Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15879|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official
+ W7 Z( J( b* O6 m3 }! H( k4 D, O! v7 k( ]" e+ C( v4 g! I) r
9 Q  O- B1 r2 w1 @# H8 K+ u

: t$ P% I6 q9 Y( I3 P' x
0 [. Y8 q  j) s$ ]. R6 ~5 N1 V& V3 s2 \- ?/ B

1 A3 v: X; n, P* D8 T. v, \  C/ T
; f/ R1 d" V+ ~) p0 l
' p) Z; I1 G, _8 Y0 A

  f8 j8 _7 ]: K7 D  ]$ }/ L6 `5 K6 z* y$ F

9 g% i  X+ ^4 X8 ^
  A1 U6 W- ^1 J* l. p( M) {) @; W; L5 u9 P% K) W! e
- R7 P3 R0 H  p1 _" f4 v7 g

# q+ h* ]2 ^: V2 ncre: byjgallery& x1 n. N; n/ C5 Q6 o% {$ n  w) {) W

  j( r: _  e& h, }& ^( w/ b) _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

3 y0 @2 |1 I! D6 h0 d5 Y- g0 D
& H' W# ?  s9 u7 m& L; l; G

! A' j2 R( o; j3 \) H$ j8 z6 m: H$ X* s) U
. H1 ]4 Y0 t+ L7 I& k
7 q. C# @2 j! S2 C. M* t4 b

/ \' y* D0 l1 p. ]
( e7 x9 O4 }! L$ i% U) w+ K
' s3 Z6 f6 u1 W* a5 B
% E2 g. _; S; F7 H0 n: |8 u) P; r: a! K6 \

. ^# Y1 k9 c  a2 g( b4 Z9 [2 t. G$ I9 W, @* D. g! x
/ l. M! H& S- U( [, w$ _, [2 O
4 M+ n1 E% e- H; Z2 H, j2 I) k

2 n# ~9 t$ @5 K+ D0 P; F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài
) |" ~% z( d, n

" C, \5 O" c, [7 K$ g( a5 g6 {
- |8 I# s8 G- |9 {8 W. \/ a
% L  a' w0 J7 d' C$ D) f' l# u; k/ t3 r6 }. t3 t' @/ ~  ]
5 ]0 C, J  R7 g" y* W
+ A5 `- e6 G+ N! G

7 Q/ b& I4 p  y4 Z
% i; i- `( |  j5 M+ b0 [0 L. _  O9 P
8 R# u+ P% Q8 X: T. A6 e, b; A9 G7 w- q$ v! E4 Z' Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

$ f1 `! y7 G, L! j# T& F# \5 S
: a/ x% A$ l7 j; @8 a% ~
& C$ n3 K- D2 u# {5 w. u. e/ K$ P/ b+ {1 ~

3 {! n" i) S3 p! Q% @  f( C/ b* T$ ~1 `% U$ W$ o

, u  y! ^) J. j/ L- l( j/ D/ K
8 j* z  r: j" ~9 |) U
" o% J3 w7 Z2 g; w; m+ y
# H& I7 C* g$ b  R
  v% j) H, O. j4 z# I& @& @7 n2 t% A8 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài

9 J- N$ F, ?) ?. p( A0 Z' t; l. U$ F) S3 `

# I- k+ C5 G( e0 K
$ n# K, v2 e! T9 W
9 ?) o0 a) ~1 U6 R  e6 q3 A
$ c: i' P3 M- w! ]( [5 A3 L" ?/ P8 N# K* f  ]; {8 E# \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
4 U& _' d( O! W; H4 \
- z) ?* O0 N8 H8 O1 y. _3 p0 p! P# N
& a7 d. w" [6 h1 V% u8 x
$ b. i, J% A6 P, \& Q& v
1 n& }1 r! `9 L1 B+ N
. P& U4 q" o4 ]' l) G( N+ J
7 U% w  U$ s! @7 K3 z* v
# i" S9 @, o0 i3 F" G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài
$ F6 M5 w& U. k! Q7 s9 n/ A

; J! ~2 j! @- n0 o9 y3 }# P1 D* _# l4 [
8 V6 c+ [9 H1 s& }4 q% h' ^
& `$ S# t0 J% ?; {

2 B- s) O: x8 X4 @( T+ Q& P1 l
4 P4 C; I! i% \: t7 }  {4 J5 X, O, v# s. ?; Z& f

; Z1 _: ~7 Y7 e1 |- f5 s5 `  g; n: C; L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài

) }+ \' T/ L/ e2 H: X/ |
& [  l$ M8 f/ h  q
2 F9 s0 g( L. i) d- N' @+ e' T6 x& Z# h, O* s' g1 G# K
$ O' `4 {4 i. f8 j* v
7 z! o8 h5 u3 m4 ]3 [

7 E" [1 g' k# A. w4 E; H
9 B% P# ^# T0 o  K7 z# G
" t; n' K$ K7 P4 a$ o& }$ N
. `& w2 z% p1 t3 n2 q
: N& }, w  B3 d6 {$ I7 R
: l* ]3 X) T+ _
& ~  J/ [1 e* j$ n
  B  e% k% M9 ~; B/ V8 Y
  ]4 O( G( C/ _3 T. i0 E) b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài

/ D, l; x: |% d; W3 k) w- h0 c* O
- L- Y! S8 ]& o9 V, X  v8 T' T
0 O" l0 M* u( ?/ J
- W8 U* f1 ?/ p% K5 D, r$ w: M* L7 R! z

$ N( G3 D; Y7 d! a9 j3 x9 X8 t: k1 Y& b4 k. f7 z, ^2 {
: v+ P, {8 F2 U4 D; L) G
: x9 l# X7 H" z
2 i% f4 ?; U9 M! ~+ z

  o/ D; e; x5 [
0 U6 H% j8 m% a3 n' j
; ~. {# {8 }' Q9 \- D9 u+ w' V4 t$ d. }( y: y1 q  Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

7 z4 l+ W# G7 ^0 q5 x7 `  f+ Z+ i

( x" ~# f0 [) w% N5 i
% b+ _( o( [$ n
" ?$ M) g4 N" H" U& j, l
/ j4 n- X- E/ |- q  e7 W" b- V$ z4 S+ X1 p1 i
6 {7 k+ |3 |0 @6 ~# _; Q

) D8 K2 G, j9 O5 {2 z" ?' g8 q% q# y  @$ z/ ~/ Y- m
' a7 Y: U( J- o, }
! z$ P' @! W' |! D- C* |

; `' A/ {6 P8 G/ H+ b  r2 a  s% A, q. C0 B5 T

/ ~8 r0 ?1 O; S, F1 @1 J  e9 X1 \2 t! ^
# ^  V( m8 I0 }5 c4 V7 V3 w! P( R% G+ Y. d  R! t' I% r

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-2-2018 19:01 , Processed in 0.064628 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên