Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16508|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official# x+ p: c8 ^% D% l; k# ~

7 c& w' M' o+ Y$ w. J4 S) @  @/ w5 D  ]

' d! l4 ]* t+ V4 {$ }. j" X, Q
5 c8 R0 z/ a2 W. g. ]* k/ |, n& W* t, B2 \$ c
% ]$ }" J' M  Y' t
, e6 w# |" J  f" f% M) O$ j1 k* U
9 b) n! N" \; ?* _
& L7 M' c  Z5 C$ K! t3 M! ~1 h, R
3 o8 v8 @+ H9 C. a

1 ~+ Q/ j/ t7 ~; Q0 T. f8 F1 l% H2 @0 g
7 s/ p2 o2 M3 _3 F1 T
6 G. R) w7 P+ R( y2 X- x+ d' t
! c* ~$ N: `, d$ h! d& m
% c3 m+ @* `. h4 P6 U4 L& t
cre: byjgallery9 ]1 x# w  X+ d* p- |8 M) h" e
9 ]" i+ k# d# Y" D. q# p; p0 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài


& c0 |7 t$ r+ s2 G. n; f
! j, I" W. Z6 z
; r( T( Z9 H2 h" o. Q2 z9 v, s5 U3 [8 c" r, K1 g; h
* v5 w) K8 |1 M! {1 W, q3 \

3 r  H) K; _* k$ \$ Z7 ^) i3 d) P; C2 }) E
# T. }. @  F" q( H8 i; G5 g( ~8 I

0 F/ @8 k: y4 {# g5 z% H' _! o6 N$ r9 f$ ~4 K6 s+ G1 p# k

) F8 O: J& w2 D# O. Q6 A
4 [# I3 [, i% w1 J" z9 ~& d! B3 x5 }2 ]* o6 q( K* Q% x, i
1 @. H) q& y. S! `

; V( C' R! n2 w+ F; n: H5 ]" j
& P* v& h: l5 ~" H5 H! G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài
2 m$ n8 K9 n, T% c3 Y: \* a

0 Y* f3 _) d3 a% x" M1 i0 e  s6 }2 G( N" H3 g
, V- d6 r8 t; y
. e4 ^4 c+ k1 G' h& E+ |

6 Y! K0 S$ c) Q+ D6 n& O1 j0 S) {  G& L- y2 R& G9 E/ O
! o  Q+ t' I9 V4 Q1 ^) {
; r0 [) h. w9 x  g7 c$ O' e0 D4 y
  z, u3 F# ?# J

( Z" {$ Y* u5 s2 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

: L8 ]3 [5 F/ V* k9 f7 Y8 Y- x: u; w, K

) v, R+ a' b* K# A9 N" J* }) B6 o! k: P/ ~( T- `) O

& `( O- h$ e" F$ U* ]+ K% O& }
  R. H$ w0 \6 ~/ s+ Q. K4 n4 F9 R7 t- U$ n" A
2 b9 }* e. s$ D6 J( J3 e

2 d2 x; M2 Y: ^) e5 Y, A( ~  c9 R0 X5 |; C1 S
# j& D3 a& x7 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài

, i9 r: r& Z* d0 _  h5 h2 G) S3 l) W; I5 v: F' u
  [) E" g8 M1 F5 c
( }1 A! t4 L. _: X
$ L$ y0 e+ p' r# ?1 H, W
& |5 R( i4 u* E7 X0 E% M* j

* l, J3 J9 u  n( v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
1 z7 {2 G+ f/ m1 w* [- u
9 L/ H7 y- Y. j! y5 W* b

! l5 z: H! S9 D' A) q6 r: M# w) l- Y# ?
; R2 S- S- Z, p8 L
& P# z2 f' `4 x$ U/ l

2 n0 i) a; z; `5 i
9 f  l! c& `8 I6 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

8 T8 ?- u$ w" w; `, N/ b5 m. Q1 W8 W( @2 A6 F

$ A7 w# f1 b2 N3 o/ h8 ~+ D' g) U4 `/ K
# A- l, t5 Y3 w, C7 j; [) p! ]
& \9 S3 f6 T! u# l

5 H, {* K4 x/ d5 Z/ n% w
7 U. u/ T! }* B$ ^+ [6 R! N* C
) {' C5 s; x3 B6 o  _
1 T( @- p' a3 r) n+ d/ e& D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài
6 @+ _2 l4 v1 N% n# p
# Y4 Y) {% D$ H0 H1 @
3 r9 L+ s& v7 G! M* A, s$ [

8 B! J9 r. g6 H& h# l; j) V. J4 W9 R3 z% K% _* B) B/ ^
7 [6 X3 v5 v; m9 w3 G
# s6 y' R' ?: D

6 H1 B8 z, n, Y* m7 Z: W" r: b
) c) e% Z& D2 @. _' ?9 s) i" z, Z4 W6 p) I; ?2 A

& u  Z+ k, g, O. b( K$ R
1 ~. n2 C3 q% ~# P0 Z* `; z$ d% R. z
+ L! k  x" i8 w- k

& f! f4 }9 D2 N4 m1 h* R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài

& k- b: e: h0 Z" ^% F! k5 a* r5 \" B! W$ \$ `1 L( e
7 C1 [% J* n8 }1 ?! s

5 D( H* _  F- b" \! J" J, i( ]. ^& g) [5 \" s" }0 a; P! V# ~5 h/ e

7 Z7 t& ~, C; h# g& C/ F; u# Z
  u+ a$ t' F, w
& w$ h( i4 k6 I; M! J0 |: K+ a) H- p4 S; R% d3 s$ }& \7 v

, r# ]7 I- l7 x2 [! e! d
7 }/ J  h" I% c1 g  O! X! n6 N$ d$ K% [4 U; j$ s# h
" [* D+ I+ B: y

) \; W( J! x2 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài
7 t) @% F: P, E7 ?2 x1 V+ J

; y' ~, l9 ]' ]3 _
! W4 J" r. ?# m) R5 x6 J/ W
4 _( K0 x2 C" f1 i1 o+ b
1 A! E! y6 G$ _/ x3 V) J7 d: v* V! v+ h# v
$ ?0 v" @$ i! ~; {& m
- C% k5 ]! W% Z- c

% _; h! F0 g% ~. M# Q6 D: P+ x9 p
& ~4 X- L9 q7 r) K$ X, F, f/ N) ?: v) o: E  R6 v- l
: [4 a; \# A2 M% H) E. e9 {

; N) B1 Z2 S5 K" t: _; |" Y2 H% P, k! K' x7 W' e' K, a

* l% |5 ^* w$ J7 X: |2 U: x2 ?5 h+ v( `9 A

: J8 |2 i  b4 `# d# }- b

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:19 , Processed in 0.076810 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên