Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 22457|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official' P/ E  J4 F( P4 q5 g- F

/ i/ S( `! r! ]
8 z( T+ l# s) @# u* P, ]1 N' Q9 L

) _  I1 p) l: g$ B6 B
, t$ g, E& ?0 ]2 c% g1 D: p5 x& ]
6 J) A- u5 o' P8 V9 M& S
% b- z3 W& p: `: d( W
5 c  V2 H! t) D- N) C1 w
3 }0 s7 u: x3 e8 v

2 M, t( l2 s# ?2 i, Y, a/ |- J; [/ H: T% N# l' a2 t
/ e& d; q% k2 s: L: a
2 R9 q) _8 Y& @

& v2 ]3 y7 D6 B$ U" C; f7 E) a5 H( T* `( x3 ~: H+ V
cre: byjgallery  i2 g5 q/ I- \, o

2 B( @* g0 y. T8 H5 i; O6 F" l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài


. A5 C0 x/ i" X1 j' U' S8 _  H, ^  {+ j& i( S
6 W6 g1 ~6 t) N; ?" m5 n- g% q

' z9 d9 {: r' U
5 L, O- T8 S6 y1 b3 M+ U  O# A( h9 D1 w7 U0 N
# C7 z6 E0 H: ^

  C  ?, y4 H- Q9 V8 ?- D# t8 W0 ?( h4 t4 C+ y

! C8 ~3 l# N4 T
* D2 T/ t  C/ Q
; W" @& p1 T1 g5 U8 X8 h0 x9 p1 q) O. n5 f
: j3 ^/ r; s& `. u; |2 K  w8 B

7 h2 n2 _; g0 v; [7 j2 O4 g  W0 X9 b& n5 c* e1 {0 m2 `8 z2 Y7 S7 M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài

( I2 o& t- ^6 @1 f/ I
) Q7 L( K9 T  Q- M; M4 `* b8 `& C) ?. T6 ]% |3 N6 x7 D1 X/ C3 ?+ y5 C

0 c' I* i) A4 B8 \: x( A- j( S
7 s& m9 q" M: u3 k/ g( D2 H5 A% w6 A( j* i* Q

; X0 T9 C3 h. E
2 W% p( p% \$ f3 f6 O
) F$ r3 B% M& ]0 _
! `- O, m$ l! o8 i$ t& J' y/ R6 Y, p% q( q9 A; f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

$ l# x* O8 j! Z1 j$ Q# H4 b
. L' e. l8 f! }# t+ U, x4 j/ _6 N8 R
, n$ r3 G3 _- U/ {5 g  a) O

% e( h* F! W$ k4 }3 `7 f5 V/ G, O  f" b$ m
( ?( {4 ~+ h; g; P/ m! d
; ]( d, _3 N& R

3 N/ C5 [  T4 G/ A% K- [
  \1 @/ q. Y# N- k% S3 J6 C. g& ]/ k$ V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài
" Z1 \% \4 N- V: P
4 L$ s4 M) O& C" V2 U

- L3 S" c; Y9 Z+ ^* q  V2 Z9 h

2 ~2 v; s4 \( v0 c" o
3 W! `  ~5 F$ K4 k2 w9 b$ k3 \+ q: [5 [; [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
% f) n1 ~, t3 ~8 j& x
& d2 y# b% u/ N- y
6 ]7 @& H* |6 Q4 p# Z6 ?# r$ g
8 ^2 u& H7 F. ]; l- s) M

: w4 e: X* E# @+ M5 L. }
( n) o8 W+ K' L" F
; f( d" }, O3 r& K5 N7 g0 w) u6 f, D" l: O- L4 f! H  J. d6 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

9 o* I& a2 m7 G" M) M& D
4 }( \+ p) I! c; I
; v5 c8 j& n+ t0 a3 M- V  g5 V- M8 z$ M) p
9 A. z- n5 f# r$ n2 L

  i  z: W6 O7 X: H
" k& z# e& I# ?( W$ V% f# {* y1 F# E. N: G! ^7 ^' {) H

3 J% [, u: f" G  L7 ^$ n! L# f) E% E1 Q2 p& P% P5 j+ \3 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài

2 ~6 v! l1 m& ^: C6 ~6 _$ N4 ]! ^0 k+ n; ^0 T

1 k6 e% j9 e# q
$ C7 d4 f. S8 j
( C4 O" U3 a5 O4 Z; @6 j; S# P& C6 e7 g; Q" R% O1 ^* J# K
1 Z: W1 n/ ]" V, k& ?6 G& k

; ~$ {% K; [; e: ~1 e
$ w( P$ A* R9 @" N2 }' M
) v) _0 c3 u. x* Z. g  E% t: P8 B) a; D: o* [) c
9 c: h) p: V. U/ t) X3 W" C% s

0 z  M  e( U1 @, K
: U: M8 V* e; a$ M6 ^1 g& L. P' I# a* H: ^. R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài
* c# ~3 R3 {4 m* K
; m/ z6 D/ f  L6 M8 e

0 B6 p, D  D) Z* F8 J) N3 Z3 n! ~, ^' f+ e1 C/ ]9 X$ W6 S
) p" M( w3 K6 D' z, s0 U

& P6 z" j  ~8 b- L* Y+ a/ |. }) M# v
# X! C0 c! h$ ?1 D' S! L6 \
9 f! x0 i) i0 h5 M/ y7 l& h& d
: N, D& ^- K, C  m! l" ~2 M2 c! _% M

% V; q* N( c8 Q$ C1 J
* a/ N6 q1 E" t9 R2 F2 u
2 \/ ]; t5 g3 z: ^0 `/ {: ~" q' j3 k2 \9 U2 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

! z5 z& `5 c: \: H1 e0 b& P1 W
3 T6 q9 b: T# N( w& u$ q2 M

& Q& O4 F/ Z. w/ f. O' V& H! @. H$ \: ~% _  ]5 `

  P) E' y% y4 V/ R3 i, z- J
8 N! x1 S8 w, F" [: S
- j" \1 {3 e- X. b1 c" R+ J& F0 N
5 W) g$ G* n/ i
! i- o: x( }/ D
4 o. H* H5 P: {% E

7 p, T$ o' u7 ]7 o$ e
; F+ a1 i, I8 _' ?
6 p/ ~& h( v' ?" K5 g5 O( Y+ n6 t! i2 l6 s/ a

$ ~# V. ~8 L+ n

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 15:38 , Processed in 0.094728 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên