Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:20:00 |Hiện toàn bài
Tập 5/2( @/ C9 f9 Y' V" w
; b5 l) S0 _3 [0 z1 y


3 ]* _6 d5 D! W" X, @2 s0 n5 i  e4 K7 Z9 v& U

+ E+ f% a1 _1 U; x  n5 }6 H& S! V# o9 }! D

! P$ ?6 j: V" a9 s) ^8 M4 H: [8 x7 u: w1 \0 i

! l) F2 L9 c4 l
% z5 F4 u3 v8 W2 [4 y$ w2 M4 ?4 g4 R0 U! l4 z. l# f
& K2 {: }6 H1 e) |9 y) ^- w) ]
/ b7 ?. N# \" e; T# z

  u) T1 M/ @. A& t: d  O" j: e6 i; ]1 E" t

/ ~" W( e: @' h9 n$ z0 o* ^
* |; Y% n' S& y3 S- k/ l2 G7 T8 V( a& g# |4 P

& d) o  m& x$ Q0 A  p* ~& T4 _" g
: l& |; W' P+ \- c

5.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:31:32 |Hiện toàn bài

2 |' Q5 R% V6 y2 O3 Z& w
0 A% b% j! x. C- B) x
  d7 l2 b* o  H: y% S" V$ X" q7 c+ h

5 Q7 M2 c! q) i( \1 n8 Y* h/ o' B4 P1 H& Q( L1 k3 h
2 a  a, a( M- {

; h& k& U, q9 r3 ~, `4 v$ V% X% N5 G4 q2 S% ]

9 F" {0 o2 i- H/ f8 [/ `& `7 ?: O: V
. ]2 U) _, a+ q: u* H; {0 K- n) z) g

3 b  m. M% Q$ o) C: u' O5 p0 k! x, h, `; C# G& U) Q0 C

& m# Z+ y5 ]4 Q- M. k( i9 _4 d6 `4 i

2 A! Z0 h' ~& f# w

$ B" [  N9 X6 w5 K% z5.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:39:17 |Hiện toàn bài


9 P; r! s: l+ y; q
) {1 q+ S. h+ u8 R' {: h1 g- N1 J. Z8 e: n4 A
7 N3 h6 @) L8 I3 Z+ G) v, p; h" A
! q5 j% Y0 r! z  a; j" x  k* K9 K

3 p" `3 a7 ]  v+ G. F/ a. j* H% `) d$ @
  B' M: O& d5 H: [$ M( A/ x* P
. r/ r$ }; [" ^2 E1 J6 a
' ]# i) z1 U* H( u

+ p6 o7 I/ n  J; |" m6 M% I; v  X+ F1 {) @' V, m  ~

8 N+ r2 x% }  w4 i( g6 E

2 r& K2 a4 Q  S. b! \: A) M0 z) t6 Z. a' N1 ]/ G* e3 U; M( s

5.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:41:05 |Hiện toàn bài

* U1 Z# `, H2 c0 b; Z2 k) x
' _6 L' \' d  j& j& D
" c3 g/ K( F) U( z( ]; @! J

* K) ?4 b% S9 C: Q- x$ a4 i4 n
5 J4 v4 _7 X2 ?0 R) z+ H# C. t: c+ ?# \' P+ L2 v
8 O. x. X' m6 a: ~

  N) p# ^* {% S' a: i9 F0 s% ]* n0 N6 m, h) B
0 b; P1 [& O. h3 O/ |7 b

8 v. X4 \0 P  P& g
2 i( P& S  u- f4 ~  D
9 F8 h" ~4 v& B4 p( K

5/5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 iu ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 09:45:20 |Hiện toàn bài

TẬP 6

$ G. F3 ~' ^' s5 N8 d
, X* Y0 i4 s4 H# c. m, P


0 D2 R  n( ~0 ?& _; `
. G: V; _2 p& O/ d( |; _% V6 F! P, p1 b9 O! z
, ^- S/ P2 b0 U7 V3 [
7 ^4 F% {/ y; p( @( ]# M+ E2 ]9 P$ j
: C- j& r2 X, c, |
+ A' V: C/ a! `9 g4 y

- ?$ W# u# V; k$ |/ }, {1 R$ o! z, R7 R  Y7 @' c. b

$ N) ~4 m. ~' {- |2 R( H8 H- {* Z6 E' q( y) q5 p3 o% \
9 f- Y8 h/ m. {, Z

1 k; {/ Y6 I  a* `+ Z2 L1 }6 k0 R
9 \6 n, u- v: V( ~0 H' y* G


8 b0 s: ^" d0 W- L6 Z- J5 ~7 @7 D6 ^2 y& X; W8 j* k7 U5 ^

6.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:28:45 |Hiện toàn bài

  }" h, i- E/ {
) O, ]8 z2 x; M6 j6 p
* h* v2 J6 `% [( ~- G. Y1 e

( g6 g/ ^4 G0 V! H
+ c+ d1 F* E0 ~+ o
) s: v& e, l; {& e
. Y3 Q. a8 W$ R' a
: W$ Q5 b: W4 ?; i4 z- M- Q1 v) o: ~/ c, i! Q" E1 ]6 j9 j
5 Q( [8 f; D. @2 a3 X/ K


6 l" _. Y5 a) E' I* E
# F% w! b* e4 K9 t, y; i

6.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:33:00 |Hiện toàn bài

4 ?; R  e" W7 e: C2 k

+ a% \9 r2 j3 u% h9 e* j
# P& q1 _, H5 Y/ [) }# M5 |1 F0 u% ~
, r# x5 ?  M7 @7 J
* Y$ U8 b* e( @" S' }
/ H; p( v; V4 Q5 P: Z0 c4 d! g
) i9 V; Z( [: H% Y, ~
# ~: s. N) V6 t- h" l  W: k  Y
. \% y' P! K: z( W9 I+ I1 E8 ^& j6 P) I9 W* K# h' Q( _


3 W' V: P" E3 H' b! b+ e
& b( Q0 e/ `. N  G5 {) C

6.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:36:06 |Hiện toàn bài

( f  F8 j/ A( n# a
3 o* N' n2 K7 `
; m# |& ^+ @8 f- y( k1 a0 q/ [
! {! C" b0 w& t

6 N! w5 v( @$ ]
0 [! M5 G. {0 e$ n! `  q$ R. F. X& e# `" ]
( D$ s( [1 k4 k3 ?2 o# `" X

. j, d, |2 N8 |3 z+ ^) J
% C$ H' B( F7 o' X

+ H% m# l0 }1 F% N7 D

- L) c( {  I8 C* A' t/ _9 ]5 j

6.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:15:48 |Hiện toàn bài

TẬP 7

# h: ^. g0 {! W5 D' }' _% \

5 ~: Q1 b# x+ t9 p* V  P* A8 ]5 n5 \* B% Q5 ]( l. s9 P" `6 y3 c

& K" y8 k1 p9 u: [/ Q& Y% y5 h
2 O$ n6 W/ J2 h3 G- S
2 a: [- T9 P" x) L( Q) F/ b+ U& G
0 \# s# Q3 g) p' g: s
- W3 h  ~' y- S& G1 }

+ w) `0 T+ C6 U" w, a# a' ]- D& N  ~

# |# M' `3 l( r& b( T9 y7 |. w' U* X' u, v  l6 c5 h7 l& ]

3 y8 w/ h6 k) {8 B8 z% X. ?$ z* U9 C& ]/ s( E! D9 ^+ g' ~9 E; P

# b1 l0 p, t# T$ F1 V6 h! Y' k! j# x& e3 Y4 c5 F# A: S
8 P& b: m+ H. Q* H3 k+ ]
+ f, ^; p2 [( [9 P( j" Y: [
8 l# G0 W8 k/ X* u

9 |4 ?( D7 K1 y) k4 X+ A  ?; @  Q; [

( g  H# \8 l# ]
6 @3 v8 p  y: W. B

7.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:20:26 |Hiện toàn bài


& D! c0 ?7 f7 @5 N# o' o* H/ ^* R: W3 V' e
/ C* t. E6 I. z) R2 _
& v2 @1 [' T: c4 I2 }, t

, M, `! Z: X/ Y! K
: S6 ~- u( h& h, @  E3 m/ m; i" s/ ]. B) d7 a1 ^7 d
1 w7 q# o" l' n' s
' w. r4 B3 n) p8 b6 d

' r( D' |! |* l  j6 c. P
- \# }+ M$ C& @) X! c
# @3 b8 T  x/ j! j7 s. s# x' g. v- `# X5 {1 m9 P6 w$ m8 g" @

, k( R8 w' s9 J; z: [# k4 Q

% \1 e% q3 P; O/ V5 E
# T# L$ m' z  F" I6 E$ y8 v

; E1 w/ g1 v0 T" b" r" k

7.2

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:10 , Processed in 0.086377 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên