Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:22:33 |Hiện toàn bài
source: soompi
! ?- T+ U0 a/ ~, B# y9 f; ^# Xcredit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo- j6 o8 \' B$ M0 [: A9 h
                                & m, \: d( I- ]1 u8 |
, m5 Q- j# K: {7 s- g7 B, P2 C
                                                          TẬP 15 B: X1 z/ B+ L7 T; ]2 E
/ A, }& S) j5 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 w% A/ r; s2 t5 u; _& |; n% g" K
$ a/ C- f5 ?; DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: j! J& U- G' G! c3 N
3 a, Y( [! U' a& uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., k+ K: u) }9 f: C* \! g

. T' [8 w$ T/ F0 P2 j* F# O  lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- {% v! ^- F& u
4 }; q# A" F/ X8 M5 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. U  P9 V) C2 T' p8 E6 c
' D8 E4 j: T: w9 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& }7 r' D( ~1 c0 x; t

& a! _1 B* w3 ?! f4 N$ t2 J( WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  W; C2 X8 [& R

4 ~% @8 U! F+ tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( ]6 `8 r# P9 A# T

2 n( y' f# w9 q. s( m( KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) N. @; u' o: s8 }# S% S/ R$ }& V/ q# p. m- R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; \& k+ z: C2 u) Z
7 H9 ?+ H( X/ A, \0 @6 R% [! Z! I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. w3 Z4 c  w4 C: ]2 s5 Q

7 h% K; O; o0 D! H: sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 S0 s8 {! u4 D) v' v5 g! `

5 i4 c. F* P5 m9 }/ EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: E& T. i% K& }0 ?8 }
; P0 h( f1 r$ d3 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* b- d! _6 ^" K4 R2 a$ m

3 L5 X/ }! e7 ?: g& r+ B9 {2 h- KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." M1 ?" w$ z1 l) b" G0 l

$ D% c, W4 e- o  ]' i& N- X/ RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ z1 [$ G4 A7 j9 w: S
* t) C, K+ N# I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  z3 p% @2 j+ |/ Z1 @6 x# l( ?$ G/ {# A4 d1 `) o2 I1 L; ]7 l" B5 y, p: E7 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) D2 v5 ^& c/ c& G( E, A1 R7 F, i9 J5 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ^9 h1 k+ y$ D' i1 q, J! `
1 R# ?$ j2 Q% r  d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:28:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 j/ a4 D3 g" w# O. j( r4 B
( O5 u; q$ _" W, w+ f% s$ HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' B/ `4 S! y! i4 g8 i  E

2 C8 S2 M. m* }2 g  |, [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' l* |# F6 T* L5 d1 e- v1 {
: ^1 u4 P' O- u( E$ o( i: `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 E: A6 T" ?- [

$ k7 J  K+ k- |$ wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 R# D& k! g$ u# m% ]9 q
" }1 E  s- W' B  q: J! qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( @' V' ]+ [" f0 Z
! U6 z. x- k" {2 xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 K$ j: m# O" n
4 N7 b$ K9 m! t0 x3 J- dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ P+ T! `$ V8 p  B

; k) b3 e; q/ h

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:40:20 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) o; \* G. m, D( K/ r" A

. o3 \( {$ J" s  y( o6 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* }! ?; A/ P# u/ Q" L8 v; t% o8 g) m6 I* I0 H; T* |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 X, d' ]3 i- Q  y5 X6 r
+ S$ y3 E3 D. z: yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ P! v5 u9 I# w5 u. E! Q( @. [& z0 I( z$ \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# P% @" i3 U& S/ ^6 q$ ~- e, H8 C# }2 U8 E% g5 y: w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) E0 x+ O8 |7 h" t* U

7 C- C; o7 U. ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) h( f# x5 n: _4 |( U" z% c7 G! O0 ^) v8 E$ G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. h, {2 _+ s, ~  |0 ~
) ]" k6 o& `5 d7 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 s9 K: J) \& a; L; i

& I' z' y' Z% W' {+ i) EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 ^  n8 ~5 [, e. Q" f# _+ C# M. n2 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 U  W) c, l7 z' k5 D6 J6 u* {' n
( H4 [8 e! _) O* c8 @

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:45:00 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! k# s& m$ p" c0 U

6 S, U; E% \3 c/ D/ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! e3 X, W3 a0 B- M

5 o6 s5 Q5 x" g  S, J& q* M8 ^6 u7 X9 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' S" \8 z$ w! Y9 X4 }7 E& T4 |8 @, o- o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% M( z* j% y  x% E1 S' }) R

, U& K' T1 V) Q. c" Z, F8 A, Q' BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) b4 ]7 m- w4 U0 y
3 R$ Q- }& [1 K3 K6 i& B1 n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 v9 m4 E, i, Z  u6 E3 N; B9 V' n' ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 E# e+ h& X  H  N

* t( W& L2 m+ K3 _. U$ R6 h

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:08:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 q% v6 L6 h/ H/ Q# F4 G8 ~
* f  O; b! q) {/ V% rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' V, N  \% k- [/ A' l/ g) V
2 G2 b2 u3 K! l/ R1 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% A; c! t& h4 k; `
& X% ^5 L) r! B4 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# `% k2 V1 g, w/ Z3 C) K% d! h2 a; E" _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: l  v0 L/ I9 d
. e7 y/ Y% J4 n8 i0 N7 j, lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 u6 Z6 j! h0 h- C: Y% J% @5 t+ T) `# m1 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' x1 j  {! X7 e' K( `
+ Y. \/ a7 y( C: d6 _% qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 v2 l) k1 S- T6 X' A: g/ b) x
, Z4 ~( a, U8 w$ t

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:10:55 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 [' r6 F/ H; |' c0 R% }
; P9 O; }. ~) s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 b/ z  C0 s) P. @7 _3 ]  u7 t8 q# `5 l7 _+ u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# E# V! {0 }7 S. T( U- @, x/ y! P
% n% F% M) j# ^( N3 Y: ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) p7 V* t# s$ [( `7 w3 {
& N2 O9 h1 ]  `: ^% M7 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 a( [8 d6 u' R8 h* E- Z, c
6 H. y  H1 }, V: \  _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ N- g* V4 X; P& s/ _% G5 t
( R, v/ f6 R9 s2 v9 n5 _. C* ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 W) s1 }$ I3 ^; ]- H, v% Y
8 H' u. r, R2 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 C. e6 s: S2 w  S; S) T4 Y

! y# @7 L" ^& Y4 X) n0 bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  nhớ phim ghê!  Đăng lúc 8-4-2012 09:58:48
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 iu chị!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:06:45 |Hiện toàn bài
  source: soompi' H' W5 m$ |2 O6 t
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo- b  q4 n" N  q/ G& T' }

1 z5 e. k$ u& C: k) ~6 M
4 s4 B! {/ ^( W8 q                                                   

TẬP 2

- a" C4 o1 C8 }5 |' f! v' T
+ t2 b# g2 {9 K- ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! q% A+ }7 r2 p8 E% V0 n0 w7 o
* w8 ?8 X  L+ k% H0 ~, N5 e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ s! A- c: T* n0 S4 g% c: X- a8 F7 p) R% O. m% m9 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 |$ {. @1 z; u/ \& v
- W/ N, r% Z2 D$ FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. V) `2 K0 j# T* [
. F  G0 K/ m! k) x% Y! n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, `" w  `8 Z& W. w* C+ d0 C2 d) ?, ?* u1 o

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:09:26 |Hiện toàn bài

3 E0 N9 O3 M& ?3 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- Z9 |. z. J2 J2 k4 O; t8 D' g4 G7 L7 \7 i( s( Z/ s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Y8 p5 e$ X, [4 s) \: \9 R6 {" f7 I4 x% V1 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( K. w/ q' L, P& h+ I: R/ w; K) ~, F! a- U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ S. G4 _/ L- j. Y; Q. M+ b! X. R
$ C) }# w) r5 I2 S- fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 j: G& k+ }' ^/ H/ h
$ W; m# }( [( w: p9 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 n4 t' a3 n: ~4 x9 X7 k& g: \2 N8 ]4 S; C% X6 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 M, m, s+ O/ n# O% s! X/ x- N& H2 h( r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 u7 u9 D# h: V/ \1 ]
$ Z& ?0 @8 {, f7 {; }% `, i2 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 [5 I4 B5 t8 d# V) n! N, {8 `8 H5 }5 D: _( _  q0 m: @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tomato2989  thích đoạn 2 người chơi dưới tuyết nhất!  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:07

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:15:26 |Hiện toàn bài
' n" K( n, k6 v/ f$ I( O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) Q2 |- B/ p# Z: N/ P" W8 d4 k; m
7 \0 B! Y  Q8 t( e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 S# L; B- j3 G; d% V( O2 E" n% g) f* r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# b4 c- f7 N$ o* v( `
, k( m6 Z$ s+ f. r% t! D7 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 e! x( }5 U1 ]3 l: z" P, T

. ~: Y7 r5 A- uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' P: V6 r! }& r! A
' q% l* [. ^5 |- mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 q0 j$ \  W  x' d' b* m
2 L" C: g7 m# f5 V( r( ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 z8 b" V# A$ H) w8 s9 W! G
* m% K: h# {$ `2 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' o; y( ^5 [5 A5 V) m0 r- B
  \" v' S, c- _' ^, R% P! j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) `: a. a! x( w- b5 ?1 R4 \. N/ _

9 e: [9 E# p5 \, z) E# J1 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% ^2 P! g* {1 [* R/ r6 x3 `/ n- d1 e* r9 V% Q& E4 h0 z

Đánh giá

tomato2989  bảo sao Yoo Jin ko thể quên đc người đó  Đăng lúc 12-4-2012 18:11:03
tomato2989  tuyệt quá! ko khéo e phải đi xem lại phim  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:48
phamgiangly  nhìn họ cute nhỉ.. hihi  Đăng lúc 9-4-2012 21:00:38
phamgiangly  hihi..giống ss. nói chung ss đều thích những cảnh mà 2 người ấy ở cạnh nhau.hihi  Đăng lúc 9-4-2012 20:59:45
tanpopo126  đẹp quá, em thích cảnh này nhất fim đó  Đăng lúc 9-4-2012 13:32:37
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ảnh đẹp

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:17:06 |Hiện toàn bài
  K* Q4 g. |) l1 E( L1 ~6 c6 E3 O6 H( H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 D+ Z# H/ j& B; d- f2 G# S7 E
+ E9 G- G$ \/ j5 U# B6 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" _8 k) c* x; K6 a4 A& i& B9 a- F, x
$ S8 g5 ~% ]( z( z2 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." Y' {: F  i; v4 |; E% v

  `7 F/ w, W* k2 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# j$ l/ D% f: |& r! N7 v1 x& E. \/ H. w) U" l: q2 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! P, [3 t9 b- f& P2 J. g' j' D8 H- ?) I8 T* J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:06 , Processed in 0.114968 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên