Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:57:23 |Hiện toàn bài
Tập 8/5) {* D( j) w1 C/ G

" s3 o, Z& |! V9 P/ v! r

4 ~1 i# q+ v( ~5 r) d

1 E9 B+ d$ i0 f2 T" q8 M. n
6 Q4 F# }5 p  g
- i: C4 H# g) `$ g
1 N. Z- J( `! V# x. L: X9 m, r. J3 h2 Y, T" k9 v1 P- d9 X
7 S7 O0 [% i, ^& K7 M$ f3 b. c

* {! o( V- k$ ~( r4 U+ s4 K" t: l3 n" G8 G. B4 p* j

" s# A9 I, V3 ^' M8 e6 y; Q
% _4 z2 a$ M  i8 `# w" v4 x. g! [) G" z$ H
7 C0 V; ^3 h* s* s* ~& n) W

: J$ B& u% z4 |8 n

1 E) w% @9 F: \/ x; `

6 c& e6 K( n" T- C( O% r% T
  A, j6 w( m- M5 J7 M; E: k

8.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 ss chăm chỉ ghê!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:52:49 |Hiện toàn bài

TẬP 9

8 M/ L$ j, e3 S3 ^" W1 h+ O' R
2 g" G5 K  x7 y. ]% I' U& g1 E

# |* u5 o1 v. z

1 X" f5 p# f0 k$ X% N  B3 C7 n
; K' A) X2 l& [( D( n3 L# ]! O1 ?; ?: f% F

5 r; q( D0 O9 a* A. ^
. ?6 J. i5 O8 ?) Y. V
  c# H. s- I6 ]! o: W2 P) V3 P; \$ G3 _; u
  k  S6 \* `7 V; ]7 }; d6 `
6 P) M) R( D' J9 v1 E/ c; |3 m( g

* z2 @( L% C8 }% a6 Y# L2 u& I7 |& @  u6 G! M0 q6 L# H) @0 `


, d% H- J: O. r7 S
3 f, m" o( W& r' N( _1 J( m4 ]$ M

9.1

Đánh giá

tanpopo126  hứ hứ em ngất đây!  Đăng lúc 11-1-2013 15:52:49
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:56:01 |Hiện toàn bài

. u& F% \- m+ M5 r- H0 y
! G; a3 S6 a- w9 w' k, ]
- Y. S% [- N. ?5 z0 o) T( T
' Z1 h2 N, H  R% p1 r
0 H# f$ b2 v4 x) f
* c: h/ ^7 s# l
9 y9 g, V+ D! n0 |0 m1 b

, X% d, H5 H1 z6 S1 V/ u! P' @" k  z0 E; A0 G/ J

& T1 c9 j* S: {
- Q" L4 g. o0 i7 a  ?5 G7 z. D/ |& ]; q

, ~2 R: c1 F( ]* a5 Z/ W, m7 N
% A  n+ B0 q% S
! S! A3 g0 q* ^. C

9.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 08:59:17 |Hiện toàn bài


) u0 z! ?3 g. F3 l9 R9 `) @
( c; {: h1 @6 q$ ?, n
- G: o7 ^( J6 R4 C  t* A! m0 o2 q& Q/ q. ]- l: m, ~* K
1 r3 _* a- w5 d
) J' u" C& U8 `6 j) g7 Y! g& b; g
5 T0 o" `* F4 \3 X

9 }5 a! U; \. ]* ^( k8 q
" C7 i* l! o( {2 F" A
1 Y% B7 O( ?5 G! f$ Y. f, A5 c# ^
4 z# ], j/ i  R
: _/ u2 A" n; g' r9 a5 x4 e* C

" E1 s( M: Y, G! i  `
0 E$ _4 b" J2 |$ E. W
; o! ^6 I( f2 w+ P

9.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:02:02 |Hiện toàn bài


* [: L0 r/ N; K* o8 U/ v
  W) T0 b7 [9 U( c% O# x
3 M, R* ?7 G5 h
. H9 @0 q8 R1 ?2 P/ D/ D; @* c- H( y/ E
3 [; S+ z2 N* _, {5 |6 R4 A
' t0 N' S; s; ?( F7 @' d

+ P. c) }; R4 j+ M+ }9 f

) F! b4 U# D& `
. P& {, f: M0 O8 a- e# Z! s7 E  \' G

9.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:18:45 |Hiện toàn bài

TẬP 10

5 w0 d* n, z# [. i/ ]

& D& Y. G% d9 J3 Z4 f$ m


+ B/ A7 K0 u5 ?/ x% ^! T
9 k# b, V& B! Z$ j  m. l' Y  A1 o: r
) V4 x* Y4 Y! k+ ]0 O; P7 |/ L0 l+ Z# u* o

; G! h9 K) O3 O$ ?9 L$ L& a- A4 {# I/ l4 b1 ^: P+ e1 M

* N0 [7 f- g; o' ^( A2 ]
) O$ N+ |- J2 p/ N8 W( k/ e0 u& z4 z. O  q3 Y, U, D
3 p' z8 E% b9 C* i# j

/ `5 c& y8 R; _' b1 x4 o
1 C) ^' H* Q; y' L

7 a8 Q/ o8 Y- S. X% Y' g

: ?3 d9 s% b5 e5 D% [$ Z8 Y3 E& H$ f  P/ u, X; ?# [' Q

  l2 _. L; v/ {, a! _0 p
10.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:22:00 |Hiện toàn bài


" E& O( b% |4 ~4 O8 ]. q3 f: E$ t$ M) p6 H3 q3 y
9 k+ L+ K3 ~, r! v! b
) t4 Q% N" T, D' u

9 X- t; h5 s2 v: |- w
; A: ]2 F6 P' b$ M, n" I; k; p0 G" R1 m+ H/ @/ t

6 K) V0 \& t/ c+ {' }8 j. k7 k

( a9 E4 g% q  K5 [: \" O" O5 w7 f) S! E) k

6 S& I' o+ x( T/ d6 {

  S5 A% a# f. q  \

- w7 L- t& `3 _5 Z. f& f% W2 @& l! M( C! r* U2 S  {

10.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:25:07 |Hiện toàn bài


/ R3 }$ [( s1 V# d8 C* ~; h6 n
6 [0 Z: D' o3 B2 c' J$ M( G  a: `  A, D3 J

2 A9 C- L2 `" p. K; [& C2 z( z6 |. |' v! }" R/ |3 y1 Q
# t( L) B# G1 [0 c/ n

' B% E" @# X( E4 V  c7 t- i* S( `+ N8 w% h8 i; @. ~; |( z

. ~% N) U' T' q3 Z( w: L; \5 D+ L  v& |% w  _

# f5 Q1 F1 a% {. N, Z
6 [" h) O. g+ y  n/ V6 {3 z. P9 ~: }

: ~3 z3 x2 Q8 ~7 F/ ?' b& q

6 R, l2 x. z* n7 E9 V% E, r5 P2 L. h9 h0 [1 g# w

10.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:39:16 |Hiện toàn bài


3 P4 r0 ?" }( I+ S# n: O$ k
, v; K7 i( W* z& ?- L; U+ L  w. N
) d8 t) t9 w* g% q4 j
* a( \5 Z$ z/ \0 n# z# \/ M$ K' I$ g! U9 [( `

( Q3 n, b0 p6 j5 W# F6 f' z: }8 K, Z
) Y3 t2 ]$ A) n! q( r9 V
, U3 F. M- s' x: U! p3 e1 R
3 r1 T) S4 ^; Y! w9 x1 D" v
6 u" ?6 C: R1 ^. ]( E( w- @  ?

5 @2 t8 j2 V7 {

5 U& y$ e+ `- d$ i: }
$ Q/ l& m) X/ @; U

/ k( i2 x/ T  O8 ~9 p

10.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 11-1-2013 09:45:44 |Hiện toàn bài


! L  ]4 S. {2 l* G- r
3 ~" g+ y. F- C( P4 R4 j/ K+ V5 a4 \
4 |* i1 Q/ ^2 I' z  B
0 a9 b- }+ u( @
0 e& [% l" T6 r+ Z" l* m9 V4 k; e/ t0 K2 s, k7 @* X" G( `# v

4 [( j( u! o- l  @$ I! B3 d( g: d
3 S$ V" L  I- ?3 P2 R
$ s$ m' M9 K- a2 F4 \. Z
3 K: A- A, q% W& e" o$ w- R, b
1 ]# b- Q0 h$ E7 T# I3 u, p; q0 m
1 E/ \5 ^. c4 t- V4 @5 n# m

# ~' E* Y* }) E


3 u  J2 \- Q' M" G# T$ z$ |0 X/ M2 c
/ ~7 r. f5 ?& r; S  ^: U( t0 m

10.5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Ảnh đẹp quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:10 , Processed in 0.081423 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên