Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16891|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official6 R) s1 u/ X' I$ q0 E) j: R- Y
; E' @  i8 o% A

  Q) u! `3 \" y' p  W" H
3 u4 h: ^: z4 o6 ]! Z$ |/ [* H9 s
2 S3 C5 k: o3 k7 Q7 b5 G, ~" L6 t6 M+ d% M" {1 ]
4 f( ~( K2 c5 r! Q5 z

" I& j' L  M: b: B- r: j" t% O, y& R+ Y- Q9 A/ J. r
/ B- M& J# I1 d: {+ p
3 M  T( ~, W% M6 I' I; @1 b/ r

. x' T3 `) T  b1 L( B) w9 f" n0 K: ?5 u  k1 a4 b) L8 R0 a

  ~- \; G# G7 C( P* F
3 m9 S4 d, o" C
! A1 i& p3 }* U' @* P3 ]
% a( y4 o) E% D! c) n, k) Y! [cre: byjgallery8 L* V1 B- }& _1 E; ^

) E) C4 S. ~. J! l6 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài


3 E8 G9 K  Y/ {. s  E9 ^( ~* a, l- n* J* m3 h1 \
- s0 N( a% u, @; u: E# ~

2 C) U- J% s$ p4 P$ ^  C5 Q8 z: H  X: E
& l9 N" d+ ^5 }
. v: z9 _9 M6 w
. W  v% V- i! t# l3 S
: k- c; ^2 E; ~0 r  L' V2 I& b
* J6 `8 c, H& J/ m2 f. x1 h
, @) T! G- q  G% G6 ]
6 r$ x& A' F# ~! I. A) ?: b

7 y2 w$ v! s: i; C1 G- G) P# A8 d" S9 p
! k4 g5 p9 @  v) k7 v8 d* n. K, {2 |

9 I2 w% d9 a8 u9 ?* x& D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài
( ^8 s+ b& J2 l* S( v. w

' N/ p  P0 A7 U( m) e; r# y* c$ X- X" I% O- S

9 [+ q( l; F$ b' ]7 ~
' }$ c3 _) G. Y2 S& e
' g8 U0 v+ V6 f2 r+ f9 D
# h* I! D" P( P) o
# q! _. A8 ~0 V! H7 _
1 K" Q* y* u' K; E! {: G' D- q0 J: r" Z. \

, r9 _4 c1 d, r7 H1 x2 y8 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài
* ^5 G3 l% i" n+ |2 a6 O

2 j& l# [8 Y! c/ \* i2 ]4 H2 k& v9 `3 g

! z" C6 Z, x+ t6 I6 F7 p
1 A8 {9 H" b; r$ G  i
; L8 H7 j+ |. h* C# b7 e4 C6 f
- n9 H1 @/ D2 p- X) `" n
+ G" k& ^7 ]$ W) R6 u" ^- r) A$ ?; }' g( b
( m% c& L0 K8 |) g4 _! k

4 r" R! _/ F& n! C# |) K& Q( _: g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài

& Q# y$ a1 E3 m1 u; c" w
3 R5 g* }3 y8 K3 }* z
4 l7 s# U" k' R9 @. W$ ?* n7 {9 [8 m' q! Q" j! o

0 Q. x( |, Z- v4 U5 q7 G4 A
* G' ]/ i( r0 J( M! q2 L, \8 a3 t0 }* ]: q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài

$ O! d9 G3 u# m8 P$ p/ O2 m- v
1 ?' o0 Y0 o5 a" Z7 T
' R8 G# B& R( d2 _/ g
$ }( @0 o' }  M/ w" v7 N
1 B7 f2 Z% I$ Z- j4 g! `% h, r- v% M' t" ]& g; q$ n4 f$ [
. r4 U* U! j2 J$ ~! U" U  I+ n
+ k( v7 S5 a( H4 m% _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

% z  E  b2 N! K+ J, J2 B& y+ O/ k' f4 J& s7 t* v; T7 _" p; p

  j% ]6 n) ^9 \* n* a9 @: \! Z0 L5 v; |

: s6 p4 V* Y( H  p. v% Z  Y9 S3 h
% p* }6 `4 c, K+ e& \
  w1 t3 K# K7 K. l
8 I, |" L8 _* {% _
( V: A; W/ z; ~& t; \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài

# C, z! o2 n* F+ D4 a4 J( S, ?  p1 Z
. H" Q3 N, {# J+ S
# s+ b( F) r0 Y- q  ?' O
# Z2 L8 L* l. B& d; \1 \+ Q& r/ j1 B3 c0 c5 u
  ?# ]0 ~8 ~2 B. ?2 s; r1 ?
- P$ c& C5 j$ b* P5 m+ G! x
# O6 `  ]6 O. ^, P

3 i& |6 R5 H3 M: `- r; W+ S  \( V7 d9 z1 S+ Z& n4 S3 W' K
$ p( v  d! t- R% n0 r
6 @! Y; C; G% G9 r1 B
/ x1 h$ P) V' I& |8 m" z' S
  R5 ]8 ^/ P4 T1 V) J" W8 f7 t

. C9 }: G8 n# j' p) ]6 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài

2 J" W. o, X; l% `" p- y
" z/ ]' o& I" R% C. c+ }7 U
; \; ]. [+ ]) D9 m9 |  ]+ e) H% ?' n2 }4 i1 m" U& b( L, o
* k: U- r! J: U5 c( G& W! q* m9 s
( |% f9 m9 u% R" f7 t

- D7 D' k' [# N" j) V, i5 O2 T- ~4 u7 m' j0 I1 }9 m
, a+ |! F# Q/ P5 p

. o5 N. }4 X1 u. E& {6 L! p" p8 W1 j1 ^. J* _! v

1 t4 t6 \  T2 g1 t" {2 I* J- l- j7 u

" I8 J7 k7 i9 k& a/ O0 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

, D2 [" j+ U. U/ ]6 K2 v
+ z: k1 b( b& w5 ]3 [. W# _3 a: M

. d) I- A+ s* J& g/ E, m* `' b9 I1 a: x. T" ?
: O" I- y0 J9 U, R0 {8 `$ E/ u- e' R  S

9 t2 J6 S$ u4 j/ L0 a5 b2 a3 _$ Q- Y/ _

$ @) P% K+ s2 w' w( o+ U4 t; O" d+ p1 V3 r) L: K

: u" g) Q3 q; r3 v+ {" w6 q1 g- [& h$ c9 ^

* M0 f2 ?# B8 t+ ^1 I: i! h2 _: `8 {2 E3 K% O, ^
) h/ A+ v+ v- u1 k. x% l' i: c7 q

) q2 H$ q" i! _9 P# S$ N
% x: }; |$ M1 ~- W% S& g; T

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-12-2018 02:08 , Processed in 0.086873 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên