Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:20:00 |Hiện toàn bài
Tập 5/2
# `% A, q% X! e% ]- b& r+ l' r1 Q" C9 U# S% C


% C! [9 F$ d7 Z. H! N  t1 V' _+ @$ Q) q  x
0 F+ M! y. o! Z# B7 o6 Z/ M+ M
4 J/ e  C7 ~% g( V' W0 i% M
3 Y& Y& o! V: n" {* `# {

6 c2 J  L. k/ e% O" ^- U0 @6 T  x6 \# t+ n, H
! y1 Y# b3 `8 @0 Z5 S* F8 h; {

, O  J3 q* @: H9 H
$ I  v% B- r+ }* P9 v) @7 W% c7 @8 L4 C) x. B
; l: `: H/ ?% T: c9 C$ f
+ t' g. P0 C/ F4 i- C& t) y) a/ d

% I* w% z4 Z! ~8 f. c! G: Q9 C: J9 K

) K* N/ a7 p4 C" ?/ ]


* G. J+ z1 Y3 f9 _0 V; \& E# \+ _' ]4 K  y9 i; H4 A1 s  ?

5.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:31:32 |Hiện toàn bài
# g  ^& y6 I  s: w
9 e3 N, G; q/ l( Y3 h" ~
* p4 U! l8 _' I
  o; e& J& f8 B

. u" C8 m3 {2 @: x9 G6 |: e) d1 b3 J
+ A/ H& T' g) A6 x; e
$ q+ t( L! x. G/ O
. i6 \/ R1 `6 P
& Q2 T& u8 I5 w2 _2 o6 z9 X$ w/ H

8 v: _8 o9 k3 u. g* M
' y' _; \+ j' F9 E/ j
3 Z. y8 X8 w1 [& a5 E: |* P9 t3 \* m4 v
  Q" T( p& R/ A; m3 W

6 t7 I! J% S7 I1 a, k5 N0 E9 l

5 A5 r1 s$ b1 q* L$ Q' @
3 J+ \+ n$ [8 D. }( W8 O
5.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:39:17 |Hiện toàn bài


2 ^9 D# w" g! S$ ^2 G  G  ?' \) z+ D5 p1 S

3 e6 [/ U. o2 N
+ o: }  e3 y: c" }2 t
& Z5 f2 q. ]9 C9 m9 u; e% O' E1 `9 E1 c
- R% w  Z0 l. e! g$ q! {! u7 E9 ]

  U+ T5 N. ~0 F5 h6 ~0 y. X  |* @+ d+ p  V% j# P
8 U2 W' K: y$ d5 M

. o7 V$ O1 B7 t4 X+ R+ _
, G* a" w: N2 x8 g+ w! @

( H) u+ [8 C2 J3 e! B
5 `! X5 D: N- F# c& f" [& C- T
' Z' }2 y- o" f1 x7 J/ X

5.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:41:05 |Hiện toàn bài


5 P5 K  v# V& I9 J6 C% Y9 Z7 v7 _; M: K* ]) x( T& w

$ s5 Y  O$ F- ~: y8 y4 t5 q
8 \0 r6 n2 ^. _1 ^( C  W  |  L& z( r6 \: a0 y$ F' n6 g
* I1 Z/ g" X6 K8 o" C
; F- h. S1 v, x6 G5 u; ?( P& a% B

: z; ]: D( w* T% q' {8 ^1 G
( j: s4 D- E6 G: |% A- I) i! K- {6 C  T) L5 Y' D

* t! H: A# g) d* M
; ~7 _; j$ Y9 r3 K- ^/ t' ^

$ y) v* f' q$ {6 t6 [7 X! S

5/5

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 iu ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 09:45:20 |Hiện toàn bài

TẬP 6


% C8 e: C$ w$ l* f8 y
. ?& T7 z; z# `  Z

$ [5 L- }" V" |* i

5 M* p+ K* n$ ^& F4 O
" L3 j* u! o* _: B$ U3 H0 d. U5 N# J4 ]* d$ A5 K( E; n! ^1 r

4 U' l& E; d3 }, ~1 J8 i$ V9 `6 }) ]* x' d
3 @1 P$ J" f+ ?+ Q- U
4 q0 k# p0 ~5 W) s

/ G: x! u# w" F
; S  K5 i+ f& Z+ q& S4 q; @: X! c  _* k( M2 d

; Q& W0 B4 V1 E, \8 q/ E( I/ p6 _+ D' P/ D9 N
" e1 S, A: _: I  P


4 {; i$ g% t! h" W9 E6 H" G
8 ^! A2 Y. |- t$ M: J' m8 O

6.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:28:45 |Hiện toàn bài

- B5 k- [1 {  U' c! M. B' j

( X+ e1 G( W  M! F7 w0 s7 P/ X8 R
. _3 Z# l" }. c8 _  |: T  X
6 b3 C8 f' ~8 I- d7 M9 y

" E2 M0 `4 [; |; j! V6 \2 S; g* {/ v5 I7 y6 ]  f' ]. p6 f

8 r2 w. z$ Q  h) r
  i* V; P0 K& e' u
5 I% s; p; y) ?

0 Q! @1 F, y6 o# f: G$ T

) l% @  n" X  t/ _2 C7 n) i4 Q

6.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:33:00 |Hiện toàn bài

2 o7 R( ?) l5 x4 b9 m! `

! o3 ^8 P& w) P' {# T# a" r0 k
& K4 Y! x4 R5 i0 u3 y
  ]  Z$ u7 i  D" d* f8 A/ y* }( y" j7 [% _$ Z" C  z9 X" D

- ~& u' @4 M: Z2 V& `, I7 w, k$ V% q0 Y1 @; V1 r' L2 n

' Z2 h& J' J' |! @& M
. T9 c* |- n+ @/ f
' f9 q8 }: [. B  O8 }: v5 t$ h


+ ]2 [' ~) |/ M9 L2 z$ p) x2 S( i: b8 ?* g4 L1 c3 c

6.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 25-12-2012 10:36:06 |Hiện toàn bài


$ H! U4 P  @+ v: M- D; S2 j) H5 f7 _) S7 {. ?) y9 a

2 Y9 n3 d3 j4 O" ~8 ]+ U/ X1 E, J* U3 O5 T% l) ~

  c% O% O2 v+ |0 P/ _# L" V# r5 e+ B* ]

7 v4 r; b- u4 x$ H. k+ T% @  [' Y4 w/ ]
3 ^) E8 |. }0 b. [. n# r, G
1 ?2 l* e. b7 s& I* O7 |: E- _

7 r- D: j; p+ H! Y& n* G( E% Y

8 ?8 N% G& o) h& X1 T

6.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:15:48 |Hiện toàn bài

TẬP 7

9 d. G* g: S0 [+ }* ?+ U# Q

9 g3 a9 ?7 @# |. l- z7 Y. q6 z( V# B: Y0 i


4 Z- d! V5 Y+ M! A
$ C3 E$ k6 J( s. U+ N0 F
1 L1 f. v8 b/ B& j) `: o9 S! u" M; e" J6 w1 G( D9 l
& Q5 p4 Q  w# Z
* m' X3 G' U$ X! {' X9 y

- `& V6 ]- I5 q# O2 J) W
3 {3 Q' t+ w, ]& n
& T6 V+ z5 ~7 t: a0 Q% a6 ^  \- y7 q& k
; P% ^. O) f7 J, m, r3 W

0 F& i. q; j. p# P( G) a9 O8 [" S- r
" S! h7 |( W8 v. R9 N; F1 f" L
, K$ w8 K# H3 J2 e
3 W; K- K# `5 X% h) b* y- F6 Z' G1 A- a1 @


( M+ [, ]) W  ~$ c/ u3 Y& M" p) u
: a4 Y6 p; W) b9 R
$ O% q7 u! X0 k& W/ H/ ^; |) m7 c

7.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 28-12-2012 09:20:26 |Hiện toàn bài


7 x- T5 d2 B1 _3 _& u# t8 q; _4 S7 {* t0 [7 C9 A
+ ^8 ]* b) \1 Q9 |2 U$ f

4 k, ]; E, @+ }  `" S: o3 P- j1 m. i) A7 \
! m9 l5 }, i; `* z
# q0 w9 V$ S6 J8 D

3 Z8 {6 b$ e, y: p3 Y% \# z$ d9 F9 P$ z7 w& v8 s! {
! B. V8 }' m$ q3 ]! a! K

$ X, f) p3 D: A+ y7 L: y3 |
/ F, f4 D4 `& e; M0 X1 h3 N/ d8 u* B+ s: w6 l- a! x& L

$ a: F- F2 b: Z% [9 c- {: e; j7 U

6 |( k, d+ ^# O$ j) ~- k

" B8 b" g& k- z
$ Y0 C; H" S3 R( y( k9 {3 d

7.2

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 2 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 2   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:39 , Processed in 0.059066 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên