Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15658|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official
. Q1 Y! X1 c% c( N, M) F! v& @; C4 [( a/ ^7 S3 X8 e
7 b! K( `, ]6 W8 W7 t4 E

1 c4 G4 C: e- k
) S- E! u" ]; \; Z6 N3 W0 o7 n9 Y! U4 P" {
6 [( h  R" X; g9 @, ~0 ~6 f" i& s
3 d) x! o$ ~: N
7 m* [- d1 T; w- C

5 {! ?5 W) v% h1 k/ G
% L0 K! X# K! L/ d. S5 S+ `; g4 o$ D  z
6 F. o' y& ]$ O" M. q" B
* [2 K2 u: l' Z$ l8 K
4 |/ M/ j8 j( V. |, R
& ~7 |0 b+ o9 j5 G7 R# H: W

% B2 S) r8 {, s. ^7 ecre: byjgallery, w+ F; p' }; H- A: y; ]

8 R4 y- t" f8 [) d) M0 }" k/ }1 D6 S0 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

: Y7 k9 j& X8 n1 B5 r7 O: F+ f

4 ^; j( T+ B  |! z( s. h* ~; X3 ~5 j6 U' M: |6 k+ F* |

* c- [* k) Q3 ^- x  \1 m+ d" D* ~3 ?4 r- y- f% Z; q: g& _5 }& }( ^
) Z: F6 Y0 j4 c

) v5 n+ w: O9 _9 Z& m
' `) t& }( J# S& Y) ?3 k# U% b% a" \" x: m

$ m: V* y0 ]+ }, G" |$ e, L9 I/ h) n- w7 {

, q6 X* B! ]; Y5 |4 V. [8 O2 I, U( b- d! u5 X% o

: C  D; a2 r+ s: [
5 x7 b3 D: K) F% u% V% }
% W  q- e$ c! l! U7 d6 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài

$ B1 Q8 `4 E6 G/ s6 C5 E0 b+ \# u$ b9 N6 b
5 [) p2 b3 _( `+ {

7 V3 o6 u" }7 t3 n* u! B
. h7 X* T7 d. _6 U
6 n! }7 ]5 b$ l$ J) x: @1 i: U4 r; H& J$ \( r0 j# N7 d

3 m5 Q/ r9 Z2 ^! w4 i* g' @& J% d7 z: ^' [# ^' `! D
/ q( p4 [/ J, J( I$ b5 a
& Q( k6 G' Q8 a, @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

$ _2 c7 a" L9 t& Q5 \- j" Y) h$ E+ ]9 C+ H8 |+ p0 g

# S# t! s- A  z: p- m- q' ~1 S' q  u% r! n- }$ q4 V3 |

; G* L0 X" A* [; B  M4 s& B9 D6 v6 d6 e' `+ s% C2 U
: v0 [5 D8 [* E
7 h: g# D2 V) p$ q$ f' O
5 V1 b$ c- K0 W; Q- Q& f% [

5 K5 t1 p. A4 t- G8 }/ a: t7 E7 X) P3 c$ l/ ~8 O2 C9 X( v, H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài
2 `1 E4 Q% S) X" _% C3 q
4 D0 y) c8 V* \

9 n1 g0 R& R$ T9 P; Q
" X6 V9 }6 \7 d0 S# Y
8 @5 a, [% o6 z
. U6 b' @& N; C! M: q* h0 I/ z7 [+ a" i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài

6 p* t9 N: g4 u8 L' d+ y0 \/ g
6 ~& l$ ]0 c  l/ F" U; l- p3 I: s' W/ n# l  `
5 S+ Y' `6 G% h4 j/ i$ A) E
6 m# g! ]1 g' x0 s7 q

* f2 \5 S# ?& F2 N% m9 j3 U, D( ~3 J3 x* M6 Y

3 Y  H) R, {) B0 z4 W* a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

$ j9 ^- c" |! E0 b* m( d* [& s+ j8 m7 F+ I7 ~+ B

7 }' I% L: f# P4 U0 ^/ ~# A% W7 [8 n8 D3 M: i$ `$ {
( [0 j0 r  x$ D: h

8 S! w! O# v9 ?3 E
# f; y* f; @& @# @% H: j' W
- k3 K$ A! r1 H; L# k& g
& {' D  `* p2 }0 e4 l0 m, _% @! M8 R; s0 x4 H$ i, Y; ^4 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài

* m0 n6 p+ a4 H8 b' g9 X
3 y4 b: D: k7 v1 o6 s3 J
6 B2 o5 I3 N4 P4 d- v2 Y: m2 n
8 d/ _. z. N6 O. o$ I" B8 Y# K- D
7 C) B5 K7 H; h5 ^  l
, m5 ^  M, J/ _$ N/ P, T, Y
( |, ?3 ]" G: v$ i6 N8 V# M

! ~6 {) w3 [) m3 i& y; R7 Z$ M- e8 t+ }# M0 P( E- ~

: J0 U6 q. b  w2 y* X) P) h; ]- z( T' r4 Y/ b5 x3 t% j' B( Q! n
# }0 N7 B/ b. u% z+ r) V/ A, h

1 V! ^, P, }$ z+ ~; ~; P8 \( b* D! a$ M- q6 {2 B9 s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài
4 a$ x  n0 T6 g9 y

' Y8 u( @: _7 Z% B: d- T1 e0 Q" J8 l! t: f. M. S) x* H
* L. L/ o9 L4 A8 [  U3 q. H
! W- P. N9 Q- C$ ?, o' F

' \7 G. ^- ^" [1 D' P7 G# O6 @3 R/ ^5 ]5 l+ x* ~. y
- g3 r& X6 O2 _2 A( L

% g* w. H' Y: x! p! t6 t
- {5 x- w7 A/ B! R3 N% L# ~8 ?5 j9 ?* _) u
" E, T% V% U8 `$ r8 W# v

. _7 R! e# s  [0 y6 l' e# _2 X. F/ f" x0 \% i" c0 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài
) Y" J; Q1 `4 \* d4 H: z  y8 c
% o1 v9 ~" Z( W" f
3 y  ^* K; e- Y6 b
- C+ u+ _$ d$ U* J2 s9 {( [( a
; S; t: l. \% S! M1 i; o# D# v6 M3 \

# Z; C5 J" A! r7 y9 Q! n
, {- ^5 @% ?& c: R& g! L1 p- k+ D, b+ F
$ A$ m/ n3 J. U

% T% m1 z& g5 d7 m- L
% c! D1 j7 U: U9 k6 H) N9 g; y  R  i
2 Z1 u9 G0 h$ I. w4 U9 X1 I, w2 o* j
2 t: |/ ]* {2 A: P
: y* ~8 i! v7 s# d
9 z& }  z0 A- u. W7 t

* {. p' b7 s6 [& o$ c8 U

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2017 19:51 , Processed in 0.118373 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên