Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:20:00 |Hiện toàn bài
Tập 5/23 p! j/ x9 r! a
* L: z- c" z: \! W


" s: k" b/ q5 r  c! }- t) c
; }/ Q) ]( ^! K5 A$ {% f* V0 E
, Q* z8 t$ ?: |4 \# H8 i# s( N$ z. @4 N+ p. a- Q5 p7 R

& U3 \% P0 D% ]
1 |  f1 @! x6 K, H3 V. H, v
4 i' G9 A7 ]4 n% C/ i( l" a9 n- ~1 B$ j- [, C

2 x0 X' L6 f* j
4 e% P3 l9 z: \4 A: m% V) H/ \& |
6 c1 Y5 W( g! j3 e" R( @; e  }# }  n7 ~8 J& `+ v; B

2 O" l5 C* P3 g& ]
+ F; X* G4 u$ {3 W6 u# c& s( g' l5 h) `( V) M4 q
3 A; m3 y6 t& _& Y9 K/ J


7 B" z/ K! r# S0 e/ o9 v9 ?7 I" d* Q- j9 [7 W

5.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:31:32 |Hiện toàn bài
0 Q* M' ]# t) w3 A; c7 w! l" k% |
5 M3 Q2 d; }% a, B  i' L% G
/ [! b( P) U* ^

# G( O( r8 T( c8 g
! f) ^+ N; s8 i6 C/ J' p
% f4 x0 L" v# [, E# s0 h3 o1 A8 i% c  Y5 y
, f7 o8 }0 N( e, A, {' M7 g( g8 }
4 m8 g1 k6 {: q  n& K
( V) _( c2 |$ Y- A; G! h" @( q3 R
1 v4 m; o3 _! n# s  y4 M2 r; Y

3 T. W9 f' s4 b$ m3 I! E& E# m, D% J5 f- V/ }2 U7 B
  r6 C( G: V# @

" p$ @0 {  u$ G# }( C7 z
9 c. Z: v3 a& t5 K

! g1 ]% ]9 j7 f  [) |' F
* p) [. n: r6 A; g
5.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:39:17 |Hiện toàn bài


8 u  s' ?& U! t* a8 k
- P2 E+ r) o( \* {/ N0 z
& S* L4 [9 U+ ^) m! I" Q% [
0 s( E6 a1 ^* m% O
  d3 a- J+ d" [9 ~9 y
# v8 m6 r) f( [  S- W9 i$ z. s0 J, g: c' @* @- t

/ Y5 A. L0 o( b1 k5 ]. j6 F( a) v) w: M" D. W. A. }: ]

! \9 J) G* _& |# v3 K
6 s8 d7 c% ?7 r6 a! ?
( [9 U# ]% d3 m, I


  A% D  `9 [9 t5 f% H9 @  M
! J# F2 x* c0 q8 p$ k1 r
+ G, f% s1 h$ ~# m! G9 ~' t

5.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:41:05 |Hiện toàn bài


' q" d  |; _8 \% d" X, g" C+ A1 g
8 i2 a1 r$ u6 _7 X
0 [% l" Y8 ~2 e0 U; q! Y+ |

3 `7 o5 z5 I. ]& `# `9 D# u# T! z5 O3 h7 T- \9 @/ \7 X6 q
. N# H" V0 {/ U* e, B5 @, g

/ C* R" z- g& J* U1 [* f: f3 t- V. j
/ R/ [/ @9 q) }7 q$ E" b


2 \9 t* G+ q: j5 ]4 q/ g9 D! W
* h8 `# C- Y  ~3 ~( h" F( t
5 F6 l; r* A3 B* l

5/5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 iu ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 09:45:20 |Hiện toàn bài

TẬP 6


8 c, _& @  K0 r9 t5 b9 H  t* ]& n( E+ d! D& n$ {% l

  E& H! L! u' m, y. \
! g" `5 \1 @3 @, R  Y2 j

) R5 k- h' i8 P, b% f$ C
& \9 g  ]* U& H; x$ L  V7 Z8 {/ g+ ^* w

* r4 m! E5 e/ X
6 t& ~4 \0 J3 d. p
  t( U. W/ i6 O/ B
! @' v" A6 T& Y/ y; q, v& v2 h# j% u/ v# T3 }" n

, D; U/ P$ `7 [, J) r/ p1 R: o3 R  K, S% p6 Q

) z& W- R9 `7 N/ `" f- t; ]! `
, _& O9 x' Z5 L! ~

$ k: l" T1 F  I& b; R

0 _: l' G" f- ^; y' x

6.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:28:45 |Hiện toàn bài


/ @6 b7 F8 R8 N! H2 e- k" \
4 {# H: O  i! x. I/ T: x: R8 h2 c5 i- {4 a
1 v8 z# z% b% y9 d; {! ]( S

: s# P2 l6 S% x/ [" `/ ^3 A
  _3 i8 I  b% m/ Y6 D$ w4 k- ~2 s* \( f2 K' y8 D- G$ `
' E) j1 w# H# [
% k5 ^  J6 B1 ^
& |; P/ N# {4 a

; S2 c! U! _& A

4 b3 _( H& c# E+ a

6.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:33:00 |Hiện toàn bài


' g$ t& n' F9 ^( u" Y% v- k
7 T6 l9 R$ C2 Z; @4 r) q$ ^4 I) L

# b! B& W6 {; j3 U% j# n2 d  k  `. R! T/ R6 \3 G
) d4 B, I# f3 e! u( {" C0 X- M  v

4 y. U5 K% m' O$ `! |% w% O* U& k+ y2 {- k8 d. }

) l/ _7 v# V" ~$ s6 t  p$ z* n2 d5 n' L# o7 d3 m


* {5 b  M3 U8 [
9 `- G* w$ g2 u3 X- y- _

6.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:36:06 |Hiện toàn bài

( m8 f) B! O4 \7 O, x( A. {6 B

5 U; K  [/ U/ k6 }
/ M8 p% m( [( Q7 }& p# w: M$ W0 a0 b

2 Z/ z( O9 l' q& Y/ h0 M
' V2 k# z  _* u# T2 }  _- ?
6 C9 f! r8 U6 |" Z& A7 w6 M0 N! ~! k# m' E# p! y

4 B/ E5 X) V5 U* m  L3 P
- C" j1 T  C6 h' v4 v4 b

$ s0 [) T% F. _; n" F/ g3 P
; q2 D  ^0 X& D6 G0 Y0 K

6.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:15:48 |Hiện toàn bài

TẬP 7


2 Y6 {5 H, O" X7 b5 Y  X7 j$ `  c( Y* Y  I7 U3 D6 o5 h
- Q, u# I4 j, A


3 s/ @6 q" u8 y+ {2 D" ~" p4 b, W/ P3 S6 m0 R' Y" {$ o5 c
+ ]: u4 W* n% O: C1 T. U
  i# i+ Z. D; i4 A% z; _# G$ \

: [" y) E! j  q7 T7 q4 Y' u, ^9 l) J

# d7 O" h, u( r+ I
* f7 ^1 g6 ]8 ?8 ~# E  D) c4 o$ q! e  K/ F

% i) d9 q# L9 i( A1 i0 C
# M. h, g. o# T* l1 o( L; n# a* l% z' Q% |: B9 e; Q
3 k+ h: r5 R- q; g: p
3 N" `3 l6 X- J+ ?! C# t1 r( m

" K. {. P7 N- O. o* U
$ \, H5 n. n" r2 e$ h% E. @

9 Y( W$ b6 {, e; G6 o' E) I# v" M

: N# y" k( e% L. Y( [
5 y" ~. R0 l3 \/ J$ B* B

7.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:20:26 |Hiện toàn bài


0 [; }* c  l+ \1 c# S' Q# e
) K* M. D2 W2 ?- A+ b, f% q# X0 q  E; C1 |9 |, g
2 W& w2 @$ W+ {
- ?$ u6 d2 ^- A, a/ Q$ T
" k; Y. y4 R5 C' b

# l% V& V4 p/ ]6 d! R5 P* [1 |5 O) K$ ~* Z6 g

! z! p% h7 O' L5 l! N' l% {9 R! s) R! Y4 X  L

5 _: U1 p$ Y, z3 [% Q
) Z  N/ d9 o( G6 |7 n/ n6 f% |7 a4 l1 j5 @

$ m5 K; J* a& I6 U; X6 t; h

  Z5 \9 D3 f; \" P! {
- `. z* P5 H: ]8 H+ q# h% u8 Y' Y
( E* z' a3 H4 Q9 y$ g

7.2

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:02 , Processed in 0.063509 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên