Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:22:33 |Hiện toàn bài
source: soompi( S; T2 ^2 R1 k0 C% \  [; u% |+ S
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo
2 T0 a" ?8 r2 E4 w8 T5 Z8 _                                
" ]% V3 d( l( j  p6 q0 V* X+ G8 I- M/ [# l6 D. f* y$ b
                                                          TẬP 10 y- {8 {- n5 |8 F9 Y2 ?: u

8 b' m# |: m: B* J6 b2 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; A# `6 H! O6 ]# y) q6 ~5 f9 K

) p" M) m. f$ A/ c4 s/ oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; a3 d& d$ I* g& v4 f
7 Q9 z$ Q9 o7 e! p7 p- d8 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 [: u$ V( f3 R% k& S. \( t  |
' ~. ^: J9 ]  {8 c- C* H7 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 O2 G; Z) a" `. y) [* V* h, @  F/ r7 g9 l8 O) m  N9 a$ d: D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 x) H5 n: m" u$ J' P1 H, T9 k# G' F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 `) Y! f( K/ d' W( H& ]) Z# o4 h" F1 D% ?
" w$ t2 s4 M* cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 R+ b/ [/ Q+ Y1 B* K& x
9 d- L5 g6 \. c2 P& UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* U" Y+ o0 k. x7 Z3 P# v
& _5 @$ `6 U+ G" a+ t% z% rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 }( j7 \3 Q* ?
0 U$ H$ i; z7 m6 [$ sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 i7 I5 }" E6 j; q* o, G

4 z( S' K3 L% t$ y# y( M0 d* s/ FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' v$ @! e, d3 p; D, O
: A8 {0 b9 `, ~, V! f2 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- p) Z6 w# |, o, K% S2 J9 u- J4 K% O  k6 |# Z. Y; N$ J; x- O5 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& p6 a  ?% f: X% T6 Y9 s9 \5 R/ g1 f' U9 s. f1 b0 d6 C$ L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 Z4 B1 }$ B. }5 q( q& t6 o7 K% K/ a$ B5 m6 O* w1 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. N$ X! M4 ]8 k* }

' P& a; A! T1 A5 _0 q9 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 Y7 r+ S0 X; ^

$ L  r% T) x4 M; ], l( v: l8 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: L: s( b8 [, ?# j
. s, q( |1 W& p3 A0 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& o& i8 b4 W# A# n0 G5 L* l9 j( o  Y! O( R0 j. N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* O( G5 g  w9 h! A- y; d+ F' x
5 @: t* G4 X  ?% s% z6 h9 W. L  ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:28:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ }" H  g" @4 ?9 d# M2 p

5 E# t6 F9 B1 EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 A  K5 n" e8 i* i$ F3 S6 L7 U. g
4 L+ `% I) T6 ]% |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. r1 x( Y( Z$ b; A) {: `8 a! p: ~4 o$ j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! z$ t) d" G6 h# z4 r

, N  [# G, U1 Z6 oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  Q$ O6 X7 I# `1 p0 X$ u0 A! s- \
) l% _% L0 X! {5 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." e  `9 ^3 j3 U0 a0 I2 B

% r6 F- Q( ~6 {0 k8 _- j  IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 }; h8 q( Q! `& ~. o
! S9 l( U8 N0 r8 l) q& F" }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. H$ ^4 y# B5 ?6 S( d5 E, ^
- j" O! V" v6 b( J

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:40:20 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, G" E' F! i6 ^- i% N: s1 _
3 C" q7 H& ]3 v0 o8 ^) ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 \2 P" r2 W3 e; j+ \4 k
  G* {! g* b% h& \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 d8 N) I$ ~8 P3 U3 h( J+ h( s
5 s' u3 p8 H' R- j" V, ^6 z# i* n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 J$ ^+ e( T8 e) Z% D* l8 I
: T' q* C, d& B# z5 b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 l) e: y  O1 g( ?* m) C( e1 e$ U$ T) U' U. T: j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# U, R9 s! O6 ~" `, p
$ z0 [% Z; A2 k* h% j+ zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* U/ h3 a9 \+ f& N2 H  S9 T) k# R0 W4 t1 G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& |( _) ^$ v7 H$ o( _1 c# \/ I6 c" e" X  ~+ M+ Y/ {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 X6 D: c2 Q8 a  _) N

: E* }; N$ ~3 u0 z1 |1 Q3 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  B4 `( o, L9 R9 M/ K! Q
/ P" ]# r3 @# P! _3 R. tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& k. B2 L* {2 D) s# ]

7 ]7 A: M, U5 e, ^9 t

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:45:00 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 V" [1 Q- \7 `- m' i3 Z
7 l1 L/ {' G2 K3 r/ A# b  _( z1 ?) nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 ?# Q2 z. Q  q& U* g9 g+ t8 K
- {/ z0 Z. l# gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. E0 Z3 R2 l. ]& \5 o
6 P1 P! [% C4 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 h/ J8 c+ `/ K' p# A
: ^7 C1 [* v. H9 L- o/ ?6 P  Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( X1 ~, E6 x& x& n' H/ N# t; S8 H/ y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 v" ?* x" ^: N  q5 \8 `
4 ^! [/ y! l- b* X$ }) I2 x3 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." A6 e+ x. `/ ?- ~) X6 I( u8 Y
; O* x* @1 N+ n- d, l7 g# L

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:08:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( R4 w9 f$ s2 q0 d. G; H

5 V" K6 a0 t0 JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 c* j- e5 w! j4 O( m+ J$ X6 e- e" |# K: p/ u! ]8 n8 m* k' A) W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) E, ~* d5 H- e1 L- _
  x5 z% U% s; l' SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, h- w" ]3 x$ G5 H# [4 t1 U' M( c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, n( e& N4 o' ^0 C+ |% u* }; W5 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& K9 u' z: J0 E5 B1 h4 D: B0 i% r" X7 {8 J/ D8 Z! m4 L& \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) S1 H* g7 o! A

! g. L/ g2 Z3 c1 @* OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 m  y* e* F  e

) d6 x7 \( P. v

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:10:55 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 v5 X* t+ y, ?4 ^) R' p

. ?& [2 P+ g$ S  S5 ~' }3 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 K; }( e7 I( A$ A5 \

2 n2 b7 e2 h0 `2 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# |( k2 G' O$ g- ?/ u2 m$ h/ @6 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 k% L, C3 q: V/ a; G( i7 ^6 O
$ u2 v: l, y: h) Z+ a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 w( {; _$ y6 P& r7 Q( \9 ?5 r) }
6 q. W) x" ^; J4 I' N# @! j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' ~; C7 X* P# P
3 O; x# {& Y) l8 D4 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. J% K3 ~" j+ f9 m" f; m0 O9 m4 g7 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." R2 X0 I7 Q. U8 J; {
# w9 L2 N1 _" _, }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  nhớ phim ghê!  Đăng lúc 8-4-2012 09:58:48
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 iu chị!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:06:45 |Hiện toàn bài
  source: soompi
2 _$ X( K- }2 W: Ncredit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo# ?4 a2 \, N. T
9 C, p$ R/ e8 i- X) h

! _  h, d( N' i  A7 h. ?+ Z                                                   

TẬP 2

4 N3 G& r- p8 p9 o
, K4 o/ D6 v8 b/ F) [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 V2 I: y) _2 }

* q0 S! A/ r, x- zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, I9 e9 ^3 y7 H/ t) n
6 H4 m2 o% H( [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 t3 [; g0 v0 Q! ]; C4 t9 t8 u8 w
3 z) F1 [! L  C  U' Z$ wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ E, S/ V& I* `5 s7 {
6 ~( F4 L6 f; i$ L/ s4 W. |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! ^. d7 a& x) B; R$ h/ i; }; p
/ |! M' l/ ?2 O

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:09:26 |Hiện toàn bài
& c5 T1 H7 q1 J7 c! [, y+ t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ u" S; }; b, a2 ]
' R1 E. {1 a6 k  sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% v8 C, h5 ?; J' l0 e# d% f0 K: |5 C6 w6 w7 H& e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! q4 o& M- I, ?8 h* H! Z8 Y
6 z4 ]" _, ^, t' e, x% rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) G6 j- y, ]4 S. d* Z3 ~* K4 C. e' \
2 r3 f5 a8 a5 t1 `8 T( ^" K; f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" }8 p$ V+ {4 D' z! z) I: Y5 h+ s- F/ G+ e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) y% z+ Y& I" B4 E2 h5 M

- d7 y/ x* l2 V: P/ b& s$ _* RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( v" k9 t' N$ [( D: Y, q8 u
$ I5 ^/ S+ z; g3 C0 s2 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ i0 T& C) V8 p$ D$ n: M
* n  s6 _  h! s% ~) D9 o" RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; a, {9 S9 T# D7 g1 u
/ {% Z! E* j# c' r% d: ]' |( L1 s; Y( Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tomato2989  thích đoạn 2 người chơi dưới tuyết nhất!  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:07

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:15:26 |Hiện toàn bài
2 y) p# S- B4 _* p2 w  L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 y: ^) [7 e, f5 x: A: k. S! Q) z, z# u& J# ~3 S6 l3 q3 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 w. u7 t, @  D8 Y- h
. {: D: V/ P% T3 p$ r) wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; b  P  ]$ B& K9 o( b
& {1 t) d# i/ `9 P# K7 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% k8 i. s& z$ e  j! o
6 Q) C7 z1 o/ W- z- R6 JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& C1 L* D9 `( ~8 r* P! n0 O: ~# s3 b& X* U8 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- `! h/ u$ `# h( C/ [: A1 [+ ?. D" j$ i) g& f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 T1 A, ~" r2 m: @( a0 t  J. f6 c- I5 l7 u, r1 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- }; p2 E7 V1 K2 H- X) ?" l
7 w; w1 ?. O3 s/ h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- n5 I9 H/ i  u8 }4 _
. h& Q+ ~0 g* G* D# k$ C. K; Y9 q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ]7 W2 s+ v- i/ v- O! a
! ]- u( ?) g+ P

Đánh giá

tomato2989  bảo sao Yoo Jin ko thể quên đc người đó  Đăng lúc 12-4-2012 18:11:03
tomato2989  tuyệt quá! ko khéo e phải đi xem lại phim  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:48
phamgiangly  nhìn họ cute nhỉ.. hihi  Đăng lúc 9-4-2012 21:00:38
phamgiangly  hihi..giống ss. nói chung ss đều thích những cảnh mà 2 người ấy ở cạnh nhau.hihi  Đăng lúc 9-4-2012 20:59:45
tanpopo126  đẹp quá, em thích cảnh này nhất fim đó  Đăng lúc 9-4-2012 13:32:37
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ảnh đẹp

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:17:06 |Hiện toàn bài

* z2 |1 v4 f! Y5 _8 LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. V1 o1 y+ I! s  E
* H$ [/ M6 k2 m8 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& L; X" d6 V' X0 d

) h6 X' E' }9 Y% b9 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." }, F$ f9 j) k) v3 q# ]
( t! H/ q* z; @3 g/ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: a, \# H  F0 F$ ~+ w6 C
8 D$ x) i* E: d) w; L% \& v6 \* d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) W* D1 S/ g7 T: T& R. I' Q3 d6 z: }1 C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:09 , Processed in 0.181289 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên