Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:57:23 |Hiện toàn bài
Tập 8/5) e/ T1 `3 y8 M5 h- y; {

2 x; E  F0 ?5 l. B6 D  d

& v1 G; d8 E& }$ a* B2 P& u! @

3 Y  j, a' P/ X: O0 w& ^, {- k  \5 H7 M$ C$ f: |
! z% d5 J! O  c+ ?% O- u

7 G$ X4 N1 |5 `# W9 ]$ @( g1 V- n: \' @5 r/ S

( p6 D& g1 G6 K3 j! d: s, i) n0 n; F2 c, G2 [& \- ~! B/ s9 r
- v  P8 |0 F1 e: z3 e
( R9 u# @2 M0 p& ?$ n0 @
/ i$ n% {5 y1 ]9 a( ?

( a% M: U$ h1 E( d1 B
8 v/ U! X+ `' q+ s' m% x$ {" \2 v9 b$ t) _" [


/ z$ O" @/ J4 N. u% _
) n$ z5 A; \. r: N/ }: s* O$ Q$ N6 `. |8 I7 c

8.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 ss chăm chỉ ghê!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:52:49 |Hiện toàn bài

TẬP 9

( ?3 g. q, d- a5 _* E

  b! Q  [5 y% h- f) [


: B5 U% ^2 J# U! f8 r3 p# q( X9 d$ t2 d. d
* j  v9 E; T) s- N( S9 C$ `

8 S) @( [" b2 c; ?6 a9 j" S, Z# }+ w: a  _; L1 w

0 g' H4 l1 w% v6 Q, H7 u9 V# m6 o3 `2 P: r0 @( q

" a8 l6 J+ A8 x: ]
! ~' F4 Y* u0 g* ?0 ~+ Q0 i
$ c( P0 o# {# F4 D" v. J8 z2 ]3 |, m* }7 X7 B9 \. n5 i
9 D- K! x; X/ C6 ~+ _


6 Q+ y$ c* ?, M4 G1 q1 t8 o( I/ x5 w* i# n/ z$ \. f
" e: A' M" a$ f5 R

9.1

Đánh giá

tanpopo126  hứ hứ em ngất đây!  Đăng lúc 11-1-2013 15:52:49
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:56:01 |Hiện toàn bài


! Y" a6 D7 G* c  m9 z. d9 `* N0 F' k
/ ^" ~; X6 Z1 H+ \( N9 ?0 R5 Z

. S; t+ f% a1 Q- D, R$ x5 I1 ?% _" t( F% ~6 {

% H' r* ~0 p" d% `, L4 o, ?2 N0 U, g/ q7 ]" L
/ |$ v$ y1 u& ^% g( z% X3 c

% e$ M3 a$ Z  S' Q. h
% U( l) ]8 a+ \3 s7 ^$ m% Q' j' e2 J  \( _' k4 c3 `4 a) b0 V

7 T4 j1 g, U& H8 w, E

. m/ a/ n6 _& R$ D2 F

/ a7 p7 Z) U  q/ M9 U3 F& F0 n- y% N

9.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:59:17 |Hiện toàn bài


! k+ k# F0 K$ W- j1 ^2 @" C3 g
* H& W2 a7 S6 w) r8 n
9 e, ^" T/ |8 M' n' F+ {
; F( A% Y+ ?4 e6 g4 }
6 G, G! a* X" [' I  H
2 ^" |( m2 P  i6 S* [
! I* V; e( D" Y' c5 L
: }" _1 C( Q( E; V; X+ G8 }+ m/ V" m2 Q, c, \" J3 z
% Q  x: \  q% `6 e1 z5 I

9 ^/ H3 k, V/ N. ]2 }
7 z" o% M9 [$ o4 r3 n

7 ^. m* _# n1 ?1 G- q( p

4 ^- t# {! C: b& v! g
$ \4 K* E2 l" H! \, G

9.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:02:02 |Hiện toàn bài


. x" x/ M* F2 k
) n$ e4 X  x/ b2 }- U7 o4 G7 t  ~+ R* V" Y) l' R& H

" ?% ]( f0 t1 |0 q. |* z0 T$ O/ W6 {
3 K, Y( V3 U6 F- V5 Y
  L1 x+ W- l0 D  [
) s0 a! o2 G. W. U
/ R- O* }+ y* }5 I


: c6 E1 E" f* |$ B5 v4 j9 F6 x; o) Z6 K6 Q. e/ z6 x( D7 q

9.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:18:45 |Hiện toàn bài

TẬP 10


- E( H0 O  D$ d4 M% G( [: R
% W7 X. S* ?1 W* N0 g( F6 M: z

8 J! g; L* ?7 L) u8 y) X

" W! l: a$ o% h8 o5 F" X' w/ R  s# t; y  z

* P4 _: M" j/ t; I: \9 C( b' S7 n  W
2 W' ~- L0 d# m) W6 K
2 [. {( }9 n1 G' Q  u

2 F0 `2 y  A; s) b( t: |- s) ^: w
* y: d, [8 g, V

6 S5 x+ a, A7 \$ C" {8 U
2 z" G3 K  F1 Z! ]; q' a5 b


8 \3 X/ e3 V! @: o; r& L; H# F( M  K8 O; L1 _

7 r3 e) J! U0 M  R4 }# S7 L$ n


1 w2 ~  S& k! e- s5 m10.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:22:00 |Hiện toàn bài


8 E) r$ ~5 K4 `; F+ b1 v$ l: m. v/ f

3 F' `! y4 {$ w7 `8 [  `$ Z' G
+ j+ a. n# r& M8 ?$ _! N6 T- w
3 n( w1 o1 X0 h! B# ]5 B/ S; _3 `
, d& E$ I, p8 ^$ n- r- \" _; ]6 u: o' a1 S$ L2 I% D

: P. P. e! y* F! z1 p3 P, n. G! F3 |1 F

/ x3 f# o/ n# ~4 t% q" n2 ]
0 [% E0 `8 g( @) c# @/ M, D% U

+ ?4 P5 e0 c; y+ U, h" l9 ]6 T9 S

/ r; r$ m! w2 O% C% h
5 n8 n( `$ G1 `# y( w% [6 g: l

10.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:25:07 |Hiện toàn bài


* E3 l, L! O' }2 S8 W5 j
0 c1 o- G$ |5 Z& G3 E
; g2 p" W4 r+ a& [) e5 j7 q8 W5 w& @2 g$ X% `

& i1 x5 f% B6 U/ ^% b
. O- l" \! @' `" g- y/ p( R  d' b: f3 a- n% _
( ]+ X& d) X  Y6 ?0 e, m

7 v) s  x8 O3 E& a* n6 N- g! }4 @2 t( S1 C
/ l% f- M" z+ D! h, Z2 t- t
& B" r$ M8 h2 f! g+ F/ B3 e' j


6 y& V$ ~& }" T4 S, O' N  o# p3 ^

' D1 w) Y' `9 ]: d' m; e

10.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:39:16 |Hiện toàn bài


; @0 g6 b$ @: M" s& f  P+ Q6 L  ^6 I. S7 o4 L
5 m4 G3 T4 a$ g" Z
1 w/ _% j+ ~4 J  g$ k

0 {0 m+ P1 Q6 @, g8 c
& l+ f% T6 e( w
$ S7 d- P' `1 @- V! R7 g4 P; A2 m7 W- n6 ]/ Y( i
$ q) j' J! W& b' O

% I7 J% P- L6 B. O2 j
5 R. m6 e: L& J, o) u3 v5 h7 h+ d

' M4 r& d6 m. a8 Q* x% }! h/ q
" R" P9 I; W( x2 u, ]
- H. f: x3 H9 i' I0 K% ]1 N  t

10.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:45:44 |Hiện toàn bài


5 v! S) J' X- z! V- w2 j2 R
, j0 `% d+ ~$ V- Q3 V
6 f- J, s: T2 J  n8 e# c! k# B' k$ I& {* U/ S

) T- t7 r, j* r- d' B# R6 @( h- _; v$ R" d. n: a5 F0 ]

1 u+ b& e/ B1 Q) f/ h: E9 u+ v1 ^
7 z6 p9 d5 ~6 u6 a9 i2 T+ J  y
5 K( [& r8 y8 ~0 O  z5 ~0 i) q& b; E3 g% Q5 ^

  a6 `  E3 h7 O4 A% r8 j
) _( w. T' b& R" N3 Y9 W* @, @  L3 P, Q
* V$ c% N$ G6 L3 N# t# k8 a; h


, Q+ u# g6 G6 b
" Q% l( ?+ r, G0 Q) S4 P) T
6 R  i% G1 [' A  R; ]

10.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Ảnh đẹp quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:39 , Processed in 0.056810 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên