Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:57:23 |Hiện toàn bài
Tập 8/5; |+ k* i) b3 v  m8 p& {2 h
8 g/ q2 z3 r6 `

# W; I2 E! F& h' k9 K/ ^' F+ t" D
+ T* k( n6 ]2 X0 s: H  r$ M) i

; w  G' D1 B/ J/ r
* M# {/ B3 U# t' a4 B- A  I7 r: P
' Q7 y3 d$ U  V4 ~; V0 A: y5 h% L1 V- l4 k: D& i3 B2 S2 o; r

  N; a7 Q% ]! S8 J, v2 d4 l, H9 x3 N4 S$ \
9 \5 ?+ O6 U! H
) A: ~7 S/ ]$ T

% x8 b0 L! [/ K  ~) x0 g9 X6 [6 _! `

# z- }. d' k7 \" ^( P0 O$ W5 j* Z: q, o% s  F3 i$ N# V! @

: W  n/ p5 ^% N. M9 X
, U3 L9 p* g- b3 y. h+ \
$ Q, t2 V9 H* d1 i+ Z# F

8.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 ss chăm chỉ ghê!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:52:49 |Hiện toàn bài

TẬP 9


3 @4 Z; y3 q. `( p9 ]; s0 ~2 u
- u* z* O6 g0 U' `5 c) @. v8 ~


! ^. O0 \1 O7 y& J" K6 |; ]1 `  p5 t3 X1 u2 P  z/ V  m
  e+ r1 O5 n5 t3 }5 ]* n  q8 n: g! ^
8 V  E$ \9 o* E2 F. [8 Z! y  P
  Z8 a0 U( b( e! f
6 M& {1 V+ O. c6 y2 w( b, ]
9 Q1 {. J: q( \/ p
! Q) G' y1 x# b9 ^0 O" ]

% U. Z7 y' J8 P& c; p
7 B- w2 l9 H) Y: Y. [/ d9 h
- V& x* \# _" a3 Y1 ~8 r3 m
) J) x& O9 n5 Y7 L1 h3 i$ x

( R( c. e# i# f8 ?8 W0 E2 ?
1 ]- W. i" ^3 e! \3 t5 H

* b5 v/ e7 D2 v6 j- z1 h

9.1

Đánh giá

tanpopo126  hứ hứ em ngất đây!  Đăng lúc 11-1-2013 15:52:49
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:56:01 |Hiện toàn bài

- Y( y3 H' Q+ y8 m  `- S
" q( o$ Y1 Z* h  y: F7 @2 Y/ f

* C/ O3 W/ w* [% X- O
$ l/ l/ K5 P2 B  t: \0 H" z7 a8 v+ l  m. h" q' f# G; v/ q! @$ N* m
# {% f7 H1 T8 V% [: Z

) _0 Q6 ]; u! f$ G. P3 ^: b5 Z5 u  p. E' x
# w) l. I  i3 `! b+ ]# i/ [- y
& }% w* c8 |4 X+ D. D

  z+ U8 q5 C3 A1 u: }( Y: T5 ?6 V- U! K; L


/ L4 W- \1 K) @& D4 Q3 V# ^# u
3 [# L7 E6 ?. i9 |5 f
; ^( `8 Z! C0 }0 J) f2 {

9.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:59:17 |Hiện toàn bài


# @  z/ F0 Q, e1 B( \4 D$ o- {% [- O4 c( }* k0 o7 o

6 T+ |; q  l" Y- M; A% L
& Y% {- I& X5 y- f' q: K" h7 |+ S2 p- C$ }$ k
6 f% c4 }2 R; ^' E
" U$ O  s: B7 y" D
* ^) j6 N0 a3 V$ y7 p

8 {$ E3 s  Z# @, c
& j: t" p! r" i& e; l
) r3 t  [7 L, \: h5 {) j4 ]* M( A' Z( E+ Y& q

4 ]% ^1 _. ]# i5 S+ X
, ^, q. n7 I4 L% b

+ }' O* f) z( L/ z3 t: a* h& ]

9.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:02:02 |Hiện toàn bài


0 G0 y) U: d2 G- L5 W* B
7 u% E0 n. {( L" U; i( p
9 L. B: q- }# |
- w6 [! q4 A$ l. |9 @! ]1 ~* F4 m! f
" z' j+ u0 ^9 \6 F. `4 T

) H) c' h  Y! @3 y: b. L6 |5 \% T$ y; L  t

5 `6 \. Q: B# N. z9 z; ~. N

$ v; e, V+ r' e( K' I% F3 G9 m

9.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:18:45 |Hiện toàn bài

TẬP 10


  L% o& D" N1 q$ Z; X  N
. [; X* O9 j7 w


2 E5 @8 A- c( h' R1 L* `$ A/ f+ M9 s- E/ E
/ e/ P* |: m  \% F

' W1 @, r% X% |5 h3 K# T
) b4 Z  M5 O! f" N& n- J* v9 q: P% s* {3 e& p- h
! Z- V  ]) v+ [8 ]

+ P- B3 ?$ X8 m) v$ _) j' [4 D6 ?( r' W/ x) e5 b
4 X/ U! M$ i# h- f5 d
, s: K4 e& L+ n9 c3 F
. N0 y, ]: n6 g5 v

7 v3 q8 I4 `! |( P" V7 w

9 F. g4 k! {3 e4 P& F) Y( T* y$ _) ^. k# R9 ^9 o3 n

# o% H4 O8 z3 h
10.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:22:00 |Hiện toàn bài

$ B6 K+ ]' D% X6 t  w) e. q4 l, I* H

# R6 {' T0 K) \: i/ U6 q1 p. q4 e( R: X; `) K

  V+ C- r6 N3 V/ D) |) V" s" E4 c
. h. J2 f% }% ]6 [( L( T- i, m3 v2 W0 i9 U
' }! l) T1 @8 h+ X; M' {, Q! Y

0 y. a6 }" r6 J+ X. |; L+ X. f: f+ |, ?& _! D( b& V" E

9 p4 {, L; x0 E, N/ g( O! h  w  }* ?
1 q% J4 U# p, \0 Y0 J
  T4 T7 t' o* B7 m, T

# k2 u( U" T7 u( h4 ~+ F: ~

  ^# `) O; z% g- {8 T) B
! |! Y4 l0 R  X. y. D7 a4 K

10.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:25:07 |Hiện toàn bài


$ s$ l4 R. I% p+ ]7 Q, h. B0 O
2 [% y, y9 X7 i8 m/ B0 N! `: c
" l9 r+ j* B1 k1 Z7 }; B2 X( ?  s
* X* v/ ]! Z! i; K+ {0 T2 R# F$ H' H  G  |3 C* V- X

$ a: [: e9 B' s! m
, c7 V( l) {# i2 T7 @/ o9 [8 K& W1 M5 w) F5 a

8 y' u2 o9 v; j1 N5 E' ?8 o1 \1 h# m% z0 z
; q" |& {; I) z4 ?3 w) A

& G* F, u9 ~. U: e


$ Z9 t" V% n( W  Y( R8 D
1 y( R) B$ G! `, n
  P$ t# Z9 x$ {( F) _, Z

10.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:39:16 |Hiện toàn bài


& A3 \$ a/ l  P( C, p* _: n( y/ F% `" Z% d: b3 O

# F  X, H  d  |$ }3 }8 I9 @6 u7 ?* j& M' _' C/ |' `

; x0 V/ @7 }4 r: A- H8 Q1 U: G) i) ~6 S+ W# C

8 x6 p2 y- E0 G# g7 K; A5 D  i5 r+ E# s8 U3 p9 S! |

6 o) s- Q( D+ m( P; A
+ G( a0 c/ q( ~+ B1 x
- _8 `4 d: `0 z4 H4 J3 D
% ~/ O1 }, k" E# `0 K- L: @4 V

2 a* S& m6 h: ?6 z' f9 H

0 `, d1 S8 r, ^/ [( [; w) a: V# N7 u6 T) T+ C

10.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:45:44 |Hiện toàn bài


3 ]9 f2 O$ l3 t" k& J
! ]+ R  ^; _  Q$ \6 Q6 U2 ^
: C# e4 R0 d8 ~- _. c8 @: ]2 L' }, ^! T) |

5 u0 c) O- s( ^/ m: U# o% u5 t6 [' H6 R9 v7 M- ]$ }6 V, _
9 p8 p8 x8 q# y) m3 r& }5 t# J5 M

) C  G6 N% w% |; O) Y. i: z& b9 Y3 G, d- `3 e" Z
& Q8 R- E% v+ w5 M0 @* f4 l

* t2 @% [& }" P( |" E, `9 D4 G, ~+ P8 a6 y
* N; C5 f% C) M& L
- ?, B9 O( r3 o; V6 [

. i4 Z& Q0 ^7 K
) w6 T2 q& y: a" U0 ]( q
4 X% X6 k" B5 O/ `$ J

10.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Ảnh đẹp quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:07 , Processed in 0.253214 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên