Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16305|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official
. Y0 A9 w# J5 x0 @7 T
. c3 z( p. @/ f: U3 `- s6 z* T9 d4 D+ c8 G5 W  z
  U; r5 J) A4 s6 S
0 ~  p& G6 O! u! v! W: ^

( L: v# c6 n8 z
0 t3 n5 d4 e5 Q) R  X0 H' s
/ s% r) L) f3 N! [& a$ K$ g3 ~6 z8 Y4 s
  A) t/ D* m2 }  X6 A
& U$ j+ k9 |: O* `( R( b9 L# ~4 S3 d4 P- g# T$ X. M" |+ y% J

* T5 i5 X+ B" f9 [/ P6 \- i
0 ~, J& R4 l! {, b% o2 }$ q! \. F
; ^3 u, P6 Q  V8 z- G1 g! K, _8 A9 c% B, x) f

, [" }1 H* K& |" o2 F3 a( u
* {- D) i2 n& O' W8 `. r" ?. mcre: byjgallery" P' p: ~6 w1 P) m$ H; v
8 i5 W4 l$ w/ n; L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

  q2 n+ s2 t, [: [9 |  \
4 D+ ^& D3 p+ w
) }) u1 ]9 A/ c

4 M, j6 w  l. C9 h7 @) Y7 i5 _  n: k* f/ v0 i+ r  H& p/ {$ L
) c( O3 Q% z. }% x" M# D
& i( t/ f  [7 [

' N6 o0 L$ [: m
$ i2 Y$ s$ R  f- G4 h8 X& l* j, z+ D: i- J5 m7 e& K6 S' j3 h6 B: Z
. k' w% S. L; ?. {: \

2 d9 s) X  {5 u! x! K3 V" s+ {. W! D: `1 d

: C3 b& f( ?6 \3 C& c# U7 z8 p) [( [
$ U- ?/ K3 s9 e! F6 M7 G7 I' ]' P& c/ p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài

1 s1 _+ b: F8 t7 L+ u! o5 R# _
) U4 x8 |6 q% {$ Y8 B* `" I
6 G) G4 I" y+ i) _6 z+ g3 v1 k9 B1 a/ k

/ X1 p# v2 P8 t7 f' O/ u5 J  N7 D8 E  X5 W3 C
+ P6 D9 W% V; Q0 P4 [2 N# Z

# C+ a# ]2 R2 _* [- A9 l( J
& _0 U! w6 B0 z2 h, |7 e4 d, [" ~- v
6 c* A1 h1 y0 [; t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

* E+ Y- n' X, P, |8 O& Z! r9 @# n( P5 [
4 L$ ~& o- T! ]
' l6 }, g1 _- m0 v: K  W; h2 @

9 X% V1 d7 I, \% w8 q# ~) e; Y5 ?; q

6 j8 D2 w# l0 Q9 I  X" w
5 r. G. y+ s; c* D4 G" K' h9 d. X2 S8 a6 T  S7 W4 l9 a; {* z6 N8 V- G

0 B. g0 F7 h7 D$ r5 F" {( W) F; b6 s5 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài
* |5 f& f5 T$ S, E. D
! p5 Z" k, p3 N

& e+ ?3 [3 Z1 P( u* l: I7 O
4 N2 I& J  I9 g) L/ Y' ^1 ~. E+ z3 }8 M2 W

, R! X# R) |* j. r
, J- Y$ q6 q2 u" u; t$ K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
8 @: z* r0 h8 R# C
- n7 `  Y$ V* x8 ?
1 m4 i9 @4 N! x, @0 _- i6 R6 h3 M
6 ?7 j+ N# g1 E: G8 o) n
# r. O0 i7 E) K2 u9 f: o
5 U. v0 m. T+ G

9 N4 c2 I6 ]' A2 ^& j9 [7 c. `
  J8 Q) C1 D. [) n+ X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài
0 K6 U5 m- S; w; U2 e; A
2 T) S! R/ {, s3 [
, a# V9 Y8 j- X

* c( R/ E5 ]; W8 g5 h" I& Y$ `0 m* q* }: o- M
& ?+ \) j3 |# E' ^2 D
. |% p) P; L, Q# r2 C  `3 m1 E
6 O" s9 v' A9 @: }* f' H, j
4 k! ]9 S0 l2 _- t
0 @4 p: D, N& b5 m+ {* u/ j9 Y- V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài
; ~8 X- }2 K6 j
' v) P& n1 r4 q8 X0 B" j$ G: C

1 u( j/ z; u' F& q! h0 I) X
7 Q/ v. y# i2 |0 o6 \, `' C" p8 g$ L) i! @" o+ |/ z1 [
% n5 I. H3 p  g& T( M; y" k

0 N$ A$ _$ U& X/ Y7 a8 Q; A8 c" ]# ^% W

8 m  l' U. P& P: k0 L) s: M1 w; ]
5 S  g1 O: I( S
( U( [) X0 ?! \6 L6 A
7 B, M3 w1 S  G+ @# m, H- P( S) h  Z$ ?7 c: c5 V
4 [/ ]9 [) m! U5 |% ?) q/ ^

& C. ^8 |  u% o9 X; W; X+ c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài
- x! o7 m, L4 Y' S0 o

& l! H2 x# P8 Y# z1 A6 l# C3 I$ p2 L
; |% L* u( D. H# m( h. n! e3 j+ r- A* Y, ^! U- ^0 f
# j, J- O8 ^# ]0 H- F( U& g
. x/ Y. c$ n, O% b% ]( u  ]/ Y* }$ ?
1 `+ n5 d6 b! G% u3 q) O; L+ G
& C* }6 b5 X5 T6 v6 n

9 z* d1 b' r' R+ ^- T  I; n2 |, x- {
# m0 R, c/ l6 b0 u0 g6 C- r$ f, q: v. s

) p, d7 Y7 }- W' d- b
0 x8 i; U3 e7 V2 |& x! }6 I
: X1 Q3 N$ O& O  ]! _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

% r6 @: m  r: O3 o; H, [! N: {( Z. x3 s$ R9 @
) |0 @" `4 q  Q4 W) i

) j' ?0 @% [; x: y% t& N& T1 \0 ], p4 _/ E
/ M/ I) p4 s' y
5 g4 r3 }) {3 k+ a0 q
" r) S& Q: f+ a& J
) }- N: t( N  ~, A. p

  G* E; f( e- i4 h/ Y4 }9 P8 C8 r5 ^" {1 H# v4 |6 S

! ]. ~% V) q  f" q5 h- N- |3 I9 C  k; m
+ g' e* k& c, d8 V7 s4 P  t- H7 Z8 g
3 t2 y* }, N0 Z/ p6 K
) f+ X8 [0 J/ e6 C# \
6 k( B! [2 z  K, [4 c! B+ @. Z. E

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-6-2018 17:59 , Processed in 0.065569 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên