Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:22:33 |Hiện toàn bài
source: soompi) b- d- H2 E& s) q. @1 v
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo8 ?9 l( j4 u+ H- H9 m' z
                                2 ^6 e% \/ w4 ^& q7 P
( m' w" O* `1 h( Z( C
                                                          TẬP 1# Z: Z8 d6 y. W" ~2 S8 T" d

+ o% _& |" W2 a% C2 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& @- _  |8 c) T* i- G" W% s
. U7 ]* N9 H, X8 J% xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: D) K# s& c* Q8 e3 E  F- p+ b9 V* a: f2 d# z1 k# n5 C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) F* i# h4 [3 h# y" i
; e0 m2 i; J8 \$ Q$ b0 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 ~0 x- o- N2 e' h. z3 n

6 d9 x, ^+ }" {" I1 q, mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* P5 H0 Z4 a) o3 q6 J& ^$ u- K' d: J

' o, ^0 h5 {" H9 w, uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ X, P" ^) G4 t8 ^* K* }4 ~, C

3 P/ N3 O8 A5 R) O( w* V. D$ b( ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* B( f+ U1 x2 P7 F7 h" ~& Y5 k
; c2 A9 g! w- K0 h6 l% f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 |! b8 g9 h  R
% U1 M& k/ |5 W9 ^- E% H/ u  j/ ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% q' B4 T  e* w  f5 S- g6 Q
/ P$ m# O4 n0 C/ }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 \& X0 ~5 X2 s, c9 d+ D! v( E7 ]

8 o" `; R7 u6 Q( o4 oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( ^9 o0 A" R9 n4 S0 y! {  Y
. Z/ j+ h/ a# m( O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, U( V) o3 P2 E3 ]% Z2 h, A$ b6 T& M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 R( R! ?& h% W9 u$ S3 W
" l8 C% b/ a4 ]' @/ e$ W) M$ A* uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ B  S* m- k6 z/ x/ ^# m
; C7 j/ P7 @* p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 w( d7 t. ]. E4 a+ ]/ O
& n$ Y; r+ p! B  e% z! \: ]6 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: \$ F& X& v( s9 f3 X4 u) A0 l; i' p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! [* A% H. B" c' q, V

3 ^' B+ q% \) S% O. v! J, sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., j# S, L; P; A0 Z2 ^! `
  O2 r# ]9 l) M3 I1 j* b; w- B' Q" |3 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! e( L6 H) t1 Q* m6 l8 |
/ g% @- @) U8 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:28:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 m2 S7 Z& `1 j7 }& c  }  E
+ d" A: T: r4 ^/ t" s- o! U5 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# e3 z- t3 |1 @# T  n* B9 v$ v3 }* C; e" J3 p2 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 d% u5 W( L) ?0 ^2 g" T

" i" J: P3 P2 d2 @& E% x0 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' G4 D# [1 u" f3 B& m$ o( O
) }0 p& O, {2 {. w6 y$ u, _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" U. _! V1 Y) g/ u* N. t% x( M1 d4 |. Q& i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; C2 [: v6 Y- [# p+ x
; X+ o7 C4 {# i6 ~9 h7 z- eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. `8 f, p: x$ q, N* G* h3 d
4 w! N3 n( q  o: K. E8 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 h& b' x1 l9 V. r8 _) k2 |, F3 R) f; {8 S% D

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:40:20 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' [  F* Q& Y* d3 P; Y% }' Q6 t8 e4 s$ D9 _) B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 A7 C) r2 |3 p. F- q+ D1 ^7 U: |5 {7 w3 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* k  e. z: g4 M8 @
& V  M! D2 H% D+ }% HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& b+ b$ q* K  M5 k. ~7 t& K
7 z, }3 U( ~/ d" E" k5 D" q' eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., c1 {, M9 S+ _$ \2 |2 ?

; {4 ~5 `0 U- x0 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* P2 `/ M: d1 @: m" H
' z, S/ |3 Q4 a( W9 Z5 H3 d3 JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., O& Y; z" Q* _8 E) H

! r( {0 O5 {: E8 ]. HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, `4 ?  U) Z# A+ Y8 h4 z$ y* I0 Y! t0 e/ N) f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  T) f& M3 j/ S. O

4 `7 b9 i, Z- p9 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# Q  K3 q% A2 f. x4 X4 v/ |1 W4 W  {0 y1 ?6 [7 E+ k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 ^' n# z1 T6 _7 S

" e* d& h0 n# l3 R

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:45:00 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& [. h" N; P( \) p! K( x( P- r
$ z  O; U0 c# V# P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* @: ^% B" y, q% L2 q
* P% o. q: m) B* |; l7 ]3 T6 i7 m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 y, _! j  }7 o
$ ?, A* @5 O6 i' s: N% ~* h5 SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) _! J6 R. {1 l* l  ?! d# G8 T* s, {6 n; Y& J: W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- _$ Z- |' j, V9 v

+ \* c+ q. \. \) h" [% zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 z& c/ R* N" ?+ j# ^" d1 Q% r
: E, k, g1 v/ Y& q- @) p0 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! u+ h' U$ L. c' u1 x

5 z9 W0 }5 i6 X3 u& I5 |* L: Y- W

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:08:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" W3 x( d" |  `7 r$ W) W% R3 A# a0 y
! l/ w8 B( t( v4 t9 g8 B0 `9 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ O0 a. i* a- @! p0 g+ f
) |; Z& \# m0 Q7 _2 a) \2 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  b, S% j- o9 j' N0 Q

  R* H3 c" n  R& Y+ w" Q  t/ dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ T& h5 O7 [6 G, n4 p7 y7 t! E/ W: }6 n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) x5 @. G; U, R# t' S" t/ i
; L) I: U5 j$ f: q* \+ i4 T7 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 \: k- a/ D9 M2 v
1 a% i$ m* F. }( S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. R  t4 J0 U3 R" a) `
4 L$ {* [$ S$ W; Q" sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 f3 Z+ U1 m1 l. U/ H
, x/ y3 Z5 c3 w9 n+ k; \

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:10:55 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; U5 @3 J+ j+ Q& |
; \$ \- Z$ h- _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# |8 X4 _; f- J0 u! a- {2 l$ J& n: X  Y+ X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 K5 E3 Q" }. ^- ]9 y# H% Y" j  h0 Y) a0 H' V$ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ T( h' T$ U% B1 `- Q% E- x9 H$ h( q/ G+ M8 i6 i% J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& _' m' L# F# I1 ?( |
, W# P1 d3 c" m# aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! p5 S; {3 Q/ a9 L5 {5 s) Z2 c( m- T" i7 Z% q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 P- H7 Z* A+ d: m( S% |

" `' m6 }6 a) b8 J' PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% ~% g" |1 [5 d9 {' p: p" S/ d  r6 V2 R9 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  nhớ phim ghê!  Đăng lúc 8-4-2012 09:58:48
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 iu chị!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:06:45 |Hiện toàn bài
  source: soompi1 G2 \4 j. i( ]! i% A, c$ Q
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo
% Z7 W6 x  v+ w1 F, |
6 i& \0 u% F2 w2 r1 e9 o: V: B5 c1 E, e1 f3 K( s$ u+ a
                                                   

TẬP 2


: e7 c. k- b" [, W( u4 p
6 r7 K# h% E: q1 }4 F4 z' i+ FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 d4 {+ |( S* _+ e. ]

/ x$ {8 Q5 P. u, J1 V$ |/ F' T# bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- p  N3 d5 }) k7 c3 S  Y7 f
  j' I8 G* M0 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 v; X/ `7 ?9 D
2 Z* W1 ^3 g, \( |' @' N8 C- cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ v) F  O6 a9 P, ~- K# K

5 K* d& l! N( b9 r- vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 Y! n) Y  J1 e3 e9 m2 U' R

! O# `" a1 o" G/ [5 H/ i

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:09:26 |Hiện toàn bài
8 V( ]6 v) |3 `; m, q: @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 m" c1 t/ e* L7 M

. I/ t1 D. e% J& a! z3 D: w) zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 L# c2 L. J# _' \
# O% o+ Q9 F! _& H5 |/ O% c& l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% }7 \) |8 M8 H

) z$ s9 ^- C, _& L. w# k" z+ UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 U+ c" m# Q1 n, ]9 d6 e# A
+ L5 c2 N: D4 _* R+ D1 K" x" r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# E( p  q; l1 ]9 ]: @% y' r6 m
/ i" I5 g) j. d! s2 ~7 m9 }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 Y8 Y! \  l) a

* V( u& G9 S* u6 L+ I! U: u3 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 ]7 s( E$ w( A/ Q$ Y( j6 ]5 S0 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 \1 T: {2 g% A

9 ]6 K' h9 O* |& a5 e2 S) {. ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% _/ ^# S+ i6 B$ @* G8 F, o+ s( K, X' H( ~6 n& i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tomato2989  thích đoạn 2 người chơi dưới tuyết nhất!  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:07

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:15:26 |Hiện toàn bài

5 Q  ~- S2 Y4 ^0 J3 W1 kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 }& o  ]) ~+ f" J
5 F) ~3 ]" E7 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 [* i$ Q# t* t; ^8 ~

5 X% f. n) y2 g5 d! B+ S$ K" ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 C; Q$ J+ |. i
/ M. ~  S/ u0 G' n0 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ f0 V2 t6 H) m; F. S- k+ M1 ^/ h
! M# r/ V0 s% G  C2 v( ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 T( W/ t5 B5 {3 H1 B

  M; v/ d4 c9 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 r/ b( Q* S5 ?# k/ n+ ]; E$ t" h. w  {2 v. S$ Q! ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; B+ x9 `# p  `/ M' L  n; q5 y3 b) A* _2 r2 i% J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; \4 p# Z, g0 h, E( f

' ?5 ]( P. _8 ~  EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ v- s3 @+ Y8 x( d; W& R
6 D0 |4 Y! ]: H/ l, |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' g3 E$ p# P% K
2 B) @/ s* @0 U/ d# w; J$ T* o

Đánh giá

tomato2989  bảo sao Yoo Jin ko thể quên đc người đó  Đăng lúc 12-4-2012 18:11:03
tomato2989  tuyệt quá! ko khéo e phải đi xem lại phim  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:48
phamgiangly  nhìn họ cute nhỉ.. hihi  Đăng lúc 9-4-2012 21:00:38
phamgiangly  hihi..giống ss. nói chung ss đều thích những cảnh mà 2 người ấy ở cạnh nhau.hihi  Đăng lúc 9-4-2012 20:59:45
tanpopo126  đẹp quá, em thích cảnh này nhất fim đó  Đăng lúc 9-4-2012 13:32:37
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ảnh đẹp

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:17:06 |Hiện toàn bài
. S5 n% o( [2 x' ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 A2 |. E$ D$ Y$ {9 ~
% a# n" s% u% z7 ?  }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. S8 e7 ^$ z3 _6 `
+ P0 j4 C* ~" s4 ~8 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 |3 z. ^1 K! @+ h+ |: q

8 R# ]  L8 ]: q( }9 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% e* r7 d2 I! P7 i/ S* O8 k7 {; K4 n$ \: G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, N; I' p9 Z( b; a: m1 o8 \3 e% Z1 z$ H, |) _, x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:03 , Processed in 0.066634 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên