Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:57:23 |Hiện toàn bài
Tập 8/53 _8 \, [7 \1 A) S
) H8 E" }( i  K2 T8 x

8 C  y4 p" P5 S8 k) _

- ]9 _* C: t  P6 r, w, y
: e, L8 R2 h- f$ R$ }9 a7 w% r$ k
. N+ U' [/ N# T! y: c% X6 e  H( n# V0 ~0 Y1 B

; v- ~0 p4 M) I& {) G
8 k* [" c. M  ?" u' K# {" j# D; A7 z3 D' U( N4 Y. J

4 `2 q9 y  f  n6 `3 p' x* _) b" u5 [% }1 ]
  s) X/ `& x4 g0 d& s  S
, f1 v# T. K+ w

, g) D% {, y% d. W7 H8 a5 U" }7 n9 _0 S, s, Z4 `0 h

" x+ G* W! c* X1 n  L1 m; m
, f& z. Q9 O; J( q1 A% m- V
2 O4 |3 P; R9 P. V

8.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 ss chăm chỉ ghê!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:52:49 |Hiện toàn bài

TẬP 9

" P9 \# }- t# v
3 v. Q6 y' h& c; f! L" W% _/ \, ^

" V! i' w, s4 F+ @. @, y
7 [* I- y9 @  [1 B
1 J0 B2 q$ e, E/ C0 E$ v& q$ L# A1 v) e
/ I' O5 k) ~' ?" M, \
: `( V2 X" f$ }6 k" Q6 G

+ e6 B. o7 S0 N6 G  K) X* w
1 l- q: Y6 R0 |. N$ q/ R6 w6 _" x  H; H4 [0 L
! B. w4 Z2 }! _8 {4 O9 v6 [- Z

2 x% ~6 y; {  T/ y/ O* L% `4 }7 `7 M5 _
  G6 ^3 d+ ^  Z, y9 ~* }  F8 U( v

' X' O6 c6 v+ }

0 ]! N3 {1 w: g# r$ b7 ~
# D; {# v& P' D; T

9.1

Đánh giá

tanpopo126  hứ hứ em ngất đây!  Đăng lúc 11-1-2013 15:52:49
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:56:01 |Hiện toàn bài


! `$ F5 j1 ?* r) P2 ?+ m% a. p5 o, L& p9 `- ~$ Y7 P) k

# E# Z+ \! M7 I6 Q* F' N/ e8 Z1 e8 j9 L4 ^5 ~
2 O4 A9 d5 G: Y  ^+ o: ^

  j0 ?4 h6 ~6 N3 }3 I
' ?/ m( L' \: W- O1 x/ ~5 H1 U0 f* B, @  x
2 n: x- @% E7 ^0 l

2 T3 N+ e9 _- P" i$ l1 X, J' [

  t0 D. i. w4 a, Y

- X' l4 M) R0 b2 f& \* e: R0 T

- }0 K1 _* i5 s
$ @, \( _) U% W! X# E

9.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:59:17 |Hiện toàn bài

! Y" }, ?5 ?% h9 S. `3 o; [

2 }4 P; I, u  t2 R, {2 t6 T. o
- A5 [5 b, K" X- s) R5 O# C- _- t: o4 ?, ]" D. ^
! c/ ]. D* R4 V- N, W
% `( d3 v# ?% `8 C
# M2 M2 h+ T( \

" `+ c$ r( p* c8 e: h) v0 l3 P  N5 X1 w& Y2 L( ]* D
9 w4 Q  A* f' J. q. q. x
9 n5 ]' A- H! U3 ]: c
3 @# Y+ K" E( d) w

- r* J7 J, j, j" W

( B% w! [. k1 s, S  h- c9 i0 O0 j; s9 G

9.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:02:02 |Hiện toàn bài


3 U- H! A$ c, _0 d: E0 \: R# C  C( w7 S8 L6 B+ X  I0 q

* h+ a: E; {3 ]# M
8 @1 a4 J1 D0 A: {$ p+ W" ~1 j" Z& l6 K
- L  j; a8 G5 l! f, J
/ t  [3 L& D( b- U: c1 c

2 E( O( |  R  M* `: b1 a0 {

! h- x$ Y4 J4 @  Q$ O8 K
" K7 i  @0 p: [) A% t

9.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:18:45 |Hiện toàn bài

TẬP 10

' H% M' W; a/ J4 j, U$ X
; A* U! H2 N. N2 n7 z


5 m0 \" H8 {2 T6 H- j5 D4 B8 x( H% ?4 P" X! J  T: v* |

. R  F+ H, Q3 Y7 r. x3 e7 |8 ^' P8 I" f4 l

* `+ X0 F9 y- {( ^& [) W7 `* i$ t2 Y6 Q) c

7 V6 J% m% |/ k1 E" }8 }) M% U: H/ S
- ~" S( w' ~7 ^7 f
3 U+ \& Z: L& r! C( A7 D$ L3 t
& X" g( ?+ r; @) j' o  S. l
3 }3 c% A# N, w6 ~, c7 q8 {


9 `0 C2 `# S' C9 v( B. L! A& c8 `9 o6 C, `: k3 f& ]* d

5 g  g5 G) ]6 c3 n% J


6 R6 H4 M0 q0 [- Z10.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:22:00 |Hiện toàn bài

: H  r- I. r- B+ H& W5 |# t0 @
  ], E8 o4 z3 I5 f  F$ A# g2 B

0 m, \* d8 G. E6 j7 q2 F( V( X" F" t) c' Y/ Y

7 n% ^! [8 [8 P2 g2 {: \$ b
* |5 H; f3 i9 w
0 v1 Z6 ?# W  M2 |9 h. Y; _+ G, u' e2 x) K

) L' P( u8 ?# X9 r! d& v- w1 w# w3 _/ l$ X

; _7 X' T* v9 j) `  M
, `/ x! z1 _' C$ l

6 }! N) g4 e, O2 }: x/ T- m

( r, T: M# z3 x* B5 ^+ o! k: p& U+ _2 F) x2 J

10.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:25:07 |Hiện toàn bài


! b! M3 _% B/ X6 p/ J8 S6 h2 f9 e) Y: P5 Z7 V* A

% a" |2 n: z/ W$ `7 X3 y" ?7 B3 x
, @7 l4 P5 R7 t  M2 B* {. e2 }" i. q% z- d! _6 w1 q# s2 R

9 m4 V6 m4 ~' e: H
3 w' K$ k$ a, ~
2 H8 [) s1 [! a$ A* k( e  K9 M. U: m* c( n$ g6 |

% h/ N7 s9 U# A6 j2 L3 v
5 U) n# n! a7 w& e! ?  B# F8 |/ z% j' I; {

2 P) g  r+ v  T/ d5 _( U- t
0 T. T) P! {8 b* S+ t) `
  L2 q; z  {; [! t0 {" p; I$ G% m

10.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:39:16 |Hiện toàn bài


, b3 s4 N6 ?5 Q$ f; q+ a% F1 T
& h; [; K; B! @6 g$ ~+ ^: E' o' s4 v$ i
) g" G# n4 d& o$ z  V
- k) M* M1 l6 j9 ]! v; B

' K" x, c7 U) p
& }. T, C* U7 N& ^
3 i. s! i$ |. ^; ^$ S9 x& y5 |5 m" K  L# J" i9 h2 T6 Q

& o' Y" K. K* X8 S7 ]( b7 C9 I+ J; j, O6 j8 p8 N* P, r9 z

) t- [. y9 Z! N# t- q- V

" v( F- P" w* A5 U3 t  ^/ J

0 Y2 l4 D5 X( `% W8 U/ N: L( a/ j$ ], @5 M" r0 t+ a/ D3 }

10.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:45:44 |Hiện toàn bài


$ F; [0 Q" ^4 K- p8 e% W6 M+ G  F0 C' Z, _( u/ K5 @5 t2 S8 `. r3 P

( {( F! C  E0 y% s, `! V- w6 A: Y! m4 _; }: J- j: [
$ Q& v$ R2 |3 K  D  A0 j

9 b, p& i3 h. H& p: N2 O: V- c1 h' a" ^  C8 A2 Q

9 k" R: ?* Q) n1 ]6 f
. R/ M( B/ s2 {/ e/ c
* Q+ f4 _$ E& |- Y
9 L+ i* R* ^( N* F% d; W
; D! i. w  A, n5 l" v( T7 R4 R$ W7 G1 p1 f9 ^9 O7 M9 d4 v  x8 x
# i& u# {& z$ c0 u+ _7 x6 E0 K, G


" }$ f) ~/ F* }6 |; s  S0 W2 e( d$ K/ I& r$ W- O
; M4 S2 I1 B; K' O. H% V

10.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Ảnh đẹp quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:03 , Processed in 0.062981 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên