Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16151|Trả lời: 36

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:35:11 |Hiện toàn bài

[Cap] Bae Yong Joon Mobile Theme Official( C% @# z* K: B6 h2 f  c

  ?! p' Z! a+ w
  F  y# S2 G3 K4 j. k$ a8 ?( m# R/ A2 Q. r5 T

' W9 e8 S0 A( l7 W6 G; L% ]' Z( A& E' t: q2 C+ L
. J: K* [/ m7 A

- r" {4 f8 {6 k+ Q# z; A
$ L  @% J# Z( @# N  H; Y) b5 A" c: t# F/ E7 D6 K; x
, c6 |+ v, n* u7 d. ^) n3 c
; U0 t5 @; g) c+ [( v
$ e9 I* M/ q; f: k
+ x% n- l& y% T$ z+ t
0 \- g! u: H) B

  F( s; L/ b8 H
5 }2 m6 b  ?. G6 U5 s. ?cre: byjgallery' \8 Z, i0 c/ p0 i: |
; p9 u  c; k2 B4 d* @9 H7 A0 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:39:44 |Hiện toàn bài

3 r, D6 a  p: i# u9 r* Y/ J

# S# k1 G% \3 l8 m0 j* N) [5 c: D! @
7 S4 i1 N9 v. L
- f; w  o" t# ?  [2 b  k# Q

4 |$ ~. t2 L: m, }- h% r2 |$ T0 V" Q6 y$ G" A$ k# y  d* `! ]

! G" B5 U$ R' B% {$ M
& _# b/ D/ u- J2 w* P4 i( b/ h; X2 u) g
0 t; j% i  Y+ n, y

7 l/ v' n( q2 H5 P5 p# g6 a& N4 d- X, }$ g# E3 T! x! q
3 e; s0 I! x2 X! O3 U: n  s
! Q; U( G$ ?) B: n$ M; o3 U: U
9 |+ C" z& Y* P' t  F0 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:40:18 |Hiện toàn bài

$ Y/ V: {& L" Z6 F" X( H8 Y
/ D# z" A7 i  R  A2 r
, C( o4 N$ H% ?/ Q$ z1 t2 v4 j$ C/ D4 O
7 f6 q' r/ W4 B: e% W' N% s

& i7 d% T2 \% {4 ^
1 o! L  N: I5 Z& f1 b0 ?( g
2 V! R; A' c- ^- ~) b: a: w& p0 E, Z
/ T$ [2 U; t2 ~; ]6 r! |1 J

3 Y7 f2 x5 x0 M7 @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:42:52 |Hiện toàn bài

5 M/ T. B% p' p4 D2 B- A3 g5 Z
* h$ F2 h' z8 I! Y( r) x! i7 E2 S( Y6 d$ n6 _" V6 j$ m9 S  t& D8 Q) c- g1 h. h0 f

+ e2 a1 l# _& @5 Y* Y. J/ h1 @; j. g  r9 _4 |
/ |  p. Q( `& }

+ ^- W' V9 M! \5 L% E, w  J5 L/ S+ q) j  a, a

( ^  u- s4 w% [; v0 t7 v  b4 x
) N# X. b; L5 w1 H  I$ S8 a; D$ ~* [) ]+ Q( X; t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:23 |Hiện toàn bài

, G# a. @% L6 R$ |7 D  |( H( M9 I/ h7 P' O/ e! `$ ^0 ?
- G- R' I, A! Z! _  Y

, L( `6 {2 V* \2 Y- T* w7 r
8 l+ l- x( \2 Q& N! F
% I# [0 J1 ]. U' |2 q8 z& b) p+ x8 o  H+ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:43:44 |Hiện toàn bài
" q+ {! T- T1 `" n. [; G3 h

; c- t# o0 I! L, Y
; B/ o% A* T4 x( j) a. C, w' c# w
9 J& c: \: z8 ^9 n+ u# a, w
5 h4 J" q# M5 k! r* M* E
% m4 K' Q( p" E5 `$ J  j
/ f" K  O/ t$ ~1 f
( @# l/ ?; J$ O5 n- P3 R7 _6 V# U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:46:09 |Hiện toàn bài

9 ?$ w) c9 l& n/ [2 G
( P# f4 `: k4 W# C" O; {* L/ q  }5 ?
% m7 F4 F' w+ R& E( k. H! ~# y% J
6 c6 `0 q7 @3 C" l$ R1 a
8 u! k: a: q3 m# q- `/ R/ D6 o, p

' |+ E: V; O) R
. h0 h. `5 @! i- Y7 M0 z, r9 D4 d' Z0 q# \- p) T

  g9 Z. k- n& U& {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:00 |Hiện toàn bài
  a6 f0 \' X& `, Q0 P

. I, b9 h# n% a/ D
( l" B/ k$ q1 `+ w% l
' g, z; W- B( L& D  N
- ]" O' N& G  ?# x7 a8 E
8 h+ X8 m+ N9 Q
8 O, U; M. e( b, z3 r" }: E6 S' G/ W0 `& t* @* ~( Q9 Y( B; P1 F+ J* S  F# b

; L) F9 U' O- d, i4 U& C+ m2 w
$ F* E2 b3 d1 T! ~  f" R7 k$ j3 u# `
, f, R5 n) f( [  q

$ ?3 w5 j9 @7 B
& `1 U* U% l# x  O/ v/ T
! O* ^% Z4 B% u- n$ U( r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:47:31 |Hiện toàn bài

3 C+ K/ J# p$ B+ M; I( a$ L& f" e% C: @- {$ J& F
1 O, ], S, f6 m& S- Y. z+ M

4 A, P' V* s# P- B/ Q+ Z3 ~. d. `" X  w: _  v  R
8 H. b$ j4 J' u
. [* P2 m: Z: M5 l
) K( I+ M5 X3 Z2 y' [! \/ L$ p8 F' u

; V" [# Y% D6 \3 b; K3 Y. _& t; [8 R' m9 Z
- k1 s$ N  c) S, s

1 B6 I2 |- f& u5 I; f' n3 u
8 g1 H; B5 [6 r2 s) C1 D
7 k2 |2 l  j  m. E, G' E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-2-2012 19:48:35 |Hiện toàn bài

* a, o7 T3 U. B; y) B/ k( c; d  \" t4 o0 C1 N9 k/ v

/ w/ ^! H, i4 p
, o6 s8 t- A, k6 G- v) Z
* w1 W! ?' @# w- |- Q2 c9 ~' M
% n/ G: L  |- |4 I2 }# [& S& X  e3 o$ R! n) k# W

. E9 ~/ Q5 q5 ]. ?, T$ N- }
/ I$ g# X1 g7 W) N& m, N, o; d3 g5 A$ @9 y9 O

; G; X8 W5 Z) q1 X9 ?1 z- R$ A8 U+ x

, o, [8 ?. Z) d$ D, G/ M: J- v
' u8 i) r7 G+ ^- D1 L( i
: Z" Q" T8 G& o3 r5 b6 T; l- u1 {2 P/ }' ?

! {0 _8 |/ m7 o6 A

Đánh giá

beyeu  k cưỡng lại nổi khi ngắm hình anh Joon, càng muốn gặp anh hơn lúc nào hết.  Đăng lúc 28-3-2012 16:15:38
beyeu  hix, anh joon đẹp ở mọi góc nhìn, càng ngắm càngmê  Đăng lúc 28-3-2012 16:14:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 26-4-2018 18:01 , Processed in 0.074139 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên