# L4 |) J/ e" V' U
: O. b2 i" h  j- n' f$ \( TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  y" k' U3 y: O# c

* [. J" i. {) O0 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& j8 V/ h# l/ x# y/ C. S

4 R) S0 \; c" H& yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 {' o# c% K( c  d- y: Q0 ?) M3 `( y& N* R1 M4 n0 h8 e, l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:03:38 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 `9 E' S% S& F& G

" ?* h' i/ ^$ h# zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# b: R9 L2 m4 E
  ?; ^: b; B% S9 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* T; _4 h3 o7 N3 U9 v" g) u9 x# r/ y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  Q* i( c, c$ g. M, F
- K. m  \% k) v2 c. y* N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., {( v" h) l$ D' F5 v  g% L
; n3 I+ |6 x( {$ ?% _. U( i6 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& o5 D8 b1 a3 }; h/ a6 n+ _; O0 I3 H4 y. ~  V$ `) i3 b( d0 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:05:59 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  i7 @$ }4 h( ]% u
+ A3 j  {1 B$ D4 F5 m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% i% y! v; k8 o5 v# Y# M  f4 n
, \* c8 ^7 [: m. ~  fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- O3 [, _# u  W  s, J: @
: d3 \) F8 K, ^: g9 P' d+ sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* y% o( [; r$ X) d

2 D2 J. H# t- Z; \- c% gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 q0 S& H( a5 X) K& Z. q
) d, b' U& X6 a" s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; D7 x" D1 @( m9 g# m( j" [
2 F7 W, F4 L$ n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  Tội nghiệp bị đánh bầm dập mà vẫn kiên cường đến vậy  Đăng lúc 21-11-2012 23:05:43

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:08:42 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. A/ D, W) [2 u$ y

3 a, k+ I5 |$ ]0 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! Y# |6 }2 ]) a9 x0 }. Y+ ?, r5 `

# i( p6 l6 M- `, M4 EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* j1 n# p# q4 ~

( [( r7 ]! d+ L$ O' b( P3 b2 LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ g. u& [& H" Z
% Y' M" c/ K! e, Q9 C4 O% m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 ]" g2 ^; E7 [! U1 G3 e' c! b0 j- V& j2 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 S: P( I2 A1 d1 P- Q9 y
6 \4 ~6 B1 w/ k0 e9 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 16-2-2012 21:11:24 |Hiện toàn bài

7 P& p  O& C/ S

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  d4 n1 d# r, s3 `0 F2 B% Q8 S, o3 I" p+ ~- y2 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; j: t: r6 N; S7 F% D* O: Z9 d( J& a0 @: K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ s# E/ o" m* T) f4 ?8 n6 Y& s5 B, v+ q) ?% C# C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 X  N  n/ ^; A
+ J9 H% j' O' b6 ~1 y" A! ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ v# z0 Z5 P" ?  U9 W( s7 f& j0 N5 [& ]0 T; `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 6-8-2012 10:31:47 |Hiện toàn bài
Ảnh hai bố con
, W3 e6 s" x1 N6 \* f/ }! A( R% M
Bác Kim In Moon cũng đóng vai cha của BYJ trong Hotelier! V: H" ^; @% J6 [# M# J# ]* t

# O' v8 T; @/ {

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' E8 V! @2 c) V+ t: z, Q2 o
1 V" ^0 m1 d/ a$ Q* eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  2 cha con của oppa vui vẻ nhỉ? họ thật ăn khớp với nhau  Đăng lúc 21-11-2012 23:08:06

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 10-8-2012 22:33:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ ^7 F2 n# x/ S4 q) T# l8 Z
3 Z" q  E' u) X# l/ C- t
1 [) o$ l# o7 g. Z; X) x& GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. C. ~; F$ G( Q8 A3 H8 \* k- ~  R& v1 A0 ]* Y9 [
* |0 l( }) V0 D# i' Y" m% D  N* ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


( m+ M* X2 v2 f1 n

6 b: `- E0 P! P2 }7 C6 f# F2 r

  n" t' H1 I6 z9 c( l/ t2 B& H" ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

* }6 y% _$ b: }: d

! {. L( @1 w$ D1 q. b; Y. zbaidu5 H4 A& y7 f  f0 O
Mọi người vào đây xem ảnh nha) B  Q6 O  f  _0 x0 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

khahi  oppa mạnh mẽ quá, hồi đó khó khăn khiến oppa trông chất lắm  Đăng lúc 21-11-2012 23:06:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-6-2018 09:20 , Processed in 0.064832 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên