Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16642|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official0 W4 [% n. {! B6 n/ W2 K
+ o2 K) }/ s6 O  w5 y6 e
% x1 y" d/ k2 W+ |$ O. s+ C

6 }+ F, T- T; v7 u* y% b. p
- b6 [$ T' H) X) H9 \$ r! d$ i/ ~0 t# M7 n/ a" x/ i/ r
! v# o. k7 f& O& p' J" v
0 h0 |$ ^1 ^$ _- d' @
5 \) E  e: g8 N6 r+ A& z: W( t

6 T: P" X& U% P: Y' m9 q, o, I% o' z
; U# o) m  g( H. e8 |! x6 S5 {& m; u
$ W- v' b9 Y5 z" R& `, C6 I4 v

4 J- Z+ o$ f+ r& B
! H% w$ y1 a* ?* k  d1 `6 j
  O( e4 N: T9 U
- P" V( L* k3 F1 F4 ?! Jcre: byjgallery
& L7 s) X7 `$ A9 j# Q& M2 D2 X
- w, W# {6 s* ~6 r* _$ l5 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

# n( m9 l7 f% K9 [' N
/ m& \" \. p! v

; b+ W7 S" }3 s- J" s  ~+ A4 {$ f" j' a- B) s7 _" r/ V

3 J% l) q6 p/ W; l+ _  ^8 k" K- Q

, v3 l/ n6 W! F: p) z6 [; B( ?1 G- ?5 A
$ F- |/ [3 u( N* M0 h

2 ^& \4 W' @5 B/ b5 `% O! B
# \8 p; N' M) x0 O! ~/ C0 G# L4 G: }* }1 P  H& Q5 T6 X& l

# u- m# j; t) \+ n5 _& c' ?1 h
& J7 z3 i% P/ \; N0 ?6 N
. s: @, }1 g; A" r4 e! s, c7 C/ U% j5 m( v% d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài

. x' m; ~  x* p2 R, Y5 z6 N
, a' k% f$ v$ O' B" E9 z/ D/ }
5 F2 v0 [3 z6 P
# X( i3 V7 ?. e' \1 o  X6 A
! \) k% w! F# h- ~4 X# W6 n4 h. Q% H) @- `& ^
( h( Z# u0 E2 g7 _- |0 f% N

  t) r( k& R1 {4 J3 ]" q+ x
2 b: L) ^. u% v0 o  k' o
% O! i# |7 H! z0 W9 N
, |$ V# l2 F1 r5 v% @% b+ t- q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài
2 R/ W8 F& I: y$ ~  d+ Y

0 `) g. j1 C1 h/ \: f! i! S, |) {# s, w: s
. j. [. A$ v9 t* D
7 K1 }5 Q/ @: m+ `: q9 b$ q- U

5 z5 n, ]0 v5 G. W# V
( m6 H8 K- l8 V" Q+ V  E: S" ^
4 i; y# n) p  ~$ Q* v- e, H2 {, s
. z4 T, a. d1 w9 S( U& b& P# p) P" d  i

- s! ^/ T; [* t+ y4 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài
& a$ ^+ ^2 c% ^) e7 S/ Y& e
( B9 c* f' X, R
6 d2 P# x) z2 ?4 L  M
( r" E# {/ W; W  Y9 P+ o

. t2 l; I* r0 `5 D& x
2 v  o% }% k+ h& H# M! p- R& }$ v4 ^9 k0 m# I) N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
; @/ }2 @/ I# [% s! p+ U
  j; D; C8 h1 J# b6 {- {$ A3 `' A( N# x
* F5 l4 o/ x- f* _; Y7 |( A

" z% e, M9 a, ]0 d  l3 `9 Q! W1 a  F$ a% K
( C0 G" |- Z9 s+ @1 v

* [- j/ Z' M2 y  Z0 I4 C4 D4 j0 |% z  w" t! o# z" R' q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

7 c2 M! o4 K# ?# D! l$ j5 v0 T' U
9 B! I* z  T9 s- J) w/ ~: C0 |
% \1 s) J3 E; \

% o  [7 J! m1 L1 {$ U) R$ Y: i7 H* h5 w$ e1 o+ z- {

/ c" z, v' h$ T$ X, q( f5 s
3 i7 z1 `! e7 y  x- Y* R' i
4 i2 B  E& S: V( k- Z$ D. V& R1 a
4 ~$ m" Z: K2 r8 z( g7 I3 @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài
! q- u' V: m" m$ F! q$ `. g

! q' ?7 p& M6 b! S( @) I" J; L6 j. D6 ]0 l7 h6 R6 m

3 d6 {" e& W$ a1 M/ a. y
- G: P2 Z1 D2 x" q  r
+ w- T$ E3 R/ q. [' ^+ \( A' [" t9 X+ R- z9 A& J
; S" J0 F0 i' X# g
) ^) H# c& H9 e, T8 x/ O
5 ?9 H- I+ }( ]+ o$ x
/ G: k5 o$ X! N8 C  v

5 s/ w6 l3 Y- B3 Q
/ v# {/ z% Y' B( S( q& l2 n" g7 U  I
# [. @) G: O5 `" w9 e( z8 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài
+ A/ I/ K5 _$ G
* Y2 x" F# Z9 R' h$ z" S1 T6 B9 N. ]
! G; ~9 z3 e2 v/ n1 {" F8 I# Q& Z
: B7 j( T- i: y5 N

  E! X1 U3 X: s+ X4 M/ O+ A# [9 J3 F

! v$ V4 J& I) P( t5 F5 ~. d* h3 I2 J$ Q

% D1 k2 ~  J0 I% w+ g# E
' z3 c9 w( A% p; O
1 }) b3 k% X7 u( W8 q6 l
9 D6 }- G1 u5 z4 l1 l0 ~
' d% T; I$ y& ]/ o) @- r. l! k. k+ o. P0 p- W( A# a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

$ W; ?* a$ h! l- D* ^; ~8 z0 D

+ W& J- `  I0 ~  w$ v/ _  c
+ ?7 p6 ~1 H+ V
$ t; L8 {9 ?6 Z- |* A0 y, m5 C( B5 [% |. H4 M

2 U: e3 [# p! v5 D; q
, m6 \: [( S/ |: R+ M, A7 R0 V5 ~2 U% O6 j$ L' X$ a- v- m
8 i/ y2 e( j$ q

* d$ D, H4 p2 Y9 c. A- R( A, p% |6 P( b8 P: ?& w3 l) d* s2 L% M
! k) a( H# U- ?
( |6 n7 R4 A- |; P+ i! H( p! I
  }- a$ ^6 b, f$ b4 R' c: H: a, ?
5 J8 B& Z% I; u, @  x0 ]

8 R5 L, X+ G  ]" n& X

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 12:11 , Processed in 0.153704 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên