Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 28262|Trả lời: 37

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official
; }/ Q3 ?  |0 f4 v- m' C. b8 U
4 E) \, z8 o2 V, Q0 {6 [7 N
5 e, o6 i0 Y0 J" c, c
) T- Z" i8 V% G% q8 ^; Z" B5 V  H2 }# A" }3 L

2 M6 d! D1 R, K. I: T
' \- Z" V9 ^1 X' q# s  j5 I( N0 C* x' _$ A" V5 x' J& ~, q' }  G% G

7 v6 Y( r1 q; P/ P+ z$ s; t' U/ F( @3 c; @, F( i' T2 ?# r  _
5 ?7 I$ Z/ }; u" ?9 }# h4 W
) u2 Y  X8 N- w$ Z4 G9 |+ O
9 T/ g3 q5 ^7 F* j; R7 T* [2 S

- h. T- ~7 D2 [- f4 o* R" s4 l! f  `- ^0 {9 r, w; S" S8 a

, _7 i, u: y; B
4 k0 n6 K. R+ p$ `  C! t7 c: Ncre: byjgallery
6 r6 d) u& I; o' b8 D  d6 P) [4 F4 a# d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

7 E0 O& t7 [' d2 A. T
' Z0 b7 b" K: p1 Z1 k9 l
( Z$ r( I+ {6 A( K6 e5 \; L! Y

: R, c# t4 ~) O( P4 u( i  |  X5 {$ ^! P
. O0 z  P+ ~" J3 r+ ~3 J$ ~

( `( c$ q$ @+ |7 ?5 O' `) v0 F4 ^; E- j% t( P
& }8 U& h# ?  D% x
( z  P( Y* o; t4 d& R5 s0 V2 t
! K4 B5 Z" }6 P! ]( Z

, Q/ ]( t; S# j9 h* e' {* L! c/ N# S8 y
0 B5 I4 }: _- h4 w5 U: o
) C6 g7 q+ }& v6 c

* p# X0 m/ t; Y: h8 f% Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài
9 b6 G# I* X; H+ z: X% \

) f4 s& K8 z1 U: |1 C
# }/ l8 x( z& X: W7 j9 P7 P; m6 Y* T5 t5 ]3 Q* `6 h0 R+ }( t4 W5 Z8 ?
: {. L  i+ F$ c! G

5 E+ `; Y) G$ {* E; F
- l' y5 Y3 f7 E1 ^$ P- D% _
$ s" _) z" i9 a" p0 Y& t* p9 u8 q# {

) n7 i; g& ^& f9 C/ I
: x' q* p% U' v# q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

; H; R2 c" ?+ Z9 B7 A! R  ~$ R# |, ]
# C, R) @. X* x6 {3 Y4 S( l3 \
$ B% {$ U' ]8 I* G: s
7 W2 P! l% p- ^0 G2 A* c  W/ W/ e# x  u
) G( {! x" J% a; v! V

: D/ {1 q" X- f- V8 `- a
2 n5 u+ R- l# W" e) q- U/ M% F/ k+ h3 w# J

. ^) W7 T/ ^4 d# {5 R, z5 y( E$ X
3 J; `  F7 O$ K0 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài

: R7 U# k3 s  `
7 ~% L% {. f/ O
& U) o7 I0 M, T. S( F9 k( W; w3 W/ w2 s+ r: t

1 o7 H& k; n# M" ]" v. h- ?" W/ b0 x. ^: e' e. O- c; _

# _/ J7 a5 v7 F" Z( a& b9 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
( p5 B0 {* f" [% h) I

" E0 w' N5 g% E6 Q5 v  t6 d+ q) f: N, L+ {6 v. Z' @

; |0 H6 f2 X4 y' @; t! l, w  q3 W) c% g* X3 {
& o, f8 T  J5 i7 @& M
6 @/ f! F( B# P1 A8 ^: j9 g

5 X; v' Y, W' J0 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài
7 M6 k3 v8 R6 l7 h( W7 J. x
# u. a9 U- s- ?/ y. R+ e0 ^

, M8 X* l0 h; f
  l" t9 e# y* d" ?6 I. M: `! j2 A7 d2 S: |& O. Q

( X* D  `& [+ W( a
. C% G7 O& s& b0 D, y4 L
2 ], a# ^1 w$ {2 A
0 V1 D4 J: F8 W6 Q  m6 c1 ~* ]8 ]
- U7 P; k, u! `$ y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài
4 I. a- G& m6 N& ^# R; H& q0 x% d- Z

. ^5 W, D; I% ]$ {8 _. p$ r0 D, K8 j1 J' t2 @" T) s' ^
+ J0 E% f, X+ K; G1 W

# ^' y& |0 q9 h3 D7 c( w: K) S5 y. c! [: S# q/ S6 e

- i% ^" ?( k, R0 ~* g  i) Y5 V
+ ^$ x8 J# A' [0 n4 Y% t/ X
7 `7 G  ^% V2 S- Q. B
( I4 N7 A( g. h; }2 K2 C; W
# R: i1 w$ W' G5 |1 W5 c; e# M" X- e4 ^) v3 r- f

6 l4 W! {# F1 l; \. F$ U1 Y
6 U) Q* f( r. v; f8 h2 ^
! V1 t* {5 O& D( k# T  F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài

; f7 g2 e2 ^) c6 o0 p1 |" Z/ c0 @+ C/ C, D8 p* S: C
3 o& u. B& S$ Y

. w+ `9 k+ J% f  D* ^# g  T' I3 A% x/ O; ^: N
  O2 S. H  m  f6 d, h/ u

4 y1 M# E+ D' P. ]* r' a# B8 `$ d5 ~5 J- B- A4 F$ R1 u: H

+ c8 N7 @8 T# l
3 w9 r% f, x3 E8 }" G& C! I* q  @
- p- K/ Q* M; k) F$ s. d: N; Z6 H8 I
6 v' S+ M5 J1 o

" x" @1 [9 S' G& L4 i& F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

8 I0 l3 C% R1 A; M0 _: x7 y0 _( ]5 r

7 t+ }  W3 U! ^8 d9 Y' _& [0 U1 f0 h+ |
& R3 X7 `. z( e9 d% t6 N1 B
4 Z: h, E! p1 Z0 v) @1 \6 Q" Z# y; A& \1 H

' b2 `9 |7 G9 Z- O. a
; _% f6 ~+ h( t/ }3 @/ w6 p9 U) P, V' P. m+ k5 a  g) E9 u) J+ c( W

. \( Q) y& S) n# ?7 N& h2 }5 W7 G; \4 {( L% M  D" J
$ h& |8 E6 P; q; s( n

8 ]2 Q( v8 [, h& S  o; f0 t1 K) q; W1 [9 P2 c; w# [

) u/ o- [) A, o$ G0 E7 M7 l2 }* i9 H9 E) m/ M1 L% }% m
% r+ m$ `' q$ R' x: k7 F. V# p& ?  z( m

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 15:17 , Processed in 0.094576 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên