Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 10-4-2012 22:27:39 |Hiện toàn bài
. X) n- q1 ?6 P8 f0 i

TẬP 3

- Z3 m' q) n2 M& {# [3 E4 y( [

! d) V) o9 G$ T0 {" q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ ]' t( F( J8 H

# e# P5 G% L% gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  J9 B; [0 n- C1 O$ p) B

, Y9 B; V3 J. yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 c0 Y5 e6 Z  j0 Z$ Q
" O$ R: ]: F& e8 W! m' D, P# J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( f" O( F4 v# n# i: z! ?+ @, @

  @2 x. ^1 w/ G; kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% W3 p% q' a% l0 Y, D8 i

- U/ N4 G. l9 j! A$ d# KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 10-4-2012 22:34:56 |Hiện toàn bài
% ]) `0 t4 w9 ]& m  l

10 năm sau kể từ ngày Jun Sang ra đi: e+ ]- g  r$ q

! A6 x% a( S7 a3 ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! N/ k7 `4 W2 R% c! R
, w( ?, [+ k  `* p, P/ `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! S- x/ m  h8 v7 w7 d" K- ]5 j: O/ O3 R; e1 }$ t, c8 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 U* ?2 x& L# N/ p2 q) Z

1 W# w2 f: F  G$ y- R9 I+ M" H1 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. S6 l0 ^: {- p: W( B4 d. @, B: X$ Q8 H
- C4 A4 J+ C2 ~) xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) }8 s) p) `: m2 U, B8 U" q  u( @0 C5 G' }& j' Q; n! a6 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' a1 i. b- C" R! h" n7 g7 ^, z5 s5 a* B% o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; |, {# O) @) D  w6 i0 q% e! S7 }
! Y. j3 r  g7 o4 {( `: i) ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# D8 E3 ?1 D3 H% A: ~4 j1 r& H. A- Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. R% n, h! T4 F

% R, e6 m( v, R& f  L; KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 10-4-2012 22:47:11 |Hiện toàn bài

; [' q! K5 `7 w+ \

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! {3 {+ a' B( C. \3 x. p
5 C  _1 P9 D/ A0 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 s. G! d' \6 m# F1 G) v& R* `) f+ w; U. s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: _3 ~/ L7 k9 _$ R1 u0 f& `6 F2 |9 o) D& `/ E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 |9 t3 G/ C8 P6 X, N+ b3 @' x/ l, \/ r6 X) m8 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" n# P) m1 L  q4 L
- n5 F1 N3 M! {* I: I+ W2 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) [! Y) ?! F: f. H2 B1 w
7 p  p; @8 e+ ?& y' ?0 ]: P( p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ]6 Z/ Q6 H. Y3 I6 }# d; T: _; I9 M  o. Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ]) d: h  T1 i2 \% d5 x6 p
1 [! _' u, j. |  M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: @  D1 D- T! }0 ~+ c% c+ R, j* B/ V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* g) }# S! h$ x8 a7 }
8 j' d2 k; Z0 P4 S

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 10-4-2012 22:48:08 |Hiện toàn bài
7 `5 d# a) L7 [# r" C

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 {( n' C% x0 ~; E0 f9 A- X, ?1 b" i2 y- ?5 `9 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x1 J; Z; A( d1 D* _7 ]( G& {7 _

( J1 e2 y, u. T6 M; q$ T" x# `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x% _5 P( }+ b' s0 g# O; w# q- f! @

' h  V' e: U  _) g9 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! h! b; W. P; a' ~  @

  U, d1 b( k* S7 a9 v+ d0 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, ]& t3 @9 ~0 A& V
+ p* J0 s! K! p" JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 X9 B9 _" ^% x) x$ e% \6 y
0 S& l' X$ R, P; R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 13-4-2012 13:29:19 |Hiện toàn bài

TẬP 4


% J" ^' m1 g5 P2 q$ x* G% _& J3 l( u' z

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ M( l( }& K2 b. b  V( Q
; i8 e6 t* z; E. j1 _- ?5 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 b) ?8 L+ w- P! {2 k4 W& K& T9 r2 h2 u$ M* F& X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- h, D" ?1 |; a: P/ }6 c2 y$ u
7 _" @3 Z+ y  d! p4 E/ ~& GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 w* |/ M! _, ?+ k

1 |* V8 M* p2 I0 h% {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% j/ j+ ]& A' S: R6 m" ]9 N/ [9 _0 `) e' `0 V/ ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 I6 t! K  z* _4 O& s) }

2 `$ {9 E( x3 j( G9 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 m3 _2 z; i) J  F- X$ K
9 z/ c$ W9 B' zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 f; L0 R4 y6 Z% _* E; k  Z0 ~, a  c% E; t5 s8 g" |/ j1 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 h. l" v0 b1 O; L3 g
' M  y. m7 L% X: XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 13-4-2012 13:34:47 |Hiện toàn bài
  l; k3 E; ?8 U4 P% N

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ Q/ P$ j  y: Z4 b/ s/ F0 s% {( I3 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 U  \6 u6 Q- w& j- a5 x

$ w9 @2 b7 ?! R+ GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. d! V: d4 D! j0 z9 l2 I! }
* H8 g( a( j, q! o2 b* V: }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# l9 {6 n5 @( `# X2 F) F
) O) n3 ^& K- lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( p# p8 F$ Y5 Y/ x8 Z* h. R6 _) K: R( n: U& i7 s! w4 n8 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 v' k0 n! J/ [

" {' i7 ?3 m% D6 b. \) P  ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# a$ B# W5 O* N/ {
7 O  r& O0 h% C2 [' M/ x$ M& I7 L% U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: i, {! g1 s2 v3 N/ z

+ K% B3 U* [& V- a% w, t, m) ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ }2 h$ Y4 _1 W0 e6 T  p# p& _' r
2 O. o0 Z* [' M' t) b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 13-4-2012 13:58:44 |Hiện toàn bài

8 u( Z) v3 X2 k/ Y1 t

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  z! I: z8 G- G) h3 G8 [
. n/ a- j, }- \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ W3 j8 ]3 x7 Y. l
% E( K6 t9 ~  j) {' Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ H% {1 l! c( v8 o% h  ?
/ r3 W  F+ t  @# MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 {& F+ w% t! [
' M  P# m7 e7 U* ?' E; Y$ R. `6 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: W, E: R9 v+ f  ]* h, y
* I6 m* M: l, @8 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* t% O( C, D' o  M! j! ?  q3 @9 B9 i7 Q5 R# ?  S% J, f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& A8 T% l! K* V' q* ^: b* t+ M

% k  o: v* W6 J( E% S' b  \( F

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 13-4-2012 14:07:23 |Hiện toàn bài

$ X0 N4 b. U( @6 F1 I1 W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* X6 j" g; h4 u& s3 e$ C/ m* D7 z" Z, \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ d0 r5 n6 z7 u1 b. J* h

' ?0 ?; b5 Y+ BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ h$ Q- \2 }& z* u! ?* f8 y9 V7 O. B
8 c: `, q! I4 S/ ^8 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 D: z6 D$ m0 [4 n& \$ [
. N$ l; g+ O% N* c& ?& \/ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- b/ h5 _$ [6 ?1 E( M2 ^
! I4 v! I) s% h* x5 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 [, \, c3 V* j+ c5 Z% Y8 o/ W8 {
0 j# L2 R( Z! y8 x$ _/ Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# h/ t* f$ d8 K$ u% G* I& d; K# m! D9 @6 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 w9 [0 Q! ]1 Q9 r8 \9 c8 q
* T8 V- B% w& n. Y7 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ E. U# m! {" X
/ P/ ?% S' y: o0 o, s/ B' d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 13-4-2012 14:12:43 |Hiện toàn bài
. o4 t" m6 e0 ~7 |; L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 x9 u: |, V% T, r) D
, R) c7 E; w7 s7 f% W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 \/ F; M$ A0 Q
% [/ Y! B8 y  T: k5 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ X; W0 M7 {- u/ d: K( Z: e, K1 }8 @8 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." J) i$ q" x, W2 s7 S
# {4 U' B  s! K8 m( @. d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( A+ W4 V$ L6 i
# P$ N8 z8 H; o* ?3 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( L3 |9 Q/ }) M: J. T6 P

, P/ k  s9 @$ B2 S: }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* l) p$ E# o( D" J6 B
  i9 z9 T8 ^6 k9 @$ bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) [& q/ [! t5 ~7 |. I: c5 Q3 f$ e

5 R: X/ E: f4 N1 _" R6 w( K' j( L, L' M$ dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 L7 F0 A, }" t" @$ U4 H1 ^* S

' R  L. G) l3 m9 E# k9 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

phamgiangly  phải làm cho hết chứ.hihi...còn 15 tập nữa mà. nhận làm mà không làm tới nơi tới chốn thì kì lắm. hihi  Đăng lúc 13-4-2012 20:43:51
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ss chăm chỉ quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 23:12:45 |Hiện toàn bài

TẬP 5


" q; Q' \8 v1 g' J/ N5 C2 g" x& q+ D* S" R2 _& [& W

' l' z+ C' M2 A7 d2 }, o

: K' B8 r) q( D" a% b3 c  v" p. y# V8 h. ?
% N/ v4 D6 D  U/ _- {
- n# `) N' T; G1 }1 b; _) C
) M0 ^2 p/ ^4 u' E
0 I- J4 r: C" {3 x( o

9 @& w1 V# y+ [. {4 C$ B2 j4 f# S' a" H" j, U- ~8 q/ G/ j' Z

1 H. r! _' t% w" I
; |! l/ k: n' _7 q+ D# T. N
+ h* T' P$ v* M; V

; K" f; K) p4 h0 `
6 |; ~' g6 ~- C: w, T
3 ~3 }; o: U( T- y4 l# u  s3 f( a

5.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:14 , Processed in 0.097431 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên