Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15329|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official
* k- O6 A3 y% Y$ x" a% e* u0 X; c, g" l& W: d7 U1 G7 [
: s* m/ m  |/ s5 c$ \" E6 h2 }
* M$ V. L9 Y, g) P" i% Y- Z+ S: h

/ g' v8 |4 I, X; C( F3 G# r" O
8 h7 x2 H/ T" |' {2 t# o! T
8 G$ L0 G8 q+ X; k
0 A3 w$ T$ P* t% N; p6 n# u4 c) e" C: J9 u& D. W

" O- K. E+ W$ V8 h/ I5 |% ]
1 |; n) J7 x) M+ N& ?( o
: K4 M* |9 O# y. u: P8 d# y2 ~. b! I  q! X- B; |- Y& j
! a' n' o4 ]1 {- U& F, F

# U& s) L- y/ @$ }+ W
+ s  _0 m  L2 z' p$ G4 p4 n" ^! C$ E1 w- G1 I( j
cre: byjgallery
( Z  B- [4 l4 T, ^0 [# [" l  V0 h4 e& ]' V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

# U2 b& _  Y9 S

( O9 {0 P* b0 [7 v
- q) R5 @( d$ e  v5 G* f
* s( J6 A  m( ~) G. V
6 s$ j/ G1 k5 w# h$ e( b' e, o: j* M  t0 l- k1 a: [0 k* S
& v6 ^0 T* n5 |

  v& e! D; I  n* d- [. w" Q9 I* H  l/ d" O% m; h' O6 e4 ~: b
  k3 g( W& f: E

+ P7 n5 v! t+ L; t/ f
3 [  D; Q' W6 u% _! H5 i# {" G/ ]% J  v0 W6 ?' u

) Q: i/ ?4 k2 u" v* G! Z) v( ]7 x( {4 S" Y( E+ Q
' |; _5 W8 R) Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài
! y* E1 v/ B) {1 F/ B2 ~" u1 B; g

  F7 F) W3 |& _) p
& [: M9 |2 X4 [2 V) ]$ q: j( P; d; u- W- }9 ]

+ e) _% L& o2 K# p0 w: ]- q/ {
  _6 v/ v+ T) S' T! ]4 I$ ]# M7 q( x/ F
- h1 @, d' G4 q, u

; a# B. Y7 _0 a
, W$ ?! b2 N( i/ C+ E8 ~) W4 A. B& F3 @: {7 J9 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

. R" `2 \# l6 ^
% I3 {) V$ b: G* V( @8 [, a, {& l% p/ _3 D' _* m
% v/ T: S" C3 H( Q. W. F

/ u( O1 h! w; a$ k
$ [% u5 k; A% b- X- Y9 `3 Z/ D" P5 v; j4 F/ {; J( Y5 u

6 [2 b/ R  R0 Y# ~0 r" g
; ~1 `; f% m) D; W9 `4 R4 F( Z
1 q5 o% I( W% `: G$ }% _8 e) t1 @" G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài
& g2 P8 u" m! l0 U
2 k, R# n' [. C
( y6 a  P! S& f5 V0 a
% H: n' e& _' [, z
6 y/ a& a2 r5 |- v8 \" {. u6 V) r

/ H& c4 Z- e# {" Q+ i! i
( U3 i$ r( f3 J. Y# g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài

# y4 R6 G8 v4 h% g  j0 e: o0 @0 X/ P5 s) I5 {
$ K0 _& I( B, H" B; n

% E) a% a+ B& Z1 h2 a0 a
# {" ?" ]( M1 D9 T1 q& S% t8 \2 y1 p: {' m" D& u1 |' j6 ?7 b  k* M

! E4 X- O8 M* d& w) @1 \5 b, }& r' S5 n" Q2 o  b* \9 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

) h3 i3 I( j5 B; [( b( n) B& \( t3 w0 y& A, |& f
: x9 O4 a8 B! Y3 y& F
! W, n( i3 y2 k; j7 l/ j
$ i' x5 I  t# G- a* }8 Z

, i( g! {2 k- O& T7 F9 G4 d7 C. [
, \  {" c* n$ x- f, T
0 B* \# r' u% c" X8 z& D6 {! k' S  M' v
& i! H+ i7 x: N5 O4 k  V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài

) r8 u& @3 M8 w9 Y
. S$ \5 A  }1 g* T
* a& S: Y7 j% P7 R. v% w5 v( Q# C1 |
8 z5 b# E: A5 S$ B4 K

# y9 L0 Z8 ]' Q# s$ o' h  d+ f* Z
* L- @' @) @, i: H
1 |9 ]. N$ }3 ]# v8 S
0 X: v3 ]+ v; U& S
& P. o0 ~4 y7 f; f+ w
7 v# `! O5 l: I$ W& K
( W0 M& b2 H8 e# k( q' Z8 v
  \/ D9 B; u8 R) d, k

6 j7 g8 y/ d5 C1 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài
0 B) O: k$ ?, A/ }3 o5 t
5 p8 B0 v/ z( p5 x
: ?0 I6 }" K8 j; I" {5 h# ?6 x
) U) m( M  V2 L7 {( p* D% s, ~: [& B

/ S6 |4 [8 |2 ~7 O5 F7 C2 S5 {, r" e4 E5 j( ?
( F: s5 Z* ^2 t6 u- A& c

& B: \4 J4 `7 M2 D0 Z# h- x8 \( d- a0 b

) t# m: ~; l; `& _* `' `1 }: b* @1 j. p' z3 n; D( L7 w

+ u. J* _& q: g) y9 ?  }3 y. E' d5 N1 H5 f

" S, `4 F0 ]' U) N, I; x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

0 m' c$ @6 _7 ^: V3 a4 g% R" s4 B) }, S7 g

8 Y2 c& h- z7 s0 E5 h, \$ k6 E* V& y: G

8 u' m+ L0 o- e  B- l4 g) U3 I, |, d: u( n; V8 |
7 ^1 {2 X8 a9 `! b* B; x

2 w2 F% _1 |9 p' J" f1 r; E, y$ V9 v
5 F+ C9 a( i+ [. C- ~
2 P$ Y" g- \9 U. m& y
* |: V8 z2 r; w  D4 f2 U0 C/ I: d" G4 K

& V( z) G" e& R* V4 T/ s; B' R3 x' a

5 b  i8 \, T9 ?4 H1 K+ H0 @% P7 l7 A5 {9 c

* A( C& V6 l" A. l

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2017 18:44 , Processed in 0.064576 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên