Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:22:33 |Hiện toàn bài
source: soompi1 G! y; J. ^  B. G5 r8 X. W& P
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo' o" c& g8 f" s7 G
                                ) Z9 \! O, ]$ i1 C
0 l6 R  f' t& Z6 \: h( O& l
                                                          TẬP 1% i) i3 V  ?. @1 G, ^
" r9 e2 a7 Q2 @& o3 F' q; b4 D) X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 p7 M/ B, H! A& t: u7 K9 j" y1 j" h, B& B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: [8 O% J4 I" M$ h
$ S' j8 g: Q0 J+ G: l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* H" D8 h7 G$ [( s  V7 ], w
8 w9 g( d! R, h) Q- ^5 Z1 i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ w" T8 q# m9 T4 ^+ R! v( i! Y, g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. \! r3 H+ T" i: B
0 y/ t, Q& E; p( T; ^# y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- L# ~9 Z% \. o- }! W% k
$ m  P4 I2 Q9 a7 z$ NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' l5 F  w9 \2 q. I
. `+ |' j" o/ W; [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 ^$ A# i1 s. [4 ~" r
% n1 @! N% x- e* f, w$ E  b+ m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 j( X6 X( U* k! K# F4 }9 p2 ?
) A6 V* c8 a3 X  m$ i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! V% p# U" s+ S$ F9 x. M
( `; C+ Q( z: T; _# b8 x( Y8 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  s, M8 m2 U2 y# O" C4 C; X4 x; j" t1 F. F1 f; v- A, Q- F3 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 @0 {( k5 `9 w- x/ m

/ ~% s7 w1 C# ]) t) o8 N- Q' hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 w0 K2 n* ~- x8 Z' \- X( P& ^9 S0 I  p) M) i  g9 T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) R; Y# [" E6 ?+ i
" Y0 l' w4 X( N& r, G  j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 [# ]$ U. ?+ {5 a+ _9 H: O5 t$ y2 H+ |! R4 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  r% i) |- L4 v: t0 @1 J5 g9 j" p4 ?- t+ L/ _' F* h: z$ Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 h- Z/ G9 @+ t+ L
7 k9 c7 Q5 o& fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) c! Q8 }4 S* [+ k! s; N' N- @# L7 X8 d6 o5 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ x1 q$ c# T$ y; X; X9 }
) f3 R6 _4 C1 i" b! lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:28:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% P3 a( I" M: X

. g4 g2 N: L9 R- qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ m8 \4 u% ~$ R6 W; ^/ \: |0 f

7 J0 W6 f  C9 g) DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) s0 h1 ^3 D* o$ S9 b2 I% z3 }4 O9 s) o) b$ m1 y* s' n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. v. i3 K0 U# D+ x% ?2 J% G9 A0 n$ G1 O6 m6 l( ^, ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 f. b7 j+ t/ m5 \+ F! d- W* ]6 k. Q. _' f% ?) y+ f( _, K/ g0 O8 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) M2 Z$ B$ [2 p" Z
3 V5 p7 R7 I! n) N% \; Y+ l9 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- [& E+ o- K" F& s

% H6 Q# L) H! `/ S3 R7 ]  IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# m' A: u! j% y8 P
! L7 j. Y6 W$ n) a2 u4 @

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:40:20 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 `. X$ T" n: `- C0 G6 L2 s& ?. g$ p3 u$ v# ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( s, E$ S+ _0 d' f/ R- H5 [4 u3 j% u; M5 b3 ?/ Q( g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# V3 W4 p" E! q7 H

) n/ i; q: Y- e% R6 tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: O; c1 l% L& g; E- D- c0 b8 f+ g# r- E3 u% c* K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ s8 I+ c* x3 y( |4 @7 i+ D

2 `4 D4 j/ z+ K* K9 _7 K3 o  MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# u9 V3 R* y  ~+ o# X

$ X5 G/ V$ Z$ A3 n- D; l$ }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& p  r6 W1 W# i% I+ d8 V  S- A
/ t2 c% D2 z& L# {' d* n& E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) P3 B. n# N& w, I& _) L
" J" |) D4 j$ ?$ {8 T7 \7 C# m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ ?1 L2 }  R9 L8 n. h
! {3 T6 k  G( n6 Q) n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: K* q' U& e6 s: B' g
  ]6 D! X8 I& J$ sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! @4 R2 r1 ^" n. o$ v
& n7 B; o" r# c) U6 m: a

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 00:45:00 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 R# m7 |$ B# ^) b3 N0 q
* M8 E& q4 o9 k; G- y9 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# U- Z, F- Z: C- D7 E- l
9 @' n4 e; |4 s( B$ K5 o& ]$ Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 u* g3 k6 ?2 q) O% L# m& P9 S9 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." i& Q/ K5 Z2 d8 r* y
( i& T0 S8 Y5 C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; M7 z) b) H; w7 x4 h' h9 B
( E# n; Z  ]/ l* q+ v4 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 [$ `2 \3 e, L7 S) t
! w, L* ~7 _7 F, k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 U, e; o' y6 t* Y' u9 w8 I

# K0 y: b1 L7 H7 w  l

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:08:02 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) M, v2 [3 w4 l: N, i9 F$ V; s, Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) X  m/ x: G9 y4 l& E6 u4 r" D+ O$ ?; P; Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 ?8 ]% A) j6 Y% f; }; U5 d8 V1 l: `" m' d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 s7 {5 j$ q* f7 g- P# A0 A0 m# ^

3 [0 Y$ B$ g6 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& p) Z: B) M. |6 U4 v- O! b2 B: P+ W, _( {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 b' e5 e" j& A1 L& h, Y# m8 G
: [# ^8 \) ]- LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  j( m7 P, q) d" r& p* {- y# Q: f8 B
1 m0 l  e6 n) K/ V6 N9 q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: x  {/ \$ p' M; X7 [) _
! ^( o' u; }; N1 ^: T

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 8-4-2012 01:10:55 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( ^6 X4 C/ o/ W! a- k8 o; S& M  p1 Z4 K( ~: G$ }. |+ O! b' l$ a- k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 g# B5 `. u  a5 V( s
3 L! E' l" Q5 Q8 @& Z" q% u( zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& ?( P5 V! I6 V2 C6 B$ n( p3 I1 {3 |; D+ c7 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% d& G9 B: n: H# d" D7 p" r2 F4 C9 ]  |& X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ A' {0 w/ U5 k% g6 _/ i; |: K
9 t; E/ X4 Q! d  h  v2 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  K- u6 s4 t5 U2 V3 e
! @. |" a" ?$ \& ^; G' w  Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 A9 \+ f- z4 U" i8 u9 H1 @5 c6 ?5 g1 t# T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 P9 K- D' {) P) b6 o  z6 S8 |) f/ o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  nhớ phim ghê!  Đăng lúc 8-4-2012 09:58:48
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 iu chị!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:06:45 |Hiện toàn bài
  source: soompi
- @; n2 |, T* Ncredit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ... ng-Joon-Choi-Ji-Woo$ L* I: g( [8 t0 B. {9 g0 H

( y: H9 o! t6 b9 A
& G) V) O8 r6 k- ]. A                                                   

TẬP 2


; O/ I) k" b" p: p/ Y! s" x7 d, N5 q& i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 g5 Q; I: `, f# A( k
2 O: r4 B9 @1 x" L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( e4 T: ?4 v/ k! O
% F" t5 c; }% C3 O, N8 X& G2 a/ sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  |  ^$ `+ i; H

* G6 S2 S" _- K0 C+ m9 kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* F, j$ T5 m+ O1 p. }& {% D3 J+ [9 @
; @/ H; \3 G2 ~3 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- P) p+ \3 B% j1 x3 a) O9 T# k! T

( z) u" s' b' ]

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:09:26 |Hiện toàn bài

, T; @" p( D& K# m( _8 |# g4 U) MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 ]# \1 b" e7 w0 A! ]+ R) v( U" O
  I& ]; }" v( Z+ f% ^5 h& B5 L  b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 A; L. k* z/ @8 C9 j* @- g) F1 ]4 i5 Q3 L1 L/ \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ R* j% n( b0 v: q- L+ J
3 p- R+ H9 C9 e4 Z  Z* OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Z  w4 Y# n1 o% \5 U
8 C+ E: D* d- R* EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 ^! X3 u( \3 Q+ V$ _  @- j. K/ D" u, A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 ^8 b) a5 _" {* l% F( H4 m' r$ H2 j

$ i1 B% H$ c8 {8 Q- dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( \% \% s6 U7 b% P
1 G5 V/ V6 a5 r9 q! B( Z0 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: {0 @' h+ B. ]; ~6 t! C# Z- g. X4 ^  i3 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; R- g6 v# o9 y8 D" I4 H" m
+ m6 X3 b. D3 d6 x0 v+ \, @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tomato2989  thích đoạn 2 người chơi dưới tuyết nhất!  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:07

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:15:26 |Hiện toàn bài

* o& ?, _1 |/ i1 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 H+ K8 ~+ S7 C! w. K: a
: k- M0 i+ s2 J6 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" J5 d9 y& R- _2 @: a: U- p( B
8 v+ D1 U4 J- J" n8 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. T" }0 @! s1 ?" J( d- b
$ t& Y3 W% c6 [8 H9 y- @! ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* j9 B0 O( M8 l

+ k9 c5 D2 Z# L7 ]  hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., _4 U7 J8 r$ |) o& }$ M

, _& c: s0 @! nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* Z  D& Z4 ?' s
2 Y- ~" j( E9 N8 t' m5 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" c- x# v# k: _, u. g6 [/ z; P6 `( E; U5 j0 Q: N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  o4 b7 w/ O1 f6 q% G" O# l- K5 I

5 g( y' Z. w( R1 ^- P$ SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" z! B* \: \+ X* i+ P6 [" b! c+ ?4 }( V' O' m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." x4 _0 a3 U" Z2 _- {) r
! g4 n- m4 t$ e% t! T& R

Đánh giá

tomato2989  bảo sao Yoo Jin ko thể quên đc người đó  Đăng lúc 12-4-2012 18:11:03
tomato2989  tuyệt quá! ko khéo e phải đi xem lại phim  Đăng lúc 12-4-2012 18:09:48
phamgiangly  nhìn họ cute nhỉ.. hihi  Đăng lúc 9-4-2012 21:00:38
phamgiangly  hihi..giống ss. nói chung ss đều thích những cảnh mà 2 người ấy ở cạnh nhau.hihi  Đăng lúc 9-4-2012 20:59:45
tanpopo126  đẹp quá, em thích cảnh này nhất fim đó  Đăng lúc 9-4-2012 13:32:37
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ảnh đẹp

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 9-4-2012 01:17:06 |Hiện toàn bài

% p( y1 U% H4 U2 q1 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 F( c1 q: B. h2 u3 o) [: _* c2 M/ w. |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 w: Z, H6 f3 f* f  }* e& x3 r+ o( f; p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% i9 [1 ?+ X4 ^* Y7 i* M9 e" b- k! u( r, t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# @, K+ l) a2 Q8 X9 s3 {6 C  `
: h5 T% t* d4 d6 ~7 ]/ W3 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 s0 D$ R. N5 a+ [

) B" L3 }0 W& y. q# vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:38 , Processed in 0.093838 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên