Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:20:00 |Hiện toàn bài
Tập 5/2
& l- D* q9 N! ~! |; _2 X/ U* o9 r$ W( C% O) w

6 F8 M4 p$ G0 e5 N" F

9 W# S5 I9 E9 R7 l
- Z. e/ ]# k- _; c: g3 _4 s* ]$ t4 t' {/ |. e4 F) _
  O! z# ]( z" v/ M, y0 }3 `

9 p3 [: W1 ~- q0 P! W" c. V) R) n9 C2 F& O* y- |5 w
  o, m1 Z# J- \- T; z$ h9 @/ n
/ \7 `9 K$ m6 Z' W
$ T& n# |  y* J# g3 D

) Q; ^% w1 O8 Y! X3 |, y" K* [) E1 a# t- S! P8 p

+ x" l& j. Q7 x/ L: Q' @( K# X" e$ A7 N) D+ x6 ^& x- X

# W% L1 g' r4 S+ v, ^
9 n1 ?; ?9 g. G' t, `/ b, F


3 U7 X6 ~7 U0 {6 k3 T: J) z2 E2 x1 [" L# N8 i

5.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:31:32 |Hiện toàn bài
6 S. X/ a. [  n, [
1 x1 F2 d2 ]7 U
* G! z% e3 E% h* f

( e1 j4 `% y6 G/ u+ }* y: C8 t' K& S. {
7 R& J% ^+ S- e
  @  I9 X' w0 ^( d. P0 Z
$ r# G: M' d& m1 a1 G, a& `+ w) p" u

( a4 T! }( \+ v
- |( y8 [  ^, G2 g( `- q
( E- Y% ~' j4 ~' |% }. E7 W2 A1 j; a; H  ~; C' d
- |! D) a7 [  N/ a8 c; H5 I4 }% W- b

* F* l* [& S& s7 P7 y1 g; T
% z7 O9 a" C4 s; w' Z
1 |3 o9 E( |" c9 M8 N; V3 W

* O9 f2 Z$ h4 E( X

  J2 z! s  p+ U5 y( V5.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:39:17 |Hiện toàn bài

  H- |. y( `# U7 S/ g7 E# ]0 i
- x5 h; I; p  H0 H. l4 E& N
: o+ |3 L& c# O/ y

5 [) f2 Z% |- O! Q' V6 M0 r+ @$ T& f6 l6 |

2 D5 p% T! G4 y$ N% E8 D2 G
& d# w2 T4 O" p) c' O
4 y8 ?  B8 u! c1 Y3 n: J0 V
# [( r- g5 q4 ~& h2 A6 V+ \! k3 j0 U& o
9 P6 I4 e5 n3 M

  ?8 f: O5 @$ b) B" _) o2 h  J9 Z3 G

4 n7 |/ v3 ~7 Z3 n' b( N$ ]
+ _, h' d0 f. b, |- K
. j; g# ?2 T" p* W+ c, V

5.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:41:05 |Hiện toàn bài


: {8 U% u7 m" `  a# L1 B& k1 A; W2 X1 \2 ?$ S, ?' A" ^: c' T$ P
5 Y5 a4 h# x1 V3 B& o( d
9 P5 t6 N. C8 ^
9 @. w8 |! R+ z) W  T, f& y7 p
2 T. o3 @5 n8 E1 t9 k. ]
4 u0 y5 S, Y9 w* ^6 }
# T3 N9 T1 @" q* P. |. E. z
: q1 z4 [5 d/ }4 T; J* w, s

1 G. P) Q+ N$ L


1 ~7 @5 Z1 H0 X# R) C
) D0 }6 X# s& \2 _
8 T( D7 l) s" G- H: C) C9 b

5/5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 iu ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 09:45:20 |Hiện toàn bài

TẬP 6

5 e& t! [4 Q1 [  x& J6 v

5 X2 T5 u8 \: q4 K, o: {" u


4 g( |- q) f7 P- N! k+ B  s1 _3 D+ [+ a

1 J# ?. q% r9 G) q! ~% h9 h$ q0 Z* n% s* m1 P6 m

# a! z- F: V: I
* y) E, u3 N9 f, x6 f1 N; U( h( T/ t2 ~* w8 v$ t

4 ]2 _% P+ y* v# A1 X6 U3 g
. @4 \$ r0 \( Y* F+ S5 U& ]' e  v) b( p( r
3 l) c& L4 W. S4 W. \4 y
; `5 g2 Q/ T" o
- Y; _; k+ o' Z# g# ~
- w; t2 o$ w" x" g


6 _8 u7 ~* z5 w" q  O! T6 ^% i
! `+ c5 m! E7 z; |* R( y# J  H# Z

6.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:28:45 |Hiện toàn bài


" o7 {3 X% {, h* S: K  q
1 s( e# t8 a) v# [2 u' o. H
0 T8 \: Z6 j& F8 G" X4 q* }/ B. e2 \, E2 F# D

% \4 d- V% m" o  }4 C/ E( n' Z/ t5 n
0 k* _5 G8 j, Z9 G0 h- l9 I

0 P5 d( p+ r8 q- }/ m
7 p2 W- W. R1 e! U; }, `: Y
; i+ E$ y" C. F# |" ?3 B) X


: ~" p' p1 e. J' w# W7 U3 c! k3 n3 G3 h# T0 ?/ U8 V* q& O

6.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:33:00 |Hiện toàn bài


8 X2 `) q$ |' i- I
; P* @7 ]+ q% I! V0 ?6 T) x: U! u

9 D4 U! ^7 ?1 \, z! U2 C/ U3 G8 g( y8 t2 q$ ~! K/ O

: W- h( d+ N. t- m7 {
1 N: Q' T& d; j" P8 N  q
7 ]* {3 F3 r0 ?( T0 \
( \/ z5 O. t" a0 ?- U
; d" T2 h# E7 J2 G" [. E

' a& i- b3 [& T) P0 |
" o3 o& D# g* B* g

6.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:36:06 |Hiện toàn bài


$ G9 Z3 C9 l0 o' E
3 m4 W8 o% ?% H3 k5 Y! x9 R5 [3 N0 J8 I6 E1 N
+ Y9 j9 K; R7 }; x4 R. b7 a
+ c* d  N1 L; M+ B4 \" r/ k, f4 P' {

# @- v! h5 e8 L" r" K! ?9 y) A$ t5 ~6 V4 g8 w7 I$ U2 b/ ?

8 R2 x: `, j; {3 [* k7 C/ ]
+ c8 H1 t+ `4 X! A! {2 m$ w! l8 _- T2 r


: X6 b  g7 |6 I9 I1 W+ ?
% T" O1 q: x5 N; R! }  |( H

6.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:15:48 |Hiện toàn bài

TẬP 7


0 a, {; o: [4 H6 T. ^4 s: J7 ~( o, O& B8 {
' {+ o7 u3 z- i; l* R

3 Q" U1 \+ y3 G, K

0 r) j7 g# q% \# e! x5 R* V$ u; D
8 ?' T3 k1 q6 K; [: b
: ]9 c& ^, S2 ~9 ~! a

' u' D: d- p% G8 @, j6 q1 e4 i% @1 w% ^' o0 L
" k# {+ P; Q: a

( j$ E4 U$ y. V; f* C/ m+ |& T3 E( L; f1 ~$ K; _9 A( a

$ p  `$ E# B5 y9 L- ?1 P/ e  G7 S9 C0 T
! \% u6 ?. O$ l: p

# H+ Z" }+ @0 H8 Z2 D7 D4 m/ G; R. [6 v( Q& W  W: V" x$ m- |

1 f2 d# a1 g3 S. I2 t0 a1 C2 o

. _2 o* c; x( V( v5 I6 \

" t! q9 h( C) b
% ^$ {- g1 y1 D5 u% |

7.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:20:26 |Hiện toàn bài

; g5 n- |% N: U- w8 k& s
0 Q2 M* Q/ |$ W. S" h8 E8 A! N

. B. w* q; V* W. y9 t
" K2 L5 |- ]1 q6 w
4 `3 k( E1 H3 N0 S! _9 [/ r2 O1 w; l3 I

! a: F" S) f, D5 L) z, s, X
6 q9 ]4 X2 A; W5 T' `" W7 w( D8 }' |7 t2 C4 h

& l3 Z5 }7 I# c' F- e7 G' E4 N5 Y6 g( z. f9 H+ r1 T& ~/ {" \

- J  d3 }7 n( l& M: P, Z
' H, g3 r! y$ V8 P  ~( D) Q0 c+ j& f8 k9 q- q9 N; ~* h! h7 b


9 `' x% l# V& m6 D& x0 Q! ^( f' g5 k4 I( Z8 i$ R% u
5 s" n( P9 b+ p' w. ~* h

7.2

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:07 , Processed in 0.108923 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên